فهرست مطالب

نشریه تحقیق و توسعه سلامت
پیاپی 2 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رامین نصرالله زاده، محمدامین مومنی مقدم، داود سالارباشی، میلاد خراسانی* صفحات 1-8
  مقدمه و هدف

  یکی از بیماری های رایج که در تمام کشورها افراد بسیار زیادی به آن مبتلا هستند، دیابت می باشد. از جمله عوامل مهمی که در ایجاد و گسترش این بیماری نقش دارد، التهاب می باشد. اینترلوکین 4 به عنوان یکی از سایتوکاین های ضد التهابی بوده که می تواند سبب کاهش التهاب گردد. هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط  پلی مورفیسم VNTR ژن IL-4 در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 در شهرستان گناباد کشور ایران می باشد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش  یک مطالعه مورد شاهد است. 100 نفر از افرادی که به بیمارستان علامه بهلول  شهرستان گناباد  مراجعه کرده بودند، در دو گروه مورد (مبتلا به دیابت نوع دو) و شاهد (سالم) قرار گرفتند. انتخاب افراد به صورت تصادفی انجام شد و در صورت داشتن معیارهای ورود، پس از اخذ رضایت آگاهانه، وارد مطالعه شدند. از هر فرد 2 میلی لیتر خون با استفاده از لوله حاوی EDTA جمع آوری شد و استخراج DNA با استفاده از روش salting out صورت گرفت. برای بررسی پلی مورفیسم، ابتدا قطعه مورد نظر با استفاده از پرایمرهای مناسب تکثیر داده شد و سپس با استفاده از الکتروفورز شناسایی شد.

  یافته ها

  میانگین سنی واحدهای پژوهش 7/30±61/98سال بوده و نیمی از ایشان مرد بودند. نتایج بررسی پلی مورفیسم نشان دهنده عدم ارتباط معنی دار بین پلی مورفیسم VNTR ژن IL-4 و ابتلا به دیابت نوع دو بود (05/0 >p).

  بحث و نتیجه گیری

  در جمعیت مورد مطالعه ما، ارتباط معنی داری بین پلی مورفیسم VNTR ژن IL-4 با دیابت نوع دو وجود نداشت.

  کلیدواژگان: پلی مورفیسم، اینترلوکین 4، دیابت نوع 2
 • سید یحیی کاظمی، فرنگیس شریفی، شیما کاشانی، فروزان گنجی* صفحات 9-23
  سابقه و هدف

  با توجه به افزایش روز افزون آمار کشوری و استانی طلاق و هم چنین با توجه به اهمیت موضوع سلامت معنوی و سبک زناشویی دینی و نقش آن در استحکام خانواد، مطالعه حاضر با هدف مقایسه سلامت معنوی و سبک زناشویی دینی در  زوجین عادی و زوجین طلبه علوم دینی و زوجین متقاضی طلاق انجام گردید.

  روش ها

  مطالعه توصیفی و تحلیلی حاضر ، بر  روی 150 زوج مراجعه کننده به درمانگاه های بهداشتی، حوزه علمیه شهرکرد و مراکز مشاوره سازمان بهزیستی و دادگستری و امور زندان های شهرستان شهرکرد انجام شد. مشارکت کنندگان به سه گروه 1- گروه زوجین عادی، 2- گروه زوجین طلبه علوم دینی، 3- گروه زوجین متقاضی طلاق تقسیم شدند و پرسشنامه سلامت معنوی و سبک زناشویی دینی در اختیار آنان قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS  نسخه 16 تحلیل گردید.

  یافته ها

  در مطالعه حاضر میانگین سن زوجین، میانگین طول مدت ازدواج و میانگین تعداد فرزندان، تحصیلات زوجین و شغل همسران سه گروه اختلاف معنی داری نداشتند (05/0≤P). نتایج پژوهش حاضر نشان داد در حالیکه که نمره  سلامت معنوی کل زنان در  سه گروه به ترتیب 80/12±0/164، 73/13±70/170، 63/19±10/168 بود، و اختلاف معنادار نداشتند (146/0=p)، اما در سطح سلامت معنوی کل در همسران در  سه گروه به ترتیب 96/15±71/160، 62/12±47/175، 34/25±64/163، و اختلاف آنها معنادار بود (000/0<p). همچنین در مقایسه سطح سبک زناشویی دینی کل زنان در سه گروه به ترتیب95/14±75/145، 85/19±41/148 و 82/29±78/128 بود، اختلاف معنادار وجود داشت (000/0<p)، ولیکن در همسران آنان که به ترتیب 89/22±38/123، 25/23±66/123 و 95/20±30/122 بود، اختلاف معنادار نبود (949/0=p).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج برنامه ریزان بایستی طراحی برنامه های آموزش مبتنی بر ارتقا سلامت معنوی و سبک زناشویی دینی زوجین متاهل را مد نظر قرار دهند.

  کلیدواژگان: سلامت معنوی، سبک زناشویی دینی، طلاق
 • حکمت الله خوب فکر*، حنیفه دهانی، رقیه ارشاد سرابی، زهرا وحدتی منش صفحات 24-33
  مقدمه

  واکسیناسیون یکی از مقرون به صرفه ترین مداخلات بهداشتی جهت پیشگیری و ریشه کنی جدی بیماریهای واگیر دوران کودکی در سراسر جهان است.  داده های محدودی از کشورهای با درآمد کم و متوسط در مورد نقش پیام کوتاه برای بهبود پوشش روتین ایمن سازی وجود دارد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر پیامک یادآوری به خانواده ها در انجام به موقع واکسیناسیون روتین کودکان زیر یکسال شهر ایرانشهر طی دوره پاندمی کووید-19انجام گرفت.

  روش کار

  این مطالعه به شیوه ی نیمه تجربی در بین خانواده های دارای فرزند اول؛ در زمان پاندمی کووید-19  در سال 1400 در شهر ایرانشهر انجام شد. در این مطالعه 91 نفر در گروه مداخله (دریافت پیامک یادآوری واکسیناسیون) و 203 نفر در گروه شاهد (دریافت خدمات روتین) به روش تصادفی ساده قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss21 و با استفاده از آزمون های تی مستقل، فیشر و کای اسکوئر استفاده شد. سطح معنی داری 0.05 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  پوشش واکسیناسیون کامل در پایان دوره یکساله در گروه مداخله 85/7درصد و در گروه کنترل 61/6درصد مشاهده شد. متغیر های؛ انجام واکسیناسیون، تحصیلات مادر، وجود وسیله نقلیه موتوری، ترس از بیماری کووید-19 در دو گروه مداخله وکنترل اختلاف معنی داری را نشان داد(0/05 ≥ P-value) ، درحالیکه وضعیت سرپرستی کودک، شغل پدر و مادر و سن مادر اختلاف معنی داری را مشاهده نشد (0/05 ≤ P-value) .

  نتیجه گیری

  ارسال پیامک یادآوری انجام واکسیناسیون منجر به بهبود قابل توجهی، در تکمیل انجام واکسیناسیون کودکان شهر ایرانشهر شد، بنابراین ارسال پیامک یادآوری حتی در شرایطی مثل پاندمی کووید-19 که ترس از آلودگی وجود دارد میتواند تاثیر گذار باشد.

  کلیدواژگان: پیامک آموزشی، واکسیناسیون، پاندمی کوید-19، ایرانشهر
 • فرشته راستی بروجنی* صفحات 34-45
  مقدمه

  در سالهای اخیر تعداد کودکانی که از سرطان نجات می یابند افزایش یافته است. ولی بسیاری از بیمارانی که تحت درمان های انکولوژیک قرار می گیرند، متحمل آسیب های دایمی گنادها ناشی از شیمی درمانی یا رادیوتراپی می شوند. این بررسی با هدف معرفی آخرین دستاورد های پژوهشی و معرفی گزینه انتخابی حفظ باروری برای کودکان دخترمبتلا به سرطان انجام شده است.

  روش کار

  برای تدوین این مقاله مروری با استفاده از کلید واژه های  fertility preservation & malignancy/cancer & children   در پایگاه های   pub med ، google scholar وWeb of Science   جستجو انجام شد . مقالات از بین مطالعات انجام شده و در دسترس در سالهای  (2023-2009) که برروی کودکان مونث انسان و به زبان انگلیسی  بودند، پس ازجمع آوری و مطالعه توسط پژوهشگر انتخاب شده اند.

  یافته ها

  طبق نتایج جدیدترین مطالعات منتشر شده دخترانی که  بعد از بلوغ درمان گنادوتوکیسک دریافت می کنند و در معرض خطر نارسایی حاد تخمدان قرار می گیرند باید انجماد تخمک و یا جنین قبل از شروع درمان را در نظر بگیرند ولی  بهترین گزینه موجود برای کودکان دختر مبتلا به سرطان که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند، انجماد بافت تخمدان قبل از شروع درمان های گنادوتوکسیک و پیوند مجدد آن بعد از بهبودی است. البته در صورتیکه بیمار مبتلا به کانسر متاستاتیک تخمدان باشد این روش قابل استفاده نیست و باید از روش تکامل اووسیت نابالغ در محیط آزمایشگاه بهره جست.

  نتیجه گیری

  ارائه مشاوره صحیح  در مورد دستور العمل های موجود برای حفظ باروری در کودکان همراه با دسترسی و ارجاع مناسب کودکان بیمار قبل از شروع شیمی درمانی و پرتو درمانی  ، بهره مندی بیماران از گزینه های موجود  را تضمین می کند.

  کلیدواژگان: حفظ باروری، کودکان دختر، سرطان، انکولوژی، سلامت باروری
 • رضا خزایی، منصور صاحب الزمانی*، عبدالحمید دانشجو، نفیسه پیشگویی، ابراهیم رمضانی، بنفشه پرورش صفحات 46-59
  سابقه و هدف

  اختلالات وضعیتی فعالیت عضلات را مختل کرده و منجر به اختلال عملکرد مفاصل می شود. از آنجایی که حفظ عملکرد مفاصل نیازمند هماهنگی دقیق و به موقع وارد عمل شدن عضلات است، در نتیجه تغییر در سطح فعالیت عضلانی منجر به اختلال حرکتی می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی و ماندگاری هشت هفته برنامه ی تمرینی حرکات اصلاحی با فیزیوبال و کینزیوتیپ بر زاویه کیفوز و سربه جلو پسران نوجوان مبتلا به سندرم متقاطع فوقانی انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و ماندگاری (یک ماهه) بر روی  45 نفر از نوجوانان پسر  مبتلا به سندرم متقاطع فوقانی انجام شد. آزمودنی ها بصورت تصادفی ساده (به شیوه قرعه کشی) در دو گروه آزمایش و گروه کنترل تقسیم شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام شد. برای مقایسه تغییرات درون گروهی و بین‏گروهی در دو گروه به ترتیب از آزمون‏های t زوجی و آزمون تحلیل کواریانس یک طرفه استفاده  شد. سطح معناداری 05/0 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میزان زاویه کیفوز در گروه حرکات اصلاحی با کینزیوتیپینگ پیش آزمون 5/91  ± 51/4، پس آزمون 4/67 ± 43 (0/001 >P)،  ماندگاری 2/81 ± 45/06 و در گروه حرکات اصلاحی با فیزیوبال پیش آزمون 6/18 ± 51/26 پس آزمون 5/17 ± 42/06 (0/001 >P)،  و ماندگاری آزمون 4/82 ± 46/13 (0/001 >P) بود. میزان زاویه سر به جلو در گروه حرکات اصلاحی با کینزیوتیپینگ پیش آزمون 4/73 ± 51/8، پس آزمون 4/8± 44/4 (0/001 <p)، ماندگاری 4/69 ± 44/73، در گروه حرکات اصلاحی با فیزیوبال پیش آزمون4/73± 50/66، پس آزمون 4/24± 43/13 (0/001 <p)، ماندگاری آزمون 4/31 ± 46/73 (0/001 <p) محاسبه شد.

  نتیجه گیری

   یافته ها نشان داد برنامه تمرینات اصلاحی با کینزیوتیپ و فیزیوبال، بر روی بهبود زاویه کیفوز و سربه جلو پسران نوجوان مبتلا به سندرم متقاطع فوقانی تاثیر دارند.

  کلیدواژگان: تمرینات اصلاحی، کینزیوتیپ، فیزیوبال، ماندگاری، سندرم متقاطع فوقانی
 • سمیرا بهرامی، زهرا سعادتیان* صفحات 60-72

  بیوانفورماتیک دانش استفاده از علوم کامپیوتر درحیطه های ژنوم علوم مولکولی و یا به عبارتی دانش محاسباتی برای آنالیز اطلاعات مولکولی عظیم است. گسترش پایگاه های ژنومی و پروتئینی و نیاز به تحلیل داده ها منجر به پیدایش بیوانفورماتیک گردید. نقش بیوانفورماتیک در صنعت داروسازی غیرقابل چشم پوشی است. به کارگیری نرم افزارهای طراحی دارو و آنالیز بیوانفورماتیک نه تنها شناسایی اهداف دارویی را تسریع می کند بلکه شناسایی اثرات جانبی داروها و مقاومت دارویی را تسهیل می نماید. امروزه از بیوانفورماتیک برای بررسی اثرات دارو، تولید داروهایی با بیشترین تاثیر و کاهش هزینه تولید دارو استفاده می شود. به طور کلی مطالعه مروری حاضر به بررسی نقش بیوانفورماتیک در فرایند طراحی دارو می پردازد و با استفاده از مقالات متعدد توضیحاتی را پیرامون بیوانفورماتیک و کشف دارو، اعتبارسنجی هدف دارویی، کاهش هزینه،ترغیب توسعه داروی جدید، سدهای پیشروی بیوانفورماتیک در فرایند طراحی دارو، فارموکوژنومیک در کشف و توسعه دارو ارائه می دهد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که طراحی دارو فرایندی پیچیده است که استفاده از بیوانفورماتیک می تواند با تولید داروهایی با اثربخشی قوی، شناسایی اهداف، کاهش مقاومت و هزینه دارویی این فرایند را تسهیل کند.

  کلیدواژگان: بیوانفورماتیک، طراحی دارو، صنعت دارو، فارماکوژنومیکس
 • شهریار اسلامی تبار، بابک ثابت، احسان لامع*، نسرین روزبهانی صفحات 73-84

  سیستم ثبت اختراع از مدتها پیش به دلیل محدود کردن دسترسی به داروها مورد انتقاد قرار گرفته است. پیشرفت های چشمگیر در فناوری هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی فرصتی متحول کننده در کشف دارو، فرمول بندی و آزمایش اشکال دارویی است. صنعت داروسازی مدعی است که ثبت اختراع برای تشویق نوآوری در فرآیندهای تحقیق و توسعه ی (R&D) پرخطر، طولانی و پرهزینه، ضروری است. شواهد منطقی در مورد آثار واقعی پاتنت ها بر نوآوری  وجود ندارد. افزایش استفاده از هوش مصنوعی  در تحقیقات، بحث های موجود در مورد پاتنت های دارویی را تشدید می کند. ابداعات دارویی به کمک هوش مصنوعی سوالاتی را در مورد قابلیت ثبت اختراع و سیاست ثبت اختراع مطرح می کند و این جریان را با چالشهایی مواجه می‍کند. از جمله می‍توان به این مسئله اشاره کرد که در صورت تحقیق و توسعه سریعتر و کارآمدتر به کمک هوش مصنوعی  چگونه می‍توان برای این ابداعات حق پاتنت قائل شد. در این مقاله این سوال مطرح می شود که آیا در موراد کاربرد هوش مصنوعی در تحقیق و توسعه دارو آیا می توان نسبت به آن حق اختراع قائل شد و مشمول داروهای اصیل قرار داد.  یافته‍ای تحقیق حاکی از آن است که به رغم ضرورت تداوم انگیزه برای تحقیق و توسعه دارو ، قانونگذاران باید سیستم های جایگزینی را در نظر بگیرند که دسترسی را در کنار انگیزه سازی در اولویت قرار دهد تا مراقبت های بهداشتی را به عنوان یک حق بشری پیش ببرند.

  کلیدواژگان: هوش مصنوعی، دارو، پاتنت، اختراع
 • رافت کاظم زاده، زهرا اعتباری اصل*، زهرا نوروزی صفحات 85-95
  سابقه و هدف

  کووید- 19 از پاتوژن های مهم در انسان است که می تواند باعث بیماری در انسان ها به درجات مختلف شود. با توجه به این فرض که دانشجویان رشته های علوم پزشکی به عنوان کادر درمانی آینده کشور محسوب می شوند و همسو با کادر بیمارستانی در خط مقدم مبارزه با بیماری های نوظهور قرار دارند، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل نسبت به کووید- 19 و ارتباط آن ها با ترس از کرونا انجام شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است که در سال 1401 در دانشجویان ‏دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل بر روی 265 نفر انجام شد. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان محاسبه ‏و نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای، انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های سنجش آگاهی و نگرش نسبت به کووید- 19 و ترس از ابتلا به ویروس جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل، آنوا، ضریب همبستگی پیرسون به وسیله نرم افزار SPSS15   تحلیل شدند.

  یافته ها

  میانگین نمره آگاهی دانشجویان 3/24±11/92، نگرش 4/564±33/28و میانگین نمره ترس از ابتلا به کووید- 19، 56/3± 11/53بدست آمد. بین متغیرهای آگاهی و ترس از ابتلا به کووید- 19 ارتباط آماری منفی و معناداری مشاهده شد (0/001 >p، 0/672 - =r). اما بین نگرش و ترس از ابتلا به کووید- 19 رابطه آماری معناداری وجود نداشت (0/67p= ، 0/612=r).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج مطالعه پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی و بازآموزی مناسب برای افزایش آگاهی و فراهم کردن زمینه هایی برای بهبود نگرش دانشجویان نسبت به بیماری کووید- 19 طراحی و اجرا شود

  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، ترس از کووید- 19، دانشجویان پرستاری مامایی
|
 • Ramin Nasrollahzadeh, MohammadAmin Momeni Moghaddam, Davood Salarbashi, Milad Khorasani* Pages 1-8
  Background and Objective

  Diabetes mellitus is a prevalent disease affecting a large population worldwide. Inflammation plays a crucial role in the development and progression of this disease. Interleukin-4 (IL-4) is an anti-inflammatory cytokine that can reduce inflammation. The aim of this study was to investigate the association between IL-4 gene VNTR polymorphism and type 2 diabetes in Gonabad city, Iran.

  Methods

  This study was a case-control study. One hundred individuals who referred to Alameh Behlol Hospital Gonabad city of Iran were included in two groups: case (patients with type 2 diabetes) and control (healthy individuals). The participants were randomly selected and entered the study after obtaining informed consent and meeting the inclusion criteria. Two milliliters of blood were collected from each participant using EDTA-containing tubes, and DNA was extracted using the salting-out method. To investigate the VNTR polymorphism, the target fragment was first amplified using appropriate primers and then identified using electrophoresis.

  Results

  The mean age of the study participants was 61.98 ± 7.30 years, and half of them were male. The results of the VNTR polymorphism analysis demonstrated no significant association between IL-4 gene VNTR polymorphism and type 2 diabetes (p > 0.05).

  Conclusion

  In our study population, we found no significant association between IL-4 gene VNTR polymorphism and type 2 diabetes.

  Keywords: Polymorphism, Interleukin-4, Type 2 Diabetes
 • Seyed Yahya Kazemi, Farangis Sharifi, Shima Kashani, Foruzan Ganji* Pages 9-23
  Background and purpose

  Considering the ever-increasing number of divorces in the country and the province and considering the importance of the issue of spiritual health and religious marital style, present study was conducted with the aim of comparing spiritual health and religious marital style in ordinary couples, students of religious sciences, and couples applying for divorce.

  Method

  The present descriptive and analytical study was conducted on 150 couples who referred to health clinics, Shahrekord seminary and counseling centers of welfare and justice organization and prison affairs of Shahrekord city. Participants were divided into three groups: 1- the group of normal couples, 2- the group of religious science student couples, 3- the group of couples applying for divorce, and the questionnaire of spiritual health and religious marital style was provided to them. Data was analyzed using SPSS version 16 statistical software.

  Findings

  In present study, there wasn’t significant difference between the average age of couples, average duration of marriage and average number of children, education of couples, and occupation of spouses in the three groups (P ≤ 0.05). The results of the present study showed that the spiritual health score of all women in the three groups were 164±0.12, 170±13.73 and 168.10±19.63 respectively, and there was no significant difference (p=0.146), But in the level of overall spiritual health in the spouses in the three groups, 160.71±15.96, 175.47±12.62, and 163.64±25.34 respectively, and difference was significant (P<0.000). Also, in the comparison of the total religious marital style level, women in three groups are 145.75±14.95, 148.41±19.85 and 128.78±29.82 respectively, the difference was significant (P<0.000).  But in spouses, which were 123.38±22.89, 123.66±23.25 and 122.30±20.95 respectively, the difference wasn’t significant (p=0.949).

  Conclusion

  Based on results, planners should consider the design of training programs based on improving the spiritual health and religious marital style of married couples.

  Keywords: spiritual health, religious marital style, divorce
 • Hekmatollah Khoubfekr*, Hanifeh Dehani, Roghaieh Ershad Sarabi, Zahra Vahdati Manesh Pages 24-33
  Background and purpose

  Vaccination is one of the most cost-effective health interventions for the prevention and eradication of childhood infectious diseases worldwide. There are limited data from low- and middle-income countries on the role of text messaging to improve routine immunization coverage. This study was conducted with the aim of investigating the effect of educational SMS to families on timely routine vaccination of children under one year of age in Iranshahr during the Covid-19 pandemic.

  Materials and methods

  A randomized controlled semi-experimental study was conducted among families with first-born children who referred to 5 health centers in Iranshahr, during the second year of the Covid-19 pandemic (year 1400). Information related to 91 intervention cases (receive vaccination reminder SMS) and 203 control cases that were selected by simple random method, information related to the frequency of variables and correlation analysis of variables using SPSS21 software, and t-test, Anova, Fisher and Chi-square test was done.

  Results

  Complete vaccination coverage at the end of the one-year period was observed in the intervention group at 85.7% and in the control group at 61.6%. variables; Vaccination, mother's education, presence of a motor vehicle, fear of corona disease showed a significant difference in both intervention and control groups (P-value ≤ 0.05). But other variables; The guardianship status of children, parents' occupation and mother's age did not show any significant difference (P-value≥0.05) Finally, after examining the variables in the two subgroups of complete and incomplete vaccination in the intervention and control groups, there was a significant difference in some variables. observed (P-value ≤ 0.05).

  Conclusion

  SMS reminders led to a significant improvement in the completion of vaccination of children in Iranshahr city, so sending SMS reminders can be effective even in situations like the Corona pandemic where there is a fear of contamination.

  Keywords: Educational SMS, Vaccination, Covid-19 pandemic, Iranshahr
 • Fereshteh Rasti Borujeni* Pages 34-45
  Introduction

   In recent years, the number of children who are saved from cancer has increased. But many patients who undergo oncological treatments suffer permanent gonadal damage caused by chemotherapy or radiotherapy. This review is done with the aim of introducing the latest research achievements and introducing the selective option of fertility preservation for female children with cancer.

  Methodology

   To compile this review article, a search was conducted using the keywords fertility preservation & malignancy/cancer & children in Pub Med, Google Scholar, and Web of Science databases. The articles from among the studies conducted and available in the years (2009-2023) that were on human female children and in English, were selected by the researcher after collecting and studying.

  Findings

  According to the results of the latest published studies, girls who receive gonadotoxic treatment after puberty and are at risk of acute ovarian failure should consider oocyte cryopreservation or embryo freezing before starting the treatment, but the best available option for female children patients with cancer who have not yet reached the age of puberty, freeze the ovarian tissue before starting gonadotoxic treatments and re-implantation after recovery. Of course, if the patient is suffering from metastatic ovarian cancer, this method cannot be used and the immature oocyte development method should be used in the laboratory environment.

  Conclusion

  Providing correct advice on the available recipes to preserve fertility in children along with appropriate access and referral of sick children before the start of chemotherapy and radiation therapy, ensures that patients benefit from the available options

  Keywords: female, child, cancer, oncology, fertility, fertility preservation, oncofertility, reproductive health
 • Reza Khazaei, Mansour Sahebozamani*, Abdolhamid Daneshjoo, Nafise Pishgooie, Banafsheh Parvaresh Pages 46-59
  Introduction

  Postural disorders disturb muscle activity and lead to joint dysfunction. and since maintaining the function of the joints requires precise coordination and timely action of muscles, as a result of a change in the level of muscle activity, movement disorder is created. From the present study The effectiveness and durability of eight  week corrective exercise program with kinesiotaping and physioball on Angle of Kyphos and Forward Head posture in boy students  with upper crossed syndrome.

  Materials and Methods

  This semi-experimental research was conducted with a pre-test post-test and one-month follow-up design on 45 adolescent boys with upper cross syndrome, The subjects were randomly divided into two experimental groups and one control group. The data were analyzed in SPSS version 25 software using, and to compare intra-group and inter-group changes in two groups, dependent t-tests and one-way analysis of covariance tests were used, respectively. a confidence level of 0.05 (P<0.05) was considered.

  Results

  In the corrective exercise group with kinesiotaping, there was a significant improvement in the angle of  kyphosis in the post-test 43 ± 4.67(P<0.001)  ,durability (P<0.001),  and forward head posture in the post-test 44.4 ± 4.8(P<0.001)  ,durability (P<0.001). Similarly, in the corrective exercise group with physioball, there was a significant improvement in the angle of kyphosis in the post-test 42.06 ± 5.17(P<0.001)  ,durability (P<0.001),  and forward head posture in the post-test 43.13 ± 4.24  (P<0.001)  ,durability (P<0.001).  

  Conclusion

  Considering the significant effect of both exercise programs on improving the angle of kyphos and forward head Posture, it is suggested to all the people who are in some way related to the health of the society to use the results of this research.

  Keywords: Corrective Exercises, KinesioTaping, Physioball, durability, upper cross syndrome
 • Samira Bahrami, Zahra Saadatian* Pages 60-72

  Bioinformatic is a science that uses computer knowledge in molecular genome fields or in other words, it’s a computational science for huge molecular analysis. Development of genomic and proteomic databases and data analysis requirements cause Bioinformatics emergence. The role of bioinformatic in pharmaceutical industry is undeniable. Apply of drug designing softwares and bioinformatic analyses not only accelerate diagnosis of drug targets, but also facilitate the diagnosis of drug side effects and resistance. Nowadays bioinformatic is used for evaluating drug effects, producing the most effective drugs and reducing drug production costs. Overall current review is about impact of bioinformatic in drug designing process and several papers are used to explain bioinformatics and drug discovery, drug target validation, cost reduction, promote novel/new drug development, barriers to pharmacogenomics progress in drug designing and development,  pharmacogenomics in drug discovery and development. Finally it can be concluded that drug designing is a complicated process that using bioinformatic can fasilitate this process by producing more effective drugs, reducing drug cost and resistance.

  Keywords: bioinformatic, drug designing, pharmaceutical industry, pharmacogenomics
 • Shahriar Eslamitabar, Babak Sabet, Ehsan Lame* Pages 73-84

  The patent system has long been criticized for limiting access to medicines. Dramatic advances in artificial intelligence and machine learning technology present a revolutionary opportunity in drug discovery, formulation and testing of dosage forms. The pharmaceutical industry claims that patenting is necessary to encourage innovation in the risky, lengthy, and costly research and development (R&D) process. But it still does not provide logical evidence about the actual effects of patents on innovation. The increasing use of artificial intelligence in research is intensifying the debate about pharmaceutical patents. Inventions created or enabled by artificial intelligence raise questions about patentability and patent policy in general. Faster and more efficient research and development weakens the justification for pharmaceutical patents. Research findings suggest that despite the necessity of continuing incentives for drug research and development, lawmakers should consider alternative systems that prioritize access alongside incentives to advance healthcare as a human right.

  Keywords: artificial intelligence, drug, patent, invention
 • Rafat Kazemzadeh, Zahra Etebari Asl*, Zahra Norouzi Pages 85-95
  Background and purpose

  COVID-19 is one of the significant pathogens in humans that can cause illness in individuals to varying degrees. Given that students in medical sciences are considered as the future healthcare workforce of the country and are aligned with hospital staff at the forefront of combating emerging diseases, this study aimed to determine the level of knowledge and attitude of nursing and midwifery students in Ardabil University of Medical Sciences towards COVID-19 and its association with fear of coronavirus.

  Materials and methods

  This is a descriptive-correlational study that has been conducted in 2022 in 265 ‎students of Ardabil Nursing and Midwifery faculty. The sample size was calculated based on Krejcie and Morgan table and stratified random sampling method was used. Data was ‎collected using questionnaires of measuring awareness and attitude and fear of contracting of covid- 19 and was analyzed by SPSS15 software with Pearson correlation, independent sample t- test and ANOVA statistical tests.

  Results

  The average score of students' knowledge was 24.3 ± 11.92, attitude was 56.4 ± 28.33, and the average score of fear of contracting COVID-19 was 65.3 ± 52.11. A statistically significant negative correlation was observed between knowledge and fear of contracting COVID-19 (p < 0.001, r = -0.672). However, there was no statistically significant association between attitude and fear of contracting COVID-19 (p = 0.612, r = 0.067).

  Conclusion

  Based on the study results, it is suggested to design and implement appropriate educational and retraining programs to increase knowledge and provide platforms for improving students' attitudes towards COVID-19

  Keywords: Knowledge, Attitude, Fear of Covid –19, Nursing, Midwifery Students