فهرست مطالب

نشریه مطالعات جامعه شناختی در ورزش
سال چهارم شماره 1 (پیاپی 10، بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/04
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رسول نوروزی سید حسینی صفحات 1-18
  هدف

  این تحقیق به بررسی مفهوم بینش جامعه شناختی و ارتباط آن با حوزه ورزش می پردازد. روش شناسی: از طریق یک مرور روایتی برای جمع آوری ادبیات مرتبط و تجزیه وتحلیل تحقیقات موجود استفاده شد. برای اطمینان از بررسی جامع و کل نگر، جستجوی کاملی از پایگاه های اطلاعاتی انجام شد. این داده ها به صورت موضوعی سازمان دهی شدند تا الگوها، مضامین مشترک و تغییرات در ادبیات را نشان دهند. ترکیب یافته ها با استفاده از رویکرد مرور روایتی انجام شد که امکان ادغام دیدگاه های متنوع و چارچوب های نظری را فراهم می کرد.

  یافته ها

  بر اساس چارچوب تحلیلی طراحی شده، رابطه بین بینش جامعه شناختی و ورزش در سه مفهوم مورد شناسایی قرار گرفتند که عبارت اند از: 1) جامعه پذیری و شکل گیری هویت در ورزش، 2) نابرابری و قشربندی اجتماعی در ورزش، و 3) ورزش به عنوان بستری برای تغییر و مقاومت اجتماعی. علاوه بر این، یافته ها نشان داد با به کارگیری بینش جامعه شناختی در ورزش، می توانیم بینشی در مورد پیامدهای اجتماعی فعالیت های ورزشی، شکل گیری هویت های ورزشی، تداوم نابرابری ها در ورزش، نقش رسانه ها و تجاری سازی ورزش، و پتانسیل تغییر و مقاومت اجتماعی در و از طریق ورزش به دست آوریم.خلاصه ای از یافته ها آورده شود.

  نتیجه گیری

  بینش جامعه شناختی و مولفه های کلیدی آن، و کاربردش در تحلیل های حوزه ورزش موضوعیت و اهمیت بالایی دارد. علاوه بر این، پتانسیل های پژوهشی زیادی برای پژوهشگران در این زمینه وجود دارد. مفاهیمی نظیر اینترسکشنالیتی در ورزش، نقش فناوری و رسانه های دیجیتال، ورزش و جهانی شدن، ورزش و نابرابری های سلامت، حاکمیت و سیاست ورزشی، حوزه های جذابی برای پژوهش های آتی محققان در حوزه علوم اجتماعی ورزشی هستند.

  کلیدواژگان: بینش جامعه شناختی، هویت اجتماعی، اینترسکشنالیتی، جنسیت، تغییر اجتماعی
 • حمید معین فرد، رسول نظری * صفحات 19-27
  هدف

  هدف پژوهش تحلیل مطابقت هویت شکلی و محتوای تبلیغات ورزشی با مضامین استراتژیک الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت بود. 

  روش شناسی :

  پژوهش از نوع توصیفی و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش به کلیه کارشناسان مدیریت ورزشی و بازاریابی شاغل در سازمانهای ورزشی و شهرداری اصفهان با حجم جامعه آماری 150 نفر بودند. بر اساس فرمول کوهن (2000) حجم نمونه 108 نفر برآورد گردید که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته صورت پذیرفت. در یک مطالعه مقدماتی و بر اساس روش دو نیمه نمودن داده ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ میزان پایایی (86/0=α) گزارش گردید. همچنین روایی صوری و محتوایی مورد تائید ده نفر از اساتید مدیریت ورزشی قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج پژوهش اشاره به تفاوت معنی دار بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مطابقت هویت شکلی، محتوای، استراتژیکی تبلیغات ورزشی با تاکید بر الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت دارد (p<0/05). هرچند برخی از نماهای الگوی ایرانی اسلامی در تبلیغات ورزشی استفاده شده، ولی متولیان تمایل به استفاده از نمادهای بین المللی جذاب برای مخاطبان دارند.

  نتیجه گیری

  می بایست بستر مناسبی جهت شناخت بیشتر مفهوم الگوی ایرانی اسلامی فراهم گردد تا شکل و محتوای تبلیغات ورزشی را به سمت مفهوم ایرانی اسلامی سوق داده شود.

  کلیدواژگان: محتوا، استراتژیک، تبلیغات ورزشی، الگوی ایرانی اسلامی
 • داود میربرون، کاظم چراغ بیرجندی * صفحات 28-42
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیرهنجاری های اجتماعی استفاده ازگوشی هوشمند بر روابط بین فردی با نقش میانجی اعتیاد به گوشی های هوشمند و کمرویی در ورزشکاران منتخب المپیاد دانش آموزی کشور بود.

  روش شناسی:

   روش تحقیق از نوع توصیفی بود که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان شرکت کننده در المپیاد استعدادهای برتر ورزش دانش آموزی در سال 1401 بودند. نمونه با توجه به جدول مورگان به تعداد 384 نفر انتخاب شدند و شیوه نمونه گیری به صورت خوشه ای چند مرحله ای تصادفی در دسترس صورت گرفت. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه هنجارهای اجتماعی استفاده از گوشی هوشمند چان (2015)، پرسشنامه روابط بین فردی هانگ (2020)، پرسشنامه اعتیاد به گوشی های هوشمند هانگ و همکاران (2012) و پرسشنامه کمرویی استنفورد (1990) مورد استفاده قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان داد، هنجارهای اجتماعی بر روابط بین فردی تاثیر معناداری دارد و کمرویی در ارتباط بین هنجارهای اجتماعی با روابط بین فردی نقش میانجی را ایفا می کند.

  نتیجه گیری

  لذا پیشنهاد می شود که هنجارهای اجتماعی مثبت در جامعه بیشتر مورد تاکید خانواده ها و موسسات آموزشی از جمله آموزش و پرورش قرار گیرد تا هنجارهای مطلوب استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی از جمله گوشی های هوشمند نهادینه گردد.

  کلیدواژگان: هنجار، بین فردی، کمرویی، گوشی هوشمند
 • علی کریمی*، همت الله بسطامی، ارسلان چولکی، فهیمه مومنی فر صفحات 43-57
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل اثر اخلاق حرفه ای معلمان تربیت بدنی و علوم ورزشی بر بهزیستی اجتماعی با نقش واسطه ای سواد رسانه ای انجام شد.

  روش شناسی:

   روش پژوهش توصیفی - پیمایشی و مبتنی بر معادلات ساختاری بود که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 1059 نفر از معلمان تربیت بدنی و علوم ورزشی استان کرمانشاه بودند که بر اساس جدول مورگان 285 نفر به شیوه تصادفی- ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گرداوری داده ها استفاده از سه پرسشنامه: بود. در این پژوهش جهت بررسی روابط بین اجزاء مدل از معادلات ساختاری و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که اخلاق حرفه ای بر سواد رسانه ای ، اخلاق حرفه ای بر بهزیستی اجتماعی و سواد رسانه ای بر بهزیستی اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری داشته است. همچنین نتایج آزمون سوبل در تاثیر اخلاق حرفه ای بر بهزیستی اجتماعی با نقش واسطه سواد رسانه ای شاخص بررسی این سه متغیر را 74/11t= نشان می دهد.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش نتیجه گرفته می شود که اخلاق حرفه ای معلمان تربیت بدنی و علوم ورزشی از طریق افزایش سواد رسانه ای باعث بهبود بهزیستی اجتماعی آن ها می شود و مدیران آموزش و پرورش جهت افزایش بهزیستی اجتماعی معلمان تربیت بدنی و علوم ورزشی باید علاوه بر تاکید بر سواد رسانه ای برای نهادینه کردن اخلاق حرفه ای در آن ها اهتمام ویژه ای داشته باشند.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، بهزیستی اجتماعی، معلمان ورزش، سواد رسانه ای
 • مهدی ابراهیم بای سلامی، سعید صداقتی*، محمدحسن فردوسی، ولی نوذری صفحات 58-71
  هدف

  هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین نقش مهارت های خودمدیریتی در اینرسی سازمانی با میانجی رهبری تحول آفرین در کارکنان وزارت ورزش و جوانان می باشد.

  روش شناسی: 

  پژوهش حاضر از نظر هدف، جزء تحقیقات کاربردی محسوب می شود و به لحاظ استراتژی، پیمایشی (زمینه یابی) است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان به تعداد 830 نفر تشکیل می دهد. نمونه آماری تحقیق شامل 265 نفر از مدیران و کارکنان جامعه موردنظر می باشد. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه سبک رهبری تحول آفرین باس و آولیو (2000) با ضریب آلفای کرونباخ 0.88، پرسشنامه مهارت های خود مدیریتی مانز (2009) با ضریب آلفای کرونباخ 0.82 و پرسشنامه اینرسی سازمانی گودکین و آلکورن (2008) با ضریب آلفای کرونباخ 0.95 می باشد. در ضمن جهت تعیین طبیعی بودن توزیع طبیعی داده ها از آزمون چولگی و کشیدگی، همگنی واریانس ها از آزمون لوین، مقایسه میانگین ها با میانگین معیار از آزمون t تک نمونه ای و تعیین تاثیر متغیرهای تحقیق بر یکدیگر از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان داد که میانگین مهارت های خودمدیریتی، رهبری تحول آفرین و اینرسی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بیشتر از متوسط می باشد. در ضمن مهارت های خودمدیریتی و رهبری تحول آفرین بر اینرسی سازمانی وزارت ورزش و جوانان تاثیر معنی داری دارد.

  نتیجه گیری

  همچنین مهارت های خودمدیریتی بر اینرسی سازمانی با نقش میانجی رهبری تحول آفرین در کارکنان وزارت ورزش و جوانان تاثیر معنی داری دارد و با توجه به شاخص ها و خروجی های مدل، مدل مذکور دارای برازش مناسبی است.

  کلیدواژگان: اینرسی سازمانی، مهارت های خودمدیریتی، رهبری تحول آفرین، کارکنان وزارت ورزش و جوانان
 • زهرا مسیبی*، اشرف میرحیدری، پریسا نیازی صفحات 72-87
  مقدمه

  هیجانات مثبت دربرگیرنده موقعیت های مثبت و موافقی است که انسان دوست دارد آن را تکرار کند و هیجانات منفی دربرگیرنده موقعیت هایی منفی می باشد که انسان از آن اجتناب می کند. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر آموزش هیجانات مثبت و کنترل خشم بر سلامت روانی و سلامت جسمانی معلمان ورزش انجام شد.

  روش پژوهش:

   طرح پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی، طرح پیش آزمون، پس آزمون با پیگیری 2 ماهه بود. جامعه آماری آن 420 نفر از معلمان ورزش دوره ابتدایی ناحیه 5 شهر اصفهان بودند. از این تعداد 40 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده در مطالعه شرکت کردند و در دو گروه آزمایش و گروه کنترل قرار گرفتند و پروتکل آموزش مهارتهای هیجانات مثبت و کنترل خشم در گروه آزمایش اجرا شد. ابزار گردآوری داده ها، مقیاس50 گویه ای محقق ساخته بود که سلامت روانی و سلامت جسمانی معلمان ورزش را دو وضعیت پیش آزمون و پس آزمون مورد سنجش قرار داد.

  یافته ها

  یافته ها نشان دادند که مداخله آموزشی هیجانات مثبت و کنترل خشم موجب بهبود سلامت روانی، کنترل روان، سلامت جسمانی و افزایش سطح هیجانات مثبت و کاهش سطح هیجانات منفی معلمان ورزش می گردد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده می توان از آموزش هیجانات مثبت و کنترل خشم مبتنی بر رویکرد روانشناسی مثبت گرا، برای بهبود و ارتقای کنترل و سلامت روانی و سلامت جسمانی معلمان ورزش استفاده کرد .

  کلیدواژگان: سلامت جسمانی، هیجانات مثبت، روانشناسی مثبت گرا، کنترل و سلامت روانی
 • فرید پوربیرامی هیر، مهرداد محرم زاده *، مسعود ایمان زاده، سیمین اسگندری دستگیری صفحات 88-100
  هدف

  هدف از این پژوهش طراحی مدل جامعه شناختی توسعه برد گردشگری ورزشی براساس ظرفیت سازی زنجیره مقصد در شمال غرب کشور بود.

  روش شناسی: 

  روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارکنان موسسات گردشگری شمال غرب کشور بودند. برآورد نمونه آماری به تعداد قابل کفایت برمبنای هر گویه 10 نفر نمونه گیری به روش تصادفی انتخاب شد. از این رو به تعداد 10 برابر سوالات متغیر دارای بیشترین تعداد سوال 13 سوال در متغیر (ظرفیت سازی زنجیره مقاصد گردشگری ورزشی) 130 نفر برآورد شد. برای ارزیابی روایی محتوایی از ده متخصص علمی و اجرایی نظرخواهی شد. سپس پایایی ترکیبی و روایی سازه در مرحله نهایی با استفاده از نرم افزار پی.ال.اس بررسی و تایید شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل عاملی سازه های هریک از نه متغیر اصلی نشان داد که تمامی مولفه ها به-صورت معناداری نقش تبیین کننده ای دارند. تحلیل مسیر هم نشان داد که روابط بین نه متغیر اصلی به توالی از متغیرهای مستقل به سمت متغیرهای وابسته مثبت و معنادار است و مدل مفهومی برازش مطلوبی دارد.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش مدل تدوین شده حاضر می تواند تحولی شگرف در گردشگری ورزشی شمال غرب کشور ایجاد کرده و لازم است که مسئولین ذی نفع و ذی ربط برای ایجاد تحول و توسعه گردشگری ورزشی ظرفیت های فیزیکی، اکولوژیکی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را شناسایی و در برنامه ریزی ها بگنجانند و مقاصد گردشگری را با خدمات اصلی و حمایتی برای تحویل بی نقص و لذت بخش به گردشگران ورزشی مهیا کنند.

  کلیدواژگان: گردشگری ورزشی، زنجیره مقصد، واژه های کلیدی: توسعه برد
 • الهام بهزادی سیف آباد، سید احسان امیرحسینی*، علی پیرزاد صفحات 101-116
  هدف

  تدوین مضامین راهبردی آمایش جغرافیایی جامعه شناختی بخش ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد بود.

  روش شناسی: 

  روش تحقیق مطالعه حاضر از نوع مطالعات پیمایشی با رویکرد توسعه ای منطبق بر پارادایم انتقادی می باشد که به صورت میدانی انجام گردید. مشارکت کنندگان پژوهش، صاحب نظران استان بودند. درمجموع 205 نفر از طریق روش نمونه گیری هدفمند به روش گلوله برفی انتخاب شدند. ترکیبی از روش های کیفی پرسشنامه باز و مصاحبه و روش های کمی ضریب دهی و رتبه دهی برای گردآوری و تحلیل داده ها استفاده شد. ابزار پژوهش، چک لیست برآمده از رویکردهای تحلیل آمایش سرزمینی بخش ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد بود که روایی صوری و محتوایی آن مورد تائید متخصصان مدیریت ورزشی قرار گرفت. در آن از پاسخ دهندگان خواسته شد که قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای این ورزش فهرست کنند، ضمن اینکه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ارائه مدل به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت و بخشی از اطلاعات به دست آمده در محیط نرم افزار Arc - GIS تحلیل و بررسی شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد توسعه بخش ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد با رویکرد آمایش سرزمینی در پهنه استان می باشد که منطبق بر رویکرد توسعه آمایش سرزمین بخش ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد. نتیجه کلی مطالعات آمایش بخش ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد نشان داد، توزیع غیرمتوازنی از اماکن و فضاهای بخش ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد در پهنه استان وجود دارد، ضمن اینکه با توجه به ماتریس موقعیت و اقدام راهبردی رویکرد استراتژی های بخش ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد از نوع راهبردهای رقابتی می باشد.

  کلیدواژگان: جامعه شناختی، راهبردی، ورزش، آمایش سرزمین، کهگیلویه و بویراحمد
|
 • Rasool Norouzi Seyed Hossini* Pages 1-18
  Objective

  This research aims to provide an overview of the intersection between sociological imagination and sports, with a specific focus on highlighting key concepts and identifying research opportunities in this dynamic field. The paper commences by introducing the concept of sociological imagination and its significance in the study of sports. Sociological imagination is defined as the cognitive capacity to comprehend the interconnections between personal experiences and wider social structures. Its application enables a comprehensive analysis of sports by taking into account the social, cultural, economic, and political factors that shape various aspects of sporting practices, experiences, and outcomes.

  Methodology

  A thorough literature search was conducted using academic databases, focusing on relevant keywords and selecting studies published in peer-reviewed journals, books, and conference proceedings from 1960 to the present. The selected articles underwent data extraction and analysis, organizing key concepts, theories, and empirical findings thematically. The synthesis of findings was conducted using a narrative review approach, allowing for the integration of diverse perspectives and theoretical frameworks. The integration of findings involved a critical examination of the literature to identify overarching themes, gaps, controversies, and emerging trends. The interpretation and discussion of the synthesized findings provided a comprehensive overview of the role of sociological imagination in understanding various dimensions of sport, including its implications for sports policies, practices, and social change.

  Results

  Findings revealed that sociological imagination can be effectively applied to analyze the processes of socialization and identity formation in sports. It underscores the significant role of sports in shaping individuals' social skills, values, and identities. Furthermore, the influence of sports experiences on individuals' beliefs, attitudes, and behaviors is highlighted, emphasizing the substantial impact of sports on forming identities and values. Moreover, the paper emphasizes the importance of considering social factors when analyzing sports. It investigates the existence of social inequalities within the sporting realm, particularly focusing on disparities in opportunities and resources. The examination of race, gender, and social class in sports participation demonstrates how these intersecting social categories influence individuals' access to sports and their prospects of achieving success. Furthermore, the study emphasizes the significance of sports as a platform for social change and resistance. It explores the role of activism and protests within the sporting world, illustrating how athletes utilize their platforms to challenge discrimination and advocate for social justice. Notably, the article provides concrete examples of social change facilitated through sports, demonstrating how sports can serve as a potent tool for raising awareness, challenging social norms, and promoting inclusivity and equity.

  Conclusion

  This research paper emphasizes the significance of applying sociological imagination to the analysis of sports. By utilizing this approach, a comprehensive understanding of the social dynamics within sports is achieved, encompassing crucial aspects such as socialization processes, identity formation, social inequalities, and the potential for social change. The findings underscore the importance of considering social factors in sports analysis, recognizing the role of sports in shaping individuals' social skills, values, and identities. Moreover, this study identifies several areas that warrant further research. The exploration of intersectionality in sports, considering the overlapping influences of race, gender, social class, and other social categories, offers a promising avenue for deeper analysis. Additionally, the examination of the role of technology and digital media in sports, as well as the impact of sports on globalization, health inequalities, sports governance and policy, and sports as a platform for social change and resistance, present fertile ground for future investigations. By embracing sociological imagination, researchers can contribute to a more profound understanding of sports as a complex social phenomenon. Furthermore, it enables the identification and examination of social issues and power dynamics within sporting environments, paving the way for the creation of more inclusive, equitable, and socially conscious practices within the realm of sports.

  Keywords: Sociological imagination, social change, intersectionality, gender, Social identity
 • HAMID MOEINFARD, Rasool Nazari* Pages 19-27
  Objective

  The aim of this study was to analyze the correspondence between the form identity and the content of sports advertisements with the strategic themes of the Iranian-Islamic model of progress.

  Methodology

  The research was descriptive and survey method. The statistical population of this study was all sports management and marketing experts working in sports organizations and Isfahan municipality with a statistical population of 150 people. Based on Cohen (2000) formula, the sample size was estimated to be 108 people who were selected by stratified random sampling. Data were collected through a researcher-made questionnaire. In a pilot study based on the method of halving the data using Cronbach's alpha test, the reliability (α = 0.86) was reported. Also, face and content validity was confirmed by ten professors of sports management.

  Results

  results indicate a significant difference between the current situation and the desired situation of matching the form identity, content, strategy of sports advertising with emphasis on the Iranian-Islamic model of progress (p <0.05).

  Conclusion

  The model written by the Iranian elite and emphasized by the Supreme Leader and can be followed by this significant difference between the form, content, identification and strategic approach of sports advertising with the concept of the Iranian-Islamic model of progress and its components (science, life, Thought and spirituality) prevented.Therefore, a suitable ground should be provided for the full recognition of this model by the officials of advertising organizations and its application in all dimensions. At the same time, a suitable platform should be provided for obtaining information and knowledge about the content of propaganda messages in which the concept of being Iranian and being Islamic can be seen. A suitable platform for accurate knowledge of culture and society should be provided so that it can move in a certain direction and direction based on it and have a suitable pattern to provide a platform where more components of advertising are known and information about it is accurate so that it can be used as a criterion for predicting changes. Although some views of the Iranian-Islamic model have been used in sports advertising, but those in charge tend to use attractive international symbols for the audience, so a suitable platform should be provided to better understand the concept of the Iranian-Islamic model of progress to the form and content of sports advertising. It led to the Iranian-Islamic concept.

  Keywords: strategic, sports advertising, Iranian-Islamic model, Content
 • davood Mirbroon, Kazem cheragh birkandi* Pages 28-42
  Objective

  Today, smartphones are very popular among young people. With smartphones, people can communicate with others anytime and anywhere. As a result, the scope of interpersonal interactions changes and brings opportunities for the development of interpersonal relationships (Zhen et al, 2019). Smartphone addiction refers to the possible effects of smartphone use on schoolwork, daily life, and interpersonal relationships. In a worse situation, a person may repeatedly violate social norms. Most of the previous studies focused on the relationships between smartphone addiction and the personality of smartphone addicts (Mosalanejad et al, 2019), shyness (Han et al, 2017), melancholia, negative emotion traits (Chen et al, 2016), and Peer relationships (Wang et al, 2018). The aim of this study was to investigate the impact of social norms of using smart phones on interpersonal relationships with the mediating role of smartphone addiction and shyness in selected athletes of student Olympiads in the country.

  Methodology

  The research method is descriptive and was conducted in the field. The statistical population of the research was the students who participated in the Olympiads of the best student sports talents in 1401. According to Morgan's table, the sample was selected in the number of 384 people and the multi-stage cluster sampling method was available. The research tools included Chan's (2015) smartphone social norms questionnaire, Hong's (2020) interpersonal relationship questionnaire, Hong et al.'s (2012) smartphone addiction questionnaire, and Stanford's shyness questionnaire (1990) were used. To ensure the validity of the questionnaires, after compiling them, the opinions and guidance of expert professors in the science of sports management were used and their opinions were included in the final questionnaire. To ensure the reliability of the questionnaires, 30 copies were distributed in the preliminary study on a sample that was completely randomly selected, and Cronbach's alpha coefficient for the social norms of smartphone use (α = 0.78), interpersonal relationship questionnaire (0.80) =α), smartphone addiction (α=0.75) and shyness (α=0.89) were obtained. In the following, descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential (Kalmogrof-Smirnov, structural equation modeling) methods were used to analyze the data using SPSS software. Version 22 and Smart Plus version 3 were used at a significance level of p≤05

  Results

  The results of the research showed that social norms have a significant effect on interpersonal relationships and shyness plays a mediating role in the relationship between social norms and interpersonal relationships. The value of Sobel's statistic for smartphone addiction (1.40) and shyness (2) was reported that because shyness variables exceed the critical value of 1.96, it can be said that shyness plays a mediating role in the relationship between social norms and interpersonal relationships. have. But it is not significant for the smartphone addiction variable according to the value calculated for the Sobel statistic.

  Conclusion

  Therefore, it is suggested that positive social norms in society should be emphasized more by families and educational institutions, including education, in order to use them to create positive relationships between students.

  Conclusion

  Therefore, it is suggested that positive social norms in society should be emphasized more by families and educational institutions, including education, in order to use them to create positive relationships between students

  Keywords: Norm, interpersonal, shyness, smartphone
 • ali karimi *, hematallah bastami, arsalan Choulaki, fahimeh momenifar Pages 43-57
  Introduction

  Nowadays, sport has found a special place as an effective phenomenon in all societies to the extent that in the field of sociology it is referred to as the most obvious manifestation of social and cultural life and it is effective in the rationalization of social life and the development of modern societies. they know. In this regard, education is one of the most important organizations promoting sports and its effects in society, and sports teachers are at the forefront of this organization and are responsible for this serious matter, and as a part of this system, they play a fundamental and key role in reaching They care about this. Today, due to the prosperity of sports and the large presence of media and means of mass communication in sports, it can be acknowledged that the media are the most powerful tools for projecting and spreading ideas and the most efficient tools for people to search and obtain information. On the other hand, due to the fact that sports has been considered as one of the influencing factors on social, economic and even international fields in many countries of the world, hence it can institutionalize and promote a policy such as ethics in this field. provided that, while promoting and introducing sports ethics in the society, especially among physical education and sports science teachers, the obstacles and problems facing the education and development of sports ethics are eliminated, so that it can be used as a strong tool to achieve media literacy. May sustainable social welfare be successful. Therefore, according to the material raised, the main problem of the current research is the question of how to design a model of the effect of professional ethics on social well-being with the mediating role of media literacy among physical education and sports science teachers in Kermanshah province.research method The present research was conducted in terms of purpose, applied, in terms of the type of data search, in terms of the data analysis method, analytical-exploratory, and in terms of field and correlational data collection. The statistical population of the research includes all physical education and sports teachers in Kermanshah province in three levels of education, elementary, middle and high school, with a total number of 1059 people. According to the size of the statistical population, the sampling method was random using Morgan's table. In order to collect the data required for this research, three standard questionnaires were used: professional ethics (Salimi et al., 2016), Keyes' social well-being questionnaire (1998), and Rajabi's media literacy questionnaire (2013). In this research, the face and content validity of the questionnaires was approved by sports management experts, and structural equations were used to examine the relationships between the components of the model and SmartPLS statistical software was used to analyze the datafindings According to the findings of the research, the media literacy variable has the highest average and the professional ethics variable has the lowest average. Also, the average value of the variance extracted for the current variables is higher than 0.5. Therefore, it can be said that the convergent validity of measurement models is favorable. The results of structural equation path analysis showed that professional ethics on media literacy with an impact factor of 0.77 and a critical value of 18.54, professional ethics on social well-being with an impact factor of 0.35 and a critical value of 4.01, and media literacy It has had a positive and significant impact on social well-being with an impact factor of 0.48 and a critical value of 5.14. Based on this, professional ethics has the highest impact on media literacy with an impact factor of 0.77, and professional ethics has the least impact on social well-being with an impact factor of 0.35. According to the output of the software and the Sobel test, which shows the effect of professional ethics on social well-being with the mediating role of media literacy, the research index of these three variables shows t=11.74. According to the output indicators, at a confidence level of more than 90%, the HO hypothesis is rejected, so it is clear that professional ethics has an effect on social well-being with the mediating role of media literacy. This means that with the increase of professional ethics and media literacy, social welfare will also increase.

  Conclusion

  Considering the influential role of physical education and sports science teachers in the development of students' cultural and moral values, as well as emphasizing human resources as the most important asset of schools in this impact, examining the performance of school human resources, especially sports and physical education teachers, due to the role Their importance in education and dissemination of science and knowledge as well as education and promotion and development of moral values among students is very important and the important and interesting factors related to them should be studied and investigated more. Therefore, paying attention to the skill of media literacy and social well-being in the development of professional ethics of sports and physical education teachers in schools and the importance and place of their character and behavior, creating a developed system of moral values and promoting and nurturing it among education teachers physical and sports sciences, paying attention to the economic, political and cultural issues of sports teachers in school sports environments and trying to reduce their effects on the moral values of students and using social, religious and legal opportunities in the society outside the school and outstanding It is recommended to develop its effects with the aim of developing moral values in sports, formulating mechanisms for employing sports teachers based on sports skills in student sports teams, and finally strengthening media literacy and social well-being of physical education and sports science teachers. 

  Keywords: Professional Ethics, sports teachers, social welfare, media literacy
 • Mahdi Ebrahimbysalami, Saeid Sedaghati*, MohammadHasan Ferdowsi, vali nowzari Pages 58-71
  Objective

  The main goal of this research is to determine the role of self-management skills in organizational inertia with the mediation of transformative leadership in the employees of the Ministry of Sports and Youth.

  Methodology

  The current research is considered as part of applied research in terms of its purpose, and in terms of strategy, it is a survey (localization). The statistical population of the current research consists of 830 managers and employees of the Ministry of Sports and Youth. The statistical sample of the research includes 265 managers and employees of the target community. The research tools include the transformational leadership style questionnaire of Bass and Olive (2000) with a Cronbach's alpha coefficient of 0.88, Manz's self-management skills questionnaire (2009) with a Cronbach's alpha coefficient of 0.82, and Goodkin and Alcorn's organizational inertia questionnaire (2008) with a Cronbach's alpha coefficient of 0.95. be In addition, in order to determine the normality of the normal distribution of the data, the skewness and kurtosis test, the homogeneity of variances using the Levine test, comparing the averages with the standard average using the one-sample t test, and determining the effect of the research variables on each other, structural equation modeling was used.

  Results

  The results of the research showed that the average of self-management skills, transformational leadership and organizational inertia in the Ministry of Sports and Youth is higher than average. At the same time, self-management skills and transformative leadership have a significant effect on the organizational inertia of the Ministry of Sports and Youth.

  Conclusion

  Also, self-management skills have a significant effect on organizational inertia with the mediating role of transformative leadership in the employees of the Ministry of Sports and Youth, and according to the indicators and outputs of the model, the said model has a good fit.

 • zahra mosayebi*, Ashraf Mirheydary, Parisa Niazy Pages 72-87
  Introduction

  Positive emotions are the first component of positive psychology which serves as a useful resource for regulating negative emotional experiences in everyday life and it is one of the best strategies in emotional regulation. The present study was conducted with the aim of determining the effect of teaching positive emotions and anger control on having positive emotions and avoiding negative emotions and anger control and improving the mental health and physical health of sports teachers.

  Methodology

  The design of the present research was of quasi-experimental type, pre-test, post-test and follow-up (2 months) design. The statistical population of elementary school sports teachers in the 5th district of Isfahan city, whose number was 420. Of these, 40 people were selected as study subjects using the available sampling method and they were divided into two groups (training of positive emotions and anger control and control group). The data collection tool was the 50-item scale of positive and negative emotions and anger control, control and mental health and physical health of sports teachers. In this research, data analysis was done with univariate analysis of variance and after 2 months, a follow-up test of the effect of positive emotion intervention and anger control was done.

  findings

  The findings of descriptive statistics related to the mean and standard deviation of the scores of positive emotions and anger control, control and mental health and physical health of physical education teachers separately for the experimental and control groups showed that the average scores in the control group, in the pre-test and post-test stages, do not show much change compared to the experimental group But in the experimental group, an increase in the scores in the post-test compared to the pre-test was observed in the above variables. The educational intervention of positive emotions and anger control improves mental health, mental control, physical health and increases the level of positive emotions and decreases the level of negative emotions of sports teachers.

  Conclusion

  According to the obtained results, it can be said that having positive emotions and controlling anger based on a positive approach causes sports teachers to not tend to use negative emotions. and it also leads to controlling anger and improving and controlling their mental and physical health. The sports teachers who participated in the training workshop of positive emotions and anger control based on positive psychology approach gave their students the opportunity to participate more in the sports classroom processes. Therefore, it is possible to use the teaching of positive emotions and anger control based on the positive psychology approach to improve and promote the control and mental and physical health of sports teachers.

  Keywords: Positive Psychology, Positive Emotions, physical health, control, mental health
 • farid pourbeirami hir, Mehrdad Moharamzade*, Masoud Imanzadeh, Simin Esgandari Dastgiri Pages 88-100
  Objective

  The purpose o f this research was t o designing a sociological model for the development of the range of sports tourism in the northwest o f the country .

  Methodology

  The research method was descriptive - correlation type. The statistical population o f the research was manager s and employees o f touri sm institution s in the northwest o f the country . Estimation of the statistical sample t o a sufficient number based o n each item , 10 people were randomly selected . Therefore , 1 30 peop le were estimated t o have 10 times the number o f variable questions with the highest number o f 1 3 question s in the variable ( building the capacity o f the chain o f sports tourism destinations ) . Ten scientific and executive experts were asked t o evaluate content validity . Then, the combined reliability and validity o f the structure was checked and confirmed in the final stage using PLS software .

  Results

  The result s of the factor analysis o f the construct s o f each o f the nine main variable s showed that all the component s have a significant explanatory role . The path analysis also showed that the relationship s between the nine main variable s i n a sequence from independent variable s t o dependent variable s are positive and significant, and the conceptual model has a good fit .

  Conclusion : 

  Based o n the find ing s o f the research, the current developed model can create a tremendou s change i n sport s tourism in the northwest o f the country, and i t is necessary for the interested and relevant official s t o develop physical, ecological, social, and political capacitie s for the development and development o f sport s tourism . and economic and include them in the plan s and provide tourism destination s with main and support ing services f or perfect and enjoyable delivery t o sports tourist s .

  Keywords: sports tourism, Keywords: range development, destination chain
 • elham behzadi seif abab, Seyad Ehsan Amirhosseini *, Ali Pirzad Pages 101-116

  Compilation of the strategic themes of the sociological geographic study of sport in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad provincesThe purpose of this study was to develop strategic themes for land management in the sports sector of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad provinces. The purpose of this study was to develop strategic themes for land management in the sports sector of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad provinces. Research Method The present study is a survey study with a developmental approach in accordance with the critical paradigm, which was conducted in the field. The participants of the research were experts from the province. A total of 205 people were selected through targeted snowball sampling. A combination of qualitative open-ended questionnaire and interview methods and quantitative coefficient and ranking methods were used for data collection and analysis. The research tool was a checklist derived from the landscaping analysis approaches of the sports sector , whose face and content validity was approved by sports management experts. Respondents were asked to list the strengths, weaknesses, opportunities and threats of this sport, while using the GIS, the model was presented in a descriptive-analytical method and part of the information obtained in a soft environment. Arc-GIS software was analyzed.The development of the sports sector of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province is in line with the land management approach in the province, which is in accordance with the approach of developing the land management of the sports sector .The general result of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province sports planning studies showed that there is an unbalanced distribution of places and spaces in sports sector in the province, while according to the position matrix and strategic action approach of Kohgiluyeh province sports strategy and Boyer Ahmed is a type of competitive strategy.The general result of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province sports planning studies showed that there is an unbalanced distribution of places and spaces in sports sector in the province, while according to the position matrix and strategic action approach of Kohgiluyeh province sports strategy and Boyer Ahmed is a type of competitive strategy.Keywords: Landscaping, Program, Sports, Kohgiluyeh and Boyer Ahmad, Strategic.Keywords: Landscaping, Program, Sports, Kohgiluyeh and Boyer Ahmad, Strategic.

  Keywords: Sociological, Kohgiluyeh, Boyer Ahmad, Sports, Landscaping, Strategic