فهرست مطالب

پژوهشنامه مطالعات وقف و امور خیریه - سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار و تابستان 1403)

پژوهشنامه مطالعات وقف و امور خیریه
سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار و تابستان 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/19
 • تعداد عناوین: 13
|
 • اصغر منتظر القائم * صفحه 0
 • امید بهبودی، سید مرتضی غیور باغبانی*، عاطفه نادرنژاد صفحات 1-28

  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر ترویج فعالیت های خیرخواهانه در شبکه های اجتماعی بر ارزش ویژه موسسات خیریه گلستان علی(ع) ازطریق نقش میانجی تجربه برند و تعدیل گری منحصربه فرد بودن ادراک شده بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه نیکوکارانی است که سابقه همکاری با موسسه گلستان علی(ع) را داشته اند که تعداد آنها نامشخص بوده است. تعداد اعضای 280 نفر براساس روش سرانگشتی کلاین (5 تا 10 برابر تعداد گویه ها) و به روش غیرتصادفی دردسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد برگرفته از پژوهش های پیشین با 28 گویه بوده که برای آزمودن روایی از روایی محتوا و تایید خبرگان و برای روایی سازه از روایی سازه، همگرا و واگرا بهره گرفته شده است. پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ و پایایی مرکب (بیش از 7/0) انجام شده است. تجزیه وتحلیل داده ها به روش معادلات ساختاری با نرم افزار پی ال اس 4 انجام شده است. نتایج نشان دادند تاثیر فعالیت های خیرخواهانه در شبکه های اجتماعی بر ارزش برند موسسه خیریه و تجربه برند معنادار بوده است. به علاوه، فعالیت های خیرخواهانه در شبکه های اجتماعی ازطریق نقش میانجی تجربه برند و تعدیل گری منحصربه فرد بودن ادراک شده بر ارزش برند موسسه خیریه نیز معنادار گزارش شده است. همچنین، نقش میانجی تعدیل شده در مدل نیز تایید شد

  کلیدواژگان: ارزش ویژه برند، فعالیت های خیرخواهانه در شبکه های اجتماعی، تجربه برند، منحصربفرد بودن ادراک شده
 • سعید مسعودی پور*، فاطمه معصومی صفحات 29-50

  حضور بخش دولتی و غیردولتی در حوزه امور خیریه در کشور، هم ایجادکننده فرصت و هم تهدید برای کشور است. نظام حکمرانی امور خیریه در ایران با چالش های متعددی روبه رو است. بر این اساس، این حوزه نیازمند به تنظیم گری است؛ اما موفقیت هر سیاستی در گرو شناخت و فهم دقیق وضعیت موجود است. یکی از موضوعاتی به کاربردنی در این زمینه، شناخت اولویت های ذهنی مدیران خیریه های دولتی و غیردولتی است. در این پژوهش، با استفاده از روش شناسی کیو تلاش شده است تا نوع شناسی از اولویت های ذهنی مدیران خیریه های دولتی و غیردولتی در موضوع مدیریت امر خیر در کشور ارائه شود. برای این منظور، ابتدا در فاز کیفی عبارت های کیو ازطریق مصاحبه با مدیران، استخراج و در قالب 31 عبارت نهایی شد. در فاز کمی، پرسشنامه کیو حاصل از 18 نفر از مدیران خیریه ها تجزیه وتحلیل و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، گروه های ذهنیتی شناخته شدند. بر این اساس، شش گروه ذهنی شامل قائلان به مردمی سازی با محوریت تنظیم گری دولت، قائلان به ارتقای عملکرد خیریه ها، قائلان به حضور شفاف مردمی، مخالفان تصدی گری دولتی، حاکمیت گرایان و تبلیغ گرایان شناسایی شدند و ذهنیت هر گروه توضیح داده شد. براساس یافته های این پژوهش، برای طراحی نظام کلان مدیریت امور خیریه در کشور، باید تلاش کرد تا به عناصر مشترک در بین ذهنیت ها مانند ضرورت مردمی سازی امر خیر در کشور توجه کرد و از محورهایی که مورد اتفاق کامل در بین مدیران نیست، فاصله گرفت.

  کلیدواژگان: امور خیریه، خیریه های دولتی و غیردولتی، ذهنیت شناسی، روش کیو
 • صادق صالحی*، پروانه شاطری صفحات 51-72

  مشکلات محیط زیستی در سطح جهان و ازجمله ایران بحران هایی را ایجاد کرده است. برای تعدیل این مسائل و ایجاد سازگاری، مشارکت همه گروه های محیط زیستی ضروری است. با توجه به اینکه سمن های محیط زیستی می توانند بسترساز تغییر در رفتارهای محیط زیستی در جامعه باشند، هدف ما در این پژوهش سنجش میزان مشارکت کنشگران سمن های محیط زیستی با رویکرد فرهنگ محیط زیستی است. روش تحقیق، پیمایش و تکنیک گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه اعضای سمن های محیط زیستی ثبت شده شهر تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نسبی، 376 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. برای پایایی پرسشنامه از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای همه متغیرها پذیرفتنی بوده است. همچنین، اعتبار پرسشنامه ازطریق اعتبار صوری با استفاده ازنظر متخصصان و صاحب نظران در حوزه موضوع مورد مطالعه سنجیده شده و نیز برای اعتبار سازه، از آزمون تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج این آزمون، اعتبار سازه متغیرهای تحقیق را تایید کرد. یافته های پژوهش حاکی از سطح بالای فرهنگ محیط زیستی در بین اکثریت پاسخگویان (3/97) بود. همچنین، بین فرهنگ محیط زیستی و مشارکت اعضای سمن ها رابطه مثبت، مستقیم و معنی داری گزارش شد. افزون بر این، نسبتی از واریانس متغیر مشارکت که متغیرهای پژوهش تبیین کردند، 7/33 درصد است؛ یعنی 7/33 درصد از تغییرات متغیر مشارکت محیط زیستی با متغیرهای مستقل پوشش داده می شود. می توان نتیجه گرفت در تعامل بین فرهنگ و جامعه، آنچه هدایت گر رفتار و مشارکت است، فرهنگ است و با در نظر گرفتن ابعاد فرهنگی یا تغییر در آنها می توان سمت وسوی کنش های انسان ها را نیز تغییر داد و مشارکت آنها را در راستای توسعه پایدار افزون کرد.

  کلیدواژگان: سازمان های غیردولتی، فرهنگ محیط زیستی، دانش، نگرش، ارزش
 • سید فرهاد حسینی*، محمدرسول الماسی فرد، معصومه آینه صفحات 73-100

  با توجه به اهمیت روزافزون مبحث امور خیر و کمک به همنوع، تحلیل و شناخت آینده موسسات خیریه مهم است؛ بنابراین، هدف این پژوهش، شناسایی آینده های محتمل و ممکن برای موسسات خیریه شهر کرمانشاه است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی بوده که از روش دلفی با استفاده از تحلیل تم برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه باز و مصاحبه استفاده می کند. همچنین، از علم آینده پژوهی، روش سناریونویسی و ابزار نرم افزار ویزارد و رویکرد عدم قطعیت شوارتز برای ترسیم آینده استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان و متخصصان حوزه خیریه در شهر کرمانشاه شامل مدیران و کارشناسان سازمان های ذی ربط نظیر سازمان بهزیستی، اداره اوقاف و امور خیریه و مدیران و موسسان موسسات خیریه شهر کرمانشاه است که ازطریق نمونه گیری هدفمند و با استفاده از روش گلوله برفی، تعداد 23 نفر انتخاب شدند. طبق نتایج پژوهش، دو پیشران اصلی: وابستگی موسسات خیریه به دولت در مقابل استقلال آنها و فعالیت تخصصی و زنجیره ای خیریه ها در مقابل جزیره ای عمل کردن برای شناسایی سناریوها و ترسیم آینده، انتخاب و سپس اولویت سناریوها و آینده ها مشخص شدند؛ آینده محتمل توسعه فعالیت های سازمانی دارای بالاترین اولویت بود. سپس حفظ و تقویت موقعیت فعلی، تقویت جایگاه سازمانی و کاهش فعالیت موسسات در اولویت های بعدی هستند. به مدیران موسسات خیریه و مسئولین امور خیر توصیه می شود به توسعه سازمانی و تخصص گرایی فعالیت های موسسات بپردازند.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی موسسات خیریه، سناریونویسی موسسات خیریه، شهر کرمانشاه، پیشرانهای آتی موسسات خیریه
 • عظیم اله زارعی*، محمد ابراهیم باقرنژاد حمزه کلائی صفحات 101-118

  فعالیت های خیرخواهانه از دیرباز مورد توجه تمامی جوامع انسانی بوده و در حال حاضر، استمرار آن به دلایل متعدد امری اجتناب ناپذیر است. شیوع بیماری کرونا و تاثیر فعالیت های خیرخواهانه در پایش آن نشان داد این قبیل امور می توانند در ارتقای سطح کمی و کیفی حکمرانی نقش کلیدی ایفا کنند. جامعه مدنظر این پژوهش، خیرین، مدیران ارشد کمیته امداد و مدیران بنیادهای خیریه سطح کشور تعیین شدند و از این بین تعداد 31 نفر ازطریق نمونه گیری هدفمند برای انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته انتخاب شدند. با استفاده از روش تحلیل مضمون، تجربیات و درس آموخته های کرونا در پنج محور اقتصادی، همیار بهداشتی، نبرد جهادی، حامی معنوی و قانون مداری شناسایی شدند. همچنین، با در نظر گرفتن معضلات اجتماعی و اقتصادی کشور، نقش فعالیت های خیرخواهانه در آینده در پنج محور تقویت بنیه معیشتی نیازمندان، جهاد آموزشی، ارتقای سطح بهداشت، مولدسازی فرهنگ و حکمرانی هوش مصنوعی شناسایی شد. فعالیت های خیرخواهانه در دوران شیوع کرونا در کشور نشان داد که از ظرفیت های این حوزه علاوه بر مسائل بهداشتی می توان در سایر بخش های حساس کشور نیز استفاده کرد.استفاده از ابزارهای نوین نظیر هوش مصنوعی در راستای شناسایی افراد نیازمند و پیش بینی وضعیت آتی این حوزه و همچنین، ایجاد شبکه های ارتباطی بین خیرین در راستای هم افزایی ظرفیت های این افراد از مهم ترین کارویژه های این قبیل امور خواهد بود.

  کلیدواژگان: فعالیت های خیرخواهانه، تحلیل مضمون، شیوع کرونا، هوش مصنوعی
 • محمد حجی پور* صفحات 119-138

  موقوفات ازجمله منابع اقتصادی و اجتماعی ارزشمند است که با هدف حمایت از فقرا، ترویج علم و فرهنگ، تقویت عبادات و خیرات و غیره تاسیس شده است. بهره وری آن به معنای استفاده بهینه و بهتر از موقوفات، یک الزام و ضرورت اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی است. در جهان امروز برای بهینه نمودن فرایند تصمیم گیری و برنامه ریزی باید آینده نگری رویکرد حاکم باشد؛ زیرا شناخت و ارزیابی واقعی حاصل از شیوه نگریستن علمی به آینده به دست خواهد آمد. بدین ترتیب، به منظور اینکه در آینده بتوان شاهد افزایش بهره وری موقوفات در فضای روستایی شهرستان بیرجند و همچنین تقویت نقش آن در اقتصاد این سکونتگاه ها بود، با رویکرد آینده نگری، عوامل کلیدی توسعه آن تحلیل شده اند. نوع پژوهش، کاربردی و از لحاظ فرایند اجرا نیز آمیخته بوده است. به کمک مطالعات اسنادی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و پرسشگری داده ها جمع آوری شده اند. شناخت عوامل کلیدی با استفاده از دو روش دلفی و تحلیل ماتریس اثرات متقاطع در نرم افزار MICMAC انجام شده است؛ به طوری که از مجموع گزاره های گردآوری شده، درنهایت گروه 12 نفری خبرگان 14 عامل را تایید نهایی کردند. براساس یافته ها، وضعیت نظام مطالعه شده تاحدودی ناپایدار شناخته شد. بین عوامل «حمایت گری مالی از بهره برداران خرد با سازوکاری نظیر صندوق های خرد اعتباری» به عنوان پیشران دارای بیشترین اثرگذاری مستقیم و «حاکم شدن رویکرد مدیریت اقتصادی در تمامی سطوح» به عنوان پیشران با بیشترین اثرپذیری مستقیم در برنامه ریزی توسعه بهره وری موقوفات روستایی شهرستان بیرجند شناخته شد. همچنین، در حالت غیرمستقیم بیشترین اثرگذاری مربوط به پیشران «راه اندازی گروه های توسعه روستایی موقوفه محور» و بیشترین اثرپذیری نیز مربوط به «توسعه کشت محصولات راهبردی و دارای مزیت» است.

  کلیدواژگان: توسعه روستایی، سرمایه، بهره وری، موقوفه، آینده نگاری، بیرجند
 • نسرین علینقیان*، علی یزدان صفحات 139-158

  از رویکردهای مهم بازاریابی، بازاریابی خیرخواهانه است که امروزه توجه بسیاری از برندها را به خود جلب کرده است. این نوع بازاریابی ازطریق همکاری با بنگاه های خیریه یا سایر روش های خیرخواهانه انجام می شود؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر، سنجش تاثیر بازاریابی خیرخواهانه بر قصد خرید مشتریان و وفاداری آنها نسبت به برند است. پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش مصرف کنندگان محصولات غذایی برند اصالت در شهر اصفهان بودند که 384 نفر از آنها به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. گرد آوری داده ها ازطریق سه پرسشنامه بازاریابی خیرخواهانه توسط توماس و همکاران (2019)، قصد خرید خاتون و همکاران (2020) و وفاداری به برند آتولکار (2020) صورت گرفت. بررسی داده ها به روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Smartpls3 انجام شد. یافته های حاصل از بررسی مدل معادلات ساختاری نشان دادند بازاریابی خیرخواهانه بر قصد خرید مشتریان با ضریب 254/0 تاثیر معناداری دارد. همچنین، بازاریابی خیرخواهانه بر وفاداری به برند با ضریب 928/0 تاثیر معناداری دارد. نقش میانجی وفاداری مشتریان به برند نیز در رابطه بازاریابی خیرخواهانه و قصد خرید مشتریان با ضریب تاثیر 678/0 تایید شد؛ بنابراین، استفاده از بازاریابی خیرخواهانه یکی از روش های افزایش وفاداری مشتریان و نیز بهبود قصد خرید آنها است.

  کلیدواژگان: بازاریابی خیرخواهانه، وفاداری نسبت به برند، قصد خرید مشتریان، برند اصالت اصفهان
 • علی قنبری برزیان*، زهرا لطفی فروشانی، احسان آقا بابایی صفحات 159-184

  بیماری ام اس، یکی از چالش های مهم در عرصه سلامت اجتماعی است. امروزه، شهر اصفهان با شیوع بالای ام اس و مشکلاتی همراه آن رو به رو است. راهکارهای تاب آوری از این بیماری مادام العمر می تواند از مشکلات بیماران ، خانواده ها و کادر درمانی بکاهد. هدف پژوهش حاضر، تحلیل روایت زنان ام اس از برنامه های فرهنگی - هنری خیرین مدنی در موسسه خیریه بقیه الله خمینی شهر است. برای دستیابی به هدف مذکور، از روش تحلیل روایت استفاده شده است. داده های پژوهش نیز با مصاحبه روایی عمیق 17 نفر از زنان بیمار ام اس عضو موسسه خیریه بقیه الله خمینی شهر گردآوری و با مدل روایی کلاندین و کانلی تحلیل شده اند. داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA2018 تحلیل و بررسی شدند. یافته ها نشان داده اند آموزش مهارت های اجتماعی و هنری برای این زنان، حاوی دست آورد هایی از جمله  انگیزه و هدف در زندگی بوده و تغییرات مطلوب رفتاری مانند افزایش عزت نفس، امیدواری، شادی و توانایی مدیریت افکار به همراه داشته و آنان را از انزواگرایی به فعال شدن در جامعه تشویق کرده است. مشارکت بیماران در حین یا بعد از کلاس و کارگاه ها و برنامه های فرهنگی و هنری، گفت و گو های اجتماعی ایجاد کرده که حاوی اطلاعات درمانی و راهکاری است، همبستگی بالایی در این افراد شکل گرفته و انرژی مثبت دریافت شده به بهبود بیماری و ادامه روند درمان کمک کرده است.

  کلیدواژگان: تحلیل روایت، تاب آوری، موسسات خیریه، خیر اجتماعی
 • داود کیاکجوری* صفحات 185-202

  ساختار مناسب و کارآمد، اولین و مهم ترین عامل رسیدن به اهداف در تمامی نظام ها ازجمله نظام تعاون است. یکی از رویکردهایی که سبب تعالی نظام تعاون در کشور می شود توجه به امور خیریه و وقف در نظام تعاون در کشور است. هدف از اجرای تحقیق حاضر شناسایی ابعاد و مولفه های ساختار تعاون کشور با رویکرد وقف و امور خیریه است. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی است و با روش آمیخته انجام شد. در راستای انجام مطالعه کیفی - کمی از روش مطالعه کیفی تحلیل مضمون، مصاحبه ای نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران حوزه تعاون انجام شد و به منظور غربالگری و اجماع نظر خبرگان با روش کمی دلفی فازی تعداد 10 نفر از خبرگان انتخاب شدند. در طراحی ساختار تعاون کشور با رویکرد وقف و امور خیریه تلاش شد با حذف رویه های زائد و کاهش بوروکراسی، حذف وظایف مشابه و تکراری، رفع وظایف متداخل و موازی کاری ها، عدم پیچیدگی و عدم تمرکز، علاوه بر لحاظ کردن ویژگی های سادگی و چابکی و کاهش تصدی گری دولت در بخش تعاون، ارتباط منطقی بین اجزای تشکیل دهنده، برقرار و ساختاری مناسب ارائه شود. همچنین، به منظور همکاری در تدوین سیاست های تعاون کشور و انسجام و هماهنگی تمام دستگاه ها و همسوکردن فعالیت ها برای نظام مندسازی امور خیریه در نظام تعاون کشور با اهداف و سیاست ها و نظارت بر حسن اجرای آن، تشکیل شورای ملی تعاون با دبیری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد شد.

  کلیدواژگان: ساختارتعاون، وقف و امور خیریه، تعاون ایران، اقتصاد تعاون
 • امیرحسین عبدالله زاده، سید محمد مقیمی*، ابراهیم مزاری صفحات 203-226

  ایثار تاکنون به عنوان موضوعی پژوهشی در ادبیات رفتار سازمانی و مدیریت شایان توجه قرار نگرفته است. اگرچه مبانی نظری در خصوص ایثار و فداکاری در روانشناسی غربی مشاهده می شود، مرور ادبیات این موضوع نشان می دهد با وجود اینکه ایثار و فداکاری پدیده ای است که در همه انسان ها و در همه ادوار تاریخ مشاهده می شود، به فداکاری و ایثار در محیط های کاری و سازمانی کمتر توجه شده است؛ بنابراین، در پژوهش حاضر به دنبال مفهوم پردازی رهبری ایثارگرانه در سازمان های عمومی با استفاده از نظریه داده بنیاد هستیم.پژوهش حاضر از نوع اکتشافی و مبتنی بر روش داده بنیاد است و برای گردآوری داده ها از مصاحبه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران سازمان های عمومی کشور و روش نمونه گیری، از نوع هدفمند است.در این پژوهش، یادگیری اجتماعی، هدفمندی و آرمان گرایی، ارزش های جوهری و هویت جمعی و مشترک به منزله عوامل علی اثرگذار در شکل گیری بر پدیده محوری یعنی آگاهی و شناخت هستند. بحران، نوع وظیفه، ماموریت سازمان و جو احساسی، عوامل زمینه ای موثر در افزایش آگاهی و شناخت رهبر برای اقدام های ایثارگرانه معرفی شده اند. همدلی و همدری ازجمله شرایط مداخله گر است و خودپنداره مثبت به مثابه راهبرد شناسایی شده است که در اثر کنش و برهم کنش پدیده محوری شکل می گیرد که درنهایت به بروز پیامدهایی نظیر ابرازگری و کنش گری اجتماعی، تاب آوری و تحمل سختی ها و تمایل به خدمت و انجام وظیفه منجر خواهد شد. سازمان های عمومی کشور، به ویژه در شرایط اقتصاد مقاومتی نیازمند مدیرانی است که ایثارگرانه به اهداف سازمان پایبند باشند و منافع شخصی و گروهی را فدای منافع ملی کنند. کسب شناخت از پدیده ایثار به ارتقا و تقویت این گونه رفتارها در سازمان کمک می کند. در این پژوهش، الگویی داده بنیاد از کنش ها و برهم کنش های رهبران ایثارگر در سازمان ارائه شده است.

  کلیدواژگان: رهبری ایثارگرانه، نظریه داده بنیاد، فداکاری، ایثار
 • ملیحه سیاوشی*، فاطمه فیروزی صفحات 227-248

  موفقیت در جلب مشارکت خیرین ازطریق فعالیت های ترویجی از چالش های مهم خیریه ها است. تبلیغات از مهم ترین ابزارهای ترویجی در خیریه ها است. طبق تحقیقات، تطابق ارزش های گنجانده شده در تبلیغ و ارزش های جامعه هدف، بر اثربخشی تبلیغ تاثیرگذار است؛ بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال بررسی این است که به کارگیری کدام ارزش های فرهنگی در تبلیغات خیریه به تبلیغات اثربخش تری منجر می شود.پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی است که طی دو مرحله کیفی و کمی انجام شد. ابتدا با استفاده از تحلیل محتوای تفسیری، ارزش های فرهنگی موجود در هر یک از 18 تبلیغ منتشرشده کمیته امداد امام خمینی قم مشخص شدند. سپس با انجام مطالعه میدانی، نظرات 100 مخاطب قمی درباره جنبه های مختلف اثربخشی هر تبلیغ سنجیده شدند و میانگین رتبه اثربخشی هر تبلیغ و هر ارزش فرهنگی با استفاده از آزمون فریدمن مشخص شد.درحالی که ارزش های مهرورزی، دینی (اطمینان بخش)، خانواده، فردگرایی، دینی (منطقی)، اقتصاد و امنیت، پرتکرارترین ارزش ها در تبلیغات بررسی شده هستند، استفاده از ارزش های خانواده، کار، فردگرایی، میهن پرستی، دینی (منطقی) و جمع گرایی، به تبلیغات اثرگذارتری منجر شده اند. با توجه به محدودیت منابع خیریه ها و هزینه بالای تبلیغات، بازاریابان خیریه باید در به کارگیری ارزش ها در تبلیغات دقت بیشتری داشته باشند.

  کلیدواژگان: تبلیغات خیریه، ارزش های فرهنگی، بازاریابی اجتماعی، اثربخشی تبلیغات، کمیته امداد امام خمینی
 • امیر قمرانی*، سیده هاجر میر احمدی صفحات 249-270

  نیکوکاری به عنوان یک فعل انسانی متاثر از امیال، ذهنیت ها، تجربیات و حالات روانشناختی افراد است. وضعیت های روانشناختی مختلف می توانند بر نیکوکاری مانند تمام رفتارها و ادراکات انسان تاثیر بگذارند. این پژوهش درصدد درک این نکته است که علائم اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی چگونه ادراک کودکان از نیکوکاری را متاثر می کند. طرح پژوهش حاضر، کیفی و از نوع تحلیل مضمون است. مشارکت کنندگان پژوهش 10 نفر از کودکان 6 تا 12 سال مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی در شهر اصفهان بودند که با روش تحلیل مضمون استقرایی و با رویکرد مصاحبه نیمه ساختاریافته مطالعه شدند.یافته ها در قالب 5 مضمون اصلی (مفهوم نیکوکاری، ویژگی های افراد نیکوکار، ادراک فرد از نیکوکاری خودش، ادراک فرد از نیکوکاری دیگران و هویت ذی نفعان) و 17 مضمون فرعی چهارچوب بندی و تشریح شدند که معرف ادراکات شرکت کنندگان از نیکوکاری هستند.علائم ADHD، مانند تکانشگری، نارسایی توجه، بدتنظیمی هیجان و...، بر شکل دهی و تمییز و تعمیم مفهوم نیکوکاری و نیز بر ادراک فرد از نیکوکاری خود و دیگران و هویت افراد ذی نفع از نیکوکاری اثرگذار هستند و بر سطح انتزاع فرد در تفکر درباره این مفهوم نیز موثر واقع می شوند.

  کلیدواژگان: نیکوکاری، ادراک، کودکان، اختلال نارسایی توجه، بیش فعالی، تحلیل مضمون
|
 • Omid Behboodi, Seyed Morteza Ghayour Baghbani *, Atefeh Nadernezhad Pages 1-28
  Introduction

  Charity activities have long been a concern of all human societies. In the past, this was mostly done through face-to-face acquaintances or the introduction of a trusted person. However, the tremendous development of the Internet has revolutionized the way of marketing (Zarei et al., 2017). Social media marketing is one of the new dimensions of digital marketing practice. Social media marketing is the process of communicating brand information through social networking sites such as Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, Twitter, MySpace, and WeChat to communicate with various stakeholders. Social networks can play a very important role in helping the needy and vulnerable people. In times of crisis and emergency, social networks can be used as a tool for information, communication, collecting donations and food, as well as for exchanging information about the location and condition of people. In earthquakes, floods, natural disasters, and other disasters, social networks can act as a bridge between those in need and those who can help. The research hypotheses include the following: H1: Charitable activities in social networks have a significant effect on the special value of charitable institutions. H2: Charitable activities in social networks have a significant effect on brand experience. H3: Brand experience has a significant effect on the special value of charities. H4: Charitable activities in social networks have a significant effect on the special value of charities through the mediating role of brand experience. H5: Perceived uniqueness moderates the effect of charitable activities in social networks through brand experience on the brand value of the charity organization. 

  Methodology

  In terms of purpose, this research is of applied type and its method is survey-analytical in terms of execution method and it was done with SmartPLS4 software. The statistical population includes all philanthropists who have had the experience of cooperating with the Golestan Ali charity and were also members of the social networks of this collection. To measure the variables of social media activity, brand experience, perceived uniqueness, and brand value, the questionnaires of Kim and Ko (2012) with 9 items, Brakus et al. (2009) with 7 items Netemeyer et al. (2004) with 4 items, and Yoo and Donthu (2001) with 8 items were used. The validity of the content of the questionnaire was confirmed by professors and experts whose specialized fields were marketing management, strategic management, and business management. Also, validity has been confirmed based on the data contained in the basic article and previous studies. In addition, based on the results obtained in the validity and reliability section of the model and questionnaire, the sample size is considered to be 5-10 times the number of items in the questionnaire (Amani et al., 2011). Due to the dispersion of the statistical population, 280 people are selected using the available method. The factor loading of the questions is more than 0.5 and they have good validity (Ramin-Mehr & Charstad, 2015). To confirm the construct validity, in addition to confirmatory factor analysis, convergent and divergent validity were used. 

  Findings

  Divergent validity is verified using the single-double validity index (Heterotrait-Monotrait Ratio or HTMT) (Habibi & Adanvar, 2016). Based on the reported numbers, the divergent validity is confirmed due to the values being less than 0.9. In terms of demographics, the largest number of respondents are women, who constitute 58.9% of the population of respondents. The percentage of men who participated in answering was also 41.1%. In terms of education, 23.9% had an associate degree, 41.1% had a bachelor's degree, 24.3% had a master's degree, and 10.4% had a doctorate or higher. In terms of age, 16.8% were between 20 and 30 years old, 31.4% were between 31 and 40 years old, 34.3% were between 41 and 50 years old, and 17.5% were older than 50 years old. 21.4% have known the Golestan Ali brand for less than 5 years, 35% have known it between 5 and 10 years and 43.6% have known it more than 10 years. 70% of the sample members were members of the Instagram social network and 30% were members of the institution's Telegram. To determine the fit of the model, three indices of shared values, coefficient of determination, and goodness of fit index (GOF) are used. If the shared values are positive, the reflective model has the required quality (Mohsenin & Esfidani, 2016). The main indicator of the test of dependent latent variables of the model is the coefficient of determination, which expresses the percentage of prediction of the dependent variable differences by the independent variable. Comparison with the numbers 0.67, 0.33, and 0.19 respectively shows that this prediction is average and weak.
   

  Discussion and Conclusion

  The social media marketing campaign of Golestan Ali Institute makes philanthropists believe that it provides more value and affects the special value of their institution's brand. The brand value of Golestan Ali Institute can be increased with the success of charitable activities in social media. Therefore, charitable activities in social networks affect the special value of charitable institutions. In this regard, it is recommended that the managers of the Golestan Ali Institute publish reliable, informative, and accurate information about the institution's brand on their social media pages because accurate information and gaining the trust of benefactors will increase the value of the charity's brand. Roud and other users are also attracted to this institution. It is also suggested that the introduction of the charitable activities of the Golestan Ali Institute in social networks should be attractive and artistic. Also, it is recommended that the content presented on social networks should be interesting and effective for the audience of these media. To get more users to join this page, Golestan Ali Institute's social media pages use rich media and promote interaction that leads to brand experience. When customers are informed about how a brand can meet their needs and wants through philanthropic activities on social media, a positive brand experience is reinforced. Therefore, charitable activities in social networks have a significant impact on the brand experience. It is recommended that the managers of Golestan Ali Institute emphasize quick interaction with benefactors online to create a positive experience. For example, a charity's social media manager should respond quickly to people's questions on a social media page or chatbot to avoid negative experiences. Also, in these networks, it is possible to share information with others, so that the philanthropists who have had the experience of cooperating with the Golestan Ali Institute can express their experiences. The brand experience affects the image and associations of the brand and improves a strong relationship between the philanthropists and the Golestan Ali (AS) Institute. Also, positive brand experience is very important to maintain a strong brand image, brand awareness, perceived quality, and brand loyalty that ensures their survival and profitability in this competitive market. Therefore, brand experience has a significant effect on the special value of charitable institutions. It is recommended that they continuously share updated content about the charity's offers and services; The reason for this is to inform their current and potential benefactors, which acts as a catalyst for a positive brand experience and ultimately affects the brand value of the charity. In addition, in the charity institution, it should be possible for benefactors to be able to tell their benevolent motives by transferring feelings and emotions to other people and benefactors. In this regard, managers should arrange the possibility of holding programs and activities to create high enthusiasm among benefactors. Philanthropists share their experiences in cooperation with the Golestan Ali Institute. Social networks allow philanthropists to be storytellers, whereby they can share their positive or negative experiences on online platforms. Retelling positive experiences in social networks affects various components of brand equity. Therefore, charitable activities in social networks have a significant effect on the special value of charitable institutions through the mediating role of brand experience. It is recommended to do their best to provide clear and timely information to users on social networks and to take steps to improve the brand image of the charity in the minds of users. Social media brand experience is a powerful tool for creating brand equity. When philanthropists who have cooperated with Golestan Ali Institute are faced with tempting offers from other institutions, they are likely to choose the institution with which they have had good experiences, even if the costs of cooperation with it are higher. Interestingly, this study found that perceived uniqueness positively moderates the relationship between social media and brand equity through the mediating role of brand experience. Therefore, it is recommended that the marketers of Golestan Ali Institute advertise their point of difference on social media pages about the services of their institution so that existing and potential consumers can have a reason to share, recommend, and purchase services from a particular institution.

  Keywords: Brand Equity, charitable activities in social networks, brand experience, perceived uniqueness
 • Saeed Masoodipoor *, Fatemeh Masoumi Pages 29-50
  Introduction

  Voluntary organizations play an important role in today's society (Alfes, 2018:1-2). In Iran, an important part of the economy is dedicated to the non-profit sector (Ayodo, 2021). In all organizations, weakness in management weakens non-profit organizations (Pyanov et al., 2021). Accordingly, it is very important to better understand the factors that influence the decision-making of organization managers (Cyr et al., 2022:1-2). Charitable organizations should strive to demonstrate the highest level of performance; Because a well-managed charity organization will ensure a higher reputation and more donations (Crettez et al., 2021:26). Charitable organizations, as spontaneous support institutions, have a significant impact on the process of poverty alleviation and social harm (Nayeri et al., 2021:2). Part of the challenges of charities, at the micro level, include people's lack of trust in how to spend donations and poor communication between charities and donors (Ayodo, 2021) and limited resources (Alfes, 2018:1-2). Considering the diversity of charitable organizations, the necessity of designing a large system of charity is felt twice. The design of this system should be based on the opinions of actors and activists in the field of charity affairs. Therefore, improving and reforming the governance system of charity affairs should be based on the views and experiences of non-governmental and governmental charities, which requires a general understanding of their approaches and mindsets. In the theoretical literature, topics such as charity in the economy, the definition of charity, the ratio of government and non-government sectors in charity affairs, and issues and problems of governance of charity affairs in the country are discussed.

  Research Methodology

  In the current research, Q methodology was used, which is included in the category of applied research. This method is mixed and exploratory and has no hypothesis. For the current research, in the stage of gathering the discourse space and cue cards, the interview tool was used, and in the quantitative stage, the cue table was used, and for the quantitative data analysis, exploratory factor analysis was used. To understand the discourse environment, due to the limited number of interviews and reports published on the Internet, and also for further accreditation, interviews were conducted with 23 managers of governmental and non-governmental charities and several expert professors in this field.

  Research Findings

  In this research, in the first stage of selecting the Q sample phrase, 87 selected phrases were obtained. Finally,
  31 terms have been selected. In the next step, 23 experts were studied and were given Q statements and tables to complete, and finally, 18 Q answers were used for analysis. In the mentioned research, face validity was used and Cronbach's alpha method was used to measure the reliability of the study, and the present value was 0.96. In the current study, the value of the KMO index is equal to 546. In Q methodology, the pebble diagram is used to show the most important factors in terms of the determined amount of variance. From the first factor onwards, the explanatory variance suddenly drops sharply. Therefore, the previous six factors will be used for factor analysis. In general, for the current research, the rotated matrix has been applied using the Varimax method. Participants No. 6, 9, and 11 form the first mental model, participants No. 1, 2, 5, 15, and 18 form the second mental model, participants No. 7, 10, and 12 form the third mental model, participants No. 4 and 14 form the fourth mental model, participants Number 3 and 17 form the fifth mental model and participants number 8, 10, 13, and 16 form the sixth mental model jointly. Six types of mentality were obtained, which include, 1) those who support popularization with a focus on government regulation, 2) those who support the performance of charities, 3) those who support the transparent presence of the people, 4) opponents of government administration, 5) the sovereigntists, and 6) propagandists.

  Discussion and Conclusion

  Based on the results obtained in the current research, six types of thinking and mentality were obtained. The first group believes in the principle of popularization of charity affairs and considers it an important issue, but they think that this popularization should be under the supervision and guidance of the government as the supervising, controlling, and guiding authority. The second group pays more attention to issues that lead to the improvement of the performance and effectiveness of charities, and they believe that the solution to poverty is to promote and solve these problems within charities. The third group, believing in the weakness of the government and the lack of public trust in it, emphasizes mechanisms to attract the attention of the people, and unlike the first group, they do not believe much in government intervention in the regulatory debate. The fourth group's mindset is based on strong opposition to the entry of the government and its administration, and they introduce the best work of the government to collect taxes from the rich to allocate to the deprived. The sovereigntists and those who say full government ownership form the fifth mentality, who are very cautious about people's participation and consider a minor role for them. According to them, the performance of non-governmental charities should be under the supervision and full control of the government. Finally, the sixth mentality emphasizes the element of advertising and promotion of the good deed, as well as efforts to attract people's participation. According to the results of the present research, the common element that exists among all mentalities, although with intensity and weakness, is the need for better and more involvement of the non-governmental sector and public charities. This issue can be taken into consideration as a common axis for discussion to reach a favorable governance structure. Other issues such as the level of government influence and tenure, how to design the propaganda system, etc. are among the issues about which there are differences of opinion.

  Keywords: Charity Affairs, governmental, non-governmental charities, mentalism, Q method
 • Sadegh Salehi *, Parvaneh Shateri Pages 51-72
  Introduction

  Environmental problems have created crises in the world, including Iran, and the risk of irreversibility of its consequences has recently increased. Many of these issues stem from increased energy consumption, population growth, and industrialization. To solve environmental issues and create compatibility between development plans and the environment, the participation of all environmental groups is necessary. Among these groups, there are non-governmental organizations, and examining them on the one hand indicates their positive role and function, and on the other hand, shows that they are facing challenges and obstacles. To increase the efficiency of NGOs, it is necessary to recognize these challenges and make the necessary planning to eliminate, reduce, or transform them into new opportunities. To deal with environmental crises, we can focus on participation as one of the important primary tools. Also, the gradual reduction of decentralization by using NGOs to attract people's participation and create social changes in the field of environment shows the efficiency, effectiveness, and value of their performance and takes a step towards environmental development. Considering that environmental NGOs can be a platform for changing environmental behaviors in society; the goal of the researchers in this article is to measure the participation of environmental NGO activists and investigate the impact of environmental culture on the participation of environmental NGO members. Based on this, the main question of the research is what effect did the environmental culture (knowledge, value, attitude, and norms) have on the environmental participation of NGO members and is there a correlation between these variables?

  Research Method

  A survey research method was used and the data collection technique was an online questionnaire. The statistical population of the research was all the members of the registered environmental NGOs in Tehran, and 376 people were selected as a statistical sample using the relative random sampling method. Data analysis was done using SPSS software. To check the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficients were used, which were acceptable for all variables. Also, the validity of the questionnaire was measured through face validity using the opinion of specialists and experts in the field of study, and the definitions of the concepts and the questionnaire were approved by the judges. The validity of the structure was also measured based on the confirmatory factor analysis test. The value of KMO = 0.789 indicates the ability of the data to apply the factor analysis technique to them, and the significance level of Bartlett's test (0.000) indicates the ability to generalize the factor analysis to the entire population. The factor load also indicates a high correlation between the questions and the factor. The results of this test indicate that the construct validity of the research variables has been confirmed.

  Findings

  Based on the results of descriptive statistics, 61% of the respondents were male, 39% were female, and their average age was 44 years. About 90% of the respondents reported a bachelor's degree or higher. According to the findings, about 100 percent of the respondents had average and higher personal norms, knowledge, and environmental attitude.
  In addition, the environmental values of 98.4 percent of respondents were reported to be medium and higher. The environmental norms of more than half of the respondents were at an average level or higher. Also, equivalent to 65.4 percent of the respondents have expressed their collective norms at an average level or higher.
  The findings of inferential statistics showed that there is a significant, positive, and direct correlation between the variables of knowledge, attitude, value, individual norms, collective norms, environmental norms, and the total dimensions of environmental culture with environmental participation and that there is no correlation between environmental norms and environmental participation. Multivariate regression analysis was done to predict changes in the dependent variable (environmental participation) by a set of independent variables. According to the regression model, the correlation coefficient of independent research variables to explain participation is equal to 0.58. The proportion of the variance of the participation variable explained by the research variables is 33.7%. That is, 33.7% of the changes in the environmental participation variable are covered by independent variables. The beta coefficient indicates the influence of independent variables on participation. In addition, the research findings indicated a high level of environmental culture among the majority of respondents (97/3). Also, a positive, direct, and significant correlation was reported between environmental culture and the participation of NGO members.

  Conclusion

  The results of the research showed that NGOs are interested in participation, mostly in environmental protection and symbolic activities. This is due to their greater appearance in society and social impact, and causes more visibility and participation, strengthens the relationship with the local community and mid-level planners, and increases their bargaining power. According to the level of participation in NGOs and planning of members to prevent damage to nature, the results confirm and align with the new ecological paradigm of public sympathy towards other species, action to prevent danger to humans, nature, and participation. Also, because the members of NGOs consider themselves committed to environmental protection and have environmentalist behaviors and participation, there is an alignment with the value-belief-norm theory. The members of NGOs are the basis for changes in environmental behavior in the society. Although their activity and participation are subject to structural and social limitations; they are trying to improve the culture of participation and change in people and influence the construction of society. Finally, it can be said that in the interaction between culture and society, what guides people's behavior and participation, is culture, and by considering cultural dimensions or changes in them, it is possible to change the direction of people's actions and their participation in the direction of sustainable development.

  Keywords: Non-Governmental Organizations, Environmental Culture, knowledge, attitude, Value
 • Seyed Farhad Hosseini *, Mohamad Rasol Almasifard, Masoumeh Ayeneh Pages 73-100
  Introduction

  Knowing and being aware of the future is a dream that has focused many people's efforts since long ago. In this regard, the use of the science of future study is a set of efforts that use the analysis of sources, patterns, and factors of change or stability, envisioning potential futures and planning for them (Eskandarinezhad et al., 2023; Szabo, 2014). The need for future study and knowledge of the future in all fields, including good affairs, is of great importance. Today, due to the decrease in donations and the number of volunteers, the future of charitable institutions at the local level is unfavorable (Zarei, Sharafi, & Maleki, 2020; Alcock, Butt, & Macmillan, 2013; Fuller, 2019; Du, 2022). Future scenario planning can help charity sector managers, institutions, and stakeholders to manage uncertainties. Currently, charitable institutions in Kermanshah city are facing all kinds of internal and external problems such as mismanagement, reduction of public donations, lack of specialization and concentration of activities, etc. Now, due to the existence of respectable and caring benefactors in the province and benefactors' assembly establishment, it is necessary to do this research, because such research can greatly help the future and future success of the charitable institutions of Kermanshah. According to the above statements, the main problem of the research is: Considering the current situation of charitable institutions, what futures can be imagined for them? What are the alternative policies aimed at achieving the desired future of charitable institutions in Kermanshah?

  Research Methodology

  The current research is qualitative and aims to research the future of charitable institutions in Kermanshah; therefore, according to its purpose, it is considered developmental-applied research, and since the results of it can be used in drawing the desired future of charitable institutions in Kermanshah and providing solutions to improve their role in Charity affairs and it enables Kermanshah charity institutions to plan and improve their activities, it is considered applied research. Also, the research uses the Delphi questionnaire and semi-in-depth interviews to obtain information, so the Delphi method using theme analysis was used to analyze the data obtained from the interviews (Abedi Ja’fari et al, 2011) and future research and scenario writing methods were used to draw the future. The statistical population of this research includes experts and specialists in the field of charity in Kermanshah city, including managers and experts of related organizations such as State Welfare Organization, Awqaf and Charity Affairs Organization of Iran, and managers and founders of charitable institutions in Kermanshah city. Interviews were conducted with 23 managers and experts in the charity field of Kermanshah. To ensure the validity and reliability of the study, the Lincoln and Guba (1985) evaluation method was used. 

  Research Findings

  Based on the theme analysis, the concepts identified from the interviews revealed that there are 4 possible futures for the charitable institutions of Kermanshah: developing organizational activities, maintaining and strengthening the current position, strengthening the organizational position, and reducing the activities of charitable institutions. According to the main drivers: dependence of charities on the government versus their independence and the specialized and chain activities of charities versus their insularity and the results of the interview, 11 scenarios were designed. According to the scores to the scores of research, the future development of organizational activities has the priority, then maintaining and strengthening the current position, strengthening the organizational position, and reducing the activity of institutions are the next priorities. Figure 4- Future and scenarios prioritization matrix of Kermanshah charities 

  Discussion and Conclusion

  The scenario method is one of the key future study methods and is a way to improve decision-making against possible and probable futures. Charities address some of society's most important and neglected problems, but overall, the future of the charity sector is uncertain, by staying up-to-date on key future trends and adapting and responding to change, charities can ensure that they are well positioned to make a positive impact in the future. Considering the future trends and drivers of charity, it can be said that the future of charitable institutions in Kermanshah will be in a general direction and this future will be influenced by the organizational development of institutions and their professional management. According to the most important scenario based on the development of organizational activities, the following suggestions are presented to the managers of charitable institutions and institutions in charge of good affairs:The public participation attraction unit should be set up in mosques, Quranic field and doctors' building.Charitable institutions should operate in a chain and specialized way, not like islands far from each other.Financial support from the government in the form of cash aid, loans and facilities, tax deduction or remission, and completion of employee insurance.The use of expert managers and expert consultants in the field of administration of institutions should be put on the agenda.Education and Institutionalization of culture for clients should be considered for their self-sufficiency and independence.

  Keywords: future study of charitable institutions, future scenarios of charitable institutions, future drivers of charitable institutions, Kermanshah city
 • Azim Zarei *, Mohammad Ebrahim Baghernezhad Hamzekolaie Pages 101-118
  Introduction

  Charitable activities in different ways and based on different intentions have always been emphasized and paid attention to in heavenly religions and human civilizations with different intensity and weaknesses (Shivji, 2007: 62).
  In the teachings of Islam, charitable activities such as waqf, endowment, benevolence, and charity are highly emphasized. One of the important cases in which voluntary activities could play a serious role as an auxiliary arm of governance was the Corona crisis (Kifle Mekonen & Adarkwah, 2022: 2). In general, the experiences gained from charitable activities during the Corona era played a significant role in managing the challenges and economic problems of that era, and by supporting medical and therapeutic measures, it also played a facilitating role in reducing the epidemic cycle. The continuation of difficult economic conditions and the creation of new crises in the country indicate the necessity of continuing and expanding charitable activities. Based on this, the current research intends to explain the future trend of these activities based on the experience and lessons learned from charitable activities during the Corona epidemic.

  Research Methodology

  The upcoming research has an exploratory qualitative approach in terms of its nature and a developmental approach in terms of its goal. To investigate the experiences of donors during the Corona era and also predict the future trend of this range of charitable activities, a thematic analysis method was determined for this research. Also, the semi-structured interview tool was determined as the main strategy of data collection to achieve the goals of this research. The statistical population of the current research was formed by donors and experts of the Imam Khomeini (RA) Relief Committee across the country, and 31 people were selected from this population using the purposeful sampling method. After conducting the interviews, the data was coded with a line-by-line review approach and with the help of Maxqda.20 software. Also, the validity and reliability of this research was confirmed through Creswell (2000) guidelines (Creswell & Miller, 2000). The research method was forward-looking.

  Research Findings

  The present research was conducted to promote the charitable activities of the country by using the experiences during the Corona epidemic. In this regard, the opinions of 31 experts, managers, and activists in the field of charitable activities were analyzed through semi-structured interviews and using the thematic analysis method. Based on the data analysis, the two main networks of this research were obtained as follows:Fig 1. The main themes of the present research Based on the figure above, the lessons learned from Corona were identified in five axes: economic, health support, jihadi battle, spiritual support, and rule of law. Also, taking into account the social and economic problems of the country, the role of charitable activities in the future was identified in the five axes of strengthening the livelihood of the needy, educational jihad, improving the level of health, generating culture, and governance of artificial intelligence.

  Discussion and Conclusion

  The experiences of charitable activities during the outbreak of Corona in the country showed that the capacities of this field can be used in other sensitive parts of the country in addition to health issues. The use of modern tools such as artificial intelligence to identify people in need and predict the future situation of this field as well as creating communication networks between benefactors to synergize the capacities of these people will be one of the most important features of such affairs. In the meantime, the innovative and new part that the specialists of this research mentioned was the use of new technologies such as artificial intelligence and big data analysis by donors. In the field of charitable activities, artificial intelligence has the potential to help improve the performance and effectiveness of these activities. One of the important advantages of artificial intelligence in the field of charitable activities mentioned in the research of researchers is the collection and analysis of data and the provision of intelligent solutions to identify the needs of people covered by the relief committee.

  Keywords: Charitable activities, content analysis, Corona pandemic, artificial intelligence
 • Mohammad Hajipour * Pages 119-138
  Introduction

  The paper discusses the enduring nature of endowments as a charitable institution, emphasizing both its spiritual and material significance. It highlights the increased importance of endowment capital investment in today's pursuit of a better life, as it can serve as capital for the development of social and geographical space (Hajipour et al., 2019).
  The efficient utilization of endowments is described as an economic, social, and geographical necessity. The approach of futurism is emphasized as essential for optimizing decision-making and planning processes (Aliakbari, et al., 2018), as it allows for a scientific understanding and evaluation of the future (Coates, 1985). The paper concludes by stating that a futurist approach has been adopted to analyze the key factors for the development of endowments in rural areas of Birjand County, to increase their productivity and strengthen their role in the local economy.

  Methodology

  This study is of an applied (decision-oriented) type. In terms of the execution process, it is considered mixed research. By conducting documentary studies, interviewing experts, and completing quantitative questionnaires, data and necessary information have been prepared for the research. To ensure the validity and increase the reliability of the data, a diverse sample approach (including managers, employees, and endowment beneficiaries) was adopted in the selective sampling stage, and ultimately the findings and prepared report have been reviewed and confirmed by participating experts in the research. In this study, both the Delphi method and cross-impact matrix analysis using MICMAC software have been utilized.

  Findings

  The total of documentary studies and the collection of informed opinions in the field of rural endowments in Birjand County identified 14 propositions (drivers) using the Delphi method. Among the influential factors (drivers) for improving rural endowment productivity, factors such as "process improvement and strengthening the role of local managers in institutional affairs," "facilitating access to advanced technologies," "increasing the level of education, especially digital literacy," "selecting knowledgeable and skilled individuals as custodians," and "consultation of beneficiaries with experts and specialists" were mentioned.
  After identifying the influential factors, the "impact intensity" scores of each factor within the framework of the cross-impact matrix (using the MICMAC software environment) were assessed based on the degree of influence and susceptibility between 0 and 3. The number 0 indicates "no effect," the number 1 indicates "weak effect," the number 2 indicates "moderate effect," and the number 3 indicates "strong effect." Based on the obtained output, the matrix dimensions were 14*14, and the number of repetitions was considered to be 3. The matrix saturation index was 9.92%, indicating that in over 92% of cases, factors had an impact on each other.
  Furthermore, out of a total of 182 relationships, 69 relationships, equivalent to 38%, had strong cross-impacts (3),
  64 relationships, equivalent to 35%, had moderate cross-impacts (2), and 49 relationships, equivalent to 27%, had weak cross-impacts (1). Based on this, relationships with "strong" impacts had a higher frequency than other relationships.
  According to the direct impact matrix, the sum of the rows of the matrix indicates the level of influence, and the sum of the columns indicates the level of susceptibility of a factor to other factors. The assessment of direct influence and susceptibility of influential factors in rural endowment productivity in Birjand County showed that in terms of influence, factors such as "financial support for small-scale beneficiaries through mechanisms such as microcredit funds (financial support)," "establishment of endowment-centered rural development groups (development group)," and "increase in the level of education, especially digital literacy (literacy)" were at the highest level. In terms of susceptibility, factors such as "development of strategic and competitive crop cultivation (competitive production)," "dominance of an economic management approach at all levels (economic approach)," and "facilitating access to advanced technologies (technology)" were at the highest level.
  Based on the opinions of local experts and the results obtained regarding the influential factors on rural endowment productivity in Birjand County, it can be inferred that the situation is somewhat unstable, and the current conditions governing the system will change soon.

  Conclusion

  From the study carried out to identify the key drivers effective in improving and enhancing the productivity of rural endowments in Birjand County, it can be concluded that influential drivers include process improvement, knowledgeable individuals, development groups, consultation, and financial provision. These findings are consistent with the studies of Karimi (2000), Omidiani (2000), Sajadi Jazi (2015), and Ebadie (2009). Additionally, the only susceptible driver in the system map was technology, as the provision and equipment of technology necessary for rural endowments require resources that can be obtained through the benefits of productivity. In other words, these factors have mutual influence, which can create benefits through productivity and can also contribute to self-healing with the benefits derived from endowment productivity.
  Finally, limited access of beneficiaries and custodians to financial resources on the one hand and the lack of knowledge of individuals in implementing modern changes on the other hand have been identified as serious obstacles. Planners and policymakers in the region can consider creating microcredit funds and endowment-centered rural development groups in their decision-making. The outcome of this study suggests the following recommendations:Given the seriousness of the issue of low productivity of rural endowments and the observed cases, it is necessary to eliminate the principle of competition and develop scenarios and corresponding implementation plans using the identified drivers in this study over a 5, 10, and 15-year time horizon.
  Economic consultants familiar with current activities should be employed in the local endowment and charity offices, or experts from universities should be utilized through memorandums of understanding with provincial universities.
  For the short-term and temporary period, financial resources should be allocated to the Provincial Endowments and Charity Administration (without being conditioned on the income of rural endowments) to support the development and equipment of technology and infrastructure expansion in rural settlements with endowments.
  Economic activities and productive advantages should be determined for each district, and endowment beneficiaries should be encouraged to move towards them.

  Keywords: rural development, capital, Productivity, Endowment, Foresight, Birjand
 • Nasrin Alinaghian Jouzdani *, Ali Yazdan Pages 139-158
  Introduction

  One of the most important marketing approaches is cause marketing, which has attracted the attention of many brands today. This type of marketing is done through cooperation with charity organizations or other charity methods. Therefore, the current research aimed to measure the impact of cause marketing on the purchase intention of customers and their brand loyalty. Previous research shows that global consumers are four to six times more likely to trust and buy from companies with a strong charitable purpose (Akoglu & Ozbek, 2022). The same trust that exists in companies with charitable activities in society is a strong reason for the success of cause-related marketing in attracting customers and their purchase intention (Wei et al., 2020). Cause-related marketing is a multi-purpose and growing activity in the field of marketing. This provides opportunities for profit and non-profit organizations and consumers to participate in a social goal (Bhatti et al., 2023). Recently, this marketing method has received more attention from companies and organizations as well as researchers. The review of previous research in this field shows that efforts have been made by researchers to investigate the impact of this type of marketing on the purchase intention of customers, but the review of domestic and foreign research showed that so far there has been no research on the impact of charitable marketing on customer loyalty, and from this point of view, there is a research gap in the field of literature related to this type of marketing.

  Research Methodology

  The current research is practical in terms of purpose and descriptive correlation in terms of data collection. The statistical population in this study was considered to be all consumers over 18 years of age of the products of Esalat Food Company in Isfahan city, and due to their large number and their uncertainty, the number of the statistical population was considered unlimited. The sampling method in this study was available sampling. The number of samples based on Cochran's formula in unlimited societies, with an error value of 5%, was considered to be 384 people. The data were collected both in the library and the field. In the library section, data was collected by referring to articles, books, and theses, and a questionnaire was used in the field section.The research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of nature. Data collection was done through three questionnaires of cause-related marketing by Thomas et al. (2019), the purchase intention of Khatoon et al. (2020), and the brand loyalty of Altulkar (2020). Data analysis was done by structural equation method and using Smartpls3 software. 

  Research Findings

  The results of the structural equation model analysis showed that charitable marketing has a significant effect on customers' purchase intention with a coefficient of 0.254. Also, charitable marketing has a significant effect on brand loyalty with a coefficient of 0.928. The mediating role of customers' loyalty to the brand was also confirmed in the relationship between charitable marketing and customers' purchase intention with an impact factor of 0.678. Therefore, using charity marketing is one of the ways to increase customer loyalty and improve their purchase intention. 

  Discussion and Conclusion

  Based on the investigated results, hypothesis 1 was confirmed. In other words, benevolent marketing has a positive and significant effect on customers' purchase intentions. In explaining this result, it can be said that the results of this hypothesis are consistent with the research of Khanifar et al. (2021). As it became clear from the evaluation of the research literature, charitable marketing has been very welcomed by its audience considering that it affects people's sense of altruism.In this study, hypothesis 2 was confirmed. In other words, charitable marketing has a significant effect on customer loyalty to the brand. The results of this research are consistent with the research of Bhatti et al. (2023) and Karimi et al. (2020). What is important for companies is the loyalty of customers to their products and brands. The third hypothesis was also confirmed. In other words, customer loyalty toward the brand has a significant effect on the relationship between charitable marketing and customer purchase intention. The results of this hypothesis are consistent with the research of Kou and Chen (2023). In the interpretation of this hypothesis, it can be stated that the charitable activities of companies can increase the willingness and intention of customers to buy the product more clearly and quickly.

  Keywords: cause marketing, Brand Loyalty, customer purchase intention, Isfahan Esalat brand
 • Ali Ghanbari Barzian *, Zahra Lotffei Foroushani, Ehsan Aqababaee Pages 159-184
  Introduction and Problem

  MS disease is one of the important challenges in the field of social health and sociology. Today, the city of Isfahan is facing a high prevalence of MS and related problems. Resilient solutions for this lifelong disease can reduce the problems of patients, families and medical staff. The purpose of this research is to analyze the narrative of MS women from the cultural-artistic programs of the civil philanthropists in the Baqiyatullah KhomeiniShahr Charity Institution.

  Method

  To achieve the mentioned goal, the method of narrative analysis has been used. The data of the research has been collected through in-depth narrative interviews of 17 women with MS who are members of the Baqiyatullah Khomeinishahr charity organization and analyzed with the Clandin and Conley narrative model. Data were analyzed and analyzed using MAXQDA2018 software.

  Findings

  The findings have shown that the training of social and artistic skills for these women brings motivation and purpose in life and has brought positive behavioral changes such as increased self-esteem, hope, happiness and the ability to manage thoughts. These behavioral changes have created favorable effects in life, communication and understanding of the disease. The experience of attending the institute provides a wide social support network for women and encourages them to become active in society from isolation.

  Conclusion

  The participation of patients during or after class and workshops and cultural and artistic programs creates social dialogues that contain therapeutic information and solutions, a high degree of solidarity is formed in these people, and the positive energy received helps to improve the disease and continue the treatment process. Is. These favorable effects have caused the desire of patients to participate and re-form workshops and classes and various cultural-artistic programs.

  Keywords: Narrative Analysis, resilience, charities, social good
 • Davood Kiakojouri * Pages 185-202
  Introduction

  Iran as a developing country needs to address its immediate societal needs in line with its national and religious values and reduce its gap with other societies. National productivity studies and comparisons of Iran with similar countries also indicate the need to pay attention to management structures (Mohammadzadeh Sultanmoradi et al., 2019: 3). On the other hand, social inequality and the issue of poverty in Iranian society have turned into a socio-economic crisis (Ahmadi et al., 2023: 243), and governments have been active in the economic field with the main goal of eliminating this poverty and deprivation (Abbasi et al., 2023: 270). To eliminate these inequalities, the use and structuring of cooperative institutions with a semi-look at charity and endowment can be a solution (Ahmadi et al., 2023: 243). The cooperative institution in Iran has legal status because Articles 43 and 44 of the Constitution explicitly refer to the provision of employment through cooperatives and the division of the national economy into three government, cooperative, and private sectors, and consequently, the law of the cooperative sector of the Islamic Republic of Iran was approved by the Islamic Consultative Assembly in 1991 (Oghabayi Jazni et al., 2018). An endowment can be considered a model for exiting the crisis, as the political system governing the endowment has been a mediator of changes in the performance of this socio-religious institution (Ahmadi et al., 2023: 243). In most countries, the cooperative management system has centralized planning, but in terms of implementation, it follows a decentralized system. Apart from that, in terms of the complexity of the organizational structure, this system is simple and small in volume. Given the aforementioned, this study aims to revise and construct a new structure and propose a suitable model for the cooperative management structure of the country, following the specific cultural, social, and political conditions of the country.

  Methodology

  Given the exploratory nature of the research topic, a mixed-method research design was used to design a model for the cooperative structure in Iran with an endowment and charity approach and to deeply explain the effective components. The research was conducted in two qualitative and quantitative phases. In terms of research orientation, the qualitative phase is part of basic research and the quantitative phase is part of developmental research. The research was conducted in four stages. In the first step of the first stage, the cooperative structure in Iran was studied using a qualitative method, based on upstream documents, library study method, and organizational structure (form) review. This step answers the question, "What is the cooperative structure in Iran?" Then, in the second step, a content analysis method was used to extract the content indices of cooperation from semi-structured interviews with 15 experts, including managers and employees of the Deputy of Cooperation in the Ministry of Cooperation, Labor and Social Welfare, and the university professors in the field of public management. The purpose of this step is to answer the question, "What are the components and indices related to the structure (content) of the cooperative sector?" In the third step, using the available sampling method and the fuzzy Delphi method, ten university experts and managers in the field of cooperation were screened for dimensions, components, and indicators of cooperation with an endowment and charity approach.

  Research Findings

  The findings of the current study indicate that reducing government intervention in charity affairs is one of the most important principles under consideration for reforming the structure of the country's cooperative organizations. This reform should create the prerequisites for the optimal functioning of the cooperative sector in charity and endowment affairs, in areas such as transparency of legal procedures and practices, and the possibility of coordination between different sectors and multiple trustees. The functions of the model and its innovation compared to previous models are that each of the responsible administrations for cooperation, after approval and ratification by the National Cooperation Council, implement their cooperative programs, and all the actions of these administrations are based on the policies determined by this council. The presence of the President as the head of the National Cooperation Council guarantees the implementation of adopted strategies and policies and obliges the administrations to implement and follow up on the approved programs of the council. The experts believe that considering that a small part of the duties of other administrations is related to the cooperative matter and that the Ministry of Cooperation, Labor and Social Welfare has an important role in the cooperative due to the aforementioned duties., the secretariat of the National Cooperation Council should be established in this ministry. The Cooperation Chamber, as a non-governmental public institution, should also be present in the National Council as a representative of the unions of cooperative companies. Also, the presence of the head of the country’s Management and Planning Organization is useful in providing financial and human resources and accelerating the administrative process of cooperatives. Also, considering the important role of the village councils in creating the context and attracting people towards cooperatives, the Ministry of Interior, representing the organization of municipalities and village councils of the country, should be present in the National Cooperation Council. Also, based on the opinion of experts, the Minister of Jihad Agriculture, representing the Iran Rural Cooperation Organization, the Minister of Roads and Urban Development, representing Mehr Housing Cooperatives, the Minister of Economic Affairs and Finance for facilitating economic and commercial affairs of cooperatives, the head of the Cooperative Development Bank, the head of the Iran Cooperative Investment Guarantee Fund and the head of the Central Bank should be present in the National Council to allocate financial and credit resources to cooperatives. The presence of the Minister of Education and the Minister of Science is necessary for the culturalization of the cooperative matter at all educational levels.

  Discussion and Conclusion

  In light of the research findings, to cooperate in formulating the country's cooperative policies in charity affairs, and to ensure the coherence and coordination of all agencies, align activities with goals and policies, and oversee their proper implementation, it is proposed to establish a National Cooperative Council. The secretariat of this council would be the responsibility of the Ministry of Cooperation, Labor, and Social Welfare. It is also suggested that in drafting government bills and administrative reform programs, actions should be taken to review the structure of the country’s cooperation, minimize the size of the volume of formations, and reduce the role of the government. Unified laws and transparent and specific indicators in the three areas of cooperatives should be legislated. The cooperative sector structure should be independent, which while having enough cohesion to help implement cross-sectoral policies related to the cooperative sector, also has enough operational independence to help implement sectoral policies.

  Keywords: Cooperative Structure, Waqf, Charity, Iran Cooperation, Cooperative Economy
 • Amirhossein Abdollahzadeh, Seyed Mohammad Moghimi *, Ebrahim Mazari Pages 203-226
  Introduction

  In recent decades, criticism of utilitarianism has emerged within various branches of the social sciences. Contrary to the assumption that these critiques align decisively with utilitarian principles, scholars have increasingly emphasized the importance of other-oriented values in their discourse. These values encompass collective morality, public interest, social responsibility, moral values, and concern for others, highlighting selflessness, cooperation, and the well-being of others. This shift in focus underscores the complex nature of ethical considerations within societal frameworks (Grant, 2007). Leadership, a central topic in management and organization studies, necessitates an understanding of human nature and behavior. While effective leadership entails guiding groups toward shared goals, it's acknowledged that leaders may misuse their power for personal gain (Maner & Mead, 2010). Recently, scholars have increasingly turned their attention to altruistic leadership and its potential impact within organizational contexts. Despite skepticism regarding the feasibility of self-sacrificial behavior in environments rife with moral dilemmas and self-interested agendas (Arnold & Loughlin, 2010), research suggests that organizations benefit from cultivating altruistic leadership styles. Such behaviors, though uncommon, foster positive perceptions of leaders, particularly during times of crisis, signaling a departure from authoritative leadership models (De Cremer & Van Knippenberg, 2005). The emergence of altruistic leadership reflects a broader trend in leadership studies, emphasizing service over dominance and prioritizing collective welfare over self-interest. This shift is evident in the exploration of concepts such as empowerment, followership, collaborative leadership, and ethical leadership. Altruism is increasingly recognized as a foundational element in these evolving perspectives on leadership, underscoring the importance of selflessness in contemporary leadership paradigms (Choi & Mai-Dalton, 1998).

  Methodology

  The methodology used in this research is the grounded theory introduced by Barney Glaser and Anselm Strauss in the late 1960s. This methodology outlines a systematic approach to developing theories from data collected during social research. Unlike logical-deductive research, which evaluates existing theories, grounded theory involves deriving theories directly from collected data. This method emphasizes a continuous interaction between data collection and theory generation (Glaser, 2007). Grounded theory construction involves gathering data from various sources, such as interviews and behavioral observations, with in-depth interviews being the most commonly employed method. In this approach, data collection and analysis occur concurrently through the continuous comparison method. This means that interviews and data interpretation proceed simultaneously until theoretical saturation is attained. In this research, the interview is used as the tool to collect data, and a theoretical sampling method was employed to select individuals with rich information about the subject matter, capable of providing in-depth descriptions of their experiences. Specifically, the study involved interviewing 10 managers employed in the public sector.

  Research Findings

  In this research, social learning, purposefulness and experimentalism, essential values, and collective and common identity are the causal factors influencing the formation of the central phenomenon, that is, awareness and cognition. Crisis, type of task, organization's mission, and emotional atmosphere have been introduced as effective background factors in increasing the leader's awareness and recognition of selfless actions. Empathy is one of the intervening conditions, and positive self-concept has been identified as a strategy that is formed by the action and interaction of the central phenomenon that will eventually lead to consequences such as self-expression and social activism, resilience and endurance of hardships, and willingness to serve and perform duties.

  Conclusion and Discussion

   According to the prevailing assumptions of utilitarianism and profit-seeking within the management and organizational behavior literature, it is commonly believed that leaders and managers primarily utilize organizational power and resources for their gain. It is thought that only through organizational monitoring and supervisory mechanisms are they compelled to consider utilitarian principles and prioritize collective and organizational interests (Ghoshal, 2005). However, recent research findings suggest avenues for fostering selfless behaviors within workplace environments. By identifying the determinants of self-sacrificial behaviors—including when and why these behaviors occur, as well as the obstacles to their manifestation—interventions can be designed to promote and cultivate such behaviors within organizations. The public organizations of the country, especially in the conditions of the resistance economy, need managers who selflessly adhere to the goals of the organization and sacrifice personal and group interests for national interests. Acquiring knowledge about the phenomenon of self-sacrifice helps to promote and strengthen such behaviors in the organization. In this research, a foundational data model of the actions and interactions of selfless leaders in the organization is presented.

  Keywords: self sacrificial leadership, Grounded Theory, Leadership, self sacrifice
 • Malihe Siyavooshi *, Fatemeh Firuzi Pages 227-248
  Introduction

  Success in attracting the participation of donors through promotional activities is one of the important challenges of charities, and advertising is one of the most important promotion tools used for this purpose. According to professional principles, for an advertisement to be effective, it must be attractive to the audience and reflect common values (Giddens, 2004, pp. 55-56). Previous research on charity advertising shows that the effectiveness of a charity advertisement is influenced by the alignment between the values included in a charity advertisement and the values that donors adhere to (Wymer and Gross, 2023, p. 23) and the congruence between the values included in the charity advertisement and the values of the target society of the ad have an effect on the effectiveness of the ad and the willingness of the audience to volunteer in charity activities (Bennett, 2013, p. 135); So, it is very important to ensure that the published advertisement affirms highlights and reinforces the cultural values of the target society. Therefore, the present study investigates the effect of using 14 cultural values, including collectivism, economy, family, individualism, patriotism, respect for the elderly, security, tradition, nature, work, and kindness (taken from Cheng's classification (1997)) and logical appeal, fear appeal, and reassuring appeal (taken from the research of Masoodipoor and Kheiri (2013)) on the effectiveness of charity advertisements published by the Imam Khomeini Relief foundation of Qom. 

  Research Methodology

  In terms of purpose, the present research is of applied type, and in terms of method, it is descriptive research that was conducted in two qualitative and quantitative stages. First, using interpretive content analysis, the cultural values included in 18 advertisements published by the Imam Khomeini Relief Foundation of Qom during one season were identified. For this purpose, the said advertisement in the form of a CD along with a questionnaire and a general description of the cultural values that the researchers intended to examine were delivered to 5 experts active in the field of marketing and advertising who were willing to cooperate with the researchers. They were asked to identify what cultural values were included in each ad. Any ad that at least three experts believed used a cultural value was considered an ad containing that cultural value and each ad could contain several cultural values. In the second stage of the research, by conducting a field study, the opinions of 100 Qommi audiences about the various aspects of the effectiveness of each advertisement were measured, and the average rating of the effectiveness of each advertisement and each cultural value was determined using Friedman's test. The reason for using the Friedman test is that the sample is correlated because each person answered the same questions for all 18 ads. This test corresponds to the repeated analysis of variance test in which a subject is measured several times (Ahmadi Kohanali and Chamani, 2012, p. 106). 

  Research Findings

  The results of the first stage of the research showed that the most frequent value used in the reviewed advertisements is kindness, which is present in 13 of the 18 reviewed advertisements; after that, religion (reassurance) in (6 ads), family (5 ads), individualism, religion (logical) and economy (4 ads) and security (3 ads) are the most frequent values in the investigated ads. However, according to the results of the research in the second stage, the most influential cultural values on the effectiveness of advertisements, in order of effectiveness, were family, work, individualism, patriotism, religious (logical) and collectivism, kindness, respect for the Elderly, religious (fear), nature, economic, security, religious (reassuring) and tradition. 

  Discussion

  Designing the advertisement message according to the beliefs, preferences, and desires of the audience has an impact on the success of the advertisement. Accuracy in the ranking of advertisements and the ranking of cultural values used in them can provide good evidence to confirm this hypothesis that the cultural values included in charity advertisements affect the effectiveness of advertisements. The most frequent value used in the reviewed advertisements is kindness, which is natural considering the context of the research. Charity advertisements often combine rational and emotional content and attempt to evoke feelings of empathy among the audience for the people the charity is trying to help, and research shows that this technique is effective (Wymer and Gross, 2023, p. 14). The reason for this rank is the existence of this value in the majority of the ads that were investigated, which made it unable to create differentiation. The results of the research showed that while the values of affection, religion (reassuring), family, individualism, religion (logical), economy, and security are the most frequent in the investigated advertisements; Using the values of family, work, individualism, patriotism, religion (logical), and collectivism in advertisements have led to more effective advertisements. Considering the high costs of advertising and the limited resources of charities, charity marketers and advertising companies that advertise for charities need to be more careful in using cultural values in advertising. The time-consuming nature of completing the questionnaires and, as a result, the reduction of the respondents' participation rate, as well as the comparison of the effectiveness of advertisements from different media, are limitations of this research that should be taken into account when applying the research findings.

  Keywords: charity advertising, cultural values, social marketing, Advertising effectiveness, Imam Khomeini Relief Foundation
 • Amir Ghamarani *, Sayedeh Hajar Mirahmadi Pages 249-270
  Introduction

  Benevolence as a human deed is influenced by the desires, mindsets, experiences, and psychological states of people. Various psychological states can affect benevolence like all human behaviors and perceptions. Benevolence is not limited to giving to individuals, but also includes giving to all living things, and is considered a moral and human responsibility beyond a Sharia duty (Ayyari and Mousapour, 2023). Since the benefits of benevolence are evident in society, the importance of developing a benevolent society through the development of benevolence in children and paying attention to the early stages of the transformation of benevolence in people including childhood is obvious. Good deeds are also very effective in the psychological development of children, and children benefit from good deeds like adults. Research shows that benevolence in each provider (child and adult) is associated with increased attributes of gratitude. Benevolence towards peers significantly increases the self-esteem of the child (Hu, et al., 2023). The experience of the researchers of the present study in teaching and clinical work with children, as well as the importance and value of philanthropy in the psychological transformation of individuals and the moral development of society, led to questions about the impact of a psychological condition such as Attention Deficit/Hyperactivity on children's perception of the concept of philanthropy; Therefore, this research seeks to understand how symptoms of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder affect children's perception of philanthropy.

  Research method

  The present research project is a qualitative analysis of the inductive content. The research participants were 10 children aged 6 to 12 with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder in Isfahan. Sampling was done in a non-random manner (targeted sampling) based on information saturation. The technique of this study was a semi-structured interview type. For the preparation of Interview Questions, a review of the research literature and a consultation with the professors was carried out. The data was collected, recorded, and coded in three months and classified into main and sub-themes. The data analysis method was a thematic analysis based on Brown and Clark's 6-step model including 1) familiarity with data, 2) encoding, 3) searching for subjects, 4) reviewing subjects, 5) defining and naming subjects, and 6) writing an analysis report. Four indicators of Guba and Lincoln credit, namely validation, verifiability, reliability, and transferability, were used to ensure validity and reliability. To increase the validity of the findings, long-term involvement with interviewees (4 months) was considered.

  Findings

  The findings are in the form of 5 main themes (the concept of benevolence, the characteristics of benevolent people, the person's perception of his own benevolence, the person's perception of the benevolence of others and the identity of stakeholders) and 17 sub-themes (objective-general conceptualization of benevolence, the incompetence of benevolence from similar concepts, the obligatory perception of the nature of benevolence, the paradoxical conceptualization of benevolence, the lack of perception of the concept of hypocrisy in benevolence, the lack of attention to the elements that encourage benevolence in the media, understanding benevolence as a construct of positive human traits, self-centeredness in judging the characteristics of benevolent people, contradiction in the formulation of the characteristics of benevolent people, impulsive measurement of your benevolence, limited processing of your emotions and stakeholder during doing good deed, interpreting the good deeds of others in my halo, not understanding good deeds as a purely human act, the combination of the beloved and the benefactor, the projection of their own inner-psychological reality in the choice of stakeholder identity, the paradox in the definition of the benefactor, the objective and general definition of the benefactor) that represent the participants ' perceptions of the benefactor.

  Discussion and conclusion

  The present study was designed to explore the perceptions of children with Attention Deficit/Hyperactivity from charity. Understanding the perceptions of these children is important as in Iran, the topic of charity has recently been scientifically examined and is doubled in importance by considering the very small number of research on charity in children. The results of this study, as any other qualitative study that has an exploratory nature, obtained innovative findings. The theoretical importance of the research findings is debatable from the perspective of psychological theories and philanthropy.
  Other theories that can be cited in the explanation of the research findings are special theories of benevolence, such as the model of expanded interest and consequential social preferences (Moghadam and Esmaili, 2023). Citing the assumptions of these theories, it is expected that the perception of children with Attention Deficit/Hyperactivity towards the paradoxical conceptualization of benevolence and the obligatory perception of the nature of benevolence (not seeing other intentions in a benevolent process) and judging the characteristics of benevolent people and the identity of stakeholders will be formed based on the personal and inner preferences of the child.
  Overall, the results of this study helped to further understand the mental world of children with Attention Deficit/ Hyperactivity from the category of charity. However, conducting and repeating studies that examine this conceptualization and perceptions in children with other cognitive and sensory impairments, IQ impairment, as well as uninjured children can allow for a comprehensive comparison and understanding of children's perceptions of the category of charity.

  Keywords: charity, perception, Children, attention deficit, hyperactivity disorder, Theme Analysis