فهرست مطالب

مدیریت بحران - سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 24، پاییز و زمستان 1402)

نشریه مدیریت بحران
سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 24، پاییز و زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/22
 • تعداد عناوین: 12
|
 • صفا خزائی*، مهدی نجفیانی صفحات 1-18

  در سال های اخیر به منظور جلوگیری از رشد افقی شهرها، ایده ساخت بناهای بلندمرتبه مطرح شده است؛ اما وقوع تهدیداتی نظیر آتش سوزی و حملات تروریستی در مجتمع های مسکونی بلندمرتبه و متراکم به دلیل کند شدن روند تخلیه ساکنان، می تواند باعث پیامدهای جانی و مالی ویران کننده ای شود. در این پژوهش، مجتمع مسکونی قصر فردوس در شهرک مسکونی پونک زنجان که دارای ساختمان های متراکم و بلندمرتبه و جمعیتی بالغ بر 1200 نفر است به عنوان نمونه موردی برای ارائه مدل تخلیه اضطراری انتخاب شده است. به این منظور، از نرم افزار Pathfinder برای شبیه سازی تخلیه اضطراری استفاده شده است. در این تحقیق، افزودن یک درب جدید به مجتمع و تغییر در چیدمان پارکینگ ها و قوانین رفتاری، برای کاهش زمان تخلیه و نرخ جریان تخلیه از درب اصلی مجتمع در 6 سناریو مورد ارزیابی قرارگرفته است. نتایج حاصل از تحلیل این سناریو ها نشان می دهد، تغییر چیدمان پارکینگ ها و اعمال قوانین رفتاری باعث افزایش 8 درصدی نرخ جریان در حالت شب و 15 درصدی آن در حالت روز می شود. علاوه بر این، افزودن یک درب جدید به مجتمع، مدت زمان تخلیه را در حالت های شب و روز به ترتیب به میزان 3/12% و 8/2% کاهش می دهد و همچنین باعث کاهش نرخ جریان تخلیه از درب اصلی به میزان 31% و 5/34% به ترتیب برای حالت های شب و روز می شود.

  کلیدواژگان: تخلیه اضطراری، Pathfinder، شهرک پونک، ساختمان های بلندمرتبه
 • صابر شیری پور*، شهلا اندرز صفحات 19-41
  زلزله و سیل به عنوان دو عامل از اساسی ترین عوامل مخرب طبیعی در ایران به شمار می آیند. در واقع زلزله و سیل به عنوان یک پدیده طبیعی به خودی خود نتایج نامطلوبی در پی ندارند. آنچه از این عوامل مخرب یک فاجعه می سازد عدم پیشگیری از تاثیر آنها و عدم آمادگی برای مقابله با عواقب آنها است. هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی فاکتورهای تخریب پذیر در ساختمان ها پس از وقوع سیل و زلزله و ارائه راهکارهایی برای کاهش عوامل مخرب است. جامعه آماری تحقیق شامل 300 نفر از کارشناسان خبره عمران در حوزه ساخت و سازهای عمرانی هستند که با استفاده از فرمول کوکران، از این تعداد یک نمونه 80 نفری به دست می آید. برای شناسایی فاکتورهای تخریب پذیری از تحقیقات پیشین و نظر متخصصان استفاده شده است. نظر متخصصان با استفاده از پرسشنامه دریافت شد. پس از تکمیل پرسشنامه ها توسط متخصصین، آزمون سنجش روایی و پایایی بر روی پرسشنامه انجام شد. در این تحقیق برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شد. به این طریق، تعداد 21 فاکتور تخریب پذیر پس از وقوع زلزله و 11 فاکتور تخریب پذیر پس از وقوع سیل استخراج شدند. در ادامه، با تهیه پرسشنامه ای دیگر و توزیع آن در میان نمونه آماری، نظرات متخصصین را بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت جمع آوری کرده و با انجام آزمون فرض عوامل تاثیرگذار شناسایی شدند. نتایج حاصل از آزمون فرض نشان می دهد که کلیه عوامل شناسایی شده برای زلزله و سیل، موثر هستند. در ادامه، عوامل تخریب پذیر مشترک بین آنها شناسایی شده و برای اولویت بندی این عوامل از روش تصمیم گیری چند معیاره الکتره 4 استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که واژگونی ساختمان و تخریب فونداسیون مهم ترین فاکتورهای مشترک هستند.
  کلیدواژگان: سیل، زلزله، فاکتورهای تخریب پذیر، آزمون فرض، روش تصمیم گیری چند معیاره الکتره
 • محمد عباسیان*، شایان شاپوریان صفحات 42-57

  یکی از موثرترین خدماتی که نیروهای مسلح در دوران بروز بحران های اجتماعی (نظیر جنگ و غیره) ارائه می دهند برپایی بیمارستان های صحرایی نظامی است. مکان یابی و احداث این بیمارستان ها ریسک هایی بالقوه ای دارد که لازم است شناسایی، درجه اهمیت آنها تعیین و راه حل های مناسب برای مقابله با آن ها اتخاذ شود. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی ریسک های احداث بیمارستان های صحرایی نظامی در دوران جنگ و بحران و نیز اولویت بندی آنها با استفاده از رویکرد FMEA، است. تحقیق حاضر بر اساس روش گردآوری داده ها، توصیفی-مطالعه موردی و بر اساس ماهیت داده ها، آمیخته است. همچنین به علت کاربرد نتایج، از نظر هدف، کاربردی است. فرآیند انتخاب تیم خبرگی تحقیق به روش نمونه گیری در دسترس و تا رسیدن به مرحله اشباع نظری ادامه یافت. مرحله اشباع نظری یادشده، در اندازه نمونه 17 نفر خبره (که همگی آشنا با مبانی مدیریت ریسک، بیمارستان های صحرایی و رویکرد FMEA بوده و دارای سوابق تجربی و یا دانشگاهی بیشتر از 20 سال، مرتبط با یکی از موضوعات یادشده بودند) حاصل شد. در فاز اول (فاز کیفی) تحقیق حاضر، به منظور نظرسنجی خبرگان، از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. برای همین منظور پرسش نامه محقق ساخته، توسط تیم خبرگی برای محاسبه شاخص CVI مورد استفاده قرار گرفت. روایی پرسش نامه ها با استفاده از روایی محتوا و پایایی آن، با استفاده از آلفای کرونباخ و نرم افزار SPSS، مورد تایید قرار گرفت. در ادامه و در فاز دوم (فاز کمی) تحقیق، پرسش نامه خروجی فاز اول (فاز کیفی)، توسط 60 نفر از صاحب نظران، برای رویکرد FMEA استفاده شد. بر اساس نتایج، از میان ریسک های احصاء شده، 60 ریسک اولویت دار (شامل 16 مورد پر ریسک، 26 مورد با ریسک متوسط و 18 مورد کم ریسک) در برپایی بیمارستان های صحرایی نظامی شناسایی شد. همچنین نتایج نشان می دهد ریسک های عدم وجود انبار دارویی حائز شرایط، بانک تامین خون، تجهیزات اتاق عمل، موتورخانه، مخازن و تاسیسات آب، زیرساخت های بهداشتی و انرژی، کیفیت بستر (محل احداث)، سیستم دفع زباله، استحکام سازه، استتار و امنیت مسیرهای انتقال، از جمله مهم ترین ریسک های مکان یابی و برپایی بیمارستان های صحرایی نظامی هستند.

  کلیدواژگان: بیمارستان صحرایی، جنگ و بحران، مدیریت بحران، مدیریت ریسک
 • حمید آروند، بهنام عبدی، سجاد فرهنگ*، بهنام بیات صفحات 58-71
  بدون تردید در بحران همه گیری ویروس کووید 19، کاهش آسیب ها و بهبود عملکرد شرکت توزیع برق استان البرز که ارائه دهنده خدمات انحصاری و حیاتی در سطح کلان و راهبردی کشور است، از اهمیت ویژه ای برای تداوم فعالیت های ضروری جامعه و پایداری ملی در برابر بحران عمومی برخوردار است. ازاین رو هدف از پژوهش حاضر، آسیب شناسی شرکت توزیع برق استان البرز با تاکید بر شناسایی اثرات منفی همه گیری بر شرکت و عوامل آسیب مدیریت بحران شرکت و همچنین ارائه پیشنهاد های کاربردی برای پایداری عملکرد و انعطاف پذیری شرکت در بحران های آتی است. با توجه به اینکه پژوهش حاضر به دنبال ارائه مفهوم سازی است از حیث هدف اکتشافی بوده و راهبرد پژوهش، ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی (کیفی - کمی) است. در مرحله کیفی از روش تحلیل محتوا و در مرحله کمی از روش پژوهش پیمایشی استفاده شده است. برای گردآوری داده ها در مرحله کیفی از مصاحبه نیمهساختارمند و در مرحله کمی نیز از پرسشنامه برای تحلیل عاملی اکتشافی و استخراج متغیرهای مکنون (مقوله ها) از کدهای مفهومی (متغیرهای مشاهده پذیر) به دست آمده در مرحله کیفی، استفاده شده است. بر اساس شاخص های احصا شده از دل مصاحبه ها، دو پرسشنامه مربوط به عوامل آسیب مدیریت بحران و تاثیر بحران بر شرکت استخراج و تدوین شد که به ترتیب دارای 14 و 32 گویه بودند. سپس در مرحله پیمایش، بر اساس نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، تعداد 4 عامل یا متغیر مکنون شامل سهل انگاری مدیریت بحران، عوامل محیطی مداخله گر، فقدان برنامه دفاع زیستی و فقر فرهنگی به عنوان عوامل شکست مدیریت بحران و تعداد 7 متغیر مکنون شامل آسیب های روانی، فرسودگی شغلی زودرس، تضعیف مدیریت دانش، آسیب جسمانی کارکنان، افول وفاق سازمانی، خسارات مالی بحران و محدود شدن عمل کارکنان به عنوان تاثیرات بحران بر شرکت شناسایی شد. همچنین نتایج رتبهبندی متغیرها حاکی است در زمان شیوع ویروس کووید 19، دو عامل سهل انگاری مدیریت بحران و آسیب های روانی به ترتیب بیشترین اهمیت را در میان عوامل شکست مدیریت بحران و تاثیرات بحران بر شرکت دارند.
  کلیدواژگان: مدیریت بحران، شرکت توزیع برق، همه گیری کووید 19
 • علی نقی طالبی* صفحات 72-82
  صنایع پتروشیمی، به عنوان مجموعه ای از سازمان های پروژه محور با پروژه های تحقیقاتی و توسعه صنعتی پیچیده و با سطح فن آوری های بالا، به منظور مقابله با تغییر و تحولات محیط و نیاز بهره برداران و دستیابی به اهداف استراتژیک، همواره نیاز به استفاده از ابزارها و روش های جدید برای کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت و زمان به منظور مدیریت بهتر، موثرتر و کارآمدتر پروژه های در دست اقدام دارد. موفقیت پروژه های تحقیقاتی و توسعه صنایع پتروشیمی، وابستگی زیادی به برخورداری از زنجیره های تامین قوی و پایدار داشته و رقابت بین سازمان های پروژه محور پتروشیمی، به رقابت بین زنجیره های تامین آنها تبدیل شده است. هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل موثر در نحوه مدیریت زنجیره تامین است. پژوهش حاضر ازنظر روش؛ کاربردی، ازنظر هدف؛ توصیفی- پیمایشی و ازنظر زمانی؛ تک مقطعی بوده است و جامعه آماری آن را که به دلیل محدود بودن اعضاء بر اساس روش سرشماری اعضاء، 40 نفر از متخصصان زنجیره تامین در شرکت پتروشیمی شیراز تشکیل دادند. روش تجزیه وتحلیل داده ها نیز بر اساس فرآیند سلسله مراتبی بوده که نتایج پژوهش نشان داد ریسک های تولیدکننده به عنوان مهم ترین معیار ریسک زنجیره تامین با درجه اهمیت 410/0 در رتبه اول و سپس ریسک های مشتری نهایی با درجه اهمیت 269/0، ریسک های تامین کننده با درجه اهمیت 212/0 و درنهایت ریسک های توزیع کننده با درجه اهمیت 109/0 در رتبه های دوم تا چهارم قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: ریسک های زنجیره تامین، ریسک تولیدکننده، ریسک مشتری نهایی، ریسک تامین کننده و ریسک توزیع کننده
 • افراسیاب خیردست، سید علی جوزی*، سحر رضایان، مهناز میرزابراهیم طهرانی صفحات 83-101
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اولویت بندی معیارهای تاثیرگذار بر شناسایی و فرماندهی حریق با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره و ‏استانداردهای ‏NFPA است. ماهیت و روش پژوهش حاضر به علت استفاده در سازمان آتش نشانی از نوع کاربردی است. بدین منظور معیارها با استفاده از استاندارهای موجود استخراج و پس از غربالگری در بین جامعه آماری متشکل از 250 نفر آتش نشان از هر جایگاه شغلی (رئیس ایستگاه، فرمانده، کمک فرمانده، کاردان و آتش نشان)‏ از 8 ایستگاه آتش نشانی در منطقه 19 شهر تهران انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بوده و حجم نمونه گیری با استفاده از فرمول کوکران 152 نفر به دست آمد. ابزار گردآوری پژوهش، پرسشنامه باز بوده که طراحی و سوالات آن با استفاده از استانداردهای NFPA استخراج و در بین متخصصین توزیع شد. روایی پرسشنامه توسط 20 نفر از خبرگان و اساتید دانشگاه در حوزه ایمنی و آتش نشانی در قالب طیف لیکرت از طریق شاخص CVR مورد محاسبه و مقدار آن 42/0 محاسبه شد. پایایی پرسشنامه در یک پیش آزمون با 20 نفر آزمودنی و با استفاده از نرم افزار SPSS20 محاسبه و مقدار ضریب آلفای کرونباخ 875/0 به دست آمد. به منظور تعیین وزن نسبی و ضریب اهمیت شاخص ها از روش سلسله مراتبی ANP و نرم افزار سوپردسیژن استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر در اولویت بندی معیارهای تاثیرگذار بر شناسایی و فرماندهی عملیات به شرح ذیل است: 1- صلاحیت رهبری و فرماندهی (SMA) با وزن نرمال 79/0، 2-سازمان دهی محوطه عملیاتی (RSF) با وزن نرمال 15/0 و مدیریت ریسک (MR) با وزن نرمال 06/0. میزان ناسازگاری بین معیارها 077/0 به دست آمد.
  کلیدواژگان: فرماندهی عملیات، روش های تصمیم گیری چند معیاره، حریق، NFPA، منطقه 19 شهر تهران
 • غلامرضا سیف*، ناصر مهردادی، علیرضا پرداختی صفحات 102-115
  مدیریت بحران دانشی است که برنامه ریزی و رعایت اصول و استانداردها قبل، حین و بعد بحران سهم انسان را در کنترل حوادث افزایش داده و مدیریت بحران آب به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک از اهمیت خاصی دارا است. مدیریت بحران آب به عنوان یکی از اساسی ترین مسائل توسعه شهری به حساب می آید که رشد بی برنامه شهرها سیستم مدیریت بحران را در شهرهای بزرگ و کوچک دچار اخلال می کند. کنترل هدر رفت آب در بحران بی آبی ایران نقش بسزایی را دارد که یکی از راهکارهای استفاده بهینه از منابع آب در دسترس است. آب به حساب نیامده علاوه بر اینکه بر تنش آبی شهرهای کشور تحمیل شده است ازلحاظ منابع درآمدی برای شرکت های آب و فاضلاب بحران های مالی را در بر دارد؛ اما در اثر اضافه فشار شبکه، پدیده نامطلوب نشت که ارتباط مستقیم با فشار دارد بروز می کند (جهانگیر، بارانی، جهانگیر، 1392) که مدیریت فشار شبکه به عنوان کاراترین و ساده ترین روش در میان روش های کاهش نشت بشمار می آید. از الزامات مدیریت فشار می توان به کاهش نشت، کاهش مصرف، کاهش حوادث، عدم پرداخت و توزیع کارآمد آب اشاره نمود. (وزارت نیرو، 1386). با مدیریت هوشمند فشار در شبکه توزیع آب توسط کنترل گرهای چندنقطه ای علاوه بر کنترل و عرضه فشار شبکه توزیع، نقاط بحرانی شبکه شناسایی و اقدامات موثر در توزیع فشار یکسان را انجام شد که منجر به کاهش هزینه های تولید، کاهش میزان نشت های زمینه، کاهش تعداد حوادث انشعاب به میزان 31 درصد و کاهش تعداد حوادث شبکه های اصلی به میزان 37 درصد شد.
  کلیدواژگان: مدیریت هوشمند فشار، نشت، بحران بی آبی، کنترل گر چندنقطه ای
 • آرام خضرلو* صفحات 116-130

  نیاز به امنیت و ایمنی با قرار گرفتن در پله دوم سلسله مراتب نیازهای بشری تعریف شده توسط مازلو از اهمیت بسزایی در شکوفایی شهروندان برخوردار است. با توجه به گستره جغرافیایی شهرها و نقش و اهمیت و تجمع مراکز ثقل، تاسیسات و نیروی انسانی در راس تهدیدات، برنامه ریزی مناسب می تواند نقشی اساسی در مدیریت ریسک و کاهش میزان آسیب پذیری شهر در برابر سوانح ایفا نماید. لذا، این تحقیق با هدف تحلیل فضایی آسیب پذیری محلات شهر سلماس در برابر زلزله با رویکرد پدافند غیرعامل انجام شده است. نوع تحقیق حاضر کاربردی بوده و روش انجام کار توصیفی- تحلیلی است و گردآوری اطلاعات نیز از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. برای نیل به هدف تحقیق تعداد 12 شاخص انتخاب شده و بر اساس توابع فازی در نرم افزار GIS استانداردسازی شده است. سپس شاخص های 12 گانه فازی شده همپوشانی شده و نقشه آسیب پذیری محلات شهر سلماس بر اساس رویکرد پدافند غیرعامل استخراج شده است. برای نمایش آسیب پذیری در محلات 13 گانه شهر سلماس نیز از روش WASPAS بهره گرفته شده و داده های آن در نرم افزار MATLAB تحلیل شده است. نتایج بیانگر آن بوده که 16 درصد از محدوده شهر سلماس در پهنه آسیب پذیری خیلی کم، 33 درصد در پهنه آسیب پذیری کم، 29 درصد در پهنه آسیب پذیری متوسط، 19 درصد در پهنه آسیب پذیری زیاد و 3 درصد در پهنه آسیب پذیری خیلی زیاد قرارگرفته است. هم چنین کم ترین میزان آسیب پذیری مربوط به محله 10 و بیش ترین میزان آسیب پذیری به محله 13 مربوط بوده است.

  کلیدواژگان: فضا، آسیب پذیری، محله، Waspas، MATLAB
 • مهران فولادی نژاد، علی محمد مزیدی*، حسین اسلامی صفحات 131-154
  ضرورت آب برای بقا بر کسی پوشیده نیست اما هنوز روش مشخص و نظام مندی برای تفکر درباره ارزش آب وجود ندارد. ارتباط بین فقر و کمبود آب کاملا روشن است به طوری که فقر عمدتا در مناطق کم آب رواج دارد و می تواند منجر به ایجاد مناقشات شود؛ توسعه اجتماعی و اقتصادی یکسره به آب گره خورده است و واقعیت این است که ایران آشکارا با بحران آب مواجه است. این مقاله در پی آن است تا به شناسایی مولفه ها به منظور اطلاع رسانی مطلوب به شهروندان با محوریت بحران آب بپردازد. بر همین اساس، پژوهش حاضر در پارادایم تفسیری مبتنی بر روش شناسی کیفی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد رویکرد سیستماتیک استراوس و کوربین، از طریق نمونه گیری نظری با کارشناسان حوزه های آب، رسانه، علوم اجتماعی و ارتباطات 31 مصاحبه عمیق انجام شد. پدیده هسته ای این پژوهش، اطلاع رسانی به شهروندان در نظر گرفته شد. با تحلیل داده ها، شرایط علی (31 مفهوم)، عوامل زمینه ‏ای (شرایط فرهنگی، شرایط سیاسی و اجتماعی، تنوع رسانه ای، شرایط جغرافیایی، شرایط اقتصادی)، عوامل مداخله ‏گر (نقش روزنامه نگاران حرفه ای، استقلال روزنامه نگاران، سیاسی شدن مطبوعات، آینده مبهم روزنامه نگاری ایران) و استراتژی ها (تعامل با رسانه ها، تعامل صنعت، نهادهای آموزشی، دانشگاه و رسانه، آسیب شناسی مطبوعات، ارتقاء سرمایه اجتماعی، جامعه شناسی مخاطب، اعتمادآفرینی، دموکراسی دروازه بانی، همگرایی فن آورانه و روزنامه نگاری، محتوای هم جوار، تاسیس انجمن روزنامه نگاران آب، تعامل چابک رسانه ای و ایجاد رشته روزنامه نگاری آب در مدارس، نهادهای آموزشی و دانشگاه ها) طی سه مرحله کدگذاری به دست آمد.
  کلیدواژگان: اطلاع رسانی، بحران آب، روزنامه نگاری سازنده، ظرفیت سازی رسانه ای، نظریه داده بنیاد
 • مصطفی لطفی جلال آبادی*، جواد زروندی، علی آقا جان صفحات 155-172
  آنچه در این پژوهش به آن پرداخته شده است شناسایی و رتبه بندی ابعاد و مولفه های مدیریت بارریزی ارتفاع بالا در عملیات امداد هوایی در شرایط بحران است چراکه کشور ما با بحران های مختلفی ازجمله زلزله، جنگ، همه گیری یک بیماری واگیردار مواجه است. در شرایط بحران یکی از ماموریت های عملیات هوایی، پشتیبانی از نیروهای در حال رزم توسط هواپیما های سی- 130 است. بارریزی هوایی از دیرباز در ارتفاع پایین و با سرعت کم برای پشتیبانی نیروهای زمینی صورت می گیرد لیکن به دلایل مختلف امکان آسیب پذیری بار و هواپیما افزایش می یابد بر این اساس بایستی بارریزی در ارتفاع بالا انجام شود. برای حصول به هدف پژوهش، ابتدا اسناد، کتب و پیشینه پژوهش مطالعه، سپس پرسشنامه ای با روش دلفی با طیف پنج گزینه ای لیکرت تدوین و طی دو مرحله میان 26 نفر از خبرگان و صاحب نظران باتجربه که بارریزی ارتفاع بالا انجام داده بودند توزیع و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شد درنهایت 6 بعد و 26 مولفه برای بارریزی ارتفاع بالا شناسایی شد. شاخص روایی محتوایی CVR مورد تائید و ضریب آلفای کرونباخ در کلیه مولفه ها بالای 7/0 به دست آمد که پایایی قابل قبول را نشان می دهد. سپس برای اولویت بندی مولفه های مشخص شده، پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی تهیه و در بین کارکنان خبره هوایی توزیع و نتایج پرسشنامه ها در نرم افزار Expert Choice تحلیل و به ترتیب اولویت در شش بعد شامل: شرایط اضطراری، شرایط جوی، نقطه پرتاب، چتر، بار و مسیر مشخص اولویت بندی شد و درنهایت با توجه به نتایج تحقیق راه کارهای عملیاتی ارائه شد.
  کلیدواژگان: بارریزی هوایی، هواپیمای سی- 130، دلفی، شرایط بحران
 • زهرا خوشبین*، نعمت فیروزی صفحات 173-190
  امروزه مبحث ایمنی در مقاصد توریستی و اقامتگاه ها به عنوان یک عامل رقابتی در نظر گرفته می‎شود و نقش قابل توجهی در اقتصاد شهرها و کشورها ایفا می‏کند. این مطالعه درصدد است ضمن بررسی حریق و حادثه شهری، حوادث مرتبط با زائران شهر مشهد را به عنوان مهم ترین شهر زیارتی کشور تبیین نماید. برای این منظور داده‏های مورد نیاز از سامانه ثبت گزارش حریق و حادثه استخراج شده و تحلیل داده‏ها به روش داده‏کاوی و مبتنی بر نرم افزار SQL Server، صورت گرفته است. بر این اساس حوادث شناسایی شده، در درجه اول مرتبط به مسائل انسانی مانند کاربری نادرست سیستم‏های وسایل برقی، انداختن ته سیگار و بازی کودکان با کبریت و وسایل آتش زا بوده است و بعد از آن حوادث به علت فنی مانند حوادث آسانسور و محبوسی افراد، نشت گاز، عدم وجود دستگاه‏های هشدار و دود، علائم معیوب و یا دسترسی دشوار به تجهیزات آتش‏نشانی رخ داده است. همچنین در این مقاله پیشنهاد های کاربردی برای افزایش ایمنی گردشگری کلان‏شهر مشهد مقدس ارائه شده است. ضرورت اعتلای دانش ایمنی، توانمندسازی شهروندان و اقدامات نظارتی سخت‏گیرانه‏ توسط دستگاه ها و سازمان های متولی نسبت به ارتقای سطح استانداردهای ایمنی برای گردشگران و زائران، ازجمله نتایج به دست آمده است.
  کلیدواژگان: ایمنی، گردشگری مذهبی، آتش نشانی، حریق، زائر
 • اسفندیار زبردست*، سهیل قشلاق پور صفحات 191-205

  روند توسعه شهری در طی دهه های اخیر بسیار شدت یافته و انطباق محیط ساخته شده و زیرساخت های حیاتی برای افزایش تاب آوری آنها موردنیاز است. یکی از مهم ترین این عناصر، زیرساخت های حمل ونقل هستند که پرداختن به تاب آوری این زیرساخت ها به عنوان رویکردی راهبردی از اهمیت خاصی برخوردار است. ازاین رو، در این پژوهش به تبیین تاب آوری زیرساخت های حمل ونقل محلات نواحی دو (منطقه 9)، چهار (منطقه 6) و پنج (منطقه 1) کلان شهر تهران پرداخته شد. به این منظور 6 شاخص تراکم جمعیتی، بافت محلات، الگو طراحی محلات، قرارگیری بر گسل، محصوریت، عرض معبر با استفاده از روش تحلیل شبکه ای (ANP) به جهت ارزیابی تاب آوری زیرساخت های حمل ونقل محلات، وزن دهی و طبقه بندی شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که تاب آوری زیرساخت های حمل ونقل محله کاشانک بیشترین امتیاز (89/4) و محله مهرآباد جنوبی کمترین امتیاز (92/2) را درمجموع بررسی شاخص ها کسب کردند که این موضوع نشانگر مطلوبیت بهتر و تاب آورتر بودن زیرساخت های حمل ونقل محله کاشانک نسبت به بقیه محلات و در مقابل لزوم توجه بیشتر بر زیرساخت های حمل ونقل محله مهرآباد جنوبی و توانمندسازی آنها است.

  کلیدواژگان: حمل ونقل شهری، تاب آوری، زیرساخت های شهری، کلان شهر تهران
|
 • Safa Khazaei *, Mehdi Najafiani Pages 1-18

  In recent years, in order to prevent the horizontal growth of cities, the idea of construcing high-rise buildings has been proposed. However, the occurrence of threats such as fire and terrorist attacks in high-rise and dense residential communities can cause devastating life and financial consequences, due to the slow down of the evacuation process of the residents. In this study, to provide a model of emergency evacuation, Qasr Ferdous residential community in Punak town of Zanjan, which has dense and high-rise buildings and a population of over 1200 people, has been selected as a case study. For this purpose, Pathfinder software has been used to simulate emergency evacuation. In this study, to reduce the evacuation time and the evacuation flow rate of the main door of the community, adding a new door to the community and changing the arrangement of parking lots and behavorial rules have been evaluated in 6 scenarios. The results of the analysis of these scenarios show that, changing the arrangement of parking lots and applying behavioral rules increases the flow rate by 8% at night and 15% at day. Moreover, adding a new door to the community, reduces the evacuation flow rate of the main door for night and day times by 12.3% and 2.8%, respectively, and also reduces the evacuation time by 31% and 34.5% for night and day time respectively.

  Keywords: Emergency evacuation, Pathfinder, Punac Town, High-Rise Buildings
 • Saber Shiripour *, Shahla Andarz Pages 19-41
  Earthquake and flood are two of the most important natural destructive factors in Iran. In fact, earthquakes and floods as a natural phenomenon do not in themselves have undesirable consequences. What makes these destructive factors a disaster is their inability to prevent them and their inability to deal with their consequences. The purpose of this study is to identify and rank destructive factors in buildings after floods and earthquakes. The statistical population of the study consists 300 experts in the field of civil construction. Prior research and expert opinion have been used to identify destructive factors. Experts' opinions were measured using a questionnaire. After completing the questionnaires by experts, validity and reliability test was performed on the questionnaire. In this study, Kolmogorov-Smirnov test was used to check the normality of the data. In this way, 21 destructive factors after earthquake and 11 destructive factors after flood have been extracted. Then, by preparing a questionnaire and distributing it among the statistical sample, experts' opinions were collected based on Likert's five-choice range and identified by testing the hypothesis of influential factors. The results of the hypothesis test show that all the identified factors are effective for earthquake and flood. Subsequently, common destructive factors are identified and the multi-criteria decision-making method of ELECTRE 4 is used to prioritize these factors. The results show that building reversal and foundation destruction are the most important common factors.
  Keywords: flood, Earthquake, Destructive Factors, Hypothesis Test, ELECTRE Multi Criteria Decision Making Method
 • Mohammad Abbasian *, Shayan Shaporian Pages 42-57

  One of the most effective services provided by the armed forces during social crises (such as war, etc.) is the construction of military field hospitals. The location and construction of these hospitals have potential risks that need to be identified, prioritized, and find appropriate solutions to contain them. The purpose of the current research is to identify the risks of building military field hospitals during war and crisis and to prioritize them using the FMEA approach. The research is based on the method of data collection, descriptive-case study, and based on the type of data, it is mixed. The research expert team includes 17 experts (all of whom were familiar with the basics of risk management, field hospitals and the FMEA approach and had experience or academic records of more than 20 years, related to one of the mentioned subjects) using the available method and until reaching the theoretical saturation stage was selected. In order to survey the experts, a semi-structured interview was used. The first researcher-made questionnaire was used by the expert team to calculate the CVI index, and the second researcher-made questionnaire was used by 60 experts in the research field for the FMEA approach. The validity of the questionnaires was confirmed using content validity and its reliability using Cronbach's alpha and SPSS software. Based on the results, 60 priority risks (including 16 high-risk cases, 26 medium-risk cases, and 18 low-risk cases) were identified in the establishment of military field hospitals. Also, the results show that the risks of lack of drug storage, blood supply bank, operating room equipment, engine house, water tanks and facilities, health and energy infrastructure, land quality, waste disposal system, structure strength, camouflage and security of transmission routes are the most important risks.

  Keywords: Field hospital, War, Crisis, crisis management, Risk Management
 • Hamid Arvand, Behnam Abdi, Sajjad Farhang *, Behnam Bayat Pages 58-71
  Undoubtedly, in the crisis of the epidemic of the Covid-19 virus, reducing the injuries and improving the performance of the electric power distribution company, which provides exclusive and vital services at the strategic level of the country, is of special importance for the continuation of the essential activities of the society and national sustainability against the public crisis. Therefore, the purpose of the current research is to investigate and identify the effects of the epidemic on the company and Pathology of the company's crisis management and to provide practical suggestions for the sustainability of the company's performance and flexibility in the crisis. Considering that the current research seeks to provide conceptualization, it is exploratory in terms of its purpose, and the research strategy is exploratory mixed method (qualitative - quantitative). Content analysis method was used in the qualitative stage and survey research method was used in the quantitative stage. Semi-structured interviews were used to collect data in the qualitative stage, and questionnaires were used in the quantitative stage for exploratory factor analysis and the extraction of Latent variable from the conceptual codes obtained in the qualitative stage. Based on the indicators collected from the interviews, two questionnaires related to research purpose were extracted and compiled, which had 14 and 32 items respectively. Then, in the survey stage, based on the results of the exploratory factor analysis test, there are 4 factors or latent variables including negligence in crisis management, intervening environmental factors, lack of biological defense program and cultural poverty as factors of failure of crisis management and 7 latent variables including Psychological injuries, job burnout, weakening of knowledge management, physical injury of employees, decline in organizational harmony, financial losses and limitation of employees' actions were identified as the effects of crisis on the company. Also, the results of the ranking of the variables indicate that during the outbreak of the Covid-19 virus, the two factors of crisis management negligence and Psychological injuries are respectively the most important among the factors of crisis management failure and the effects of the crisis on the company.
  Keywords: crisis management, Electric Power Distribution Company, The Epidemic of Covid-19
 • Ali Naghi Talebi * Pages 72-82
  Petrochemical industry, as a set of project-oriented organizations with complex research projects and industrial development with high technology, in order to deal with changes in the environment and the need for exploitation and achieve strategic goals always need to use tools and It has new methods to reduce costs, improve quality and time in order to better, effectively and efficiently manage its projects. The success of research projects and the development of the petrochemical industry is highly dependent on having strong and sustainable supply chains, and competition between petrochemical project-oriented organizations has become competition between their supply chains. The main purpose of this article is to identify the effective factors in how to manage the supply chain. The present study was applied in terms of method, descriptive-survey in terms of purpose and one-time in terms of time. The statistical population consisted of 40 supply chain specialists in Shiraz Petrochemical Company due to the limited number of members based on the census method. The data analysis method is based on a hierarchical process that the results showed that producer risks as the most important criterion of supply chain risk with a degree of importance of 0.410 in the first place and then end customer risks with a degree of importance of 0.269, supplier risks with Significance of 0.212 and finally distributor risks with importance of 0.109 were ranked second to fourth.
  Keywords: Supply Chain Risks, Producer Risk, Customer Risk Supplier Risk, Distributor Risk
 • Afrasyab Kheirdast, Seyed Ali Jozi *, Sahar Rezaian, Mahnaz Mirza Ebrahim Tehrani Pages 83-101
  The purpose of the present research is to investigate the prioritization of criteria affecting fire identification and command using the multi-criteria decision-making method and NFPA standards. The nature and method of the present research is of an applied type due to its use in the fire department. For this purpose, the criteria were extracted using the existing standards and after screening among the statistical population consisting of 250 firefighters from each job position (station chief, commander, assistant commander, foreman and firefighter) from 8 fire stations in 19 cities. Tehran were selected. The random sampling method was simple and the sampling volume was 152 people using Cochran's formula. The research collection tool was an open questionnaire whose design and questions were extracted using NFPA standards and distributed among experts. The validity of the questionnaire was calculated by 20 experts and university professors in the field of safety and firefighting in the form of a Likert spectrum through the CVR index and its value was calculated as 0.42. The reliability of the questionnaire was calculated in a pre-test with 20 subjects using SPSS20 software and the value of Cronbach's alpha coefficient was 0.875. In order to determine the relative weight and importance coefficient of the indicators, ANP hierarchical method and Super design software have been used. The results of the present research in prioritizing the criteria affecting the identification and command of operations are as follows: 1- Leadership and command competence (SMA) with a normal weight of 0.79, 2- Organization of the operational area (RSF) with a normal weight of 15. 0 and risk management (MR) with a normal weight of 0.06. The degree of inconsistency between the criteria was 0.077.
  Keywords: Operations Command, MCDM Methods, fire, NFPA, District 19 of Tehran City
 • Gholamreza Seyf *, Naser Mehrdadi, Alireza Pardakhti Pages 102-115
  Crisis management is the knowledge that planning and complying with principles and standards before, during and after a crisis increases the human contribution in controlling incidents, and water crisis management is especially important in arid and semi-arid areas. Water crisis management as one of the The most fundamental issues of urban development are the unplanned growth of cities that disturbs the crisis management system in big and small cities. Controlling water wastage plays a significant role in Iran's dehydration crisis, which is one of the solutions for optimal use of available water resources. Unaccounted water, in addition to being imposed on the water stress of the country's cities, in terms of sources of income for water and sewage companies, it involves financial crises. However, as a result of excess network pressure, the undesirable phenomenon of leakage that is directly related to pressure occurs (Jahangir, Barani, Jahangir, 2013). Network pressure management is considered as the most efficient and simplest method among leakage reduction methods. The requirements of pressure management include reducing leakage, reducing consumption, reducing accidents, non-payment and efficient distribution of water. With the intelligent management of pressure in the water distribution network by multi-point controllers, in addition to controlling and supplying the pressure of the distribution network, the critical points of the network were identified and effective measures were taken to distribute the same pressure, which led to the reduction of production costs, The amount of field leaks, the number of branching incidents decreased by 31% and the number of main network incidents decreased by 37%.
  Keywords: Intelligent Pressure Management, Leak, Dehydration Crisis, Multi-Point Controllers
 • Aram Khezerlou * Pages 116-130

  The need for security and safety, being on the second step of the hierarchy of human needs defined by Maslow, is of great importance in the prosperity of citizens. Considering the geographical extent of cities and the role and importance and accumulation of centers of gravity, facilities and human resources at the top of threats, proper planning can play a fundamental role in risk management and reducing the city's vulnerability to accidents. Therefore, this research has been conducted with the aim of spatial analysis of the vulnerability of neighborhoods of Salmas city against earthquakes with a non-active defense approach. The current type of research is applied and the method of carrying out the work is descriptive-analytical and the collection of information is done through library and field studies. To achieve the goal of the research, 12 indicators have been selected and standardized based on fuzzy functions in GIS software. Then the 12 fuzzified indicators are overlapped and the vulnerability map of neighborhoods of Salmas city is extracted based on the passive defense approach. WASPAS method was used to show vulnerability in 13 neighborhoods of Salmas city and its data was analyzed in MATLAB software. The results showed that 16% of the area of Salmas is in the very low vulnerability zone, 33% in the low vulnerability zone, 29% in the medium vulnerability zone, 19% in the high vulnerability zone and 3% in the very high vulnerability zone. Also, the lowest level of vulnerability was related to neighborhood 10 and the highest level of vulnerability was related to neighborhood 13.

  Keywords: Space, Vulnerability, Neighborhood, Waspas, MATLAB
 • Mehran Fouladi Nejad, Ali Mohammad Mazidi *, Hosein Eslami Pages 131-154
  The necessity of water for survival is not hidden to anyone, but there is still no clear and systematic way to think about the value of water. The connection between poverty and lack of water is quite clear, so that poverty is prevalent mainly in water-scarce areas and can lead to conflicts; Social and economic development is completely tied to water, and the fact is that Iran is clearly facing a water crisis.This article seeks to harness the capacity of the media in general and new forms of water-related journalism in particular to promote citizens' water literacy. Accordingly, the present study was conducted in an interpretive paradigm based on qualitative methodology and using the data theory method of the Strauss and Corbin Systematic Approach Foundation, through theoretical sampling with experts in the fields of water, media, social sciences and communications, 31 in-depth interviews. The main phenomenon of this research was considered to be the promotion of water literacy. By analyzing the data, causal conditions (31 concepts), Underlying factors (cultural conditions, political and social conditions, media diversity, geographical conditions, economic conditions), intervening factors (role of professional journalists, independence of journalists, politicization of the press, ambiguous future of Iranian journalism) and strategies (media interaction, industry interaction, educational institutions, academia and media, press pathology, social capital promotion, audience sociology, confidence building, gatekeeper democracy, technological convergence and journalism, contiguous content, establishment of newspaper association Water writers, agile media interaction, and the creation of water journalism in schools, educational institutions, and universities) obtained in three coding steps.
  Keywords: Information, Water Crisis, media, Media Capacity Building, foundation data theory
 • Mostafa Lotfi Jalalabadi *, Javad Zarvandi, Ali Aghajan Pages 155-172
  What has been discussed in this article is the identification and ranking of the dimensions and components of barraging high-altitude Management in Air rescue operations in crisis situations. Our country is one of the countries that face various crises, such as earthquakes, wars, epidemics of contagious disease, etc. Among the crises that have been encountered so far were the Procrustean wars. One of the missions of air operations is to support the fighting forces with C-130 planes. Air barraging has long been carried out at low altitude and at low speed to support the ground forces, but due to the strong defense ring and the possibility of firing missiles at the aircraft at low altitude, the possibility of vulnerability increases. To achieve this purpose, first study documents and research background. Then a questionnaire was developed the Delphi method with a range of 5 Likert options and was distributed in two stages among 26 experts of airlines and effective high-altitude precipitation antecedents in air operation and Analysis with SPSS software. Then were identified 6 dimensions and 26 components, The content validity index of CVR was confirmed and the Cronbach's alpha coefficient in all components was above 0.7, which shows acceptable reliability. To prioritize the identified solutions, a hierarchical analysis questionnaire was prepared and distributed among the skilled staff of an airline. The results of the questionnaires were analyzed in Expert Choice software and the effective high-altitude precipitation antecedents in air operation were prioritized in six dimensions: Emergency conditions, weather conditions, launch point, parachute and load. Finally, according to the research results, applicable solutions were presented based on 6 dimensions.
  Keywords: Airline, High-Altitude, Cost Reduction, Crisis Situations
 • Zahra Khoshbin *, Nemat Firoozi Pages 173-190
  Today, the issue of safety in tourist destinations and residences is considered as a competitive factor and plays a significant role in the economy of cities and countries. Now, tourism is referred to as a booming phenomenon and one of the most important industries in the world, which plays a significant role in the identity of the country. The development of tourism and human desire for special tourism destinations has led to a variety of tourism, such as religious, urban, rural, health and sports tourism. This study intends to investigate fires and urban accidents to explain the incidents related to the pilgrims of Mashhad - the most important pilgrimage city in the country. For this purpose, the required data was extracted from the fire and accident log registration system and the data was analyzed by a data mining method based on SQL Server software. Accordingly, the identified incidents were primarily related to human issues such as improper use of electrical appliance systems, cigarette butts and children playing with matches and incendiary devices, And then there are accidents due to technical reasons, such as elevator accidents and people being trapped, gas leaks, lack of alarm devices and smoke, faulty signs or difficult access to firefighting equipment Gas leaks, lack of alarms and smoke, faulty signs or difficult access to firefighting equipment have occurred. In this article, practical suggestions are presented to increase the safety of tourism in the holy city of Mashhad. The need to improve safety knowledge, empower citizens and strict monitoring actions by the responsible agencies and organizations to raise the level of safety standards for tourists and pilgrims, are among the results obtained.
  Keywords: Safety, Religious Tourism, Firefighting, fire, Pilgrims
 • Esfandiar Zebardast *, Soheil Gheshlaghpour Pages 191-205

  The process of urban development has intensified in recent decades, and adaptation of the built environment and critical infrastructures are needed to increase their resilience. Some of the most important of these elements are transportation infrastructures, which is particularly important to address the resilience of these infrastructures as a strategic approach. Therefore, in this research, the resilience of the transportation infrastructures of two (region 9), four (6) and five (region 1) neighborhoods of Tehran metropolis were explained. For this purpose, 6 indicators of population density, texture of localities, design pattern of localities, Placement on the fault, enclosure, width of passage using network analysis method (ANP) in order to evaluate the resilience of transportation infrastructure the locations were weighted and classified. The results of this research showed that the resilience of transportation infrastructure in Kashank neighborhood got the highest score (4.89) and South Mehrabad neighborhood got the lowest score (2.92) in the total of indicators, which indicates better desirability and resilience. The transportation infrastructure of Kashank neighborhood is better compared to other neighborhoods, and in contrast, it is necessary to pay more attention to the transportation infrastructure of South Mehrabad neighborhood and empower them.

  Keywords: transportation, resilience, urban infrastructure, Tehran metropolis