فهرست مطالب

فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی - سال چهاردهم شماره 3 (پیاپی 55، بهار 1403)

فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی
سال چهاردهم شماره 3 (پیاپی 55، بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/29
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاطمه آخوندی*، حمیدرضا آراسته، نادر قلی قورچیان، پریوش جعفری صفحات 5-27

  شناسایی ابعاد و مولفه های آموزش شهروند حرفه ای جهانی در دانشگاهفاطمه آخوندی * حمیدرضا آراسته**نادرقلی قورچیان ***پریوش جعفری ****چکیده هدف پژوهش حاضر، شناسایی ابعادو مولفه های آموزش شهروند حرفه ای جهانی در دانشگاه می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، کیفی با تحلیل محتوا می باشد.جامعه نمونه استادان دانشگاه و صاحبنظران این حوزه بودندکه بر اساس قاعده اشباع نظری تعداد 15 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.ابزار پژوهش مصاحبه های نیمه ساختار یافته و بررسی اسناد و متون تخصصی بود. برای اعتبار ابزار از روایی محتوایی و جهت پایایی نیز از روش کدگذاری مجدد استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون با کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردید.یافته ها نشان داد که 5 مولفه (شایستگی های شناختی، شایستگی های علمی و تخصصی، شایستگی های فرهنگی و اجتماعی، شایستگی های اخلاقی و شایستگی های خود بالندگی مستمر) و16 زیرمولفه به عنوان عناصر آموزش شهروند حرفه ای جهانی شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: آموزش عالی، شهروند جهانی، شهروند حرفه ای، آموزش شهروند حرفه ای جهانی
 • سیده فاطمه شمشیرگران، نعمت الله موسی پور *، مهدی عربزاده، فرشته افکاری صفحات 29-50

  پژوهش حاضر درصدد بررسی چگونگی بکارگیری سواد تربیتی رسانه ای توسط معلمان در دوران پساکرونا می باشد. در انجام این پژوهش دو گروه مشارکت داشتند: متخصصان حوزه های مربوط به شایستگی های تربیتی رسانه‎ای و معلمان مدارس متوسطه شهر تهران. از گروه متخصصان به روش دردسترس و داوطلبانه نمونه‎گیری شد و برای انتخاب معلمان، روش طبقه‎ای چندمرحله‎ای استفاده شد. نمونه مورد استفاده متخصصان 15 نفر و نمونه معلمان 185نفر بود. در فرایند عمل، ابتدا با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته، مولفه های بکارگیری سواد تربیتی رسانه ای شناسایی و پرسشنامه محقق ساخته طراحی گردید. و در مرحله بعد برای سنجش روایی دراختیار گروه متخصصان قرار گرفت و پس از اطمینان از روایی آن، دراختیار معلمان قرار گرفت تا به سنجش پایایی اقدام شود. نتایج تحلیل عاملی تاییدی برازش آماری مدل با داده های پژوهش نشان داد که مدل شامل الگوی سه عاملی با بارشدن 28 سوال روی سه عامل مدل نظری آماده سازی درس، اجرای درس و ارزشیابی انطباق داشت. با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی مولفه های پرسشنامه بدست آمد که مقدار آن مطلوب و ضرایب زیرمقیاس های آن بین (87/0-81/0) می باشد. به طور کلی نتایج نشان داد که پرسشنامه بکارگیری سواد تربیتی رسانه ای معلم ابزاری معتبر و با پایایی و روایی مطلوب برای سنجش بوده است

  کلیدواژگان: ارزشیابی، شایستگی های تربیتی رسانه ای، آماده سازی درس، اجرای درس
 • محسن سلیمانی*، عباس قنبری باغستان صفحات 51-69

  شیوع ویروس کرونا باعث تعطیلی آموزش حضوری و روی آوردن اجباری سیستم آموزشی کشور به آموزش مجازی شده است. پس از دوسال که رفته رفته آموزش مجازی پایان پذیرفته و آموزش حضوری برقرار شده، لازم است چالش ها و مشکلات آموزش مجازی از دیدگاه معلمان به عنوان رکن اصلی آموزش مطالعه شود. این پژوهش با هدف مطالعه چالش های آموزش مجازی و ارزیابی معلمان از این سبک آموزش صورت گرفته است. این مطالعه در چارچوب رویکرد کیفی و با روش پدیدارشناسی انجام شده است که در آن داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساخت یافته گردآوری شده است. مصاحبه شوندگان 12 نفر از معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران بودند که از طریق نمونه گیری هدفمند ملاکی انتخاب شدند و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد.تحلیل داده ها با روش هفت مرحله ای کلایزی انجام پذیرفت. یافته های پژوهش نشان داد که ادراک معلمان از چالش های آموزش مجازی، شامل4 مضمون اصلی و 19 مضمون فرعی است که مضمون های اصلی شامل چالش های مادی و تکنولوژیکی و چالش های حکمرانی آموزش و چالش های ارکان نهان آموزش و چالش های سیستم تربیت معلم میباشد.

  کلیدواژگان: آموزش مجازی، کرونا، کیفی، معلم، سیستم آموزش
 • سعید هداوند*، علی تقی پور ظهیر صفحات 52-68

  پیشرفت سریع فناوری های اطلاعاتی منجر به ایجاد تغییرات اساسی در راهبردهای آموزشی و استفاده از روش های جدیدتر مانند سامانه های آموزش الکترونیکی شده و آن را به ابزار تعلیمی مهمی تبدیل کرده است، به طوریکه سازمان ها استفاده از این سامانه ها را جزو برنامه-های آموزشی خود قرار داده اند. پژوهش حاضر درصدد است تا با ارزیابی خدمات سامانه آموزش الکترونیکی شرکت مس ایران به تحلیل نتایج به دست آمده در رضایتمندی کاربران بپردازد. بدین منظور از روش تحقیق توصیفی-همبستگی و از پرسشنامه محقق ساخته برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از دو روش روایی محتوا و روایی سازه و پایایی پرسشنامه توسط آلفای کرانباخ ارزیابی شد که نتایج بیانگر تایید پرسشنامه می باشد.جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان شرکت بود که در سال های 1401-1400 حداقل یک بار از خدمات سامانه آموزش الکترونیکی استفاده نموده اند. برای بررسی ابعاد متغیرهای پژوهش از آزمون تی استودنت و برای ارزیابی روایی سازه از روش تحلیل عاملی تاییدی و برای آزمون فرضیه های مطرح شده در پژوهش از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که دو متغیر کیفیت فنی سامانه و کیفیت خدمات دهی سامانه آموزش الکترونیکی به همراه ابعاد آن اثرات مثبت و معناداری بر رضایتمندی کاربران داشته است.

  کلیدواژگان: آموزش الکترونیکی، سامانه آموزش الکترونیکی، کیفیت آموزش، شرکت ملی صنایع مس ایران
 • زینب چلیات، قاسم رکابدار *، بهاره سلیمانی صفحات 69-84

  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش استفاده از ماشین حساب گرافیکی تلفن همراه برخودکارآمدی ریاضی دانش آموزان رشته علوم انسانی است. پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس آزمون و گروه کنترل است. جامعه آماری دانش آموزان دختر پایه دهم رشته علوم انسانی شهرستان خرمشهر در سال تحصیلی 1401-1400 می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 46 دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شده و به طور تصادفی در دو کلاس23 نفره به عنوان گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 7جلسه آموزش استفاده از ماشین حساب گرافیکی متلب را دریافت کرده و در مقابل گروه کنترل آموزشی داده نشد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی رودریگز (2003) استفاده شده است. پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ بیش از 90/0 به دست آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS24 و روش آنالیز کوواریانس تحلیل شده است. به دلیل معنادار شدن اثر تعامل گروه و پیش آزمون از رگرسیون هایس برای رفع این مشکل استفاده شده است. نتایج نشان داد بین گروه آزمایش و کنترل در خودکار آمدی ریاضی تفاوت معناداری وجود دارد. اندازه اثر32/0=2 ɳ می باشد.

  کلیدواژگان: آموزش ریاضی، خود کارآمدی ریاضی، ماشین حساب گرافیکی متلب، آنالیز کوواریانس
 • سیده سمیه اسدالله زاده بالی*، فاطمه طاهری، علی اصغر شجاعی صفحات 85-100

  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش رسانه های اجتماعی بر مدیریت فرهنگی با رویکرد رقابتی در دانشگاه ها بوده است. این مطالعه به روش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه روسای فرهنگی، معاونت فرهنگی، مدیران اجرایی باتجربه در کار فرهنگی و کارشناسان ارشد فرهنگی در دانشگاه های استان مازندران بودند که در مجموع 21 نفر از آن ها، به روش نمونه گیری گلوله برفی، انتخاب و آرا و نظرات آنها تجزیه و تحلیل شد. تجزیه و تحلیل داده در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام پذیرفت. یافته های پژوهش به وسیله نرم افزار MAXQDA تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان داد نقش رسانه های اجتماعی بر مدیریت فرهنگی شامل نوع فرهنگ؛ چگونگی مدیریت فرهنگی؛ کاربرد مدیریت فرهنگی؛ تاثیر مدیریت فرهنگی است. امروزه رسانه ها با انتقال اطلاعات و معلومات جدید و مبادله ی افکار و عقاید عمومی در راه پیشرفت مدیریت فرهنگی در جامعه و تمدن بشری نقش بسزایی دارند. با بهره گیری مناسب از رسانه های اجتماعی می توان شرایطی مساعد در جهت جامعه پذیری فراهم نمود و به دنبال آن بهبود سبک عملکرد در بین افراد و سازمان ها و دانشگاه ها و نهادها و در تعامل بر محیط اطراف پدیدار می شود.

  کلیدواژگان: مدیریت فرهنگی، رسانه های اجتماعی، پویایی رقابتی
 • رزیتا مشعشعی*، زهرا جامه بزرگ صفحات 121-144

  متاورس جهان پسا واقعیت است، یک محیط چند کاربره دائمی و پایدار که واقعیت فیزیکی را با مجازی دیجیتال ادغام می کند. این علم نوین مبتنی بر همگرایی فناوری هایی است که تعاملات چندحسی را با محیط های مجازی و اشیاء دیجیتال ممکن می سازد. متاورس در بخش آموزش ، یادگیرندگان را قادر می سازد تا در کلاس های مجازی از راه دور شرکت کنند و در عین حال عناصر کلاس درس واقعی را تجربه کنند. به سازمان ها اجازه می دهد آموزش های فنی بهتری ارائه دهند و به رشد آن ها کمک کنند. هدف این مقاله مطالعه پژوهشهای مرتبط با متاورس در زمینه آموزش و افزایش آگاهی در مورد منشا و توانایی های آن است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی، از نظر گردآوری داده ها کیفی و با شیوه مطالعه مروری نظام مند انجام شده است. بدین منظور منابع موردنیاز از پایگاه های اطلاعاتی گوناگون با استفاده از کلیدواژه های مناسب جستجوشد. سپس مستندات یافت شده موردتحلیل قرارگرفت نتایج پژوهش حاضر می تواند راهنمای پژوهشگران برای انجام تحقیقات بیشتر به منظور رفع کاستی های پژوهشی و ارایه یک چشم انداز واحد برای آموزش فراآموزشی و آموزش از راه دور مبتنی بر متاورس آنلاین باشد.

  کلیدواژگان: متاورس، آموزش، روش تدریس مجازی
 • مرتضی جاویدپور *، مهدی معینی کیا، سلیم کاظمی، شهرام مهرآور گیگلو صفحات 145-185

  هدف از انجام این پژوهش شناسایی پیامدهای ارتقای سرمایه دیجیتال در نظام آموزش عالی کشور است. چارچوب اصلی شیوه ی کیفی و از نوع پدیدارشناسی توصیفی با نمونه گیری هدفمند و جهت جمع آوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. مشارکت کنندگان پژوهش را اساتید و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیران دانشگاه پس از اشباع نظری به تعداد 14 نفر تشکیل داد که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون و به شیوه ی توصیفی-تفسیری انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که توسعه سرمایه دیجیتال در نظام آموزش عالی دارای پیامدهای فردی(سواد دیجیتالی، تعاملات آنلاین، کسب و کار دیجیتالی، وابستگی دیجیتالی)، سازمانی(تحول دیجیتال، خلق عملکرد، هوشمند شدن، بهره وری، اشتیاق شغلی) و اجتماعی(شهروند دیجیتال، کاهش شکاف دیجیتال، خودکارایی اجتماعی، اقتصاد دیجیتالی) می باشد. بنابراین افرادی که مجهز به سرمایه دیجیتال هستند، می توانند به سرعت با فناوری های جدید سازگار شوند، حتی اگر هنوز هم به سواد لازم دیجیتال، دست نیافته باشند. حضور محض سرمایه دیجیتال باعث می شود که به نحو کارآمدی به سواد دیجیتالی دست یابند.

  کلیدواژگان: سرمایه دیجیتال، آموزش عالی، مطالعه کیفی
|
 • fatemeh akhoondi *, Hamidreza Arasteh, Nadergholi Ghurchian, Parivash Jafari Pages 5-27

  Identifying the dimensions and components Education of the global professional citizen in the universityFatemeh akhoondi PhD student in Higher educational Management, Tehran University of Research Sciences, Tehran, Iran.Hamidreza arastehProfessor of Educational Management Department, Kharazmi University, Faculty of Management, Tehran, IranNader gholi ghoorchianProfessor of Associate Professor, Department of Higher Educational Management, Tehran University of Research Sciences, Faculty of Management and Economics, Tehran, Iran.Parivash Jafari Associate Professor, Department of Higher Educational Management, Tehran University of Research Sciences, Tehran, Iran.AbstractThe aim of this research is to identify the dimensions and components of global professional citizen education in the university from the point of view of experts and specialists. This research is applied in terms of purpose and qualitative with content analysis in terms of implementation method. The statistical population was university professors and experts in this field, 15 of whom were selected by purposeful sampling.The research tool was semi-structured interviews. The findings showed that 5 dimensions (cognitive competences, scientific and specialized competences, cultural and social competences, moral competences and continuous self-growth competences) and 16 components They were identified as elements of global professional citizen education.

  Keywords: higher education, Global citizenship, professional citizen, ship, global professional citizenship education
 • Fateme shamshirgarn *, Nematollah Mousapour, mehdi Arabzadeh, Fereshteh Afkari Pages 29-50

  The current research was conducted with the aim of identifying the components of utlize media Didactica by teachers in the post-corona era. Two groups participated in this research.The group of experts was sampled by available and voluntary method and cluster sampling method was used to select teachers. The sample used was 15 experts and 185 teachers. In the process of action, first, using a semi-structured interview, the components of using media Didactica were identified and a researcher-made questionnaire was designed. It was given to a group of experts to measure validity, and after confirming its validity, it was given to teachers to measure reliability. The results of the confirmatory factor analysis of the statistical showed that the model included the three-factor model by placing 28 questions on the three factors of the theoretical model "lesson preparation", "lesson implementation" and "evaluation". Using Cronbach's alpha coefficient, the reliability of the questionnaire components was obtained, and its value is favorable and the coefficients of its subscales are between (0.87-0.81). In general, the results showed that teachers have media-educational competencies in three dimensions and its components are:1)teaching-learning process 2) promotion of competence 3)social development are used

  Keywords: Evaluation, Media Didactica, Lesson preparation, lesson implementation
 • Mohsen Soleymani *, abbas ghanbari baghestan Pages 51-69

  The spread of the corona virus has caused the closure of face-to-face education and the forced transition of the country's education system to virtual education. After two years, when virtual education has gradually ended and face-to-face education has been established, it is necessary to study the challenges and problems of virtual education from the perspective of teachers as the main pillar of education. This research has been done with the aim of studying the challenges of virtual education and evaluating teachers of this style of education. This study was conducted in the framework of a qualitative approach and with the phenomenological method, in which data was collected using a semi-structured interview. The interviewees were 12 elementary school teachers in Tehran who were selected through purposive sampling and the interviews were continued until theoretical saturation was reached. The findings of the research showed that teachers' perception of the challenges of virtual education includes 4 main themes and 19 sub-themes, which main themes include material and technological challenges, challenges of education governance, challenges of the hidden elements of education, and challenges of the teacher training system.

  Keywords: Virtual Education, Corona Pandemic, Phenomenological Study
 • Saeed hadavand *, Ali Tagipoor Zahir Pages 52-68

  The emergence and rapid development of information and communication technologies has led to fundamental changes in educational strategies and the use of newer methods such as e-learning systems and has turned it into an important educational tool, so that many organizations use these systems as a main component. They have put their plans. The current research is trying to analyse the results obtained in the level of user satisfaction by evaluating the services of the electronic education system of the National Copper Industries Company of Iran. For this purpose, the descriptive-correlation research method was used to conduct the research and the researcher-made questionnaire was used to collect the information. The validity of the questionnaire was evaluated using two methods of content validity and construct validity and the reliability of the questionnaire was evaluated by Chronbach’s alpha, and the results indicate the confirmation of the questionnaire. have used electronic Student's t-test was used to examine the dimensions of the research variables, confirmatory factor analysis was used to evaluate construct validity, and structural equation model was used to test the hypotheses raised in the research.

  Keywords: E-learning, E-learning system, Quality of education, Iran National Copper Industry Company
 • Zainab Chaliat, Ghasem Rekabdar *, Bahareh Soleymani Pages 69-84

  The purpose of this research is to investigate the effect of teaching the use of mobile phone graphic calculator on the mathematical efficiency of humanities students.The research is an experimental type with a pre-test-post-test design and a control group. The statistical population is 10th grade female students in the field of humanities in Khorramshahr city in the academic year of 1400-1401. Using the available sampling method, 46 students were selected as a sample and two classes of 23 students were randomly divided into control and experimental groups. The experimental group received 7 sessions of MATLAB graphic calculator training In contrast, no training was given to the control group. In order to collect data, Rodrigues 2003 math self-efficacy questionnaire was used for pre- and post-test of two control and experimental groups. The reliability of the questionnaire using Cronbach's alpha method was more than 0.90.The data was analyzed using SPSS24 software and covariance analysis method. Due to the significance of the interaction between the group and the pre-test, Hayes regression was used to solve this problem. The results showed that there is a significant difference between the experimental and control groups in mathematical automaticity. The effect size is ɳ2=0.32.

  Keywords: Mathematics Education, Mathematics self-efficacy, MATLAB graphical calculator, Covariance analysis
 • seyedeh somayeh Asadollahzadeh bali *, Fatemeh Taheri, aliasghar shojaee Pages 85-100

  The purpose of the current research was to investigate the role of social media on cultural management with a competitive approach in universities. This study was conducted using a qualitative method using a semi-structured interview and qualitative content analysis with a comparative approach. The research community included all the cultural leaders, cultural vice presidents, experienced executive managers in cultural work and senior cultural experts in the universities of Mazandaran province, and a total of 21 of them were selected and their votes and opinions were analyzed by snowball sampling. The research findings have been analyzed by MAXQDA software. The research findings showed the role of social media on cultural management, including the type of culture; How to manage culture; Application of cultural management; The influence of cultural management. Today, the media play a significant role in the advancement of cultural management in society and human civilization by transmitting information and new information and exchanging public thoughts and opinions. With the proper use of social media, favorable conditions can be provided for socialization, and after that, the improvement of the performance style among individuals, organizations, universities, and institutions and in the interaction on the surrounding environment emerges.

  Keywords: Cultural management, social media, competitive dynamics
 • Rozita Moshashaei *, Zahra jamebozorg Pages 121-144

  . The metaverse is a post-reality universe, a persistent and stable multi-user environment that merges physical reality with digital virtuality. This new science is based on the convergence of technologies that enable multisensory interactions with virtual environments and digital objects.
  On the education side, Metaverse enables learners to participate in remote virtual classes while experiencing the elements of a real classroom. It allows organizations to provide better technical training and help them grow. The purpose of this article is to study research related to metaverse in the field of education and increase awareness about its origin and capabilities. This research has been conducted in terms of practical purpose, in terms of qualitative data collection and with a systematic review method. For this purpose, the required resources were searched from various databases using appropriate keywords. Then the documents found were analyzed. The results of the present study can be a guide for researchers to conduct further research in order to resolve research shortcomings and provide a single perspective for meta-education and distance education based on online metaverse

  Keywords: Metaverse, education, virtual teaching method
 • Morteza Javidpour*, Mehdi Moeinikia, Salim kazami, Shahram Mehravar Giglou Pages 145-185

  The purpose of this research is to identify the consequences of promoting digital capital in the country's higher education system. The main determination of qualitative method and descriptive phenomenological type with purposeful sampling and semi-structured interview tool was used to collect data. The participation of researchers and experts in the field of communication and university administrators formed a group of 14 people from technology after theoretical saturation, who were selected as a purposeful sampling. Data analysis was done using thematic analysis and descriptive-interpretive method. The results show that the development of digital capital in the higher education system has individual consequences (digital literacy, online data research, digital business, digital dependence), organizational (digital transformation, performance, becoming intelligent, productivity, job satisfaction) and It is social (digital citizen, digital gap reduction, social self-efficacy, digital economy). As they have digital investments, they can adapt to new technologies, even if they still need to acquire digital literacy. The sheer presence of digital capital determines how efficiently they achieve digital literacy.

  Keywords: Digital capital, higher education, qualitative study