فهرست مطالب

نشریه تغییرات اجتماعی - فرهنگی
سال بیستم شماره 3 (پیاپی 78، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سارا پورمختار، محمدرضا پاکدل فرد*، حسن ستاری ساربانقلی صفحات 7-23

  بافت تاریخی در شهرهای ایران گنجینه هایی غنی هستند که تفحص در ابعاد گوناگون آن بر پایه تحلیل های علمی بوده و می تواند جوانب نهفته شان را آشکار سازد. یکی از این بعدهای مورد کاوش، خانه های تاریخی هستند. در دوره های تاریخی مختلف، خانه ها به عنوان مهم ترین مقیاس سکونت در شهرها هستند. همچنین پیش از آنکه یک واحد کالبدی باشند، واحدی اجتماعی فرهنگی و تاریخی بوده اند که کالبدی متاثر از این خصیصه را به خود گرفته اند. در این پژوهش از بعد اجتماعی فرهنگی به گونه ریخت شناسی کالبد معماری خانه های قاجار محله نوبر تبریز پرداخته شده است. روش پژوهش، تفسیری تاریخی و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، اسنادی و متون تاریخی و براساس تحلیل محتوا است. معماری قاجار خانه ها پس از بررسی تغییرات ساختاری جامعه از دو بعد ساختار فرهنگی و ساختار اجتماعی در عناصر فضایی ورودی، حیاط و فضاهای داخلی و دسترسی ها در کالبد معماری نمونه ها مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از چگونگی ایجاد ساختار مشخص معماری بر اساس شاخصه های چون نظام فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اعتقادات مذهبی که به موجب آنها ساختاری واحد از بعد کالبدی و عملکردی خانه های قاجاری محله نوبر تبریز شکل گرفته است.

  کلیدواژگان: تبریز، نظام اجتماعی، تحولات فرهنگی، گونه ریخت شناسی، معماری قاجار
 • رحیم ابراهیمی، جعفر بیگ زاد*، مجتبی رمضانی، یوسف بیگ زاده صفحات 24-43

  یکی از مباحث در مدیریت به ویژه حوزه مدیریت منابع انسانی مفهوم مدیریت سایش اجتماعی است. سایش اجتماعی رفتارهای منفی کارکنان در طول مدت خدمت در سازمان می باشد و باعث تضعیف توانایی‎های فرد می‎شود. این تحقیق از نوع پژوهش‎های کیفی عام بود. جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل صاحب نظران، مدیران، معاون مدیران، کارشناسان سازمان‎های دولتی فنی و حرفه‎ای، شهرداری، تامین اجتماعی و اعضای هیات علمی دانشگاه‎های استان آذربایجان شرقی بود که تعداد 26 نفر از آنان به روش نمونه‎گیری هدف مند انتخاب شدند. جهت روایی و اعتبار داده‎ها از روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور صاحب نظران غیرمشارکت کننده در تحقیق استفاده شد. داده‎ها به روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم‎افزار تحلیل داده‎های کیفی MAXQDA در طی سه مرحله شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. بر اساس یافته‎های این پژوهش، 55 کد باز استخراج شد و این کدها به 14 مولفه تقسیم و در نهایت به سه بعد تبدیل شدند. یافته‎ها بیانگر این است که مدیریت ارزش‎ها، مدیریت نگرش و رفتار، توانمندسازی کارکنان، پرورش اخلاق حرفه‎ای و راهبردهای مدارا و تنش در مدیریت سایش اجتماعی مرتبط با ارتباط همکاران نقش اساسی دارد. مدیریت فرایند، مدیریت اختیارات و وظایف، مدیریت مسیر شغلی و مدیریت فرهنگ سازمانی در مدیریت سایش اجتماعی مرتبط با ارتباط مدیر با کارمند شناخته شد.

  کلیدواژگان: تحلیل کیفی، : سایش اجتماعی، سازمان‎های دولتی ایران
 • وحید ببردل، نوروز هاشم زهی *، محمد رحیمی صفحات 44-67

  هدف پژوهش بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر الگوی مصرف اقتصادی شهروندان شهر قم بوده است. این پژوهش به صورت پیمایشی و با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی انجام شده است. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده و دارای 45 گویه و 9 بعد بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه شهروندان شهر قم بود و برای تعیین نمونه آماری ، براساس فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SMARTPLS نسخه 3 مورد تحلیل قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده، با توجه به تایید تاثیر بین متغیر های مشارکت اجتماعی ، عضویت در نهادهای مدنی ، اعتماد ، روابط اجتماعی گسترده ، عضویت در شبکه ها ، تعهد به ارزشهای اجتماعی و هنجارهای اجتماعی بر سطح کالای مصرفی و ترکیب آن می توان نتیجه گرفت برنامه ریزی آموزش و افزایش سرمایه اجتماعی، بر نوع و نحوه انتخاب کالای مصرفی تاثیر گذار است و با شناخت و دستیابی به این تاثیر و تاثر، موفقیت بیشتری در الگوی مصرف مطلوب، به دست می آید و در نهایت با این دستاورد این موضوع در سطح گسترده تر قابل تعمیم و تحقیق مضاعف خواهد بود.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، الگوی مصرف، شهروندان قم، ترکیب وسطح کالای مصرفی
 • شهامت جعفری نوده، صمد عابدینی*، صمد رسولزاده اقدم صفحات 68-98

  این پژوهش با هدف بررسی عوامل اجتماعی موثر بر امنیت اجتماعی زنان (مقایسه تطبیقی بین ایران و ترکیه) انجام گرفته است که از نوع توصیفی به شیوه اسنادی و تحلیل ثانویه با استفاده از رگرسیون ساده به اجرا درآمده و از نظر زمانی از نوع مقطعی در فاصله سالهای 2000 تا 2020 می باشد. برای بررسی متغیرهای تحقیق از نظریه های احساس امنیت اجتماعی بوزان و گیدنز (1377)، عوامل تاثیرگذاراقتصادی مارکس و مندراس و نظارت، هویت و احساس امنیت اجتماعی تاجفل، سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی پارسونز استفاده شد. جامعه آماری شامل کشورهای ایران و ترکیه است، که داده های هر دو کشور در تمامی شاخصها از نظر سال مورد بررسی از بانک اطلاعات داده های پیمایش ارزشهای جهانی(WVS) اخذ شده است.نتایج بررسی نشان می دهد که نگرش زنان به امنیت اجتماعی در کشورهای ایران و ترکیه تفاوت کمی دارند و میانگین امنیت اجتماعی نیز برای هر دو کشور به هم نزدیک می باشد. در کشور ایران مولفه های؛ مدارای اجتماعی (p<0.05 ، 5.15 t=، 0.21= β)، رفتار مدنی(p<0.05 ، 4.26t=، 0.19= β)، اعتماد نهادی (p<0.05 ، 3.68t=، 0.17= β) و مشارکت اجتماعی (p<0.05 ، t=4.602، 0.18= β) بیشترین تاثیر را بر شاخص امنیت اجتماعی زنان دارند و در ترکیه مولفه های مدارای اجتماعی (p<0.05 ، t=4.70، 0.14= β)، رفتار مدنی (p<0.05 ، 4.28t=، 0.13= β) ، اعتماد نهادی (p<0.05 ، 5.62t=، 0.18= β) و طبقه اجتماعی (p<0.05 ، 3.362t=، 0.097= β) بیشترین تاثیر را بر شاخص امنیت اجتماعی ترکیه دارند.

  کلیدواژگان: مشارکت اجتماعی، طبقه اجتماعی، اعتماد نهادی، مدارای اجتماعی، رفتار مدنی
 • سمیه باباجانی، مهرداد نوابخش*، مهناز رونقی نوتاش صفحات 99-117
  زمینه

  امروزه به نظر می رسد در زنان جامعه، رفتارهای ارتقادهنده سبک زندگی سلامت محور، تقویت شده است و تعداد زیادی از زنان به اهمیت سبک زندگی سلامت محور واقف شده اند، در تهران به دلیل امکاناتی پزشکی و بهداشتی به نسبت غنی تر از سایر شهرهای کشور، این امر پررنگ تر است.

  روش

  این مطالعه در دسته تحقیقات کاربردی و همچنین بر اساس نحوه گردآوری و تحلیل داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه زنان شهر تهران در فاصله سنی 15 تا 49 سال است که با توجه به فرمول کوکران، حجم جامعه طبق آمار و سرشماری سال 1395، 384 نفر نمونه آماری می شود. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شده است.

  یافته های پژوهش: 

  نتایج تحلیل همبستگی نشان داده است که بین کلیه متغیرها همبستگی مثبت و معناداری به صورت دوبه دو وجود دارد. از طرفی معناداری تمامی این همبستگی ها در سطح بالایی قرار دارد. شاخص های برازندگی مدل در دامنه قابل قبول قرارگرفته اند. سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و کیفیت زندگی بر سبک زندگی ارتقادهنده سلامت اثر معنادار مثبت و مستقیمی داشته است.

  نتیجه گیری

  سرمایه اجتماعی موجب بهبود سبک زندگی ارتقادهنده سلامت در زنان می شود. هر چه بهره مندی زنان از سرمایه اجتماعی بیشتر باشد، احتمال ارتقاء سبک زندگی در آن ها بالاتر خواهد بود. از سوی دیگر، سرمایه فرهنگی از یک سو و حمایت بین فردی، مسئولیت پذیری در مورد سلامتی و خودشکوفایی، از سوی دیگر، موجب ارتقاء سطح سلامت در زنان می شود. کیفیت زندگی زنان، مشخص کننده سطح سلامت آن ها است.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، سبک زندگی، مدیریت استرس، شاخص ورزش، حمایت بین فردی
 • عباس آرمان طلب، توحید حاتمی خانقاهی*، اکبر آبروش، وحید وزیری صفحات 118-132

  این پژوهش، به بررسی میزان تاثیر کالبد فضاهای بیمارستان بر استرس در بیماران بخش اعصاب و روان پرداخت. از جامعه آماری که همه بیماران مرد (جانباز و غیرجانباز) بستری در بیمارستان اعصاب و روان ایثار اردبیل را شامل می شود، نمونه ای 50 نفری به روش نمونه گیری در دسترس طی اردیبهشت تا تیر 1399 انتخاب شد. برای تحلیل داده ها از مدل رگرسیون خطی چندگانه با 10 شاخص کالبدی معماری اتاق های بیماران بعنوان متغیرهای مستقل و میزان استرس بیماران در دو گروه جانباز و غیرجانباز بعنوان متغیر وابسته استفاده شد. متغیرهای مستقل توسط کارشناسان معماری ارزیابی شدند و برای محاسبه مقدار استرس بیماران از پرسش نامه استاندارد 21 سوالی DASS-21 استفاده شد. "نور طبیعی"، "کنترل صداهای مزاحم"، "تنوع در شکل، رنگ و جنس مبلمان" و "موقعیت قرارگیری تخت بیمار نسبت به سایر تخت ها، مبلمان و بازشوها "درب ورودی و پنجره" به ترتیب بیشترین تاثیرگذاری را بر میزان کاهش استرس بیماران داشتند. در مورد بیماران جانباز، "نور مصنوعی"، "نور طبیعی"، "فاصله تا سرویس بهداشتی"، "موقعیت قرارگیری تخت بیمار نسبت به سایر تخت ها، مبلمان و باشوها (درب ورودی و پنجره"، "کنترل صداهای مزاحم"، و"تنوع در شکل، رنگ و جنس مبلمان" بیشترین تاثیرگذاری را بر کاهش استرس بیماران جانباز داشتند. در مورد بیماران غیر جانباز تنها "نور طبیعی" تاثیر معنی داری روی کاهش استرس داشت. در نتیجه، یافته ها نشان داد که کالبد معماری فضاهای داخلی روی کاهش استرس تاثیر معنی دارداشت. همچنین این تاثیر بین گروه جانباز با غیرجانباز متفاوت است. میزان تاثیرگذاری در مورد بیماران جانباز بیشتر از بیماران غیرجانباز بود.

  کلیدواژگان: استرس، کالبد بیمارستان، بیماران روانی
 • معصومه تخت روان، سعید مرادی *، عباس خورشیدی، پری سوسهابی صفحات 133-173

  آموزش عالی در دنیای امروز، یکی از حوزه های تخصصی است که اداره آن نیازمند به کارگیری مدیرانی است که توانایی ها و شایستگی های اداره این سازمان را داشته باشند. در این راستا مدیریت استعداد به دلیل توانایی آن در ایجاد و حفظ مزیت رقابتی، موردتوجه قرارگرفتن است. هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی مدیریت استعداد برای روسای دانشگاه آزاد اسلامی در استان تهران هست. تحقیق حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر ماهیت اکتشافی، ازنظر شیوه گردآوری و تحلیل داده ها کیفی و داده بنیاد هست. جامعه موردمطالعه جامعه شامل خبرگان در حیطه مدیریت استعداد در آموزش عالی است که به صورت نمونه گیری هدف مند و با راهبرد بروز یابنده گلوله برفی صورت گرفت و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته است که روایی آن با روش مثلث سازی تایید شد. داده ها با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی در نرم افزار MAXQDA 2020 تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که ابعاد مدیریت استعداد برای روسای دانشگاه آزاد اسلامی شامل" توسعه کارکنان، انگیزش، نگهداری و تضمین جذب" است. در ادامه مولفه ها و زیر مقیاس های هر کدام شناسایی و طبقه بندی شد.

  کلیدواژگان: استان تهران، طراحی الگو، الگوی مدیریت استعداد، روسای دانشگاه آزاد اسلامی
 • کلثوم تیرگری، منصور حقیقتیان*، محمدعلی چیت ساز صفحات 174-195

  هدف از انجام این مطالعه تحلیل جامعه شناختی تاثیر ارزش ها برسبک زندگی ایرانی اسلامی بوده است . جامعه آماری این مطالعه جوانان بهشهر بوده اند حجم نمونه که با استفاده از نرم افزار sample power حجم نمونه تعداد 250 نفر برآوردشده است . روش تحقیق اسنادی و پیمایش بوده است . ارزش ها در چهار بعد اجتماعی ، سیاسی ، مذهبی ، اقتصادی و متغیر سبک زندگی ایرانی اسلامی با شاخص های گذران اوقات فراغت ، مدیریت بدن، ارتباط، مصرف و خانواده عملیاتی شدند . ابزار گردآوری داده ها در بخش اسنادی فیش برداری و در بخش پیمایش پرسشنامه بوده است . ابزار تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار spss21,amos18بوده است . مهم ترین یافته های پژوهش بیانگر آن بود که ارزش ها به طور کلی بر سبک زندگی ایرانی اسلامی تاثیر معنادار دارد و با توجه به ضریب تعیین به دست آمده می توان انتظار داشت که تا 24 درصد از واریانس متغیر سبک زندگی ایرانی اسلامی توسط ارزش های جوانان تعیین می شود. یافته های دیگر بیانگر آن بود که کلیه ابعاد ارزش بر سبک زندگی ایرانی اسلامی تاثیر معنادار داشته اند و ارزش های مذهبی با 20 درصد و ارزش های سیاسی 12 درصد و ارزش های اجتماعی با 11درصد و ارزش های اقتصادی با 6 درصد از واریانس سبک زندگی ایرانی اسلامی را به طور معناداری پیش بینی می کنند .

  کلیدواژگان: ارزش های مذهبی، ارزش های سیاسی، سبک زندگی ایرانی اسلامی، ارزش های اجتماعی، ارزش های اقتصادی
 • آزاده غضنفری، خلیل میرزایی*، معصومه رشاد صفحات 196-220

  اولین آموزش دهنده ی هر جامعه و یک نسل آگاه و برخوردار از دانش برای بوجود آوردن بسترهای پیشرفت و توسعه در یک کشور زنان هستند. بنابراین همین امر کافی است که پیشرفت و توسعه زنان یک جامعه را برابر با پیشرفت وتوسعه آن کشور نیز بدانیم. لذادر این پژوهش با هدف ترکیب مطالعات انجام شده در حوزه زنانگی و توسعه انجام گردیده است. روش مورد استفاده در این پژوهش متآنالیز است. جامعه آماری شامل مطالعات در انجام شده که در فاصله سال های 1385 تا 1401 در ایران و به زبان فارسی به صورت مقاله و در دسترس بودند. پس از بررسی ملاک های ورود و خروج، 55 اندازه اثر از 17 مطالعه دارای شرایط متآنالیز، به دست آمد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل حساسیت، نمودار قیفی، مدل های تصادفی، و تحلیل ناهمگنی با استفاده از نرم افزار 2CMA استفاده شده است. تحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش ها نشان داد که مقدار اندازه اثر ترکیبی برای مدل تصادفی (مدل انتخاب شده برای این فراتحلیل) برابر با 472/0 به دست آمد که از لحاظ آماری معنادار بود (p<0/001). اندازه اثر بدست آمده از مطالعات طبق جدول تفسیر اندازه کوهن، متوسط محاسبه شد.همچنین با در نظر گرفتن توسعه سیاسی بعنوان متغیر تعدیل کننده این ضریب 645/0 محاسبه گردید که در سطح (p<0/001) معنادار می باشد .

  کلیدواژگان: توسعه، توسعه سیاسی، زنان، فراتحلیل، کلید واژه ها: زنانگی
|
 • Sara Pourmokhtar, Mohammadreza Pakdelfard*, Hasan Sattari Sarbangholi Pages 7-23

  The historical context in the cities of Iran are rich treasures that are explored in various dimensions based on scientific analysis and can reveal their hidden aspects. One of these dimensions explored are historical houses. In different historical periods, houses are the most important scale of living in cities. Also, before they were a physical unit, they were a social, cultural and historical unit that took on a body affected by this characteristic. In this research, from the social and cultural aspect, the typology of the architecture of the Qajar houses in Nobar neighborhood of Tabriz has been discussed. The research method is historical interpretation and the means of collecting information is in the form of library, documents and historical texts and based on content analysis. After examining the structural changes of the society, the architecture of Qajar houses has been analyzed from the two dimensions of the cultural structure and the social structure in the spatial elements of the entrance, courtyard and internal spaces and accesses in the architectural body of the examples. The results of the research indicate how to create a specific architectural structure based on indicators such as cultural, social, economic, political and religious beliefs, according to which a single structure has been formed from the physical and functional aspects of Qajar houses in Nobar neighborhood of Tabriz.

  Keywords: Typology, Tabriz, Social System, Cultural Developments, Qajar architecture
 • Rahim Ebrahimi, Jafar Beyg Zad *, Mojtaba Ramezani, Yosef Beyg Zadeh Pages 24-43

  The One of the topics in management, especially in the field of human resource management, is the concept of social wear management. Social wear is the negative behaviors of employees during their service in the organization and weakens the individual's abilities. This research was a general qualitative research. The study population consisted of experts, managers, deputy managers, experts of government organizations (technical and professional, municipal and social security) and faculty members of universities in East Azerbaijan province, 26 of whom by sample Targeted selections were selected. For data validity and validity, the method of reviewing participants and reviewing non-participating experts in the research was used. Data were analyzed by content analysis method and using Max QDE qualitative data analysis software in three stages including open, axial and selective coding. Based on the findings of this study, 55 open codes were extracted and these codes were divided into 14 components and finally turned into three dimensions. Findings indicate that value management, attitude and behavior management, employee empowerment, professional ethics development and tolerance and stress strategies play a key role in managing the social wear and tear associated with peer communication. Process management, authority and task management, career path management, and organizational culture management were recognized in social wear management related to the manager-employee relationship. Regarding the reduction of social wear in relation to the organization and the job, the dimensions of performance improvement and development, identification,

  Keywords: Qualitative analysis, Social Undermining, Iranian government organizations
 • vahid babrdel, nourouz hashemzehi *, Mohammad Rahimi Pages 44-67

  The purpose of this study was to investigate the effect of social capital on the economic consumption pattern of Qom citizens. This research has been done by survey and using the structural equation model method of partial least squares. The research tool was a questionnaire and had 45 items and 9 dimensions. The statistical population of the study was all citizens of Qom and to determine the statistical sample, 384 people were selected as a sample based on Cochran's formula. The collected data were analyzed with SMARTPLS software version 3. Based on the obtained results, considering the impact between the variables of social participation, membership in civic institutions, trust, broad social relations, membership in networks, commitment to social values and social norms on the level of consumer goods and its composition can be concluded. Planning for education and increasing social capital affects the type and manner of selection of consumer goods, and by recognizing and achieving this effect, more success is achieved in the desired consumption pattern, and finally with this achievement, this issue on a large scale. More can be generalized and double researched.

  Keywords: social capital, consumption pattern, citizens of Qom, composition, level of consumer goods
 • shahamat Jafari Noda, samad abedini *, samad rasoolzadeh Pages 68-98

  This research was conducted with the aim of investigating the social factors affecting the social security of women (comparative comparison between Iran and Turkey), which was carried out from a descriptive to documentary method and secondary analysis using simple regression, and in terms of time, it was a cross-sectional type in the interval The years are 2000 to 2020. To investigate the variables of the research, the theories of feeling of social security of Bozan and Giddens (1377), influential economic factors of Marx and Mendras and supervision, identity and feeling of social security of Tajfel, social capital and feeling of social security of Parsons were used. The statistical community includes the countries of Iran and Turkey, and the data of both countries in all indicators in terms of the year under review were obtained from the World Values Survey (WVS) data bank.The results of the survey show that the attitude of women towards social security in Iran and Turkey is little different and the average of social security is close for both countries. In Iran, the components; Social tolerance (p<0.05, t=5.15, β=0.21), civil behavior (p<0.05, t=4.26, β=0.19), institutional trust (p<0.05, t=3.68, β=0.17) and social participation (p<0.05, t=4.602, β=0.18) have the greatest effect on women's social security index, and in Turkey the components of social tolerance (p<0.05, t=4.70, β=0.14), civil behavior (p<0.05, t=4.28, β=0.13), institutional trust (p<0.05, t=5.62, β=0.18) and social class (p<0.05, t=3.362, β=0.097) have the greatest effect on Turkey's social security index.

  Keywords: Social Class, institutional trust, Social Tolerance, Social Participation, civic behavior
 • Somayeh Babajani, Mehrdad Navabakhsh *, Mahnaz Ronghi Noteash Pages 99-117
  Background

  Nowadays, it seems that among the women of the society, the behaviors that promote a health-oriented lifestyle have been strengthened, and a large number of women have become aware of the importance of a health-oriented lifestyle. In Tehran, due to its richer medical and health facilities than other cities in the country, this is more bolded.

  Method

  This study and 49 years, which according to Cochran's formula, the size of the population according to the statistics and census of 2015 is 384 people. Random cluster sampling method was used in this research.is descriptive and survey based on the applied research category and also based on the method of data collection and analysis. The statistical population of the research is all women in Tehran between the ages of 15 .

  Research findings

  The results of correlation analysis have shown that there is a positive and significant correlation between all variables in a two-by-two manner. On the other hand, the significance of all these correlations is at a high level. The fit indices of the model are in the acceptable range.

  Conclusion

  Social capital improves the health-promoting lifestyle in women. The more women benefit from social capital, the higher the possibility of improving their lifestyle. On the other hand, cultural capital and interpersonal support, responsibility for health and self-fulfillment lead to the improvement of women's health. The quality of life of women determines their health level.

  Keywords: lifestyle, Social capital, stress management, exercise index, interpersonal support
 • Abbas Armantalab, Tohid Hatami Khanghahi *, Akbar Abravesh, Vahid Vaziri Pages 118-132

  This research investigated the effect of the body of the hospital spaces on stress in neuropsychiatric patients. From the statistical population, which includes all male patients (veterans and non-veterans) hospitalized in Isar Neuropsychiatric Hospital of Ardabil, a sample of 50 people was selected by available sampling during May to July 2019. For data analysis, multiple linear regression model was used, with 10 physical indicators of patient room architecture as independent variables and patients' stress level as dependent variable. The independent variables were evaluated by architectural experts and the 21-question DASS-21 questionnaire was used to calculate the amount of patients' stress. Natural light, control of disturbing noises, "variety in the shape, color and material of furniture" and the position of the patient's bed compared to other beds, furniture and openings respectively had the greatest impact on reducing patients' stress. In the case of veteran patients, artificial light, natural light, distance to the toilet, "the position of the patient's bed in relation to other beds, furniture and openings", control of disturbing sounds, and "variety in the shape, color and material of furniture" have the most impact on Veteran patients had a reduction in stress. In the case of non-veteran patients, only "natural light" had a significant effect on stress reduction. The findings showed that the architecture of interior spaces had a significant effect on reducing stress. Also, this effect is different between veteran and non-veteran groups. The effect rate was higher for veteran patients than for non-veteran patients.

  Keywords: Stress, Hospital body, Mental Patients
 • Masoumeh Takhteravan, saeid moradi *, Abas khorshidi, Pari Soushabi Pages 133-173

  Higher education in today's world is one of the specialized fields whose management requires the employment of managers who have the abilities and competencies to manage this organization. In this regard, talent management is considered due to its ability to create and maintain a competitive advantage. The purpose of the current research is to design a model of talent management for presidents of Islamic Azad University in Tehran province. The current research is qualitative and data-based in terms of practical purpose, in terms of exploratory nature, in terms of the method of data collection and analysis. The studied community includes experts in the field of talent management in higher education, which was conducted in the form of purposeful sampling with the snowball strategy and continued until theoretical saturation. The data collection tool is a semi-structured interview, the validity of which was confirmed by the triangulation method. Data were analyzed by open, axial and selective coding method in MAXQDA 2020 software. The results of the research showed that the dimensions of talent management for presidents of Islamic Azad University include "employee development, motivation, retention and ensuring recruitment". Next, the components and subscales of each were identified and classified.

  Keywords: talent management model, Model Design, presidents of Islamic Azad University of Tehran province
 • Kulsoom Tirgari, Mansour Haghigitian*, mohammadali chitsaz Pages 174-195

  The purpose of this study was to analyze the sociological impact of values on Iranian Islamic life style. The statistical population of this study was the youth of Behshahr, the sample size was estimated to be 250 people using sample power software. The research method was documentary and survey. Values were operationalized in the four dimensions of social, political, religious, economic and changing Iranian Islamic lifestyle with indicators of leisure time, body management, communication, consumption and family. The tool of data collection in the documentary section was a questionnaire and in the survey section, a questionnaire was used. The data analysis tool was spss21, amos18 software. The most important findings of the research indicated that values in general have a significant effect on Iranian Islamic lifestyle and according to the coefficient of determination obtained, it can be expected that up to 24% of the variable variance of Iranian Islamic lifestyle It is determined by the values of the youth. Other findings indicated that all dimensions of values have had a significant impact on Iranian Islamic lifestyle, and religious values with 20%, political values with 12%, social values with 11%, and economic values with 6%. They significantly predict the percentage of the variance of Iranian Islamic lifestyle.

  Keywords: social values, Religious Values, political values, Economic Values, Keywords: Islamic Iranian lifestyle
 • azadeh ghazanfari, khalil Mirzaei *, masoume Reshad Pages 196-220

  The first trainers and preparers of a wise and knowledgeable generation in a society for creating and preparing the contexts of advancement and development in a country and nation, are women. Therefore, this is enough to consider the development and advancement of women in a society, equal to advancement and development of that country. This paper is performed in order to merge done studies in femininity field and development. Method which is used in this paper, is Meta-analysis. Statistical population were consisted of related and available studies which were accessible in Iran using Persian language, in paper form, from 1385 to 1401. After investigating the criterion of inputs and outputs, 55 effect sizes from 17 studies which have Meta-analysis condition, were obtained. In order to analyze data from sensitivity data, funnel chart, stochastic models and heterogeneity analysis, CMA2 software was used. Analysis of obtained information from research showed that the amount of combined effect in this stochastic model (chosen model for this Meta-analysis) was obtained equally to 0/472, which was significant. Size of obtained effect from studies(p<0/001) were calculated averagely according to interpretation of Cohen's scale and results illustrated that women and femininity have effect on development.Also by considering social development as moderator variable,this coefficient was calculated as social development 0/645respectively.that in level of p<0/001 are significant

  Keywords: Women, development, meta-analysis, political development