فهرست مطالب

نظارت و بازرسی - پیاپی 66 (زمستان 1402)

مجله نظارت و بازرسی
پیاپی 66 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/19
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید محمد اعرابی صفحه 0
 • فریبا شایگان *، مرتضی شعاعی، محرم پیرمرادی صفحات 1-36
  زمینه و هدف

   با وجود اهمیتی که پلیس زن در برقراری امنیت جامعه دارد تلاش های اندکی برای شناسایی چالش های کاری آنان صورت گرفته است. مساله پژوهش حاضر بر چالش های فردی و خانوادگی بکارگیری پلیس زن در فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی تاکید دارد و شناخت چالش های پیش روی در کانون هدف قرار دارد.

  روش

   پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی است و به لحاظ رویکرد از نوع مطالعات کیفی به روش تحلیل مضمونی است. جامعه آماری این پژوهش را معاونان، فرماندهان مناطق، مدیران و کارکنان زن در سال 1401 تشکیل می دادند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند مبتنی بر معیار و حجم نمونه در حد اشباع نظری تعداد 45 نفر شد. برای گرد آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش های باز استفاده شد مضامین اصلی نیز  با بکارگیری روش 7 مرحله ای کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

   بر اساس یافته های کیفی حاصل از محتوای مصاحبه شوندگان تعداد 5 مضمون در حوزه چالش های فردی و 7  مضمون در حوزه چالش های خانوادگی شناسایی گردیدند. مضامین بدست آمده بیانگر آن بود که در اکثریت موارد پاسخگویان میزان اهمیت مضامین استخراج شده را در سطح بالایی تایید می کنند.

  نتیجه گیری

   نتایج تحقیق نشان داد که عواملی چون تلاش در جهت تغییر تدریجی دیدگاه جامعه نسبت به پلیس زن، معرفی الگوهای موفق از پلیس زن، وضع قوانین و مقررات جدید و اخذ نظریه مجتهدین در خصوص بکار گیری پلیس زن در رفع مشکلات و موانع به کارگیری زنان پلیس در ماموریت های انتظامی تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: پلیس، پلیس زن، چالش، چالش فردی، چالش خانوادگی
 • بهمن مرادی *، احمد چراغی، ایوب امیرکلایی صفحات 37-64
  زمینه و هدف

  گرایش کارکنان به جرایم مالی از متغیرهای درون و برون سازمانی تاثیر می پذیرد از آنجا که شناسایی و اصلاح متغیرهای برون سازمانی که ویژه ریشه در ساختار کلان جامعه دارند، برای فراجا چندان امکان پذیر نیست، لذا شناسایی عوامل درون سازمانی موثر بر گرایش کارکنان به جرایم مالی با هدف اصلاح آن، در این پژوهش از اهمیت بیشتری برخوردار است. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل سازمانی موثر بر گرایش کارکنان انجام گرفته است.

  روش

   روش این تحقیق کمی به شیوه توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری کارکنان پایور و پیمانی که با استفاده از جدول حجم نمونه مورگان 336نفر حجم نمونه انتخاب شد. داده ها، از طریق پرسشنامه با سوالات بسته جمع آوری گردید. روایی ابزار پژوهش با استفاده از مطالعه منابع علمی و کتابخانه ای، دیدگاه اساتید و نخبگان مرتبط با موضوع تحقیق و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به میزان 91/0 محاسبه شد. در نهایت، با آزمون فریدمن و آزمون تی تک نمونه ای، داده های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

  یافته ها

   یافته ها حاکی است بالاترین میانگین متغیرهای تحقیق، مبنی بر تاثیرگذاری بر گرایش کارکنان در ارتکاب جرایم مالی عبارتند از: متغیرهای ساختار سازمان(85/3) رتبه اول؛ وظایف مدیران(69/3) رتبه دوم؛ سیستم نظارت و کنترل(32/3) رتبه سوم و فرهنگ سازمانی(15/3) رتبه چهارم.

  نتیجه گیری

   با توجه به مشخص شدن اولویت تاثیرگذاری در یافته ها، ضرورت داشه تا در جهت کاهش گرایش کارکنان به این معضل، از بالاترین اولویت که بیشترین تاثیر را داشته، اقدامات اصلاحی انجام گیرد.

  کلیدواژگان: جرائم مالی، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی
 • سید تیمور حسینی، هادی شیرزاد، امید شیرزاد * صفحات 65-108
  زمینه و هدف

   فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت ایمنی و نگهداشت کارکنان را در کنار وظایف ذاتی و قانونی خود مدنظر قرار داده است. این تحقیق با هدف شناخت عوامل ساختاری, زمینه ای و رفتاری موثر بر کاهش تلفات انسانی در فراجا انجام شده است.

  روش شناسی: 

  این تحقیق از نظر نتیجه کاربردی و به روش آمیخته (کمی و کیفی) انجام شده است. در این تحقیق نمونه گیری هدفمند بوده و ضمن بررسی پرونده های سه سال گذشته تصادفات سطح فراجا در یگان های عملیاتی بر اساس چک لیست طراحی شده جمع آوری شد.

  یافته های تحقیق: 

  در این مطالعه مشخص شد که از مجموع تصادفات رانندگی در سال های 1398، 1399 و 1400 متاسفانه 12/0 درصد رانندگان فوت کرده اند. البته بر اساس مطالعه حاضر فوت با عوامل مورد بررسی ارتباطی معنی دار نداشته است. از نظر علل تصادف، سه علت اصلی بروز تصادفات شامل تخطی از سرعت مطمئنه و عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه و عدم توجه به جلو به صورت واضح و معنی دار از نظر آماری با آسیب فرد دیگر در حادثه ارتباط داشته است. در این مطالعه به روش های آماری ثابت شد که در ماموریت  تعقیب و گریز بیشترین خسارت ها دیده شده است. 

  بحث و نتیجه گیری

  با عنایت به اینکه تصادفات خودرو های سازمانی یکی از مشکلات اساسی موجود در عملیات فراجا می باشد؛ تا کنون تصور می گردید تنها رانندگان سازمانی هستند که مقصر اصلی اینگونه حوادث می باشند؛ در حالیکه بررسی ها نشان دادند، عوامل متعددی وجود دارند که به غیر از رانندگان می تواند در وقوع این حوادث نقش داشته باشند که اهم آنها نقص قبلی خودرو استفاده شده در ماموریت  ها  (از جمله نقص ترمز و لاستیک) و همچنین عدم دسترسی به خودرو متناسب با ماموریت  ها می باشند.

  کلیدواژگان: تصادفات، خودرو سازمانی، مدیریت ایمنی، نگهداشت کارکنان
 • محمد غفوریان اصل *، رضا زنگنه عینالو، سعدی عزیزی صفحات 109-136
  هدف و زمینه

   رعایت حقوق شهروندی متهمین یک الزام قانونی و عرفی است با این حال همواره در فرایند انجام وظایف و ماموریتهای محوله به پلیس، چالش ها و موانع مختلفی وجود دارد که در قالب های مختلف قابل دسته بندی است با توجه به اینکه یکی از شاخص ترین آنها «چالش های فردی» است. این پژوهش با هدف شناسایی چالش های فردی  و ارائه راهکارهای علمی و عملی به منظور رفع و یا کاهش این چالش ها به انجام رسیده است.

  روش

   پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه، کیفی است. تعداد 18 نفر از خبرگان انتظامی،کارشناسان و متصدیان اقدام انتظامی، مقامات قضایی و اساتید دانشگاهی در پژوهش مشارکت نمودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش مصاحبه عمیق، جمع آوری و با روش نظریه زمینه ای و با توجه به مراحل سه گانه کدگذاری، با بهره گیری از نرم افزار مکس کیودی ای [1]تجزیه و تحلیل گردیدند.

  یافته ها

   به طور کلی در فرایند تجزیه و تحلیل داده ها، تعداد 10 خرده مقوله خلق شد که از ترکیب این خرده مقوله ها، 3 مقوله اصلی شامل«عوامل روحی-روانی» ، « ناسازگاری متهمین » و « خصوصیات فردی-مهارتی مامورین» استخراج گردید و در نهایت مقوله هسته(کد گزینشی)این پژوهش چالش های فردی ماموران انتظامی  در خصوص حقوق شهروندی متهمین تعیین شدکه این مقوله کلیه مقوله های دیگر پژوهش را در بر می گیرد.

  نتیجه گیری

   نتایج حاصله نشان داد که اهمیت رفع این چالش ها به حدی است که در صورت عدم مرتفع شدن آنها، مسلما منجر به ایجاد جوبدبینی نسبت به پلیس، بروز مشکلات خدمتی و قضایی برای کارکنان، تضعیف و تضییع حقوق شهروندی متهمین خواهد شد.

  کلیدواژگان: حقوق شهروندی، ماموران پلیس، چالش ها، متهمین، رفتار
 • آرش محمدپور *، علیرضا ادیبی صفحات 137-174
  زمینه و هدف

   وقوع جرم ارتشاء توسط کارکنان فراجا موجب نا امنی و کاهش اعتماد مردم به فراجا و در نهایت بدبینی به نظام می شود، آسیب شناسی و آسیب زدایی ارتکاب جرم ارتشاء جزو خط مشی ها و راهبردهای فراجا درحوزه صیانت از کارکنان و سازمان پیش بینی شده است و اقدامات صیانتی گسترده و تلاش های فراوانی در جهت کاهش و مهار جرم ارتشاء صورت گرفته است. در نتیجه عواملی نظیر ناکافی بودن اقدامات صیانتی و یا تاثیر کم این اقدامات و... انجام نگردیده، که پژوهش حاضر در صدد بررسی اثربخشی اقدامات صیانتی در پیشگیری از وقوع جرم ارتشا کارکنان میباشد.

  روش

   این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت داده ها توصیفی -پیمایشی بوده، جامعه آماری این پژوهش در بازه زمانی دو ساله در فاتب بدلیل تفاوت تهران با سایر استان ها از لحاظ حساسیت موقعیت مکانی و پایتخت جهان اسلام و لزوم توجه بیشتر پلیس در رعایت قوانین و رفتار و شرایط ویژه حضور سفرای کشورهای دیگر و بازتاب بین المللی پدیده اخذ رشوه اجراء شده که اقدامات صیانتی برای آن ها اجرا گردیده می باشد. روش گردآوری داده ها پیمایشی و کتابخانه ای است و بر این اساس ابزار گردآوری داده ها در پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته و فیش برداری خواهد بود. مضاف بر اینکه به منظور اتقان نظری روایی و پایایی از نظریات نخبگان حوزه پیشگیری از جرم نیز بهره گیری شده است. 

  یافته ها

   نتایج این پژوهش نشان میدهد که اقدامات صیانتی انجام شده شامل: ارشاد، کلاس های آگاهسازی، هشدارها و ابلاغیه ها، جلسات پرسش و پاسخ با بهره گیری از سه عامل فردی، اجتماعی و سازمانی از قبیل: ایمان، عمل صالح، خودشناسی، اخلاص، صبر، ارشاد و راهنمایی، عدالت اجتماعی، اجرای قوانین الهی، خانواده سالم، عدالت سازمانی، فرهنگ سازمانی دینی و نظم و انضباط، هر کدام از حیث خود اثر بخش بوده و مانع پیشرفت آسیب ها و تهدیدها شده و خود نقش مهمی در پیشگیری از ارتکاب جرم ارتشا دارند.

  نتیجه گیری

   از آنجایی که راهبرد صیانت حفظ، نگهداشت و سلامت کارکنان فراجا می باشد، روش های لازم در امور مربوط به صیانت و پیشگیری کارکنان و سازمان، در جهت سالم سازی محیط خدمتی در فرآیندهای صیانتی تاثیرگذار است، نتایج به دست آمده حاکی از اثربخشی مثبت اقدامات صیانتی در پیشگیری از وقوع جرم ارتشا توسط کارکنان دارد. بنابراین نهاد صیانتی به عنوان شاخص اصلی پیشگیری نقش مثبتی را در این زمینه ایفا داشته و در رتبه بندی اثربخشی اقدامات صیانتی نیز برگزاری جلسات پرسش و پاسخ رتبه اول را دارا می باشد.

  کلیدواژگان: اثربخشی، اقدامات صیانتی، پیشگیری، جرم، ارتشاء، کارکنان
 • مجید نیکزاد، محمد رضوی، علیرضا سخاوت بنیس، محمد خلیل نژاد* صفحات 175-206
  زمینه و هدف

   شرکت های هواپیمایی برای کنترل سوانح هوایی و همچنین ایجاد اعتماد میان افکار عمومی مستلزم رعایت قوانین مربوط به مسئولیت اجتماعی در سازمان می باشند. سازمان ها زمانی موظف به انجام وظایف خود در خصوص مسئولیت اجتماعی می باشند که شهروندان از حقوق شهروندی خود آگاهی کاملی داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی رعایت حقوق شهروندی بر کنترل سوانح هوایی با نقش میانجی مسئولیت پذیری اجتماعی انجام شد.

  روش

   این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را تعدادی از کارکنان هواپیمایی فراجا تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 290 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسش نامه استاندارد حقوق شهروندی شریفی و اسلامیه، مسئولیت اجتماعی کارول و استیوارتز و پرسش نامه کنترل سوانح هوایی امیری استفاده گردید که پایایی و روایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ و ضریب لاوشه و توسط اساتید و خبرگان آشنا به موضوع تایید شد. داده ها با نرم افزارهای اس پی اس اس و ایموس از طریق روش های آمار توصیفی و الگویابی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

   از میان ابعاد حقوق شهروندی به ترتیب بعد حقوق اجتماعی، سیاسی و مدنی بیشترین تبیین کنندگی را داشته اند. در بین ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان نیز به ترتیب بعد مسئولیت قانونی، اقتصادی، اخلاقی و نوع دوستانه بیشترین تبیین کنندگی را داشته اند. همچنین در بین ابعاد کنترل سوانح هوایی به ترتیب بعد عوامل محیطی، انسانی، سخت افزاری و نرم افزاری بیشترین تبیین کنندگی را داشته اند.

  نتیجه گیری

   حقوق شهروندی از طریق متغیر میانجی مسئولیت پذیری اجتماعی و به صورت مستقیم، تاثیر مثبت و معناداری بر کنترل سوانح هوایی دارد.

  کلیدواژگان: حقوق شهروندی، مسئولیت اجتماعی، سوانح هوایی، پیشگیری از سوانح هوایی
 • زینب بنی شیخ الاسلامی، داود کیاکجوری *، محمدجواد تقی پوریان، مریم رحمتی صفحات 207-248
  زمینه و هدف

   رنج و درد ناشی از رفتارهای سمی علاوه بر زندگی انسان در زندگی سازمانی نیز رسوخ پیدا کرده است.این درد تاثیر منفی بر عزت نفس کارکنان گذاشته و تمرکز آنان را از وظایف کاری می کاهد. از این رو، هدف پژوهش حاضر ارائه مدل رفتار سمی کارکنان در بخش دولتی است.

  روش

   این پژوهش از نظر هدف، بنیادی است و از حیث روش، آمیخته(کیفی-کمی) است. در مرحله کیفی پژوهش از طریق نظریه داده بنیاد و بدین منظور از خبرگان و صاحبنظران مدیریت در بخش دولتی به تعداد 13 نفر که به صورت هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند مصاحبه نیمه ساختاریافته بعمل آمد. و در بخش کمی، اعتبار و سنجش مدل تحقیق از طریق شاخص های مدل در نرم افزار پی ال اس نسخه سه مورد سنجش قرار گرفت بدین منظور با استفاده از پرسشنامه و از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 385 نفراز کارکنان سازمان های دولتی انتخاب و پرسشنامه بین آنان توزیع و نظر خواهی شد.

  یافته ها

   بر اساس نتایج پژوهش و تجزیه وتحلیل دادها، طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری، و کدگذاری انتخابی انجام و سپس بر اساس مدل نظریه داد بنیاد(عوامل علی، پدیده اصلی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها و پیامدها) الگوی مورد نظر تدوین گردید. و بر اساس یافته های مدلسازی معادلات ساختاری نتایج نشان داد مدل اندازه گیری از روایی (واگرا و همگرا)، پایایی (آلفای کرونباخ، پایایی اشتراکی و ترکیبی) و کیفیت مناسب برخوردار می باشد. همچنین در مدل ساختاری فرضیات مورد تایید قرار گرفته شد.

  نتیجه گیری

   الگوی این پژوهش، علاوه بر غنای ادبیات رفتار سمی کارکنان می تواند به مدیران سازمان های دولتی در برنامه ریزی به منظور شناسایی و غربالگری رفتارهای آلوده و دستیابی به سلامت سازمانی یاری رسانده و در مواجه با اینگونه  رفتارهای کشنده از سوی کارکنان، راهبری مثبت و معقولی را اتخاذ نماید.

  کلیدواژگان: رفتار سمی، رفتار سمی کارکنان، سازمان های دولتی، رویکرد آمیخته
|
 • Page 0
 • Fariba Shayegan *, Morteza Shouaei, Moharam Pirmoradi Pages 1-36
  Background and purpose

   Despite the importance of female police in establishing community security, few attempts have been made to identify their work challenges. The issue of the current research emphasizes the individual and family challenges of employing female police officers in the police command of West Azarbaijan province, and the recognition of the challenges ahead is the focus of the goal.

  Method

   The current research is practical in terms of its purpose, and in terms of its approach, it is a qualitative study based on thematic analysis method. The statistical population of this research was composed of deputies, regional commanders, managers and female employees in 1401. The purposeful sampling method was based on criteria and the sample size was 45 people at the theoretical saturation limit. To collect data, semi-structured interview and open questions were used, and the main themes were analyzed using the 7-step method of Claisey.

  Findings

   Based on qualitative findings from the content of the interviewees, 5 themes were identified in the field of individual challenges and 7 themes in the field of family challenges. The obtained themes indicated that in the majority of cases the respondents confirm the importance of the extracted themes at a high level.

  Conclusion

   The results of the research showed that factors such as trying to gradually change the society's view of female police officers, introducing successful models of female police officers, establishing new laws and regulations, and obtaining the theory of mujtahids regarding the use of female police officers in solving problems and obstacles to The employment of police women in law enforcement missions is effective.

  Keywords: police, female police, challenge, individual challenge, family challenge
 • Bahman Moradi *, Ahmad Cheraghi, Ayub Alizadeh Amirkolaei Pages 37-64
  Background and purpose

   The tendency of employees to commit financial crimes is affected by internal and external organizational variables, since it is not possible to identify and modify external organizational variables that are especially rooted in the macro structure of society, therefore, identifying internal organizational factors affecting the tendency of employees Financial crimes with the aim of correcting them are more important in this research. This research has been done with the aim of identifying the organizational factors affecting employees' orientation.

  Method

   The method of this research is descriptive-survey. The statistical population of Payvar and Peymani employees, which was selected using Morgan's sample size table, was 336 people. The data was collected through a questionnaire with closed questions. The validity of the research tool was calculated using the study of scientific and library sources, the views of professors and elites related to the research topic, and its reliability was calculated using Cronbach's alpha test at 0.91. Finally, the research data has been analyzed with Friedman's test and sample t-test.

  Findings

   The findings indicate that the highest average of research variables affecting the tendency of employees to commit financial crimes are: organization structure variables (3.85), first rank; Duties of managers (3/69), second rank; Monitoring and control system (3/32) ranks third and organizational culture (3/15) ranks fourth.

  Conclusion

   According to the finding of the priority of influence in the findings, it is necessary to take corrective actions from the highest priority that has the most impact in order to reduce the tendency of employees to this problem.

  Keywords: financial crimes, organizational structure, organizational culture
 • Seyyed Teymour Hosseini, Hadi Shirzad, Omid Shirzad * Pages 65-108
  Background and purpose

   The police command of the Islamic Republic of Iran has considered the management of safety and maintenance of employees in addition to its inherent and legal duties. This research was done with the aim of knowing the structural, contextual and behavioral factors affecting the reduction of human casualties in FARAJA.

  Method

   This research was conducted in terms of practical results and in a mixed method (quantitative and qualitative). In this research, the sampling was purposeful and while reviewing the files of the last three years, accidents at the level of FARAJA in operational units were collected based on the designed checklist.

  Findings

   In this study, it was found that 0.12 percent of drivers died out of the total traffic accidents in 2018, 2019 and 2020. Of course, according to the present study, death has no significant relationship with the investigated factors. In terms of the causes of accidents, the three main causes of accidents, including violation of the safe speed, the driver's inability to control the vehicle, and not paying attention to the front are clearly and statistically significantly related to the injury of another person in the accident. In this study, it was proved by statistical methods that the most damage was seen in the pursuit mission.

  Conclusion

   Given that corporate vehicle accidents are one of the basic problems in FARAJA operations; Until now, it was thought that only the drivers of the organization are the main culprits of such accidents; While the investigations showed, there are several factors that can play a role in the occurrence of these accidents apart from the drivers, the most important of which are the previous defects of the vehicle used in the missions (including brake and tire defects) as well as the lack of access to appropriate vehicles for the missions. 

  Keywords: Accidents, company car, safety management, staff maintenance
 • Mohammad Ghafourian asl *, Reza Zanganeh eynalo, Sa'adi Azizi Pages 109-136
  Background and Purpose

   Respecting the citizenship rights of the accused is a legal and customary requirement, however, there are always challenges and obstacles in the process of performing the duties and missions assigned to the police, which can be categorized in different formats, considering that one of the The most prominent of them is "individual challenges". This research has been done with the aim of identifying individual challenges and providing scientific and practical solutions to solve or reduce these challenges.  

  Method

  The present research is applied in terms of purpose and qualitative in terms of method. A total of 18 police experts, law enforcement officers, judicial authorities, and university professors participated in the research and were selected using a theoretical and purposeful sampling method. The data were collected using the in-depth interview method and analyzed with the grounded theory method and according to the three stages of coding, using the Max Kyuda software.

  Findings

  In general, 10 sub-categories were created in the data analysis process, and from the combination of these sub-categories, 3 main categories were extracted, including "mental-psychological factors", "incompatibility of the accused" and "individual-skill characteristics of the officers". and finally, the core category (selective code) of this research was determined as the individual challenges of police officers regarding the citizenship rights of the accused, which includes all other categories of the research.

  Conclusion

  The results showed that the importance of solving these challenges is so great that if they are not solved, it will certainly lead to prejudice against the police, the occurrence of service and judicial problems for the employees, and the weakening and violation of the citizenship rights of the accused.

  Keywords: civil rights, police officers, challenges, defendants, behavior
 • Arash Mohammed poor *, Alireaza Adibi Pages 137-174
  Background and purpose

   The occurrence of the crime of bribery by Faraja employees causes insecurity and a decrease in people's trust in Faraja and finally, pessimism towards the system. Wide security measures and many efforts have been made to reduce and curb the crime of bribery, as a result of factors such as the inadequacy of security measures or the low impact of these measures and they have not been carried out.

  Method

   This research is quantitative in nature (descriptive-survey) and practical in terms of purpose, the method of gathering information is survey, and based on this, the tool for gathering information in the research is a researcher-made questionnaire and a survey. The research is done on the whole number and includes 76 people from the target population in Fatab. The analysis of the collected data was done using appropriate quantitative statistical methods of regression using "SPSS1" software, and for the purpose of theoretical analysis, The opinions of elites in the field of crime prevention have also been used.

  Findings

   The results of this research show that the protection measures taken include: guidance, awareness classes, warnings and notices, question and answer sessions using three factors, individual and social. and organization such as: faith, righteous action, self-knowledge, sincerity, patience, guidance and guidance, social justice, implementation of divine laws, healthy family, organizational justice, religious organizational culture and discipline, each of them is effective in its own way and It hinders the progress of damages and threats and they play an important role in preventing bribery crimes. 

  Conclusion

   According to the research results, the positive effect of security measures in preventing the occurrence of bribery crimes by employees as the main indicator of prevention has played a positive role in this field. Based on the ranking of the effectiveness of security measures, question and answer sessions have won the first place, which has a significant role in protection and prevention of harm and threats, so it is necessary to hold question and answer sessions in a planned manner on the agenda of respected commanders and officials.

  Keywords: effectiveness, protective measures, prevention, crime, bribery, employees
 • Majid Nikzad, Mohammad Razavi, Alireza Sekhavat Benis, Mohammad Khalilnejad * Pages 175-206
  Background and Purpose

   In order to control air accidents and build trust among the public, airlines require compliance the laws related to social responsibility in the organization. Organizations are obliged to perform their duties regarding social responsibility when citizens are fully aware of their citizenship rights. The purpose of this research is to examine the effectiveness of observing citizenship rights on air accidents with the mediating role of social responsibility.

  Method

   This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method. The statistical population of the research was made up of a number of Police aviation employees. Statistical sample, 290 people have been selected by simple random sampling method. To collect data, three standard questionnaires were used, the reliability and validity of which were confirmed by calculating Cronbach's alpha and Lawshe coefficient and by professors and experts familiar with the subject. Data were analyzed with SPSS and AMOS software through the methods of descriptive statistics and confirmatory factor analysis.

  Findings

   Among the dimensions of citizenship rights respectively, social rights, political rights, and civil rights have the most explanations. Among the dimensions of the organization's social responsibility respectively, legal responsibility, economic responsibility, moral responsibility, and friendly type responsibility have the most explanations. Among the dimensions of air accident control respectively, environmental factors, human factors, hardware factors, and software factors have the most explanations.

  Conclusion

   The results show that citizenship rights have a positive and significant effect on the control of air accidents through the Mediator variable of social responsibility and directly.

  Keywords: Citizenship rights, social responsibility, air accidents, prevention of air accidents
 • Zeinab Banisheykholslami, Davood Kiakojouri *, Mohammad Javad Taghipourian, Maryam Rahmati Pages 207-248
  Background and purpose

   The suffering and pain caused by toxic behaviors has permeated not only human life but also organizational life. Therefore, the purpose of this research is to provide a model of toxic behavior of employees in the public sector.

  Method

   This research is basic in terms of purpose and mixed (qualitative-quantitative) in terms of method. In the qualitative phase of the research, a semi-structured interview was conducted through the foundation's data theory, and for this purpose, 13 people were selected purposefully and snowballed from experts and management experts in the public sector. And in the quantitative part, the validity and evaluation of the research model was evaluated through the model indicators in PLS software version 3. For this purpose, using a questionnaire and through multi-stage cluster sampling, 385 employees of government organizations were evaluated. Selection and questionnaire will be distributed among them and opinions will be asked.

  Findings

   Based on the results of the research and data analysis, open coding, central coding, and selective coding were done in three stages, and then based on the foundation theory model (causal factors, main phenomenon, intervening conditions, contextual conditions, strategies and Results) The target model was developed. And based on the findings of structural equation modeling, the results showed that the measurement model has validity (divergent and convergent), reliability (Cronbach's alpha, shared and combined reliability) and appropriate quality. Also, the assumptions were confirmed in the structural model.

  Conclusion

   The model of this research, in addition to enriching the literature on the toxic behavior of employees, can help managers of government organizations in planning to identify and screen contaminated behaviors and achieve organizational health, and in the face of such deadly behaviors from employees, positive leadership and adopt a reasonable.

  Keywords: Toxic behavior, toxic behavior of employees, government organizations, mixed approach