فهرست مطالب

حقوق بشر - پیاپی 35 (بهار و تابستان 1402)

نشریه حقوق بشر
پیاپی 35 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • میرسعید موسوی کریمی* صفحات 7-35
  در این مقاله تلاش می شود از چنین نظریه ای دفاع شود: معقول است باور کنیم حق حیات، انحصارا حقی الهی است؛ یعنی فقط خداوند است که (اخلاقا/شرعا/قانونا/...) مجاز است احکام مربوط به حق حیات (و ممات) را وضع و صادر کند. برای دفاع از این نظریه، پس از بیان چند تعریف و نکته مقدماتی، دو استدلال به شرح زیر صورت بندی و ارائه می شود: استدلال نخست بر مبنای جدلی الطرفین بودن احکام مربوط به حق حیات، و استدلال دوم بر مبنای بررسی ریشه حقوق برای انسان ها . در ادامه برخی شواهد درون دینی برای تایید نظریه ارائه می شوند. سپس، و در بخش نتیجه، برخی مزایا و لوازم نظریه نیز به اختصار تام بیان می شود.
  کلیدواژگان: حق حیات، الهی، حقوق طبیعی، جدلی الطرفین، فایده گرایی، وظیفه گرایی، فضیلت گرایی
 • سید محمد حسینی*، مصطفی فضائلی، سید مسعود موسوی کریمی صفحات 37-58

  مفهوم تبعیض در نگاه ابتدایی به قدری روشن به چشم می آید که چه بسا نتوان معرفی روش تر از خودش در تعریف آن ارائه نمود. درحالی-که در عمل مبدل به مساله ای بغرنج ولاینحل شده است. چه بسا قوانینی که به ظاهر تبعیض آمیز نیست درعین حال آثاری تبعیض آلود به-دنبال دارد. گاه نیت های درونی، افعالی خنثی را به رفتاری تبعیض آمیز بدل می کنند و زمانی اقداماتی مثبت، که در راستای برابری عملی اتخاذ می شوند، در ادامه خود مبدل به رفتاری تبعیض آمیز می شوند. ارائه یک چارچوب ارزش گذاری به عنوان سنگ محک و معیار سنجش تبعیض آمیز بودن یا نبودن یک فعل یا مقرره قانونی، ضرورتی است که دغدغه ی نهادهای حقوق بشری و هدف اصلی تحقیق پیش رو است. در این نوشتار سه مدل ارزیابی (مدل مبتنی بر دیدگاه وظیفه گرایی، مدل غایت گرایان و رصد پیامدها و در نهایت مدل مبتنی بر آموزه های دینی) ارائه گردیده و کامیابی این مدل ها در شناسایی واقعی تبعیض به محک آزمون گذارده شده است. به نظر می رسد تنها مدلی که در بردارنده ی جامعیت های مورد نیاز برای شناسایی وجوه مختلف تبعیض است، معیار ارائه شده توسط آموزه های دینی است که همان لحاظ حسن فعلی و فاعلی و توازن میان حسن فعلی و اثرات و پیامدهای افعال است. تحقیق حاضر با روش کیفی به بررسی و تحلیل اسناد حقوق بشری و دیدگاه های مطرح در رویه ی محاکم بین المللی پرداخته است.

  کلیدواژگان: حقوق منع تبعیض، تساوی، وظیفه گرایی، غایت گرایی، حسن فعلی و فاعلی
 • عبدالله عابدینی* صفحات 59-86
  آیا احتمال ارتکاب ژنوسید تنها از سوی کشورهایی با رژیم سیاسی تمامیت خواه و اقتدارگرا ممکن است؟ وقایع و مطالعات چند دهه اخیر در کانادا، خلاف این فرضیه را اثبات می کنند. انبوهی از اسناد، شهود، اظهارات مقامات و بررسی عملکرد دولت کانادا نشان می دهد ژنوسید مردمان بومی در این کشور به عنوان صاحبان اصلی این سرزمین، در یک روند بسیار آهسته و به اشکال مهلک و عمدتا غیرمهلک علیه این جمعیت انجام شده است. این نوشتار ضمن بررسی اجمالی حقایق مربوط به این موضوع در پرتو رویه قضایی و اسناد مرتبط بین المللی، به گزینه طرح دعوا علیه دولت کانادا در دیوان بین المللی دادگستری توجه دارد تا از این طریق ضمن تلنگری دوباره به اعضای جامعه بین المللی مبنی بر لزوم اتخاذ واکنش مناسب نسبت به کانادا، رویکرد های خویش با مردمان تحت صلاحیت شان را مورد بازنگری قرار دهند تا در مسیر ارتکاب ژنوسید به عنوان شنیع ترین جنایت بین المللی قرار نگیرند و به این ترتیب، شاهد روزگاری بدون تکرار ماجراهای غیرقابل باور تلاش نسلی از آدمیان برای تلاشی برخی نسل های دیگر باشیم.
  کلیدواژگان: ژنوسید، عملکرد دولت کانادا، دیوان بین المللی دادگستری، قصد خاص، مردمان بومی
 • حسین آقابابایی* صفحات 87-110
  حق اجتماع مسالمت آمیز معمولا به عنوان حق شرکت در تجمع ها و راهپیمایی ها در قوانین اساسی کشورها به رسمیت شناخته شده و در قوانین عادی شیوه های تضمین آن مشخص شده است. هدف این تحقیق، بررسی حق اجتماع مسالمت آمیز از منظر آموزه های اسلامی و روش تضمین آن در حقوق ایران است. یافته های تحقیق حاکی است که آموزه های متنوعی در شریعت اسلامی، حق اجتماع و اعتراض مسالمت آمیز به خصوص از جهت دعوت به خیر، نهی از منکر و تظلم خواهی علنی را تایید می کنند. همچنین قانون اساسی ایران، متاثر از آموزه های دینی این حق را به رسمیت شناخته است. اما مدل مجوزمدار در استیفای این حق،که در مقررات اجرایی مطرح و رویه دستگاه های اجرایی شده است، ضمن این که اصولا استیفای این حق از سوی اشخاص حقیقی را غیرممکن کرده است، تشکلها و احزاب را نیز در کسب مجوز تجمع و راهپیمایی مسالمت آمیز ناکام گذاشته است. با توجه به طرح تقنینی در دست اقدام، ضمن بیان نکات قوت و ضعف این طرح، اصلاح رویکرد نظام سیاسی و توجه به آموزه های دینی و قانون اساسی در تضمین حق تشکیل اجتماع و اعتراض در عرصه عمومی پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: «حق اجتماع مسالمت آمیز»، «حق اعتراض در عرصه عمومی»، «اجتماعات و راهپیمایی ها»، «تضمین حق اعتراض»
 • سمانه رحمتی فر* صفحات 111-133
  هدف اصلی پژوهش، مقایسه تطبیقی حقوق جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان ازحیث مبارزه با شکنجه و یافتن راهکارهایی برای جبران ضعف های احتمالی نظام حقوقی ایران می باشد. روش پژوهش مقایسه تطبیقی است؛ به این ترتیب که با مبنا قرار دادن نظام حقوق بشر بین الملل، رویکرد دو نظام حقوقی جزءبه جزء در مبارزه با شکنجه توصیف و نقاط ضعف و قوت هر یک تحلیل می شود. به رغم وجود ضعف هایی در نظام حقوقی ایران در مبارزه با شکنجه، نظام حقوقی آلمان برتری معناداری نسبت به ایران ندارد و به نوبه خود کسری های جدی نیز دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد که رواج شکنجه الزاما ناشی از ضعف قانون نویسی نیست و پیش و بیش از آن ناشی از عدم فرهنگ سازی دولت درباره ممنوعیت مطلق شکنجه و عدم پایبندی کلی دولت به این قاعده و جایگاه رفیع اقرار به عنوان دلیل می باشد. بهره گیری از توصیه های نظام حقوق بشر بین الملل می تواند به عنوان استراتژی ضد شکنجه در دستور کار قرارگیرد.
  کلیدواژگان: اقرار، بازداشتگاه، آموزش، ممنوعیت مطلق شکنجه
 • رضا معبودی نیشابوری*، سیدعلیرضا رضائی صفحات 135-155
  حق دادرسی به عنوان یکی از انواع حقوق بشر، در اسناد مختلف بین المللی و مقررات داخلی اکثر کشورها مورد تاکید قرار گرفته و امکان اعتراض طرفین دعوا به رای صادره ، یکی از مصادیق آن است. با توجه به ارتباط حق مذکور با حقوق بشر، در صورت اسقاط حق مذکور توسط متداعیین، اعتبار چنین توافقی محل سوال است. برخی از مقررات داوری، امکان اسقاط حق درخواست ابطال رای داوری را به رسمیت شناخته اند. سوال و ابهام مهمی که وجود دارد، آن است که آیا وضعیت مذکور، مخالف حق دادرسی طرفین دعوا به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر، محسوب می شود یا خیر؟. سوال مزبور در پژوهش حاضر در مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا، این مقاله حاضر به این نتیجه نائل آمده که جهت رعایت حق بشری طرفین دعوا، اعتبار توافق بر اسقاط حق درخواست ابطال رای داوری مشروط به «صریح بودن»، «آزادانه بودن» و «انعقاد پس از صدور رای داوری و آگاهی از موجبات درخواست ابطال» بوده و در فرض نقض اصل رسیدگی منصفانه و فقدان وصف استقلال و بی طرفی داور، توافق مذکور تاثیری ندارد. در حقوق ایران با توجه به فقدان تصریح قانونی و در نظرگرفتن ملاحظات حقوق بشری، تنها در صورت وجود تمامی ضوابط مذکور، توافق بر اسقاط حق درخواست ابطال رای داوری معتبر و موثر است.
  کلیدواژگان: رابطه حقوق بشر و داوری، حق دسترسی آزادانه به مراجع عدالت، اسقاط حقوق بشر، حق دادرسی، استقلال و بی طرفی داور
 • حسن سواری*، نیلوفر راغب صفحات 157-177
  بخش قابل توجهی از حقوق بین الملل چه در مرحله تدوین، اجرا، تفسیر یا تعدیل تحت تاثیر اراده دولت ها قرار دارد. دکترین حاشیه صلاحدید نیز از این امر مسثتنی نیست. این دکترین تحت شرایطی برای دولت ها میزانی از انعطاف پذیری را برای اجرای تعهداتشان فراهم می سازد. در مواردی که موضوع این تعهدات حقوق بنیادین بشر می باشد این سوال مطرح می شود که دکترین حاشیه صلاحدید که پرتویی از اصل حاکمیت دولت است چگونه و تا چه میزان در حقوق بین الملل بشر ایفای نقش و میدان داری می کند. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی ابعاد دکترین حاشیه صلاحدید و میزان تاثیر گذاری آن را در چارچوب مبانی قواعد حاکمیت دولت و حقوق و آزادیهای انسانی مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا دکترین مذکور را ذیل مفهوم حاکمیت اراده و از آبشخور دو مکتب حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوق تحلیل کرده و جلوه آن در رویه و دیدگاه دیوان اروپایی حقوق بشر به تصویر می کشد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که دیوان اروپایی حقوق بشر تلاش دارد از طریق تعیین معیارها و محدودیت هایی نسبت به اعمال دکترین حاشیه صلاحدید به عنوان محصول پوزیتیویسم حقوقی (اراده گرایی)، ملاحظات مکتب حقوق طبیعی نیز از سوی دولت ها، مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: حاشیه صلاحدید، حاکمیت اراده دولت ها، پوزیتیویسم حقوقی، حقوق طبیعی، معیارهای ارزیابی
 • امیر مقامی*، فرزانه یزدخواستی صفحات 179-197
  هنگامی که حقوقی برای افراد به رسمیت شناخته شده اما اعمال همزمان دو حق موجب آسیب به یک یا هر دو حق می گردد، با مساله تزاحم حقوق روبرو می شویم. برای حل چنین تزاحمی سه رویکرد عمده وجود دارد: رویکرد اول ایجاد فراقانونی مانند قواعد حل تعارض است که شاخصه هایی در اختیار عموم و در نهایت قاضی قرار می دهد تا رجحان یک حق بر حق دیگر را به صورت واضح فهم نمایند. سه شکل عمده فراقانون ها متوازن سازی، توازن و سلسله مراتب است. رویکرد دوم پذیرش معیارهایی شش گانه برای حل تزاحم حقوق بشر است که توسطه دیوان اروپایی حقوق بشر هم مکرر مورد استفاده قرار گرفته است. از این معیارهای شش گانه، به فراخور اوضاع و احوال حاکم بر حق های متزاحم، یک یا چند معیار می تواند مورد استفاده قرار گیرد. رویکرد سوم اعمال معیار محدودیت کمینه است. بدین معنا که هر روشی که کمترین میزان محدودیت را به دو حق وارد می کند، همان بهترین روش حل تزاحم است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی با تشریح نظریه ها و با تکیه بر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، راه-حل های ممکن را مورد ارزیابی قرار می دهد.
  کلیدواژگان: تزاحم، حقوق بشر، منفعت اجتماعی، دیوان اروپایی حقوق بشر
 • سیداحمد فاطمی نژاد*، روح اله اسلامی صفحات 199-221
  یکی از مسائل اصلی پیش روی حقوق بشر به امکان یا امتناع اجرای آن برمی گردد. در عرصه ی داخلی کشورها، وجود اقتدار سیاسی برآمده از لویاتان به ضمانت اجرای حقوق بشر کمک می کند اما در عرصه ی بین المللی با شرایط نسبتا آنارشیکی مواجه هستیم که چشم انداز تحقق حقوق بشر را مبهم می کند. این مشکله را می توان از منظر پارادایم های مسلط در این دو عرصه بررسی کرد. بنابراین، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که پارادایم های برجسته علوم سیاسی و روابط بین الملل چه سازوکارهایی را برای اجرای حقوق بشر پیش نهاده اند. در این مقاله با چارچوب پارادایم و سامانه های معرفتی تبارشناسی، حقوق بشر در پارادایم های علوم سیاسی و روابط بین الملل بررسی می گردد. بنابراین، پارادایم های بالا را می توان در یک پیوستار قرار داد که دیدگاه های مختلف از امکان تا امتناع اجرای حقوق بشر را پوشش دهد. در یک سر این پیوستار، رویکردهای لیبرال و تکنولوژی گرا قرار می گیرند که اجرای حقوق بشر را در عرصه های داخلی و بین المللی امکان پذیر می دانند و در سوی مقابل، پارادایم های انتقادی و پدیدارشناسی قرار می گیرند که حقوق بشر و اجرای آن را در شرایط فعلی ناممکن می دانند. در بین این دو نیز می توان از پارادایم واقع گرایی یاد کرد که اجرای حقوق بشر را در چارچوب دولت قابل اجرا می داند اما تحقق آن را در عرصه بین المللی دشوار می پندارد.
  کلیدواژگان: حقوق بشر، روابط بین الملل، فلسفه سیاسی، لویاتان جهانی، علم سیاست
 • محمد حسین طالبی* صفحات 223-240
  قانون طبیعی دلیل اصلی حقوق طبیعی بشر است. قانون طبیعی در مشهورترین تفسیر خود فرمانهای عقل عملی درباره رفتارهای اختیاری بشر برای رسیدن به خوشبختی همیشگی است. پیشینه مباحث مربوط به قانون طبیعی در غرب به قرن ششم پیش از میلاد مسیح(ع) بازمیگردد. در این تاریخ طولانی پرفراز و نشیب، قانون طبیعی همواره دستخوش خوانشهای گوناگون بوده است. با سلطه پوزیتیویسم بر اندیشه فیلسوفان قرن 19 میلادی، قانون طبیعی بهکلی به محاق رفت و در قرن بیستم، در دوره پساتجدد، دوباره در سه مرحله احیا شد. این مقاله نظریه های قانون طبیعی را در دومین مرحله احیای آن بررسی میکند. این نظریه ها در دو گروه آرای کاتولیک و پروتستان دستهبندی میشوند. کاتولیکها توجه به آموزه قانون طبیعی را برای اخلاقی کردن قوانین وضعی در جامعه لازم میدانستند. پروتستانها تا اندازهای نسبت به قانون طبیعی به عنوان اخلاق عینی (و نه ذاتی) سکولار محتاط بودند. افزون بر کاستیهای مختص هر نظریه، اشکال مشترکی که هر دو دسته نظریه دارند آن است که اطلاق نام قانون طبیعی به عنوان مقسمی برای تقسیم آن نظریه ها به دو دسته کاتولیک و پروتستان از نوع اطلاق لفظ مشترک بر دو مفهومی است که هیچ وجه مشترکی ندارند و این تقسیم بهلحاظ علم منطق امری نامقبول است.روش پژوهش در این مقاله روشی ترکیبی (نقلی-عقلی-انتقادی) است.
  کلیدواژگان: «قانون طبیعی»، «دومین مرحله احیا»، «پساتجدد»، «کاتولیک»، «پروتستان»
 • مهدی مرادی برلیان* صفحات 241-262
  زیست فناوری با پیشرفتهای ناباورانه خود رویای دستیابی به یک ابرانسان را که در داستانها و فیلمهای تخیلی ترسیم شده است از راه درهم آمیزی اندامگان زیستی انسان با ایمپلنت ها و پروتزهای گونه گون با شتاب فزاینده ای به واقعیت نزدیک می کند. هیبریداسیون انسان و ماشین که باعنوان سایبورگ شناخته میشود، دشواریهای فراخ دامنه ای را برای علوم انسانی به ارمغان آورده است. خودنمایی گفتمانهای رویارو همچون پسا انسان گرایی که نویددهنده گذار از مفهوم انسان و پانهادگی به پساانسانیت هستند از پیامدهای چنین واقعیتی است. در این میان، داستان حقوق بشر که تا اندازه فراوانی داستان انسان گرایی و قدردیدگی منزلت گونه مسلط کنونی در جهان یعنی انسان دارای خودآگاهی است، بازیگران نوین و درنتیجه پرسمان های تازه ای را فراروی خود می بیند؛ آیا سایبورگ به مثابه پدیده ای نیمه انسان- نیمه ماشین میتواند زیر چتر حقوق بشر با مفهوم و گستره کنونی خود قرار گیرد؟ آیا سرشت پیچیده و تااندازه ای ناشناخته سایبورگ بایسته دست کشیدن از مفهوم انسان و سرانجام فروپاشی حقوق بشر است؟ نوشتار پیش رو میکوشد با برگرفتن روشی توصیفی تحلیلی افقهایی برای دست یافتن به پاسخ پرسشهایی ازاین دست بگشاید. دستامده تحلیلی نگاشته حاضر بایستگی بازنگری در مفهوم انسان و مفصل بندی دوباره معنا و گستره حقوق بشر و همچنین تبیین پدیده سایبورگ همچون گامی برجسته در تطور گونه انسان و نه گسست از آن است.
  کلیدواژگان: زیست فناوری، انسان، ماشین، فرا انسان، پساانسان، پروتز
 • مصطفی صبوری*، حمیرا مشیرزاده صفحات 263-283

  نظریه حقوق طبیعی، آموزه ای تحول آفرین و انقلابی بود که به تدریج از اواخر دوران میانه و اوایل دوران مدرن مورد توجه قرار گرفت. انگاره اصلی این نظریه، شناسایی و توجیه حقوقی است که انسان به واسطه طبیعت انسانی از آن برخوردار است. این انگاره به دغدغه جدی متفکران عصر روشنگری از جمله هوگو گروسیوس، تامس هابز، جان لاک، امانوئل کانت و تامس پین بدل گردید و به شکل مشهودی در مفاد «اعلامیه استقلال آمریکا» و «اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه» ظهور و بروز یافت. در مقاله پیش رو تلاش داریم روند فراز و فرود نظریه حقوق طبیعی در ساحت اندیشه سیاسی متفکران عصر روشنگری را مورد بررسی قرار دهیم. ادعای مقاله این است که نقدهایی چون بی توجهی به سامان و نظم اجتماعی و سنت های مورد احترام جامعه سیاسی، انتزاعی بودن و فردگرایی که به اشکال گوناگون در نظام فکری برخی از متفکران از جمله ادموند برک، جرمی بنتام، فردریش هگل و کارل مارکس مطرح گردید، سبب شد نظریه حقوق طبیعی به تدریج از اوایل قرن نوزدهم میلادی به حاشیه رود. با این حال، این پایان کار نظریه حقوق طبیعی نبود و آموزه های آن با بیان ها، فهم ها و اهداف متفاوت در اندیشه سیاسی و حقوقی معاصر امتداد یافته و توسط تعدادی از اندیشمندان از جمله جان رالز، رابرت نوزیک و جان تاسیولاس پیگیری شده است.

  کلیدواژگان: حقوق طبیعی، اندیشه سیاسی، عصر روشنگری، حقوق بشر
|
 • Mir Saeid Mousavi Karimi * Pages 7-35
  Undoubtedly, the right to life is the most important of all rights. Regarding this point, the fundamental question is, who has the authority to make laws and take action resulting in humans being killed? In response to this question, in this paper, I aim to defend the thesis that only God has the (moral/legal/religious) authority to make and issue the laws surrounding life and death. So, it is rational to believe that the right to life is restrictively a Divine right and not a human right. The paper is organized as follows: after introducing some elementary points and definitions, two arguments in favor of the above thesis will be formulated. In the first argument, by laying out some thought experiments, it is shown that human laws concerning civilians’ life are paradoxical and implausible. The second argument is based on exploring the origin of the right to life. In the last part of the paper, some implications and advantages of the favored thesis will be stated in brief.
  Keywords: Right to Life, Divine, human, Antinomy, Utilitarianism, Consequentialism, Virtue Ethics
 • Seyyed Mohammad Hoseyni *, Mostafa Fazaeli, Seyyed Masoud Mousavi Karimi Pages 37-58

  At the first glance, discrimination concept is so clear that no other clearer definition could be presented but its own definition. But in practice, it turns into a complicated and unresolved issue. Some rules are not apparently discriminatory but they lead to some discriminatory effects. Sometimes, internal intentions turn neutral actions into discriminatory behavior and some other times, positive measures which have been adopted to be compatible with equality turn into discriminatory behaviors in the end. It is essential for human right organizations and institutions and a main goal for the current research to present an evaluation criterion to determine whether a legal regulation or an action is discriminatory or not. In this research, three evaluation models (the model based on deontological point of view, the teleological model-trace consequences- and finally the model based on religious teachings-Islamic view) have been presented which have been successful to recognize real discrimination. This research has analyzed the human right documents and popular points of view in international courts.

  Keywords: Anti-discrimination rights, Equality, Deontology, Teleology, Goodwill, good behaviour or deed
 • Abdollah Abedini * Pages 59-86
  Is it possible for genocide to be committed only by states with totalitarian and authoritarian political regimes? Events and studies in Canada over the past few decades prove the opposite. A wealth of Canadian state documents, witnesses, officials’ confessions, and surveys show that the genocide of Indigenous peoples as the main owners of the land was carried out in a very slow, lethal, and mostly non-lethal manner against this population. The article, while reviewing the facts of the case in the light of case law and related international documents, considers the option of bringing an action against the state of Canada in the International Court of Justice to reiterate to the members of the international community the need for appropriate action. Reconsider their approach to the people under their jurisdiction so that they do not commit genocide as the most heinous international crime, and thus we witness a day without repeating the unbelievable stories of a generation of people trying to destroy other generations.
  Keywords: Genocide, Canadian State Practice, International Court of Justice, Special Intent, Indigenous Peoples
 • Hossein Aghababaei * Pages 87-110
  The right to peaceful assembly is recognized as the right to participate in gatherings and marches in the constitutions of countries, and the methods of guaranteeing it are specified in the laws. The purpose of this research is to examine the right to peaceful protest from the perspective of Islamic teachings and the method of guaranteeing it in Iranian law. The findings of the research indicate that various teachings in Islamic Sharia confirm the right of assembly and peaceful protest, especially in terms of calling for good, forbidding evil and Public litigation. Also, the constitution of Iran, influenced by religious teachings, recognized this right. However, the permit-based model in fulfilling this right, which is stated in the executive regulations and the procedure of the executive bodies, while making it impossible for natural persons to fulfill this right, also fails the organizations and parties in obtaining permission for peaceful gatherings and marches. According to the legislative plan in action, it is proposed to modify the approach of the political system and pay attention to religious teachings and the constitution in guaranteeing the right to participate in gatherings and protest in the public.
  Keywords: The right to peaceful assembly, The Right to protest in public, Demonstrations, marches, Guarantee the right to protest
 • Samaneh Rahmatifar * Pages 111-133
  The main purpose of this research is a comparative study of legal system of Islamic Republic Iran and Federal Republic of Germany of fighting against torture to provide a solution for weaknesses in the legal system of Iran. The research method is comparative; In this way, based on the international human rights law, the approach of the two legal systems in the fight against torture is described part by part and the strengths and weaknesses of each are analyzed. Findings show that despite the defects in Iran law in the fight against torture, the German legal system does not have a significant advantage over Iran and in turn has serious defects. The results show that the commonness of torture is not necessarily due to the weakness of legislation; its due to the lack of culture making of the government about the absolute prohibition of torture and the violence of this principale by government at all, and the high status of confession as a criminal evidence. Using the guidelines of the international human rights law can be used as an anti-torture strategy.
  Keywords: Confession, Detention, Training, absolute prohibition of torture
 • Reza Maboudi Neishabouri *, Seyed Alireza Rezaee Pages 135-155
  The right to a trial as one of the types of human rights has been emphasized in various international instruments and most countries' domestic laws and possibility of challenging a decision issued by dispute resolution authority is one example of a right to a trial. Considering relationship of this right to human rights, the validity of such an agreement is questionable. Regarding the arbitration, some regulations recognize the exclusion agreement about setting aside the arbitral award. An important question arises about whether this situation is contrary to the parties' right to a trial as one of the examples of human rights or not. This question has been examined in the current study and finally the present article concludes that in order to respect the human rights of the parties, the validity of said agreement is conditional on "being explicit", "freely" and "concluding after the award and knowing the reasons for the objection" and in case of violation of the principle of fair trial and lack of independency and impartiality in the arbitrator, the said agreement has no effect. In Iranian law, due to the lack of legal explicity and human rights considerations, only in the presence of all the above criteria, exclusion agreement about setting aside the arbitral award is valid and effective.
  Keywords: Relationship Between Human Rights, Arbitration, Right to Free Access to Justice, Violation of Human Rights, Right to Trial, Independence, Impartiality of Arbitrators
 • Hasan Savari *, Niloufar Ragheb Pages 157-177
  Codification, interpretation, enforcement, interpretation and modification, all are mainly affected by governments will. Margin of appreciation doctrine isn’t an exception in this respect. This doctrine provides certain flexibilities for implementation of the obligations of states under some circumstances. One would pose a question that in case the matter in question is one dealing with human rights how much and to what extent Margin of appreciation doctrine play its role under international human rights norms. This descriptive-analytical study examines the dimensions of the marginal doctrine and its effectiveness in the context of the principles of sovereignty and human rights and freedoms. In this regard, the said doctrine is analyzed in light of both the natural positivism schools to see its manifestation in the practice and view of the European Court of Human Rights. The results of the research show that, by determination of certain Criteria and restrictions for margin of appreciation doctrine as a product of legal positivism (voluntarism), European court of Human Rights attempts that considerations of the natural law school is being considered by states.
  Keywords: Margin of Appreciation, rule of states will, positivism law, Natural Law, Evaluation Criteria
 • Amir Maghami *, Farzane Yazdkhasti Pages 179-197
  When rights are recognized for people, but the simultaneous application of two rights causes damage to one or both rights, we face the problem of conflict of rights. There are three main approaches to solve such conflict: The first approach is to create meta-rules such as conflict resolution rules, which provide indicators to the public and finally to the judge to clearly understand the priority of one right over another. The three main forms of meta-rules are balancing, equilibrium and hierarchy. The second approach is to accept six criteria to resolve human rights conflicts, which have been used repeatedly by the European Court of Human Rights. From these six criteria, one or more criteria can be used depending on the situation governing the conflicting rights. The third approach is to apply the minimum restriction criterion. This means that any method that imposes the least amount of restrictions on two rights is the best method of conflict resolution. This article evaluates the possible solutions with a descriptive-analytical method by explaining the theories and relying on the jurisprudence of the European Court of Human Rights.
  Keywords: Conflict, human rights, social interest, European Court of Human Rights
 • Seyed Ahmad Fatemi Nejad *, Rohollah Eslami Pages 199-221
  One of the main issues facing human rights is the possibility and how it is implemented. In the domestic arena, the existence of political power from the Leviathan helps to guarantee the implementation of human rights, but in the international arena we face relatively anarchic conditions. The question is what mechanisms the prominent paradigms of political science and international relations have proposed for the implementation of human rights. In the article with the framework of genealogy paradigms and epistemological systems, human rights in the paradigms of political science and international relations are examined. For this purpose, thinkers, intellectual foundations, and executive mechanisms of human rights have been analyzed. The above paradigms can be placed in a continuum that encompasses a variety of perspectives from the possibility to the denial of human rights. At one end of the spectrum are liberal and technology-oriented approaches that consider the implementation of human rights in the domestic and international arenas possible and offer a variety of mechanisms for it. On the other hand, there are critical and phenomenological paradigms that make human rights and its implementation impossible in the current situation. Between the two is the paradigm of realism, which finds the implementation of human rights within the framework of the state feasible but finds it difficult to achieve in the international arena.
  Keywords: human rights, International Relations, Political Philosophy, World Leviathan, political science
 • Mohammad Hossein Talebi * Pages 223-240
  Natural law is the main reason of natural human rights. According to its most famous conception, natural law is the commands of practical reason about free human behaviours to arrive at eternal happiness. Western natural law discussions started from the sixth century BC. During this long history, natural law was under different conceptions. In the 19th century, natural law discussions subsided altogether because of the domination of positivism on the philosophers' thoughts and they were revived in three stages in the postmodern period of the 20th century. This paper analyses natural law theories in the second stage of the revival. These theories are classified into two groups: Catholic and Protestant views. The Catholics thought that paying attention to natural law teachings is necessary to make positive laws ethical in societies. Protestants were prudent in relation to natural law as the real (not intrinsic) secular morality. In addition to the particular deficiencies of each theory, the common problem of both two groups of theories is that they are not natural law in the same name. That is why dividing them under one word (of natural law) is not a correct logical division. The research method in this paper is a synthetic one, which is traditional – intellectual – critical.
  Keywords: Natural law, the second stage of revival, postmodern, Catholic, Protestant
 • Mahdi Moradi Berelian * Pages 241-262
  Biotechnology with its incredible advances has accelerated the dream of achieving a hyper human depicted in fictional stories and movies by combining human biological organs with various implants and prostheses. The human-machine hybridization known as the cyborg has posed wide-ranging challenges for the humanities. The emergence of rival discourses such as post-humanism, which promise to transcend the concept of human and enter post-humanity, is one of the consequences of such a reality. Meanwhile, the story of human rights, which is to a large extent the story of humanism and the appreciation of the status of the current dominant species in the world, the conscious human, has faced new actors and, consequently, new questions; Can cyborg, as a half-human-half-machine phenomenon, fall under the umbrella of human rights in its current meaning and scope? Does the complex and somewhat unknown nature of cyborgs lead to the abandonment of the human concept and the eventual collapse of human rights? This article tries to answer the previous questions using a descriptive-analytical method. The result of the present paper is the need to reconsider the concept of man and re-articulate the meaning and scope of human rights, as well as explain the phenomenon of the cyborg as a prominent step in the evolution of the human species and not a departure from humanism.
  Keywords: biotechnology, human, machine, Transhuman, Posthuman, Prosthesis
 • Mustafa Saburi *, Homeira Moshirzadeh Pages 263-283

  The theory of natural rights was a revolutionary doctrine that gradually gained attention. The main idea of this theory is to identify the rights that humans have due to human nature. This idea became a serious concern of Enlightenment thinkers such as Hugo Grotius, Thomas Hobbes, John Locke, Immanuel Kant and Thomas Paine, and it appeared in the provisions of the "American Declaration of Independence" and the "French Declaration of the Rights of Man and Citizen". In this article, we are trying to examine the Rise and Decline of the theory of natural rights in the perspective of Enlightenment thinkers. The claim of the article is that criticisms such as disregard to social order and traditions of political society, abstraction and individualism, which were raised in various forms in the thought system of some thinkers such as Edmund Burke, Jeremy Bentham, Friedrich Hegel and Karl Marx, It caused the theory of natural rights to be gradually marginalized from the beginning of the 19th century. However, this was not the end of natural law theory and its teachings have been extended with different expressions and understandings in contemporary political and legal thought and have been pursued by a number of thinkers including John Rawls, Robert Nozick and John Tasioulas.

  Keywords: Natural Rights, Political Thought, enlightenment era, human rights