فهرست مطالب

حقوق کودک - پیاپی 17 (بهار 1402)

مجله حقوق کودک
پیاپی 17 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/03
 • تعداد عناوین: 4
|
 • فاطمه عبدی* صفحات 1-13
  زمینه و هدف

  سیمون دوبوار معتقد است زنان به دلیل مشکلات و رنج هایی که به سبب بارداری، زایمان و مادری متحمل می شوند، لازم است تا از حقوق ویژه و خاصی در این مساله برخوردار شوند، از جمله آن ها حق آزادی تولید مثل و سقط جنین می باشد. هدف از این پژوهش بررسی و نقد و تحلیل نظرات دوبوار در مساله آزادی جواز سقط جنین و تولید مثل می باشد. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که با آسیب پذیرترین قشر، یعنی جنین در ارتباط است و همچنین تاثیر مستقیم بر حفظ نسل آینده دارد.

  روش

  این پژوهش که با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته است.

  یافته ها

  یافته ها حاکی از آن است که دوبوار حق انتخاب و تصمیم گیری در مورد حمل یا سقط جنین را از آن زن می داند. همچنین ایشان این مساله را راهی برای رهایی زنان از ستم جنسیتی می داند.

  نتیجه گیری

  دوبوار سقط جنین را یکی از مصادیق آزادی تولید مثل و گامی در جهت رهایی زنان از سلطه نظام مردسالارانه می داند، اما همانطور که در نقد و تحلیل نیز بیان شد، زنان نمی توانند مسئولیت ها و پیامدهای اعمالشان در مورد جنین را که دارای کرامت ذاتی انسانی است، نادیده بگیرند. حق سقط جنین به بهانه آزادی زن، مستلزم نفی وظایف و مسئولیت های او به عنوان یک مادر است.

  کلیدواژگان: سقط جنین، آزادی تولید مثل، سیمون دوبوار، باروری زنان، کرامت انسانی
 • مینا صالحی* صفحات 15-31
  زمینه و هدف

  از آنجا که تاکنون علیرغم توجهات و مطالعات در خصوص پدیده «کودکان کار»، وضعیت آنان بهتر نشده، در این تحقیق برآنیم تا با رویکردی کیفی و با روش مرور نظام مند مطالعاتی که تاکنون در این حوزه نگاشته شده، نقاط قوت ضعف پژوهش ها را بازیابی و پیشنهادات کاربردی ارائه شده آنان را ارزیابی کنیم تا مشخص شود چه میزان در بهبود وضعیت کودکان کار موثر بوده اند و در نهایت پیشنهاداتی کاربردی ارائه دهیم.

  روش

  برای این منظور، پس از جستجو در پایگاه های اطلاعاتی و یافتن مطالعات مرتبط با موضوع کودکان کار، 20 عنوان مطالعه وارد فرایند مرور نظام مند شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد: 1 با گذر زمان، مساله مندی پدیده کودکان کار بیشتر شده و این موضوع بحرانی تر شده؛ 2 ریشه ای ترین علت گرایش والدین به اجبار فرزندان به کار فقر اقتصادی است؛ 3 در قوانین ایران، قوانین کافی برای حمایت از کودکان وجود دارد، اما اجرای قوانین در عمل محقق نشده؛ 4 نقش بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد در برقراری ارتباط با کودکان کار، آگاهی بخشی به خانواده ها و حمایت مالی خانواده ها بسیار پررنگ است.

  نتیجه گیری

  جمع بندی نتایج تحقیقات و راهکارهای ارائه شده، بیانگر آن است که اقدامات برای رفع معضل کودکان کار، به دو دسته تقسیم می شوند: نخست اقدامات ساختاری و کلان که فقط در حوزه مسئولیت های بخش دولتی است و تاکنون در انجام این مسئولیت ها موفق نبوده و حتی ضمانت اجرایی برای قوانین مصوب حمایتی در نظر نگرفته اند و این مساله خود قوانین این حوزه را بی اثر کرده؛ دوم اقدامات مربوط به سطوح میانی و خرد که بخش خصوصی تاکنون در این زمینه به خوبی فعال بوده و موفقیت هایی نیز کسب کرده اند. در نهایت بخش دولتی باید در ایجاد زیرساخت های کلان اقتصادی و منظقه ای و نظارت بر اجرای صحیح قوانین حوزه کار کودک، همت بیشتری صرف کند. در فقه پویای اسلامی نیز قوانین مربوط به ولایت و سرپرستی کودکان توسط پدران بازبینی شده و اختیارات ولی محدود شود.

  کلیدواژگان: کودکان کار، بهره کشی، کار کودک، فقر اقتصادی و فرهنگی خانواده، مرور نظام مند
 • علی مشکین یزد، پروانه سودمند* صفحات 33-43
  زمینه و هدف

  تقریبا 23 درصد از نوجوانان در سراسر دنیا با والدین مبتلا به بیماری روانی زندگی می کنند. این نوجوانان غالبا بار خانواده را تحمل می کنند و اغلب بیشتر از آنکه بهزیستی داشته باشند، درگیر والدین خود هستند. این نوجوانان اعتقاد دارند که به دلیل داشتن اختلال روان پزشکی والدین، خانواده آن ها «عادی» نیست. انگ وجود والدین روانی، حتی می تواند در سرزندگی آینده این افراد اثرگذار باشد و جنبه های زندگی شخصی آنان را تحت شعاع قرار دهد و منجر به انزوا و محدودیت شدید ارتباطی شود، اگرچه تحقیقات در مورد فرزندان والدین مبتلا به بیماری روانی رو به رشد است، اما تعداد کمی از محققان تجربه انگ بیماری روانی والدین را در نوجوانان بررسی کرده اند. از این رو این مطالعه با روش پدیدارشناسی تفسیری برای پاسخ به سوال مطالعه در مورد معنای انگ اختلال روان پزشکی والدین از نگاه نوجوانان انجام خواهد شد.

  روش

  این پژوهش پدیدارشناسی هرمنیوتیک است. مطالعه بر روی 13 نفر از نوجوانانی که والدین آن ها اختلال روان پزشکی داشتند، با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند، انجام گردید. در این مطالعه از مصاحبه غیر ساختاریافته برای گردآوری داده ها استفاده گردید و فرآیند تحلیل داده ها پدیدار شناسی تفسیری دیکلمن و همکاران (1989 م.) بود.

  یافته ها

  «زندگی دوزخی»، درون مایه اصلی پدیده مورد مطالعه است که شامل سه درون مایه فرعی «والد کودک نما»، «پیله تنهایی» و «یک فدم تا مرگ» و معانی مشترک حمایت کننده آن ها است.

  نتیجه گیری

  بزرگ شدن با والدین مبتلا به بیماری روانی می تواند تاثیر منفی بر فرزندان داشته باشد. نتایج این مطالعه می تواند به شکل دادن مداخلات و سیاست هایی برای مبارزه و جلوگیری از انگ زنی نسبت به این کودکان کمک کند.

  کلیدواژگان: نوجوانان، هرمونیوتیک، انگ، تجربه زیسته
 • سید محمد کیکاوسی*، مارال جعفری قاضی جهانی صفحات 45-55
  زمینه و هدف

  بازی های رایانه ای به دلیل داشتن جذابیت های سمعی و بصری ناشی از تصاویر متنوع و گیرا به عنوان پدیده نوین در میان کودکان و نوجوانان پرطرفدار است. این بازی ها علاوه بر اینکه می تواند اثرات مثبتی مانند پرورش استعدادها، ایجاد خلاقیت و افزایش بهره هوشی به همراه داشته باشد، به دلایل گوناگونی از جمله استفاده غیر متعارف و بدون محدودیت کمی و کیفی، پیامدهای بسیار ناهنجار داشته باشد. از این رو این پرسش مطرح می شود که دامنه و گستردگی استفاده از این پدیده سرگرم کننده تا چه اندازه می تواند مناسب کودک و نوجوان باشد؟ لذا نگارش حاضر به منظور آسیب شناسی بازی های مورد نظر بر روی رفتار کودکان و نوجوانان صورت گرفته و هدف از آن بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر تمایلات بزه کارانه و انحراف کودکان و نوجوانان است.

  روش

  در این خصوص، از نظر متخصصان روان شناسی و صاحب نظران علوم تربیتی و نیز یافته های پژوهشی به دست آمده از مطالعه رفتار گروه هدف بهره جسته است.

  یافته ها

  بر اساس بررسی های به عمل آمده، می توان گفت تقویت حس پرخاشگری در ذهن و روان کاربران که در بسیاری از بازی های خشونت آمیز مشاهده می شود، رفته رفته و به صورت ناخودآگاه به ستیزه جویی آن ها در رفتار و ترغیب به اعمال ناهنجار در دراز مدت می انجامد. کودکان و نوجوانان در انجام بازی، کشتار اهداف از پیش تعیین شده و تخریب محیط پیرامون بازی با افشردن ابزارهای بازی دست زده و این نقش مخربانه نهادینه شده و در اندیشه آن ها، ارتکاب جرم و جنحه را سهل می انگارد. آنگاه کودک و نوجوانی که در نقش بازی های خود فرو رفته، قدرت درک مرزبندی میان دنیای مجازی و واقعیت را از دست داده و سعی می کند آنچه فرا گرفته، در دنیای بیرون بیازماید و تجربه کند. این آسیب روانی و اجتماعی در کنش بسیاری از بزه کاران کانون های اصلاح و تربیت مشاهده و مورد ارزیابی واقع شده است، لذا توجه بیش از پیش به این مقوله، همان گونه که صاحب نظران حوزه های روان شناسی، اجتماعی و علوم تربیتی بدان هشدار نموده اند، حائز اهمیت بوده و در وهله نخست مراقبت های والدین را می طلبد.

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق حاکی از آن است که اعتیاد کودکان و نوجوانان به بازی های رایانه ای به ویژه بازی های خشن می تواند آسیب های عمیقی به روان آن ها وارد کند و شخصیت ستیزه جو، مخرب و جنایتکار را در آن ها ایجاد کند.

  کلیدواژگان: بازی رایانه ای، سهل انگاری بزه، روان شناسی جرم، کودک و نوجوان
|
 • Fatemeh Abdi* Pages 1-13
  Background and Aim

  Simon de Beauvoir believes that due to the problems and sufferings that women suffer due to pregnancy, childbirth and motherhood, it is necessary to enjoy special and special rights in this matter, including the right to freedom of reproduction and Abortion is. The purpose of this research is to review and criticize de Beauvoir's opinions on the issue of freedom of abortion and reproduction. This issue is important because it is related to the most vulnerable layer, the fetus, and also has a direct impact on the preservation of the future generation.

  Method

  This research was written using documents and library resources and descriptive and analytical method.

  Results

  The findings indicate that de Beauvoir considers the woman's right to choose and decide on pregnancy or abortion and also considers this issue as a way to free women from gender oppression.

  Conclusion

  De Beauvoir considers abortion as one of the examples of freedom of reproduction and a step towards liberating women from patriarchy, but as stated in the review and analysis, women cannot ignore the responsibilities and consequences of their actions regarding the fetus, which has inherent human dignity. The right to abortion under the pretext of a woman's freedom requires the negation of her duties and responsibilities as a mother.

  Keywords: Abortion, Freedom of Reproduction, Simone de Beauvoir, Women’s Fertility, Human Dignity
 • Mina Salehi* Pages 15-31
  Background and Aim

  Since until now, despite the attention and studies regarding the phenomenon of "working children", their condition has not improved, in this research, we intend to recover the strengths and weaknesses of the researches and make suggestions with a qualitative approach and with a systematic review method of the studies that have been written so far in this field. We should evaluate the application presented by them in order to determine how much they have been effective in improving the condition of working children and finally provide practical suggestions.

  Method

  For this purpose, after searching the databases and finding studies related to the subject of working children, 20 study titles were included in the systematic review process.

  Results

  The results show: 1. With the passage of time, the problem of working children has increased and this issue has become more critical; 2. The most root cause of parents' tendency to force their children to work is economic poverty; 3. In Iranian laws, there are enough laws to protect children. But the implementation of the laws has not been achieved in practice; 4. The role of the private sector and non-governmental organizations in communicating with working children, informing families and providing financial support to families is very prominent.

  Conclusion

  Summarizing the results of the research and the presented solutions show that the measures to solve the problem of working children are divided into two categories: First, the structural and macro measures that are only in the area of the responsibilities of the public sector and so far have not been successful in fulfilling these responsibilities, and even the executive guarantee for the laws They have not considered the approvals and this issue has made the laws in this field ineffective. Second, measures related to the middle and small levels, which the private sector has been very active in this field so far and have achieved success. Finally, the public sector should put more effort in creating macroeconomic and regional infrastructures and monitoring the correct implementation of child labor laws. In dynamic Islamic jurisprudence, the laws related to guardianship and guardianship of children by fathers should be reviewed and the powers of guardians should be limited.

  Keywords: Working Children, Exploitation, Child Work, Economic, Cultural Poverty of the Family, Systematic Review
 • Ali Meshkin Yazd, Parvaneh Soodmand* Pages 33-43
  Background and Aim

  Approximately 23% of teenagers worldwide live with parents suffering from mental illness. These teenagers often bear the burden of the family and are often more involved with their parents than they are well-being. These teenagers believe that their family is not "normal" due to their parents' psychiatric disorder. The stigma of the presence of mentally ill parents can even affect the future vitality of these people and overshadow aspects of their personal lives and lead to isolation and severe communication limitations. Although research on the children of parents with mental illness is growing, few researchers have investigated the experience of parental mental illness stigma in adolescents. Hence, this study uses an interpretive phenomenological method to answer the study question about The meaning of the stigma of parental psychiatric disorder will be done from the perspective of adolescents.

  Method

  This research is hermeneutic phenomenology. A study on 13 teenagers whose parents had psychiatric disorders. They were selected by purpose-based sampling. In this study, unstructured interviews were used to collect data and the data analysis process was interpretive phenomenology.

  Results

  "Hellish life" is the main theme of the phenomenon under study, which includes three sub-themes of "childlike parent", "lonely cocoon" and "one step to death" and their supporting common meanings.

  Conclusion

  Growing up with mentally ill parents can have a negative effect on children. The results of this study can help shape interventions and policies to combat and prevent stigmatization of these children.

  Keywords: Adolescents, Hermeneutic, Stigma, Lived Experience
 • Seyed Mohammad Keykvosi*, Maral Jafari Ghazi Jahani Pages 45-55
  Background and Aim

  Along with the advancement of technology and unlimited introduction of computer games around the world, these games quickly opened their place among children and teenagers. The scope and extent of using this phenomenon is such that you can find less children and teenagers who Do not play computer games. Also, in many parts of the city, in parallel with the people's welcome, clubs related to these games have become popular and for more benefit, the most up-to-date games are provided to children and teenagers regardless of this issue. They give age group ratings. Most parents have passively submitted to this situation without worrying about the destructive effects of this commercial-emotional product and have included such activities in their children's extra programs. This article is done to analyze the pathology of the discussed games on the behavior of children and teenagers and at the same time, according to the research and the relevant statistical results, it lists its harmful aspects with targeted software. The prospect of war follows this theme.

  Method

  This research was written using documents and library resources and descriptive and analytical method.

  Results

  Based on the studies, it can be said that strengthening the sense of aggression in the mind and psyche of the users, which is observed in many violent games, gradually and unconsciously leads to their belligerence in their behavior and urges them to do abnormal actions in the long term. In playing the game, children and teenagers kill the predetermined goals and destroy the environment around the game by using the game tools.

  Conclusion

  The results of the research indicate that the addiction of children and teenagers to computer games, especially violent games, can cause deep damage to their psyche and develop a militant, destructive and criminal character in them.

  Keywords: Computer Game, Negligence of Crime, Psychology of Crime, Child, Adolescent