فهرست مطالب

مجله تحقیقات سلامت در جامعه
سال دهم شماره 1 (بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمدرضا داودآبادی، زهرا نقوی کنجین*، ابوالفضل حسین نتاج، سیاوش اعتمادی نژاد صفحات 1-15
  مقدمه و هدف

  قرارداد روان شناختی ایمنی را می توان باورهای افراد در مورد تعهدات ایمنی متقابل که از وعده های ضمنی یا صریح استنتاج می شود، تعریف کرد. مطالعه ی حاضر با هدف ارزیابی ویژگی های روان سنجی نسخه ی فارسی پرسشنامه ی قرارداد روان شناختی ایمنی انجام شد.

  روش کار

  پس از ترجمه و بازترجمه ی پرسشنامه ی قرارداد روان شناختی ایمنی واکر (2010)، سنجش روایی صوری و محتوایی (نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا) با مشارکت 20 نفر از متخصصان ایمنی و بهداشت حرفه ای صورت گرفت. همچنین، پایایی به روش آزمون بازآزمون با مشارکت 30  نفر ارزیابی شد و روایی سازه با مشارکت 320 نفر از جامعه ی هدف با انجام تحلیل عاملی تاییدی بررسی شد. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS 22 و AMOS 24 انجام شد. سطح معنی داری کمتر از 05/0 لحاظ شد.

  یافته ها

  در روایی صوری و محتوایی یک گویه از تعهدات ایمنی کارفرما با نمره ی تاثیر و شاخص روایی محتوای کم، حذف شد. مقادیر آلفای کرونباخ پرسش نامه های تعهدات ایمنی کارفرما و کارکنان به ترتیب پایایی عالی (90/0<) و خوب (90/0-75/0) را نشان داد. همچنین، ضریب هم بستگی درون طبقاتی آن ها قابل قبول ارزیابی شد. با انجام تحلیل عامل تاییدی، پرسش نامه های تعهدات ایمنی کارکنان و کافرما به ترتیب با 15 و 11 گویه، شاخص برازش نیکویی مناسب را نشان دادند.

  نتیجه گیری

  پرسشنامه ی قرارداد ایمنی روان شناختی متشکل از دو شاخص تعهدات ایمنی کارکنان با ابعاد «رفتار ارتباطی و گزارش دهی» و «رفتار انطباقی» و تعهدات ایمنی کارفرما با ابعاد «منافع ایمنی کارکنان» و «تامین منابع» از روایی و پایایی قابل قبول برخوردار بودند.

  کلیدواژگان: قرارداد روانشناختی ایمنی شغلی، پایایی، روایی
 • مائده رمضانی، حسن رضایی*، محسن جهانشاهی، هاجر آبیار صفحات 16-29
  مقدمه و هدف

  شیرابه ی حاصل از دفن پسماندهای شهری یکی از پساب های آلوده است که می تواند موجب آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی و به ویژه محیط زیست شود. همچنین، با افزایش جمعیت و توسعه ی شهرنشینی، روند تولید فاضلاب های شهری نیز رو به افزایش است. لذا در راستای حل این معضل محیط زیستی، در این مطالعه، تصفیه ی مخلوط شیرابه ی زباله و فاضلاب شهری به صورت هم زمان با استفاده از فرایند انعقاد الکتروشیمیایی مدنظر قرار گرفت.

  روش کار

  مطالعه ی حاضر به صورت آزمایشگاهی، درباره ی پساب تولیدی از محل دفن زباله ی شهرستان قائمشهر به همراه فاضلاب خانگی تولیدشده در این شهرستان انجام شده است.  در این پژوهش، پارامترهای موثر بر فرایند انعقاد الکتروشیمیایی، از جمله جنس الکترودها (آهن و آلومینیم)، آرایش الکترودها (تک قطبی سری-موازی و دوقطبی سری)، شدت جریان (5/0، 1 و 2 آمپر) و pH اولیه ی پساب (2/3، 1/6 و 4/11)، به منظور کاهش COD در پساب حاوی مخلوط شیرابه ی زباله و فاضلاب شهری با نسبت برابر بررسی شد. به گونه ای که بعد از انتخاب الکترود مناسب در شرایط پیش فرض (شدت جریان 1 آمپر، pH پساب و مدت زمان 120 دقیقه)، تاثیر تغییر شدت جریان و همچنین، تغییر مقدار اولیه ی pH پساب در آرایش های مختلف  الکترودها بر میزان حذف COD بررسی شد. همچنین، نتایج به منظور صحت سنجی، بعد از سه بار تکرار گزارش شد.

  یافته ها

  در شرایط بهینه، الکترود آهن در آرایش تک قطبی سری و با شدت جریان 2 آمپر در pH پساب و در مدت زمان 120 دقیقه به حذف 8/57 درصد از COD منجر شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به عملکرد قابل قبول فرایند انعقاد الکتروشیمیایی می توان برای تصفیه ی فاضلاب شهری و شیرابه ی محل دفن زباله از پتانسیل این فرایند استفاده کرد.

  کلیدواژگان: انعقاد الکتروشیمیایی، شیرابه ی زباله، فاضلاب شهری، الکترود
 • افسانه سادات سید حسینی، اعظم فرح بیجاری*، شقایق زهرایی، آزاده طاولی صفحات 30-39
  مقدمه و هدف

  مهاجران بیشتر در معرض تجربه ی اختلال علائم جسمانی قرار می گیرند؛ زیرا آن ها اغلب وقایع آسیب زا و استرس زایی را  قبل و پس از مهاجرت تجربه می کنند. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط ویژگی های جمعیت شناختی با شدت علائم جسمانی مهاجران ایرانی ساکن آلمان انجام شد.

  روش کار

  این پژوهش مطالعه ای توصیفی هم بستگی و مقطعی بود که برای بررسی رابطه ی بین ویژگی های جمعیت شناختی و شدت علائم جسمانی مهاجران ایرانی ساکن آلمان در تابستان سال 1402 انجام شد. در این مطالعه، 253 نفر از مهاجران ایرانی ساکن آلمان از طریق تکمیل پرسش نامه ی آنلاین مشارکت کردند. پرسش نامه شامل دو بخش اطلاعات جمعیت شناختی (شامل سن، جنسیت، وضعیت تاهل، تحصیلات، شغل، تلسط به زبان انگلیسی و آلمانی، نحوه ی مهاجرت و مدت زمان اقامت) و پرسش نامه ی پانزده سوالی علائم جسمانی مستخرج از پرسش نامه ی سلامت بیمار اشپیتزر و همکاران (1999) بود. داده های به دست آمده از طریق نرم افزار SPSS 26 و با استفاده از آمار توصیفی و روش رگرسیون گام به گام تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها

  شرکت کنندگان شامل 155 نفر زن و 98 نفر مرد، دارای میانگین سنی 15/35 و انحراف معیار 95/6 بودند. میانگین علائم جسمانی در گروه های زنان (97/8)، طلاق گرفته ها (9/10)، تحصیلات دیپلم و کمتر (33/9)، افراد بیکار (39/9)، افراد مسلط به زبان انگلیسی در حد پایه (75/9) و آلمانی (96/9)، مهاجرت از طریق پناهندگی (91/9) و مدت اقامت شش ماه (89/8) از سایرگروه ها بالاتر بود.  مدل رگرسیونی مورد بررسی در پنج گام، متغیر های تلسط به زبان آلمانی، جنسبت، تسلط به زبان انگلیسی، نحوه ی مهاجرت و تاهل را برای پیش بینی شدت علائم جسمانی شناسایی کرد. ضریب هم بستگی  چندگانه 63/0 و ضریب تعیین (R2) نیز 40/0 به دست آمد که بیانگر این است که ویژگی های جمعیت شناختی می توانند 40 درصد از تغییرات علائم جسمانی مهاجران را تبیین کنند.

  نتیجه گیری

  توجه به ویژگی های جمعیت شناختی افراد در مطالعه و درمان علائم جسمانی امری ضروری محسوب می شود. در نظر گرفتن پیشینه ی فردی و اجتماعی و وضعیت کنونی فرد مهاجر، مبنایی برای هدایت بهتر خدمات بهداشتی و درمانی خواهد بود.

  کلیدواژگان: علائم جسمانی، مهاجران ایرانی، ویژگی های جمعیت شناختی
 • گیسیا فخرالکونینی، افشین بهمنی*، سیران نیلی، طاهره پاشایی صفحات 40-50
  مقدمه و هدف

  سرطان دهانه ی رحم دومین سرطان شایع در میان زنان است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین سواد سلامت و تعیین کننده های موثر بر انجام آزمایش پاپ اسمیر بر اساس مدل انگیزش محافظت اجرا شد.

  روش کار

  مطالعه ی مقطعی در زنان واجد شرایط مراجعه کننده به پایگاه بهداشتی در شهر موچش در سال 1041 انجام شد. 612 نفر به صورت سرشماری انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه ی اطلاعات جمعیت شناختی، ابزار سنجش سواد سلامت جمعیت شهری ایران (18 تا 65 سال) و پرسش نامه ی سازه های تئوری انگیزش محافظت انجام شد. داده ها وارد نرم افزار SPSS  ورژن 22 شد و با استفاده از شاخص های توصیفی، آزمون کولموگروف اسمیرنف، تحلیل واریانس و هم بستگی پیرسون آنالیز شد. سطح معنی داری نیز 50/0< P در نظر گرفته شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که نمره ی میانگین سواد سلامت 48/42± 99/03 ، سازه ی خواندن 81/82± 76/03، سازه ی دسترسی 87/92± 04/03، سازه ی درک 56/72 ± 94/13 ، سازه ی ارزیابی 12/42 ± 86/13 و سازه ی تصمیم گیری 92/52 ± 73/03 است. بین سواد سلامت و نمره ی حیطه ی شدت درک شده، نمره ی حیطه ی ترس، نمره ی حیطه ی کارایی پاسخ درک شده، نمره ی حیطه ی خودکارآمدی،  نمره ی حیطه ی پاداش درک شده و میانگین کل ارتباط معنادار وجود داشت (50/0>P). درحالی که بین سواد سلامت و نمره ی حیطه ی حساسیت درک شده، نمره ی حیطه ی هزینه ی پاسخ و نمره ی انگیزش محافظت ارتباط وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  سواد سلامت زنان تاثیر مستقیم و معناداری بر برخی از تعیین کننده های انجام آزمایش پاپ اسمیر دارد. به عبارت دیگر، زنانی که سواد سلامت بالاتری دارند، بیشتر به انجام آزمایش پاپ اسمیر تمایل دارند.

  کلیدواژگان: سواد سلامت، پاپ اسمیر، انگیزش محافظت، سرطان دهانه ی رحم
 • سجاد فعال صنعتی، اسحق برفر*، ابوالفضل پاینده، محمد خمرنیا صفحات 51-60
  مقدمه و هدف

  سیاست گذاران می توانند با بررسی سبک های رهبری متناسب با سازمان های بهداشتی درمانی و تشکیل گروه های تیمی به بهبود عملکرد پرسنل و به تبع آن، بهبود کیفیت مراقبت های سلامت اقدام کنند. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ی بین سبک رهبری مدیران پرستاری و کار تیمی پرستاران  انجام شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی تحلیلی بود که درباره ی 005 پرستار شاغل در هشت بیمارستان دانشگاهی منتخب در شهرهای مشهد و زاهدان در سال 2041-1041 انجام شد. داده ها با استفاده از دو پرسش نامه ی سبک رهبری و کار تیمی از طریق مصاحبه گردآوری شد. از روش های آمار توصیفی همچون میانگین و انحراف معیار برای تعیین نمرات سبک رهبری و کار تیمی و از ضریب هم بستگی پیرسون و اسپیرمن برای بررسی ارتباط بین دو متغیر استفاده شد.

  یافته ها

  سبک رهبری غالب از نظر شرکت کنندگان، رهبری تحول گرا (6/73 درصد) بود.  میانگین نمره ی کلی کار تیمی 84/0± 66/3 بود و 8/19 درصد از پرستاران به ‎کار تیمی نمره ی مطلوبی (سه و بیشتر) دادند. سبک رهبری تحول گرا و منفعل به ترتیب، بیشترین و کمترین رابطه ی مستقیم را با کار تیمی داشتند (50/0< P). همچنین، میانگین نمره ی کار تیمی در پرستاران با مدیران دارای سبک رهبری تحول گرا نسبت به دیگر سبک ها بیشتر بود (50/0< P).

  نتیجه گیری

  مدیران و سرپرستاران اجرایی می توانند با انتخاب سبک رهبری تحول گرا و ارتقای دانش رهبری، تاثیر مثبتی بر کار تیمی و به تبع آن، شاخص های عملکردی واحد خود بگذارند. برای دستیابی به این مهم، برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت، انتخاب سرپرستاران مراکز با هدف افزایش کار تیمی و طراحی مکانیسمی برای ارائه ی بازخوردهای پرسنل بیمارستان ها در مورد سبک رهبری مسئول مستقیم خود پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: سبک رهبری، کار تیمی، مدیران پرستاری
 • نرگس کلبادی نژاد، فاطمه عبداللهی، ابوالفضل حسین نتاج، الهام لطفعلی نژاد، شهاب پاپی* صفحات 61-73
  مقدمه و هدف

  با افزایش سن در مردان، سطح بعضی هورمون های مهم و ضروری در بدن به تدریج کاهش می یابد و به بروز علائم جسمی و روانی در مردان  میان سال و سالمند منجر می شود که به آندروپوز معروف است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین تصویر بدنی و عزت نفس در مردان آندروپوز مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان نکا انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه ی توصیفی تحلیلی، 376 مرد سالمند 60 سال و بالاتر ساکن شهرستان نکا با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای بررسی شدند. داده های پژوهش با استفاده از فرم اطلاعات جمعیت شناختی، پرسش نامه ی استاندارد خودارزیابی علائم آندروپوز مردان ایرانی (MASSQ)، پرسش نامه ی عزت نفس روزنبرگ و پرسش نامه ی چندبعدی نگرش فرد در مورد بدن خود (MBSRQ) جمع آوری شد. از آزمون های آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد و آزمون های پارامتری ضریب هم بستگی پیرسون، تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و رگرسیون خطی برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین (انحراف معیار) سنی سالمندان شرکت کننده در مطالعه، 5/5±6/66 سال با دامنه ی سنی 60 تا 91 سال بود. سطح تحصیلات بیش از نیمی از سالمندان، ابتدایی بود (1/66 درصد). تقریبا نیمی از شرکت کنندگان مبتلا به بیماری مزمن بودند. میانگین (انحراف معیار) عزت نفس و تصویر بدنی سالمندان به ترتیب 44/3±78/5 و 13/18±33/176 بود. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که متغیرهای تعداد سال های ازدواج دارای ارتباط معنادار و معکوس و تعداد رابطه ی جنسی در ماه دارای ارتباط معنادار و مستقیم با نمره ی عزت نفس هستند. همچنین، نتایج متغیرهای سن همسر و تعداد فرزند دارای ارتباط معنادار و معکوس با نمره ی تصویر بدنی هستند. نتایج رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که متغیرهای شغل، شغل همسر، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، وضعیت زندگی، شاخص توده ی بدنی، فعالیت بدنی، بیماری زمینه ای، بیماری جسمی، تعداد رابطه در ماه، تعداد سال های ازدواج و نمره ی تصویر بدنی دارای ارتباط معنادار هستند. بین نمرات عزت نفس و تصویر بدنی رابطه ی معناداری وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  درک معنای تصور بدنی، عوامل موثر بر آن و چگونگی ارتباط این عوامل با عزت نفس در میان سالمندان باعث می شود که این افراد تصور بدنی مثبتی از خود داشته باشند که در نهایت، به بهبود وضعیت روانی و اجتماعی و کیفیت زندگی در سالمندان منجر می شود.

  کلیدواژگان: سالمندی، آندروپوز، تصویربدنی، عزت نفس
 • سارا مقیمی، آیدا نگاری، زهرا عرب برزو، مریم سراجی* صفحات 74-82
  مقدمه و هدف

  دیابت یکی از بیماری های شایع غیرواگیر است که بیشترین شیوع را در بین بیماری های متابولیک در جهان دارد. افسردگی، استرس و اضطراب در بیماران دیابتی دیده می شود. وضعیت خودمراقبتی بیماران مهم ترین عامل در کنترل دیابت است. لذا مطالعه ی حاضر با هدف تعیین رابطه ی استرس، اضطراب و افسردگی با خودمراقبتی در بیماران دیابتی نوع دو انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه از نوع مقطعی بود. جامعه ی آماری را 266 نفر از بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان بوعلی زاهدان طی دی تا اسفند 1401 تشکیل دادند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ی افسردگی، استرس و اضطراب (DASS-21) و پرسشنامه ی رفتار خودمراقبتی دیابت انجام شد. مقدار CVR و CVI پرسشنامه 84/ 0 و مقدار آلفای کرونباخ 9/0 بود. داده ها با استفاده از آزمون هم بستگی پیرسون و رگرسیون لجستیک در نرم افزار SPSS.22 تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میانگین سنی شرکت کنندگان 8/53 سال بود. 9/69 درصد از شرکت کنندگان زن، 9/98 درصد متاهل و 3/67 درصد دارای تحصیلات زیر دیپلم بودند. میانگین استرس در بین بیماران 8/18، اضطراب 4/17، افسردگی 7/18 و رفتار خودمراقبتی 9/25 بود. بر اساس نتایج  متغیرهای جمعیت شناختی، 11 درصد از شرکت کنندگان رفتار خودمراقبتی را نشان داده بودند که متغیر سطح تحصیلات معنی دار بود (05/0>P). به طوری که سطح تحصیلات بالاتر تاثیر مثبت روی رفتار داشت (05/0>P). نتایج حاصل از رگرسیون 13 درصد بروز رفتار خودمراقبتی را گزارش کرده بود که متغیرهای سطح تحصیلات، استرس، اضطراب و افسردگی تاثیر معناداری بر رفتار داشتند (05/0>P). سطح تحصیلات بالاتر و استرس، اضطراب و افسردگی پایین تاثیر مثبتی روی رفتار داشتند.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که در سطح تحصیلات بالاتر، خودمراقبتی افزایش می یابد و با افزایش استرس، اضطراب و افسردگی خودمراقبتی کاهش می یابد.

  کلیدواژگان: استرس، اضطراب، افسردگی، دیابت نوع دو
 • مژگان ملکی، ساره شاکریان* صفحات 83-94
  مقدمه و هدف

  پاسخ گویی اجتماعی به منزله ی جهت دهی تمامی فعالیت های آموزش پزشکی به سمت تربیت پزشکانی است که قادر به مرتفع کردن نیازهای سلامتی جامعه ی هدف باشند. این تحقیق به منظور بررسی میزان پاسخ گویی اجتماعی از دیدگاه دانشجویان و استادان در دانشگاه علوم پزشکی ایلام در دوران قبل از کرونا و دوران کرونا انجام شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر به شیوه ی توصیفی پیمایشی در سال 1401 انجام شد.  مشارکت کنندگان این تحقیق دانشجویان و استادان پزشکی و دندان پزشکی (788 نفر) دانشگاه علوم پزشکی ایلام بودند که با روش سرشماری وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری اطلاعات پژوهش از پرسش نامه ی استاندارد آموزش پاسخ گو شامل10 محور  و 85 سوال استفاده شد. 

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میانگین رتبه ای مولفه های محدوده ی استانداردهای دانشکده ی پزشکی (9/24) (0002/0= P)، میزان بهبود کیفیت در آموزش و پژوهش (4/34) (0003/0= P)، میزان مکانیسم اجباری برای اعتباربخشی (2/23) (003/0= P) و میزان اصول جهانی با ویژگی زمینه (8/33) (002/0=P) هم از دیدگاه استادان و هم از دیدگاه دانشجویان در دوران کرونا در وضعیت نامطلوبی قرار داشتند که در مقایسه با دوران قبل کرونا، دارای تفاوت آماری معنادار (05/0< P) بود. مولفه ی نقش های در حال تحول پزشکان و سایر حرفه های سلامت (5/82) (098/0= P) و مدیریت پاسخ گو و موثر (8/74) (0001/0= P) در دوران کرونا در وضعیت مطلوبی قرار داشتند.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های مطالعه،  اکثر موارد مربوط به آموزش پاسخ گو نمره ی پایینی کسب کردند. نیاز به زمینه سازی برای افزایش پاسخ گویی اجتماعی و رفع نقاط ضعف در دانشگاه های پزشکی  و همچنین، نیاز به مقابله با شرایط بحرانی وجود دارد.

  کلیدواژگان: پاسخ گویی اجتماعی، دانشجو، پزشکی، قبل کرونا، دوران کرونا
 • صنوبر ایمانیان، رقیه مصطفی لو، فرزانه فنائی*، سپیده صحراگرد صفحات 95-108
  مقدمه و هدف

  میکروپلاستیک ها (MPs) آلاینده هایی نوظهور و با ماندگاری بالا در محیط زیست هستند. مطالعات متعددی به بررسی آلودگی MPs در محیط آبی پرداخته اند؛ اما با توجه به ملموس نبودن آلودگی در محیط خاک و دشواری ارزیابی MPs در خاک، کمتر به آن پرداخته شده است. این مطالعه با هدف بررسی سیستماتیک آلودگی خاک در محل های دفن پسماند شهری به MPs انجام گرفت.

  روش کار

  مطالعه ی حاضر از نوع مرور سیستماتیک و بر اساس دستورالعمل پریزما (PRISMA) انجام شد. به این منظور، پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Science Direct، Web of Science، Scopus، Google Scholar و پایگاه های داخلی Magiran و SID با استفاده از کلیدواژه های اصلی Microplas tic،Soil ،landfill  و کلمات معادل در Mesh تا سال 2023 بررسی شد. در ادامه ، غربالگری بر اساس معیارهای ورود و خروج و اهداف مطالعه انجام گرفت و در مجموع، 15 مقاله ارزیابی شد.

  یافته ها

  مطالعات نشان داد نوع و میزان میکروپلاستیک ها در خاک محل دفن متاثر از پارامترهای مختلفی است. میکروپلاستیک ها دارای غلظت های مختلف و اندازه ی ذرات کمتر از μm 10 تا بیش از mm 5 بودند. بیشترین ترکیب استخراج شده مربوط به پلی اتیلن ترفتالات (PET) و پلی وینیل کلراید (PVC) بود. مقادیر MPs در عمق های مختلف نمونه برداری متفاوت است و با افزایش عمر محل دفن و سن مواد پلاستیکی افزایش می یابد. میکروپلاستیک هایی که اندازه ی کوچک تری داشتند، در مکان هایی که پسماندهای پلاستیکی در معرض درجات بالای هوازدگی قرار داشتند، دارای بیشترین فراوانی بودند.

  نتیجه گیری

  تولید انبوه پسماندهای پلاستیکی و خطرهای بهداشتی و اکولوژیکی آن به عنوان آلاینده ای نوظهور و پایدار در محیط زیست، بیانگر لزوم توجه ویژه به تدوین برنامه هایی برای کاهش مصرف  مواد پلاستیکی و افزایش بازیافت زائدات آن است. از طرفی، با توجه به اهمیت کیفیت خاک در چرخه ی تامین مواد غذایی و تاثیر مستقیم آن در آلودگی آب و هوا، پایش و کنترل مستمر آلودگی خاک به این مواد به همراه  بررسی منابع ورود آن ها به محیط زیست می تواند کمک شایانی به مدیریت این چالش کند.

  کلیدواژگان: میکروپلاستیک، پلاستیک، خاک، محل دفن پسماند، آلایندهی نوظهور
 • فرشته محمدنژاد، سید حسن نیکوکار، نصیبه حسینی* صفحات 109-120
  مقدمه و هدف

  لیشمانیوز نوعی بیماری گرم سیری نادیده گرفته شده طبقه بندی شده است که تک ‎یاخته های لیشمانیا آن را ایجاد می کنند و گزش پشه های خاکی باعث انتقال آلودگی به انسان می شود. فراوانی ناقلان، هزینه ی بالای داروها، درمان های طولانی مدت و مقاومت دارویی از موانع جدی برای کنترل این بیماری است. در این راستا، مطالعه ی حاضر به بررسی تاثیر لارودرمانی به عنوان روشی جدید  در درمان زخم های لیشمانیوز پوستی پرداخته است. در ماگوت تراپی از لارو مگس های کالیفوریده برای درمان زخم های مزمن استفاده می شود.

  روش کار

  مطالعه ی حاضر مروری غیرنظام مند است. داده ها با استفاده از کلمات کلیدی «لیشمانیوز»، «لیشمانیا»، «ماگوت تراپی» و «لارو مگس» از پایگاه های اطلاعاتیPubMed ،Ovid Medline ، Web of Science ،SID ، Scopus و موتور جست وجوگر  Google Scholar در محدوده ی زمانی 2008 تا 2023 جمع آوری شدند. در این پژوهش، تمام مطالعات منتشرشده ی مربوط به لارودرمانی برای درمان زخم های لیشمانیوز پوستی وارد مطالعه و بررسی شدند.

  یافته ها

  لاروها از طریق گرانولاسیون بافت در بستر زخم می توانند به ایجاد پوست جدید سالم کمک کنند. این لارو ها به طور مکانیکی، از طریق حرکت ضمائم دهانی روی زخم و به طور هم زمان، با ترشح ترکیبات پروتئولیتیک و ضدانگلی، بار میکروبی را در زخم ها کاهش می دهند و به بهبود زخم منجر می شوند.

  نتیجه گیری

  لارودرمانی برای درمان زخم های مزمن استفاده می شود و اثر ترمیم کنندگی دارد. ازآنجایی که لارودرمانی گزینه ای طبیعی و کم هزینه است، می توان از آن به عنوان روش درمانی جایگزین برای بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی مقاوم به داروهای رایج استفاده کرد.

  کلیدواژگان: لیشمانیوز، انگل لیشمانیا، ماگوت تراپی، لارو مگس
|
 • MohammadReza Davodabadi, Zahra Naghavi-Konjin*, Abolfazl Hosseinnataj, Siavash Etemadinezhad Pages 1-15
  Introduction and purpose

  The psychological contract of safety can be conceptualized as the beliefs of individuals about mutual safety obligations that are inferred from implicit or explicit promises. The present study aimed to evaluate the psychometric properties of the Persian version of the psychological contract of safety questionnaire.

  Methods

  After forward-backward translation of Walker's safety psychological contract questionnaire (2010), face and content validity assessments were conducted, including the content validity ratio and content validity index with participation of 20 occupational health and safety experts. Its reliability was evaluated using the test-retest method involving 30 participants, and construct validity was assessed through confirmatory factor analysis with 320 participants from the target population. Data analysis was performed in SPSS software (version 22) and AMOS software (version 24). A significance level of less than 0.05 was considered.

  Results

  In terms of face and content validity, one item related to the safety obligations of the employer was removed due to a low impact score and content validity index. The Cronbach's alpha values for the employer and employee safety obligations questionnaires indicated excellent (<0.90) and good (0.75-0.90) reliability, respectively. Additionally, their intraclass correlation coefficient was considered acceptable. Confirmatory factor analysis showed a good fit index for the employee and employer safety obligations questionnaires, which consisted of 15 and 11 items, respectively.

  Conclusion

  The psychological contract of safety questionnaire, consisting of two indicators, namely employee safety obligations with the dimensions of "communication and reporting behavior" and "adaptive behavior" as well as the employer safety obligations with the dimensions of "employee safety benefits" and "supply of resources" demonstrated acceptale validity and reliability.

  Keywords: Psychological contract of occupational safety, Reliability, Validity
 • Maede Ramezani, Hassan Rezaei*, Mohsen Jahanshahi, Hajar Abyar Pages 16-29
  Introduction and purpose

  Leachate of the urban waste landfill is one of the most contaminated wastewaters that can pollute surface and groundwater sources, especially the environment. The production trend of urban wastewater is also increasing with a sharp rise in population and the development of urbanization. To address this environmental issue, the present study aimed to consider the simultaneous treatment of mixed landfill leachate and urban wastewater using the electrochemical coagulation process.

  Methods

  The present laboratory study was carried out on the effluent produced from the landfill and urban wastewater produced in Qaemshahr. In this study, effective parameters in the electrochemical coagulation process, including the type of electrodes (iron and aluminum), electrode arrangement (monopolar series-parallel and bipolar series), current intensity (0.5, 1, and 2 amperes), and the initial pH of the wastewater (3.2, 6.1, and 11.4) were investigated for the reduction of chemical oxygen demand (COD) in wastewater containing a mixture of landfill leachate and urban wastewater (in equal proportions). After the appropriate electrode selection under default conditions (current intensity of 1 ampere, wastewater pH, and a duration of 120 min), the impacts of the current intensity and the initial pH of the wastewater on the COD removal rate in various electrode arrangements were assessed. Furthermore, the results were reported after three repetitions for validation purposes.

  Results

  Under optimal conditions, the iron electrode in a monopolar series arrangement with a current intensity of 2 amperes under the wastewater pH and a duration of 120 min resulted in a 57.8% COD removal.

  Conclusion

  Regarding the acceptable performance of the electrochemical coagulation process, it is possible to utilize its potential to treat municipal wastewater and landfill leachate.

  Keywords: Electrochemical coagulation, Electrode, Landfill leachate, Urban wastewater
 • Afsaneh Sadat Seyedhosseini, Azam Farahbijari*, Shaghayegh Zahraei, Azadeh Tavoli Pages 30-39
  Introduction and purpose

  Immigrants are more susceptible to somatic symptom disorder because they often experience a series of traumatic and stressful events in their pre- and post-immigration lives. The present study was conducted to investigate the relationship between demographic characteristics and the severity of somatic symptoms in Iranian immigrants living in Germany.

  Methods

  This correlational and cross-sectional descriptive study was conducted to explore the association between demographic characteristics and the severity of somatic symptoms of Iranian immigrants living in Germany in the summer of 2023. A total of 253 Iranian immigrants in Germany participated in this research, providing their responses via an online questionnaire. The questionnaire consisted of two parts of demographic information (including age, gender, marital status, education, occupation, proficiency in English and German, immigration ways, and length of stay) and a 15-item somatic symptoms questionnaire of the Patient Health Questionnaire by Spitzer et al. (1999). The collected data were subsequently analyzed in SPSS software (version 26) using descriptive statistics and stepwise regression.

  Results

  The participants included 155 women and 98 men, with an average age of 35.15 and a standard deviation of 6.95. The average somatic symptoms in the groups of women (8.97), divorced people (10.9), diploma education and less (9.33), unemployed people (9.39), English language proficiency at the basic level (9.75) and German (9.96), migration through asylum (9.91), and six months stay (8.89) were higher than other groups. The regression model in five steps identified the variables of German language proficiency, gender, English language proficiency, migration ways, and marital status to predict the severity of somatic symptoms. The multiple correlation coefficient was 0.63, and the coefficient of determination (R2) was 0.40, which indicates that demographic characteristics can explain 40% of the changes in somatic symptoms of immigrants.

  Conclusion

  It is essential to pay attention to the demographic characteristics of individuals in researching and treatment of somatic symptoms. Considering the individual-social background and the current situation of the immigrant will be the basis for better guidance in healthcare services.

  Keywords: Demographic characteristics, Iranian immigrants, Somatic symptoms
 • Seyedeh Gissia Fakhrelkoneini, Afshin Bahmani*, Sairan Nili, Tahereh Pashaei Pages 40-50
  Introduction and purpose

  Cervical cancer is the second most common cancer among females, and one of the influential factors in the course of cervical cancer is the health literacy of patients. This study aimed to determine the relationship between health literacy and determinants of performing Pap smear tests based on the Protection Motivation Model.

  Methods

  A sectional study was conducted on eligible females visiting the health center in the city of Muchesh, Iran in the year 2022. In total, 216 individuals were selected through a census. Data collection was performed using the Population Information Questionnaire, the Health Literacy Assessment Tool for the urban population of Iran (18-65 years old), and the Structured Questionnaire of Motivational Protection Theory. The collected data were entered into SPSS software (version 22), and analysis was carried out using descriptive statistics, the Kolmogorov-Smirnov test, analysis of variance, and Pearson correlation. The significance level was considered at P < 0.05.

  Results

  The study results showed that the mean scores of health literacy, reading comprehension, access, perception, evaluation, and decision-making were 84.24 ± 9.30, 18.28 ± 6.30, 78.29 ± 4.30, 65.27 ± 9.31, 21.24 ± 6.31, and 29.25 ± 7.30, respectively. Health literacy had a significant relationship with the perceived severity score, perceived susceptibility score, perceived response efficacy score, perceived self-efficacy score, perceived rewards score, and the overall score (P<0.05). However, health literacy had no relationship with the perceived sensitivity score, perceived response cost score, and protection motivation score.

  Conclusion

  Women's health literacy has a direct and significant impact on some of the determinants of Pap smear test performance. In other words, women with higher levels of health literacy are more inclined to undergo Pap smear tests.

  Keywords: Cervical cancer, Health literacy, Pap smear, Protection motivation
 • Sajad Faal Sanati, Eshagh Barfar*, Abolfazl Payandeh, Mohammad Khammarnia Pages 51-60
  Introduction and purpose

  Policymakers can enhance personnel performance and consequently, improve the quality of healthcare by evaluation of suitable leadership styles for health organizations and establishment of effective team groups. This study aimed to determine the relationship between the leadership styles of nursing managers and the teamwork of nurses.

  Methods

  This descriptive-analytic study was conducted among 500 nurses working in eight selected university hospitals in Mashhad and Zahedan, Iran (2022). Data were collected using two standard questionnaires on leadership styles and teamwork through interviews. Descriptive statistical methods, such as the mean and standard deviation, were employed to determine leadership style and teamwork scores. Additionally, Pearson's and Spearman's correlation coefficients were used to investigate the relationship between these two variables.

  Results

  The dominant leadership style among the participants was transformational leadership (37.6%). The overall mean teamwork score was 3.66±0.48, with 91.8% of nurses scoring teamwork 3 or higher. Transformational and passive leadership styles exhibited the highest and lowest relationships with teamwork, respectively (P<0.05). Additionally, the mean teamwork score among nurses with managers exhibiting a transformational leadership style was higher, compared to other styles (P<0.05).

  Conclusion

  Managers and executive supervisors can positively impact teamwork and consequently, the performance indicators of their unit by adopting a transformational leadership style and enhancing their leadership knowledge. To achieve this goal, it is suggested to conduct in-service training courses. Additionally, selecting supervisors of centers who promote teamwork and designing a mechanism to collect feedback from hospital personnel regarding the leadership style of their direct managers are recommended.

  Keywords: Leadership style, Nursing managers, Teamwork
 • Narges Kolbadinejad, Fatemeh Abdollahi, Abolfazl Hossein Netaj, Elham Lotfalinezhad, Shahab Papi* Pages 61-73
  Introduction and purpose

  With increasing age in men, the level of some essential hormones in their bodies gradually decreases, leading to physical and psychological symptoms in middle-aged and elderly men, known as andropause. The present study aimed to investigate the relationship between body image and self-esteem in andropausal men referring to health centers in Neka, Iran.

  Methods

  In this descriptive-analytical study, 376 elderly 60 years and older living in Neka were studied, applying the multistage cluster sampling method. Data were collected using a demographic information questionnaire, the Iranian Male Andropause Symptoms Self-Assessment Questionnaire (MASSQ), Rosenberg's Self-Esteem Questionnaire, and the Multidimensional Body Self-Relations Questionnaire (MBSRQ). Descriptive statistics, including mean, standard deviation, frequency, percentage, and parametric tests, including Pearson correlation coefficient, independent t-test, one-way ANOVA, and linear regression, were used to analyze the collected data.

  Results

  The mean (SD) age of the participating elderly was 66.6 ± 5.5 years, with an age range of 60-91 years. The education level of more than half of the elderly was elementary school (66.1%). Approximately half of the participants suffered from chronic diseases. The mean (SD) self-esteem and body image scores of the elderly were 5.78 ± 3.44 and 176.33 ± 18.33, respectively. The test results showed that the variables of number of years of marriage had a significant inverse relationship, and the number of sexual relationships per month had a significant direct relationship with self-esteem score. In aadition, the results of spouse's age and number of children variables had a significant inverse relationship with body image score. Multiple linear regression results showed that variables, including occupation, spouse's occupation, socioeconomic status, lifestyle, body mass index, physical activity, underlying disease, physical illness, number of relationships per month, years of marriage, and body image score, had a significant relationship.

  Conclusion

  Understanding the meaning of body image, its influencing factors, and how they relate to the self-esteem of the elderly helps them to have a positive body image of themselves, which leads to the enhancement of their psychological-social status and improvement in their quality of life.

  Keywords: Aging, Andropause, Body image, Self-esteem
 • Sara Moghimi, Ayda Negari, Zahra Arab Borzu, Maryam Seraji* Pages 74-82
  Introduction and purpose

  Diabetes is one of the most common non-communicable diseases, with the highest prevalence among metabolic diseases in the world. Depression, stress, and anxiety are observed in diabetic patients. Patients' Self-care status is the most important factor in controlling diabetes. Therefore, the present study aimed to assess the relationship of stress, anxiety, and depression with self-care in type 2 diabetic patients.

  Methods

  This study was conducted based on a cross-sectional design. The statistical population consisted of 266 people with type 2 diabetes who were referred to the diabetes clinic of Bu-Ali Hospital in Zahedan between December and March 2022. Data collection was performed using the Depression, Anxiety, and Stress Scale-21 Items (DASS-21) and diabetes self-care behavior questionnaire. The content validity ratio and content validity index of the questionnaire was 0.84, and Cronbach's alpha was 0.9. Data were analyzed in SPSS software (version 22) using Pearson's correlation test and logistic regression.

  Results

  The results demonstrated that the average age of the participants was 53.8 years. Moreover, 69.9% of participants were female, 98.9% were married, and 67.3% had a high school education. The average scores of stress, anxiety, depression, and self-care behavior were 18.8, 17.4, 18.7, and 25.9, respectively. Based on the results of demographic variables, 11% of the participants exhibited self-care behavior, and education level was significant (P<0.05). A higher level of education had a positive effect on behavior (P<0.05). The regression results reported 13% of self-care behavior; moreover, the variables of education level, stress, anxiety, and depression had a significant effect on the behavior (P<0.05). Higher education levels and low stress, anxiety, and depression had a positive impact on behavior.

  Conclusion

  As evidenced by the results of this study, Self-care increased at higher education levels, and self-care decreased with an increase in stress, anxiety, and depression.

  Keywords: Anxiety, Depression, Stress, Type 2 diabetes
 • Mojgan Maleki, Sareh Shakerian* Pages 83-94
  Introduction and purpose

  Indicators of social accountability in medical education institutions are necessary for the improvement of community health needs. In this regard, the present research aimed to investigate the social accountability at Ilam University of Medical Sciences in the period before and during the COVID-19 pandemic.

  Methods

  The present survey research was carried out in 2022 on students and professors of medicine and dentistry (n=788). The data were collected by standard questionnaire of Social Accountability of Medical Education. This questionnaire included 0 components and 85 items.

  Results

  The results showed that the mean scores of the components of medical school standards range (24.9) (P=0.0002), amount of quality improvement in education and research (34.4) (P=0.0003), amount of mandatory mechanism for accreditation (23.2) (P=0.003), and amount of global principles with the characteristics of the context (33.8) (P=0.002) were in an unfavorable situation during the COVID-19 pandemic from the point of view of both professors and students. These values had a statistically significant difference (P<0.05) with those in the the pre-COVID-19 pandemic. The component of evolving roles of doctors and other health professions (82.5) (P=0.098) and responsive and effective management (74.8) (P=0.0001) were in a favorable situation during the COVID-19 pandemic.

  Conclusion

  Given the diversity of the performance of groups regarding the mentioned areas and criteria and considering that most of the cases related to education received a low score, there is a need to create a foundation for increasing social accountability.

  Keywords: Corona era, Medicine, Pre-corona era, Social accountability, Student
 • Senobar Imanian, Roqiyeh Mostafaloo, Farzaneh Fanaei*, Sepideh Sahragard Pages 95-108
  Introduction and purpose

  Microplastics (MPs) are an emerging pollutant with a long environmental persistence. Although several studies were conducted on MPs pollution in aquatic environments, soil environments received less attention due to the intangibility of pollution and the difficulty of evaluating MPs in soil. The present systematic study aimed to investigate the contamination of MPs in municipal waste landfill soil.

  Methods

  This systematic review was performed in accordance with the principles of Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). To that end, the databases PubMed, Science Direct, Web of Science, Scopus, Google Scholar, and internal databases of Magiran and SID were searched using the terms Microplastic, Soil, landfill, and their MeSH equivalents until 2023. Finally, 15 studies were evaluated after being screened based on the entry/exit criteria and study objectives.

  Results

  According to studies, the type and quantity of microplastics in the soil of municipal solid waste landfills are affected by various parameters. Microplastics had different concentrations and particle sizes from less than 10 μm to more than 5 mm. Polyethylene terephthalate (PET) and polyvinyl chloride (PVC) were the most extracted chemical compounds. The MPs levels fluctuated with sampling depth and rose with the age of the landfill site and plastic components. Smaller-sized microplastics were most frequent in regions where plastic debris had been subjected to severe weathering.

  Conclusion

  The enormous production of plastic waste and its health and ecological risks as an emerging and persistent pollutant in the environment emphasizes the importance of implementing programs to minimize plastic materials use and increase recycling of its waste. On the other hand, given the importance of soil quality in the food chain and its direct impact on air and water pollution, continuous monitoring and control of soil pollution with these substances, as well as research into the sources of their entry into the environment, can help to manage this challenge.

  Keywords: Emerging pollutant, Microplastics, Plastics, Soil, Waste disposal facilities
 • Fereshteh Mohammadnejhad, Seyed Hassan Nikookar, Nasibeh Hosseini-Vasoukolaei* Pages 109-120
  Introduction and purpose

  Leishmaniasis is classified as a neglected tropical disease caused by Leishmania protozoa and transmitted to humans by sandfly bites. The frequency of vectors, the high cost of drugs, long-term treatments, and drug resistance are some of the most serious obstacles to controlling this disease. In this regard, the present study investigated the effect of maggot therapy as a new method in the treatment of cutaneous leishmaniasis wounds. In maggot therapy, larvae of calliphorid flies are used to treat chronic wounds.

  Methods

  The present study was a non-systematic review. Data were collected using the keywords “leishmaniasis”, “leishmania”, “maggot therapy” and “fly larvae” from PubMed, Ovid Medline, Web of Science, SID, and Scopus databases as well as Google Scholar search engine from 2008 to 2023. In this research, all published studies related to maggot therapy for the treatment of cutaneous leishmaniasis wounds were included and examined.

  Results

  Larvae can help generate healthy new skin through tissue granulation in the wound bed. These larvae mechanically reduce the microbial load in the wounds through the movement of the oral appendages on the wound and at the same time by secreting proteolytic and anti-parasitic compounds, leading to wound healing.

  Conclusion

  Maggot therapy is used to treat chronic wounds and has a healing effect. Since maggot therapy is a natural and low-cost option, it can be used as an alternative treatment method for patients with cutaneous leishmaniasis resistant to common drugs.

  Keywords: Fly larvae, Leishmania, Leishmaniasis, Maggot therapy