فهرست مطالب

نشریه پژوهش های کشاورزی و محیط زیست پایدار
سال چهارم شماره 1 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/02/12
 • تعداد عناوین: 5
|
 • حمیده عزیزیان*، حامد چهارسوقی امین صفحات 1-22

  هدف از انجام این پژوهش شناسایی وضعیت احساس امنیت زنان روستایی دهستان سراب از توابع شهرستان سنقر و واکاوی عوامل موثر بر آن در سال 1401 است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از جنبه نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری آن کلیه زنان روستایی بالای 20 سال دهستان سراب در شهرستان سنقر استان کرمانشاه به تعداد 1377 نفر هستند از این تعداد بر اساس شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 300 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر پیشینه نگاشته ها بود. روایی محتوایی (صوری) پرسشنامه با نظرخواهی از استاد راهنما و کارشناسان خبره امور زنان استانداری کرمانشاه و پایایی آن نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، برای عامل های سه گانه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مقدار 824/0 بدست آمد و مورد تائید قرار گرفت. داده پردازی با استفاده از نرم افزارهای SPSS24 و تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری (SEM) با نرم افزار لیزرل (LISREL) به انجام رسید. نتایج به دست آمده، حاکی از رابطه معنا دار بین شاخص های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با احساس امنیت زنان روستایی دهستان سراب است. همچنین، زنان روستایی مورد بررسی، وضعیت احساس امنیت خود را در سطح متوسط ارزیابی کردند.

  کلیدواژگان: احساس امنیت، زنان روستایی، مدل معادلات ساختاری
 • قاسم مقدم*، وحید حق وردی لو، بابک صداقت صفحات 35-43

  وجود گاز H2S و مقابله با آن یکی از چالش های مهم صنعت نفت و گاز است. با توجه به سمیت و مخاطرات این گاز,حفظ سلامت نیروی انسانی در معرض خطر,اولویت مهمی برای صنایع می باشد. جهت ارائه راهکار در این زمینه,توسعه ابزارهای پیشگیرانه و کنترلی حائز اهمیت است. تجهیزات حفاظت فردی مانند ماسک ها و حسگرهای حساس- از انواع مختلف- توسعه یافته است که اساس بسیاری از آنها فیلترهای جاذب گاز H2S هستند. یکی از کاربردهای مهم حسگرهای این گاز,اندازه گیری غلظت آن در محدوده ppb است. در حال حاضر دستیابی به حساسیت و گزینش پذیری مناسب نسبت به گازهای آلاینده خاص با استفاده از حسگرهای گاز نیمه هادی آسان نیست. در این مطالعه بر اساس تئوری تابعی چگالی حالت (DFT) خواص جذب مولکول H2S بر روی نانولوله (6,0) (SWCNT) در موقعیت های مختلف (بالا,پل و مکان های مرکزی) بهینه سازی های هندسی و فرکانس های ارتعاشی آن ها با روش B3LYP انجام شد. روش تئوری با دستور پایه LANL2DZ برای عناصر S و مجموعه های پایه 6-311G* با استفاده از مجموعه برنامه های گاوسین 98 خواص ترمودینامیکی آنها محاسبه گردید. همچنین بررسی خواص الکترونیکی,HOMO,LUMO و شکاف انرژی برای نانولوله (6,0) (SWCNT) با H2S محاسبه شد. داده های اختلاف انرژی در اربیتال های مرزی و اختلاف آنها,پایداری این گاز بر روی سطح نانو لوله را تایید میکند. همچنین محاسبات جذب در حالت مرکز و از سمت هیدروژن انرژی جذب بهتری را نشان می دهد. نتایج بیانگر آن است که نانولوله (6,0) (SWCNT) جاذب خوبی برای گاز H2S است و در صنعت شناساگرهای گازی و فیلترهای این گاز می تواند جایگزین مناسبی باشد.

  کلیدواژگان: خواص لکترونیکی، SWCNT 6، 1، LANL2DZ، LUMO، HOMO _
 • آمنه نظری لرستانی* صفحات 45-60

  یکی از مهم ترین عواملی که بر بخش کشاورزی اثرگذار می باشد، تغییر اقلیم است. نوسانات بارندگی می توانند منجر به مسائلی همچون کم آبی، وقوع خشک سالی و درنتیجه از بین رفتن محصولات کشاورزی شده و تاثیر منفی بر معیشت روستاییان داشته باشد. افزایش بارندگی نیز افزایش عرضه ی محصولات کشاورزی را در پی دارد. هرچقدر نوسانات بارندگی در طول زمان زیاد باشد، نوعی نااطمینانی در کشاورزی در مسائل مرتبط با سرمایه گذاری، خرید بذر، سم، کود، زمان کشت و نوع محصول به وجود می آید. درنتیجه وضعیت دستمزد و رفاه کشاورزان می تواند به صورت منفی از نوسانات بارندگی تاثیر پذیر باشد. در این پژوهش به بررسی تاثیر نوسانات بارندگی بر دستمزد کشاورزی در ایران با استفاده مدل ARDL و برای محاسبه نوسان بارندگی از GARCH پرداخته ایم. نتایج مربوط نشان می دهد در کوتاه مدت و بلندمدت لگاریتم نوسانات بارندگی اثر منفی و معنی دار بر متغیر لگاریتم متوسط دستمزد روزانه کارگر دارد و متغیرهای تسهیلات بانک کشاورزی و ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و معنی دار بر متغیر لگاریتم متوسط دستمزد روزانه کارگر دارد. سرعت تعدیل هم نیز برابر 50/0 صدم درصد برآورد گردید.

  کلیدواژگان: دستمزد نیروی کار، بخش کشاورزی، نوسانات بارندگی، ارزش افزوده بخش کشاورزی
 • آمنه نظری لرستانی* صفحات 61-74

  نوسانات بارندگی می تواند منجر به مسائلی همچون کم آبی، وقوع خشک سالی و در نتیجه از بین رفتن محصولات کشاورزی شده و تاثیر منفی بر معیشت روستاییان داشته باشد. افزایش بارندگی نیز افزایش عرضه ی محصولات کشاورزی را در پی دارد. هرچقدر نوسانات بارندگی در طول زمان زیاد باشد، نوعی نا اطمینانی در کشاورزی در مسائل مرتبط باسرمایه گذاری، خرید بذر،سم، کود، زمان کشت و نوع محصول به وجود می آید. در نتیجه وضعیت رفاهی و توزیع درآمدی کشاورزان می تواند به صورت منفی از نوسانات بارندگی تاثیر پذیر باشد. بنابراین با توجه به اهمیت دستمزد کارگر در بخش کشاورزی در این پژوهش به تاثیر نوسانات بارندگی بر شکاف جنسیتی دستمزد کشاورزی در ایران پرداخته شد. نتایج این پژوهش نشان داد در کوتاه مدت لگاریتم نوسانات بارندگی و لگاریتم جمعیت شاغل در بخش کشاورزی بر لگاریتم نسبت اشتغال زنان نسبت به مردان تاثیر منفی و معنی دار و همین طور لگاریتم ارزش افزوده بخش کشاورزی با یک وقفه و لگاریتم تسهیلات بانک کشاورزی تاثیر مثبت و معنی دار بر لگاریتم دستمزد زنان به مردان دارد. در بلندمدت نیز تاثیرات کوتاه مدت صادق است. سرعت تعدیل هم نیز برابر 24/1 درصد برآورد گردید. بنابراین پیشنهاد می گردد با مهارت آموزی و بالا بردن سطح مهارت و تخصص کاری زنان و نیز افزایش بهره وری کل عوامل و تولید در بخش کشاورزی تا حدودی در راستای پر نمودن این شکاف جنسیتی حرکت نمود .داده ها تبدیل لگاریتمی شده اند علت این است که ضرایب به دست آمده اگر کشش باشند تغییر نتایج بدست آمده راحت تر است و اگر بارندگی افزایش پیدا کند اشتغال زنان 21 درصد افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: بارندگی، کشاورزی، دستمزد، بهره وری، اشتغال
|
 • Shahryar Pashaei*, Sarvin Mohammadi aghdam Pages 23-35

  A novel of titanium dioxide (Tio2) filled epoxy (EP)/polyurethane (PU) nanocomposites have been prepared with different weight ratios of titanium dioxide (Tio2) viz., 0, 0.5, 1, 1.5 and 2 wt.% EP/PU (90/10). The prepared nanocomposites have been characterized for physico-mechanical behaviors. The thermal behaviors of the prepared nanocomposites have been performed using DSC, TGA and DMA. The thermal degradation behaviors of nanocomposites have been established using DSC, TGA and DMA. TGA-DSC and DMA confirmed that the heat stability of the composite was improved.

  Keywords: Tio2, (EP, PU), TGA, DSC, DAM