فهرست مطالب

نشریه روانشناسی اجتماعی
سال یازدهم شماره 69 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • تهمینه چنگیزی، فرح نادری*، رضوان همایی، ساسان باوی صفحات 1-12

   هدف این پژوهش، مقایسه اثربخشی تمرینات تقویت حس تعادل و تمرینات تقویت حس عمقی بر نقصان بیان نوشتاری در دانشآموزان با اختالل یادگیری خاص شهر اهواز بود. پژوهش از نوع مطالعات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون- پیگیری و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص شهر اهواز در سال 1401 بودند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 60 دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل هر گروه 20 نفر قرار گرفتند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه نقصان بیان نوشتاری اختلالات امال نویسی پریسا رحمانی (1394) استفاده شد. گروه های آزمایشی تحت تمرینات تقویت حس تعادل 12 جلسه 45 دقیقه ای و تمرینات تقویت حس عمقی 12 جلسه 45 دقیقه ای قرار گرفتند؛ اما گروه کنترل هیچگونه مداخلهای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد، هر دو درمان تمرینات تقویت حس تعادل و تمرینات تقویت حس عمقی بر بهبود نقصان بیان نوشتاری در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص اثربخش بودند (01.0p) و این نتیجه تا مرحله پیگیری تدوام داشت. بنابراین میتوان نتیجه گرفت، از تمرینات تقویت حس تعادل و تمرینات تقویت حس عمقی در جهت بهبود نقصان بیان نوشتاری در دانشآموزان دارای اختالل یادگیری خاص بهره برد. 

  کلیدواژگان: اختالل یادگیری خاص، نقصان بیان نوشتاری، تمرینات تقویت حس تعادل، تمرینات تقویت حس عمقی
 • فاطمه عسکری، پرویز عسکری*، امیررضا عسگری صفحات 14-24

  خانواده یکی از مهم ترین ارکان اساسی جامعه است که با ازدواج شکل می گیرد. در طول زمان، عوامل متعددی روال طبیعی و فطری ازدواج را متحول ساخته و تا حدودی آن را از حالت شرعی و عرفی خارج نموده است. ازدواج سفید یکی از مفاهیمی است که از سبک زندگی غربی، وارد فرهنگ ایران شده است. پیوندی که به مدت نامعلوم بین دو نفر برقرار است و فاقد مشروعیت اجتماعی و حقوقی در جامعه ما می باشد. هم خانگی به طور کلی به عنوان زندگی مشترک در یک رابطه صمیمی بدون ازدواج تعریف می شود. علیرغم اینکه وضعیت تاهل نشان دهنده نهایی تعهد رابطه است، فرصت ازدواج همیشه برای همه فراهم نبوده است. برای بسیاری از افراد، هم خانگی تنها راه برای نشان دادن چنین تعهدی است و برای برخی دیگر در اولویت قرار دارد. در پژوهش حاضر، که به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است و به لحاظ نوع داده های مورد استفاده تحقیق مروری می باشد، راه های مقابله با ازدواج سفید مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در کشور ما مسائلی که برسر راه ازدواج است، افراد را به سمت ازدواج سفید سوق می دهد. در کشورهای دیگر تغییرات فرهنگی و ارزشی باعث رواج این سبک از زندگی شده، ولی در کشور ما مسائلی مانند وضعیت اقتصادی، آداب و رسوم دست و پا گیر، تشریفات پرهزینه و... باعث گرایش افراد به سمت ازدواج سفید می شود. بنابراین با توجه به شیوع این پدیده در میان افراد جامعه، نقش حاکمیت، رسانه ملی و خانواده به عنوان تاثیرگذارترین عوامل، بسیار حائز اهمیت است و نیازمند تدابیر آموزشی مفید و موثر می باشد.

  کلیدواژگان: ازدواج سفید، ازدواج، راه های مقابله، هم خانگی
 • پریناز بنیسی * صفحات 26-37

  هدف مطالعه حاضر پیش بینی مسئولیت پذیری اجتماعی بر اساس اخلاق حرفه ای، یادگیری سازمانی و نشاط اجتماعی بود. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، توصیفی از نوع مقطعی بود. جامعه پژوهش مدیران مدارس شهر تهران در سال تحصیلی 1402-1401 بودند. نمونه پژوهش 400 نفر تعیین که این مدیران با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش حاضر پرسشنامه های مسئولیت پذیری اجتماعی (قلاوندی و همکاران، 1393)، اخلاق حرفه ای (گریگوری و همکاران، 1990)، یادگیری سازمانی (نیفه، 2001) و نشاط اجتماعی (تمیزی فر و عزیزی مهر، 1394) بود. داده ها با روش های ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان در نرم افزار SPSS-26 تحلیل شدند. یافته های این مطالعه نشان داد که اخلاق حرفه ای، یادگیری سازمانی و نشاط اجتماعی با مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران مدارس همبستگی مثبت و معنی دار داشتند (01/0<p). افزون بر آن، متغیرهای اخلاق حرفه ای، یادگیری سازمانی و نشاط اجتماعی به طورمعنی داری توانستند 9/34 درصد از واریانس مسئولیت پذیری اجتماعی آنان را پیش بینی نمایند (001/0<p). طبق نتایج برای بهبود مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران مدارس می توان زمینه را برای بهبود اخلاق حرفه ای، یادگیری سازمانی و نشاط اجتماعی فراهم ساخت.هدف مطالعه حاضر پیش بینی مسئولیت پذیری اجتماعی بر اساس اخلاق حرفه ای، یادگیری سازمانی و نشاط اجتماعی بود. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، توصیفی از نوع مقطعی بود. جامعه پژوهش مدیران مدارس شهر تهران در سال تحصیلی 1402-1401 بودند. نمونه پژوهش 400 نفر تعیین که این مدیران با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش حاضر پرسشنامه های مسئولیت پذیری اجتماعی (قلاوندی و همکاران، 1393)، اخلاق حرفه ای (گریگوری و همکاران، 1990)، یادگیری سازمانی (نیفه، 2001) و نشاط اجتماعی (تمیزی فر و عزیزی مهر، 1394) بود. داده ها با روش های ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان در نرم افزار SPSS-26 تحلیل شدند. یافته های این مطالعه نشان داد که اخلاق حرفه ای، یادگیری سازمانی و نشاط اجتماعی با مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران مدارس همبستگی مثبت و معنی دار داشتند (01/0<p). افزون بر آن، متغیرهای اخلاق حرفه ای، یادگیری سازمانی و نشاط اجتماعی به طورمعنی داری توانستند 9/34 درصد از واریانس مسئولیت پذیری اجتماعی آنان را پیش بینی نمایند (001/0<p). طبق نتایج برای بهبود مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران مدارس می توان زمینه را برای بهبود اخلاق حرفه ای، یادگیری سازمانی و نشاط اجتماعی فراهم ساخت.

  کلیدواژگان: نشاط اجتماعی، یادگیری سازمانی، اخلاق حرفه ای، مسئولیت پذیری اجتماعی
 • طاها عشایری، حمیدرضا تاملی، طاهره جهان پرور *، سمیرا باقری دین آبادی، الهام عباسی صفحات 39-52

  هدف اصلی پژوهشپیرامون ارزیابی تاثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش به جرم (مقالات پژوهشی چاپ شده در فصلنامه معتبر علمی) است. روش پژوهش، فراتحلیل (نرم افزار کمی ترکیب اندازه اثر متغیرهای مستقل بر وابسته)، حجم نمونه 16 سند تحقیقی، واحد تحلیل مقالات در بازه زمانی بازه زمانی 1384 الی 1400 به روش نمونه گیری تعمدی (غیر احتمالی) است. پژوهش بعد از شناسایی مقدار ضریب همبستگی، حجم نمونه و سطح معنی داری (به شرط معنی داری)، سال و نویسندگان تحقیق، آن ها را وارد برنامه cma2 کرده نموده است. نتایج نشان می دهد که سرمایه اجتماعی با گرایش به جرم رابطه معکوس و معنی داری دارد. مولفه های سرمایه اجتماعی نشان می دهد که اعتماد اجتماعی با مقدار 49 درصد؛ تعلق مذهبی (33 درصد)؛ حمایت اجتماعی (36 درصد) بالاترین تاثیر؛ انسجام اجتماعی (29 درصد)؛ مشارکت محلی (23 درصد) اثری متوسط و تعلق محیطی با مقدار 19 درصد کمترین تاثیر را داشته است. نتایج فوق نشان می دهد که درمجموع 16 پژوهشفوق، توانسته اند 0.37 (تصادفی) از تغییرات گرایش به جرم را از طریق سرمایه اجتماعی تبیین کنند، به اندازه یک میزان تغییر در میزان سرمایه اجتماعی، 3 دهم تغییرات در میزان گرایش به جرم رخ می دهد و با افزایش آن، احتمال ارتکاب جرم در بین گروه های موردبررسی کاهش می یابد. گرایش به جرم در بین دانش آموزان (0.586) بیش از همه گروه ها متاثر از میزان سرمایه اجتماعی است. گرایش به جرم در بین مردان (0.39)، بیش از زنان (33 درصد) است و به لحاظ فیزیکی؛ جسمانی و روانی مردان تمایل بیشتری به ارتکاب جرم در مقایسه با زنان دارند. بین سطح توسعه استان و گرایش به جرم رابطه معنی داری وجود دارد و مقدار آن برابر با 11 درصد است. در این میان میزان گرایش به جرم در استانهای توسعه یافته (30 درصد) بیشتر و در حال توسعه (21 درصد) متوسط و کم توسعه (14 درصد) کمتر است.

  کلیدواژگان: کنترل اجتماعی، بزهکاری و جرم، بی سازمانی محلی، سرمایه اجتماعی
 • زهرا یزدان پناه، محمد صالحی*، نگین جباری صفحات 54-65

  این پژوهش با هدف ارائه مدل مدیریت بهره وری منابع انسانی جهت جذب نیروی کارآمد در دانشگاه های آزاد اسلامی شمال شرق کشور انجام شد. پژوهش حاضر با هدف کاربردی و با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی انجام گرفت. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان علمی و با تجربه دانشگاه های آزاد شمال شرق کشور بودند که با روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع انتخاب شدند. همچنین جامعه آماری در بخش کمی شامل 300 نفر مدیران عالی و میانی بودند که از روش تمام شماری استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و بخش کمی نیز به منظور گردآوری داده از پرسشنامه محقق ساخته بهره وری منابع انسانی با 4 مولفه اصلی (عوامل فردی، سازمانی، اقتصادی و فرهنگی) و جذب نیروی کارآمد با 3 مولفه اصلی (دادن اطلاعات به کارکنان، تفویض اختیار و نظام حقوق دستمزد) برگرفته از نتایج مصاحبه در بخش کیفی بهره گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل در بخش آمار استنباطی، جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده-ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و برای معنی داری رابطه بین متغیرها از آزمون t و برای آزمون کفایت نمونه و همبسته بودن از آزمون KMO و بارتلت و همچنین طراحی مدل با استفاده از مدل معادلات ساختاری انجام گردید و تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزارهای SPSS21 وLISREL8.5 صورت گرفت، نتایج نشان داد که از میان 57 شاخص موجود، 7 عامل اصلی (بعد) قابل شناسایی است. بعد عوامل سازمانی با بار عاملی 89/0 بیشترین ضریب تاثیرگذاری و بعد تفویض اختیار با بار عاملی 51/0 کمترین ضریب تاثیرگذاری را در عوامل موثر در استقرار نظام مدیریت بهره وری منابع انسانی جهت جذب نیروی کارآمد در دانشگاه دارند.

  کلیدواژگان: نگهداری افراد مستعد، مدیریت منابع انسانی، ارتقاء، جذب نیروی کارآمد
 • وجیهه ظهورپرونده *، الهه صدیقی صفحات 67-78

  هدف این پژوهش تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر چشم انداز زمان بر کاهش اضطراب، افسردگی و تعارضات کار- خانواده مدیران انجام شد. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و طرح تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران زن آموزش و پرورش متوسطه دوم شهر مشهد در سال تحصیلی 1401-1400 بود. در این پژوهش30 مدیر زن با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه قرار گرفتند(15 مدیر در گروه آزمایش و 15 مدیر در گروه گواه). گروه آزمایش مداخله آموزش را طی یک ماه در 8جلسه 60 دقیقه ای دریافت کرد. پرسشنامه های استفاده شده در این پژوهش شامل اضطراب بک (1988)، افسردگی بک (1974) و تعارضات کار- خانواده کارلسون و همکاران (2000) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 23 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر چشم انداز زمان بر کاهش اضطراب، افسردگی و تعارضات کار- خانواده مدیران زن شاغل درآموزش و پرورش تاثیر دارد (05/0>p). از طرفی با توجه به اندازه اثر برای متغیر پس آزمون اضطراب در گروه، نتایج نشان داد که 25 درصد از واریانس در متغیر اضطراب توسط درمان مبتنی بر چشم انداز زمان تبیین می شود همچنین برای متغیر افسردگی 29 درصد و برای متغیر تعارضات کار- خانواده 44 درصد تبیین می گردد. در واقع، بدلیل تنش زا بودن شغل مدیریت و طبق نتایج این پژوهش می توان از درمان مبتنی بر چشم انداز زمان به عنوان روشی موثر در تقویت منابع روان شناختی و ارتقاء روان مدیران بهره مند شد.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر چشم انداز زمان، افسردگی، تعارضات کار- خانواده، مدیران، اضطراب
 • محسن میرزائی، ایلناز سجادیان * صفحات 80-91

  بررسی نقش نوروزگرایی، هیجان خواهی و خودکنترلی در پیش بینی گرایش به رفتار مجرمانه در مجرمان ساکن گرمخانه هاچکیده

  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نوروزگرایی، هیجان خواهی و خودکنترلی در پیش بینی گرایش به رفتار مجرمانه در مجرمان ساکن گرمخانه ها بود.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه افراد دارای رفتار مجرمانه ساکن گرمخانه ها شهر اصفهان در بهار 1402 بودند. تعداد 400 نفر به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل، پرسشنامه(خودگزارش دهی سایکوپاتی هاری،1991)، پرسش نامه صفات پنج گانه شخصیتی(مک کری و کاستا،1985)، هیجان خواهی آرنت(1993) و خودکنترلی (تانجی و همکاران،2004) بود. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل به شیوه معادلات ساختاری انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که خودکنترلی بر گرایش به رفتارهای مجرمانه در افراد دارای رفتار مجرمانه ساکن گرمخانه ها تاثیر داشت (05/0<p). همچنین ، هیجان خواهی بر گرایش به رفتارهای مجرمانه در افراد دارای رفتار مجرمانه ساکن گرمخانه ها تاثیر داشت (05/0<p). همچنین ، نوروز گرایی بر گرایش به رفتارهای مجرمانه در افراد دارای رفتار مجرمانه ساکن گرمخانه ها تاثیر داشت (05/0<p).

  نتیجه گیری

  بنابراین براساس نتایج پژوهش، خودکنترلی، هیجان خواهی و نوروزگرایی یکی از عوامل مهم و موثر، تبیین کننده مسئله گرایش به رفتار مجرمانه در مجرمان ساکن گرمخانه ها است. افزایش نگرانی های عمومی درباره مسائل مختلف اجتماعی از این رو که خسارت و صدمات وارده بر پیکره جامعه روند رو به افزایشی یافته و هم از آن جهت که گاهی مقابله با آن نیز روز به روز دشوارتر و پیچیده تر می شود، شناخت علمی و دقیق مسائل اجتماعی را ضروری می سازد.

  کلیدواژگان: مجرمان ساکن گرمخانه ها، هیجان خواهی و خودکنترلی، نوروزگرایی، کلیدواژه ها: گرایش به رفتار مجرمانه
|
 • tahmineh changizi, farah naderi*, rezvan homaei, sasan bavi Pages 1-12

  The purpose of this research was to compare the effectiveness of exercises tostrengthen the sense of balance and exercises to strengthen the sense of proprioceptionon the lack of written expression in students with a specific learning disorder in Ahvazcity. The research was a semi-experimental study with a pre-test-post-test-follow-updesign and a control group. The statistical population of the research included allstudents with specific learning disorders in Ahvaz city in 1401. Using the purposefulsampling method, 60 students with specific learning disabilities were selected andrandomly divided into two experimental groups and one control group (20 people ineach group). In order to collect data, Parisa Rahmani's (2014) written expressiondeficiency questionnaire of spelling disorders was used. The experimental groupsunderwent exercises to strengthen the sense of balance (12 sessions of 45 minutes)and exercises to strengthen the sense of proprioception (12 sessions of 45 minutes);But the control group did not receive any intervention. The data were analyzed usingthe analysis of covariance statistical test. The results showed that both treatments ofbalance strengthening exercises and proprioception strengthening exercises wereeffective in improving written expression deficiency in students with specific learningdisabilities (p<0.01) and the effectiveness of balance strengthening exercises andproprioception strengthening exercises on improving expression deficiency There wasno significant difference in writing in students with specific learning disorders(p>0.05) and this result continued until the follow-up stage. Therefore, it can beconcluded that exercises to strengthen the sense of balance and proprioception can beused to improve the lack of written expression in students with specific learningdisabilities.Keywords: specific learning disorder, lack of written expression, exercises tostrengthen the sense of balance, exercises to strengthen the sense of proprioception

  Keywords: exercises to strengthen the sense of balance, lack of written expression, exercises to strengthen the sense of proprioception, specific learning disorder
 • fateme askari, Parviz Askary*, Amirreza Askary Pages 14-24

  Family is one of the most core elements of society which is formed by marriage. Through time, several factors have evolved the Natural and innate routine of marriage and has removed it from its Shari'a and customary state. White marriage is one of the concepts that entered the Iranian culture from the western lifestyle. It is a bond existing between two people for an indefinite period of time and lacks social and legal legitimacy in our society. Cohabitation is generally defined as living together in an intimate relationship without marriage. Despite marital status being the ultimate indicator of relationship commitment, the opportunity to marry has not always been available to everyone. For many people, cohabitation is the only way to show such commitment, and for others it is a priority.The current research is conducted using analytical-descriptive method and in terms of the type of data used, it is a review research, since the ways to deal with white marriage have been investigated. The results of this research show that in our country, the issues on the way to marriage drive people to white marriage. In other countries, cultural and value changes have caused the spread of this lifestyle, but in our country, issues such as the economic situation, cumbersome customs, expensive ceremonies, etc. cause people to tend towards white marriage. Therefore Considering the prevalence of this phenomenon among people in the society, the role of government, national media and family as the most influential factors is very essential and necessitates useful and effective educational measures.

  Keywords: cohabitation, White Marriage, marriage, the ways to deal
 • Parenaz Banisi * Pages 26-37

  The purpose of this study was predicting the social responsibility based on the professional ethics, organizational learning and social happiness. This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was descriptive from type of cross-sectional. The research population was the schools managers of Tehran city in the academic years of 2022-2023. The research sample was determined 400 people which these managers were selected by multi-stage cluster sampling method. The tools of the current research were the questionnaires of social responsibility (Ghalavandi et al., 2014), professional ethics (Gregory et al., 1990), organizational learning (Neefe, 2001) and social happiness (Tamizifar and Azizimehr, 2016). Data were analyzed by Pearson correlation coefficients and multiple regression with enter model methods in SPSS-26 software. The findings of this study showed that professional ethics, organizational learning and social happiness had a positive and significant correlation with the social responsibility of schools managers (P<0.01). In addition, the variables of professional ethics, organizational learning and social happiness could significantly predict 34.9% of the variance of their social responsibility (P<0.001). According to the results, in order to improve the social responsibility of school managers can be provide the basis for improving professional ethics, organizational learning and social happiness.

  Keywords: Professional Ethics, Social happiness, Social Responsibility, Organizational Learning
 • Taha Ashayeri, Hamidreza Taammoli, Tahereh Jahanparvar *, Samira Bagherui DinAbadi, Elham Abbasi Pages 39-52

  The main purpose of the research is to evaluate the impact of social capital on the tendency to commit crime (research articles published in the authoritative scientific quarterly). The research method is meta-analysis (quantitative software for combining the effect sizes of independent and dependent variables), the sample size is 16 research documents, the analysis unit of articles in the time period of 2005 to 2022 is a deliberate (non-probability) sampling method. After identifying the value of the correlation coefficient, sample size and significance level (provided it is significant), the year and the authors of the research, they were entered into the cma2 program and while estimating the effect of individual studies, the overall effect size.The results show that social capital has an inverse and significant relationship with crime tendency. The components of social capital show that social trust with a value of 49%; religious affiliation (33 percent); Social support (36 percent) has the highest impact; social cohesion (29 percent); Local participation (23%) has a moderate effect and environmental belonging has the least effect with a value of 19%. The above results show that a total of 16 above researches have been able to explain 0.37 (random) of the changes in crime tendency through social capital, as much as one change in the amount of social capital, 3 tenths of the changes in the crime tendency occur and with its increase, the probability of committing a crime decreases among the investigated groups. Tendency to crime among students (0.586) is more affected by the amount of social capital than all groups. Tendency to crime among men (0.39) is more than women (33%) and physically; Physically and psychologically, men have a greater tendency to commit crimes compared to women. There is a significant relationship between the level of development of the province and tendency to crime, and its value is equal to 11%. Meanwhile, the amount of tendency to commit crime is higher in developed provinces (30%) and less in developing (21%), medium and low-developed provinces (14%).

  Keywords: local disorganization, delinquency, crime, Social capital, Social Control
 • zhara yazdan panah, Mohammad Salehi*, negin jabbary Pages 54-65

  843 / 5,000Translation resultsThis research was conducted with the aim of presenting the human resources productivity management model to attract efficient workforce in Islamic Azad Universities in the northeast of the country. The current research was carried out with a practical purpose and a mixed approach with an exploratory design. The data collection tool in the qualitative part of the interview was semi-structured, and the quantitative part was used to collect data from the researcher-made questionnaire of human resources productivity with 4 main components (individual, organizational, economic and cultural factors) and efficient workforce recruitment with 3 main components. (Giving information to employees, delegation of authority and salary system) derived from the interview results were used in the qualitative section. The results showed that among the 57 available indicators, 7 main factors (dimensions) can be identified. The dimension of organizational factors with a factor load of 0.89 has the highest influence coefficient and the dimension of delegation of authority with a factor load of 0.51 has the lowest influence factor in the effective factors in the establishment of the human resources productivity management system to attract efficient staff in the university.

  Keywords: promoting, managing human resources, Recruiting efficient staff, retaining talented people
 • vajiheh zohoorparvandeh *, elaheh seddighi Pages 67-78

  The present study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of time perspective therapy on reducing anxiety, depression and work-family conflicts of managers. The research method was semi-experimental in terms of practical purpose and research design with pre-test-post-test with control group. The socio-statistics of the research included the education managers of Mashhad in the academic year of 1400-1401. In this research, 30 managers were selected by cluster sampling and randomly assigned to experimental and control groups (15 managers in the experimental group and 15 managers in the control group). The experimental group received the training intervention in 8 sessions of 60 minutes during one month. The questionnaires used in this research included Beck's anxiety (1988), Beck's depression (1974) and work-family conflicts by Carlson et al. (2000). The data obtained from the research were analyzed by analysis of covariance using SPSS version 23 statistical software. The results showed that treatment based on time perspective has an effect on reducing anxiety, depression and work-family conflicts of female managers working in education and training (p<0.05). On the other hand, according to the effect size for the post-test anxiety variable in the group, the results showed that 25% of the variance in the anxiety variable is explained by the treatment based on time perspective, as well as 29% for the depression variable and 29% for the work-family conflict variable. 44% is explained. In fact, due to the stressfulness of the management job and according to the results of this research, it is possible to benefit from time perspective therapy as an effective method in strengthening psychological resources and improving the psyche of managers.

  Keywords: Managers, time perspective therapy, work-family conflicts, anxiety, Depression
 • Mohsen Mirzaei, Ilnaz Sajjadian* Pages 80-91
  Introduction

  The aim of the present study was to investigate the role of neuroticism, sensation seeking and self-control in predicting the tendency to criminal behavior in criminals living in hothouses.

  Materials and methods

  The descriptive research method was correlation type. The statistical population included all people with criminal behavior living in hothouses in Isfahan city in the spring of 1402. 400 people were selected by available sampling method. The research tools included a questionnaire (Hari psychopathy self-report, 1991), five personality traits questionnaire (McCree and Costa, 1985), Arendt's sensation seeking (1993) and self-control (Tanji et al., 2004). The research data was analyzed using SmartPLS software using structural equations

  Findings

  The results showed that self-control had an effect on the tendency to criminal behavior in people with criminal behavior living in hothouses (p<0.05). Also, thrill-seeking had an effect on the tendency to criminal behavior in people with criminal behavior living in greenhouses (p<0.05). Also, Nowruzism had an effect on the tendency to criminal behavior in people with criminal behavior living in greenhouses (p<0.05).

  Conclusion

  Therefore, based on the results of the research, self-control, excitement seeking and neuroticism is one of the important and effective factors that explains the tendency to criminal behavior in criminals living in hothouses. The increase in public concerns about various social issues, since the damage and injuries caused to the body of the society is increasing and also because sometimes dealing with it is becoming more difficult and complicated day by day, it makes scientific and accurate knowledge of social issues necessary.

  Keywords: Criminals Living In Hothouses, Sensationalism, Self-Control