فهرست مطالب

نشریه پژوهش های رهبری آموزشی
پیاپی 28 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید جمال بارخدا*، سنور حقگذار، سیروس مرادخواه صفحات 6-29
  شناخت چگونگی حمایت مدیران مدارس از طریق تسهیلگری شغلی در راستای توانمند کردن معلمان در حیطه تدریس یکی از چالش های مهم نظام آموزش و پرورش کشور می باشد. بر این اساس محقق به بررسی سبک رهبری حمایتی در نقش تسهیلگر شغلی و چگونگی توانمند کردن معلمان مدارس استثنایی استان کردستان پرداخته است. در پژوهش از روش کمی از نوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدارس استثنایی استان کردستان و نمونه آماری با روش تمام شماری شامل تمامی معلمان مدارس استثنایی سطح استان که تعداد آن ها 202 نفر است، می باشد. ابزار گردآوری شامل سه پرسشنامه (پرسشنامه رهبری حمایتی، پرسشنامه فاکتورهای توانمندی تدریس، پرسشنامه تسهیل گری) که دربرگیرنده اهداف اصلی پژوهش است، می باشد. تجزیه وتحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. در بخش آمار توصیفی از میانگین، مد و میانه استفاده شده و در بخش آمار استنباطی نیز آزمون های همبستگی و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Spss و Amos بهره گرفته شد. یافته ها نشان داد که سبک رهبری حمایتی به واسطه نقش میانجی تسهیلگری رابطه ی مثبت و معنی داری با توانمندی معلمان مدارس استثنایی دارد. نتایج تحقیقات مشابه با یافته های این تحقیق همخوان است. در تبیین آن می توان گفت که رهبر حمایتی با استفاده از نقش تسهیلگر می تواند توانایی های معلمان در زمینه تدریس را بهبود بخشد و در تقویت توانمندی تدریس در مدرسه استثنایی نقش مستقیمی ایفا کند.
  کلیدواژگان: توانمندسازی تدریس، رهبری حمایتی، تسهیلگری شغلی، مدارس استثنایی
 • مریم فلاحی، محمدرضا نیلی احمدآبادی*، حمیدرضا مقامی، اسماعیل زارعی زوارکی، علی دلاور صفحات 32-65

  پژوهش حاضر به دنبال طراحی دوره ای بر پایه منتورینگ الکترونیکی به منظور بهبود عملکرد کارکنان شرکت پالایش نفت تهران بوده است. در این تحقیق از روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون دو گروهی استفاده شد.جامعه پژوهشی کلیه کارکنان بخش آتشنشانی پالایشگاه نفت تهران به تعداد 80 نفر بودند ونمونه مورد مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد و تعداد 64نفر به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند.برای سنجش عملکرد کارکنان، از پرسشنامه با مقیاس لیکرت و همچنین آزمون عملی استفاده شد. با مطالعه اسناد، مدارک و همچنین مصاحبه های تخصصی برگزار شده، یک پرسشنامه 31سوالی در خصوص تاثیر منتورینگ الکترونیکی بر روی عملکرد کارکنان تهیه شد.پروتکل اجرایی پژوهش به این صورت بودکه ابتدا دوره آموزشی بر مبنای مولفه های منتورینگ الکترونیکی طراحی شد.پیش آزمون در قالب پرسشنامه وهمچنین آزمون عملی برای هر دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. دوره آموزشی طراحی شده برای گروه آزمایش اجرا شد و برای گروه کنترل نیز دوره آموزشی به شیوه حضوری و به سبک همیشگی اجرا گردید. سپس پس آزمون از هر دو گروه گرفته شد. در آخر از آمار توصیفی (فراوانی،درصدفراوانی،میانگین،انحراف معیار،حداقل،حداکثر،کجی وکشیدگی) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) برای اعتباریابی بیرونی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که گروه منتورینگ الکترونیکی در ابعاد توانایی، ابتکار، محیط و پیشرفت به طور معنی داری از نمرات منتورینگ حضوری بالاتر بود ولی در مولفه های مشوق و ارزشیابی و بازخورد، نمرات گروه منتورینگ حضوری به طور معنی داری بالاتر بود و در بعد کمک هم تفاوت چندانی بین دو گروه دیده نشد

  کلیدواژگان: منتورینگ، منتورینگ الکترونیکی، عملکرد کارکنان، شرکت پالایش نفت تهران
 • مجید محمودی خالدی، یونس وکیل الرعایا*، علی فائض، فرشاد فائزی رازی صفحات 66-88

  پژوهش حاضر با هدف اعتبار سنجی مدل شایستگی های دیجیتال مدیران به روش آمیخته انجام شد. روش پژوهش بخش کیفی، تحلیل مضمون بر مبنای مدل کلارک و براون(2006) بود و ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق بود که به روش کدگذاری باز و محوری تحلیل شد. جامعه پژوهش بخش کیفی مدیران و خبرگان سازمان سنجش آموزش کشور بودند که از این میان با 15 نفر داده ها به سطح اشباع رسید. در بخش کمی از روش تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار Smart-Pls2 استفاده شد و جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران و سرپرستان شاغل در سازمان سنجش آموزش کشور به تعداد 250 نفر بودند. شایستگی های دیجیتال مدیران با هشت مضمون فراگیر مشتمل بر دانش و آگاهی، ویژگی های فردی، نگرش جدید به شیوه مدیریت، زیرساخت های دیجیتالی سازمان، توسعه فناورانه، محیط دیجیتال خلاق، تقویت منابع انسانی فناور و بروز رسانی سیستم سازمانی با 20 مضمون سازمان دهنده و 93 مولفه در قالب مضامین پایه شناسایی شد. تمامی ضرایب مدل فوق با سطح اطمینان 95 درصد در دامنه قابل قبول قرار گرفته است. مدل های متغیرهای پژوهش از دیدگاه هر سه دسته شاخص برازش در وضعیت مطلوبی قرار داشته است. درنتیجه با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت مدل مورد تایید است.

  کلیدواژگان: شایستگی، شایستگی دیجیتال مدیران، آینده پژوهی، تحلیل مضمون، تحلیل عاملی
 • عاطفه خسروی راد، احمد اکبری*، مخحمد کریمی، مسلم چرابین صفحات 90-127
  هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی آموزش مهارت محور در مدارس بر مبنای نیازهای واقعی جامعه با استفاده از تئوری داده بنیاد است. برای پاسخ به این سوال از روش پژوهش نظریه داده بنیاد و با رویکرد کیفی و برای تحلیل داده ها از نرم افزار MaxQDA استفاده شد. روش نمونه گیری، از نوع هدفمند بود که در مجموع با انجام 10 مصاحبه با اساتید و خبرگان حوزه های مدیریت آموزش و آموزش مهارت محور به اشباع رسید. نتایج و یافته های پژوهش نشان داد که پدیده محوری آموزش مهارت محور دارای سه مولفه تسهیل کننده زندگی فردی و اجتماعی؛ مهارت ارزش آفرین و مهارت انسان ساز است. شرایط علی که سبب بروز پدیده الگوی آموزش مهارت محور در مدارس بر مبنای نیازهای واقعی جامعه می شود، در چهار دسته فشارهای عصر جدید برای تغییر؛ فشار نیازمندی های جامعه؛ عملکرد ضعیف نظام آموزشی غیر مهارتی در برابر نظام مهارت محور؛ باورهای فرهنگی جامعه قرار گرفتند. شرایط زمینه ای دارای 5 مولفه اصلی شامل سیاست گذاری برای سیستم های نوین آموزشی؛ ارتقا منابع انسانی مهارت محور؛ تامین امکانات و زیرساخت های مادی؛ بستر مناسب تکمیل کنندگان آموزش مهارت محور و باورهای فرهنگی جامعه و خانواده ها بود. راهبردهای مناسب برای دستیابی به آموزش مهارت محور بر مبنای نیازهای واقعی جامعه در شش دسته اصلاح فرآیندهای غلط دولتی و حمایت همه جانبه دولت؛ فرهنگ سازی همه جانبه در جامعه؛ تقویت و غنی سازی منابع انسانی مهارت محور در جامعه؛ تغییر در رویه ها و فرایندهای آموزش و پرورش؛ تغییر بنیادی در سیاست های آموزش و پرورش و جذب حمایت مکمل های موثر جای گرفتند. پیامدهای حاصل از اجرای راهبردها در چهار مولفه منافع اقتصادی؛ پیامدهای مثبت اجتماعی و فرهنگی؛ پیامدهای مثبت فردی و پیامدهای آموزشی جای گرفتند.
  کلیدواژگان: آموزش مهارت محور، نیاهای واقعی جامعه، مهارت ارزش آفرین، مهارت انسان ساز
 • مرضیه قاسمی راد*، عباس عباسپور، حمید رحیمیان، حسین عبداللهی، مرتضی طاهری صفحات 128-159
  پژوهش حاضر با هدف ارائه ی مدلی برای طراحی مراکز یادگیری اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در راستای توانمندسازی آنان انجام شد. برای انجام این پژوهش از روش آمیخته و طرح اکتشافی استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی کلیه اسناد پژوهشی مرتبط از سال 2000 تا به امروز و استادان دانشگاه، متخصصان و مطلعان آشنا با مرکز یادگیری و اعضای هیئت علمی بودند. این پژوهش از مصاحبه نیمه ساختاریافته نیز بهره برده است. نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند انجام شد و تحلیل داده ها در این بخش به صورت داده بنیاد با رویکرد تحلیل مضمون در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. جامعه آماری تحقیق در بخش کمی پژوهش، شامل شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه بود که 250 نفر به صورت تصادفی انتخاب شد برای تحلیل داده ها در این بخش از نرم افزار spss و Amose استفاده شد. در بخش کیفی تعداد 5 کد اصلی که معرف ابعاد توانمندسازی و 9 کد محوری که معرف مولفه های ابعاد بود شناسایی شد. همچنین تعداد 50 کد باز مشخص شد که پس از ادغام به 28 کد باز کاهش یافت. بر اساس ابعاد، مهارت های مورد نیاز اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در راستای توانمندسازی عبارتند از: عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی وعوامل آموزشی. نتایج حاصل از انجام تحلیل عاملی که به وسیله نرم افزار ایموس انجام گرفت، نیز نشان داد که مقیاس اندازه گیری در تمام شاخص های تحلیل عاملی در سطح مطلوب و قابل قبولی است.
  کلیدواژگان: اعضای هیئت علمی، مرکز یادگیری، یادگیری، توانمندسازی
 • سلیم کاظمی، عادل زاهد بابلان*، مهدی معینی کیا، علی خالق خواه، مرتضی جاویدپور صفحات 160-194

  هدف این مطالعه مدل یابی عوامل اثرگذار بر مدرسه فضیلت مدار با استفاده از رویکردداده بنیاد بود. در این مطالعه، از روش تحقیق کیفی استفاده شد و و داده ها با استفاده مصاحبه با معلمان نمونه، مدیران نمونه ، سرگروه های آموزشی و اساتید دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل جمع آوری شد. در مرحله کیفی با 17 نفر از معلمان نمونه، مدیران نمونه، سرگروه های آموزشی و اساتید دانشگاه فرهنگیان اردبیل در موضوع پژوهش مصاحبه شد؛ طی سه مرحله تحلیل داده های کیفی، کدگذاری باز، محوری و انتخابی، 15 مقوله کلی به صورت مدل مفهومی در قالب شش طبقه فراگیر شرایط علی، مقوله محوری، راهبردها، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر و پیامدها به دست آمد که در قالب یک الگو، عوامل اثرگذار بر مدرسه فضیلت مدار با استفاده از رویکرد داده بنیاده رامنعکس می نماید. پس از اجرای مصاحبه و کدگذاری باز و محوری در مرحله کیفی؛ 3 عامل کلی (فردی، درون مدرسه ای و برون مدرسه ای) و 7 مولفه (عوامل فردی، مدیریتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قانونی) موثر در ایجاد مدرسه فضیلت مدار شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان دهنده 15 مقوله کلی شامل شرایط علی (عوامل فردی، مدیریتی)، شرایط زمینه‏ای (عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی)، شرایط مداخله گر (عوامل قانونی)، مقوله محوری (مدرسه فضیلت مدار)، راهبردهای استقرار مدرسه فضیلت مدار (آموزش و توانمندسازی، حمایت های مادی و معنوی، تقویت روابط و مشارکت جمعی) و پیامدها (فردی، سازمانی، اجتماعی و شغلی سازمانی) بود

  کلیدواژگان: فضیلت سازمانی، مدرسه، فضیلت مدار، روانشناسی مثبت
|
 • Sayed Jamal Barkhoda *, Snoor Haghgozar, Sirous Moradkhah Pages 6-29
  Knowing How To Support School Administrators Through Job Facilitation In Order To Empower Teachers In The Field Of Teaching Is One Of The Important Challenges Of The Country's Education System. Based On This, The Researcher Investigated The Supportive Leadership Style In The Role Of Job Facilitator And How To Empower The Teachers Of Exceptional Schools In Kurdistan Province. Quantitative Method Of Correlation Type Has Been Used In The Research. The Statistical Population Of The Research Includes All The Exceptional Schools Of Kurdistan Province And The Statistical Sample With The Full Enumeration Method Includes All The Teachers Of The Exceptional Schools Of The Province, Whose Number Is 202. The Collection Tool Includes Three Questionnaires (Supportive Leadership Questionnaire, Teaching Ability Factors Questionnaire, Facilitation Questionnaire) Which Includes The Main Objectives Of The Research. Data Analysis Has Been Done In Two Parts, Descriptive And Inferential Statistics. Mean, Mode And Median Were Used In The Descriptive Statistics Section, And Correlation Tests And Structural Equation Modeling Were Used In Spss And Amos Software In The Inferential Statistics Section. The Findings Showed That The Supportive Leadership Style Has A Positive And Significant Relationship With The Ability Of Exceptional School Teachers Due To The Mediating Role Of Facilitation.
  Keywords: Teaching empowerment, supportive leadership, career facilitation, exceptional schools
 • Maryam Falahi, Mohammadreza Nili Ahmadabadi *, Hamidreza Maghami, Ismail Zaraii Zavaraki, Ali Delavar Pages 32-65

  Danbal Tarahi is present in a session on electronic mentoring, with a view to the work of Karkanan, the company of Tehran's Palaesh Neft Company. Here is an investigation into the semi-automatic method based on the question of what is required - but it is necessary to use it. Universit of Pakistan, Karkanan Bakhsh University College, Tehran denied that it had a population of 80 people, and it was not possible to read it with the benefit of the government’s election system, and the number of 64 people was coincidentally recorded in the Azmaysh region. And control the decision of the company. For the purpose of making a response, please use a Likert scale and use it as a practical tool. By reading the chains of transmission, the concepts and the accompanying words, this is my specialty, so here is the list of 31. My question is specifically about the effect of electronic menturing. Please tell me what you have done. Here is a procedural protocol that you have taken to start the electronic device repair cyclethis is amazing because there is such a thing as electronic mentoring in different dimensions, innovation, surroundings and the honor of its meaningI have the presence of the numbers of mentoring in the presence of a battery and a tuner. This is interesting and interesting. And Bazkhord, Names of Grooh Mentoring, His presence has a meaning-dari phase. Balatar bod and turn after your sleeve they are disparity between du guroh and deedah nashad

  Keywords: Mentoring, Mentoring Electronics, the work of Kurd Karkanan, Palaesh Neft Company, Tehran
 • Majid Mahmoudi Khaledi, Younos Vakil Alroaia *, Ali Faez, Farshad Faezy Razi Pages 66-88

  the current research was conducted with the aim of validating the model of digital competencies of managers in a mixed method. The research method of the qualitative part was thematic analysis based on the model of Clark and Brown (2006), and the data collection tool was a semi-structured and in-depth interview, which was analyzed by open and axial coding. The research community was the managers and experts of the qualitative department of the country's education assessment organization, and the data reached the saturation level with 15 of them. In the quantitative part, the confirmatory factor analysis method and Smart-Pls2 software were used, and the statistical population of the quantitative part included managers and supervisors working in the country's education assessment organization in the number of 250 people. Digital competences of managers with eight overarching themes including knowledge and awareness, individual characteristics, new approach to management, digital infrastructure of the organization, technological development, creative digital environment, strengthening technological human resources and updating the organizational system with 20 organizing themes and 93 components. It was identified in the form of basic themes. All the coefficients of the above model are in the acceptable range with a confidence level of 95%. The models of the research variables are in a good condition from the point of view of all three categories of fit index. As a result, according to the obtained results, it can be said that the model is approved.

  Keywords: competence, digital competence of managers, Future Studies, Theme Analysis, factor analysis
 • Atefeh Khosravi Rad, Ahmad Akbari *, Mohammad Karimi, Moslem Cherabin Pages 90-127
  The purpose of the current research is to design a model of skill-oriented education in schools based on the real needs of the society using data base theory. To answer this question, data-based theory research method was used with qualitative approach and MaxQDA software was used for data analysis. The sampling method was of a targeted type, which reached saturation by conducting a total of 10 interviews with professors and experts in the fields of education management and skill-based education. The results and findings of the research showed that the central phenomenon of skill-oriented education has three components that facilitate individual and social life; It is a value-creating skill and a human-building skill. Appropriate strategies to achieve skill-oriented education based on the real needs of society in six categories of correcting wrong government processes and all-round support of the government; all-round culture building in the society; strengthening and enriching skill-oriented human resources in society; change in education procedures and processes; A fundamental change in education policies and attracting the support of effective supplements took place. the consequences of the implementation of strategies in the four components of economic benefits; positive social and cultural consequences; Individual positive outcomes and educational outcomes were included.Key words: skill-oriented education, real expectations of society, value-creating skill, human-building skill
  Keywords: Skill-based Education, Real Needs of Society, Value-creating Skills, Human-building Skills
 • Marziye Ghasemirad *, Abbas Abbaspour, Hamid Rahimian, Hossein Abdullahi, Morteza Taheri Pages 128-159
  The current research was conducted with the aim of presenting a model for designing learning centers for faculty members of Allameh Tabatabai University in order to empower them. A mixed method and an exploratory design were used to conduct this research. The statistical population in the qualitative section was all related research documents from 2000 to today and university professors, specialists and informants familiar with the learning center and faculty members. This research also used a semi-structured interview. Sampling in the qualitative part was done purposefully and data analysis in this part was done in the form of foundation data with thematic analysis approach in three stages of open, central and selective coding. The statistical population of the research in the quantitative part of the research included the faculty members of the university, 250 of whom were randomly selected. Spss and Amose software were used for data analysis in this part. In the qualitative section, 5 main codes representing the dimensions of empowerment and 9 central codes representing the components of the dimensions were identified. Also, the number of 50 open codes was determined, which was reduced to 28 after the merger. Based on the dimensions, the skills needed by the faculty members of Allameh Tabatabai University in the direction of empowerment are: social factors, economic factors and educational factors. The results of the factor analysis which was done by Emus software also showed that the measurement scale in all factor analysis indicators is at a desirable and acceptable level.
  Keywords: faculty members, Center for Learning, Learning, Empowerment
 • Salim Kazemi, AdelZahed Babelan *, Mahdi Moeinikia, Ali Khaleghkhah, Morteza Javidpour Pages 160-194

  The current research was conducted with the aim of modeling the factors influencing the virtue-oriented school using the foundation's data approach. In this research, the qualitative research approach of Foundation Data Theory was used. Potential researchers were sample teachers, sample administrators, heads of educational groups, and professors of Farhangian University of Ardabil province, who participated in the semi-structured interview process using the purposeful sampling method. In the selection of the sample, members who had the necessary knowledge and expertise in the field of the research topic were used. Data collection continued until theoretical saturation. The data obtained from the interview were analyzed through the three stages of open, central and selective coding. The findings of the research showed that the modeling of the factors affecting the virtueoriented school is influenced by various factors. These factors include 5 main components: causal conditions (individual, managerial factors), contextual conditions (social, economic, political and cultural factors), intervening conditions (legal factors), strategies for the establishment of virtue-oriented schools (theoretical and practical strategies) and the consequences (individual, organizational, social and organizational occupational) that are expressed in this research.

  Keywords: organizational virtue, school, virtue-oriented, positive psycholog