فهرست مطالب

نشریه مهندسی مدیریت نوین
سال دهم شماره 1 (بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عارف وائلی، علیرضا منظری توکلی، حمدالله منظری توکلی صفحات 1-19

  تاکنون در کشور رویکرد مدیریت تامین به عنوان رویکرد غالب در مدیریت منابع آب بوده که نتیجه این رویکرد مدیریتی، سطح آب های سطحی و زیرزمینی را بطور معناداری کاهش داده است. شرایط ناترازی توسعه کشور و صیانت از منابع آب با پدیدار شدن پدیده تغییر اقلیم تشدید شده است، این شرایط مدیران اجرایی سازمان آب و برق خوزستان را برآن داشت تا در خشکسالی 1400، با تغییر رویکرد از مدیریت تامین به مدیریت مصرف تجربه جدیدی را ثبت نمایند. هدف از این مقاله مقایسه نتایج کمی حاصل از دو رویکرد مدیریتی استفاده شده در دو پدیده خشکسالی مشابه در سال های اخیر با استفاده از روش مدیریت تطبیقی می باشد. این مطالعه از منظر هدف، کاربردی و علی، از نظر فرآیند اجرا تحقیق کمی، از نظر منطق اجرا قیاسی-استقرایی و از منظر نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی-پیمایشی می باشد. مقایسه حجم آب توزیع شده با رویکرد قدیمی در خشکسالی 1392 و حجم آب توزیع شده با رویکرد جدید در خشکسالی 1400 نشان می دهد که انتخاب رویکرد جدید در سطح 34272 هکتار از اراضی کشاورزی تحت کشت تابستانه در حوضه آبریز کرخه جنوبی، باعث صرفه جویی آب به میزان 692 میلیون متر مکعب شده است.

  کلیدواژگان: مدیریت تامین، مدیریت مصرف، حکمرانی داده، حکمرانی آب
 • شهناز نایب زاده، ارسلان نامی*، سید حسن حاتمی نسب، محمدتقی هنری صفحات 2-37

  هدف اصلی این مطالعه، شناسایی، دسته بندی و نگاشت علی مولفه های برند موفق در آموزش عالی است. این پژوهش از نظر هدف؛ کاربردی، از نظر ماهیت؛ اکتشافی- تحلیلی؛ از نظر روش گردآوری داده ها، ترکیبی (کیفی- کمی) است. براین اساس، در فاز کیفی با مرور ادبیات و پیشینه پژوهش و تاییدیه خبرگان مولفه های برند موفق در آموزش عالی شناسایی شد. سپس با استفاده از نظر خبرگان این مولفه ها دسته بندی گردید. در نهایت با استفاده از پرسشنامه مقایسه زوجی داده های مورد نیاز از 11 خبره دانشگاه فنی و حرفه ای استخراج و با استفاده از رویکرد نگاشت علی مدل برند موفق با نقشه ذهنی ادغامی خبرگان طراحی شد. یافته های فاز کیفی نشان داد برند موفق در آموزش عالی بطور کلی در مقوله های تصویر دانشگاه، هزینه ها و موارد مالی، خدمات و امکانات دانشگاهی، تبلیغات و ارتباطات برون سازمانی، برنامه ریزی و موفقیت آموزشی و موقعیت دانشگاه دسته بندی شد. بیشترین رابطه متغیرها مربوط به خدمات و امکانات دانشگاهی با هزینه ها و موارد مالی، سپس رابطه بین متغیرهای تصویر دانشگاه و خدمات و امکانات دانشگاهی است. ضعیف ترین رابطه نیز بین متغیر هزینه و موارد مالی با متغیر تصویر دانشگاه و برنامه ریزی و موفقیت آموزشی با هزینه ها و موارد مالی است. برند موفق در دانشگاه فنی و حرفه ای از مقوله های تصویر دانشگاه، هزینه ها و موارد مالی، خدمات و امکانات دانشگاهی، تبلیغات و ارتباطات برون سازمانی، برنامه ریزی و موفقیت آموزشی و موقعیت دانشگاه تشکیل شده است.

  کلیدواژگان: برند موفق، آموزش عالی، دانشگاه فنی و حرفه ای، نگاشت علی
 • مرضیه ملکی، زهرا دشت لعلی * صفحات 38-59

  تعیین الگوی تصمیم گیری مشتریان در خرید محصولات یکی از موارد مهم در بازاریابی است و هدف از مقاله، ارائه راهکار جدید در بازاریابی عصبی در پیش بینی انتخاب محصولات توسط مشتریان است. در این تحقیق سیگنال های مغزی از بیست وپنج نفر شرکت کننده با محدوده سنی 18 تا 38 سال در زمان مشاهده 14 محصول مختلف استفاده شده است که گروه اول شامل 10 مرد و 6 زن با گستره سنی 18 تا 23 سال، گروه دوم شامل 8 مرد و 5 زن با گستره سنی 25 تا 30 سال و گروه سوم شامل 7 مرد و 4 زن با گستره سنی 31 تا 38 سال بودند. برای انتخاب ویژگی در این مقاله الگوریتم جدیدی مبتنی بر هوش جمعی سالپ آشوبی ارائه شده است که می تواند با قدرت جستجوی بالا، ویژگی های موثر را مشخص نماید و برای پیش بینی نهایی از طبقه بندهای مختلف در قالب یادگیری چندتایی استفاده شده است. در مدل پیشنهادی، از روش طیف های مرتبه بالا در استخراج ویژگی ها از سیگنال مغزی استفاده شده که شامل بیش از هفتصد ویژگی است و سپس انتخاب ویژگی با الگوریتم هوش جمعی سالپ پیشنهادی تعداد ویژگی‎ها از 742 به 198 کاهش یافته است. نتایج نشان داده است که مدل پیشنهادی توانسته به طور میانگین در تشخیص انتخاب کاربران در همه محصولات دقت 99/75 درصد داشته باشد که نشان دهنده بهبود 75/3 درصدی نتایج نسبت به تحقیقات مشابه است.

  کلیدواژگان: انتخاب ویژگی، الگوریتم فراابتکاری، یادگیری ماشین، کلیدواژه ها: پیش بینی
 • ایمان جعفری نسب، علیرضا شیروانی جوزدانی*، سید محمدرضا داودی صفحات 60-96

  کارآفرینی اجتماعی اغلب اهداف گسترده ای در زمینه های اجتماعی، محیط زیستی و فرهنگی دنبال می کند و اغلب با بخش داوطلبانه و غیرانتفاعی در ارتباط و همکاری است. کارآفرینی اجتماعی به دنبال روش هایی سودمند برای ارتقای عدالت اجتماعی و حل خلاقانه مسائل و چالش های اجتماعی جامعه است. احساس نیاز به ایجاد تعادل بین دو مقوله توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی کارآفرین اجتماعی را برمی انگیزاند که از فرصت ها و شیوه های موثری که بازده اجتماعی عام تری دارد بهره بگیرد. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل کارآفرینی اجتماعی دیجیتال و ارائه راه حل های مسائل اجتماعی از طریق بستر دیجیتال و فضای مجازی به منظور توسعه خدمات اجتماعی و با استفاده از رویکرد داده بنیاد بر اساس سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه کسب وکارهای حوزه اجتماعی و حوزه دیجیتال کشور بوده است و با توجه به کیفی بودن پژوهش، نمونه گیری از طریق شناسایی نمونه های بسیار موفق و کارآفرینان خبره در این دو حوزه کسب وکار به روش گلوله برفی انتخاب و مورد مطالعه عمیق قرار گرفته است و با توجه به کمبود تحقیقات کیفی در زمینه کارآفرینی اجتماعی دیجیتال، بر اساس مصاحبه با 11 نفر از خبرگان و فعالان موفق این دو حوزه، به اشباع نظری رسیده است. یافته های پژوهش به شناسایی 33 مولفه تاثیرگذار در قالب مقوله های شرایط علی و زمینه ای، مداخله گرها و راهبردهای تحقق کارآفرینی اجتماعی دیجیتال و تبیین پیامدهای آن منتهی شده است.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، کارآفرینی اجتماعی، کارآفرینی دیجیتال، کارآفرینی اجتماعی دیجیتال
 • منظر سبحانی مهر، محمد محمودی میمند * صفحات 97-123

  با توجه به پیشرفت روزافزون فن آوری های متنوع و اهمیت آن ها برای بقا و رقابت بین المللی شرکت ها در صنایع مختلف، تدوین و اجرای راهبردهای صحیح و متناسب هر سازمان با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های فن آورانه ی ویژه ی آن بسیار حایز اهمیت است. هدف این تحقیق نیز، شناسایی و اولویت بندی مولفه های نوآوری فن آورانه و بررسی نقش آن ها در موقعیت راهبردی سازمان ها با رویکرد کمی است. برای مطالعه حاضر، از روش تحقیق کمی (پرسشنامه) و ابزار مصاحبه به منظور استخراج بخشی از اطلاعات مورد نیاز استفاده گردید. جامعه ی آماری تحقیق، شرکت فولاد مبارکه ی اصفهان است و داده های تجربی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین مولفه های نوآوری فن آورانه و موقعیت راهبردی سازمان روابط مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، برای سیاست گذاری و بهبود عوامل نوآوری فن آورانه در سازمان ها می توان از راهبردهای متناسب با هریک از آن ها استفاده نمود. لذا، مجتمع فولاد مبارکه ی اصفهان به منظور کسب جایگاه رقابتی برتر باید عوامل نوآوری فن آورانه را به طورهمزمان با استفاده از راهبردهای درست و مناسب به کار گیرد و نوآور و پیشرو باشد. همچنین، مدلی برای بررسی رابطه بین مولفه ها ارایه گردید که با توجه به نتایج تحقیق تایید شد. براساس یافته-های این تحقیق، عوامل خروجی نوآوری فن آورانه نسبت به سایر مولفه ها کمترین اثرگذاری را بر راهبرد هزینه این شرکت دارد.

  کلیدواژگان: موقعیت راهبردی، نوآوری فن آورانه، راهبردهای تمایز، تمرکز، هزینه
 • مهزاد خانزاده، مهرداد حسینی شکیب*، میترا منتظرلطف صفحات 124-156

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر گزینه های موقعیت یابی استراتژیک مدل دلتا بر عملکرد سازمانی شرکت های IT با نقش تعدیل گر قوانین دولتی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-پیمایشی است. گردآوری داده ها توسط پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفت. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات خبرگان و پایایی آن، توسط آلفای کرونباخ تایید شد. جامعه آماری تحقیق را مدیران و خبرگان حوزه استراتژی و بازاریابی شرکت های فعال در صنعت IT مستقر در پارک علم و فناوری پردیس که بالغ بر 266 نفر بودند، تشکیل داد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، به تعداد 158 نفر محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از روش مدل-سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Amos صورت گرفت. یافته ها نشان می دهد هر سه گزینه استراتژیک مدل دلتا، شامل گزینه های بهترین محصول، راه حل جامع مشتریان و پایبندسازی به سیستم، بر عملکرد شرکت های IT تاثیر مثبت و معنادار دارند و در این میان، تاثیر گزینه پایبندسازی به سیستم، بیش از سایر گزینه ها است. هم چنین قوانین دولتی، روابط میان گزینه های استراتژیک مدل دلتا با عملکرد سازمانی را تعدیل می کند که بیش ترین تاثیر، مربوط به گزینه راه حل جامع مشتریان و کمترین تاثیر، مربوط به گزینه بهترین محصول است.

  کلیدواژگان: مدل دلتا، موقعیت یابی استراتژیک، عملکرد سازمانی، قوانین دولتی، شرکت های فناوری اطلاعات
|
 • Aref vaeli, Alireza Manzari Tavakoli *, Hamdaleh Manzari Tavakoli Pages 1-19

  Until now, the supply management approach has been the dominant approach in the management of water resources in the country, and the result of this management approach has significantly reduced the level of surface and underground water. The imbalance between the development of the country and the protection of water resources has intensified with the emergence of climate change, this situation prompted the executive directors of the Khuzestan Water and Electricity Organization to register a new experience in the drought of 1400 by changing the approach from supply management to consumption management. . The purpose of this article is to compare the quantitative results of two management approaches used in two similar drought phenomena in recent years using the comparative management method. This study is practical and causal from the point of view of the purpose, from the point of view of the implementation process of quantitative research, from the point of view of the logic of deductive-inductive implementation, and from the point of view of data collection, it is descriptive-survey. A comparison of the volume of water distributed with the old approach in the drought of 2012 and the volume of water distributed with the new approach in the drought of 2014 shows that the choice of the new approach on the level of 34272 hectares of agricultural land under summer cultivation in the southern Karkheh catchment area, causes savings. The amount of water is 692 million cubic meters.

  Keywords: supply management, consumption management, data governance, water governance
 • Shahnaz Nayebzadeh, Arsalan Nami *, Seyyed Hassan Hatami-nasab, MohammadTaghi Honari Pages 2-37

  This goal of the research is identify, categorize and causally map the components of a successful brand in higher education. This research in terms of purpose; functional, in nature; exploratory-analytical; in data collection method, it is a combined (qualitative-quantitative) method. In the qualitative phase, the components of a successful brand were identified by reviewing the literature and research background and experts' confirmation. Then, using the opinion of experts, these components were categorized. Ultimately, by using a pairwise comparison questionnaire, the required data was extracted from 11 experts of the technical and vocational university, and by using the causal mapping approach, the successful brand model was designed with the integration mental map of the experts. The findings of the qualitative phase showed that a successful brand in higher education consists of 6 components, which were divided into university image, costs and financial matters, university services and facilities, advertising and external communications, planning and success of education and the location of the university. The highest relationship between variables is related to the relationship between university services and facilities with costs and financial items. Then, between the university image variables and university services and facilities. The weakest relationship is between the cost and financial variables with the university image and educational planning and success with costs and financial items. Successful brand consists of university image, costs and financial matters, university services and facilities, advertising and external communications, planning and success of education and the location of the university.

  Keywords: Higher Education, Successful Brand, Technical, Vocational University, Causal mapping
 • Marzieh Maleki, Zahra Dasht Lali* Pages 38-59

  Understanding how consumers make decisions is one of the important things in customer behavior that is addressed by neuromarketing. The purpose of this article is to present a new solution in neuromarketing by receiving brain signals and extracting and selecting important features and classification to increase the prediction of product selection by customers. In this article, brain signals from twenty-five participants who have seen the products have been received and characterized by the high-order spectrum method. In order to select the best features, in this article, the swarm algorithm of salp chaos has been presented, which can identify the effective features with high search power, and for the final prediction, different classifications have been used in the form of multiple learning. In the proposed model, the high-order spectra method was applied in extracting the phase information of the electroencephalogram signal in order to investigate the relationship between liking and disliking the product, which included more than seven hundred features. Then feature selection was used with the improved Salp swarm algorithm with logistic chaos mapping and the features were reduced from 742 to 198 features. The results showed that the proposed model was able to have an average accuracy of 75.99% in detecting the choice of users in all products, which shows a 3.75% improvement in the results compared to similar researches.

  Keywords: Machine Learning, neural marketing, chaotic salp swarm algorithm
 • iman jafarinasab, Alireza Shirvani *, Seyed Mohmmadreza Davodi Pages 60-96

  Social entrepreneurship often pursues broad goals in the social, environmental and cultural fields and is often connected and cooperated with the voluntary and non-profit sector. Social entrepreneurship is looking for useful methods to promote social justice and creatively solve problems and social challenges of the society. Feeling the need to create a balance between the two categories of economic development and social justice motivates the social entrepreneur to take advantage of opportunities and effective methods that have a more general social return. The current research aims to design a digital social entrepreneurship model and provide solutions to social problems through the digital platform and virtual space in order to develop social services and using a data-based approach based on three stages of open, central and selective coding. has been The statistical population of the research was all the businesses in the social and digital fields of the country, and considering the quality of the research, sampling was done by identifying very successful examples and expert entrepreneurs in these two business fields using the snowball method. and has been deeply studied and considering the lack of qualitative research in the field of digital social entrepreneurship, theoretical saturation has been reached based on interviews with11 successful experts and activists in these two fields.The findings of the research have led to the identification of 33 influential components in the form of categories of causal and contextual conditions, interveners and strategies for the realization of digital social entrepreneurship and the explanation of its consequences

  Keywords: entrepreneurship, social entrepreneurship, digital entrepreneurship, digital social entrepreneurship
 • Mohammad mahmoudim Meymand* Pages 97-123

  Considering the ever-increasing progress of various technologies and their importance for the survival and international competition of companies in various industries, it is very important to formulate and implement the correct and appropriate strategies of each organization according to its special technological capacities and capabilities. This study aims to identify the technological innovation components of the organization and examine their role in the strategic position of the organization. For the present study, quantitative research method (questionnaire) and interview tool were used in order to extract part of the required information. The statistical community of the research is the Esfahan's Mobarakeh Steel Company, and the experimental data were analyzed using structural equation modeling by Lisrel software. The results of this research show that there are positive and significant relationships between the components of technological innovation and the strategic position of the organization. In other words, for policymaking and improvement of technological innovation factors in organizations, appropriate strategies can be used for each of them. Therefore, in order to gain a superior competitive position, Esfahan's Mobarakeh Steel Complex must apply the factors of technological innovation at the same time using the right and appropriate strategies and be innovative and progressive. Also, a model was presented to investigate the relationship between the components, which was confirmed according to the research results. Based on the findings of this research, the output factors of technological innovation have the least effect on the cost strategy of this company compared to other components.

  Keywords: Strategic Position, Technological Innovation, Differentiation Strategy, Focus, Cost
 • Mahzad Khanzadeh, Mehrdad Hosseini Shakib *, mitra montazerlotf Pages 124-156

  The purpose of this study is to investigate the impact of Delta model strategies on organizational performance with the moderating role of government regulation. This study is categorized as applied and descriptive. The statistical population was consisted of managers and experts of the strategic and marketing departments in IT firms located in the Pardis Technology Park that number was 266 people. According to the Cochran's formula, the sample size was calculated to be 158. Data collection was done by a researcher-made questionnaire. The content validity of questionnaire was confirmed using expert's opinion and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was performed using the structural equation modeling (SEM) in Amos software. Results of the study indicate that Delta model strategies, including best product, total customer solution, and system lock-in, have positive and significant impact on the IT firm’s performance. The impact of system lock-in on performance is greater than other Delta model strategies. Also, government regulation moderates the relationship between Delta model strategies and organizational performance. The greatest impact is related to the total customer solution and the least impact is related to the best product.

  Keywords: Delta Model, Strategic Positioning, Organizational Performance, Government Regulation, Information Technology firms