فهرست مطالب

مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
سال دهم شماره 4 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/12
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سروه مفاخری، بهره شاکری، محمد آزاد ماجدی، یوسف مرادی، سلام وطن دوست* صفحات 1376-1384
  مقدمه و هدف

  پرستاران یکی از گروه های مهم در محیط بیمارستان می باشند. با توجه به شرایط استرس زای محیط بیمارستان وجود همدلی مناسب در پرستاران حائز اهمیت است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان همدلی پرستاران در محیط کار در بیمارستان کوثر شهر سنندج در سال 1401 انجام شد.

  روش کار

  مطالعه حاضر به صورت مقطعی در سال 1401 بر روی پرستاران شاغل در بخش های مختلف بیمارستان کوثر سنندج انجام شد. تعداد 451 پرستار با روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد اطلاعات دموگرافیک، همدلی بین فردی پرستاران و همدلی پرستار با بیمار به صورت خودگزارش دهی جمع آوری شد. آنالیز داده ها با روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی با نرم افزار SPSS نسخه 26 انجام شد. سطح معن ی داری 0/05 لحاظ شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد نمره کلی همدلی بین فردی پرستاران و همدلی پرستار با بیمار به ترتیب 34/34±144/25، 8/34±64/11بود که در بازه میانی نمره دهی پرسشنامه ها قرار می گیرد. همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمره کل همدلی بین فردی پرستاران با نمره کل همدلی پرستار با بیمار همبستگی مثبت (0/456=r) و معنی دار وجود داشت (0/05>p).

  نتیجه گیری

  با توجه به بازه نمرات همدلی که هر دو در سطح متوسط قرار می گیرند نیاز به ارتقای آن وجود دارد. لذا با توجه به پیامدهای مثبت وجود همدلی در محیط بیمارستان لازم است به بهبود هر چه بیشتر سطح همدلی در پرستاران از طریق آموزش های آکادمیک، ضمن خدمت و تشویق از سوی مسئولین کمک شود.

  کلیدواژگان: همدلی، پرستار، بیمار، مطالعه مقطعی
 • مهناز هادی پور، الهام فیض آباد، مبینا ریاحی، سید فرشاد علامه، علی گنجعلی خان، آرش سیفی، مهرداد احمدی، زینب صیامی، عزیز رسولی* صفحات 1385-1392
  مقدمه و هدف

  کم هزینه ترین روش پیشگیری از عفونت های بیمارستانی، رعایت بهداشت دست است، در این مطالعه علل عدم رعایت بهداشت دست در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های مورد مطالعه و استراتژی های موثر مورد بررسی قرار گرفت.

  روش کار

  این مطالعه ی مداخله ای در بخش مراقبت های ویژه 6 بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال های 1398 تا 1400 انجام شد. جهت ارتقای فرایند رعایت بهداشت دست از روش FOCUS-PDCA استفاده شد. در هر بیمارستان 40 موقعیت شست و شوی دست در سه گروه حرفه ای شغلی، در 5 موقعیت (قبل از تماس با بیمار، قبل از اقدامات آسپتیک، بعد از تماس مایعات بدن، بعد از تماس بیمار، بعد از تماس با محیط)، قبل و بعد از اجرای مداخله با استفاده از چک لیست سازمان بهداشت جهانی توسط افراد آموزش دیده اندازه گیری شد. داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  بعد از انجام مداخله میزان رعایت بهداشت دست در تمام مراکز درمانی به صورت معنی داری افزایش داشت (0/01>p) و در سال 1400 میانگین آن به بالای 6/41% رسید. همچنین میزان رعایت بهداشت دست در تمام زیرگروه های حرفه ای روندی افزایشی نشان داد (0/01>p) و پرستاران از بالاترین میانگین برخوردار بودند. در تمام پنج موقعیت رعایت بهداشت دست در تمام مراکز درمانی روندی افزایشی مشاهده شد(0/01>p).

  نتیجه گیری

  اجرای مدل FOCUS-PDCA در بیمارستان، میزان رعایت بهداشت دست را در کارکنان درمانی می تواند افزایش دهد.

  کلیدواژگان: بهداشت دست، عفونت بیمارستانی، FOCUS-PDCA
 • داور رضایی منش*، محمد کوگانی صفحات 1393-1402
  مقدمه و هدف

  فعالیت ورزشی از جمله راهکارهای غیر تهاجمی جهت بازتوانی و پیشگیری از عوارض و عواقب بیماری های مرتبط با کووید-19 می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح سرمی اینترلوکین-6، اینترلوکین-10 و پروتئین واکنش گر C در بیماران بهبود یافته از کووید-19 بود.

  روش کار

  این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی کاربردی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. بدین منظور 24 مرد بهبود یافته از کووید-19 به صورت داوطلبانه انتخاب و به شکل تصادفی ساده در دو گروه تجربی (12 نفر) و کنترل (12 نفر) قرار گرفتند. گروه تجربی برنامه تمرین هوازی شامل هشت هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه 40 تا 55 دقیقه با شدتی معادل 60 تا 80% حداکثر ضربان قلب را اجرا کردند. سطوح سرمی IL-6، IL-10 و CRP (قبل و 48 ساعت بعد از پروتکل) اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری کوواریانس در سطح (0/05>p) آنالیز شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تمرین هوازی منجر به تغییر معنادار سطوح سرمی IL-6 و IL-10 در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل نشد (0/05<p) اما باعث کاهش معنادار سطوح سرمی CRP در گروه تجربی گردید (0/05>p). بررسی تغییرات درون گروهی مقدار IL-10 و CRP نشان داد که بین میانگین قبل و بعد در گروه تجربی تغییر معناداری وجود دارد (0/05>p). در حالی که بین مقادیر قبل و بعد در IL-6 تفاوت معناداری مشاهده نشد (0/05<p).

  نتیجه گیری

  بر پایه نتایج این مطالعه اجرای تمرینات هوازی می تواند از طریق بازیابی توان فیزیکی در بیماران بهبود یافته از کووید-19، موجب تنظیم و تعادل سایتوکاین های ضد التهابی و التهابی و تعدیل در مقدار CRP گردد.

  کلیدواژگان: کووید-19، اینترلوکین-6، اینترلوکین-10، CRP
 • محمد کامیابی*، قاسم عسکری زاده، مسعود باقری صفحات 1403-1411
  مقدمه و هدف

  افزایش استفاده دانشجویان از تلفن های هوشمند و این واقعیت که این نوع تلفن ها ویژگی های بسیاری را ارائه می دهند، اعتیاد احتمالی به گوشی های هوشمند را در کانون تحقیقات قرار داده است. بر این مبنا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سلامت اجتماعی، سیستم های مغزی-رفتاری، پریشانی روانشناختی و بهزیستی ذهنی با وابستگی به تلفن همراه هوشمند انجام شد.

  روش کار

  روش پژوهش حاضر با توجه به شیوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی-همبستگی بوده است. براساس جدول مورگان تعداد 362 نفر از دانشجویان علوم پزشکی کرمان به عنوان نمونه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سلامت اجتماعی کییز، پرسشنامه استاندارد مقیاس سیستم های مغزی-رفتاری کارور و وایت، پرسشنامه استاندارد پریشانی روانشناختی کسلر، پرسشنامه استاندارد بهزیستی ذهنی وارویک-ادینبورگ و پرسشنامه استاندارد وابستگی به تلفن همراه هوشمند کوهی استفاده شده است. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 21 و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد، بهزیستی ذهنی، سیستم مغزی-رفتاری فعال ساز، سیستم مغزی-رفتاری بازدارنده و سلامت اجتماعی قادرند 45% از واریانس وابستگی به تلفن همراه هوشمند را به طور معنادار پیش بینی کنند.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش حاکی از این است که افزایش سلامت اجتماعی، افزایش سیستم فعال سازی رفتاری و کاهش بازداری رفتاری، کاهش پریشانی روانشناختی و افزایش بهزیستی ذهنی با کاهش وابستگی به تلفن همراه هوشمند همراه بوده است.

  کلیدواژگان: سلامت اجتماعی، سیستم های مغزی-رفتاری، پریشانی روانشناختی، بهزیستی ذهنی، وابستگی به تلفن همراه هوشمند
 • ساره مهنی، هدیه عسکرپور، ندا دستیار*، مریم میرزایی، اکبر مهرعلیزاده صفحات 1412-1419
  مقدمه و هدف

  واژینیت کاندیدیایی یک بیماری شایع در زنان است که همراه علائم آزاردهنده ای در ناحیه تناسلی می باشد. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی رضایت جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان مبتلا به واژینیت کاندیدایی انجام شد.

  روش کار

  این پژوهش، یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی است. در این مطالعه 180 نفر از زنان مراجعه کننده به کلینیک تخصصی زنان، بیمارستان آیت الله کاشانی شهرستان جیرفت به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به دو گروه 90 نفر مبتلا (مورد) و غیرمبتلا (شاهد) به کاندیدا تقسیم شدند. اطلاعات به کمک پرسشنامه استاندارد رضایت جنسی لارسون جمع آوری گردید. پس از جمع آوری، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 و آزمون های آماری توصیفی و استنباطی، تجزیه و تحلیل گردید.

  یافته ها

  میانگین نمره کلی رضایت جنسی در گروه زنان مبتلا 7/82±71/87 و در گروه زنان غیر مبتلا 7/29±77/30 بود. میزان رضایت جنسی در گروه شاهد بیش از گروه مورد است که این تفاوت از نظر آماری معنی دار می باشد (0/05>p). همچنین مشخص شد، که زنان با وضعیت اقتصادی- اجتماعی و تحصیلات بالاتر رضایت جنسی بیشتری دارند (0/05>p).

  نتیجه گیری

  با توجه به تفاوت معنادار رضایت جنسی در گروه زنان مبتلا و غیر مبتلا می توان گفت که ابتلا به کاندیدا یکی دیگر از متغیرهای تاثیرگذار بر میزان رضایت زنان از رابطه ی جنسی می باشد، در نتیجه توجه به این متغیر در بررسی زنان با شکایت از کاهش رضایت جنسی توصیه می ذشود.

  کلیدواژگان: رضایت جنسی، واژینیت کاندیدایی، زنان
 • شمس واله، عبدالعلی بنائی فر*، سجاد ارشدی، ولی الله شاهدی صفحات 1420-1429
  مقدمه و هدف

  چاقی و بیماری های وابسته به آن، با استرس اکسیداتیو و اختلال اندوتلیال عروقی همراه است. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر تمرینات هوازی توام با مکمل سازی سلن پلاس بر فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و ظرفیت تام آنتی اکسیدان در زنان دارای سندرم متابولیک انجام گرفت.

  روش کار

  برای این منظور، 48 زن چاق غیر فعال دارای سندرم متابولیک در دامنه سنی 45-30 سال به شیوه تصادفی در چهار گروه: کنترل (بدون مداخله)؛ سلن پلاس (روزانه 1000 گرم)، ورزش (تمرین هوازی) و گروه ترکیبی (تمرین هوازی+ سلن پلاس) قرار گرفتند. دوره مداخله 8 هفته به طول انجامید. سطوح ناشتایی TAC و VEGF و شاخص های آنتروپومتریکی در شرایط قبل و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین در هر گروه اندازه گیری شد. برای مقایسه داده ها از آزمون آماری آنکوا همراه با تست تعقیبی بنفرونی و برای تعیین تغییرات درون گروهی از تی همبسته استفاده گردید (0/05>p).

  یافته ها

  در مقایسه با گروه کنترل، سطوح سرمی VEGF در گروه هوازی (0/001>p) و TAC در گروه سلن پلاس (0/01>p) افزایش معنی داری یافتند. از طرفی، سطوح هر دو TAC و VEGF در گروه ترکیبی نسبت به دیگر گروه ها به میزان معنی داری افزایش یافتند (0/001>p).

  نتیجه گیری

  یافته های مطالعه حاضر به اثرات آنتی اکسیدانی و قلبی-عروقی بیشتر مصرف سلن پلاس در خلال تمرینات هوازی نسبت به اعمال هر یک از آنها به تنهایی اشاره داد. شناخت مکانیسم های عهده دار تاثیر سلن پلاس به هنگام تمرینات ورزشی بر عملکرد قلبی-عروقی نیازمند مطالعات بیشتری است.

  کلیدواژگان: فعالیت آنتی اکسیدانی، فاکتور رشد اندوتلیال عروقی، تمرین ورزشی، سندرم متابولیک
|
 • Serveh Mafakheri, Bahre Shakeri, Mohammad Azad Majedi, Yousef Moradi, Salam Vatandost* Pages 1376-1384
  Introduction

  Nurses are one of the important groups in the hospital.  Considering the stressful conditions of the hospital environment, having appropriate empathy in nurses is of great importance. Therefore, the present study was conducted with the aim of determining the level of empathy of nurses in the work environment in Kawsar Hospital in Sanandaj city in 2022.

  Materials and Methods

  The present study was conducted through a cross-sectional design in 2022 on nurses working in different departments of Kawsar Hospital in Sanandaj. 451 nurses were studied by census method. The data were collected using the standard questionnaires of demographic information, the interpersonal empathy, and the nurse-patient empathy by self-reporting and were analyzed by SPSS version 26. A significance level of 0.05 was considered.

  Results

  The results showed that the overall score of nurses' interpersonal empathy and nurse's empathy with patients were 144.25±34.34, 64.11±8.34, respectively, which is in the middle range of the scores of the questionnaires. Also, the results of Pearson correlation test showed that there was a positive and significant correlation between the total score of nurses' interpersonal empathy and the total score of nurse-patient empathy. (r=0.456), (p<0/05).

  Conclusion

  Considering the range of empathy scores, which both are at the average level, there is a need to improve it. Therefore, according to the positive consequences of the presence of empathy in the hospital environment, it is necessary to help improve the level of empathy in nurses as much as possible through academic training, in service training, and encouragement from  authorities.

  Keywords: Empathy, Nurses, Patient, Cross sectional study
 • Mahnaz Hadipour, Elham Feizabad, Mobina Riahi, Seyyed Farshad Allameh, Ali Ganjalikhan, Arash Seyfi, Mehrdad Ahmadi, Zainab Siami, Aziz Rasooli* Pages 1385-1392
  Introduction

  The least expensive way to prevent hospital infections is hand hygiene. This study investigated the causes of non-observance of hand hygiene in the intensive care unit (ICU) department of the studied hospitals and effective strategies to reduce it.

  Materials and Methods

  This interventional study was conducted in the ICU wards of six hospitals (A-F) affiliated with Tehran University of Medical Sciences, 2018-2020. In order to improve the process of hand hygiene, the - nine step FOCUS-PDCA method was used. In each hospital, hand hygiene compliance was measured in five different situations (before contact with the patient, before aseptic procedures, after contact with the patient fluids, after contact with the patient, and after contact with the environment), in three professional career subgroups before and after the implementation of the intervention, using the World Health Organization checklist by the trained people. The data were analyzed in SPSS software version 24.

  Results

  In all the hospitals under study, the level of hand hygiene compliance in all five situations had a significantly increasing trend, so that at the end of the study in the six medical centers, the level of hand hygiene compliance reached above 41%. In all medical centers, nurses had the highest amount of hand washing. After the intervention, the average level of hand hygiene in all hospitals increased significantly (p<0.01) and reached41.6%. Also, the level of hand hygiene in all job professional subgroups showed a significantly increasing trend (p<0.01) in which the nurses had the highest scores. An increasing trend was observed in all five different situations of hand hygiene in all hospitals (p<0.01).

  Conclusion

  The findings of the present study showed that the implementation of the FOCUS-PDCA model in the hospital can increase the level of hand hygiene compliance among healthcare workers, especially nurses.

  Keywords: Hand Disinfection, Hospital Infection, Intensive Care Unit, FOCUSPDCA
 • Davar Rezaeimanesh*, Mohamad Kogani Pages 1393-1402
  Introduction

  Sports activity is one of the non-invasive ways to rehabilitate and prevent complications and consequences of diseases related to Covid-19. The purpose of this study was to investigate the effect of moderate intensity aerobic exercise on the serum levels of interleukin-6, interleukin-10 and C-reactive protein in patients recovered from Covid-19.

  Materials and Methods

  For this purpose, 24 men recovered from Covid-19 were voluntarily selected and placed in two groups of experimental (12 people) and control (12 people) in a simple random manner. The experimental group participated in an eight-week aerobic training program, three sessions per week, each session lasted about 40 to 55 minutes with an intensity equal to 60 to 80% of the maximum heart rate. Serum levels of IL-6, IL-10 and CRP (before and 48 hours after the protocol) were measured. The data was analyzed using the covariance statistical test (ANCOVA) at the (p<0.05) level.

  Results

  The results showed that aerobic exercise did not lead to a significant change in the serum levels of IL-6 (p>0.05) and IL-10 (p>0.05) in the experimental group compared to the control group; however, it caused a significant decrease in the serum levels of CRP (p<0.05) in the experimental group. In addition, examining intra-group changes in IL-10 and CRP indicated that there is a significant change between the mean score before and after implementation of the protocol in the experimental group (p<0.05). While there was no significant difference between the before and after values in IL-6 (p<0.05).

  Conclusion

  Based on the results of this study, aerobic exercises can regulate and balance anti-inflammatory and inflammatory cytokines and adjust the amount of C-reactive protein through the recovery of physical fitness in patients who have recovered from Covid-19.

  Keywords: Covid-19, Interleukin-6, Interleukin-10, C-reactive protein
 • Mohammad Kamyabi*, Ghasem Askarizadeh, Masood Bagheri Pages 1403-1411
  Introduction

  Increasing students' use of smartphones and the fact that these types of phones provide many features have put the potential addiction to smartphones at the center of research. Therefore, the purpose of this study was to investigate the relationship between social health, brain-behavioral systems, psychological distress, and mental well-being and intelligent mobile phones.

  Materials and Methods

  The present research’s method, according to the data collection method, was descriptive-correlation . Based on Morgan's table, 362 medical students of Kerman University of Medical Sciences were selected as the sample using available sampling method. To collect data, Kisse's Social Health Questionnaires, Carver and White Brain-Behavioral Systems Scale Questionnaire, Kasler Psychological Distress Questionnaire, Warwick-Edinburgh Mental Welfare Questionnaire, and Kohi Smartphone Addiction Questionnaire were used. The data was analyzed using SPSS21 software through Pearson correlation coefficient and multiple linear regression.

  Results

  Regulatory analysis results showed that mental well -being, brain -behavioral system, brain -behavioral system, and social health are able to predict 45 % of the variance of smartphone dependence.

  Conclusion

  The findings of the study suggest that increasing social health; increasing behavioral activation system and reducing behavioral inhibition; reducing psychological distress and increasing mental well -being have been associated with reducing dependence on smartphones.

  Keywords: Mental well-being, Psychological distress, Social health, Brain-behavioral systems, Smartphone dependency
 • Sareh Mehni, Hedyeh Askarpour, Neda Dastyar*, Maryam Mirzaei, Akbar Mehralizadeh Pages 1412-1419
  Introduction

  Candida vaginitis is a common disease in women which is accompanied by annoying symptoms in the genital area. Therefore, the present study was conducted with the aim of investigating the level of sexual satisfaction and its related factors in women with and without candida vaginitis.

  Materials and Methods

  This research is a cross-sectional study. In this study, 180 women referring to women's specialist clinic, Ayatollah Kashani Hospital, Jiroft city, were selected by convenience sampling method and divided into two groups of 90 patients (cases) and non-patients (controls). Data were collected using Larson's sexual satisfaction questionnaire. Data were analyzed using SPSS version 19 software and descriptive and inferential statistical tests.

  Results

  The average score of sexual satisfaction in the group of affected women was 71.87 ±7.82 and in the group of non-affected women it was 77.30 ±7.29. The amount of sexual satisfaction in the control group is more than the case group, which is a statistically significant difference (p<0.05). It was also found that women with higher socio-economic status and education have more sexual satisfaction (p<0.05).

  Conclusion

  According to the significant difference in sexual satisfaction in the group of infected and non-infected women, it can be concluded that candida infection is another variable influencing the level of women's satisfaction in sex, As a result, paying attention to this variableis recommended in examining women with complaints of decreased sexual satisfaction.

  Keywords: Sexual satisfaction, Candida vaginitis, Women
 • Shams Valeh, AbdolAli Banaeifar*, Sajad Arshadi, Valiollah Shahedy Pages 1420-1429
  Introduction

  Obesity and related diseases are associated with oxidative stress and vascular endothelial disorder. The present study was conducted with the aim of determining the effect of aerobic training combined with selen plus consumption on total antioxidant capacity (TAC) and vascular endothelial growth factor (VEGF) in obese women with metabolic syndrome.

  Materials and Methods

  For this purpose, 48 inactive obese women with metabolic syndrome aged between 30-45 years were randomly divided into four groups: control (without intervention); Selen plus (1000 grams/daily), exercise (aerobic training) and combined group (aerobic training + selen plus) . The intervention lasted 8 weeks. Fasting levels of TAC and VEGF and anthropometric indices were measured before and 48 hours after the last training session in each group. ANCOVA statistical test was used to compare the data, and paired t test was used to determine intra-group changes (p<0.05).

  Results

  Compared to the control group, the serum level of VEGF in the exercise group (p<0.001) and TAC in the selen plus group (p<0.01) increased significantly. On the other hand, the levels of both TAC and VEGF increased significantly in the combined group compared to other groups (p<0.001).

  Conclusion

  The findings of the present study indicated more antioxidant and cardiovascular effects of Selen Plus consumption during aerobic training compared to each of them alone. Further studies are required to understand the mechanisms responsible for the effect of Selen Plus during exercise on cardiovascular function.

  Keywords: Antioxidant activity, Vascular Endothelial Growth Factor, Exercise training, Metabolic syndrome