فهرست مطالب

مجله علوم پزشکی صدرا
سال دوازدهم شماره 1 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مینا رستمی، مرتضی سلیمانی، مهسا عباسی، علیرضا صادقی، وحید توپچی خسروشاهی*، پویا دواساز ربانی، پریناز سادات امیری سرارودی صفحات 1-11
  مقدمه
  عوامل روان شناختی ممکن است در بروز و تشدید بیماری های قلبی عروقی نقش داشته باشند. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین رابطه ی سبک های دلبستگی، ناپختگی عاطفی و ناگویی هیجانی در بیماران قلبی عروقی شهر زنجان انجام گرفت. 
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل طیفی متشکل از 670 بیمار مبتلا به بیماری های قلبی عروقی مراجعه کننده به کلینیک قلب و عروق بیمارستان آیت الله موسوی زنجان در فاصله ی زمانی فروردین تا شهریور 1398 بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 244 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه ی استاندارد سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور، ناگویی هیجانی تورنتو و بلوغ عاطفی سینگ و بهارگاوا بود. تحلیل داده ها با کمک نرم افزار SPSS 24 و با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام شد. 
  یافته ها
  نتایج آنالیز همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه ی مثبت و معناداری بین ناگویی هیجانی با نداشتن ثبات عاطفی (P<0.01, r=0.014)، فروپاشی شخصیت (P<0.01, r=0.36) و ناپختگی عاطفی (P<0.01, r=0.38) وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که نداشتن ثبات عاطفی (0.009=P)، فروپاشی شخصیت (0.0016=P) و ناگویی هیجانی (0.009=P) به طور معناداری سبک ایمن را در بیماران قلبی و عروقی پیش بینی می کنند. همچنین، دشواری در توصیف احساسات، سبک اجتنابی را به طور معناداری پیش بینی می کند (0.034=P). ناپختگی عاطفی (0.006=P) و دشواری در تشخیص احساسات (0.009=P) نیز به طور معناداری سبک دوسوگرا را پیش بینی می کنند.
  نتیجه گیری
  ویژگی های شخصیتی و ناگویی هیجانی می توانند به عنوان شاخص هایی برای پیش بینی سبک های دلبستگی و رفتارهای اجتماعی استفاده شوند و به طور خاص، نداشتن ثبات عاطفی، فروپاشی شخصیت و ناگویی هیجانی می توانند سبک ایمن و سبک دوسوگرا را تا حدودی پیش بینی نمایند. همچنین، دشواری در توصیف احساسات و ناپختگی عاطفی نیز توان پیش بینی سبک اجتنابی را دارند. این نتایج می تواند به درک بهتر رفتارهای فرد و طراحی راهکارهایی برای بهبود رفتار کمک کنند.
  کلیدواژگان: سبک های دلبستگی، بلوغ عاطفی، نشانه های عاطفی، بیماران، بیماری های قلبی- عروقی
 • راضیه حسین پور محمد آبادی*، حسن خوش اخلاق صفحات 12-24
  مقدمه
  سرطان سینه شایع ترین نوع سرطان در زنان است که تاثیرات عمیقی بر وجوه مختلف عملکرد بیماران دارد؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر حس انسجام، پردازش هیجانی، اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از بدن در بیماران مبتلابه سرطان سینه انجام شد.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی پژوهش را بیماران مبتلابه سرطان سینه ی شهر اصفهان در سال 1401 تشکیل دادند. از جامعه ی مذکور، سی بیمار به روش هدفمند انتخاب و تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل، گمارش شدند. پیش آزمون از طریق پرسش نامه ی حس انسجام، مقیاس پردازش هیجانی، مقیاس اضطراب مرگ و پرسش نامه ی نگرش فرد درمورد تصویر بدنی انجام شد. گروه آزمایش هشت جلسه ی نوددقیقه ای شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی دریافت نمودند. گروه کنترل در این مدت مداخله ای دریافت نکرد. پس از اتمام جلسات، پس آزمون اجرا شد. داده ها به وسیله ی تحلیل کواریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند. 
  یافته ها
  بین حس انسجام (P=0/0001، E=0/425)، پردازش هیجانی (P=0/0001، E=0/451)، اضطراب مرگ (P=0/0001، E=0/422) و تصویر ذهنی از بدن (P=0/0001، E=0/507) در دو گروه در پس آزمون، تفاوت معنادار وجود دارد، یعنی انجام شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی توانسته است نمرات حس انسجام، پردازش هیجانی و رضایت از تصویر بدنی را افزایش و نمرات اضطراب مرگ را کاهش دهند (0/05<P). 
  نتیجه گیری
  شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند به عنوان یک گزینه ی مداخله ای موثر برای کمک به بیماران مبتلابه سرطان سینه و بهبود حس انسجام، پردازش هیجانی، اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از بدن این گروه استفاده شود.
  کلیدواژگان: تصویر بدنی، حس انسجام، ذهن آگاهی، شناخت درمانی، سرطان سینه
 • نوشین صلاحی اصفهانی*، راضیه ایزدی صفحات 25-40
  مقدمه
  افسردگی اختلالی شایع در نوجوانی است که پیامدهای وسیعی به دنبال دارد. یکی از پیامدها، سرگردانی ذهنی است که با تشدید افکار ناکارآمد، احتمال بروز رفتارهای پرخطر را به طور نگران کننده ای افزایش می دهد. به این ترتیب لازم است مداخلات روان شناختی در این زمینه ارائه گردد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی اثربخشی درمان ذهن آگاهی نوجوان محور و آموزش راهبردهای تنظیم هیجان بر رفتارهای پرخطر، سرگردانی ذهنی و افسردگی نوجوانان انجام شد. 
  مواد و روش ها
  روش پژوهش نیمه آزمایشی بود که روی نوجوانان دختر افسرده ی شهر اصفهان، در سال 1400 انجام گرفت. بدین منظور، 45 نوجوان افسرده، به روش در دسترس انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه، گمارش شدند. گروه آزمایش اول، درمان ذهن آگاهی و گروه آزمایش دوم، آموزش تنظیم هیجان را به مدت هشت جلسه ی شست دقیقه ای دریافت نمودند و گروه گواه، مداخله ای دریافت نکردند. شرکت کنندگان، پرسش نامه ی رفتارهای پرخطر (1390)، مقیاس سرگردانی ذهنی و پرسش نامه ی افسردگی را در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تکمیل کردند. داده ها با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و با استفاده از نرم افزار SPSS بررسی شدند.
  یافته ها
  بین دو گروه آزمایش با گروه گواه در متغیرهای پژوهش، در مرحله ی پس آزمون و پیگیری نسبت به مرحله ی پیش آزمون، تفاوت معناداری وجود دارد که باتوجه به ضرایب تاثیر، می توان گفت 14/3درصد از تفاوت در رفتارهای پرخطر، 18/3درصد از تفاوت در سرگردانی ذهنی و 28/3درصد از تفاوت در افسردگی، ناشی از درمان ذهن آگاهی نوجوان محور و آموزش تنظیم هیجان بوده است (0/01>P). بین دو گروه آزمایش تفاوت معناداری مشاهده نشده است. 
  نتیجه گیری
  درمان ذهن آگاهی نوجوان محور و آموزش راهبردهای تنظیم هیجان می توانند نقش مهمی در بهبود رفتارهای پرخطر، سرگردانی ذهنی و علائم نوجوانان افسرده، ایفا کنند.
  کلیدواژگان: افسردگی، تنظیم هیجان، ذهن آگاهی، رفتارهای پرخطر، سرگردانی، نوجوان
 • تکتم امانعلی خانی، لیلا خبیر* صفحات 41-52
  مقدمه
  اختلال وسواس فکری عملی اختلالی شایع و مزمن است که پیامدهای منفی زیادی به دنبال دارد؛ مهم ترین و بزرگ ترین پیامد آن، تنهایی و انزوای شخص است که بر نحوه ی دلبستگی و شیوه های حل تعارض فرد تاثیرگذار است. پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش واسطه ای سبک های حل تعارض در رابطه ی بین وسواس فکری عملی با سبک های دلبستگی زوج ها انجام شده است. 
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر باتوجه به هدف کاربردی و از نظر نحوه ی گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را کلیه ی زوج های شهر کرمان در سال 1401 که حداکثر ده سال از مدت ازدواج آن ها گذشته باشد، تشکیل داده اند. نمونه ی مدنظر مشتمل بر 240 نفر است که به شیوه ی دردسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده های این پژوهش از پرسش نامه ی سبک های دلبستگی کولینز و رید، پرسش نامه ی وسواس فکری عملی مادزلی و پرسش نامه ی سبک های حل تعارض زوج ها رحیم، استفاده شد. برای تجریه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار SPSS  نسخه 21 و Lisrel نسخه 8/80 استفاده شد. 
  یافته ها
  نتایج تحلیل نشان داد که وسواس فکری عملی به طور غیرمستقیم (0/05≥P) بر سبک های دلبستگی به صورت منفی تاثیرگذار است. سبک های دلبستگی از طریق سبک های حل تعارض، قادر به پیش بینی وسواس فکری عملی بود.
  نتیجه گیری
  باتوجه به نتایج به دست آمده، سبک های دلبستگی از طریق سبک های حل تعارض قادر به پیش بینی وسواس فکری عملی بود.
  کلیدواژگان: وسواس فکری عملی. مهارت، های مقابله، روابط خانوادگی، سبک های دلبستگی
 • پرستو غلامیان*، مهدیه اکوچکیان، حسن دانشمندی صفحات 53-63
  مقدمه
  شواهد علمی معتبر در زمینه ی میزان اثربخشی مطلوب تمرینات عملکردی بر بهبود وضعیت قرارگیری کتف و عملکرد ورزشکاران تنیس اندک است. بنابراین هدف از مطالعه ی حاضر، اثر برنامه ی تمرینات عملکردی بر بهبود ریتم کتفی_ بازویی و عملکرد بازیکنان نخبه ی تنیس مبتلا به دیسکینزی کتف است.
  مواد و روش ها
  برای انجام این پژوهش، سی نفر از ورزشکاران برتر تنیس در سطح کشوری که مبتلابه اختلال دیسکنزی کتف بودند، به صورت هدفمند و تصادفی انتخاب و به دو گروه پانزده نفره ی تجربی و کنترل تقسیم بندی شدند. قبل و بعد از هشت هفته تمرینات عملکردی ریتم کتفی_ بازویی و عملکرد اندام فوقانی با استفاده از اینکلینومتر و آزمون Y ارزیابی شدند. در بخش آمار استنباطی، از آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسه ‍ی تفاوت های بین گروهی و از آزمون تی همبسته، برای مقایسه ی تفاوت های درون گروهی استفاده شد. 
  یافته ها
  نتایج آزمون تی زوجی نشان دهنده ی اثر معنادار تمرینات عملکردی بر متغیرهای ریتم کتفی_ بازویی در زوایای صفر درجه (0/004=P)، 45 درجه (0/001>P)، 90 درجه (0/001>P) و 135درجه (0/001>P) و همچنین عملکرد اندام فوقانی (0/002=P) در گروه تجربی است. 
  نتیجه گیری
  به نظر میرسد تغییرات ایجادشده در وضعیت قرارگیری کتف آزمودنیهای تحقیق حاضر به دنبال تغییرات عصبی_عضلانی  ایجاد شد و نتایج حاکی از آن است که  انجام برنامه ی تمرینات عملکردی افزون بر بهبود راستای کتف برای ارتقا عملکرد ورزشکاران رشته ی تنیس موثر می تواند باشد.
  کلیدواژگان: ورزش درمانی، توان بخشی، تنیس، ورزشکاران، دیسکینزی
 • نازنین منصوری، ندا جمالی مقدم*، میترا سلطانیان، الهام میرشاه صفحات 64-74
  مقدمه

  مهارت های ارتباطی و راهکارهای رفع استرس از مولفه هایی هستند که بر کیفیت مراقبت های پرستاری تاثیر می گذارند. باتوجه به اپیدمی کوید-19 و داشتن محدودیت در آموزش حضوری، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش مجازی مولفه های هوش هیجانی بر استرس درک شده و مهارت های ارتباطی دانشجویان پرستاری انجام شد. 

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر مطالعه ای تجربی است که بر روی 56 دانشجوی پرستاری که بر اساس معیارهای ورود و خروج وارد مطالعه شدند، انجام شد. شرکت کنندگان به روش تصادفی سازی بلوکی در دو گروه کنترل (28 نفر) و مداخله (28 نفر) قرار گرفتند. گروه مداخله، آموزش مولفه های هوش هیجانی را از طریق نرم افزار اسکایپ دریافت کردند. ابزار گردآوری داده ها شامل: فرم اطلاعات دموگرافیک، پرسش نامه ی استرس درک شده ی کوهن و مهارت های ارتباطی کوئین دام بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه ی 22 انجام شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که بین دو گروه از نظر میانگین نمرات استرس درک شده و مهارت های ارتباطی در زمان قبل از مداخله ، تفاوت آماری معنی داری وجود ندارد (0/05<P). اما در زمان یک ماه پس از مداخله، بین دو گروه از نظر میانگین نمرات استرس درک شده و مهارت های ارتباطی، تفاوت آماری معنی داری مشاهده شد (0/05>P). 

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مجازی مولفه های هوش هیجانی باعث کاهش استرس درک شده ی دانشجویان پرستاری و افزایش سطح مهارت های ارتباطی آن ها شد. این نتایج، اهمیت آموزش هوش هیجانی را برای دانشجویان پرستاری برجسته کرد.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، مقیاس استرس درک شده، ارتباط، آموزش مجازی، . پرستاران، دانشجویان
 • افسانه عبدالله زاده سروستانی، زهرا خادمیان*، زهرا ملازم صفحات 75-83
  مقدمه

  گزارش دهی ضعیف در حین تحویل بیمار از تکنسین های فوریت های پزشکی به بخش اورژانس می تواند ایمنی بیماران را تهدید کند. این مطالعه با هدف «تعیین تاثیر آموزش بر کیفیت تحویل بیمار از تکنسین های فوریت های پزشکی به بخش اورژانس یک مرکز فوریت های جراحی» انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه ی شبه تجربی در مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز انجام شد. نمونه ی مطالعه شامل هشتاد تکنسین فوریت های پزشکی با میانگین سنی 6/2±31/12 سال بودند که باروش تصادفی ساده، انتخاب و به روش بلوک تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. پژوهشگران داده ها را با مشاهده ی تحویل دادن سه بیمار به وسیله ی هر تکنسین قبل و بعداز مداخله با مقیاسی درجه بندی که خود ساخته بودند، جمع آوری کردند. مداخله شامل یک کارگاه آموزشی چهارساعته درباره ی اصول گزارش دهی و تحویل بیمار برای تکنسین های فوریت های پزشکی بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های کای اسکوئر، تی مستقل و تی زوجی در SPSS  نسخه ی بیست انجام شد. سطح معنی داری کمتر از  0/05 بود.

  یافته ها

  بعد از مداخله، میانگین نمره ی کیفیت تحویل بیمار در گروه آزمایش (2/73±29/94) نسبت به قبل از مداخله (P<0/001، 24/58±3/38) و نسبت به گروه کنترل (P<0/001، 23/94±2/83) به طور معنی داری بالاتر بود. 

  نتیجه گیری

  یافته ها نشان داد آموزش گزارش دهی به تکنسین های فوریت های پزشکی می تواند به بهبود کیفیت تحویل بیماران از سوی آن ها به بخش های اورژانس کمک کند.

  کلیدواژگان: آموزش، تحویل بیمار، تکنسین های فوریت های پزشکی، خدمات اورژانس پزشکی، مراکز تروما
 • نرجس حاج محمدی، مصطفی ظهیری نیا*، سوده مقصودی صفحات 84-94
  مقدمه
  سلامت عمومی در تمام عرصه های زندگی از جمله زندگی فردی، اجتماعی و شغلی اهمیت دارد. پرستارانی که وضعیت جسمانی و روانی مطلوبی نداشتند، در اداره کردن سازمان خود دچار مشکل می شدند. هدف این مطالعه، بررسی وضعیت سلامت عمومی پرستاران بیمارستان های شهر کرمان بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی انجام شد. جامعه ی آماری شامل کلیه ی پرستاران بیمارستان های شهر کرمان بود که با استفاده از نمونه گیری متناسب با حجم پانصد پرستار به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار استفاده شده، مقیاس سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ-28) و پرسش نامه ای با اطلاعات فردی و زمینه ای بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-24 و آماره های توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، t مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار نمره ی سلامت عمومی پرستاران 0/71±1/25 بود. بیشتر پرستاران (77/6 درصد) به درجاتی از مشکلات جسمی و روانی مبتلا بوده و در نتیجه سلامت عمومی لازم را نداشتند. همچنین، پرستاران مرد از سلامت عمومی بیشتری نسبت به پرستاران زن برخوردار بودند (0/001>P). اما بین سلامت عمومی با بقیه ی متغیرها رابطه ی معنی داری نشان داده نشد. 
  نتیجه گیری
  بیش از نیمی از پرستاران به درجاتی از مشکلات جسمی و روانی مبتلا بوده و سلامت عمومی مطلوبی نداشتند. بنابراین پیشنهاد می شود برای ارتقاء هرچه بیشتر سلامت عمومی پرستاران، مسئولان ذی ربط وزارت بهداشت و همچنین پرستاران بیمارستان های مطالعه شده، برنامه ها و راهکارهایی را در اولویت قرار دهند.
  کلیدواژگان: وضعیت سلامتی، سلامت عمومی، پرستاران، بیمارستان ها
 • فرهاد پاکدل، سپیده نوری نژاد، زهرا شهسوار* صفحات 95-102
  مقدمه
  ظهور ChatGPTبه عنوان یک ابزارهوش مصنوعی، باعث تغییردرفضای کلاس در میان دانشجویان پزشکی شده که این امر منجر به بروز مباحثی درامرآموزش، به ویژه درزمینه نوشتارگردیده است. اگرچه در برخی از دانشجویان پزشکی تمایل قوی ای نسبت به استفاده از ChatGPT در کلاس های نوشتاری وجود دارد، اما اغلب استادان هنوز از نتیجه آن مطمئن نیستند.
  مواد و روش ها
  هدف از این مطالعه، بررسی نگرش دانشجویان پزشکی نسبت به استفاده از ChatGPT در درس نگارش می باشد. در این تحقیق کیفی، در سال 1402، یک کلاس نگارش به زبان انگلیسی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز انتخاب شد. دومصاحبه یکی در ابتدای ترم، قبل از استفادهChatGPT در نوشتن متن و دیگری در پایان ترم پس از اتمام تدریس انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه، روش براون و کلارک به کار گرفته شد.
  یافته ها
  در مقایسه نظرات مصاحبه دانشجویان، شش کد اصلی در مورد ChatGPT (آشنایی ، سرعت، دامنه لغت، ساختار جمله، نقش استاد، سرقت ادبی) مشخص شد. درابتدا، اکثر دانشجویان، اعم ازکسانی که با ChatGPT آشنایی داشتند یا تنها نام آن را شنیده بودند، موافق تاثیرمثبت آن بودند. اما پس از استفاده از ChatGPT،نظرات جدیدی نسبت به استفاده آن در کلاس بیان شد. 
  نتیجه گیری
  نگرش دانشجویان نسبت به اثر استفاده از ChatGPT نشان داد که دانشجویان می توانند با کمک استادان خود، از این ابزار در نگارش استفاده بهینه کنند. اما برای استفاده دقیق از ChatGPT، دانشجویان و استادان آنها باید ازسطح لغت و گرامر بالا برخوردار باشند تا بتوانند آنرا به بهترین و موثرترین راه درآموزش استفاده کنند.
  کلیدواژگان: نگرش، هوش مصنوعی، دانشجویان پزشکی، نگارش
 • محسن اسماعیلی، امید علی احمدی*، علی روشنایی، محمدحسین اسدی داوودآباد صفحات 103-113
  مقدمه

  خانواده به عنوان اولین واحد اجتماعی، پیچیدگی های فراوانی دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار و کارکردهای خانواده در رفتار میان نسلی خانواده های شهر الیگودرز بااستفاده از نظریات بوردیو، مانهایم، شلسکی بوده است.

  مواد و روش ها

  روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه بوده است. جامعه ی آماری تحقیق کلیه ی افراد هجده سال به بالای شهر الیگودرز بوده که بااستفاده از نمونه گیری کوکران با روش تصادفی ساده، 376 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و پرسش نامه ی این تحقیق از نوعی اعتبار محتوایی برخوردار بوده است. برای بررسی فرضیه ها از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون همبستگی پیرسون بااستفاده از نرم افزار SPSS-21 استفاده شد.

  یافته ها

  افرادی که مسن هستند کارکردهای خانوادگی بیشتری دارند. متغیرهای کارکردهای خانواده، میزان پایبندی به ارزش های فرهنگی، میزان مدیریت بحران های خانوادگی، میزان انسجام خانوادگی، میزان روابط خویشاوندی در بین نسل های مختلف، متفاوت است. بین متغیرهای میزان پایبندی به ارزش های فرهنگی، میزان مدیریت بحران های خانوادگی، میزان انسجام خانوادگی و متغیر کارکردهای خانوادگی، رابطه وجود دارد. با افزایش این متغیرها، میزان کارکردهای خانوادگی (شامل کارکردهای عاطفی خانواده و کارکرد حل مشکلات و حل تعارضات) نیز افزایش می یابد.

  نتیجه گیری

  باتوجه به تفاوت در نسل های مختلف در ساختار قدرت و کارکردهای خانواده در شهر الیگودرز، ضروری است. نسبت به عوامل تاثیرگذار بر کارکردهای خانواده به منظور ارتقاء وضعیت موجود توسط سیاست گزاران توجه گردد.

  کلیدواژگان: ویژگی های خانواده، نسل، ساختار خانواده، ارزش های اجتماعی، مداخله در بحران
 • یاسمن خلیلی*، آیدا عینی صفحات 114-122
  مقدمه
  یکی از بحران هایی که به تازگی گریبان گیر جامعه ی بشری شده است، بحران ناشی از بیماری کرونا است. شیوع این ویروس ابتدا بر اقتصاد کشور چین اثر گذاشت و سپس باعث بروز بحران های بزرگ مالی در دنیا گردیده و موجب نااطمینانی سهام داران شده است. یکی از مهم ترین راهکارهای حفظ منافع سهام داران، حاکمیت شرکتی است که در بلندمدت باعث افزایش ارزش شرکت می شود. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بحران کرونا بر رابطه ی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد سهام است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی است که از داده های150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1396 تا1400 به عنوان نمونه استفاده شد. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد بحران کرونا رابطه ی بین مولفه های حاکمیت شرکتی، استقلال هیات مدیره و سرمایه گذاران نهادی را با عملکرد سهام تعدیل می کند و بحران کرونا اثر تعدیلی بر رابطه ی بین برخی مولفه های دیگر حاکمیت شرکتی مانند اندازه ی هیات مدیره و دوگانگی وظایف مدیرعامل با عملکرد سهام، ندارد.
  نتیجه گیری
  با افزایش برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی مانند استقلال هیات مدیره و مالکیت نهادی، تاثیر منفی همه گیری بیماری کرونا بر عملکرد سهام کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: شرکت های حرفه ای، حاکمیت شرکتی، عملکرد سهام. تجارت، کوید-19
 • سعید امینی*، زهرا بیات، فاطمه عباسی فیجانی، کیوان نیکخواه بهرامی، محمد شمس، مینا رضایی صفحات 123-142
  مقدمه

  نظام های سلامت در مواجهه با همه گیری ها تجربه های ارزنده ای را به دست آورده اند. مطالعه ی حاضر با بررسی تجربه های موفق کشورها، الگویی را برای ارائه ی پاسخ هماهنگ به همه گیری ها از سوی عملگران مختلف نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ارائه می دهد. 

  مواد و روش ها

  در این مطالعه ی مروری نظام مند، 38 مقاله از پایگاه های مگیران، جهاد دانشگاهی، PubMed، Scopus، Web of Science و Google Scholar پس از اعمال استراتژی جست وجو، معیارهای ورود و خروج، در بازه ی زمانی 2005 تا 2022 و ارزیابی کیفیت با چک لیست استروب به دست آمد. مقاله ها از نظر عنوان، چکیده و متن ارزیابی شده و پس از حذف مقاله های تکراری و نامرتبط، مقالات نهایی انتخاب گردیدند.

  یافته ها

  در این مطالعه، نظام PHC کشور به مثابه یک درخت تناور فرض شده است که برای تقویت ریشه های آن لازم است، 25 عامل زمینه ای از حوزه های مختلف با هم کار کنند. به منظور عملکرد مناسب این عوامل، لازم است سه حوزه ی سیاست گذاران نظام سلامت، کارکنان مراقبت های بهداشتی اولیه و جامعه، در یک برنامه ی هماهنگ و هم افزا اقدام های لازم را در فازهای چهارگانه ی مدیریت بحران شامل پیشگیری، آمادگی، پاسخ و ریکاوری انجام دهند.

  نتیجه گیری

  تقویت نظام مراقبت های بهداشتی اولیه در زمینه های پیشگیری، غربالگری، آزمایش و درمان بیماران سرپایی و به تحرک درآوردن جامعه برای مراقبت از خویش، موفق ترین تجربه در مواجهه با اپیدمی ها در مقایسه با درمان بیماران در بیمارستان ها و صرف هزینه های هنگفت مالی و جانی است.

  کلیدواژگان: همه گیری، مشارکت ذی نفعان، عوامل اقتصادی اجتماعی، مراقبت های بهداشتی اولیه، . خدمات پزشکی بیمارستان
|
 • Mina Rostami, Morteza Soleimani, Mahsa Abbasi, Alireza Sadeghi, Vahid Toupchi Khosroshahi *, Pooya Davasaz Rabbani, Parinaz Sadat Amiri Sararoodi Pages 1-11
  Introduction
  Psychological factors might play a role in the onset and exacerbation of cardiovascular disease. This study aimed to determine the relationship between Alexithymia and Emotional Maturity with the mediation of Attachment Styles among cardiovascular patients in Zanjan, Iran.
  Methods
  The present study has a descriptive-correlational design. The statistical population of this study encompassed a range of 670 patients with cardiovascular diseases who were referred to the Cardiology Clinic of Ayatollah Mousavi Hospital in Zanjan from March and August 2019. The sample size was estimated to be 244 people using Cochran formula. Data collection tools included Hazen and Shaver’s standard adult attachment style questionnaire, Toronto’s ataxia, and Singh and Bhargava questionnaires. The Pearson correlation coefficient and multiple regression analyses were done using SPSS 24 software.
  Results
  There was a positive correlation between alexithymia with emotional instability (r=0.14, P<0.01), personality decay (r=0.36, P<0.01), and emotional maturity (r=0.38, P<0.01). The results of multiple regression analysis showed that emotional instability (P=0.009), personality decay (P=0.016), and emotional immaturity (P=0.009) significantly predicted secure style. Additionally, difficulty in describing emotions significantly predicted avoidant style (P=0.034). Emotional maturity (P=0.006) and difficulty recognizing emotions (P=0.009) also significantly predicted ambivalent style.
  Conclusion
  Personality traits and emotional alexithymia can be used as indicators for predicting attachment styles and social behaviors, and specifically, lack of emotional stability, personality disintegration, and emotional alexithymia can predict secure and ambivalent styles to some extent. Also, difficulty in describing emotions and emotional immaturity have the ability to predict the avoidant style. These results can help to better understand individual behaviors and design solutions to improve behavior.
  Keywords: Attachment Styles, Emotional Maturity, Affective Symptoms, Patients, Cardiovascular diseases
 • Razieh Hosseinpoormohammadabadi *, Hasan Khoshakhlagh Pages 12-24
  Introduction
  Breast cancer, as the most common type of cancer in women, has profound effects on various aspects of patients’ performance; Therefore, the present study aimed to investigate the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on sense of coherence, emotional processing, death anxiety, and body image in breast cancer patients.
  Methods
  This research had a pretest-post-test quasi-experimental design with a control group. The research population consisted of breast cancer patients in Isfahan in 2022. From the aforementioned population, 30 patients were selected using purposive sampling and randomly divided into experimental and control groups. The pre-test was conducted through the Sense of Cohesion Questionnaire (SOC-29), Emotional Processing Scale (EPS), Death Anxiety Scale (DAS), and the Multidimensional Questionnaire of Individual’s Attitude About Body Image (MBSR); the experimental group underwent eight 90-minute sessions of mindfulness-based cognitive therapy. The control group received no intervention. After the intervention, the post-test was administered. The data were analyzed using covariance analysis with SPSS.
  Results
  The findings showed a significant difference between the sense of coherence (E=0.425, P=0.0001), emotional processing (E=0.451, P=0.0001), death anxiety (E=0.422, P=0.0001), and body image (E=0.507, P=0.0001) in the two groups in the post-test. This means that performing mindfulness-based cognitive therapy has increased the scores of coherence sense, emotional processing, and satisfaction from body image and decreased the scores of death anxiety (P>0.05).
  Conclusion
  Mindfullness-based cognitive therapy can be used as an effective intervention to improve the sense of coherence, emotional processing, death anxiety, and body image of breast cancer patients.
  Keywords: Cognitive therapy based on mindfulness, Sense of coherence, Emotional Processing, Death anxiety, Body image, Breast cancer
 • Nooshin Salahi Esfahani *, Razieh Izadi Pages 25-40
  Introduction
  Depression is a common disorder in adolescents that has wide cognitive and social consequences. One of the cognitive consequences is mind wandering, which increases the likelihood of risky behaviors by intensifying dysfunctional thoughts. Therefore, it is necessary to provide psychological interventions in this field. The present study aimed to compare the effectiveness of adolescent-centered mindfulness therapy and emotion regulation training strategies on risky behaviors, mind wandering, and depression in adolescents.
  Methods
  This study had a quasi-experimental research design and was performed on depressed female adolescents referred to psychological centers in Isfahan in 2021. Forty-five depressed adolescents were randomly selected and assigned to two experimental groups and one control group. The first experimental group received mindfulness therapy and the second experimental group received emotion regulation training for eight 60-minute sessions, while the control group did not receive any intervention. Participants completed the Risk Behaviors Questionnaire (2011), Mind Wandering Scale (MWS) and Beck Depression Inventory (BDI-II) in the pre-test, post-test and follow-up stages. Data were analyzed by repeated measures analysis of variance using SPSS software.
  Results
  A significant difference was observed between the two experimental and the control groups in the post-test and follow-up stages compared to the pre-test. Considering the effect sizes, 14.3% of the difference in risky behaviors, 18.3% of the difference in mind wandering, and 28.3% of the difference in depression are due to adolescent-centered mindfulness therapy and emotion regulation training (P<0.01). No significant difference was observed between the two experimental groups.
  Conclusion
  Adolescent-centered mindfulness treatment and emotion regulation training strategies can play an important role in improving high-risk behaviors, mind wandering, and depressed adolescent symptoms.
  Keywords: depression, Emotional regulation, Mindfulness, Dangerous Behavior, Confusion, Adolescent
 • Toktam Amanali Khani, Leila Khabir * Pages 41-52
  Introduction
  Obsessive-compulsive disorder is a common and chronic disorder with many negative consequences. The most important consequence is the loneliness and isolation of the person; it affects the person’s attachment and conflict resolution methods. The present study investigated the mediating role of conflict resolution styles in the relationship between obsessive-compulsive disorder and couples’ attachment styles.
  Methods
  This research had a correlational descriptive design considering the practical purpose and the data collection method. The statistical population consisted of all young couples in Kerman city in 2022, who had been married for a maximum of ten years. The target sample consisted of 240 people who were selected using purposive sampling. The Collins and Read Revised Adult Attachment Scale, Maudsley Obsessive Compulsive Inventory, and Rahim’s Conflict Resolution Styles Questionnaire were used to collect the data. Descriptive statistics and structural equation modeling methods were used to analyze the data in SPSS version 21 and Lisrel software version 8/80. 
  Results
  The results of the analysis showed that obsessive-compulsive disorder indirectly and negatively (P≤0.05) affected attachment styles.
  Conclusion
  Attachment styles could predict obsessive-compulsive disorder through conflict resolution styles.
  Keywords: Obsessive-compulsive disorder, Coping Skills, Family relations, Attachment Styles
 • Parastoo Gholamian *, Mahdiyeh Akoochakian, Hassan Daneshmandi Pages 53-63
  Introduction
  There is limited credible scientific evidence regarding the impact of functional training exercises on improving the shoulder position and performance of tennis players with Scapular Dyskinesia. Therefore, this study aimed to investigate the effect of a functional training program on improving the scapular-brachial rhythm and the performance of elite tennis players with scapular dyskinesia. 
  Methods
  thirty top tennis athletes at the national level who were suffering from shoulder dyskinesia were selected purposefully and randomly and divided into two experimental and control groups of fifteen. Before and after 8 weeks of functional exercises, scapular-brachial rhythm and upper limb function were evaluated using an inclinometer and Y test. In the inferential statistics section, the analysis of the covariance test was used to compare the differences between groups, and the correlated t-test was used to compare the differences within groups. 
  Results
  The results of the paired t-test show the effect of functional exercises on the scapular-brachial rhythm at angles of zero degrees (P=0.004), 45 degrees (P<0.001), 90 degrees (P<0.001) and 135 degrees (P<0.001) and also upper limb function (P=0.002) in the experimental group. 
  Conclusion
  Considering the changes observed in the shoulder position of the subjects of the present study, it seems that the changes in the neuromuscular system have occurred, and the results indicate that the implementation of a functional training program, in addition to improving shoulder posture, can be effective in improving the performance of tennis athletes.
  Keywords: Exercise therapy, Rehabilitation, tennis, Athletes, Dyskinesias
 • Nazanin Mansouri, Neda Jamalimoghadam *, Mitra Soltanian, Elham Mirshah Pages 64-74
  Introduction

  Communication skills and stress affect the quality of nursing care. Due to the COVID-19 epidemic and limitations in face-to-face training, this study was conducted to investigate the effect of virtual training of emotional intelligence components on perceived stress and communication skills among nursing students.    

  Methods

  This Experimental study was conducted on 56 nursing students who entered the study based on the inclusion and exclusion criteria. The participants were randomly assigned to a control group (n=28) and an intervention group (n=28) with permuted block randomization. The intervention group received emotional intelligence components training using Skype software. Data were collected through a Demographic questionnaire, Cohen’s Perceived Stress questionnaire, and Queendom’s Communication Skills questionnaire. Data analysis was performed using SPSS statistical software (Version 22). 

  Results

  The results revealed no statistically significant difference between the two groups regarding the mean scores of perceived stress and communication skills before the intervention (P>0.05). However, a statistically significant difference was observed between the mean scores of perceived stress and communication skills (P<0.05) in both groups one month after the intervention. 

  Conclusion

  The study indicated that the virtual training of emotional intelligence components reduced the nursing students’ perceived stress and increased their communication skills. These results highlight the importance of emotional intelligence training for nursing students.

  Keywords: emotional intelligence, Perceived Stress Scale, Communication, Virtual training, Nurses, Students
 • Afsane Abdollahzade Sarvestani, Zahra Khademian *, Zahra Molazem Pages 75-83
  Introduction

  Poor reporting during patient handoff from emergency medical technicians to the emergency department can threaten patients’ safety. This study aimed to determine the effect of training on the quality of patient handoff from emergency medical technicians to the emergency department of the surgical emergency center.

  Methods

  This quasi-experimental study was conducted at Shahid Rajaee Surgical Emergency Center in Shiraz, Iran. The study sample included 80 emergency medical technicians with a mean age of 31.12±6.2 years, who were selected by simple random sampling and divided into two experimental and control groups by permuted block randomization. Data were collected by observing the handoff of three patients by each technician before and after the intervention with a rating scale developed by the researchers. The intervention consisted of a 4-hour training workshop about principles of patient reporting and handoff for emergency medical technicians. Data analysis was performed using descriptive statistics, chi-square, independent, and paired sample t-tests using SPSS version 20. The significance level was less than 0.05.

  Results

  After the intervention, the mean score of patient handoff quality in the experimental group (29.94±2.73) compared to before the intervention (24.58±3.38, P<0.001) and compared to the control group (23.94±2.83, P<0.001) was significantly higher.

  Conclusion

  The findings showed that reporting training to emergency medical technicians can help to improve the quality of their patients’ handoff to emergency departments.

  Keywords: education, Emergency medical services, Emergency medical technicians, Patient Handoff, Trauma Centers
 • Narjes Hajmohammadi, Mostafa Zahirinia *, Soodeh Maghsoodi Pages 84-94
  Introduction
  Public health is important in all aspects of life, including personal, social, and professional. Nurses not in good physical and mental condition faced problems in managing their organization. This study aimed to investigate the general health status of nurses in Kerman hospitals.
  Methods
  This study had a descriptive-analytical design. The statistical population included all hospital nurses in Kerman; 500 nurses were selected using proportional sampling. The instruments included the Goldberg General Health Scale (GHQ-28) and a demographic and background information questionnaire. Descriptive statistics, Pearson correlation coefficient, independent t-test, and one-way analysis of variance were used to analyze the data using SPSS-24 software.  
  Results
  The mean and standard deviation of nurses’ general health score was 1.25±0.71. Most nurses (77.6%) suffered from some degree of physical and mental problems and, consequently, did not have the necessary general health. Also, male nurses had higher general health than female nurses (P<0.001). However, there was no significant relationship between general health and other variables. 
  Conclusion
  More than half of the nurses suffered from some degree of physical or mental problems and were not in good general health. Therefore, it is suggested that the relevant officials at the Ministry of Health and nurses at the studied hospitals prioritize specific programs and strategies.
  Keywords: Health status, Public Health, Nurses, Hospitals
 • Farhad Pakdel, Sepideh Nouri Nezhad, Zahra Shahsavar * Pages 95-102
  Introduction
  The advent of ChatGPT as an artificial intelligence (AI) tool has changed the classroom atmosphere among medical students leading to controversial issues in education, particularly in writing. Although some medical students exhibit strong inclination to use ChatGPT in their writing classes, most professors are still uncertain about the outcome. 
  Methods
  This study tries to assess medical students’ attitudes toward using ChatGPT in their academics writing course held in the Fall semester, 2023. An intact class of medical students from Shiraz University of Medical Sciences (SUMS) took part in this qualitative research. Two semi structured interviews were conducted at the beginning of the course, prior to the implication of ChatGPT in revising their essay writing, and after completing the course. Braun and Clark thematic analysis was applied to analyze the interview data. 
  Results
  Six main codes were identified about using ChatGPT (i.e., familiarity, speed, vocabulary range, structure, teacher’s role, plagiarism). At first, most students, whether those who were familiar with ChatGPT or those who had only heard of it, agreed with its positive effect. But after using ChatGPT, their opinions about using ChatGPT in class were changed. 
  Conclusion
  This study may provide an insight for educators who are interested in using AI in a learning environment. However, without professors’ management, using ChatGPT in higher education cannot enhance students’ writing skill efficiently. To this end, both students and their professors should increase their language knowledge and general knowledge to use it in the best and most effective way in education.
  Keywords: Attitude, Artificial Intelligence, Medical Students, Writing
 • Mohsen Esmaeili, Omid Ali Ahmadi *, Ali Roshanaei, MohammadHossein Asadi Davoodabad Pages 103-113
  Introduction

  The family is the first social unit with many complexities. This study aimed to investigate the impact of family structure and functions on the intergenerational behavior in families in Aliguderz using the theories of Bourdieu, Mannheim, and Shelsky.

  Methods

  The research method was a survey, and the data collection tool was a questionnaire. The statistical population of the research was all individuals over 18 in the city of Aliguderz. Three hundred and seventy-six people were selected as a sample using Cochran’s sampling with a simple random method. Cronbach’s alpha method was used to determine reliability, and the questionnaire has content validity. One-way analysis of variance and Pearson correlation test were used to check the hypotheses using SPSS-21 software.

  Results

  Elderly individuals have more family functions. The variables of family functions, adherence to cultural values, family crisis management, and kinship relations are different among different generations. A relationship was observed between the variables of adherence to cultural values, family crisis management, family cohesion, and the variable of family functions. With the increase of these variables, the amount of family functions (including the emotional functions of the family and problem-solving and conflict-resolution functions) also increases.

  Conclusion

  Considering the differences in different generations in the power structure and family functions in the city of Aliguderz, it is necessary to pay attention to the factors affecting the family functions to improve the current situation by policymakers.

  Keywords: Crisis Intervention, Family Characteristics, Family structure, Generation, Social Values
 • Yassaman Khalili *, Aida Eini Pages 114-122
  Introduction
  One of the crises that has plagued human society recently is the crisis caused by the coronavirus disease. The spread of this virus first affected China’s economy and then caused major financial crises and uncertainty among shareholders. One of the most important ways to protect the interests of shareholders is corporate governance, which increases the company’s value in the long run. Therefore, this research aimed to investigate the impact of the Corona crisis on the relationship between corporate governance and stock performance.
  Methods
  The current study is descriptive research, and the data of 150 companies admitted to the Tehran Stock Exchange from 2017 to 2022 was used as a sample. Regression analysis and correlation coefficient were used for data analysis and hypothesis testing.
  Results
  The findings of the research at a 95% confidence level showed that the coronavirus crisis moderates the relationship between the components of corporate governance, the independence of the board of directors, and institutional investors with stock performance, whereas it does not have a moderating effect on the relationship between some other components of corporate governance, such as the size of the board of directors and dual duties of the CEO with stock performance.
  Conclusion
  By increasing some corporate governance mechanisms, such as the board of directors’ independence and institutional ownership, the negative impact of the Corona epidemic on stock performance may decrease.
  Keywords: Professional Corporations, Corporate Governance, Stock Performance, Commerce, COVID-19
 • Saeed Amini *, Zahra Bayyat, Fatemeh Abbasi Fijani, Keyvan Nikkhah Bahrami, Mohammad Shams, Mina Rezaei Pages 123-142
  Introduction

  Health systems have obtained valuable experience in dealing with various epidemics. The present study, by systematically reviewing the successful experiences of countries, presents a model for a coordinated response to pandemics by various actors in the primary healthcare system. 

  Methods

  Thirty-eight articles were obtained from Magiran, SID, PubMed, Scopus, Web of Science, and Google Scholar databases after applying the search strategy, inclusion and exclusion criteria, time-bound of 2005 to 2022, and quality assessment by Strobe checklist. The articles were assessed in terms of title, abstract, and text, and after removing duplicate and irrelevant ones, the final articles were selected.

  Results

  This study assumed the PHC system as a leafy tree, which requires 25 background factors to strengthen its roots. Three groups of health policymakers, healthcare providers, and society must carry out the necessary measures in a coordinated and synergistic program in the four phases of crisis management, including prevention, preparedness, response, and recovery.

  Conclusion

  Strengthening PHC in prevention, screening, testing, and outpatient treatment and mobilizing the community to take care of itself are the most successful experiences dealing with epidemics compared to treating patients in hospitals and spending significant financial and life costs.

  Keywords: Epidemics, Stakeholder Participation, Socioeconomic factors, Primary health Care, Hospital medicine