فهرست مطالب

مطالعات روانشناسی تربیتی - پیاپی 52 (زمستان 1402)

مجله مطالعات روانشناسی تربیتی
پیاپی 52 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مرضیه فیروزه*، آذرمیدخت رضایی، مجید برزگر، مرتضی مرادی دولیسکانی صفحات 17-33

  پژوهش حاضر باهدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر ضریب سختی و پردازش هیجانی نوجوانان دارای زمینه خودجرحی انجام شد. این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه آزمایش و گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم سال تحصیلی 1400-1399 بوشهر بود که دارای سابقه خودجرحی بودند. از میان آنان تعداد 60 نفر انتخاب گردیده و به تصادف در دوگروه آزمایشی و یک گروه گواه (هرکدام 20 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش اول تحت درمان مبتنی بر شفقت و گروه آزمایش دوم تحت مداخله رفتاردرمانی دیالکتیکی قرارگرفتند و گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش پرسشنامه رفتار خودجرحی (سانسون و همکاران، 1998) نیمرخ واکنش به سختی (استولتز، 1997) و پرسشنامه پردازش هیجانی (باکر و همکاران، 2010) بود. نتایج نشان داد که هردو مداخله موجب افزایش ضریب سختی و کاهش پردازش ناسازگارانه هیجانی در نوجوانان شده است (05/0<p). همچنین یافته های پژوهش حاکی از آن بود که بین درمان مبتنی بر شفقت و رفتاردرمانی دیالکتیکی تفاوت معنی دار وجودداشته و درمان مبتنی بر شفقت در افزایش ضریب سختی و رفتاردرمانی دیالکتیکی در پردازش هیجانی روش موثرتری می باشند (001/0<p). باتوجه به نتایج پژوهش می توان از هردو مداخله در بهبود ضریب سختی و پردازش هیجانی نوجوانان دارای زمینه خودجرحی در کنار دیگر مداخلات درمانی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر شفقت، رفتاردرمانی دیالکتیکی، ضریب سختی، پردازش هیجانی، خودجرحی
 • مسعود خنجرخانی* صفحات 34-50

  هدف پژوهش تاملی در باب تربیت در آئینه ایدئولوژی می باشد که تحلیلی از تقابل واقع بینی و ایده ال خواهی است؛ این پژوهش با روش تحلیلی - استنتاجی و در قالب یک پژوهش کیفی می باشد. در این تحقیق بعد از تبیین و تشریح ایدئولوژی، با تاکید بر اندیشه ون دایک و ساندرول-چالش های تربیت در عصر حاضر، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. با توجه به مبانی نظری، می توان استلزام کرد، در صورت استیلای تفکر ایدوئولوک، بر سیستم آموزشی، تربیت مبنا محور (مبتنی برعلم، دین و فلسفه)، کم رنگ می شود. زیرا طرحواره های قطبی شده گروه خاص، شناخت و نگرش اجتماعی فعالین عرصه ی تربیت را تحت مهار خود خواهد داشت، و با ارائه و پیاده سازی مدل های ذهنی گفتمان و عمل فعالین این عرصه را هدایت می نماید و درصورت ناهمسویی فعالین عرصه تربیت، ناسازواری شکل می گیرد. در این راستا نمایش معلم و فراگیر دگراندیش برای صیانت از خوددر سیستم، و هزینه ی شناسایی و نگه داشتن ایشان در ریل مانیفست از سوی حاکمیت، هزینه بردار شده و باور قطبی شده ی ما (ی مثبت) و آنها (ی منفی)، ذهنی شورشی شکل خواهد داد. دراین میان ممکن است تغییر در ایدئولوژی رخ دهد، ولی رهایی از ایدئولوژی در جهان امروز، یک خودفریبی است. تصور تربیت تحولی در این فراشد را باید آموخت و در این چالش توان زیست و تعالی داشت. سازوارگی عناصر تربیت، مانیفست بعنوان ظرفیت و پرهیز از تعریف عین مانیفست بعنوان محتوا و در نهایت عدم تقلیل مانیفست به ایده های فردی، می تواند توفیقاتی را در عرصه تربیت منجر شود

  کلیدواژگان: ایدوئولوژی، چشم انداز، تربیت، معلم، چالش
 • مریم شیخ، سولماز دبیری* صفحات 51-64

  هدف پژوهش حاضر پیش بینی نگرش به تقلب براساس هوش معنوی و جهت گیری هدف پیشرفت (تسلط گرایشی، تسلط اجتنابی، عملکرد گرایشی و عملکرد اجتنابی) در دانش آموزان بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول منطقه 15 شهر تهران در سال تحصیلی 1402-1401 بود که در رشته-های ریاضی فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی به تحصیل اشتغال داشتند. از بین 3500 نفر از اعضای جامعه، 245 دانش آموز بر اساس جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه های جهت گیری هدف پیشرفت الیوت و مک گریگور (2001)، تقلب تحصیلی فراست (1392) و هوش معنوی کینگ (2008) بود. نتایج نشان داد که بین هوش معنوی و جهت گیری هدف (تسلط گرایشی، تسلط اجتنابی) با نگرش به تقلب رابطه منفی و معنادار و بین عملکرد گرایشی و عملکرد اجتنابی با نگرش به تقلب رابطه مثبت و معنادار وجود داشت (01/0>P) . همچنین جهت گیری هدف پیشرفت (تسلط گرایشی، عملکردگرایشی، عملکرد اجتنابی) و هوش معنوی توانستند روی هم 40 درصد از واریانس نگرش به تقلب را پیش بینی کنند (001/0>P). بر اساس یافته های پژوهش لازم است که در رابطه با متغیرهای زیربنایی مانند هوش معنوی و جهت گیری هدف که بر نگرش به تقلب تاثیر می گذارند، مداخله و بررسی صورت گیرد تا زمینه ارتقا و بهبود عملکرد تحصیلی و کاهش تقلب تحصیلی فراهم شود.

  کلیدواژگان: نگرش به تقلب، هوش معنوی، جهت گیری هدف پیشرفت
 • عادل خالقی ثمرین*، حسن احدی، علی اصغر اصغرنژاد فرید، غلامرضا صرامی فروشانی، مهدیه رحمانیان صفحات 65-80

  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر روان شناسی مثبت گرا با آموزش مبتنی بر روش شناختی-رفتاری بر تاب-آوری دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان بود. روش پژوهش، آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان، مشغول به تحصیل در مقطع متوسطه اول در سال تحصیلی 97-1396 (حدود 12000 نفر) بود که از بین آن ها نمونه ای به حجم 45 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد و به تصادف در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایدهی شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) استفاده شد. گروه های آزمایشی به مدت 14 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش مبتنی بر روان شناسی مثبت گرا (سلیگمن و رشید، 2006) و روش شناختی-رفتاری (بک و همکاران، 1988) قرارگرفتند اما گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. یافته ها نشان داد که تفاوت گروه آزمایش و گواه در هر دو رویکرد معنادار است و به ترتیب آموزش مبتنی بر روان شناسی مثبت گرا و آموزش شناختی-رفتاری بیشترین تاثیر را بر تاب آوری دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان داشته است (001/0=P). براساس یافته های حاصل می توان نتیجه گرفت که افراد با یادگیری فنون مبتنی بر روان شناسی مثبت گرا و شناختی-رفتاری می توانند به تاب آوری بیشتری، دست پیدا کنند اما آموزش مبتنی بر روان شناسی مثبت گرا بیش از روش شناختی-رفتاری در این امر توفیق دارند.

  کلیدواژگان: روان شناسی مثبت گرا، درمان شناختی رفتاری، تاب آوری، دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان
 • الهام کوشکی، امید شکری*، فاطمه الماسی صفحات 81-99

  شواهد نشان می دهند که پایستگی برای دستیابی به هدف ها در موقعیت های پیشرفت، وجهی بنیادین، تلقی می شود. به دلیل عدم دسترسی به ابزاری قابل اعتماد برای سنجش این نیرومندی معطوف بر تلاش های هدفمند در نمونه ایرانی، پژوهش حاضر با هدف انطباق و رواسازی مقیاس پایستگی انگیزشی در بین دانشجویان انجام شد. در این پژوهش همبستگی، 400 دانشجو (200 پسر و 200 دختر) که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند به پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی (زاژاکووا، لینچ و اسپنشادی، 2005)، نسخه کوتاه پرسشنامه هیجان های پیشرفت (عبدالله پور، 1394) و مقیاس پایستگی انگیزشی (کنستانتین، هالمن و هاجباتا، 2011) پاسخ دادند. نتایج روش آماری تحلیل عاملی تاییدی از ساختار سه عاملی مقیاس شامل تعقیب های هدف های بلندمدت، تعقیب هدف های کوتاه مدت و بازرجوع به سوی هدف های محقق نشده، به طور تجربی، حمایت کرد. نتایج مربوط به همبستگی بین وجوه پایستگی انگیزشی با هیجانات پیشرفت مثبت و منفی و باورهای خودکارآمدی شواهدی در دفاع از روایی ملاکی این مقیاس فراهم آورد. ضرایب همسانی درونی زیرمقیاس های تعقیب های هدف های بلندمدت، تعقیب هدف های کوتاه مدت و بازرجوع به سوی هدف های محقق نشده به ترتیب برابر با 87/0، 89/0 و 90/0 به دست آمد. در مجموع، نتایج این پژوهش، با تکرار ساختار عاملی مشتمل بر سه مولفه تعقیب هدف های بلندمدت، تعقیب هدف های کوتاه مدت و بازرجوع به سوی هدف های تحقق نایافته، ضمن دفاع از اتقان خاستگاه نظری مقیاس پایستگی انگیزشی و همچنین، تدارک شواهدی مضاعف و ناظر بر مقبولیت مشخصه های فنی روایی و پایایی این مقیاس، استفاده از آن را برای اندازه گیری این خصیصه انگیزشی در دانشجویان ایرانی، مورد تاکید قرار می دهد.

  کلیدواژگان: مقیاس پایستگی انگیزشی، روایی عاملی، مشخصه های روان سنجی، روان شناسی انگیزش
 • سارا جنابادی*، ولی مهدی نژاد صفحات 100-117

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فلسفه های آموزشی اعضای هیات علمی بر اصول یادگیری با نقش میانجی باورهای معرفت شناختی انجام گرفت. روش تحقیق مورداستفاده در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 341 نفر بود و حجم جامعه نمونه به استناد جدول تعیین حجم نمونه سینگ و ماسکو برابر با 181 نفر برآورد شد. روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم (برحسب دانشکده) و نمونه گیری در دسترس بود. داده ها با استفاده از سه پرسشنامه فلسفه های آموزشی کانتی (2004)،اصول یادگیری سدلر و زیتلمن (2013) و باورهای معرفت شناختی شومر (1993) جمع آوری شد که اعتبار آنها به ترتیب 84/0، 76/0 و 89/0 محاسبه گردید. شد برای بررسی متغیرهای موردمطالعه از آزمون t تک گروهی، جهت روایی سازه از روش تحلیل عاملی تاییدی و برای آزمون فرضیه های پژوهشی از روش معادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای SPSS20 و Lisrel8 استفاده شد. نتایج یافته های پژوهش نشان داد که میزان تاثیر متغیر فلسفه های آموزشی بر اصول یادگیری و باورهای معرفت شناختی به ترتیب 59/0 و 52/0 است و این تاثیر نیز معنیدار بود. همچنین اثر فلسفه های آموزشی بر اصول یادگیری با میانجیگری باورهای معرفت شناختی 11/0 بود و این تاثیر نیز معنیدار دار بود؛ بنابراین متغیر فلسفه های آموزشی با اصول یادگیری و باورهای معرفت شناختی رابطه مثبت و معنیدار داشت. همچنین نقش میانجی باورهای معرفت شناختی در رابطه بین فلسفه آموزشی و اصول یادگیری تایید شد.

  کلیدواژگان: فلسفه های آموزشی، اصول یادگیری، باورهای معرفت شناختی، اعضای هیات علمی
 • حسین نجفی*، عیسی جعفری، علی مقدم زاده، علی سلمانی صفحات 118-135

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش ترکیبی بر سلامت ذهنی، انگیزش تحصیلی و درگیری تحصیلی دانشجویان بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جز تحقیقات کاربردی و از لحاظ اجرا توصیفی از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی بود از جامعه آماری721 نفری دانشجویان دانشگاه پیام نور خلخال در نیمسال تحصیلی1403-1402، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، بر اساس فرمول کرلینجر تعداد60 نفر به روش تصادفی در دو گروه 30 نفره یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل آموزش شیوه تدریس ترکیبی؛ سلامت ذهنی اریکسون و نانون (2018)؛ انگیزش تحصیلی هارتر (1981) و درگیری تحصیلی زرنگ (2011) بود. جهت تجزیه وتحلیل داده ها نیز از تحلیل کوواریانس استفاده استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد آموزش ترکیبی بر تعامل، هتاگوژی، پداگوژی، فناوری و بر سلامت ذهنی تاثیر دارد (01/0 >p). تاثیر آموزش ترکیبی بر انگیزش بیرونی و انگیزش درونی نیز مثبت و معنادار بود (01/0 >p). همچنین، نتایج تاثیر آموزش ترکیبی بر درگیری انگیزشی، درگیری شناختی، درگیری رفتاری و درگیری تحصیلی نیز مثبت و معنادار به دست آمد (01/0 >p). نتیجه نهایی اینکه، اگر رویکرد آموزش ترکیبی به عنوان عامل بیرونی اثرگذار آموزشی مبتنی بر چندرسانه ای ها، فرامتن ها، فراپیوندها، موک ها، پادکست و متاورس به خوبی نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی شود؛ موجب افزایش رضایتمندی، شایستگی، اعتماد به باورهای شخصی و مشارکت پذیری یادگیرندگان خواهد شد که سرانجام این امر نیز به ترتیب موجب سلامت ذهنی ، انگیزش تحصیلی و درگیری تحصیلی یادگیرندگان می شود.

  کلیدواژگان: آموزش ترکیبی، سلامت ذهنی، انگیزش تحصیلی، درگیری تحصیلی
 • محمدجواد بگیان مرزی*، طاهره محمودیان، مسلم قبادیان صفحات 136-158

  تلاش های گوناگونی پیرامون طبقه بندی صفات شخصیتی ناکارآمد انجام پذیرفته است. از این بین، طبقه بندی صفات سه گانه تاریک توجه زیادی طی دهه ی گذشته در حیطه های روان شناسی اجتماعی و شخصیت جلب کرده است. این پژوهش با هدف بررسی روایی و پایایی مقایس سه گانه تاریک شخصیت در گروهی از دانش آموزان 13 تا 18 سال انجام شد. پژوهش در قالب یک طرح پژوهش همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری را کلیه دانش آموزان 13 تا 18 سال شهرستان خرم آباد در سال تحصیلی 99-1398 تشکیل می-دهند. نمونه پژوهش 300 نفر(150 دختر و 150پسر) دانش آموزان شهرستان خرم آباد بود که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، با استفاده از نرم افزار SPSS-26 و AMOS-21 استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مولفه های سه گانه تاریک شخصیت با سه گانه تاریک شخصیت جونز و وبستر رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (001/0≥P). نتایج حاصل از تحلیل عامل اکتشافی 3 عامل را شناسایی کرد که در مجموع این سه عامل 72/40 درصد از واریانس سه گانه تاریک شخصیت را تبیین می کنند. نتایج تحلیل عامل تاییدی 24 گویه را در سه عامل تایید کردند. آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه سه گانه تاریک شخصیت 79/0 و برای خرده مقیاس های ماکیاولیسم 803/0، خودشیفتگی 78/0، جامه ستیزی (سایکوپات) 68/0 به دست آمد. مقیاس سه گانه تاریک شخصیت دارای ویژگی های روان سنجی مطلوبی در جامعه دانش آموزان ایرانی برخوردار است.

  کلیدواژگان: سه گانه تاریک شخصیت، ساختار عاملی، ویژگی های روان سنجی، دانش آموزان
 • ابوالقاسم یعقوبی*، فرشته مطهری فر، محیا حسینی صفحات 158-171

  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و تحلیل محتوای کتب فارسی دوره ابتدایی انجام شد تا میزان پرداخته شدن به شرایط تسهیل کننده رشد خرد بر اساس مدل براون در آنها مشخص گردد. این پژوهش ازنظر هدف، بنیادی و ازنظر ماهیت، توصیفی از نوع تحلیل محتوا بود. جامعه آماری شامل محتوای کتب فارسی دوره ابتدایی بود. به منظورگردآوری داده ها از روش تمام شماری استفاده شد. واحد تحلیل، صفحات(متن، تصاویر، پرسشها یا فعالیت ها) بود. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که در بین مولفه های رشدی خرد بیشترین فراوانی مربوط به مولفه ی تحلیل و قضاوت و کمترین فراوانی مربوط به مولفه دانش زندگی بود. به صورت کلی تنها کتاب های فارسی پایه اول و دوم بیشترین میزان توجه را به شرایط و مولفه های تسهیل کننده رشد خرد دارا بودند. نتایج نیز نشان داد، در کتاب های درسی فارسی توجه متناسب و مناسبی نسبت به مولفه های خردمندی صورت نگرفته است و ضرورت تغییر در محتوای کتب درسی وجود دارد.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، کتاب های فارسی، دوره ابتدایی، مدل رشدی خرد براون
 • روح الله صالحی تبار*، رحیم داوری، حسین ابراهیمی مقدم صفحات 159-174

  پژوهش حاضر با هدف مدل یابی روابط ساختاری اهمال کاری تحصیلی بر اساس باورهای انگیزشی با نقش میانجی گری سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان انجام شد. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر روش مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر همدان در سال تحصیلی 401 -1400 بود. تعداد 304 دانش آموز با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (1986)، راهبردهای انگیزش یادگیری پینتریچ و دیگروت (1990) و سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش (2008) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزارهای SPSS-25 و Amos-24 صورت گرفت. نتایج نشان داد که باورهای انگیزشی اهمال کاری تحصیلی را به صورت مستقم (47/0-=β)، سرزندگی تحصیلی اهمال کاری تحصیلی را به صورت مستقیم (45/0-=β) و باورهای انگیزشی با نقش میانجی سرزندگی تحصیلی اهمال کاری تحصیلی را پیش بینی می کند (26/0-=β). بر اساس نتایج این پژوهش باورهای انگیزشی و سرزندگی تحصیلی از عوامل اثر گذار بر اهمال کاری تحصیلی هستند. به عبارت دیگر، با مداخله و تقویت باورهای انگیزشی و سرزندگی تحصیلی می توان به دانش آموزان کمک کرد تا بر اهمال کاری تحصیلی خود غلبه کنند.

  کلیدواژگان: اهمال کاری تحصیلی، باورهای انگیزشی، سرزندگی تحصیلی
|
 • Marzieh Forouzeh *, Azarmidokht Rezaei, Majid Barzgar, Morteza Moradi Doliskani Pages 17-33

  The present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of compassion-focused therapy and dialectical behavior therapy on the adversity quotients and emotional processing of adolescents with a history of self-injury. This research was a semi-experimental study with a pre-test, post-test design with experimental and control groups. The statistical population of the research included all female students of the second secondary level in the academic year of 2020-2021in Bushehr, who had a history of self-injury. Among them, 60 people were selected and randomly assigned to two experimental groups and one control group (20 people each). The first experimental group underwent compassion-based therapy and the second experimental group underwent dialectical behavioral therapy intervention, and the control group did not receive any intervention. The research tool were the self‐harm inventory (Sansone et al., 1998), Adversity Response Profile (Stoltz, 1997) and The Emotional Processing Scale (Baker et al., 2010). The results showed that both interventions increased the adversity quotients and reduced maladaptive emotional processing in adolescents (p<0.05). Also, the findings of the research indicated that there is a significant difference between compassion-focused therapy and dialectical behavior therapy, and compassion-focused therapy is more effective in increasing the adversity quotients and dialectical behavior therapy in emotional processing (p<0.001). According to the results of the research, both interventions can be used to improve the adversity quotients and emotional processing of adolescents with self-injury, along with other therapeutic interventions.

  Keywords: compassion-focused therapy, dialectical behavior therapy, adversity quotients, emotional processing, self-injury
 • Masoud Khanjarkhani* Pages 34-50

  The purpose of the research is to reflect on education in the perspective of ideology, which is an analysis of the contrast between realism and idealism; This research is an analytical-inferential method and in the form of a qualitative research, after explaining and explaining the ideology, the challenges of education in the present era were investigated and analyzed.According to the theoretical foundations, it can be assumed that, in case this thinking dominates the educational system, on the one hand, the goals, content, and even the method of education with foundations (science, religion, and philosophy), due to the dominance of pale ideology, and on the other hand The inconsistency of members and educational elements with the manifesto - in some cases - will make even the goals of the ideology not to be achieved. In fact, the polarized schemas of the special group will control the knowledge and social attitude of the activists in the field of education, and by presenting and implementing mental models, it will guide the discourse and actions of the activists in this field, and in case of disharmony, Incompatibility has formed and education is doomed to stagnation.In this regard, the demonstration of the teacher and inclusive of dissent in order to protect himself in the system, and the cost of identifying and keeping him on the manifest rail by the government, will take the energy of the activists in the field of education, and our polarized belief (positive

  Keywords: ideology, perspective, Education, evolution, Challenge
 • Maryam Sheykh, Solmaz Dabiri * Pages 51-64

  The purpose of this study was to predict attitude towards cheating based on spiritual intelligence and the achievement goal orientation (mastery-approach, mastery-avoidance, performance-approach and performance-avoidance) in students. The method of this research was descriptive correlation type. The statistical population of the present study included all female students of the first secondary level in the 15th district of Tehran in the academic year of 2022-2023 who were studying in the fields of math physics, experimental sciences, and humanities. Among 3500 community members, 245 students were selected as the research sample based on the Krejcie and Morgan table and by random sampling method. Research tools included questionnaires of Elliot and McGregor's (2001) achievement goal orientation, Frasat's academic cheating (2012) and King's intellectual intelligence (2008). The results showed that there was a negative and significant relationship between spiritual intelligence and goal orientation (mastery-approach, mastery-avoidance) with the attitude towards cheating, and there was a positive and significant relationship between performance-approach and performance-avoidance with the attitude towards cheating (p0/01). Also achievement goal orientation (mastery-approach, performance-approach and performance-avoidance) and spiritual intelligence together could predict 40% of the variance of attitude towards cheating (p0/001). Based on the findings of the research, it is necessary to investigate and intervene about the basic variables such as spiritual intelligence and the goal-orientation that affect the attitude towards cheating, in order to provide a basis for promoting and improving academic performance and reducing academic cheating.

  Keywords: Attitude Towards Cheating, Spiritual Intelligence, Goal-Orientation of Progress
 • Adel Khaleghy Samarin *, Hasan Ahadi, AliAsghar Asgharnejad Farid, Gholamreza Sarami Foroushani, Mahdiyeh Rahmaniyan Pages 65-80

  The purpose of the present study was to compare the effectiveness of education based on positive psychology with education based on cognitive-behavioral method on the resilience of students of gifted schools. The research method was a pre-test-post-test experiment with a control group. The statistical population included all the students of gifted schools, studying in the first secondary level in the academic year 2016-2017 (about 12000 people), from which a sample of 45 people was selected using cluster random sampling method. and randomly placed in two experimental groups and one control group. Connor and Davidson (2003) resilience questionnaire was used to collect data. The experimental groups were trained for 14 sessions of 90 minutes based on positive psychology (Seligman and Rashid, 2006) and cognitive-behavioral method (Beck et all, 1988), but the control group did not receive any intervention. The findings showed that the difference between the experimental and control groups is significant in both approaches, and education based on positive psychology and cognitive-behavioral education had the greatest impact on the resilience of gifted school students, respectively (P=0.001). ). Based on the findings, it can be concluded that people can achieve more resilience by learning techniques based on positive psychology and cognitive-behavioral methods, but education based on positive psychology is more successful than cognitive-behavioral methods. have.

  Keywords: positive psychology, Cognitive-behavioral therapy, Resilience, gifted school students
 • Elham Kooshki, Omid Shokri *, Fatemeh Almasi Pages 81-99

  Evidence shows that persistence is considered as a fundamental aspect to achieve goals in developmental situation Due to the lack of access to a reliable tool to measure this strength focused on purposeful efforts in the Iranian sample, the present study was conducted with the aim of adapting and standardizing the motivational persistence scale among students.In this correlational study, 400 students who were selected using the convenience sampling method, were answered the Academic Self-Efficacy Questionnaire ( Zajacova, Lynch & Espenshade, 2005) , the Achievement Emotion Questionnaire-Revised( Abdollahpour, 2015) and the Motivational Persistence Scale (Constantin, Holman & Hojbotă, 2011) . The results of statistical method of confirmatory factor analysis showed that the three factor model of Motivational Persistence Scale including long-term purposes pursuing, current purpose pursuing and recurrence of unattained purposes had fit well to the data. The results related to the correlation between aspects of motivational persistence with positive and negative progress emotions and self-efficacy beliefs provided evidence in defense of the criterion validity of this scale. the internal consistency coefficients of the subscales the long-term purposes pursuing, current purpose pursuing and recurrence of unattained purposes subscales was 0/90, 0/89 & 0/87 . In sum, the results of this research, by repeating the factor structure consisting of three components, on the one hand, support from strength of theoretical foundation of Motivational Persistence Scale, and the other hand, these findings provide further psychometric evidence for the Motivational Persistence Scale and support the utility of the questionnaire in Iranian students.

  Keywords: Motivational Persistence Scale, factorial validity, Psychometric Properties, psychology of motivation
 • Sara Jenabadi *, Vali Mehdinezhad Pages 100-117

  The aim of this study was to investigate the effect of faculty members'educational philosophies on learning principles with the mediating role of epistemological beliefs.The research method used in this study was descriptive-correlational. The statistical population of the study included the professors of Sistan and Baluchestan University in the academic year 1300-1400 with 341 people and the volume of the sample population was estimated to be 181 based on the sample size determination table of Singh and Masko.The class sampling method was proportional to the volume (according to the faculty) and sampling was available. Data were collected from three questionnaires of Kant's educational philosophies (2004), Sedler and Zeitelman (2013) and Schumer's epistemological beliefs (1993), whose validity was calculated to be 0.84, 0.76 and 0.89, respectively. One-group t-test was used to examine the studied variables, confirmatory factor analysis was used for construct validity and structural equation method was used to test research hypotheses with the help of SPSS20 and Lisrel8 software. The results showed that the effect of the variable of educational philosophies on the principles of learning and epistemological beliefs are 0.59 and 0.52, respectively, and this effect was also significant. Also, the effect of educational philosophies on the principles of learning mediated by epistemological beliefs was 0.11 and this effect was significant; Therefore, the variable of educational philosophies had a positive and significant relationship with the principles of learning and epistemological beliefs. The mediating role of epistemological beliefs in the relationship between educational philosophy and learning principles was also confirmed

  Keywords: Educational Philosophies, Principles of Learning, Epistemological Beliefs, faculty members
 • Hossien Najafi *, Eisa Jafari, Ali Moghadamzadeh, Ali Salmani Pages 118-135

  The aim of this present study was to investigate the effect of blended learning on students' mental health, academic motivation and academic engagement. This research was an applied research in terms of its purpose and a descriptive semi-experimental research in terms of implementation. From the statistical population of 721 students of Payam Noor Khalkhal University in the academic year of 2023-2024, using the purposeful sampling method, based on the Kerlinger formula, 60 people were randomly divided into two groups of 30 people, an experimental group and an alternative control group were replaced. The tools used include teaching the combined teaching method; Erikson and Nanon's mental health (2018); Harter's academic motivation (1981) and Zarang's academic engagement (2011). Covariance analysis was used to analyze the data. The results of the research showed that combined training on interaction, hetagogy, pedagogy, Technology and has an effect on mental health (p<0.01). The effect of combined training on external motivation and internal motivation was also positive and significant. Also, the results of the effect of combined training on motivational involvement, cognitive involvement, behavioral involvement and academic engagement (p< 0.01) were also positive and significant. The final result is that, if the combined education approach as an effective external educational factor based on multimedia, hypertexts, hyperlinks, mocks, podcasts and metaverse is well assessed, designed, implemented and evaluated; It will increase the satisfaction, competence, trust in personal beliefs and participation of learners, which will eventually lead to mental health, academic motivation and academic involvement of learners respectively.

  Keywords: Blended teaching method, Mental health, academic motivation, academic engagement
 • Mohammadjavad Bagiyan *, Tahereh Mahmoudiyan Dastnaee, Moslem Ghobadiyan Pages 136-158

  Various attempts have been made to classify dysfunctional personality traits. Among these, the classification of dark three traits has attracted much attention over the past decade in the areas of social psychology and personality. The aim of this study was to evaluate the validity and reliability of comparing the Dark Tetrad Personality in a group of students aged 13 to 18 years. The research was conducted in the form of a correlational research project. The statistical population consists of all students aged 13 to 18 years in Khorramabad city in the academic year of 2019-2020. The research sample was 300 students (150 girls and 150 boys) of Khorramabad city who were selected by multi-stage cluster sampling method. Exploratory and confirmatory factor analysis were used to analyze the data using SPSS-26 and AMOS-21 software. The results showed that there was a positive and significant relationship between the components of the Dark Tetrad Personality and the Dark Tetrad of Jones and Webster (P≥0.001). The results of the exploratory factor analysis identified three factors that together explain 40.72% of the dark triple variance of personality. The results of the confirmatory factor analysis confirmed 24 items in three factors. Cronbach's alpha was 0.79 for the whole Dark Tetrad Personality questionnaire and 0.803 for the Machiavellian subscales, 0.78 for narcissism, and 0.68 for psychopathy. The Dark Tetrad Personality scale of personality has desirable psychometric properties in the Iranian student community.

  Keywords: Dark Tetrad Personality, factor structure, Psychometric Properties, Students
 • Abolghasem Yaghoobi *, Fereshte Motahari Far, Mahya Hossini Pages 158-171

  The purpose of this research was to evaluate and analyze the content of Persian literature books in elementary schools in order to determine the extent to which the conditions that facilitate wisdom growth are addressed based on Brown's model. This is a fundamental and descriptive research of content analysis type. The unit of analysis is pages (including text, images, questions, or activities). The statistical population is the content of Persian literature books of elementary school. This investigation illustrates that among the Components of wisdom growth, analysis, and judgment component, and also the life knowledge component It experienced the highest and lowest frequency respectively. The results also indicated in Persian literature textbooks, proper attention has not been devoted to the components of wisdom. It is worth noting, there is a considerable need to change the content of textbooks. In conclusion, strongly proposed that scholars provide a comprehensive understanding of the components of wisdom in writing textbooks. Also, in the following phases, scholars have to facilitate to preparation of suitable content for use in Persian literature textbook design.

  Keywords: Content analysis, Persian books, elementary school, Brown's wisdom growth model
 • Rouhollah Salehitabar *, Rahim Davari, Hossein Ebrahimimoghadam Pages 159-174

  The research was aimed at structural equation modeling of academic procrastination based on motivational beliefs with the mediating role of academic vitality among students. This descriptive research was of correlation type based on structural equation modeling (SEM). The statistical population consisted of all 2nd grade high school students in Hamedan in the academic year 2022. In this research, 304 people were selected using cluster multistage sampling. Data collection tools included Solomon and Roth Bloom’s Academic Procrastination Questionnaire (1986), Pintrich and Digrott’s Motivational Strategies for learning questionnaire (1990), and Martin and Marsh’s academic vitality questionnaire (2008). Data was analyzed by SPSS-25 and Amos-24 software. The results showed that motivational beliefs predicted academic procrastination directly (β= -0.47), academic vitality predicted academic procrastination directly (β= -0.45), and motivational beliefs with the mediating role of academic vitality predicted academic procrastination (β= -0.26). According to the results, motivational beliefs and academic vitality are among effective factors on academic procrastination. In other words, students can be helped to overcome their own academic procrastination by intervening and improving motivational beliefs and academic vitality.

  Keywords: Academic Procrastination, motivational beliefs, Academic vitality