فهرست مطالب

مجله علوم و فنون دریایی
سال بیست و دوم شماره 4 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محسن شجاعی، مصطفی جعفرزاده خطیبانی*، اعتمادالدین رابعی غلامی صفحات 1-12
  تخمین توان مورد نیاز رانش یک شناور در طراحی اولیه از دو جنبه تخمین وزن ماشین آلات به عنوان تابعی از توان مورد نیاز و تخمین مقدار سوخت مورد نیاز و عامل تاثیرگذار در برآورد اولیه ظرفیت مخازن شناور حائز اهمیت می باشد. این تخمین می تواند از طریق روابط تجربی یا با استفاده از شناورهای مشابه موجود حاصل گردد. روابط تجربی موجود برای تخمین توان کشتی ها تنها محدود به چند رابطه عمومی بوده و برای شناورهای با کاربری خاص عموما دقت مناسبی ندارند. با توجه به استفاده روزافزون و قابل توجه از شناورهای کانتینربر در جابجایی کالا و جایگزینی این نوع شناور در بسیاری از شرکت های حمل و نقل دریایی بجای شناورهای تجاری دیگر، ارائه یک رابطه تجربی با دقت قابل قبول برای شناورهای کانتینربر می تواند کمک شایانی به طراحان در طراحی اولیه جهت تخمین توان و سوخت مورد نیاز کند. به همین منظور در این پژوهش با استفاده از داده های 90 کشتی کانتینربر و روش رگرسیون خطی چندگانه، با در نظر گرفتن تاثیر پارامترهای اصلی شناورها بر مقدار توان مورد نیاز، روابط متعددی تهیه و مورد آنالیز آماری قرار گرفت که نهایتا رابطه مناسبی برای تخمین توان کشتی های کانتینربر استخراج گردید. بررسی صحت سنجی رابطه موجود برای کشتی های کانتینربر بیانگر دقت قابل قبول رابطه مذکور می باشد و می تواند به عنوان یک رابطه تجربی در تخمین توان کشتی های کانتینربر در محدوده ابعادی ذکر شده برای این رابطه، مورد استفاده عملی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: رگرسیون خطی چندگانه، مرحله اولیه طراحی، تخمین توان، کشتی کانتینربر
 • امیر بساک*، وحید یاوری، حسین محمد عسگری صفحات 13-22
  یکی از مهم ترین دغدغه ها در مدیریت شیلاتی، یافت مناطق و پهنه های مناسب به منظور سرمایه گذاری در بخش آبزی پروری با رویکرد توسعه پایدار است.کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در توسعه آبزی پروری است. برای مکان یابی کارگاه های پرورش ماهیان خاویاری با بهره گیری از امکانات سامانه اطلاعات جغرافیایی، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام شد. برای وزن دهی به معیارهای فازی شده به روش (AHP) عمل شد. پنج دسته معیار اصلی که عبارتند از عوامل اکولوژیکی، عوامل اقلیمی، عوامل طبیعی و محیطی، عوامل اقتصادی و اجتماعی ، موانع و محدودیت ها و زیستگاه های حساس مورد استفاده قرار گرفت. در ادامه با استفاده از روش وزن دهی، نقشه شایستگی تهیه شد و با در نظر گرفتن شایستگی و اعمال نمودن میانگین گیری از مقدار شایستگی هر مکان، اولویت هر مکان مشخص شد. همراه شدن این روش با منطق فازی قابلیت استفاده ساده و کاربرد در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی، لحاظ نمودن وزن و اهمیت نسبی هر مشخصه و گزینه موجب بالا رفتن کارایی این روش شده است. براساس نتایج به دست آمده بیشترین وزن به عوامل اکولوژیکی 0/321رتبه های بعدی به ترتیب به اقلیم 0/205، اقتصادی و اجتماعی 0/179، طبیعی 0/167 و موانع و محدودیت ها 0/129 تعلق گرفت. مناسب ترین مناطق برای توسعه پرورش ماهیان خاویاری در مناطق شمالی، شمال شرق و  شرق و نامناسب ترین در مناطق جنوبی استان می باشند.
  کلیدواژگان: مکان یابی، سامانه اطلاعات جغرافیایی و AHP، ماهیان خاویاری
 • سید جعفر سجادی پارسا*، مرتضی اعلای محرزی، مصطفی اعلای محرزی صفحات 23-31

  بنادر نقش رابط حمل و نقل دریایی با سایر حمل و نقل ها را بر عهده دارند، با توجه به فعالیت های بسیاری که امروزه در بنادر انجام می شود، در هر نقطه از بندر خطراتی وجود دارد و به همین دلیل کار در بندر در شمار مشاغل خطرناک قرار دارد. در این تحقیق عوامل موثر بر بروز حوادث کاری در بندر شهید رجایی، شناسایی و اولویت بندی شده اند. ابتدا این عوامل با استفاده از مصاحبه ها و جلسات متعدد با مدیران عملیاتی،خبرگان و متخصصان حوزه HSE و نیز مروری بر تحقیقات قبلی و ادبیات تحقیق شناسایی و بررسی شدند و سپس با استفاده از تکنیک دلفی انتخاب گردیدند. اولویت بندی عوامل با استفاده از روش AHP انجام و تعداد 105 پرسشنامه توزیع شد و 86 پرسشنامه معتبر جمع آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .جامعه آماری این پژوهش را مدیران، کارشناسان ایمنی و عملیاتی بندر شهید رجایی تشکیل داده اند.از آنجا که می توان از یافته های پژوهش برای کاهش حوادث ناشی از کار در بندر شهید رجایی استفاده کرد، از نظر هدف به عنوان یک پژوهش کاربردی و از نظر نوع و ماهیت تحقیق از نوع توصیفی - پیمایشی محسوب می گردد. اهمیت و اولویت بندی هر یک از عوامل تاثیر گذار بر بروز حوادث کاری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP مشخص شد. نتایج تحقیق نشان داد که ریسک پذیری بالای کارکنان، خستگی مفرط، نظارت ناکافی بر اعمال پیمانکاران و کارکنان/کارگران به ترتیب اولویت اول تا سوم عوامل موثر بر بروز حوادث کاری در بندر شهید رجایی را به خود اختصاص داده است.

  کلیدواژگان: حوادث کاری، بندر شهید رجایی، HSE
 • حلیمه بامری، مهران لقمانی*، گیلان عطاران فریمان صفحات 32-43
  پرتاران از نقطه نظر تعیین وضعیت سلامت زیست محیطی بسترهای دریایی و نقششان در زنجیره غذایی دریایی دارای اهمیت بالایی هستند. در این تحقیق به منظور بررسی تراکم پرتاران زیر جزر و مدی نمونه برداری از رسوبات سه منطقه بریس، رمین و پسابندر در10 ایستگاه واقع در شمال دریای مکران به وسیله گرب ون-وین در سه دوره زمانی پیش مانسون، مانسون، پس مانسون زمستانه همراه با ثبت پارامترهای فیزیکی شیمیایی از آبان تا اسفند 1396 انجام گردید. در این بررسی 18 خانواده شناسایی شد که بیشترین تراکم در مجموع ایستگاه ها در دوره مانسون و در پسابندر با570±67/4364 فرد در متر مربع و کمترین تراکم در دوره پس مانسون منطقه رمین با 89± 33/225 فرد در متر مربع بوده است. در منطقه پسابندر بیشترین درصد فراوانی مربوط به خانواده های Spionidae، Maldanidae و Cirratulidaeو در بریس خانواده های Nephtydae، Phyllodocidae و Cirratulidaeو در رمین خانواده های Orbiniidae، Maldanidae وCirratulidae بودند. آنالیز واریانس یک طرفه در بین ایستگاه ها و دوره های زمانی دارای اختلاف معنی داری بوده است (05/0>P). بیشترین تراکم پرتاران از نظر دوره زمانی به ترتیب به صورت الگوی دوره مانسون>پیش مانسون>پس مانسون برآورد شده است. نتایج همبستگی تراکم پرتاران با فاکتورهای محیطی نشان داد که دانه بندی و TOM در دوره پیش مانسون دارای همبستگی مثبت و معنی داری با تراکم پرتاران بوده است (05/0>p). نتایج نشان داد که مانسون زمستانه تغییرات معنی داری را در جمعیت پرتاران مناطق مورد مطالعه ایجاد می کند. افزایش تراکم در مانسون می تواند ناشی از تغییر شکل جهت جریان و افزایش ورودی بار مواد مغذی به دنبال آن درمنطقه باشد.
  کلیدواژگان: پرتاران، تراکم، مانسون زمستانه، پهنه زیرجزرومدی، دریای مکران
 • سید محمود ربیعی، سکینه یگانه*، مینا اسمعیلی خاریکی صفحات 44-56
  در مطالعه حاضر خواص آنتی اکسیدانی پروتئین آبکافتی حاصل از ضایعات کفال ماهیان دریای خزر در زمان های مختلف آبکافت مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 20 قطعه ماهی کفال با میانگین وزنی 50 ± 300 گرم تهیه شد و ضایعات شامل سر، باله ها و امعاء و احشاء جهت انجام آبکافت با آنزیم آلکالاز L 4/2 (غلظت آنزیم 1/5 درصد وزن ماده اولیه، دما 55 درجه سانتی گراد و pH 8) در زمان های مختلف آبکافت شامل 30، 60، 120 و 180 دقیقه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد درصد پروتئین و خاکستر در پودر پروتئین آبکافتی نسبت به نمونه ی خام به طور معنی داری افزایش و درصد چربی کاهش یافت (0/05>p). پروتئین محلول و درجه آبکافت ضایعات با افزایش زمان آبکافت تا 120 دقیقه افزایش یافتند(0/05>p). قدرت مهار رادیکال آزاد DPPH با افزایش غلظت پروتئین تا 120 دقیقه، افزایش پیدا کرد(0/05>p) و کمترین مقدار IC50 در زمان 120 و 180 دقیقه (به ترتیب 0/06±1/04، 0/01±0/01 میلی گرم بر میلی لیتر) به دست آمد(0/05>p).  با افزایش غلظت پروتئین و زمان آبکافت، قدرت کاهندگی آهن سه ظرفیتی افزایش معنی داری پیدا کرد (0/05>p).  قدرت مهارکنندگی رادیکال ABTS نیز، با افزایش زمان آبکافت تا 120 دقیقه افزایش یافت (0/05>p). به طور کلی، با توجه به اینکه پروتئین آبکافتی حاصل از ضایعات کفال ماهیان دریای خزر در حذف رادیکال های آزاد DPPH، ABTS و همچنین قدرت کاهندگی آهن سه ظرفیتی عملکرد مناسبی نشان دادند، می توان اظهار داشت که این محصول قابلیت استفاده به عنوان یک ترکیب آنتی اکسیدانی را دارد.
  کلیدواژگان: کفال ماهیان دریای خزر، پروتئین آبکافتی، خواص آنتی اکسیدانی، قدرت مهار رادیکال DPPH، قدرت کاهندگی آهن
 • احمد جعفرنژاد چقوشی، هانی اربابی*، محمدعلی هاتفی، عبدالکریم پهلوانی صفحات 57-81
  بلوغ مدیریت پروژه تاثیر بسزایی بر میزان اجرای موفقیت آمیز پروژه می گذارد. با این وجود، مدل های بلوغ مدیریت پروژه موجود از لحاظ سازمانی و کارآیی به هنگام استفاده، هزینه بر، زمان بر و سخت هستند. همچنین، هیچ PM3 وجود ندارد که استفاده از روش ها و ابزارهای پیشنهادی مدیریت پروژه را به صورت دقیق ارزیابی کند. بنابراین هدف این پژوهش طراحی مدل ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه برای پروژه های عظیم صنعت پتروشیمی بوده است که بلوغ مدیریت پروژه را با استفاده از ابزارها و روش های مدیریت پروژه موجود در هر مرحله از چرخه عمر پروژه ارزیابی کند. در این پژوهش، با استفاده از مالتی گراندد تئوری که ترکیبی از گراندد تئوری و فراترکیب است، حوزه های عملکردی مدیریت پروژه شناسایی می شود. با توجه به ترکیب دو روش، ابتدا حدود 20 پژوهش از بین بیش از 150 پژوهش مرتبط برای فراترکیب استفاده شد و کدهای مربوطه نیز شناسایی شد .سپس با استفاده از 16 مصاحبه ساختاریافته در قالب گراندد تئوری، حوزه های عملکردی استخراج شد که عبارت اند از: حوزه های مدیریت حاکمیت و رهبری پروژه، مدیریت استراتژی پروژه، مدیریت یکپارچه پروژه، مدیریت محدوده پروژه، مدیریت زمان پروژه، مدیریت هزینه پروژه، مدیریت تامین مالی پروژه، مدیریت کیفیت پروژه، مدیریت منابع انسانی پروژه، مدیریت ارتباطات پروژه، مدیریت تدارکات پیمان پروژه، مدیریت ادعاهای پروژه، مدیریت ایمنی و بهداشت پروژه، مدیریت محیط زیست پروژه، مدیریت موجودی و تکنولوژی های پروژه، مدیریت کسب و کار پروژه اشاره کرد.
  کلیدواژگان: مدیریت پروژه، مدل های بلوغ مدیریت پروژه، چرخه عمر پروژه
 • محمد رمضانخانی، علی معظمی گودرزی*، فتانه مرشدسلوک، سید کمیل هاشمی حیدری، علی حسنی صفحات 82-95

  در این پژوهش استحکام فشاری شبه استاتیکی در دو طرح متفاوت از سازه های ساندویچی با هسته های متشکل از ورق های موج دار ذوزنقه ای مورد بررسی قرار گرفته شده است. در یک نمونه، هسته از اتصال دو ورق موج دار متعامد برهم نهاده تشکیل شده است. در نمونه دیگر نیز سازه هسته از ورق هایی تشکیل شده است که طرح آن ها با ترکیبی از سطوح موج دار متعامد درهم تنیده قابل توصیف است. در هرطرح، سه پروفیل موج ذوزنقه ای متفاوت مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس هندسه یکی از پروفیل های نام برده، دو نمونه ساخته شده و مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمایش نمونه های ساخته شده تحت بار فشاری شبه استاتیکی با نتایج مدل سازی عددی حاصل از تحلیل له شدگی مکانیکی آنها مقایسه شده است. پس از حصول اطمینان از درستی مدل عددی، رفتار مکانیکی چهار طرح دیگر با روش عددی ارزیابی می گردد. بررسی نتایج نشان داد که استحکام نهایی ورق ساندویچی با هسته متشکل از ورق موج دار درهم تنیده بیشتر از استحکام نهایی ورق در طرح دیگر است. همچنین مشخص شد که در هر طرح استحکام نهایی به هندسه پروفیل موج بستگی دارد. نتایج به دست آمده می تواند در طراحی سازه های سبک با استحکام بالا کاربرد داشته باشند. از اقداماتی که می توان در جهت ارتقاء استحکام نهایی ساندویچ پانل اشاره کرد عبارتند از: استفاده از فوم پلی یورتان که وزن کم ولی استحکام زیادی دارد و یا هندسه سازه تغییر کند.

  کلیدواژگان: استحکام نهایی، سازه ساندویچی، بارگذاری فشاری شبه استاتیکی، ورق های متعامد درهم تنیده، ورق های متعامد برهم نهاده
|
 • Mohsen Shojaie, Mostafa Jafarzadeh Khatibani *, Etemad Odin Rabei Gholami Pages 1-12
  Estimating the required propulsive power of a vessel at early stage of design is important from two aspects, which are estimating the weight of the machinery as a function of required power and estimating the amount of fuel needed to determine the initial capacity of the vessel. This approximation can be based on empirical formulas, data of similar ships or diagrams deduced from statistical data for various types and sizes of ships. Current empirical formulas for estimating ship power are only limited to very few general equations and are inaccurate for specific type of vessels. In this study, by using 90 container ship data and multiple linear regression method, several statistical models were prepared and statistically analyzed considering the influence of the main parameters of the vessels on the required amount of power, and finally a suitable formula extracted. Evaluation of the extracted formula indicates acceptable accuracy for the container ships which can be used to estimate the required power of container ships within the range of this formula.
  Keywords: Multiple linear regression, Early stage of design, Power prediction, Container carrier
 • Amir Bosak *, Vahid Yavari, Hossein Mohammad Asgari Pages 13-22
  One of the most important concerns in fisheries management is finding suitable areas and zones to invest in aquaculture with a sustainable development approach. The use of GIS is one of the most important factors for success in aquaculture development.  Site selection of sturgeon breeding and farming locations was carried out using the facilities of GIS and data analysis was performed using fuzzy model, hierarchical analysis process and the fuzzy criteria AHP. The main criteria used in this study were ecological, climatic, natural and environmental, economic and social factors, barriers and limitations and sensitive habitats. Then, using the weighting method, a competency map was prepared and with considering the merit and applying the average of the merit value of each place, the priority of each place was determined. Combining this method with fuzzy logic and application in GIS environment and also taking into consideration the weight and relative importance of each feature and option, has increased the efficiency of this method. According to the results, the highest weight was awarded to ecological factors (0.321), the next ranks were awarded to climate (0.205), economic and social (0.179), natural (0.167) factors and barriers and restrictions (0.129), respectively. The most suitable areas for the development of sturgeon breeding and culture centers are located in the northern, northeastern and eastern regions of the Khuzestan province. The most unsuitable sites are located in the southern regions of the province.
  Keywords: Location, GIS, AHP, Sturgeon
 • Seyed Jafar Sadjadi Parsa *, Morteza Aalaee Meherzi, Mostafa Alaee Meherzie Pages 23-31

  Ports play a key intermediate role between maritime and other systemes of transport. Due to the many activities that are carried out in ports nowadays, there are various dangers at any point in port and working in the port is considered a high risk job. In this research, the factors affecting occurrence of work accidents in Shahid Rajaee Port were identified and prioritized. At first, the factors were identified using numerous interviews and meetings with operational managers, experts and HSE professionals and also review previous research and literature and then using Delphi technique they were selected. Prioritize the factors was done using AHP method and distributing 105 questionnaires which out of them 86 valid ones collected. The statistical population of this study are the managers and experts of HSE and operation Shahid Rajaee Port. Since research findings can be used to reduce number of work accidents in Shahid Rajaee Port, it is considered as an applied research in terms of purpose and is descriptive, in terms of the type and nature of the research. The importance and prioritization of each of the factors affecting the occurrence of workplace accidents were identified using the (AHP) hierarchical analysis process. The results showed that high risk-taking of the employees, excessive fatigue, inadequate supervision of contractors and staff / workers, respectively, were the first to third priority in influencing factors of work accidents in Shahid Rajaee Port.

  Keywords: work related accident, Shahid Rajaie port, HSE
 • Halimeh Bameri, Mehran Loghmani *, Gilan Attaran Fariman Pages 32-43
  Polychaetes are important in determining the environmental status of seabed and their role in the food chain. Sampling of sediments in three areas of Beris, Ramin and Pasabandar was performed at 10 stations in the north of the Makoran Sea by Garb van-veen during three periods of pre-monsoon, monsoon, and post-monsoon winter with recordings of chemical physical parameters from November to March 2016. In the study identified 18 families of polychaetes communities it was found that the highest density in Monson period and in Post-Monsoon with 4364.67 ± 570 ind/m2 and the lowest density in Post-Manson period in Roman region with 225.33 ± 89 ind/m2.  In the pasaBandar area, the highest percentages belonged to the families Spionidae, Maldanidae and Cirratulidae, and to the families of Nephtydae, Phyllodocidae and Cirratulidae and to the Ramin family's Orbiniidae, Maldanidae and Cirratulidae. One-way ANOVA showed significant differences between stations and time periods (P <0.05). The highest densities of the polychaetes were estimated in terms of the period of Monsoon> Pre-Monsoon> Post-Monsoon period, respectively. Results of correlation between polychaete density and environmental factors of grain size sediment and TOM in pre-monsoon period showed a positive and significant correlation. There was no positive and significant correlation with environmental factors in monsoon period (P <0.05), but there was a significant positive correlation with grain size in post-monsoon period (p<0.05). The results showed that winter monsoon causes significant changes in the populations of the studied areas and the increase in density in monsoon can be due to the change of the currents direction and consequent increase of nutrient load in the area.
  Keywords: Polychaetes, Density, winter monsoon, Subtidal area, Makoran Sea
 • Seyed Mahmoud Rabiei, Sakineh Yeganeh *, Mina Esmaeili Kharyeki Pages 44-56
  In the present study, the antioxidant properties of protein hydrolysate produced from Caspian mullet by-products at different hydrolysis times were investigated. For this purpose, 20 pieces of Mullet fish with average weight of 300±50 g were prepared, and their by-products including head, fins and viscera were used for hydrolysis by alcalase enzyme 2.4 L (concentration 1.5%, temperature 55 ° C and pH 8) at different hydrolysis times including 30, 60, 120 and 180 minutes. Results showed that protein and ash content of protein hydrolysate powder were significantly increased and fat content significantly decreased compared to the raw samples (p <0.05). The soluble protein and the degree of hydrolysis of Mullet by-products increased with increasing the hydrolysis time up to 120 min (p>0.05). Free radical scavenging (DPPH) assay showed that increased with increasing the protein concentration up to 120 min. (p<0.05). The lowest IC50 value ​​of DPPH scavenging activity was obtained at 120 and 180 min (1.04±0.06 and 1.01±0.01 mg/ml, respectively) (p<0.05). With increasing protein concentration and time of hydrolysis, the reduction ferric ion power increased significantly at all times and protein concentrations (p <0.05). Moreover, ABTS increased with increasing hydrolysis time up to 120 min (p <0.05). In general, due to the proper performance of the Mullet by-products protein hydrolysate on DPPH and ABTS free radicals scavenging and the ferric ion reduction, it can be stated that, this product can be used as an antioxidant compound.
  Keywords: Caspian sea Mullet, Protein hydrolysate, antioxidant properties, DPPH scavenging activity, reduction ferric ion power
 • Ahmad Jafarnejad Chaghooshi, Hani Arbabi *, Mohammad Ali Hatefi, Abdolkarim Pahlevani Pages 57-81
  aturity of project management has a great impact on the rate of project success. However, the existing project management maturity models when in use  both organizationally and efficiently are costly, time consuming and difficult. The purpose of this paper is to design a project management maturity assessment model for large petrochemical industry projects  to assessment project management maturity by existing  project management tools and models at every level of project  life cycle. In this project by means of multi granded theory that combination of granded theory and transcendent, Project management functional areas are identified.Due to the combination of the two methods, fitslty About 20 studies out of more than 150 related studies were used for hybridization and the corresponding codes were identified then by  using 16 structured surveys in the form of a grounded theory, functional areas were extracted, the areas are : Project Management and Leadership Areas, Project Strategy Management, Integrated Project Management, Project Area Management, Project Time Management, Project Cost Management, Project Financing Management, Project Quality Management, Project Human Resource Management, Project Communication Management, Management Project contract logistics, project claims management, project safety and health management, project environment management, inventory management and project technologies, project business management.
  Keywords: project management, project management maturity models, life cycle of project, tools of project management
 • Mohammad Ramezankhani, Ali Moazemi Goudarzi *, Fattaneh Morshedsolouk, Seyed Komeil Hashemi Heidari, Ali Hassani Pages 82-95

  In this paper, the quasi-static compressive strength of two different sandwich structure designs in which cores consist of trapezoidal corrugated panels is investigated. In one design, the core consists of a cross-corrugated multilayer structure, while in the other design the core is consists of two interlocking bidirectional cross-corrugated panels. For each design, three different trapezoidal wave profiles are studied and one of them is constructed and tested. The results of specimens' crushing tests under quasi-static compressive loads are compared with the numerical modeling results. Afterward, the mechanical behavior of the other four designs is evaluated numerically. The results showed that the ultimate strength of the sandwich structures with an interlocked corrugated core is higher than the ultimate strength of the other design. It was also found that, in a given design, the ultimate strength depends on the corrugation profile geometry. These results can be used in the design of high-strength light-weight structures. Measures that can be taken to improve the ultimate strength of sandwich panels include the use of polyurethane foam, which is light in weight but has high strength, or the geometry of the structure be changed.

  Keywords: Ultimate strength, Sandwich Structures, Quasi static compressive loading, Interlocked cross corrugated plates, multilayer cross corrugated plates