فهرست مطالب

فصلنامه آفاق امنیت
پیاپی 61 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فرشاد پی سوره، شهره جلال پور*، حسین احمدی صفحات 11-36
  سیاستگذاری قومی، در کشورهایی که دارای چندین قومیت بوده اند، همواره یکی از دغدغه های جامعه و دولت است. چگونگی این سیاستگذاری ها و الگوی مناسب آن و به صورت خاص، مولفه های تشکیل دهنده این سیاستگذاری، بسیار حائز اهمیت هستند. الگوهای گوناگونی برای این سیاستگذاری وجود دارد که از «همانندسازی» که الگویی برای از بین بردن تمایزات قومی است تا الگوهای تکثرگرای «برابر» و «نابرابر». در این میان برای جامعه ایران که از سده ها پیش، اقوام گوناگون در آن زیسته و ملتی به نام ایران را تشکیل داده اند، سیاستگذاری قومی می تواند مبتنی بر الگوی «وحدت در کثرت» باشد که برای طبیعت ملت و دولت آن سازگارتر و به صلاح جامعه و دولت نزدیک تر است. در جمهوری اسلامی ایران، اسناد بالادستی کم وبیش به مقوله قومیت ها نیز پرداخته اند و رهبران آن نیز همواره بر حقوق اقوام و مشارکت آن ها در امور توجه داشته اند و با در نظر داشتن این دو، مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که مولفه های الگوی سیاستگذاری قومی در جمهوری اسلامی چیست؟ و با تحلیل بیانات رهبری و اسناد بالادستی، در پی استخراج این مولفه هاست و آن ها را این 5مورد می داند: 1. دین مداری؛ 2. وحدت ملی؛ 3. همزیستی اقوام؛ 4. وجود تنوع به عنوان یک فرصت؛ و 5. حق مداری، که هدف اصلی از پرداختن به این ها، ایجاد یک منظومه مفهومی برای رسیدن به سیاستگذاری مبتنی بر «مشارکت» اقوام در تمام شئون کشور است.
  کلیدواژگان: سیاستگذاری، قومیت، سیاست های کلی، مشارکت، مقام معظم رهبری
 • ولی رجبی*، مالک ذوالقدر، سید فرشید جعفری پاییندی صفحات 37-69

  تبیین اصول و اهداف سیاست موازنه قدرت ایران در شبکه سازی امنیتی خلیج فارس هدفی است که در پرتو پرسش اصلی یعنی: «سیاست موازنه قدرت ایران در شبکه سازی امنیتی خلیج فارس مبتنی بر چه اصول و اهدافی می‏باشد؟» سعی دارد با روش تحلیلی- توصیفی مبتنی بر داده های کتابخانه ای، متغیرهایی چون موازنه قدرت و شبکه سازی را در جغرافیای خلیج فارس با تمرکز بر سیاست جمهوری اسلامی بررسی نماید. یافته های مقاله نشان می دهد: جمهوری اسلامی با تلاش در راستای کاهش نگرانی ها و حل و فصل تعارضات، همراه با اجرای سیاست منافع محور و تاکید بر اعتمادسازی در روند همکاری های منطقه ای با کشورهای حوزه خلیج فارس تلاش می نماید که از گسترش تنش های درون منطقه ای جلوگیری به عمل آورد. سرانجام، وقتی اعتماد متقابل بین اعضا شکل گرفت می توان از مکانیزم هایی برای امضای توافقنامه های دو یا چندجانبه مرتبط با امنیت منطقه استفاده کرد. جمهوری اسلامی ایران در قالب این استراتژی تلاش کرده تا کشورهای خلیج فارس را به این باور برساند که؛ نخست با هیچ تهدید امنیتی از سوی ایران مواجه نیستند و در وهله دوم هر نوع خطری برای امنیت ایران، تهدیدی برای کل امنیت کشورهای منطقه است. سیاستی که با رویکرد شبکه سازی از سوی جمهوری اسلامی توانسته موازنه قدرت را حفظ و امنیت را به طور مطلوبی در کشور حفظ کند.

  کلیدواژگان: سیاست موازنه قدرت، شبکه سازی امنیتی، خلیج فارس، امنیت ملی، جمهوری اسلامی ایران
 • بهادر شهریاری*، بهزاد قاسمی، روح الله غلامی صفحات 71-100

  مقاله پیش رو، در نظر دارد متناسب با نقش شناختی سازمان های اطلاعاتی، تاثیر تاریخ بر آن نهاد را بررسی نماید. در تاریخ تحولات جوامع انسانی، ظرفیت های اطلاعاتی و آگاهی بخشی نهفته است که می تواند تاثیر گسترده ای در پیشبرد وظایف نهادهای اطلاعاتی برجای گذارد. این دو از جنبه های مختلفی در پیوند با یکدیگر قرار می گیرند. براین اساس، سوال مقاله بر تبیین تاثیر تاریخ بر نهادهای اطلاعاتی متمرکز گردیده و با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی آن پرداخته است.یافته های مقاله حکایت از آن دارد به اقتضای تحولات عصر جدید، که توانایی بر محور دانایی و آگاهی جریان دارد، نقش شناختی، اصلی ترین عامل در شکوفایی ظرفیت نهادهای اطلاعاتی است. به میزان تسهیل، تامین و تحقق نقش شناختی، توانمندی و نقش آفرینی پایدار دستگاه های مزبور حاصل می گردد. تاریخ؛ گذشته زنده، با انبوه اطلاعات و تجارب، از مهمترین عوامل در تامین نقش شناختی نهادهای اطلاعاتی می باشد. بدین خاطر، تاریخ را می بایست از منابع اطلاعات برتر دانست. توجه به آن، از مهمترین عواملی است که زمینه دستیابی به برتری اطلاعاتی و اشرافیت همه جانبه را فراهم می آورد. کسب اطلاعات تاریخ و شناخت گذشته کمک می کند نیروها و نهادهای اطلاعاتی در فرآیند سیاست گذاری و تصمیم سازی، در خلاء عمل ننمایند. لذا رجوع روشمند به گذشته و استفاده آگاهانه از تاریخ، دستاوردها و رهیافت های ارزشمندی برای دستگاه های مزبور فراهم می آورد که در صورت فروگذاری، خلاء آن را هیچ عاملی دیگری جبران نمی نماید.

  کلیدواژگان: اطلاعات، تاریخ، نهادهای اطلاعاتی، نقش شناختی
 • علی حمزه پور، احمد بخشایش اردستانی*، سید مصطفی ابطحی، محمد توحیدفام صفحات 101-138

  انتقال ارزشها و هنجارهای اجتماعی طی فرایندی روی میدهد که اصطالحا »جامعهپ ذیری« نامیده می شود. اگرچه جامعه پذیری در مراحل مختلف خود از روند متفاوتی برخوردار است، اما دائمی استت . مهمترین کارکرد جامعه پذیری، حاکمیت ارزشها بر کنشهای اجتماعی اعضای جامعه است. ارزشهای هر جامعه ای از طریق فرایند جامعه پذیری، حفظ و ارتقاء مییابد. نهادهای متولی امر جامعه پذیری طیفتی را از خانواده، مدرسه، دانشگاه، رسانه و... را شامل میشود که هر یک در امر جامعه پذیری به ایفای کتار ویژه خود میپردازند. با عنایت به تجربه موفق جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی در ایران اسلامی و نیز بروز برخی چالشها در دهه های اخیر در جهت آسیب رسانی به این رونتد، ناشتی از برختی ستوء تفاهم ها، هجمه تبلیغاتی دشمنان، سوء عملکردها و سوء کارکردها ، که تداوم آن می تواند منجر به بی ثباتی های اجتماعی و سیاسی گردد؛ در این مقاله با تمرکز بر نقش و کارکرد جامعه پذیری، تلاش شتده است پاسخ سوال اصلی مبنی بر اینکه: »الگوی سنجش جامعه پذیر نمودن ارزشهای انقلاب اسلامی، در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسی چگونه قابل تبیین است؟« با روش توصیفی- تحلیلی پاسخ داده شود. بتر اساس الگوی پیشنهادی، برای سنجش جامعه پذیری سیاسی  در اینجا ارزش های اسلامی لازم است  حداقل سه سطح هنجارها، ساختارها و رفتارهای اجتماعی در جهت پنج هدف عملیاتی حفتظ و نگهداری الگو، دستیابی به هد ، تطبیق یا ستازواری، یکپارچگی و گمارش سیاسی؛ متورد پیمایش قرارگیرد.

  کلیدواژگان: الگو، جامعه پذیری، ارزش های انقلاب اسلامی، دانشگاه ها، ثبات
 • علی اکبر ندائی* صفحات 139-161

  هدف اصلی این نوشتار، بررسی عوامل موثر در اغتشاشات در سال 1401 است. چه عواملی نقش محوری در اغتشاشات اخیر داشته است؟ فرضیه پژوهش مدعی است، عوامل فرهنگی در اغتشاشات سال 1401 نقش تعیین کننده داشته است. برای اثبات این مدعا از نظریه پست مدرنیسم و مولفه های آن جهت تجزیه و تحلیل ناآرامی های کشور بهره گرفته شده است. از اینرو، با استفاده از روش کیفی مبتنی بر رویکرد کتابخانه ای و گردآوری مطالب از طریق فیش برداری از کتب و مقالات و همچنین دنبال نمودن رسانه های داخلی و خارجی و محتواهای منتشر شده در فضای مجازی، به تحلیل و تبیین این عوامل همت گماشته شد. یافته ها در راستای تایید مدعای مطرح شده در فرضیه پژوهش است. نتایج نشان می دهد که نقش عوامل فرهنگی، بالاخص رسانه ها و فضای مجازی محوری ترین نقش در اثرگذاری بر ناآرامی های چند ماهه کشور را داشته است.

  کلیدواژگان: اغتشاشات، پست مدرنیسم، رسانه، فضای مجازی
 • یاسر امین الرعایا*، حسین امین الرعایا صفحات 162-191
  از زمان پیدایش اینترنت و بالاخص گسترش شبکه های اجتماعی یکی از موضوعات مهم در امنیت ملی نظارت بر این شبکه ها یوده است؛ چراکه این شبکه ها درواقع میزبان یک مخزن وسیع و رو به رشد از داده های شخصی هستند که همه آن ها به صورت دیجیتال است. واقعیت آن است که در زمینه شبکه های اجتماعی شاهد یک پارادوکس هستیم از یک سو ضرورت دسترسی مردم به اطلاعات آزاد و از سوی دیگر تعهد ذاتی دولت ها در حفظ حریم شخصی اطلاعات و نیز تامین منافع عمومی و امنیت ملی. حال پرسشی که نوشتار حاضر در پی پاسخ به آن است، این مسئله است که با توجه به قواعد بین المللی و رویه کشورها آیا دولت ها می توانند جهت نظارت بر اینترنت و شبکه های اجتماعی برای حفظ امنیت ملی خود اقدام به وضع قانون نمایند؟ در پاسخ به این پرسش، پژوهش پیش رو با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد و رویه های قضائی معتبر بین المللی نگارش یافته و بر این فرض استوار است که اصول، قواعد و رویه عملی دولت ها تماما بر حق دولت ها نسبت به قانون گذاری جهت نظارت بر اینترنت و شبکه های اجتماعی تاکید می نماید.
  کلیدواژگان: امنیت ملی، نظارت، شبکه های اجتماعی، اینترنت، قواعد بین الملل
 • ابوالقاسم گل خندان*، صاحبه محمدیان منصور صفحات 193-222
  در این مقاله تلاش شده است تا اثر کیفیت نهادی بر وقوع درگیری مسلحانه داخلی در کشورهای برخوردار از درآمدهای نفتی مورد بررسی تجربی قرار گیرد. به این منظور اثر حکمرانی خوب و مولفه های اصلی تشکیل دهنده آن (به عنوان شاخص های اندازه گیری کیفیت نهادی) در کنار فراوانی منابع نفتی بر وقوع درگیری مسلحانه داخلی 68 کشور صادرکننده نفت طی دوره زمانی 2019-1995 مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که در قسمت توصیف از روش اسنادی استفاده شده و بخش تحلیل متکی بر مفاهیم اقتصادسنجی است. نتایج تجربی با استفاده از مدل لاجیت نشان می دهد که طی دوره زمانی مورد بررسی، فراوانی منابع نفتی دارای تاثیر مثبت و معنادار و شاخص های حکمرانی خوب دارای اثر منفی و معنادار بر درگیری مسلحانه داخلی بوده است. در ضمن، در حضور شاخص های حکمرانی خوب، اثر مثبت فراوانی منابع نفتی بر درگیری مسلحانه داخلی، کاهش می یابد. علاوه بر این، در بین مولفه های تشکیل دهنده شاخص حکمرانی خوب، مولفه شفافیت و ثبات سیاسی نسبت به سایر مولفه های آن، بیشترین اثرگذاری را در کاهش وقوع درگیری مسلحانه داخلی و همچنین کاهش اثرگذاری مثبت فراوانی منابع نفتی بر درگیری مسلحانه داخلی در کشورهای مورد مطالعه داشته است. بر اساس نتایج تجربی به دست آمده، مهم ترین توصیه سیاستی این مقاله، فراهم سازی بسترهای لازم در جهت الزامات تحقق حکمرانی خوب در کشورهای صادرکننده نفت به منظور کاهش وقوع درگیری های داخلی و نفرین سیاسی منابع می باشد.
  کلیدواژگان: درگیری مسلحانه داخلی، فراوانی منابع نفتی، حکمرانی خوب، کشورهای صادرکننده نفت، مدل لاجیت
 • اکبر خزلی*، رضا سراج، کاظم سام دلیری، مهدی فیروزکوهی صفحات 223-255

  بدنبال اقدامات پنهان و آشکار از طرف برخی از جریانات داخلی و خارجی در حوزه های مختلف سیاسی، علمی، فرهنگی، اقتصادی و در قالب پوشش با شعارهای به ظاهر قشنگ و عوام پسند و با بررسی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور مشخص شد که این جریانات فکرهای پلید و شومی برای نظام اسلامی دارند و طیفی از اهداف را برای به دست گرفتن قدرت از تغییر تا براندازی را به صورت نرم و کاملا ترکیبی دنبال می نمایند. از آنجا که اقدامات توسعه طلبانه و به تعبیری اصلاحی اگر در راستای اهداف و آرمان های جمهوری اسلامی ایران نباشد و هرچند قانونی صورت بگیرند، نشان از اهدافی دیگر در پشت پرده ی این اقدامات دارد که از آن به براندازی نرم تعبیر می شود و این سوال را در ذهن متبادر می کند که چه راهبردهایی برای مواجهه با این جریانات و اقدامات براندازانه آنها وجود دارد و راهکارهای پیاده سازی این اقدامات کدامند؟ لذا پرداختن به ابعاد گوناگون این پدیده و ارائه ی راهبردهای مناسب برای مواجهه با آن اذهان دلسوزان و علاقمندان انقلاب اسلامی را به خود مشغول داشته است. این تحقیق با هدف ارائه ی راهبردهای مواجهه با جریانات معارض برانداز نرم نظام جمهوری اسلامی، درپاسخ به سئوال:  راهبردهای ج.ا.ایران جهت مواجهه با جریان های معارض برانداز نرم نظام کدامند؟با بهره گیری از نظریات اندیشمندان در خصوص نظریه های انقلاب و براندازی - از روش راهبردپردازی SOAR بهره برده و با تهیه و توزیع پرسشنامه در بین 58 نفر خبره ی شناسایی شده به روش گلوله برفی و طوفان مغزی، به 18 راهبرد برای پاسخ به سولات مذکور دست یافته است.

  کلیدواژگان: جریانات برانداز نرم، براندازی، مواجهه، راهبرد
|
 • Farshad Pisoureh, Shohreh Jalalpoor *, Hossein Ahmadi Pages 11-36
  Ethnic policy, in countries with multiple ethnicities, has always been a concern of society and government. The nature of these policies and their appropriate model, and in particular the components of this policy, are very important. There are various models for this policy, from "assimilation" which is a model for eliminating ethnic differences to "equal" and "unequal" pluralist models. Meanwhile, for the Iranian society, in which various ethnic groups have lived for centuries and formed a nation called Iran, ethnic policy can be based on the model of "unity in plurality" that is more compatible with the nature of the nation and its government and closer to society and government. Is. In the Islamic Republic of Iran, upstream documents have more or less addressed the issue of ethnicities and its leaders have always paid attention to the rights of ethnic groups and their participation in affairs, and considering these two, the present article seeks to answer the question that components of ethnic policy model in What is the Islamic Republic? In addition, by analyzing the statements of the leadership and upstream documents, seeks to extract these components and considers them as these five cases: 1. Religiosity; 2. National unity; 3. Coexistence of relatives; 4. Existence of diversity as an opportunity; And 5. The rule of law, the main purpose of which is to create a conceptual system for achieving a policy based on the "participation" of ethnic groups in all aspects of the country.
  Keywords: Policy-Making, ethnicity, general policies, Participation, Supreme Leader
 • Vali Rajabi *, Malek Zul Qadr, Seyed Farshid Jafari Paiinde Pages 37-69

  The purpose of this article is to explain the principles and goals of Iran's power balance policy in the Persian Gulf security network. The main question asks: What are the principles and goals of Iran's power balance policy in the security network of the Persian Gulf?The findings of the article show: Iran is trying to reduce concerns and resolve conflicts, along with the implementation of an interest-oriented policy and emphasis on building trust in the process of regional cooperation with the Persian Gulf countries. To prevent intra-regional tensions.Finally, when mutual trust is formed between members, mechanisms can be used to sign bilateral or multilateral agreements related to the security of the region. In the framework of this strategy, the Islamic Republic of Iran is trying to make the countries of the Persian Gulf region believe that;that, firstly, they do not face any security threat from Iran, and secondly, they believe that any kind of danger to the security of Iran is a danger and threat to the entire security of the countries in the region. Based on this, Iran relates the insecurity in the region to the existence of foreign forces. and considers the expansion of economic cooperation as a basis for the formation of regional cooperation and interactions.The method of writing a descriptive article is analytical.

  Keywords: Power balance policy, security networking, Persian Gulf, National Security, Islamic republic of Iran
 • Bahador Shahriary *, Behzad Ghasemi, Rouhollah Gholami Pages 71-100

  The upcoming article intends to examine the impact of history on that institution in accordance with the cognitive role of intelligence organizations. In the history of the evolution of human societies, information and awareness capacities are hidden, which can have a wide impact on advancing the tasks of intelligence institutions. These two are connected with each other from different aspects. Therefore, the question of the article is focused on the explanation of the impact of history on information institutions and it has been investigated with analytical and descriptive methods.The findings of the article indicate that due to the developments of the new era, the capacity of information institutions. To the extent of facilitating, providing and realizing the cognitive role, the ability and sustainable role-making of the aforementioned devices is achieved. History; The living past, with its abundance of information and experiences, is one of the most important factors in providing the cognitive role of information institutions. Therefore, history should be regarded as the superior source of information. Paying attention to it is one of the most important factors that provides the ground for achieving information excellence and all-round aristocracy. Acquiring historical information and knowing the past helps intelligence forces and institutions not act in a vacuum in the process of policy making and decision making. Therefore, the methodical reference to the past and the conscious use of history provides valuable achievements and approaches for the above-mentioned devices, which, if inserted, cannot be compensated for by any other factor.

  Keywords: Information History, Information, institutions, Cognitive role
 • AliAkbar Nedaee * Pages 139-161

  The main purpose of this article is to investigate the effective factors in the disturbances following the death of Mahsa Amini. What factors have played a vital role in the recent disturbances? The hypothesis of the research claims that cultural factors played a determinative role in the disturbances related to the death of Mahsa Amini. To prove this claim, the theory of Postmodernism and its components have been used to analyze the unrest in the country. Therefore, by using a qualitative method based on a library approach and gathering materials through the extraction of books and articles, as well as following domestic and foreign media and content published in cyberspace, attempts were made to analyze and explain these factors. The findings indicate the confirmation of the claim raised in the research hypothesis. The results indicate that the role of cultural factors, especially the media and virtual space, has played the most pivotal role in impact on the country's several months of unrest.

  Keywords: Mahsa Amini, Disturbances, Postmodernism, Media, Cyberspace
 • Yaser Aminalroaya *, Hossein Aminalroaya Pages 162-191
  Ever since the Internet was created and especially social networks spread, one of the important issues of national security is the monitoring of these networks. Because these networks actually host a vast and growing repository of personal data, that All of which are digital. The fact is that we are witnessing a paradox in the field of social networks, on the one hand, the need for people to have access to free information, on the other hand, the inherent commitment of states to protect the privacy of information and the public interest and national security. This paradox has received a lot of attention in Iran since the introduction of the "Cyberspace Users Rights Protection and Regulation of Key Online Services" bill. So that, some criticize the bill and consider monitoring the Internet and social networks as a violation of human rights rules and impossible. On the other hand, others consider monitoring the Internet and virtual networks as a necessity. Now the question that arises in this article is that according to international rules, can states legislate to monitor the Internet and social networks? In answer to this question, the present article, which has been written with a descriptive-analytical approach and using library resources and valid international documents and judicial procedures, is based on the assumption that, the principles, rules and practice of states, fully emphasize the right of states and the Islamic Republic of Iran in the field of legislation to monitor the Internet and social networks
  Keywords: National Security, monitoring, social networks, Internet, International Rules
 • Abolghasem Golkhandan *, Sahebeh Mohamadian Mansour Pages 193-222
  In this article, an attempt has been made to empirically examine the effect of institutional quality on the occurrence of civil armed conflicts in countries with oil revenues. For this purpose, the effect of good governance and its main components (as indicators of institutional quality measurement) along with the abundance of oil resources on the occurrence of civil armed conflict in 68 oil exporting countries during the period of 1995-2019 has been investigated. T Empirical results using the logit model show that during the period under review, the abundance of oil resources has a positive and significant effect and good governance indicators have a negative and significant effect on civil armed conflict. Meanwhile, in the presence of good governance indicators, the positive effect of abundance of oil resources on civil armed conflict is reduced. In addition, among the components that make up the good governance index, the transparency and political stability component compared to its other components has the greatest effect in reducing the occurrence of civil armed conflict, and as well as reducing the positive effect of the abundance of oil resources on civil armed conflict in the studied countries. Based on the experimental results obtained, the most important policy recommendation of this article is to provide the necessary platforms to fulfill the requirements of good governance in oil exporting countries in order to reduce the occurrence of civil conflicts and the political curse of natural resources.
  Keywords: Civil Armed Conflict, Abundance of Oil Resources, good governance, Oil Exporting Countries, Logit Model
 • Akbar Khezli *, Reza Seraj, Kazem Samdaliri, Mehdi Firuzkuhi Pages 223-255

  The hidden and internal wing of some currents and foreign in various political, scientific, cultural, economic fields and in the form of cover with outward and populist slogans and by examining the intelligence and security institutions of the country, it is clear that these currents are evil thoughts. And they have an Islamic evil and they follow the system from change to subversion in a software and completely combined way to seize power. Since it must exist as a developmentalist and as a reformer, if it exists in conflict with the ideals of the Islamic Republic of Iran and may even be illegal, it indicates another purpose behind the scenes of this, I interpret it as software and this question in The mind takes over. What strategies are there to deal with these subversive currents and situations and what are the implementation strategies? Dealing with the various dimensions of this phenomenon and presenting suitable strategies to deal with it, I have taken care of the minds of sympathizers and those interested in the Islamic revolution. This research aims to present the strategies  What are the strategies of J.A. Iran to deal with the opposing currents of subverting the system's software?Using the opinions of different thinkers regarding the theories of revolution and subversion - from the SOAR methodology, a questionnaire was prepared and distributed among 58 experts identified by the snowball and brainstorming methods, and 18 strategies were identified to answer the mentioned questions. Is. has been achieved

  Keywords: Soft subversion trends, subversion, confrontation, Strategy