فهرست مطالب

زیست بوم نوآوری - سال سوم شماره 3 (پیاپی 11، پاییز 1402)

نشریه زیست بوم نوآوری
سال سوم شماره 3 (پیاپی 11، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • غلامرضا زمانیان*، معصومه قرنجیک صفحات 1-12

  شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد در کشورهای مختلف نشان دهنده پتانسیل کشورها برای تولید و رشد و رقابت در عرصه ‏جهانی می باشد. عوامل متعددی بر این شاخص اثرگذار هستند. یکی از این متغیرها، سطح نوآوری کشورها می باشد که با ‏استفاده از شاخص نوآوری جهانی اندازه گیری می شود. بر این اساس این مطالعه به بررسی اثر شاخص نوآوری جهانی بر ‏رقابت پذیری جهانی کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2022-2010 با استفاده از داده های پانل می پردازد. کشورهای ‏مورد بررسی در این مطالعه شامل ایران، عربستان، قطر، کویت، عراق و امارات می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داده ‏است که شاخص نوآوری جهانی اقتصاد بر شاخص رقابت پذیری جهانی کشورها تاثیر مثبت و معنادار داشته است. نتایج دیگر ‏تحقیق نشان داده است که مخارج تحقیق و توسعه و بهره وری کل عوامل تولید، اثر مثبت و معنادار بر رقابت پذیری کشورهای ‏عضو اوپک می باشد. همچنین اثر متقاطع نوآوری و تحقیق و توسعه نیز دارای اثر مثبت و معناداری بر رقابت پذیری کشورها ‏داشته است. ‏شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد در کشورهای مختلف نشان دهنده پتانسیل کشورها برای تولید و رشد و رقابت در عرصه ‏جهانی می باشد. عوامل متعددی بر این شاخص اثرگذار هستند. یکی از این متغیرها، سطح نوآوری کشورها می باشد که با ‏استفاده از شاخص نوآوری جهانی اندازه گیری می شود. بر این اساس این مطالعه به بررسی اثر شاخص نوآوری جهانی بر ‏رقابت پذیری جهانی کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2022-2010 با استفاده از داده های پانل می پردازد. کشورهای ‏مورد بررسی در این مطالعه شامل ایران، عربستان، قطر، کویت، عراق و امارات می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داده ‏است که شاخص نوآوری جهانی اقتصاد بر شاخص رقابت پذیری جهانی کشورها تاثیر مثبت و معنادار داشته است. نتایج دیگر ‏تحقیق نشان داده است که مخارج تحقیق و توسعه و بهره وری کل عوامل تولید، اثر مثبت و معنادار بر رقابت پذیری کشورهای ‏عضو اوپک می باشد.

  کلیدواژگان: نوآوری، رقابت پذیری، کشورهای عضو اوپک، مدل پانل
 • یعقوب مهارتی*، ناهید انتظاریان صفحات 13-34
  فرآیند پذیرش و انتشار نوآوری ها سال ها توسط محققان متعدد مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از محبوب ترین نظریه های پذیرش و انتشار نوآوری توسط راجرز در کتاب "انتشار نوآوری ها" ارائه شده است. تحقیقات زیادی از رشته های مختلف - از جمله علوم سیاسی، بهداشت عمومی، ارتباطات، اقتصاد، مدیریت، فناوری و آموزش و...- از این نظریه به عنوان یک چارچوب پژوهشی استفاده کرده اند. نظریه راجرز به عنوان چارچوب نظری پرکاربرد بویژه در حوزه انتشار فناوری و نوآوری در سازمان ها تعریف می شود. بنابراین با توجه به کاربرد گسترده این نظریه، هدف تحقیق حاضر توصیف نظریه انتشار نوآوری راجرز و بررسی و نقد آن به روش نقد تلفیقی می باشد، که براساس ویژگی های محتوایی، روش شناسی، تاریخی و همچنین زندگی شخصی و حرفه ای نظریه پرداز آن مورد تحلیل و واکاوی قرار می گیرد. در این پژوهش، نقاط قوت و ضعف نظریه به لحاظ محتوایی و روش شناسی مورد بحث قرار می گیرد و تاثیرات بسترهای فکری، اجتماعی، تاریخی و زندگی شخصی نظریه پرداز بر نظریه بررسی می شود و کاربرد نظریه انتشار و پذیرش نوآوری‎ها در سازمان ها تبیین می گردد. نقد روش شناسی نظریه نشان داد، تحقیقات انتشار نوآوری می بایست از روش های بسیار ساختاریافته و کمی بررسی نوآوری سازمانی، به سمت تحقیقات موردی عمیق تر، کیفی تر و فرضیه سازتر از فرآیند نوآوری در سازمان ها تغییر پیدا کنند. این نظریه به طرق مختلف به روز و تجدیدنظر شده است و این یکی از مهمترین نقاط قوت این نظریه می باشد. این به روزرسانی ها و بازبینی ها، نظریه انتشار نوآوری راجرز را غنی تر و جامع تر کرده است. اما از مهمترین نقدهایی که بر این نظریه وارد می باشد آن است که نظریه انتشار نوآوری اغلب نقش زیرساخت ها را در پذیرش و انتشار نوآوری ها درنظر نمی گیرد، و فاقد قدرت پیش بینی لازم در مورد اینکه کدام نوآوری موفق و کدام نوآوری شکست خواهد خورد می باشد.
  کلیدواژگان: نظریه انتشار نوآوری راجرز، روش نقد تلفیقی، نقد نظریه در سازمان، نظریه پردازی
 • مهدی پاکزاد*، مرسده پهلوانیان، سید سپهر قاضی نوری صفحات 35-57
  هدف سیاستگذار در سطح کلان، ارتقا فعالیت های دانش بنیان در مناطق مختلف کشور و توسعه متوازن استان ها است. تفاوت در نهادهای دانشی، خوشه های صنعتی و سطح فعالیت پارک ها و نهادهای نوآوری در استان های مختلف منجر به تفاوت در سطح فعالیت شرکت های دانش بنیان شده است. مطالعه حاضر با هدف حمایت از شرکت های دانش بنیان و توسعه فعالیت آنها بر مفهوم تخصصی سازی هوشمند تمرکز کرده است. مبتنی بر این رویکرد فعالیت های نوآورانه در استان ها باید متمرکز بر مزایای رقابتی، ظرفیت های بالقوه و زنجیره ارزش در منطقه باشد. از این رو این پژوهش بر حمایت از شرکت های دانش بنیان متناسب با شرایط منطقه و با هدف جهت دهی به فعالیت در حوزه های اولویت دار منطقه تاکید دارد. این مطالعه با تمرکز بر استان هرمزگان، حوزه های در اولویت و مزیت های منطقه را از طریق مطالعه اسناد رسمی استانی شامل سند آمایش استان هرمزگان و سند مسئله شناسی راهبردی استان بررسی کرده است. سپس از طریق مصاحبه با 21 نفر از فعالان حوزه به شناسایی چالش هایی که شرکت های دانش بنیان با آن مواجه هستند پرداخته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده و با کدگذاری مفاهیم مستخرج از مصاحبه ها و متون سیاستی، الگوی معنادار مضمون ها بر اساس داده های جمع آوری شده تعیین شده است. در گام اول پژوهش حوزه های اولویت دار و جذاب استان تعیین شد. سپس حوزه فعالیت شرکت های دانش بنیان بررسی شد و مبتنی بر ماتریس جذابیت-توانمندی، حوزه های فعالیت با جذابیت زیاد توانمندی زیاد و جذابیت زیاد توانمندی کم شناسایی شده است. نتایج نشان داد توسعه فعالیت های دانش بنیان در منطقه متلزم آن است که مواردی مانند تسهیل مجوزدهی به شرکت های فعال در حوزه های اولویت دار، کمک به تکمیل زنجیره تامین در حوزه مربوطه، توجیه بازیگران به حمایت از شرکت ها در حوزه های تاکید شده و استفاده از دانش سایر استان ها در حوزه های مربوطه پیگیری شود.
  کلیدواژگان: تخصصی سازی هوشمند، توسعه منطقه ای، دانش بنیان
 • فریما محمدی، مهرداد حسینی شکیب*، فرزانه زنگنه صفحات 59-86
  پژوهش حاضر تاثیر رویکرد نوآوری بر عملکرد نوآوری و عملکرد سازمان را با نقش میانجی متغیرهای قابلیت برنامه ریزی بازار استراتژیک و قابلیت پیاده سازی بازاریابی استراتژیک بررسی کرده است. این پژوهش از نوع کاربردی، توصیفی و پیمایشی است.جهت جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته با طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شد که روایی آن بصورت محتوایی توسط متخصصان و اساتید این حوزه و تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید . جامعه آماری متشکل از 119 نفر کارکنان شرکت آریادیزل بوده که به صورت کل شمار مورد بررسی قرار گرفت و 115 پرسشنامه عودت داده شد. داده های پرسشنامه با کمک نرم افزار اس پی اس اس 25 و فرضیه ها با روش معادلات ساختاری از طریق نرم افزار ایموس 24 آزمون گردید. یافته های پژوهش نشان داد که رویکرد نوآوری بر قابلیت برنامه ریزی بازار استراتژیک و قابلیت پیاده سازی بازاریابی استراتژیک و عملکرد نوآوری تاثیر مثبت دارد. همچنین قابلیت برنامه ریزی بازار استراتژیک و قابلیت پیاده سازی بازاریابی استراتژیک اثر مثبتی بر عملکرد نوآوری دارند. از طرف دیگر قابلیت برنامه ریزی بازار استراتژیک در رابطه بین رویکرد نوآوری و عملکرد نوآوری اثر غیرمستقیم مثبتی دارد. در حالیکه قابلیت پیاده سازی بازاریابی استراتژیک در رابطه بین رویکرد نوآوری و عملکرد نوآوری اثر معناداری ندارد. همچنین نقش میانجی و تاثیر مثبت عملکرد نوآوری در رابطه بین رویکرد نوآوری و عملکرد سازمان بسیار قوی است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود که واحدهای مختلف شرکت در جهت توسعه نوآوری با هم بطور پیوسته تعامل و ارتباط داشته باشند و از تکنیک های مختلف (روش های حل مسئله، مهندسی همزمان، تیم های بین کارکردی و QFD) جهت خلق ایده های جدید استفاده شود.
  کلیدواژگان: رویکرد نوآوری، عملکرد نوآوری، عملکرد سازمان، قابلیت برنامه-ریزی بازار استراتژیک، قابلیت پیاده سازی بازاریابی استراتژیک
 • اردلان حمیدی*، صمد ایازی، آرش نادریان، حسین عباسیان صفحات 87-109

  درماندگی مالی شرکتها، منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهره گیری از فرصت های سرمایه گذاری می شود. زمانی که شرکتی دچار درماندگی مالی می شود، انتظار می رود با یکی از این دو تضاد احتمالی مواجه شود، کمبود وجه نقد در بخش دارایی های ترازنامه و یا تورم بدهی ها در سمت چپ ترازنامه. بیشتر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که موجود است، ترجیح می دهند تا وجه نقد خود را به دارایی های دیگر تبدیل کنند هرچند این پدیده ، سپر مقاومت در برابر تورم تلقی می شود، لیکن اثر ثانویه آن این است که شرکت ها در سررسید بدهی ها درمانده شده و به اعتبار سازمان لطمه وارد می شود، تاکنون از الگوهای گوناگونی برای پیش بینی درماندگی مالی استفاده شده است. الگوهای به کار گرفته شده در این زمینه کاربرد بسیار زیادی در تصمیم های فعالان بازار مالی دارد. همواره سعی شده است تا دقت پیش بینی و ارزیابی این الگوها با استفاده از روش های پیشرفته تر بهبود پیدا کند. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری شامل 54 شرکت درمانده مالی و 54 شرکت سالم طی سالهای 90 تا 1400 می باشد که به منظور دسته بندی شرکتها به دو گروه مذکور، از پیش فرض ماده 141 قانون تجارت استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که الگوی طراحی شده مبتنی قابلیت پیش بینی وقوع بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را تا دو سال قبل از وقوع آن دارد. همچنین نتایج به دست آمده بهبود پیش بینی شرکت های درمانده را با ورود امتیاز کارایی به مدلها تایید می کند، اما این بهبود چندان چشم گیری نیست.

  کلیدواژگان: پیش بینی، یادگیری عمیق، بورس اوراق بهادار
 • ملیحه شاه بیکی، عالمه کیخا* صفحات 111-129
  توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و فناوری محور یکی از راهبردهای مهم توسعه پایدار محسوب می شود، تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت های دانش بنیان نوپا با نقش میانجی پاداش سازمانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان شرکت های دانش بنیان نوپا مستقر در پارک علم و فناوری زاهدان بود که بر اساس فرمول کوکران تعداد 167 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند، جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی و پاداش سازمانی استفاده گردید که روایی صوری و محتوایی با تایید صاحبنظران و پایایی نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی در حد مطلوب و بزرگتر از 7/0 برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نیز از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Lisrel استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بازاریابی داخلی بر تعهدسازمانی کارکنان شرکت های دانش بنیان نوپا تاثیرگذار است و همچنین پاداش سازمانی ادراک شده در رابطه بین بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی نقش میانجی گری جزئی دارد. لذا به مدیران شرکت های دانش بنیان نوپا پیشنهاد می شود جهت ایجاد آگاهی در کارکنان نسبت به فرایندهای بازاریابی داخلی ؛ شناسایی انتظارات مشتریان داخلی ؛ شناسایی مشتریان و عرضه کنندگان داخلی؛ ایجاد ارتباط مناسب بین انتظارات مشتریان و عرضه کنندگان داخلی ؛ انعطاف پذیری و در صورت لزوم آمادگی کارکنان برای تغییر به نحوی که پاسخگوی خواسته های مشتریان باشند تلاش کنند با مشارکت دادن کارکنان نسبت به حصول به معیارهای تحویل خدمات به صورتی مستمر و با کیفیت و بر اساس بازخوردهای مکرر، هم در کارکنان و هم سازمان ایجاد تعهد نمایند و کیفیت خدمات سازمان خود که در مرحله شکل گیری است و جهت بقای سازمان امری ضروری می باشد را ارتقا دهند.
  کلیدواژگان: بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی، پاداش سازمانی ادارک شده، شرکت های دانش بنیان نوپا
|
 • Gholamreza Zamanian *, Masoumeh Gharanjik Pages 1-12

  The index of global economic competitiveness in different countries shows the ‎potential of countries for production and growth and competition in the world arena. ‎Several factors affect this index. One of these variables is the innovation level of ‎countries, which is measured using the global innovation index. Based on this, this ‎study examines the effect of the global innovation index on the global competitiveness ‎of OPEC member countries during the period of 2010-2022 using panel data. The ‎countries investigated in this study include Iran, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Iraq, and ‎the UAE. The results of the estimation of the model have shown that the global ‎economic innovation index had a positive and significant effect on the global ‎competitiveness index of countries. Other research results have shown that research and ‎development expenses and the productivity of all production factors have a positive ‎and significant effect on the competitiveness of OPEC member countries. Also, the ‎cross effect of innovation and research and development has a positive and significant ‎effect on the competitiveness of countries.‎The index of global economic competitiveness in different countries shows the ‎potential of countries for production and growth and competition in the world arena. ‎Several factors affect this index. One of these variables is the innovation level of ‎countries, which is measured using the global innovation index. Based on this, this ‎study examines the effect of the global innovation index on the global competitiveness ‎of OPEC member countries during the period of 2010-2022 using panel data. The ‎countries investigated in this study include Iran, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Iraq, and ‎the UAE. The results of the estimation of the model have shown that the global ‎economic innovation index had a positive and significant effect on the global ‎competitiveness index of countries.

  Keywords: innovation, competitiveness, OPEC member countries, Panel Model
 • Yaghoob Maharati *, Nahid Entezarian Pages 13-34
  The process of acceptance and dissemination of innovations has been studied for years by multiple researchers. One of the most popular theories of acceptance and dissemination of innovation has been presented by Rogers in the book "Diffusion of Innovations". Many studies from various fields such as political science, public health, communications, economics, management, technology, and education have used this theory as a research framework. Rogers' theory is defined as a widely used theoretical framework, especially in the field of technology and innovation diffusion in organizations. Therefore, given the widespread application of this theory, the aim of the present study is to describe Rogers' theory of innovation diffusion and to examine and critique it using a combined critique method, which analyzes and interprets the theory based on its content, methodology, and historical, personal, and professional characteristics of the theorist. In this research, the strengths and weaknesses of the theory in terms of content and methodology are discussed, and the influences of the intellectual, social, historical, and personal aspects of the theorist on the theory are examined, and the application of the theory of innovation diffusion and acceptance in organizations is explained. The critique of the methodology of the theory shows that innovation diffusion research needs to shift from highly structured and quantitative methods towards deeper, qualitative, and hypothesis-driven case studies of the innovation process within organizations. This theory has been updated and revised in various ways, which is one of its most important strengths. These updates and revisions have enriched and expanded the theory of innovation diffusion. However, one of the most important criticisms of this theory is that it often does not consider the role of infrastructures in the acceptance and dissemination of innovations, and lacks the necessary predictive power to determine which innovations will succeed and which will fail.
  Keywords: Rogers’s innovation diffusion theory, Combined Critique Method, Criticizing Theory in Organization, Management, Theorizing
 • Mahdi Pakzad *, Mercedeh Pahlavanian, Sepehr Ghazinoory Pages 35-57
  The policy maker's goal at the macro level is to promote knowledge-based activities in different regions of the country and the balanced development of the provinces. The current study focuses on the concept of intelligent specialization with the aim of supporting knowledge-based companies and developing their activities. Based on this approach, innovative activities in the provinces should be focused on competitive advantages, potential capacities and value chains in the region.Therefore, this research emphasizes on supporting knowledge-based companies in accordance with the conditions of the region and with the aim of directing activities in the priority areas of the region. Focusing on Hormozgan province, this study has investigated the priority areas and advantages of the region through the study of official provincial documents, including Hormozgan province's plan document and the province's strategic problem-solving document. Then, through interviews with 21 activists in the field, it identified the challenges faced by knowledge-based companies. Thematic analysis method was used to analyze the data and by coding the concepts extracted from the interviews and policy texts, the meaningful pattern of the themes was determined based on the collected data.In the first step of the research, the priority and attractive areas of the province were determined. Then, the field of activity of knowledge-based companies was investigated and based on the attractiveness-capability matrix, areas of activity with high attractiveness, high ability, and high attractiveness, low ability were identified. The results showed that the development of knowledge-based activities in the region requires that things like facilitating the licensing of active companies in priority areas, helping to complete the supply chain in the relevant area, justifying actors to support companies in emphasized areas and using the knowledge of other provinces in relevant areas should be followed up.
  Keywords: Smart Specialization, Regional Development, Knowledge-Based Firm
 • Farima Mohammadi, Mehrdad Hosseini Shakib *, Farzane Zangene Pages 59-86
  This study examined the impact of innovation orientation on innovation performance and firm performance with the mediating role of strategic market planning capability and strategic marketing implementation capability. This is an applied, descriptive and survey research. A researcher-made questionnaire with a five-point Likert scale is used for data collection. To measure the questionnaire validity, formal and content validity and confirmatory factor analysis are used while Cornbrash’s alpha is utilized to measure the reliability. The statistical population consisted of 119 Ariadysel company employees which are evaluated in total and 115 questionnaires are returned. Questionnaire data are tested using SPSS 25 software and hypotheses are analyzed using Structural Equation Method by Amos 24 software. The findings showed that the innovation orientation has a positive impact on strategic market planning capability and strategic marketing implementation capability and innovation performance. Also, strategic market planning capability and strategic marketing implementation capability have a positive effect on innovation performance. On the other hand, strategic market planning capability have a positive indirect effect on the relationship between innovation orientation and innovation performance. However, strategic marketing Implementation capability have no significant effect on the relationship between innovation orientation and innovation performance. In addition, innovation performance has a mediating role and strong positive impact in the relationship between innovation orientation and firm performance. Based on the results, it is suggested that the different units of the company continuously interact and communicate with each other in order to develop innovation and use different techniques (problem solving methods, simultaneous engineering, cross-functional teams and QFD) to create ideas.
  Keywords: Innovation orientation, Innovation Performance, Firm Performance, Strategic market planning capability, strategic marketing implementation capability
 • Ardalan Hamidi *, Samad Ayazi, Arash Naderian, Hossein Abbasian Pages 87-109

  Financial distress of companies leads to waste of resources and failure to take advantage of investment opportunities. When a company is in financial trouble, it is expected to face one of these two possible conflicts, a lack of cash on the assets side of the balance sheet or an inflation of liabilities on the left side of the balance sheet. Most of the Iranian companies prefer to convert their cash into other assets due to the existing inflation situation, although this phenomenon is considered as a shield against inflation, but its secondary effect is that The companies are helpless when the debts are due and the reputation of the organization is damaged. Until now, various models have been used to predict financial helplessness. The patterns used in this field are very useful in the decisions of financial market actors. It has always been tried to improve the accuracy of prediction and evaluation of these patterns by using more advanced methods. The statistical population of this research includes all companies admitted to the Tehran Stock Exchange. The statistical sample includes 54 financially helpless companies and 54 healthy companies between the years 1990 and 1400, and in order to categorize the companies into the two mentioned groups, the default of Article 141 of the Commercial Law was used. The results show that the designed model has the ability to predict the occurrence of a financial crisis in companies admitted to the stock exchange up to two years before its occurrence. Also, the obtained results confirm the improvement of the prediction of helpless companies by entering the efficiency score into the models, but this improvement is not very significant.

  Keywords: Financial Distress, Forecasting, Deep learning, Stock Exchange
 • Malihe Shah Beigi, Aleme Keikha * Pages 111-129
  One of the important strategies for sustainable development of communities was development of knowledge-based and technology-based businesses. The aim of this study was to investigate the effect of internal marketing on the organizational commitment of employees of fledgling knowledge-based companies with the mediating role of organizational reward. The statistical population of this study included all employees of fledgling knowledge-based companies in the Zahedan city that 167 people according to Cochran's formula were selected by simple random sampling as a statistical sample. To collect information in the survey level, standard questionnaires of internal marketing, organizational commitment and organizational reward were used, the face and content validity has been confirmed by experts and their reliability of questionnaires was estimated to be greater than 0.7 with using Cronbach's alpha test and combined reliability. Structural equation method and LISREL software were used to analyze the research data. The results showed that internal marketing has effects on organizational commitment of employees of fledgling companies and also organizational reward has a Partial mediating role in the relationship between internal marketing and organizational commitment. Therefore, it is suggested to the managers of new knowledge-based companies to create awareness among employees about internal marketing processes; Identifying the expectations of internal customers; Identification of internal customers and suppliers; Establishing a proper relationship between the expectations of customers and internal suppliers; flexibility and, if necessary, the readiness of employees to change in a way that is responsive to the demands of customers, so that by involving employees in achieving the service delivery criteria in a continuous and quality manner and based on frequent feedback, both in The employees and the organization should make a commitment and also improve the quality of their organization's services, which is in the stage of formation and is necessary for the survival of the organization.
  Keywords: Internal Marketing, Organizational Commitment, Organizational Rewards, fledgling knowledge-based companies