فهرست مطالب

تاریخ فلسفه اسلامی - پیاپی 8 (زمستان 1402)

نشریه تاریخ فلسفه اسلامی
پیاپی 8 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/26
 • تعداد عناوین: 6
|
 • قاسمعلی کوچنانی، نادیا مفتونی، محمدمهدی داور* صفحات 5-36
  اصطلاح متافیزیک عشق در فلسفه سینوی بررسی سه محور چیستی، چرایی، و چگونگی عشق در منظومه فکری ابن سینا می باشد و حاصل آن نیز نظریه عشق سینوی است. با بررسی آراء ابن سینا درباره عشق علی الخصوص نظرات وی در رساله عشق می توان دریافت که ابن سینا دو تعریف را از عشق بیان کرده است (چیستی)، و در فصول هفتگانه رساله عشق اذعان داشته است که عشق جوهری فراگیر در سراسر هستی است و موجودی خالی از این جوهر نیست و بر این اساس، عشق عامل وجودی موجودات می باشد (چرایی). از سوی دیگر، ابن سینا ذیل هر فصل چگونگی جریان و سریان و همچنین وابستگی موجودات به عشق را نیز تبیین کرده است (چگونگی). نتیجه فهم و بررسی این سه محور گفته شده در آراء ابن سینا که هدف پژوهش حاضر می باشد نظریه عشق سینوی را به دنبال داشته است که جهانبینی ابن سینا در باره عشق را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: ابن سینا، عشق، رساله عشق، متافیزیک عشق، عشق سینوی
 • محمدرضا ارشادی نیا* صفحات 37-60
  نگاه تاریخی و تبارشناسی مسایل فلسفی در شناخت بهینه و درک مقاصد و مضامین آنها تاثیر شایان دارد. از مسایل کلیدی در الهیات ربط کثرت به وحدت و چگونگی بسط فیض الهی است. مقاله ای با عنوان «نگاهی انتقادی به رویکرد فیض محور در فلسفه اسلامی و پیامدهای آن در تعلیم و تربیت» درصدد است با یادآوری معارضه غزالی با اصل علیت و سست نمائی اصل تشکیک و انگاره فیض، به نفی کلیت فلسفه اسلامی در مبانی زیربنائی تعلیم و تربیت بپردازد و سپس با استنتاجی جهت دار از نظریات رقیب در فلسفه تعلیم و تربیت، طی چند جمله پیروزمندانه به آستانه نظریه پردازی بدیع نایل آید. سطحی نگری، ادعاهای غیرواقعی و داوری غیرفنی از روند طی شده توسط این مقاله نمایان است. این روند ناهنجار از عنوان مقاله گرفته تا استحصال شتابزده از محتوای همه مکاتب متنوع فلسفه اسلامی پدیدار است. گستره ادعاهای مقاله، مشتمل است بر داوری نامبتنی بر واقعیت تاریخی آراء هستی شناسانه، معرفت شناسانه، انسان شناسانه، معرفت نفس و سایر زمینه های مرتبط در امر تعلیم و تربیت. قریب به اتفاق ادعاها و اظهارات این مقاله بدون سند و متکی بر برداشت های یکسونگرانه است. اندک ارجاعات موجود در آن، ارجاع به منابع ناکافی و نامعتبر است. اتکا به برداشت نامستند مستشرقان و معارضان با فلسفه اسلامی، مستند وثیق مقاله برای ارائه ادعاها در بخش داوری است. تا با ایرادهای حق به جانب، استوار نمودن تعلیم و تربیت را بر آن نظام، نااستوار و ناهنجار قلمداد کند. اظهارات وارون آن مقاله در حوزه تاریخ فلسفه اسلامی، مورد کاوش این نگاشته است.
  کلیدواژگان: نظام فیض، اصل علیت، تشکیک وجود، شبهه شناسی
 • حسن عباسی حسین آبادی* صفحات 61-86
  «نظر» در گفتمان جدید در مقابل «عمل» بکار می رود، در اثولوجیا و انئادها در مباحث جهان شناسانه و وجودی معنا می یابد. مسئله این نوشتار واکاوی کاربست «نظر» در اثولوجیا و انئادها با رویکردی وجودی است. پرسش این است آیا کاربست «نظر» در اثولوجیا و انئادها یکی و به یک معناست و یا متفاوت است؟ «نظر» در این دو کتاب چگونه تقریر می شود؟ پاسخ این است، از حیث معنایی باهم تفاوتی ندارند؛ اما از حیث کاربست و نحوه بررسی مبحث باهم متفاوت هستند. در الهیات اثولوجیا «نظر» را می توان هم بر خدا و هم بر عقل و نفس نیز نسبت داد. «نظر» در نظریه فیض و صدور مطرح می شود و با جهان شناسی و خداشناسی پیوند دارد. و در انئادها نیز «نظر» در تمامی مراحل زندگی از خدا، عقل، نفس و طبیعت وجود دارد و جنبه ایجادی دارد. تفاوت این دو اثر این است در تقریر انئادها، «نظر» چه در جنبه وجودی و چه جنبه معرفتی، در مقابل «عمل» قرار دارد و «نظر» در نسبت با عمل بررسی می شود؛ درحالی که چنین نگاهی در اثولوجیا وجود ندارد. براین اساس در این نوشتار بر آنیم اصطلاح «نظر» در اثولوجیا و انئادها را تبیین کرده و جایگاه آن در نظام جهان شناسی این دو اثر بررسی کنیم. روش این نوشتار توصیفی-تحلیلی است.
  کلیدواژگان: نظر، عمل، اثولوجیا، انئادها، خداشناسی
 • رمضان علی تبار فیروزجایی* صفحات 87-118
  موضوع علوم انسانی در یک معنای کلی، انسان، جامعه و رفتار فردی و اجتماعی آن می باشد و در معنای خاص و دقیق تر در منظومه فکری اسلام و با رویکرد قرآنی، عبارت است از: «کنش ها» و «واکنش های» انسان؛ اعم از کنش های ظاهری یا باطنی؛ ملکی یا ملکوتی، جوارحی یا جوانحی؛ فردی یا اجتماعی و امثال آن. بر پایه این معنا، شبکه روابط و کنش های انسانی را می توان حداقل در چهار دسته رابطه انسان با خود، با خدا، با دیگر انسان ها (و جامعه) و با جهان (طبیعت و زیست)، ترسیم نمود. این تلقی از موضوع علوم انسانی اسلامی و قلمرو آن، نتایج زیادی در تحول و تولید این علوم دارد. مقاله حاضر می کوشد با روش عقلی و نقلی و بر اساس شبکه روابط یادشده، نتایج مبنای یادشده را در ماهیت و مختصات (کمیت و کیفیت) علوم انسانی اسلامی نشان دهد. برخی یافته های پژوهش حاضر عبارتند از: توحیدمحوری در شبکه کنش ها و روابط انسانی؛ تنوع مفاهیم و مسائل علوم انسانی اسلامی، تنوع رشته های علوم انسانی اسلامی، توسعه یابندگی رشته های علوم انسانی اسلامی، تنوع و تکثر منابع معرفتی و تنوع کارکردی علوم انسانی اسلامی.
  کلیدواژگان: علوم انسانی، قلمرو معرفتی، موضوع علوم انسانی، توحیدمحوری، توسعه یابندگی
 • محسن ایزدی*، امیرمهدی شیری صفحات 119-148
  علامه عقل را نفس مدرک انسان می داند، و قلب، همان نفس مدرک است، بدین ترتیب دریافت‎کننده وحی؛ نفس مدرک است و از آن با عنوان قلب یا عقل یاد می شود. روشن است که عقل در این کاربرد معنای عام تری از قوه عقل نظری و استدلالی دارد. ولی آکویناس تنها به جنبه استدلالی عقل اعتقاد دارد. با توجه به تمایزی که آکویناس بین وحی و عقل قائل است، مهمترین اعتقاد رایج مسیحیت، یعنی تثلیث را خارج از ادراک عقلی می داند، و نسبت به تقدم ایمان بر عقل تاکید می کند. اما علامه، اولا ایمان را در قلمرو عقل عملی تعریف می کند ثانیا عقل استدلالی و نظری را مقدم بر ایمان می داند. وجه مشترک علامه و آکویناس درباره جایگاه عقل در توجیه عقاید دینی، اعتقاد دارند؛ بسیاری از عقاید دینی و در راس همه اثبات وجود خداوند، با عقل قابل توجیه (اثبات برهانی) است، ثانیا عقل و دین، دروازه ورود به عالم حقیقت اند و سبب هدایت انسان برای رسیدن به سعادت هستند. هر دو فیلسوف، فلسفه عقلی - استدلالی ارسطویی را برای اثبات حقایق دینی به خدمت می گیرند. در این نوشتار با روش تحلیل و توصیفی به بررسی دیدگاه این دو فیلسوف درباره جایگاه عقل در توجیه عقاید دینی خواهیم پرداخت.
  کلیدواژگان: عقل، باورهای دینی، علامه طباطبایی، توماس آکویناس
 • مرضیه امری، مهدی کهنوجی*، هادی واسعی صفحات 147-170
  اندیشه مرتبه مندی نظام هستی را می توان تا فیلسوفان یونان پی گرفت؛ در فلسفه و نیز در عرفان رایج در میان مسلمانان نیز نظریه «مرتبه مندی نظام هستی» نظریه ای است که علی رغم تقریرها و تبیین های متفاوت آن، مقبول افتاده و از جمله مسائل بنیادین محسوب می شود. ملاصدرا نیز نظام هستی را دارای مرتبه می داند اما رویکرد او به آن مراتب یکسان نیست؛ او عالم عقل و ماده را عوالمی منفصل و مستقل از ادراک انسان می داند اما عالم مثال را بر خلاف شیخ اشراق تنها به عنوان عالمی درونی، متصل و وابسته به ادراک انسان پذیرفته است. این پژوهش علاوه بر اثبات اینکه رویکرد ملاصدرا به عالم مثال، یک سره سوبژکتیو است نشان داده که چنان رویکردی به عالم مثال، با آنچه او بدان تمسک کرده تا عالم عقل منفصل و عالم ماده منفصل را اثبات کند در ناسازگاری است؛ اگر قاعده امکان اشرف و عمومیت فیض، رویکرد ابژکتیو به عالم عقل و عالم ماده را موجه سازی می کنند پس می توان با دست آویز قرار دادن آن دو قاعده، نسبت به عالم مثال نیز رویکردی ابژکتیو داشت.کلیدواژه:ملاصدرا؛ عالم عقل؛ عالم مثال؛ قاعده امکان اشرف؛ ابژکتیویته؛ سوبژکتیویته.
  کلیدواژگان: ملاصدرا، عالم عقل، عالم مثال، قاعده امکان اشرف، ابژکتیویته، سوبژکتیویته
|
 • Ghasem Ali Kouchnani, Nadia Maftouni, Mohamad Mahdi Davar * Pages 5-36
  The metaphysical concept of love in Sinawi philosophy examines the three axes of the essence, reason, and manner of love in Avicenna’s intellectual system, resulting in Avicenna’s theory of love. By examining Avicenna’s views on love, particularly in his treatise on love, it can be understood that he has presented two definitions of love (essence), and in the seven chapters of the treatise on love, he admits that love is a pervasive essential substance throughout existence, and no creature is devoid of this substance. It can, therefore, be argued that love is the cause of the existence of creatures (reason). On the other hand, Avicenna has also explained the flow and dependence of creatures on love under each chapter (manner). The result of understanding and examining these three axes in Avicenna’s views, which is the goal of this research, has led to the theory of Sinawi love, which shows Avicenna’s worldview on love.IntroductionAvicenna is one of the philosophers who has discussed love in various contexts, and it must be claimed that his views on this matter are exemplary. We can extract Avicenna’s theory of love from his opinions. What emerges from Avicenna’s ontology of love is the same theory of love that can be placed alongside erotic love and Platonic love. In other phrases, just as erotic love and Platonic love are recognized as two approaches and theories in the discussion of love, Avicenna’s love will also be a worldview about love and can be recognized as an independent approach in the world of thought. The love found in Avicenna’s intellectual system is a gem that flows and permeates throughout the universe, and the existence and survival of all beings depend on this substance. Our intention in using the term "metaphysics of love" or, in other words, the ontology of love, is precisely this: why and how the existence and survival of beings are dependent on love, and why and how love flows through all existence. The sum of these questions constitutes the main issue of our research. Therefore, the fundamental problem of our research is the metaphysics or ontology of love, which consists of the following four questions as the elements of this issue: 1. Why are the existence of beings dependent on love? 2. How is the existence of beings dependent on love? 3. Why does love flow and permeate throughout all existence? 4. How does love flow and permeate throughout all existence? MethodThe answer to the questions present in our issue is essentially the expression of the metaphysics of love, which we have referred to as "sinawi love" or "Avicennian love" as a concise term for the metaphysics of love in the philosophical system of Avicenna. FindingsBased on this, the metaphysics of love in the philosophy of Avicenna is established on three axes: essence, causality, and modality. In the axis of essence, we express what love is and perform a sort of ontology of love. In causality, we must answer the question of why love is the cause of existence and the survival of beings, flowing throughout the entire universe (i.e., the first and third questions). In modality, we need to examine how the existence of beings is dependent on love and how love flows and permeates throughout the entire world. The ontology of love and the expression of the definition of love according to Avicenna can be approached from both a direct and an indirect perspective, and in both approaches, it can be argued that love is a pervasive essence throughout the universe and present in all beings, and the existence of all beings is dependent on love. In regards to the causality of the existence of love, it must be stated that the reason for the existence and survival of beings is possibly rooted in love. In the first chapter of the treatise, it is mentioned that all possibilities have love because they have an inclination to preserve their perfection and also have a desire to acquire other perfections. Thus, they all possess love, and this love flows throughout all possibilities. In the second to sixth chapters of the treatise, the love of possibilities is specifically discussed, and by examining these chapters, we find that love exists among all vegetative and animal powers (both theoretical and practical), and even divine souls, as they recognize goodness and benefit, are inclined towards love for their own benefit. In the seventh chapter, it is also stated that all beings naturally have love for their own good and benefit, and they also love the manifestation of the Necessary of Existence as they recognize it through their own perfection. ConclusionIt becomes evident that the causality of the existence of love among possibilities is for their existence and survival, and the causality of the existence of love in the Necessary Being is the love for the manifestation of itself. The causality of the flow and permeation of love is such that all possibilities have a tendency towards the perfection of love, and this love, as we participate in it, has become universal among possibilities. The Necessary existence also desires its own manifestation; hence the flow of love is not limited to possibilities alone but encompasses the entirety of existence. The existence of love is described as follows: all beings, including contingent and necessary existences, are in love, and love flows throughout all of existence. Contingent beings have love for the preservation of perfection or the desire to acquire perfection. Vegetative and animal powers are always in love with their desired objects. The love of vegetative powers is natural, while the love of animal powers is voluntary in terms of action but considered natural in terms of purpose. On the other hand, human love and divine souls are considered voluntary in action and ultimate purpose. High and divine souls, due to their perception of the three mentioned elements, are in love with the necessary existence. Furthermore, all contingent beings, in addition to their love for perfection, naturally love the transcendent necessary existence. By examining Avicenna’s perspective on the nature of love and the reasons and ways of its existence in beings, as well as its flow throughout the entire universe, it can be claimed that the metaphysics of love, which encompasses these three aspects, is the theory of love according to Avicenna. In doing so, Avicenna’s conception of love, both in terms of definition and existence, aligns with the theory of love proposed by Avicenna, and further exploration of the elements of this theory will lead to its expansion.
  Keywords: Avicenna, love, Treatise on Love, the Metaphysics of Love, Sinawi Love
 • Mohammadreza Ershadinia * Pages 37-60
  The article "A critical look at the grace-oriented approach in Islamic philosophy and its consequences in education and training" (Bagheri, 2010) aims to promote an attitude that includes the genealogy of Islamic philosophy in philosophy by degrading all the schools of Islamic philosophy under the title "grace-oriented approach". Greek has searched and with the help of this accusation, Ghazali's slander blade is considered to be successful and effective in confronting Islamic wisdom. This article, without the least scientific and technical support and with only a little criticism of the two theories of "sequentialism" and "parallelism" in education, claims to invent and innovate a theory called "asynchronous parallelism" and only explains its theory with an analogy. It has been proven and has the ability to be implemented on a macro level. In addition, regarding his claim, he did not analyze the theoretical or empirical foundations of ontology and anthropology, and did not express the essential difference between it and the competing theories, and abandoned it with all ambiguity. This review is an article that has challenged the ancient and deep foundation of Islamic wisdom in order to express innovation. As it is evident from the title of the article "A critical look at the grace-oriented approach in Islamic philosophy", the entire Islamic philosophy, not a specific philosopher or a specific approach, is in the crosshairs of the article. This range is due to the expansion of the theory of "existence creation" in philosophical ontology. Although the article claims that the sharp edge of the criticism is directed at Sadr al-Mutalahin, but he deviates from this direction in some places of the text and directs his objections to the whole of Islamic philosophy and with unsupported claims and statements about the history of philosophical issues, in an attempt to establish the context and plan his purpose.
  Keywords: Nizam Faiz, the principle of causality, Being systematic ambiguity, skepticism
 • Hasan Abasi Hossein Abadi * Pages 61-86
  "Contemplation"(Gaze) is used in contrast to "action" in the new discourse, it is used in Uthulujiyya and Enneads in cosmological and existential discussions. The problem of this writing is the analysis of the use of " contemplation " in Uthulujiyya and Enneads with an existential approach. The question is, is the use of "contemplation"(Gaze) in the Uthulujiyya and the Enneads the same and in the same sense, or is it different in the two works? How is " contemplation" expressed in these two books? The answer is, they are not different in terms of meaning; But they are different in terms of application and method of examining the subject. in the theology of Uthulujiyya, "contemplation" (Gaze) can be attributed to both God and the intellect and soul. "contemplation" is raised in the theory of grace and issuance and is connected with cosmology and theology. And in the Enneads, there is an "contemplation" in all hierarchy of life about God, intellect, soul and nature, and it has a creative aspect. The important difference between these two works is that in the rendering of the Enneads, it pays attention to "contemplation" both in the existential aspect and the epistemological aspect as opposed to "action"; and examines contemplation against action; While there is no such view in Uthulujiyya. Therefore, in this article, we will explain the term "contemplation " in Uthulujiyya and Enneads and examine its position in the cosmological system of these two works. The method of this writing is descriptive-analytical.
  Keywords: contemplation, action, Uthulujiyya, Enneads, Theology
 • Ramadan Alitabar * Pages 87-118
  The subject of humanities in a general meaning is human, society and its individual and social behavior, and in a specific meaning in the intellectual system of Islam and with the Quranic approach, it is: "actions" and "reactions" of human; Whether external and internal actions; worldly and hereafter, external and internal; Individual and social and the like. According to this meaning, the network of human relations and actions can be drawn in at least four categories: the relationship with himself, God, other humans (and society) and with the world (nature and life). This approach to the subject of Islamic humanities and its scope has many results in the development and production of these sciences. this article tries to show the results of the mentioned basis in the nature and coordinates of Islamic humanities with a rational and descriptive method and based on the network of the mentioned relationships. Some of the findings of the current research are: monotheism in the network of human actions and relationships; The diversity of Islamic humanities concepts and issues, the diversity of Islamic humanities fields, the development of Islamic humanities fields, the diversity and abundance of epistemic resources, and the functional diversity of Islamic humanities.
  Keywords: humanities, epistemological territory, subject of humanities, Monotheism, Development
 • Mohsen Izadi *, Amir Mahdi Shiri Pages 119-148
  Allameh considers the intellect to be the soul of human evidence, and the heart is the soul of evidence, thus the receiver of revelation; Self is evidence and it is referred to as heart or intellect. It is clear that intellect in this application has a more general meaning than theoretical and reasoning intellect. But Aquinas only believes in the reasoning aspect of reason. According to the distinction that Aquinas makes between revelation and reason, he considers the most important popular belief of Christianity, that is, the Trinity, to be outside of rational perception, and emphasizes the primacy of faith over reason. But Allameh, first of all, defines faith in the realm of practical reason, secondly, he considers reasoning and theoretical reason to be prior to faith. The common denominator of Allameh and Aquinas is that they believe about the place of reason in justifying religious beliefs; Many religious beliefs, above all the proof of God's existence, can be justified by reason (proving evidence). Both philosophers use Aristotelian rational-argumentative philosophy to prove religious truths. In this article, we will examine the views of these two philosophers about the place of reason in the justification of religious beliefs with analytical and descriptive methods.
  Keywords: Intellect, religious beliefs, Allameh Tabatabai, Thomas Aquinas
 • Marzieh Amri, Mahdi Kahnooji *, Hadi Vaseei Pages 147-170
  The idea of ​​ordering the system of existence can be traced back to the Greek philosophers; In philosophy, as well as in popular mysticism among Muslims, the theory of "the system of existence has levels" is a theory that, despite its different interpretations and explanations, has been accepted and is considered one of the fundamental issues. Although objectivity in some of those levels - such as the world of matter - is accepted by Muslim philosophers, but which of the two approaches, objective and subjective, is more justified in relation to the world of example, is a question that still requires an answer.The approach of transcendental wisdom and especially Mulla Sadra is purely objective towards the world of matter, towards the world of example, purely subjective, and towards the world of reason, it is an objective and subjective approach; This research tries to analyze the reasons that Mulla Sadra has put forward to prove the world of separate reason, to criticize the reasons that defend his purely subjective approach to the world of example, and to show that by sticking to reasons such as the rule of possibility, it is possible to prove the existence of the world of separate example. He also considered it justified and had an objective approach towards the world of example.
  Keywords: Mulla Sadra, the world of reason, world example, Ashraf', s possibility rule, Objectivity, subjectivity