فهرست مطالب

تربیت بدنی و علوم ورزشی - سال دوم شماره 4 (پیاپی 8، زمستان 1402)

نشریه تربیت بدنی و علوم ورزشی
سال دوم شماره 4 (پیاپی 8، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • امید صفری*، سارا پورجانی گدارنارکون صفحات 1-10

  هدف از انجام این مطالعه، بررسی ارتباط بین فعالیت های بدنی با کیفیت زندگی و عملکرد شغلی در معلمان مقطع متوسطه اول شهرستان ممسنی بود. این تحقیق بر حسب هدف، کاربردی و همچنین از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ زمانی، مقطعی بود. جامعه آماری این تحقیق، تمامی معلمان مقطع متوسطه اول شهرستان ممسنی به تعداد 303 نفر بود، که از این تعداد 175 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی ساده با محقق همکاری کردند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد فعالیت بدنی شهلایی (1390)، کیفیت زندگی نصیری و همکاران (1385) و عملکرد شغلی پترسن و همکاران (2004) بود. برای توصیف داده ها از روش های آمار توصیفی و برای تجزیه استنباطی داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین فعالیت های بدنی با کیفیت زندگی و عملکرد شغلی و مولفه های آن ها در آزمودنی ها رابطه ی مثبت و معناداری وجود داشت و همچنین فعالیت های بدنی قابلیت پیش بین معنادار کیفیت زندگی و عملکرد شغلی آزمودنی ها را دارد.

  کلیدواژگان: فعالیت های بدنی، کیفیت زندگی، عملکرد شغلی، معلمان
 • مهدی سلیمی*، مهدی نصیری خوزانی، علی نظریان صفحات 11-29

  هدف این پژوهش بررسی اثر مدیریت دانش بر توانمندسازی و خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی، نقش میانجی جواخلاقی بود. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، تمامی معلمان تربیت‎ بدنی استان اصفهان (1497N:) بودند؛ که بر اساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 320 نفر به صورت تصادفی در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد (1999)، پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (1995)، پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی معلمان اسچان- موران و وولفوک (2001) و پرسشنامه استاندارد جو اخلاقی ویکتور و کولن (1988) استفاده شد، که روایی محتوایی و صوری پرسشنامه ها توسط صاحب نظران (12 نفر)، تائید شدند. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (823/0) و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای PLS3-SPSS24 استفاده شده است. نتایج نشان داد که اثر مدیریت دانش بر توانمندسازی (172/0) و خودکارآمدی (283/0) معلمان تربیت بدنی معنی دار بود، اما اثر آن بر جو اخلاقی (058/0) معلمان معنی دار نشد. همچنین اثر جواخلاقی بر توانمندسازی (410/0) و خودکارآمدی (267/0) معلمان تربیت بدنی معنی دار بود. در نهایت مدیریت دانش بر توانمندسازی (023/0) و خودکارآمدی (158/0) معلمان تربیت بدنی با میانجی گری جو اخلاقی اثر معنی داری نداشت. به صورت کلی بر اساس مدل، می توان گفت با اجرا و بهبود اقدامات مدیریت دانش که بی شک منجر به تمایل معلمان مبنی بر دانش محور شدن خواهد شد، می توان تمایل آن ها نسبت به افزایش روحیه توانمندسازی و خودکارآمدی را ارتقاء داد.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، توانمندسازی، خودکارآمدی، جواخلاقی، معلمان تربیت بدنی
 • مهناز شجاعیان، امید صفری* صفحات 30-37

  هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت مدیران و روسای هیات های ورزشی منتخبی از ادارات ورزش و جوانان فارس بود. روش تحقیق کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق، مدیران و روسای هیات های ورزشی منتخبی از ادارات ورزش و جوانان فارس به تعداد110نفر بودند، که از این تعداد 86 نفر در نهایت به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری کل شمار با محقق همکاری کردند. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد فرهنگ سازمانی رابینز (1991) و خلاقیت رندسیپ (1986) به ترتیب با ضریب آلفای کرونباخ 78/0و 80/0 انجام گرفت. برای توصیف داده ها از روش های آمار توصیفی و برای تجزیه استنباطی داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که از ابعاد فرهنگ سازمانی فقط حمایت و انسجام رابطه مثبت و معناداری با خلاقیت آزمودنی ها داشتند (28 /0و 25/0 r=،01/0 P≤). در نتیجه شایسته است که در این سازمان های ورزشی از ابعاد حمایت و انسجام فرهنگ سازمانی برای افزایش خلاقیت بیشتر استفاده کرد.

  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، خلاقیت، ادارات ورزش و جوانان فارس
 • عظیم صلاحی کجور*، سعیده موسوی صفحات 38-50

  نوجوانان آینده سازان کشور هستند، بهبود وضعیت روانی نوجوانان یکی از مهم ترین سرمایه گذاری ها برای پرورش نسل خوب است، اما روزبه روز بیشتر جوانان دچار اختلالات روانی می شوند لذا هدف این پژوهش اثربخشی آموزش روانی مبتنی بر هوش هیجانی بر تاب آوری فردی نوجوانان ورزشکار بود جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان هنرستان تربیت بدنی شهرستان نوشهر بودند که در دو گروه 50 نفره به روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند و به روش گمارش تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه قرار گرفتند ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه تاب آوری شوته و همکاران (1998) و دوره آموزشی هوش هیجانی بر پایه بسته آموزشی برادبری و گریوز (2005) بود. افراد گروه آزمایش تحت آموزش هوش هیجانی قرار گرفتند. گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه تاب آوری با توجه به معتبر بودن آن توسط 5 تن از خبرگان مدیریت ورزشی مورد تائید قرار گرفت. و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 869/0 بدست آمد که نشان از تائید پایایی پرسشنامه می باشد. داده‏ ها به روش تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. از نرم افزار آماری IBM SPSS ورژن 26 برای پردازش داده های این مطالعه استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که گروه دریافت کننده آموزش های روانی، نتایج بهتری نسبت به گروهی که چنین آموزشی دریافت نکرده اند، کسب می کند لذا آموزش روانی مبتنی بر هوش هیجانی بر تاب آوری فردی نوجوانان ورزشکار اثربخش بوده است.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، آموزش سلامت روان، تاب آوری نوجوانان، آموزش بدنی
 • مجید کرامتی مقدم، محمد نیکروان*، نازنین راسخ صفحات 51-62

  پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی پرسش نامه رسانه های ورزشی نوپدید انجام گرفت. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و از نوع تحلیل عاملی تاییدی و از لحاظ هدف نیز کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه صاحب نظران و کارشناسان حوزه ورزش و رسانه با مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در سال 1400 تشکیل می داد که در بخش کیفی (15 نفر مصاحبه و 30 نفر دلفی) و در بخش کمی با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 384 نفر (با تاکید بر کفایت نمونه فرمول تعیین حجم نمونه کوکران) به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. نتایج نشان داد پرسش-نامه رسانه های ورزشی نوپدید تحلیل عاملی شده دارای 62 سوال و 7 مولفه (اطلاع رسانی، مشارکت اجتماعی، ماهیت آموزشی، فرهنگ سازی، استقلال رسانه ای، مشروعیت بخشی و ماهیت انگیزشی) بوده و از لحاظ روان سنجی از پایایی، روایی و برازندگی خوبی برخوردار است. با توجه به اهمیت رسانه های ورزشی نوپدید، از پرسش نامه تحلیل عاملی شده رسانه های ورزشی نوپدید، می توان برای شناسایی و مطالعات مربوط به رسانه های ورزشی نوپدید استفاده کرد.

  کلیدواژگان: ساخت، اعتباریابی، رسانه های ورزشی نوپدید
 • مرضیه مرادی*، حسن خلجی، شهرام نظرپوری صفحات 63-78

  هدف این پژوهش، مقایسه اثر بازی های والد محور و معلم محور بر رشد حرکتی و انگیزش حرکتی کودکان 4 تا 6 ساله بود. روش تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری این پژوهش کودکان دختر و پسر 6-4 سال ناحیه یک شهر اراک بودند. از بین جامعه آماری مورد نظر به صورت در دسترس 30 کودک (4 تا 6 سال) به عنوان نمونه انتخاب و بعد از انجام مرحله پیش آزمون به صورت همگن سازی به دو گروه 15 نفری والد محور و معلم محور تقسیم شدند. سپس آزمودنی های هر گروه به مدت 4 هفته و هر هفته 3 جلسه 30 دقیقه ای و در کل به مدت 12 جلسه بازی های مربوط به گروه خود را انجام دادند. رشد حرکتی و انگیزش حرکتی کودکان به ترتیب با استفاده از آزمون رشد حرکتی اولریخ نسخه سوم و پرسشنامه انگیزش حرکتی کودکان سنجیده شد. برای بررسی اثرات درون گروهی از آزمون t زوجی و برای مقایسه اثر گروه ها از آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج آزمون t زوجی نشان داد که رشد حرکتی و انگیزش حرکتی در هر دو گروه والد محور و معلم محور از پیش آزمون تا پس آزمون افزایش معناداری یافته است (05≥P). همچنین نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه دو گروه نشان داد که رشد حرکتی و انگیزش حرکتی گروه والد محور به طور معناداری بهتر از گروه معلم محور بود (05≥P). بنابراین پیشنهاد می شود برای بهبود رشد حرکتی و همچنین بهبود انگیزش حرکتی کودکان به جای بازی های معلم محور، از بازی های والد محور استفاده شود.

  کلیدواژگان: رشد حرکتی، انگیزش حرکتی، بازی، والد محور، معلم محور
|
 • Omid Safari*, Sara Porjanigadarnargon Pages 1-10

  The purpose of this study was to investigate the relationship between physical activities with quality of life and job performance in teachers of the first secondary level of Mamsani city. In terms of purpose, this research was applied, and in terms of its nature and method, it was descriptive of the correlation type and cross-sectional in terms of time. The statistical population of this research was all the teachers of the first secondary level of Momsani city with a number of 303 people, of which 175 people cooperated with the researcher as a sample and by cluster sampling method. (1390), Nasiri et al.'s quality of life (1385) and Petersen et al.'s job performance (2004). Descriptive statistics methods were used to describe the data, and Pearson's correlation coefficient and regression statistical methods were used to analyze the data. The results showed that there was a positive and significant relationship between physical activities with the quality of life and job performance and their components in the subjects, and physical activities have the ability to significantly predict the quality of life and job performance of the subjects.

  Keywords: physical activities, quality of life, job performance, teachers
 • Mahdi Salimi*, Mahdi Nasiri khouzani, Ali Nazarian Pages 11-29

  The aim of this research was to investigate the effect of knowledge management on the empowerment and selfefficacy of physical education teachers as a moral atmosphere mediator.The research method was descriptivesurvey and correlation type.The statistical population of this research is all physical education teachers in Isfahan province (N:1497), based on the table of Karjesi and Morgan, the sample size is 320 people of them are chosen as randomly targeted and accessible. To gather the required data, the Newman and Conrad Quality Management Questionnaire (1999), the Spreitzer Staff Empowerment Questionnaire (1995), the Scandinavian- Moran and Volfuk Teachers' Self-Esteem Standard Questionnaire (2001) and the Standard Morphological Barometer by Victor & Cullen (1988) are utilized. The experts (12 people) confirmed the validity of the questionnaire. Moreover, its reliability is calculated using Cronbach's alpha (0.882) and combined reliability. In order to analyze the data and examine the fit of the model, the Structural Equation Modeling is utilized using PLS3-SPSS24 software. The computational results show that the effect of knowledge management on empowerment (0.172) and self-efficacy (0.283) are significant in physical education teachers, but its effect on moral atmosphere (0.058) is not significant. Furthermore, the effect of moral atmosphere (0.410) and selfefficacy (0.267) are significant for the physical education teachers. Finally, the knowledge management did not have a significant effect on empowerment (0.023) and self-efficacy (0.158) of physical education teachers by moral atmosphere mediator. Generally, based on the model, it can be said that by implementing and improving the knowledge management activities that undoubtedly lead to the desire of the organization's employees to become knowledge based, their tendency to increase their empowerment and self-efficacy can be promoted.

  Keywords: Knowledge Management, Empowerment, Self-Efficacy, Moral Atmosphere, PhysicalEducation Teachers
 • Mahnaz Shojaeyan, Omid Safari* Pages 30-37

  The aim of this research was the relationship between organizational culture and creative of managers and heads of sport bodies selection of Youth and Sports in Fars. The research method was applied and descriptive and correlational.The research statistical population includes managers and heads of sport bodies selection of Youth and Sports in Fars and the number was 110 individuals. From 110 individuals, 86 individuals were chosen as the sample. Data collection was conducted by the use of standard questionnaires of organizational culture (Rabinz, 1991) and creative (Ransip, 1986) with Cronbach’s alpha coefficients of 0.78 and 0.80, respectively. Descriptive statistics were used for data description and Pearson correlation coefficient and Spirman correlation coefficient were used for inferential analysis. Results showed that of dimensions organizational culture only cohesion and support a significant positive relationship with creativity of examinees (P≤0.01, 0.51). Also, results showed that information technology had the ability to predict the examinees’ psychological empowerments (R square= 0.25,0.28). As a result, it is necessary to use of dimensions cohesion and support organizational culture in this sport organizations for more creativity.

  Keywords: Organizational Culture, Creative, Offices of Youth, Sports in Fars
 • Azim Salahi Kojour*, Saiedeh Mousavi Pages 38-50

  Adolescents are the future builders of the country, improving the mental condition of adolescents is one of the most important investments for nurturing a good generation, but more and more young people are developing psychological disorders. Therefore, the aim of this study was to determine the effectiveness of emotional intelligence based mental training on the individual resilience of adolescent athletes. The statistical population included all students of Noushahr Physical Education High School who were selected as 50 subjects in each group by available and voluntary sampling and were randomly assigned to experimental and control groups. The data collection tools in this study were the Resilience Questionnaire of Schutte et al. (1998) and the emotional intelligence training course based on the Bradberry and Greaves (2005) training package. The experimental group received emotional intelligence training. The control group did not receive any training. The face and content validity of the resilience questionnaire was approved by 5 sports management experts considering its validity. Its reliability was obtained 0.869 using the Cronbach's alpha test, which indicates the reliability of the questionnaire. Data were analyzed using analysis of covariance. IBM SPSS software version 26 was used to process the data. The findings show that the group receiving psychological training achieves better results than the group that did not receive such training. Therefore, emotional intelligence based mental training has been effective on the individual resilience of adolescent athletes.

  Keywords: emotional intelligence, mental health education, youth resilience, physical education
 • Majid Keramati Moghadam, Mohammad Nikrvan*, Nazanin Rasakh Pages 51-62

  (The present research was conducted with the purpose of building and validating the questionnaire of emerging sports media.) (The method of the current research was descriptive of the correlation type and confirmatory factor analysis type, and it was also practical in terms of purpose. The statistical population of the research consisted of all experts and experts in the field of sports and media with a bachelor's degree or higher in the year 1400. A simple number of 384 people (with emphasis on the adequacy of the Cochran sample size formula) was selected as a statistical sample.) (The results showed that the newly developed sports media questionnaire has 62 questions and 7 components (information, social participation, educational nature, culture building, media independence, legitimacy and motivational nature) and in terms of psychometric It has good reliability, validity and fit.) (Considering the importance of emerging sports media, factor analysis questionnaire of emerging sports media can be used for identification and studies related to emerging sports media.)

  Keywords: construction, validation, emerging sports media
 • Marzieh Moradi*, Hassan Khalaji, Shahram Nazarpouri Pages 63-78

  The aim of this study was to compare the effect of parent and teacher-centered play on motor development and motor motivation of 4- to 6-year-old children. The research method was quasi-experimental with pre-test and post-test design. The statistical population of this study was boys and girls aged 4-6 years in district one of Arak city. From the existing statistical population, 30 children (4 to 6 years old) were selected as a sample and after performing the pre-test stage by homogenization, they were divided into two groups of 15 parentscentered and teacher-centered. Then, the people in each group performed 3 sessions of 30 minutes per week for 4 weeks and a total of 12 sessions of play related to their group. Motor development and motor motivation of children were measured using the third Ulrich motor development test and children's motor motivation questionnaire, respectively. Paired t-test was used to evaluate the effects within the group and independent ttest was used to compare the effects of the groups. Paired t-test results showed that motor development and motor motivation in both parent-centered and teacher-centered groups increased significantly from pretest to posttest (P≤0.05). Also, the results of independent t-test to compare the two groups showed that the motor development and motor motivation of the parent group was significantly better than the teacher-centered group (P≤0.05). Therefore, it is suggested to use parent-centered games instead of teacher-centered games to improve motor development and also to improve children's motor motivation.

  Keywords: Motor development, motor motivation, play, parent-centered, teacher-centered