فهرست مطالب

علوم زمین - پیاپی 131 (بهار 1403)

نشریه علوم زمین
پیاپی 131 (بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • همتا رنجبر، عباس قادری*، حسین غلامعلیان، واچیک هایراپطیان صفحات 1-18
  ردیف نهشته های آواری کربناته دونین میانی تا کربنیفر زیرین در البرز خاوری با سازند خوش ییلاق مشخص می شوند. این سازند که بر روی توالی های آواری سرخ رنگ دونین قرار گرفته و توسط سنگ آهک های سازند مبارک پوشیده می شود، دست کم قابل تقسیم به سه عضو مختلف کربناته زیرین، آواری میانی و کربناته بالایی است. به دلیل غنای سنگواره ای در برش های چینه شناسی مختلف، سازند خوش ییلاق میزبان انواع گوناگونی از گروه های مختلف بی مهرگان، کنودونت ها، پالینومورف ها و بقایای ماهیان می باشد. در پژوهش حاضر، مجموعه ای از قطعات میکروسکوپی ماهیان که از نهشته های کربناته سازند خوش ییلاق در برش میغان (شمال شهرستان شاهرود) به دست آمده اند، شناسایی و توصیف شده است. این مجموعه دربردارنده 14 تاکسای مختلف از ماهیان کندریکتین شامل Cladodoides cf. wildungensis، Ctenacanthiformis gen. et sp. indet، Dalmehodus turnerae، Deihim mansureae، Lissodus lusavorichi، Phoebodus aff. turnerae، Phoebodus fastigatus، Phoebodus gothicus gothicus، Phoebodus gothicus transistans، Roongodus phijani، Siberiodus mirabilis، Squatinactis glabrum، Stethacanthus resistens و Thrinacodus ferox و نمونه هایی از فلس و دندان ماهیان اکتینوپتریژین و استه ایکتین است که همگی نشانگر محیط کم ژرفای فلات قاره می باشند. کنودونت های همراه این مجموعه، سن فرازنین (زیست پهنه rhenana) تا تورنزین پیشین (زیست پهنه duplicata) را برای توالی های دربردارنده این ریزمهره داران نشان می دهد.
  کلیدواژگان: ماهیان غضروفی، دونین میانی پسین، کربنیفر پیشین، البرز خاوری، میغان
 • نصرالله عباسی*، صفورا شاکری، جواد ربانی صفحات 19-34

  در رخنمونی از بخش زیرین سازند سرخ بالایی (میوسن میانی-پسین) در شمال شهر آوج، واقع در استان قزوین و به ستبرای 135 متر، مجموعه ای از ردپاهای خرطوم داران (فیل ها) یافت شد. این ردپاها به صورت فرورفته در سطح بالایی رسوب حفظ شده اند و به شکل اثری گرد با حاشیه صاف تا برجسته یا با انباشتی از رسوب در بخش پیشانی رد پاها می باشند. در برخی از ردها اثر پنج انگشت نیز قابل مشاهده است. در بیشتر لایه ها ردپاها به تعداد زیاد برجای مانده اند که نشان دهنده حرکت گله ای فیل ها هستند. این ردپاها از دیدگاه ایکنوتاکسونومیک اثرجنس و اثرگونه Proboscipeda enigmatica تشخیص داده شدند. ردپاها  در دو گروه اندازه ای کوچک (cm 15) و بزرگ (cm 25) بوده و براساس روابط هندسی (ژئومتریک) بلندی شانه فیل های بزرگ 140 تا 170 سانتی متر و افراد کوچک 76 تا 106 سانتی متر برآورد شد. با توجه به گزارش های در دسترس از سنگواره استخوان فیل های میوسن در ایران و همچنین الگوی پراکنش خرطوم داران در این زمان، به گمان فزون جنس Choerolophodon Schlesinger, 1917 از خانواده  Gomphotheriidae کاندید اصلی اثرساز ردپاهای آوج بوده است. به همراه این ردپاها آثار شنای کروکودیل ها و ماهیان نیز یافت شدند که در حوضچه های کم ژرفای آن زمان زندگی می کرده اند.

  کلیدواژگان: مهره داران، ردپا، میوسن، خرطوم داران، سازند سرخ بالایی، آوج
 • هدا باوی، سید رضا موسوی حرمی*، محمدحسین محمودی قرائی، حامد زندمقدم، اسدالله محبوبی، محمدرضا توحیدی صفحات 35-52

  الگوی تفکیک زمین شیمیایی و رفتار محیطی عناصر کمیاب خاکید (REE∑)  در 5 سامانه مختلف رسوبی مرتبط با معدن مس درآلو مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، غلظت کل و الگوی تفکیک عناصر REE∑ با استفاده از هضم چند اسیدی و روش استخراج گزینشی mBCR (Modified Community Bureau of Reference, European Commission) مشخص شد. الگوهای بهنجارسازی (نرمالیزاسیون) غلظت کل عناصر REE∑  بر اساس متوسط ترکیب شیل آمریکای شمالی (NASC) و پوسته قاره ای بالایی (UCC)  رسم شده اند. روند کلی تغییرات غلظت در 5 سامانه رسوبی تا حدود زیادی مشابه یکدیگر و غلظت عناصر LREE   بالاتر از عناصر HREE است. تنها نمونه برداشت شده از زیر دامپ سنگی- که حاوی عناصر شسته شده سولفیدی است- الگوی متفاوت با سایر نمونه ها و الگوهای استاندارد نشان می دهد. بر خلاف تغییرات غلظت عناصر REE∑، غنی شدگی بیشتری در HREEs نسبت به LREEs دیده می شود. این الگوی تغییرات غنی شدگی مطابق با تمایل بالاتر HREEs  نسبت به LREEs برای تحرک در طول هوازدگی و اکسیداسیون است. الگوی تفکیک زمین شیمیایی عناصر  REE∑ در نمونه های رسوب طبیعی و حاوی اکسیدهای آهن و منگنز عمدتا تحت سلطه کسر باقیمانده است. با کمال تعجب، با توجه به شرایط متفاوت تشکیل و پایداری در نمونه های برداشت شده از مسیر آبراهه های منشعب از معدن، نهشته های تبخیری و رسوبات شسته شده از دامپ سنگی، الگوی تفکیک عناصر REE∑  عمدتا با دو بخش محلول در اسید و کسر قابل احیا کنترل می شود. مطابق با روندهای غنی شدگی، روند تحرک و زیست دسترس پذیری از  LREEs به HREEs با یک شیب صعودی افزایش می یابد. این نتایج نشان می دهد که گونه زایی، الگوی تفکیک زمین شیمیایی و رفتار محیطی برایREE∑ بدون در نظر گرفتن عوامل محیطی کلیدی به عدم درک و یا حتی تفسیر اشتباه می انجامد. نتایج این مطالعه می تواند به عنوان مرجعی در سامان دهی توسعه معدن و برنامه ریزی مناسب زیست محیطی معدن مس درآلو مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: معدن مس درآلو، زمین شیمی، REE∑، بهنجارسازی، اسنخراج گزینشی mBCR
 • افسانه ناصری اسفندقه*، محمد رهگشای، ساسان باقری صفحات 53-66
  کمربند افیولیتی حاجی آباد-اسفندقه-فاریاب به عنوان یکی از معروف ترین رخدادهای کرومیت دار در جنوب ایران می باشد. کمربند افیولیتی حاجی آباد-اسفندقه-فاریاب در سال های اخیر، کانون توجه بسیاری از زمین شناسان علاقمند به کمپلکس های افیولیتی و زمین شناسی اقتصادی بوده است. واحد اولترامافیک گلاشکرد شامل دونیت ، هارزبورژیت های شدیدا سرپانتینیتی شده، لایه های کرومیتیت و ورلیت در کمپلکس افیولیتی فاریاب واقع در جنوب خاور سنندج-سیرجان به عنوان یکی از مناطق کرومیت دار کمربند افیولیتی حاجی آباد-اسفندقه-فاریاب یافت شده است. سنگ های اولترامافیک و کرومیتیت های ناحیه گلاشکرد از 20 تا بیش از 50 درصد مدال کرومیت تشکیل شده اند. کرومیت های مطالعه شده دارای بافت های متغیر توده ای، نواری و پراکنده می باشند. زمین شیمی سنگ های اولترامافیک گلاشکرد نشان می دهد که میانگین غنی شدگی #Cr کرومیت در سنگ های سرپانتینیت (دونیت و هارزبورژیت) و ورلیت برابر 70-80 =100 *Cr/(Cr + Al)  و در کرومیتیت ها نسبتا بالاتر است [81 = 100*Cr/(Cr + Al)]. بر اساس ویژگی های سنگ شناسی و شیمی کانی، واحد اولترامافیک گلاشکرد بخش گوشته ای مرتبط با افیولیت می باشد که توسط یک مذاب بونینیتی همگن گسترده در بالای پهنه فرافرورانش (سوپراسابداکشن) تولید شده و کرومیتیت های کروم بالا و پریدوتیت های مرتبط را تشکیل داده است.
  کلیدواژگان: کرومیتیت، شیمی کروم اسپینل، اولترامافیک فاریاب، کمربند افیولیتی حاجی آباد-اسفندقه-فاریاب، پهنه سنندج-سیرجان
 • محسن رضایی*، علیرضا زراسوندی، سیما باسیوس صفحات 67-80
  کانسار مس پورفیری ایجو در ارتباط با جایگیری نفوذی های میوسن (0/50 ± 9/27 میلیون سال؛ سن سنجی اورانیم - سرب زیرکن) با ترکیب تونالیت تا گرانودیوریت به درون واحدهای آتشفشانی (ولکانیکی) و آذرآواری (پیروکلاستیکی) ائوسن عمدتا شامل آندزیت، آندزیت بازالت، تراکی آندزیت، برش های آندزیتی، برش های توفی، توف و آگلومرا می باشد. در این مطالعه، رخداد و شیمی مگنتیت در نمونه های دگرسانی پتاسیک این کانسار مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها نشان دهنده رخداد محدود مگنتیت به صورت دانه پراکنده و یا به صورت محصول فرایند کلریتی شدن بیوتیت در پهنه دگرسانی پتاسیک می باشد. مگنتیت های پهنه دگرسانی پتاسیک کانسار ایجو فاقد هم رشدی هماتیت (به صورت حاشیه مارتیتی) و پاراژنز انیدریت بوده که گویای نبود شرایط فوگاسیته اکسیژن خیلی بالا (نزدیک به محدوده بافری هماتیت - مگنتیت؛ ΔFMQ +4~) در حین تبلور مگنتیت در پهنه دگرسانی پتاسیک می باشد. مگنتیت های مورد مطالعه دما بالا بوده (تا بیشتر از  500 درجه سانتی گراد) و همچنین بر مبنای مقادیر Si+ Al + Mg طی شرایط نرخ پایین واکنش سیال گرمابی و سنگ دیواره متبلور شده اند. این شواهد به همراه عدم رخداد تعادل مجدد در مگنتیت های دگرسانی پتاسیک کانسار ایجو، احتمالا دلالت بر عدم وجود دفعات متعدد خروج سیال گرمابی طی تکامل دگرسانی پتاسیک این کانسار و در نتیجه عدم توسعه قابل توجه آن در این کانسار دارد. همچنین شواهد نشان دهنده وجود مقادیر قابل توجه گالیم (میانگین 0/015درصد وزنی) در ساختار مگنتیت های دگرسانی پتاسیک کانسار مس پورفیری ایجو می باشد که نشان دهنده وجود پتانسیل های اکتشافی ناشناخته برای عناصر کمیاب راهبردی (استراتژیک) همراه با ذخایر مس پورفیری کمربند ارومیه - دختر می باشد.
  کلیدواژگان: کانسار مس پورفیری، ایجو، شیمی مگنتیت، دگرسانی پتاسیک، کانه زایی سولفیدی، کمربند ماگمایی ارومیه - دختر
 • احمد ادیب*، پیمان افضل صفحات 81-98
  در این پژوهش، فروشویی (لیچینگ) عناصر نادر خاکی از باطله واحد فرآوری سنگ آهن آپاتیتی معدن مروارید زنجان با استفاده از اسیدهای نیتریک، کلریدریک و سولفوریک بررسی شده است. این باطله ها حاوی عناصر Ce La, Nd, و Y بوده و کانی های همراه آن، مگنتیت، آپاتیت، مونازیت، هماتیت، کوارتز، فلدسپار می باشد و ابعاد مناسب جهت آزادسازی آپاتیت 75= d80میکرون است. آزمایش های فروشویی برای هر سه اسید انجام و در استفاده از اسیدسولفوریک از روش تشویه اسیدی نیز استفاده شد. فروشویی در حضور اسیدسولفوریک، تحت دمای 90 درجه سانتی گراد، غلظت اسید 40% و زمان 60 دقیقه، منجر به بازیابی مجموع عناصر نادر خاکی برابر با 40/23% و در تشویه اسیدی (اسیدسولفوریک) در دمای 200 درجه سانتی گراد معادل 61/21% شد. بازیابی مجموع عناصر نادر خاکی عناصر هنگام استفاده از اسیدکلریدریک تحت شرایط بهینه دمای 72/64 درجه سانتی گراد، غلظت اسیدکلریدریک 36/21 % و زمان 56/28 دقیقه، برابر با 60/57% حاصل شد. در حضور اسیدنیتریک نیز تحت شرایط بهینه دمای 61/51 درجه سانتی گراد، غلظت اسید 40% و زمان 72/92 دقیقه، بیشترین بازیابی مجموع عناصر نادر خاکی برابر با 51/9% به دست آمد. به علت بازیابی بیشتر و قیمت کمتر اسیدسولفوریک، این روش برای استحصال عناصر نادر خاکی از باطله ها پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: فروشویی اسیدی، عناصر نادر خاکی، باطله سنگ آهن مروارید، پهنه طارم، هضم اسیدی
 • ندا خواجویی، سروش مدبری*، بهنوش خوش منش زاده، فاطمه رضویان صفحات 99-112
  رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی، انسان را در معرض آلاینده های شهری بیشتری قرار می دهد، به ویژه در شرایطی که مجبور به گذراندن مدتی طولانی در فضاهای بسته و با تهویه اندک هستند. این مطالعه، نخستین پژوهش در باره آلاینده های غیرآلی درون ساختمانی شهر تهران است که با استفاده از شاخص های زمین شیمیایی، شدت آلودگی عناصر بالقوه سمی را در غبارهای درون ساختمانی تخمین می زند.  از نواحی شلوغ و مرکزی شهر تهران، 31 نمونه غبار به روش نافعال از درون ساختمان های مسکونی و اداری برداشت و پس از آماده سازی، تجزیه شیمیایی با استفاده از طیف سنجی جرمی پلاسمای جفت شده القایی در آزمایشگاه دانشگاه روویرا شهر تاراگونا اسپانیا انجام شد. شاخص های زمین شیمیایی منفرد شامل ضریب آلودگی، شاخص زمین انباشت و ضریب غنی شدگی، و شاخص های تجمعی شاخص بار آلودگی و شاخص پتانسیل ریسک بوم شناختی (اکولوژیک) برای تعیین شدت آلودگی در نمونه های غبار محاسبه شدند. نتایج آنالیز عنصری نشان داد که عناصر آرسنیک، کادمیم، مس، جیوه، سرب و روی در غبار درون ساختمانی شهر تهران غلظت های بالاتری نسبت به برخی شهرهای جهان نشان می دهند. در مقابل، عناصر کبالت، کروم، نیکل و وانادیم، مقادیر اندکی را نشان می دهند. این یافته توسط شاخص های تجمعی و شاخص منفرد ضریب آلودگی  تایید شد،  در حالی که شاخص های دیگر سطح پایین تا متوسط آلودگی را نشان می دهند. بر اساس نتایج غلظت عناصر در نمونه ها می توان به این نتیجه رسید که شاخص های با سطح متوسط تا پایین آلودگی در تحلیل حاضر قابل اطمینان نبوده و توصیه نمی شوند.
  کلیدواژگان: شاخص های زمین شیمیایی، غبار درون ساختمانی، عناصر بالقوه سمی، ریسک سلامتی، شاخص های تجمعی، زمین شیمی شهری
 • امیر مهیار اژدرپور، محمدرضا نیکودل*، ماشاالله خامه چیان صفحات 113-130

  پهنه ساختاری-رسوبی البرز مرکزی در بخش میانی رشته کوه البرز با تحمل رخدادهای زمین شناسی از پرکامبرین تا عهد حاضر، ساختارها و سازندهای زمین شناسی گوناگونی در خود جای داده است. از این میان، سازندهای ماسه سنگی نیز گسترش شایان توجهی دارند. در این پژوهش، از 6 سازند ماسه سنگی باروت، زاگون، لالون، کوارتزیت راسی، دورود و شمشک در دو محل نمونه برداری و تحت آزمایش های تعیین ویژگی های فیزیکی و مکانیکی قرار گرفتند. به طور کلی در سازندهای ماسه سنگی البرز مرکزی کوارتزیت راسی ویژگی های مقاومتی قوی تری نسبت به سایر سازندها دارد. سازند شمشک پایین ترین پارامترهای مکانیکی در میان سازندهای انتخاب شده را داراست. بر اساس تحلیل های رگرسیونی ضریب همبستگی پارامترهای شاخص بار نقطه ای (PLT)، برزیلین (BST) و شاخص پانچ استوانه ای (CPI) به مقاومت تراکمی تک محوری (UCS) به ترتیب 20/6، 6 و 20/40 با R2های 0/75، 0/9 و 0/78 نشان دادند. از نظر شاخص سرشار (CAI)، به عنوان  شاخصی که می تواند میزان سایندگی را نشان دهد، کوارتزیت راسی بیشترین سایندگی را داراست که به ترکیب سنگ شناسی آن بر می گردد. این سازند ماسه سنگی در رده سنگ هایی با قابلیت سایندگی بالا قرار گرفته و سازند شمشک در بین سازندها، کمترین شاخص سرشار را دارد و در گروه سنگ هایی با سایندگی شدیدا پایین قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: ماسه سنگ، البرز مرکزی، شاخص سرشار، پانچ استوانه ای
|
 • Hamta Ranjbar, Abbas Ghaderi *, Hossein Gholamalian, Vachik Hairapetian Pages 1-18
  Middle Devonian to Lower Carboniferous siliciclastic-carbonate successions in Eastern Alborz are characterized by Khoshyeilagh Formation. It is underlain by the Devonian red siliciclastic sequences and is overlain by the Carboniferous Mobarak Formation, can be divided into three different members; lower carbonate, middle siliciclastic, and upper carbonate. The Khoshyeilagh Formation comprises various fossil groups of invertebrates, conodonts, palynomorphs and fish remains. In the present study, a collection of microscopic fish remains, obtained from the lower and upper carbonate members in Mighan, north of Shahrood, have been determined and described. This assemblage contains 14 different taxa of chondrichthyan fish including: Cladodoides cf. wildungensis, Ctenacanthiformis gen. et sp. indet, Dalmehodus turnerae, Deihim mansureae, Lissodus lusavorichi, Phoebodus aff. turnerae, Phoebodus fastigatus, Phoebodus gothicus gothicus, Phoebodus gothicus transistans, Roongodus phijani, Siberiodus mirabilis, Squatinactis glabrum, Stethacanthus resistens and Thrinacodus ferox. Some specimens of scales and teeth of actinopterygian and osteichthyan fishes are also present which all indicate a shallow environment of the continental shelf. The associated conodonts with this assemblage demonstrate the age of Frasnian (rhenana biozone) to early Tournaisian (duplicata biozone) for the whole succession.
  Keywords: Chondrichthyan, Middle-Late Devonian, Early Carboniferous, Eastern Alborz, Mighan
 • Nasrollah Abbassi *, Safoora Shakeri, Javad Rabbani Pages 19-34

  Numerous Proboscidean footprints have been discovered in the outcrop (135 m) of lower rock unit of the Upper Red Formation (Middle-Late Miocene) in the north Avaj (Qazvin province), central Iran. These footprints are preserved as circular concave epi-relief in the upper bedding planes with smooth or levee rims or with sediment accumulation in the front of the footprints. Five digit imprints present in some of the footprints. The frequency of footprints is considerable the most of the upper surface of layers which was resulted by movement of proboscis herds. Ichnotaxonomically these footprints identified as Proboscipedaen igmatica. The footprints are classified as two sizes as small (15 cm) and large (25 cm) categories, and based on the geometric relationships, the height of shoulder was estimated as 140-170 cm for adult and 76-106 cm immature individuals. According to reports of Miocene Proboscidean body fossils from Iran, and based on the distributions of the Proboscidean in this time, it seems that the Choerolophodon (Gomphotheriidae) is candidate as track-maker of the Avaj footprints. Among the Proboscidean footprints, there are crocodile and fish swimming imprints which were left in the shallow pools.

  Keywords: Vertebrate, Footprint, Miocene, Proboscidean, Upper Red formation, Avaj
 • Hoda Bavi, Reza Moussavi-Haramia *, MohamadHosein Mahmudy-Gharaie, Hamed Zand-Moghadam, Asadollah Mahboubi, MohammadReza Tohidi Pages 35-52

  The geochemical separation pattern and environmental behavior of rare earth elements (ΣREE) have been investigated in 5 different sedimentary systems related to the Dar-e-Allo copper mine. For this purpose, the total concentration and sequential patterns of ΣREE elements were determined using multi-acid digestion and mBCR (Modified Community Bureau of Reference, European Commission) selective extraction method. The normalization patterns of the total concentration of ΣREE are drawn based on the average North American Shale Composition (NASC) and Upper Continental Crust (UCC). General trends of concentration changes in the five sedimentary systems are very similar to each other, and the concentration of LREEs is higher than that HREEs, just a sample taken from under the rock dump that contains sulfide-leached elements shows a pattern different from other samples and standard patterns. Opposite of the changes in the concentration of ΣREEs, more enrichment is seen in HREEs compared to LREEs. This pattern of enrichment changes is consistent with the higher tendency of HREEs than LREEs for mobility during weathering and oxidation. The geochemical separation patterns of ΣREEs in natural sediment and samples containing iron and manganese oxides are mainly dominated by the residual fraction. Surprisingly, considering the different conditions of formation and stability in the samples taken from the waterways leading to the mine, evaporite deposits and sediments washed from the rock dump, the separation pattern of ΣREEs is controlled mainly with two parts soluble in Acid and reducible fraction. According to the enrichment trends, the trend of mobility and bioavailability from LREEs to HREEs increases with an upward slope. These results show that speciation, geochemical separation pattern and environmental behavior for ΣREEs without considering key environmental factors lead to a lack of understanding or even misinterpretation. The results of this study can be used as a reference in organizing the mine development and environmental planning of the Dar-e-Allo copper mine.

  Keywords: Dar-e-Allo copper mine, Geochemistry, ΣREE, Normalization, mBCR selective extraction
 • Afsaneh Naseri-Esfandagheh *, Mohammad Rahgoshay, Sasan Bagheri Pages 53-66
  The Haji-Abad-Esfandagheh-Faryab ophiolitic belt is one of the most famous chromite-bearing occurrences in the south of Iran that has received considerable attention. Golashkard ultramafic unit includes dunite, highly serpentinized harzburgites, chromitite and wehrlite layers in the Faryab ophiolitic complex located in the southeast of Sanandaj-Sirjan as one of the chromite-bearing areas of the Haji-Abad-Esfandagheh-Faryab ophiolitic belt. Ultramafic rocks and chromitites of Golashkard area consist of 20 to more than 50% of chromite. The studied chromites have variable massive, banded and scattered textures. The geochemistry of Golashkard ultramafic rocks shows that the average Cr# enrichment of chromite in serpentinite rocks (probably dunite and harzburgite) and wehrlite is to Cr/ (Cr + Al) ×100= 70-80 and in chromitite is relatively higher (Cr/ (Cr + Al) ×100= 81). Based on the lithological and mineral chemistry characteristics, Golashkard ultramafic rocks are part of mantle related to ophiolite, which was produced by a homogeneous boninitic melt in the suprasubduction zone and formed high chromium chromitites and related peridotites.
  Keywords: Chromitite, chromium-spinel chemistry, Faryab ultramafic, Haji-Abad-Esfandagheh-Faryab ophiolitic belt, Sanandaj-Sirjan zone
 • Mohsen Rezaei *, Alireza Zarasvandi, Sima Basious Pages 67-80
  Iju porphyry deposit is associated with the emplacement of Miocene tonalite-granodiorite intrusions (zircon U/Pb dating; 9.27±0.50) within Eocene volcanic and pyroclastic sequences including andesite, basaltic andesite, trachyandesite, andesitic breccias, tuffaceous breccias, and agglomerate. In this study, occurrence and chemistry of magnetites in the potassic alteration of Iju deposit were assessed using EMPA analysis. The findings imply for a limited occurrence of magnetite as fine-grained disseminated and/or product of biotite chloritization. Magnetites associated with potassic alteration of Iju deposit don’t show hematite intergrowth (as martitizied margin) and anhydrite paragenesis, indicating the lack of high oxygen fugacity (near magnetite-hematite buffers; ~ΔFMQ+4) during the magnetite crystallization in the potassic alteration. Studied magnetites are high temperature (>500 °C) and according to the Mg + Al + Si contents crystallized under low rate of fluid rock interaction. These evidences accompanied with the absence of reequilibration processes could imply for the lack of repeated stages of hydrothermal fluid exsolving during the evolution of potassic alteration in the in the Iju deposit. Additionally, results represent that there are considerable values of Ga (average; 0.015 wt. %) in the studied magnetites providing insights into the presence of unseen exploration potentials associated with porphyry Cu deposits of UDMB.
  Keywords: Porphyry Cu deposit, Iju, Magnetite chemistry, Potassic alteration, Sulfide mineralization, Urumieh-Dokhtar Magmatic Belt (UDMB)
 • Ahmad Adib *, Peyman Afzal Pages 81-98
  In this research, the leaching of REEs from the tailing of the apatite-iron ore processing unit of Morvarid mine (NW Iran), has been investigated using nitric, hydrochloric and sulfuric acids. This tailing contains rare earth elements (REEs) specifically Ce, La, Nd, Y and its accompanying minerals are magnetite, apatite, monazite, hematite, quartz. The appropriate dimensions for apatite release are 80-75μm. Leaching tests were performed for all three acids, and digestion process was also used for sulfuric acid. The leaching in the presence of sulfuric acid, under a temperature of 90°C, an acid concentration of 40% and a time of 60 minutes, leads to the total recovery of REE equal to 40.23%, and in acid sulfuric acid digestion at 200°C, equal to 61.21%. became. The recovery of REE when using hydrochloric acid at 72.64°C, concentration of hydrochloric acid 36.21% and time 56.28 minutes, was equal to 60.57%. In the presence of nitric acid, under the optimal conditions of temperature 61.51°C, acid concentration 40% and time 72.92 minutes. Furthermore, the maximum recovery of total REE equal to 51.9% was obtained. Due to the higher recovery and the lower price of sulfuric acid, this method is suggested for extracting for the extraction of REEs from the tailings.
  Keywords: Acid leaching, Rare earth elements, Morvarid iron ore tailings, Tarom zone, Digesting method
 • Neda Khajooee, Sourosh Modabberi *, Behnoush Khosh Manesh Zadeh, Fatemeh Razavian Pages 99-112
  Population growth and increasing urbanization expose city dwellers to higher degrees of urban pollutants, especially when they spend long time in enclosed environments with inadequate ventilation. This study is the first research on inorganic pollutants in indoor dust particles of Tehran city, which applies geochemical indices to estimate the intensity of dust pollution by potentially harmful elements. A number of 31 indoor dust samples were passively collected from inside the residential and office buildings in the central and densely populated districts of the city and were analyzed by ICP-Ms at the Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Spain. Single geochemical indices of the Contamination Factor, Geoaccumulation Index, Enrichment Factor, and cumulative indices of Pollution Load and Potential Ecological Risk Indices were calculated. The results of elemental analysis showed that the concentration of arsenic, cadmium, copper, mercury, lead and zinc in Tehran indoor dust is higher than that in some cities in the world. On the other hand, cobalt, chromium, nickel and vanadium present low concentrations in the analyzed indoor dust samples. This result was confirmed by the cumulative indices as well as the contamination factor. In contrast, some other factors showed a low to medium degree of pollution for the above-mentioned elements. Based on the obtained concentration of elements in the dust samples, it can be argued that the geochemical indices indicating low to moderate pollution are not applicable and trustable in the current study.
 • Amir Mahyar Azhdarpour, MohammadReza Nikudel *, Mashalah Khamehchiyan Pages 113-130

  The central Alborz structural-sedimentary area in the middle part of the Alborz Mountain Range has endured geological events from the Precambrian to the present era, and contains numerous geological structures and formations. Among these, sandstone formations also have a significant expansion. In this research, 6 different sandstone formations were sampled in 2 locations and tested to determine their physical and mechanical characteristics. In general, in the sandstone formations of central Alborz, top quartzite has stronger mechanical parameters than other formations. Shemshak Formation has the lowest mechanical parameters among the selected formations. Based on regression analysis, the conversion factor of PLT, BST and CPI parameters to unconfined resistance or UCS showed 20.6, 6 and 20.40 respectively with R2s of 0.75, 0.90 and 0.78. In terms of the Cerchar Abrasivity Index (CAI) as an index that can show the amount of abrasion, top quartzite has the most abrasiveness, which is due to its lithological composition. This sandstone formation is placed in the category of stones with high abrasive ability, and Shemshak Formation has the lowest Cerchar index among the formations and is placed in the group of stones with extremely low abrasiveness.

  Keywords: Sandstone, Central Alborz, Cerchar index, Cylindrical punch