فهرست مطالب

جامعه و سیاست - پیاپی 3 (پاییز 1402)

نشریه جامعه و سیاست
پیاپی 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/03
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مجید عبدالهی، محمدرضا قائدی *، مریم مرادی، حبیب الله ابوالحسن شیرازی صفحات 1-15

  دولتها برای توسعه یافتن نیاز به برنامه ریزیهای منظم و مدون دارند. همچنین در نظام بین المللی برای همکاری بهتر و بیشتر دولتها با یکدیگر، سازمان ملل به تدوین و ارایه برنامه هایی اقدام کرده است. برای مثال برنامه جهانی هفده گانه توسعه، یکی از این اقداماتی است که در نظر گرفته شده است. آنچه که در این میان، به توسعه سریعتر و هماهنگ کشورها در راستای برنامه های بین المللی کمک می کند سیاست خارجی کارامد می باشد. در رابطه با اهمیت سیاست خارجی که تنظیم کننده روابط میان کشورها می باشد باید گفت که سیاست خارجی، همواره بازتاب ماهیت حکومت است؛ سطح و ژرفای تغییر در سیاست خارجی کشورها ارتباط مستقیمی با شکل نظام حکومتی، مدل تصمیم گیری، هنجارها و اصول حاکم و مولفه های محیطی متعددی است که بازخوردهای استمرار و تغییر را به درون سیستم باز می-گرداند. هدف اصلی در این مقاله، تحلیل نقش برنامه جهانی هفده گانه توسعه و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می باشد. سوال اصلی مطرح شده این است که برای برنامه جهانی هفده گانه توسعه، رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چگونه بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش، با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از یافته هایی که با روش کتابخانه ای و سایتهای اینترنتی گردآوری شده اند، بهره برده شده است. نتایج یافته ها نشان می دهند که با توجه به اینکه موضوع توسعه در برنامه های سیاست خارجی ج.ا.ایران مورد توجه قرار دارد ولی در راستای اهداف هفده گانه توسعه جهانی، اقدامات موثری در رویکرد و رفتار سیاست خارجی مشاهده نمی شود. وضعیت فقر و توسعه نیافتگی برخی استانهای کشور مانند سیستان وبلوچستان، شاخصهای زیست محیطی درون کشور (مشکلات کم آبی، خشک شدن تالابها و دریاچه ها) از نمونه های نبود رویکرد موثر در سیاست خارجی می باشد.

  کلیدواژگان: برنامه هفده گانه جهانی توسعه، سیاست خارجی، جمهوری اسلامی ایران
 • الهام عزیزآبادی، حجت مهکویی*، امیر گندمکار صفحات 17-36

  آب به عنوان یکی از مولفه های اصلی برای زندگی، در صورت کمبود یا کاهش، امنیت انسان را متاثر می کند. چالشها و درگیریهای مردم برای حقابه و دسترسی به منابع آبی در سطوح محلی، ملی و حتی جنگ میان دولتها در سطوح منطقه ای و بین المللی، نشان از نقش مهم و پر اهمیت آب دارد. تنشهای ناشی از کمبود آب در نواحی مرکزی ایران مانند اصفهان و کرمان در طی سالهای اخیر، گویای وضعیت ناامنی و احساس خطر برای منابع آبی این استانها می باشد. استان کرمان با وسعتی بالغ بر 180000 کیلومتر مربع به عنوان پهناورترین استان در جنوب کشور قرار دارد. این استان با متوسط بارندگی سالیانه 129 میلیمتر، در سطح کشور در زمره مناطق خشک محسوب می شود. هدف اصلی در این مقاله، بررسی وضعیت امنیت آبی در استان کرمان می باشد. پرسش اصلی طرح شده این است که وضعیت امنیت آبی در استان کرمان چگونه است؟ انگاره ای که در پاسخ به این پرسش مطرح می شود این است که امنیت آبی در استان کرمان وضعیت مناسبی ندارد. این مقاله با استفاده از روش کمی (پرسشنامه) و با رویکرد توصیفی-تحلیلی، انجام شده است. حجم نمونه تعداد 384 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران بدست آمده است. نتایج یافته ها، نشان می دهند که با توجه به طرحهای انتقال آب و الگوهای مدیریت آبی برنامه ریزی شده برای بهبود وضعیت منابع آبی در استان کرمان، امنیت آبی در این استان وضعیت مناسبی ندارد.

  کلیدواژگان: آب، امنیت آبی، امنیت اجتماعی، مدیریت منابع آب، استان کرمان
 • احمدرضا حبیبی * صفحات 37-52

  الگوهای سیاسی نفوذ که حاصل تجربه استکبار جهانی در سرنگونی نظام های ضد امپریالیسم است، نقشه راه نفوذ سیاسی نظام سلطه در جمهوری اسلامی ایران است. لذا پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش که نفوذ سیاسی نظام سلطه با استفاده از چه الگوهای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد ، به روش توصیفی تحلیلی به واکاوی و تبیین الگوهای سیاسی نفوذ نظام سلطه در جمهوری اسلامی ایران پرداخته است .پژوهش حاضر نشان می دهد که نظام سلطه پس از ناکامی در رویکرد سخت برای مقابله با انقلاب اسلامی ایران با رویکرد نرم وارد کارزار مقابله با نظام جمهوری اسلامی شده است و با استفاده از الگوهای دموکراسی سازی، جنگ ایده ها، جنگ اراده ها، رفولوسیون، مبارزه بی خشونت، نرمالیزاسیون و نبرد محاسباتی، با هدف استحاله و سرنگونی انقلاب اسلامی، و با استفاده از بازیگران داخلی و خارجی، اقدام به نفوذ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران نموده است.

  کلیدواژگان: الگوهای سیاسی، نفوذ، نظام سلطه، جمهوری اسلامی ایران
 • نسیم خیرآبادی * صفحات 53-66
  هدف

  برخی مشارکت سیاسی را تقبل آگاهانه انجام بخشی از امور در شکل همکاری از روی رغبت به قصد بهبود و بهسازی زندگی اجتماعی می دانند. از این رو تشویق به مشارکت و تسهیل در فرایند تحقق آن همواره مورد توجه مصلحان اجتماعی بوده است و آن را فرایندی می دانند که در طول زمان روی می دهد و همواره در حال تکوین و تکرار و تداوم بوده است و در خلال آن استعدادهای افراد از طریق هم کنشی با دیگران متبلور شده و به خودیابی و در نتیجه مسئولیت پذیری نائل می آید.

  روش تحقیق:

   با استفاده از روش پیمایش و از طریق ابزار پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه شهر دزفول می باشد. تعداد 341 نفر جوان از جامعه آماری به عنوان نمونه معروف به شیوه تصادفی سیستماتیک برای مطالعه انتخاب شدند. از اعتبار صوری برای روایی و آلفا کرونباخ برای پایایی ابزار تحقیق استفاده به عمل آمد و از روش های آماری تحلیل واریانس دو طفه برای آزمون فرضیات و تکنیک تحلیل مسیر برای سنجش مدل تحقیق استفاده شد.

  یافته ها و نتیجه گیری

  براساس یافته های تحقیق رابطه معناداری بین اثر تعاملی دو متغیر پایگاه اقتصادی و اجتماعی و دانش حقوقی با میزان تمایل به مشارکت سیاسی جوانان وجود دارد. به این معنا که هر چه پایگاه - اقتصادی جوانان بالاتر بود و از طرفی هم میزان دانش حقوقی آنها بیشتر باشد، میزان تمایل آنها به مشارکت سیاسی نیز بالاتر خواهد بود.

  کلیدواژگان: دانش حقوقی، پایگاه طبقاتی، مشارکت سیاسی
 • عمار احمدی، وحید رشیدوش*، یعقوب شربتیان، محمدهادی منصور لکورج صفحات 67-82

  هدف اساسی این مقاله پژوهشی شناخت دانش بومی معماری سنتی با گرایش بوم گردی در بین مردم روستای آللی مشکین شهر می باشد. روش تحقیق این پژوهش کاربردی با محوریت تحقیق میدانی متکی بر تحلیل میدانی ژرف می باشد که از نظریه فراخودکارگرایی در مکتب معماری و نظریه نیازها در مکتب کارکردگرایی و همچنین مکتب ساختارگرایی در تحلیل و تفسیر مردم شناختی مسئله استفاده شده است. ابتکار و نوآوری این مقاله پژوهشی در کمیاب بودن این گروه از مقالات است به عبارتی جای خالی این پژوهش در حوزه دانش بومی خصوصا دانش بومی صنعت معماری سنتی در مناطق روستایی کشور خاصه مناطق روستایی استان اردبیل کاملا احساس می شد. نتیجه این پژوهش شناساندن و حفظ و نگهداری خانه های سنتی روستاهای مناطق مختلف اردبیل و فرهنگ متعلق به ساخت و استفاده از آن و همچنین توسعه صنعت معماری سنتی در ساختار دانش بومی آن برای کمک به مسئله بوم گردی و جذب توریسم به مناطق روستایی خصوصا روستای آللی مشکین شهر می باشد. کارکرد آشکار این دانش بومی خودش را در زندگی روزمره مردم روستای آللی به عنوان معماری سنتی خاص این منطقه در کسب درآمد و رونق اقتصادی خانواده های این روستا و کارکرد پنهان این دانش بومی که همان جذب توریسم برای رونق بوم گردی در این روستا و در نهایت سبب توسعه فرهنگی است، خودش را بیش از پیش نشان می دهد. رسیدن به آرامش روحی با هنر خاص این معماری و نیز رسیدن به سود اقتصادی و رفاه اجتماعی خانواده های روستایی با صنعت بوم گردی مسئله مهم دیگری است که می تواند تاثیرش را در زندگی اجتماعی مردم روستا نشان دهد.

  کلیدواژگان: دانش بومی، آللی، معماری، خانه های سنتی، بوم گردی
 • نظام جوانمردی، رضا جلالی، جهانبخش ایزدی*، علیرضا سلطانی صفحات 83-101

  پیچیدگی های روز افزون و کاهش توان مدیریت برنامه ریزی و سیاست گذاری از مهمترین مباحث مربوط به توسعه و مدیریت برنامه ریزی گردشگری تمرکز زدایی و خود مدیریتی و منطقه مداری می باشد. چنان که شاهدیم در سال های اخیر پژوهش های فراوانی در این حوزه صورت گرفته و رابطه ای متقابل میان سه متغیر علم سیاست و مدیریت برنامه ریزی و سیاست گذاری به جهت برنامه ریزی برای توسعه برقرار شده است. لیکن جهت توسعه و مدیریت برنامه ریزی گردشگری دو روش وجود دارد؛ روش نخست حکومتی دولت مرکزی تمام امور را بر عهده دارد در واقع سیستم به صورت متمرکز مدیریت و برنامه ریزی می شود، در روش دوم که حکومت داری نام دارد مدیریت و برنامه ریزی محلی میان چهار ستون اصلی حکومت داری محلی یعنی شهرداری ها، شوراهای محلی، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی تقسیم می شود هریک از این ستون ها منابعی را جهت توسعه و مدیریت فراهم می نمایند. مقاله سعی دارد پاسخی به این پرسش دهد چگونه ستون های اصلی دولت محلی با فراهم آوردن منابع لازم و پتانسیل خود می توانند مدیریت و برنامه ریزی گردشگری را صورت داده و روند برنامه ریزی و سیاست گذاری و توسعه را نیز تسریع نمایند؟ به نظر می رسد که ستون های اصلی با رابطه مشترک خود و فراهم آوردن منابعی روند مدیریت و توسعه را تسریع نموده، شهرداری منابع و امکانات فنی را فراهم نموده، شوراهای محلی منبع جامعه مدنی (شامل دارایی های اجتماعی و فرهنگی) بوده، بخش خصوصی منابع مدیریتی و روش های بهره وری کارآمد را فراهم نموده و سازمان های مردم نهاد، نهادهای برخاسته از مردم که منبع توانمند سازی شهروندان برای مسئولیت پذیری محلی می باشند.

  کلیدواژگان: توسعه، گردشگری، مدیریت محلی، سازمان های مردم نهاد. لرستان
|
 • majid abdollahi, MohammadReza Ghaedi*, Maryam Moradi, Habibollah Abolhasan Shirazi Pages 1-15

  Governments need regular and codified plans to develop. Also,in the international system for better and more governments to cooperate with each other,the United Nations has developed and presented programs. For example, the 17th World Development Program is one of these measures that have been considered. In the meantime, what helps the faster and coordinated development of countries in line with international programs is an efficient foreign policy.Regarding the importance of foreign policy that regulates relations between countries,it should be said that foreign policy is always a reflection of the nature of the government; The level and depth of change in the foreign policy of the countries is directly related to the form of government system,decision making model, governing norms and principles and numerous environmental components that return the feedback of continuity and change into the system.The main goal of this article is to analyze the role of the 17th World Development Program and the foreign policy of the Islamic Republic of Iran. The main question raised is, what has been the foreign policy approach of the Islamic Republic of Iran for the 17th World Development Program? To answer this question,the descriptive-analytical method has been used, using the findings collected by the library method and internet sites. The results of the findings show that due to the fact that the issue of development is considered in the foreign policy programs of the Republic of Iran, but in line with the seventeen goals of global development, effective measures are not observed in the approach and behavior of the foreign policy.The state of poverty and underdevelopment of some provinces of the country such as Sistan and Baluchistan, environmental indicators in the country (problems of water shortage,drying up of wetlands and lakes) are examples of the lack of an effective approach in foreign policy.

  Keywords: 17th World Development Program, Foreign Policy, Islamic Republic of Iran
 • Elham Azizabadi, Hojat Mahkoeui *, Amir Gandomkar Pages 17-36

  Water, as one of the main components for life, affects human security if it is lacking or reduced. The challenges and conflicts of people for the right and access to water resources at local and national levels with each other and even the war between governments at regional and international levels show the important role of water. The tensions caused by the lack of water in the central regions of Iran, such as Isfahan and Kerman, in recent years, indicate the insecurity and sense of danger for the water resources of these provinces. Kerman province, with an area of over 180,000 square kilometers, is the largest province in the south of the country. With an average annual rainfall of 129 mm, this province is considered one of the dry regions in the country. The main goal of this article is to Investigating the water security situation in Kerman province. The main question raised is what is the water security situation in Kerman province? The hypothesis that is raised in response to this question is that water security in Kerman province is not in a good condition. This article has been done using the field method (questionnaire) and descriptive-analytical approach. The sample size was 384 people, which was obtained using Cochran's formula. The results of the findings show that according to the water transfer plans and water management patterns planned to improve the water resources situation in Kerman province, water security in this province is not in a good condition.

  Keywords: Water, Water Security, Social Security, Water Resources Management, Kerman Province
 • ahmadreza habibi* Pages 37-52

  The political patterns of influence which is the result of the experience of global arrogance in overthrowing anti-imperialist regimes are the roadmap for the political influence of the domination system in the Islamic Republic of Iran. Therefore this study is in response to this question that what political patterns are used for the political influence of the domination system in the Islamic Republic of Iran, in a descriptive-analytical method, has analyzed and explained the political patterns of influence of the domination system.The results of the present study show that system of domination, after failing in a hard approach to counter the Islamic Revolution of Iran, has entered the campaign against the system of the Islamic Republic with a soft approach. And system of domination using the patterns of democratization, war of ideas, war of wills, RefoLotion, nonviolent struggle, normalization and computational battle, with the aim of transmutation and overthrowing the Islamic Revolution, and using domestic and foreign influencers, has attempted to political influence in the Islamic Republic of Iran.

  Keywords: Political Patterns, Political Influence, Dominance System, Islamic Republic of Iran
 • nasim kheirabadi* Pages 53-66
  Purpose

  Some consider political participation to be the conscious acceptance of doing part of the affairs in the form of cooperation out of desire to improve social life. Therefore, encouraging participation and facilitating the process of its realization has always been the focus of social reformers, and they consider it a process that takes place over time and has always been developing, repeating, and continuing, and during that time, the talents of people from Through interaction with others, self-discovery and responsibility is achieved.

  Research method

  It was done using the survey method and using the questionnaire tool. The statistical population under study is Dezful city. A number of 341 young people from the statistical community were selected for the study as a well-known sample using the systematic random method. Face validity was used for validity and Cronbach's alpha for the reliability of the research instrument, and statistical methods of two-way analysis of variance were used to test the hypotheses and path analysis technique was used to measure the research model.

  Findings and Conclusion

  Based on the findings of the research, there is a significant relationship between the interactive effect of the two variables of economic and social base and legal knowledge with the degree of youth's willingness to participate in politics. This means that the higher the economic base of the youth and on the other hand, the higher their legal knowledge, the higher their willingness to political participation will be.

  Keywords: legal knowledge, class base, political participation
 • Ammar Ahmadi, Vahid Rashidosh*, Yaqub Sharbatian, MohammadHadi Mansour Lecourge Pages 67-82

  The main goal of this research paper is to know the local knowledge of traditional architecture with ecotourism orientation among the people of Aleli village in Meshkinshahr. The research method of this applied research is based on field research based on deep field analysis, which uses the theory of transautomatism in the school of architecture and the theory of needs in the school of functionalism, as well as the school of structuralism in the anthropological analysis and interpretation of the problem. The innovation and innovation of this research article lies in the rarity of this group of articles, in other words, the void of this research in the field of local knowledge, especially the local knowledge of the traditional architecture industry in the rural areas of the country, especially the rural areas of Ardabil province, was completely felt. The result of this research is to identify and preserve and maintain the traditional houses of the villages of different regions of Ardabil and the culture related to its construction and use, as well as the development of the traditional architecture industry in the structure of its local knowledge to help with the issue of ecotourism and attract tourism to rural areas, especially Aleli village of Meshkinshahr. . The obvious function of this indigenous knowledge manifests itself in the daily life of the people of Aleli village as the traditional architecture of this region in earning income and the economic prosperity of the families of this village and the hidden function…

  Keywords: Indigenous Knowledge, Allele, Architecture, Traditional Houses, Ecotourism
 • Nezam Javanmardi, Jahanbakhsh Izadi*, Reza Jalali, AliReza Soltani Pages 83-101

  The increasing complexities and decreasing capacity of planning and policy management are among the most important topics related to the development and management of tourism planning, decentralization, self-management and regional management. As we have seen, in recent years, many researches have been conducted in this field and a mutual relationship has been established between the three variables of political science and management, planning and policy-making in order to plan for development. But there are two methods for developing and managing tourism planning; In the first method of governance, the central government is in charge of all affairs, in fact, the system is centrally managed and planned, in the second method, which is called governance, local management and planning are among the four main pillars of local governance, namely municipalities, local councils. , non-governmental organizations and the private sector are divided, each of these pillars provide resources for development and management. The article tries to answer this question, how can the main pillars of the local government, by providing the necessary resources and their potential, manage and plan tourism and accelerate the process of planning, policymaking and development? It seems that the main pillars with their joint relationship and providing resources accelerate the process of management and development, the municipality provides resources and technical facilities, local councils are the source of civil society (including social and cultural assets), the private sector It provides management resources and effective productivity methods, and non-governmental organizations are institutions created by the people, which are the source of empowering citizens for local responsibility.

  Keywords: Development Tourism, local management, Non-Governmental Organizations. Lorestan