فهرست مطالب

پژوهشنامه مدیریت اجرایی - سال پانزدهم شماره 30 (پاییز و زمستان 1402)

پژوهشنامه مدیریت اجرایی
سال پانزدهم شماره 30 (پاییز و زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مریم محمدعلیزاده، محمدجواد تقی پوریان*، بهزاد فرخ سرشت صفحات 7-27

  امروزه توسعه کشورها بر اساس خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی پایه ریزی می شود. با توجه به ضرورت نیاز سازمانها به وجود رهبران کارآفرین و نوآور در شرایط محیط پیچیده، پویا و نامطلق و بنا بر خصیصه بازدارندگی خلاقیت و نوآوری رهبری زهرآگین در محیط کار، عوامل پیشایندی بروز این نوع رهبری با استفاده از تکنیک فراترکیب، بصورت مروری نظام مند و طی هفت گام بررسی گردید. از بین 480 مقاله تعداد 33 مقاله به عنوان مبنای مطالعه، انتخاب شدند. مستند به تحلیل های انجام شده، 167 عامل پیشایندی بروز رهبری زهرآگین در سازمانها در چهار متغیر اصلی و چهارده متغیر فرعی شناسایی گردید. متغیرهای اصلی شامل: ویژگی های فردی رهبر (با هفت متغیر)، ویژگی های پیروان (با چهار متغیر)، ویژگی های سازمان (با دو متغیر) و ویژگی های محیط برون سازمانی (با یک متغیر) درنظرگرفته شد. با توجه به یافته های تحقیق حاضر به منظور سوق دادن رهبری سازمانی به سمت رهبری کارآفرینانه و نوآورانه، شایسته و بایسته است به عوامل پیشایندی شناسایی شده رهبری زهرآگین در این پژوهش، تدقیق و توجه لازم صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: رهبری زهرآگین، فروماندگی پیروان، رهبر، فراترکیب
 • هادی اسماعیلی آهنگرکلایی، عبدالحمید صفایی قادیکلایی*، محمد ولیپور خطیر، ایرج مهدوی صفحات 8-37

  امروزه تولید در صنعت پوشاک، با تغییرات سریع و مداوم در نیازهای مشتری روبرو است. با افزایش تمایل به شخصی سازی پوشاک توسط مشتریان، پارادایم تولید از یکسو به سمت اجتماعی شدن -استفاده از طرحهای شخصی و اعمال سلایق شخصی مشتریان در لحظه تولید -برای کاهش جریان محصولات برگشتی روی آورده است و از سوی دیگر در جهت عدم تمرکز در تولید-استفاده از منابع تولیدی توزیع شده با قابلیت اشتراک گذاری- برای ایجاد انعطاف پذیری عملیاتی و اقتصادی تر شدن تولید سفارشی در حال تغییر است (لانز و همکاران، 2019). تولید اجتماعی یک پارادایم جدید در سیستم های تولیدی است که به صورت غیرمتمرکز، مشارکتی، خدمت گرا، مبتنی بر جمعی سپاری، هوشمند و سفارشی است. در تولید اجتماعی پوشاک، مشتری می تواند در کل چرخه حیات یک محصول شخصی سازی شده اعمال نظر کند و تولید کنندگان مختلف نیز از طریق منابع تولیدی به اشتراک گذاشته شده خود در پلتفرم های جمع سپاری می توانند در تولید محصول درخواستی مشتری مشارکت داشته باشند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و هدف آن شناسایی عوامل موثر بر استقرار سیستم تولید اجتماعی در صنعت پوشاک ایران و تحلیل روابط بین عوامل و نیز الویت بندی استقرار است. همچنین، در این مقاله برای شناسایی و بررسی رابطه متقابل بین عوامل از روش دیمتل-ای اس ام فازی استفاده گردیده است. در نتیجه و عواملی چون "آموزش"، "پلتفرم تولید ابری"، "پلتفرم پیکربندی و سازماندهی" و "مدیریت سیستم های اطلاعاتی و اشتراکی" بیشترین اثرگذاری را بر سیستم خواهند داشت.

  کلیدواژگان: تولید اجتماعی، تولید اشتراکی، دیمتل، مدلسازی ساختاری تفسیری، صتعت پوشاک
 • محمدصادق موحدی فر، مریم تقوایی یزدی*، محمد صالحی صفحات 30-66

  در دنیای امروز، هوشمندی فناوری یکی از الزامات انکارناپذیر برای کسب وکارهای فناورانه به شمار می رود. این پژوهش باهدف طراحی و اعتبار یابی ابزار سنجش هوشمندی فناوری در کسب وکارهای فناورانه باهدف کاربردی و روش آمیخته با رویکرد اکتشافی صورت پذیرفت. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 14 نفر از مدیران عالی کسب وکارهای فناورانه حوزه فاوا با روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی و در بخش کمی شامل 385 نفر از مدیران در حوزه های کسب وکارهای فناورانه فاوا محور در شهر تهران با روش نمونه گیری ساده تصادفی انتخاب گردیده اند. ابزار فاز کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده که به روش گرندد تئوری با رهیافت سیستماتیک و روش کدگذاری توسط نرم افزار MaxQDA2020 صورت پذیرفت. مدل پارادایمی با 17 بعد و 55 مولفه ارائه و سوالات مبتنی برآن طراحی گردید. روایی صوری، محتوایی و سازه، بررسی و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شد. جهت تحلیل آماری و تحلیل عاملی تاییدی از نرم افزارهای SPSS21 و Samartpls3 استفاده شد. پس از طی روایی و پایایی سنجی، پرسشنامه ای درقالب 17 بعد و 41 گویه طراحی گردید. نتایج نشان می دهد که ابزار طراحی شده اعتبار و پایایی خوبی داشته و می تواند به عنوان ابزاری مناسب جهت استقرار و ارزیابی هوشمندی فناوری در کسب وکارهای فناورانه مورداستفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: هوشمندی فناوری، روایی، پایایی، پرسشنامه، ساخت ابزار
 • علی اصغر احمدی، پروانه گلرد*، سراج الدین محبی صفحات 67-98

  پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل توانمندسازی مدیران بیمارستانی با رویکرد بهره وری انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان (با حداقل دارای 10 سال سابقه مدیریتی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بیمارستان های زیرمجموعه) و اساتید دانشگاه می باشند. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 14 نفر انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بوده است. روایی سوالات مصاحبه به روش محتوایی و پایایی آن با اجرای روش بازآزمون (87/0) تائید گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد کیفی و با استفاده از روشنظریه پردازی داده بنیاد انجام شد و فرآیند کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی اجراگردید. براین مبنا، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح و مدل توانمندسازی مدیران بیمارستانی با رویکرد بهره وری ترسیم گردید و در پایان نظریه ای مبتنی بر 18 قضیه حکمی خلق شد. مبتنی بر مدل احصاء شده، شرایط علی (شامل "آینده نگری سازمانی"، "ساختار سازمانی چابک"، "رهبری تحول گرا"، و "فرصت سازی سازمان برای توانمندسازی")، مقوله محوری (توانمندسازی مدیران بیمارستان)، بسترسازها (شامل "دسترسی به منابع توانمندساز"، "استقرار نظام انگیزاننده فعال"، "عدالت محوری در سازمان"، و "مدلسازی نقش برای مدیران")، عوامل زمینه ای (شامل "عوامل داخلی توان ساز مدیران" و "عوامل خارجی توان ساز مدیران")، راهبردها (شامل"برگزاری دوره های توانمندسازی مدیران"، "استقرار نظام جانشین پروری"، "تفویض اختیار و واگذاری مسئولیت"، و "ارزش آفرینی شغلی برای مدیران")، و پیامدها (شامل "بهره وری فردی مدیران" و "بهره وری سازمانی مدیران") در مدل پارادایمی تبیین و در نهایت روابط بین آنان در مدل انتخابی ترسیم گردید. در پایان نیز پیشنهادهایی بر مبنای راهبردها برای پیاده سازی مدل توانمندسازی مدیران با رویکرد بهره وری ارائه شد.

  کلیدواژگان: توانمندسازی، توانمندسازی مدیران، دانشگاه علوم پزشکی، نظریه پردازی داده بنیاد
 • شهاب دادگرنژاد*، جهانگیر یداللهی فارسی صفحات 99-124

  نوآوری یک منبع کلیدی برای کسب مزیت رقابتی است و کسب وکار های اجتماعی نیز از ای امر مستثنی نیستند و موفقیت آنها در گرو ارائه نوآوری های جدید است. تحقیقات در زمینه کسب وکار های اجتماعی طی دو دهه گذشته از شتاب بیشتری برخوردار شده است. تحقیقات قبلی بیشتر بر چگونگی ایجاد و جذب ارزش توسط ک کسب وکار های اجتماعی متمرکز بوده است. نوآوری در مدل کسب وکار به یکی از روندهای مهم در تحقیقات کسب وکارها تبدیل شده است اما تحقیقات کمی در زمینه نوآوری در مدل کسب وکار های اجتماعی انجام شده است بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی پیشرانه های نوآوری مدل کسب وکار در شرکت های اجتماعی انجام شده است. برای این منظور از روش تحقیق کیفی پدیدارشناسی به عنوان روش پژوهش استفاده شد و 12 شرکت اجتماعی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و با ابزار مصاحیه نیمه ساختار یافته اطلاعات جمع آوری شد. تحلیل داده های جمع آوری شده بیانگر آن است که پیشرانه های نوآوری مدل کسب وکار در شرکت های اجتماعی شامل دو دسته عوامل است. عوامل محیطی که عبارتند از مولفه های فضای کسب و کار، پویایی محیط، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، جامعه هدف، نیروهای محیطی کلان و شرکای کلیدی و عوامل داخل که شامل مولفه های پایداری کسب وکار ، مسئولیت اجتماعی شرکت، منابع کلیدی، فعالیت های کلیدی، ارتباط با مشتری و جریان درآمدی است. یافته های این تحقیق نشان می دهد پیشرانه های نوآوری در مدل کسب وکار ابعاد و زوایای مختلفی دارند که از منظر پژوهشگران، سیاستگذاران و هم چنین شرکت های اجتماعی می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد.

  کلیدواژگان: پیشران های نوآوری، شرکت های اجتماعی، مدل کسب وکار، پدیدارشناسی، پیشران های نوآوری مدل کسب و کار
 • غزاله مقاره عابد، کامبیز حیدرزاده*، یزدان منصوریان، محسن خون سیاوش صفحات 125-164

  بسته بندی و واکنش های مصرف کنندگان به آن، یکی از موضوعات مهم و مورد توجه محققان بازاریابی و افرادی است که در عمل با بازاریابی سروکار دارند. این پژوهش با هدف ارزیابی واکنش های مصرف کنندگان نسبت به عناصر مختلف بسته بندی انجام شده است. پژوهش حاضر ترکیبی (کمی و کیفی) و از نوع پژوهش تجربی می باشد. در روش کمی از تحقیق تجربی و در روش کیفی از پژوهش داده مبنا، استفاده شده است. مطالعه اول یک طرح 2×2×2 و مطالعه دوم یک طرح 2×2 می باشد. در تحقیق کمی، داده های پژوهش از میان 240 و 120 نفر از دانشجویان دانشگاه (مجموعا 360 نفر) در شهر تهران جمع آوری شدند. در مرحله تحلیل کیفی نیز به طور کلی 210 کد و 194 بخش کدگذاری شده حاصل شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هر یک از عناصر بسته بندی بطور مستقل و تعاملی، واکنش های خاصی در مصرف کنندگان ایجاد کرده و بر قصد خرید و تمایل به پرداخت تاثیر دارند. ضمن اینکه تاثیر هر یک از این متغیرها بر قصد خرید بیشتر از تاثیر آن ها بر تمایل به پرداخت بود. همچنین مقوله های زیبایی شناختی، روان شناختی، باورپذیری ادعا و توجه به انتظارات مشتریان دارای بیشترین اهمیت در طراحی بسته بندی می باشند. در نهایت مشخص شد تصویر مرتبط، نوشتار غیرمعمول، رنگ دارای فرکانس بالا (رنگ قرمز)، ادعای قوی و تعداد تصاویر زیاد، تاثیر بیشتری بر قصد خرید و تمایل به پرداخت مصرف کننده داشتند و نسبت به سایر بسته بندی های طراحی شده، ارجح شناخته شدند.

  کلیدواژگان: بسته بندی، تحقیق تجربی، تحقیق ترکیبی، تمایل به پرداخت، قصد خرید
 • سهراب صفری، مریم تقوایی یزدی*، رضا یوسفی سعیدآبادی صفحات 165-196

  تعالی سازمانی و جوان گرایی تضمین کننده انسجام و هم افزایی سیستم های سازمانی می باشد. هدف اصلی پژوهش، ارائه مدل پارادایمی تعالی سازمانی با رویکرد جوان گرایی در فرماندهی انتظامی استان مازندران در پارادایم کیفی می باشد. روش پژوهش کیفی و از نوع نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) میباشد. ماهیت پژوهش حاضر اکتشافی و از داده های کیفی در آن استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان مباحث تعالی سازمانی فعال در حوزه دانشگاه و فرماندهی انتظامی می باشند. محقق در این زمینه از روش گلوله برفی برای رسیدن به اشباع نظری استفاده نمود که پس از مصاحبه عمیق با تعداد 10 نفر از نخبگان و صاحب نظران به اشباع نظری دست یافت. یافته اصلی تحقیق بیانگر آنست که تعالی سازمانی دارای چهار بعد (تعالی عملکرد سازمان، تعالی تکنولوژیکی، تعالی جامعه و تعالی کارکنان ناجا) است و از هفده مولفه(اثربخشی فرماندهی، ارتقا معیارهای فرایندی، ارتقا معیارهای حفاظتی، کاهش جرائم، افزایش احساس امنیت، افزایش اعتماد مردم به ناجا، رضایتمندی مردم، هوشمندسازی فرایندها، استفاده از تکنولوژی روز، تقویت زیر ساخت های یکپارچگی اطلاعاتی، ارتقا توانمندی کارکنان و مدیران، کاهش جرائم داخلی، ارتقای ارزش های اخلاقی و فرهنگی، ارتقای ارزش های حرفه ای و سازمانی، ارتقای ارزش های دینی و معنوی و افزایش رضایت شغلی) تشکیل شده است. در انتها پیشنهاد می شود، فرماندهی انتظامی، برای دستیابی به عملکردی بالاتر، بر تعالی کارکنان خود از طریق جوان گرایی تاکیدی بیشتری داشته تا توانمندی بیشتری برای تعالی ایجاد نمایند.

  کلیدواژگان: تعالی سازمانی، جوان گرایی، فرماندهی انتظامی
 • هانیه آرزمجو*، حمیدرضا پیرمراد صفحات 197-219
  اهداف
  توسعه مدلی پویا و گام به گام برای ارتقاء آمادگی سازمان ها جهت پیاده سازی برنامه های راهبردی مهمی است که تاکنون مورد توجه محققان قرار نگرفته است. بهره مندی از روش های مدیریت عملیاتی در ترکیب با مدل های بلوغ با مبنا قرار دادن مدل های مفهومی آمادگی تغییر به توسعه مدلی جدید و راهگشا در این زمینه کمک می کند. با رویکردی جامع و تلفیقی می توان از یکپارچگی، انسجام و هماهنگی اقدامات پیاده سازی تغییر با عوامل سازمانی اثرگذار اطمینان حاصل نمود.
  روش
  در این پژوهش با بررسی عمیق 14مدل مرجع بلوغ سازمانی، مدلی تکاملی و کارآمد برای ارزیابی و ارتقاء آمادگی تغییرات راهبردی در بستر سازمان های دولتی ایران توسعه داده شد. پس از بررسی مبانی نظری، در قالب یک مطالعه طولی پیوسته و با حضور مستقیم محققان در تیم اجرایی برنامه تغییر، مصاحبه با مدیران ارشد وزارت نیرو (وزراء و معاونین وزیر و مدیران عامل شرکتهای مادرتخصصی فعلی و سابق) و همچنین بهره گیری از ظرفیت نخبگی دانشگاه ها خلاء های نظری و عملیاتی مدل اولیه شناسایی و در قالب مدل آمادگی تغییرات راهبردی رفع شد.
  یافته ها
  فرایند توسعه مدل تجویزی آمادگی تغییرات راهبردی در شش گام مشتمل بر تبیین سطوح مدل بلوغ، شناسایی سنجه ها، فرایندهای تکاملی، شناسایی شکاف، تبیین راهکارها و در نهایت الگوی گام به گام اجرایی مدل تشریح شد.
  نتیجه گیری
  عاملان تغییر با بهره گیری از این مدل می توانند با صرف منابع حداقلی در بازه زمانی کوتاهی مقدمات پیاده سازی تغییر را در سازمان فراهم کرده و برنامه ای عملیاتی از شروع تا پایان کار در اختیار داشته باشند.
  کلیدواژگان: آمادگی تغییرات راهبردی، طراحی مدل بلوغ، طراحی چارچوب اجرایی، اجرای استراتژیک، مدل بلوغ آمادگی تغییر، مطالعه موردی طولی
 • ابوالقاسم ابراهیمی، نازنین مسعودی* صفحات 221-246
  فراگیرتر شدن اینترنت در عصر جدید و دسترسی بیشتر مشتریان به امکانات الکترونیک در تعامل با شرکت ها، همچون یک شمشیر دولبه عمل می کند. صنایع خدماتی از طریق این ابزار بر کیفیت، سرعت و تنوع دامنه ارتباطی خود با مشتریان می افزایند و مشتریان نیز از این ابزار در راستای تحقق نیازها، تعامل و گاه انتقام جویی از شرکت ها استفاده می کنند. این پژوهش با هدف شناسایی پیش آیند ها و پس آیندهای انتقام الکترونیک مشتریان در صنعت هتل داری، در صدد آن است که ضمن شناسایی این عوامل، در قالب نظریه داده بنیاد، رابطه بین آنها را با رویکرد ارایه یک نظریه در قالب چارچوب مفهومی به تصویر کشد. پژوهش حاضر با پارادایمی تفسیری، ضمن بهره گیری از استراتژی داده بنیاد، دارای افق زمانی مقطعی است و جامعه آماری آن علاوه بر مشتریان شاکی هتل های داخلی با رویکرد مصاحبه و حد نمونه گیری بر اساس قاعده اشباع نظری، کلیه پژوهشهای داخلی و خارجی انجامشده پیرامون انتقام گیری مشتری در صنایع خدماتی و بویژه صنعت هتلداری را شامل می شود. یافته های این پژوهش که در بخش تحلیلی از رویکرد تحلیل مضمون و با رویکرد کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است، نشان می دهد که 59 کد غیرتکراری در ادبیات پژوهش و نتایج مصاحبه ها وجود دارد که در قالب مقوله های علی، زمینه ساز، مداخله گر، محوری، راهبرد و پیامد، چارچوب نظری مدل انتقام گیری الکترونیک مشتری را تشکیل می دهند.
  کلیدواژگان: انتقام مشتری، انتقام الکترونیک مشتری، نظریه داده بنیاد
 • هانیه فتحی، محسن نظری*، محمدرحیم اسفیدانی صفحات 247-276

  خرده فروشان نیازمند شناسایی تجربه های قیمتی مثبت و منفی مشتریان در کانال های چندگانه و مهم تر از آن ها نیازمند مدیریت این تجربه های قیمتی مثبت و منفی هستند. از این رو، در این پژوهش به مدیریت تجربه قیمتی مشتری در کانال های چندگانه پرداخته می شود. این پژوهش با رویکرد تک روشی کیفی، فلسفه تفسیری و تحلیل تم (مضمون) انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان مدیران و اساتید بازاریابی و قیمت گذاری خرده فروشان بوده است. روش نمونه گیری هدفمند و انتخابی با حداکثر تنوع، تعیین حجم نمونه اشباع نظری می باشد. بدین منظور 10 مصاحبه از مدیران و اساتید به عمل آمده است. طی فرایند کدگذاری توسط نرم افزار MAXQDA و یادداشت های محقق در طی تحقیق در مجموع 11 و 15 تم اصلی به ترتیب در خرید کانال ها آفلاین و آنلاین استخراج شده است. نتایج نشان می دهد، کد "آزادی عمل" که در تم اصلی "بهبود سوگیری فروشنده" قرار دارد با 5 فراوانی و کد " تخفیف واقعی" شامل تم اصلی "تقویت وفاداری/ لذت/ صرف جویی" می باشد با 4 فراوانی جز کدهای با بیشترین فراوانی در کانال آفلاین محسوب می گردند. همچنین کد "تصاویر با کیفیت/ واقعی" که در تم اصلی " بهبود ریسک" قرار دارد با 6 فراوانی و کد "مقایسه کالاهای مشابه" شامل تم اصلی "بهبود عدم مقایسه" می باشد با 6 فراوانی جز کدهای با بیشترین فراوانی در کانال آنلاین، بر اساس طبقه بندی راه کارهای بهبود تجربه های منفی قیمت و راه کارهای تقویت تجربه های مثبت قیمت مشتریان در کانال های چندگانه را داشته اند. این کدها حاصل درگیری عمیق محقق با موضوع پژوهش مطالعات و یاداشت برداری های (مموها) پژوهشگر در فرایند پژوهش می باشد.

  کلیدواژگان: بهبود تجربه های منفی قیمت، تقویت تجربه های مثبت قیمت، کانال های چندگانه، خرده فروشی، مدیریت تجربه قیمتی
 • زهرا قندهاری، محمدرضا کریمی علویجه*، عبدالرضا میری، کامبیز حیدرزاده صفحات 277-310

   هدف این پژوهش واکاوی کیفی مولفه های آمیزه خرده فروشی در فروشگاه های زنجیره ای است. به منظور کشف و شناسایی نقطه نظرات خبرگان صنعت خرده فروشی، از روش تحقیق کیفی با رویکرد تحلیل مضمون به دلیل تناسب آن با پژوهش مزبور استفاده شده است. بیست و پنج نفر از متخصصان و مدیران صنعت خرده فروشی کشور که بیش از 5 سال سابقه کاری در این حوزه بودند به روش قضاوتی و غیر احتمالی تا رسیدن به اشباع نظری برای مصاحبه انتخاب شدند. لازم به ذکر است، تحلیل داده ها از طریق فرایند کدگذاری در سه مرحله انجام گرفت. پس از تحلیل های صورت گرفته از میان 334 مفهوم اولیه، 24 مقوله و در نهایت 7 مضمون اصلی در این پژوهش شناسایی و استخراج گردید. یافته ها حاکی از آن است که مولفه های آمیزه خرده فروشی در فروشگاه های زنجیره ای شامل: طراحی فروشگاه، خدمات، قیمت گذاری، مکان، مدیریت کالا، ارتباطات و منابع انسانی است. از سوی دیگر، طی تحلیل های انجام گرفته در طی پژوهش، 8 مقوله که شامل زمان سفارش گذاری چیدمان کالا، نیاز به احترام شخصی، میزان درآمد افراد ساکن در هر منطقه، قیمت گذاری موقعیتی، وجود محدودیتهای فرهنگی در ارائه کالا، تبلیغات نمایشی، تبلیغ در شبکه های اجتماعی، دانش و رضایت پرسنل فروش برای اولین بار در این پژوهش شناسایی گردید که در دیگر تحقیقات صورت گرفته در این صنعت مشاهده نگردید.

  کلیدواژگان: آمیزه خرده فروشی، صنعت خرده فروشی، فروشگاه های زنجیره ای، تحلیل مضمون، رویکرد کیفی
 • اسماعیل مزروعی نصرابادی* صفحات 311-333
  اهداف
  زنجیره تامین فرش ماشینی در سال های اخیر با نوسانات زیادی روبرو بوده است. یکی از مهم ترین نوسانات، اثر موجی است که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. اثر موجی تبعات منفی زیادی برای زنجیره تامین فرش ماشینی داشته است در نتیجه آینده پژوهی سناریوهای محتمل آن در آینده ضرورت بالایی دارد و هدف اصلی این تحقیق است.
  روش مطالعه
  این تحقیق در صنعت فرش ماشینی ایران اجرا شده است. داده ها در طی 4 مرحله و بر اساس نظر خبرگان و به صورت میدانی گرداوری شده است. برای آینده پژوهی از نرم افزارهای میک مک و سناریوویزارد استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج مصاحبه نشان داد که 15 پیشران برای اثر موجی در زنجیره تامین وجود دارد که 12 پیشران بر اساس خروجی نرم افزار میک مک به عنوان پیشران های مهم انتخاب شدند. 4 سناریوی سازگار برای آینده اثر موجی مشخص شدند که یک سناریو مطلوب (زنجیره تامین استوار)، دو سناریو نامطلوب (زنجیره تامین لرزان و زنجیره تامین متزلزل) و یک سناریو حد وسط (زنجیره تامین حیران) است.
  نتیجه گیری
  برای تحقق سناریوی مطلوب و جلوگیری از سناریوهای نامطلوب باید انعطاف پذیری در زنجیره تامین ایجاد شود. این موضوع از طریق مواردی مانند استفاده از تکنولوژی به روز، همکاری، تسهیلات پشتیبان امکان پذیر است.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین، فرش ماشینی، اثر موجی، آینده پژوهی
 • مرتضی موقر*، محسن علیزاده ثانی، زینب اندواری صفحات 335-359

  پرستاران درخط مقدم ارائه خدمات دربیمارستان‎ها قراردارند.بروزرفتارهای اخلاقی توام با تاب‎آوری لازمه ایفای وظایف سخت و درشرایط دشوار محیط شغلی، خصوصا درقبال بیماران می‎باشد. تحقیقا همسویی و تناسب سبک رهبری مدیران با مقتضیات افراد و محیط شغلی مربوطه حائز اهمیت اساسی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر رهبری امنیت‎ مدار بر رفتارهای اخلاقی پرستاران با نقش واسط تاب‎آوری پرستاران بوده است. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی و ابزار جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه بوده است. جامعه آماری تحقیق، پرستاران بیمارستان های دولتی استان مازندران بوده اند که ازبین آنها با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونه حاوی 310 پرسشنامه قابل تحلیل جمع آوری و مورد بررسی وتحلیل قرار گرفت. جمع ‎آوری داده‎ها با استفاده از سه پرسشنامه رفتار اخلاقی گریگوری سی پتی (1990)، تاب آوری فردی کانر و دیویدسون (2003) و رهبری امنیت مدار کومب (2010) صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS22 و PLS3 و Excel استفاده شده است. آلفای کرونباخ بدست آمده از پرسشنامه 949/0 است. نتایج پژوهش با توجه به ضرایب معناداریZ و ضرایب مسیر، نشان می‎دهد رهبری امنیت مدار بر رفتارهای اخلاقی پرستاران با ضریب معناداری 252/6 اثر مثبت و معناداری می‎گذارد. همچنین نقش تعدیلگری متغیر تاب‎آوری فردی در رابطه‎ی میان تاثیر رهبری امنیت مدار بر رفتارهای اخلاقی پرستاران، با ضریب معناداری 078/8 نیزمورد تایید قرار گرفت. در پایان پژوهش پیشنهاداتی برای مدیران در سازمان‎های مربوطه و نیز برای محققین آتی ارائه گردیده است.

  کلیدواژگان: رفتارهای اخلاقی پرستاران، بیمارستان، تاب آوری فردی، رهبری امنیت مدار
 • محمدرضا حمیدی زاده*، یعقوب ولی پور شب خانه، شیوا دادبه صفحات 361-385

  از آنجاکه صنعت خودرو در کشور، صنعتی رو به رشد از لحاظ کیفیت و کمیت می باشد، همواره با مسئله نوع خدمات و کیفیت آن درگیر است. در این پژوهش تلاش شده است تا با تبیین چندسوتوان سازی خدمات پس از فروش با ادراک مشتریان از کیفیت خدمات، رضایت، نگهداشت و وفاداری مشتریان به ارائه الگو پرداخته شود. پژوهش حاضر از منظر هدف، جنبه کاربردی و از جهت نوع داده ها و نحوه گردآوری آنها توصیفی کمی -پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، مشتریان نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش رامک یدک بودند. حجم نمونه با استفاده از روش کوکران 372 نفر تعیین که پرسش نامه ها، بین مشتریان توزیع و جمع آوری شد. تحلیل داده ها و آزمون فرضیات با استفاده از SPSS و AMOS صورت گرفته است. مطابق تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، بین سازه های مدل پژوهش بر اساس عملکرد نمونه های پژوهش، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و این مورد نیز رضایتمندی و نگهداشت مشتری با ادراک از کیفیت محصول مطابق انتظارات مشتری بر یکدیگر تاثیرمعنادار می گذارند، فرضیه تاثیر خدمات پس از فروش بر وفاداری مشتریان معنادار شناخته نشد زیرا عواملی به جز کیفیت خدمات بر وفاداری تاثیرگذار است. با توجه به موقعیت یابی محصول برحسب رویکرد عملکرد-اهمیت در دو زمینه تامین لوازم و قطعات یدکی و رفتار مدیریت، عملکرد بالایی داشته است. عوامل بازرسی دقیق و کمک های فنی مناسب، خدمات تلفنی/آنلاین، وجود حمایت های بالادستی، تامین لوازم و قطعات یدکی و کیفیت تعمیرات، عوامل کلیدی در قدرت و نفوذ شرکت برای خدمات پس از فروش هستند که در تناسب با رفتار کارکنان جلوه گر می شود.

  کلیدواژگان: چندسوتوان سازی، خدمات پس از فروش، ادراک از کیفیت خدمات، رضایتمندی، وفاداری
|
 • Maryam Mohammadalizade, MohammadJavad Taghipourian *, Behzad Farokh Seresht Pages 7-27

  Today, the development of countries is based on creativity, innovation and entrepreneurship. Considering the need of organizations for the existence of entrepreneurial and innovative leaders in the conditions of complex, dynamic and absolute environment and according to the characteristic of inhibiting creativity and innovation of poisonous leadership in the work environment, the predisposing factors of the emergence of this type of leadership using the metacombination technique, as a system review It was checked in seven steps.In order to evaluate and select the investigated studies more accurately, among 480 articles, 33 articles were selected as the basis of the study. Based on the analysis done, with a systematic review and content analysis of the texts of 33 selected articles, 167 antecedents of toxic leadership in organizations were identified in four main variables and fourteen sub-variables. The main variables included: the individual characteristics of the leader (with seven variables), the characteristics of the followers (with four variables), the characteristics of the organization (with two variables) and the characteristics of the extra-organizational environment (with one variable). According to the findings of the present research, in order to move organizational leadership towards entrepreneurial and innovative leadership in tourism organizations, it is worthy and necessary to pay attention to the identified antecedent factors of toxic leadership as obstacles to the emergence of entrepreneurial and innovative leadership in this research. It must be done.

  Keywords: Toxic leadership, helplessness of the followers, leader, Meta- Synthesis
 • Hadi Esmaeili Ahangarkolaei, Mohammad Valipour Khatir, Iraj Mahdavi Pages 8-37

  Today, production, especially in the clothing industry, is undergoing rapid and continuous changes in customer needs. With the increasing customization of products, the production paradigm has shifted to increasing decentralization and socialization. Social manufacturing is a new paradigm in production systems that is decentralized, participatory, service-oriented, collectively-based, intelligent, and customized. In social production, the active customer is identified as a person who is both producer and consumer, and can contribute to the entire life cycle of a personalized product. This study seeks to explain the factors affecting the establishment of a social manufacturing system in the Iranian clothing industry. The purpose of this study is practical and the effective factors on the establishment and implementation of social manufacturingn system were identified by studying the literature and opinions of experts. 21 factors influencing the establishment of this system in the Iranian clothing industry were confirmed. In this paper, a fuzzy Dematel-ISM method is used to identify and investigate the interrelationship between criteria and to classify them. As a result, "shared production business model design" and "production credibility assurance" as well as the "macro clothing industry plan" have the most interaction with other factors such as "training", "cloud manufacturing platform", "configuration and organization platform" and "managing information system and shared data" will have the most impact on the system. On the other hand, factors such as "collaborative production management", "social networks", and "customer social relationship management" are the most influenced by the social production system.

  Keywords: Social Manufacturing, Shared production, Dematel-ISM, Apparel industry
 • MohammadSadegh Movahedifar, Maryam Taghvaeeyazdi *, Mohammad Salehi Pages 30-66

  In today's world, technological intelligence is one of the undeniable requirements for technological businesses. This research was carried out with the aim of designing and validating a technology intelligence measurement tool in technological businesses with a practical purpose and a mixed method with an exploratory approach. In the qualitative section, the statistical population includes 14 high-level managers of technological businesses in the Fawa area using a targeted snowball sampling method, and in the quantitative section, 385 managers in the technological business areas of the Fawa area in Tehran were selected using a simple random sampling method. The tool of the qualitative phase is a semi-structured interview that was conducted using the grounded theory method with a systematic approach and coding method by MaxQDA2020 software. A paradigm model with 17 dimensions and 55 components was presented and questions based on it were designed. Form, content and construct validity were confirmed by Cronbach's alpha method and composite reliability. SPSS21 and Samartpls3 software were used for statistical analysis and confirmatory factor analysis. After validity and reliability, a questionnaire with 17 dimensions and 41 items was designed. The results show that the designed tool has good validity and reliability and can be used as a suitable tool for establishing and evaluating technology intelligence in technological businesses.

  Keywords: Technology intelligence, validity, reliability, questionnaire, tool making
 • AliAsghar Ahmadi, Parvaneh Gelard *, Serajojloldin Mohebi Pages 67-98

  The aim of this study was to design a model for empowering hospital managers with a productivity approach. The statistical population of the study includes experts (with at least 10 years of management experience in Mazandaran University of Medical Sciences and affiliated hospitals) and university professors. The statistical sample was selected by a purposeful judgment method of 14 people. Data collection tools included library studies and semi-structured interviews with experts. The validity of the interview questions was confirmed by the content method and its reliability was confirmed by the retest method (0.87). The empowerment model of hospital managers was drawn with a productivity approach, and at the end, a theory based on 18 theorems was created. Based on the calculated model, causal conditions (including "organizational foresight", "agile organizational structure", "transformational leadership", and "organizational opportunity for empowerment"), central category (empowerment of hospital managers), contexts (including "access to resources") "Empowerment", "Establishing an active motivational system", "Justice-oriented in the organization", and "Modeling the role for managers"), contextual factors (including "internal factor of empowering managers" and "external factor of empowering managers"), strategies (including "holding courses "Empowering managers", "Establishing a succession system", "Delegating and delegating responsibilities", and "Job value creation for managers"), and the consequences (including "individual productivity of managers" and "organizational productivity of managers") are explained in a paradigm model. Finally, the relationships between them were drawn in the selected model. Finally, suggestions based on strategies for implementing the model of empowering managers with a productivity approach were presented.

  Keywords: Empowerment, Managerial Empowerment, University of Medical Sciences, Foundation data theorizing
 • Shahab Dadgarnejad *, Jahangir Yadollahi Farsi Pages 99-124

  Innovation is a key source of competitive advantage in social enterprises and their success depends on pursuing new innovations. Research in social business has accelerated in the past two decades but Previous research has focused more on how social businesses create and absorb value. Business model innovation has become one of the most important trends in business research but little research has been done on innovation in the social business model. Therefore, the present study was conducted to investigate the drivers of business model innovation in social enterprises. The phenomenological qualitative research method was used as the research method and 12 social companies were selected by purposive sampling. Data were collected using semi-structured interviews. Analysis of the collected data indicates that the drivers of business model innovation in social companies include two categories of factors. Environmental factors that including business environment, environmental dynamics, ICT development, target community, macro-environmental forces and key stakeholders. And internal factors that include business sustainability, corporate social responsibility, key resources, key activities, customer relations, and revenue. The findings of this study show that the drivers of innovation in the business model have different dimensions and applications which can be exploited from the perspective of researchers, policy makers as well as social companies.

  Keywords: Innovation drivers, social enterprises, Business Model, phenomenology, business model innovation drivers
 • Ghazale Moghare Abed, Kambiz Heidarzadeh *, Yazdan Mansourian, Mohsen Khounsiavash Pages 125-164

  Packaging and consumer reactions to it, is one of the most important issues for marketing researchers and practitioners. The purpose of this study is to evaluate the consumer reactions to different packaging elements. The present study is a mixed research with an experimental approach. In the quantitative method, experimental research and in the qualitative method, grounded theory is used and the research consists of two designs 2×2×2 and 2×2. The research data were collected from 240 and 120 university students in Tehran. In the qualitative method, a total of 210 codes and 194 coded segments were obtained. Findings indicate that each of the packaging elements examined, independently and interactively can create special reactions in consumers and affect purchase intention and willingness to pay. Moreover, the effects of each of these variables on purchase intention were greater than their effects on willingness to pay. Also the categories of aesthetic effects, psychological effects, claim believability and attention to consumer expectations are of the highest importance in packaging design. Finally, it was found that related picture; ornate typeface, high wavelength color (red color), strong product claim and large number of product image had a greater impact on purchase intention and willingness to pay and were preferable to other packages.

  Keywords: Experimental Research, Mixed Research, Packaging, Purchase Intention, Willingness to Pay
 • Sohrab Safari, Maryam Taghvaeeyazdi *, Reza Uosefi Pages 165-196

  Organizational excellence and youthfulness guarantee the coherence and synergy of organizational systems. The main purpose of this study is to present a paradigm model of organizational excellence with a youthful approach in the disciplinary command of Mazandaran province in a qualitative paradigm. The research method is qualitative and of data foundation theory (grounded theory). The nature of the present study is exploratory and qualitative data has been used in it. The statistical population of the study is experts in organizational excellence issues active in the field of university and disciplinary command. In this regard, the researcher used the snowball method to achieve theoretical saturation, which was achieved after in-depth interviews with 10 elites and experts. The main findings of the study indicate that organizational excellence has four dimensions (organizational performance excellence, technological excellence, community excellence and NAJA staff excellence) and of seventeen components (command effectiveness, improving process standards, improving protection standards, reducing crime, increasing security, Increasing people's trust in NAJA, people's satisfaction, process intelligence, use of modern technology, strengthening information integration infrastructure, improving the capabilities of employees and managers, reducing domestic crime, promoting moral and cultural values, promoting professional and organizational values, promoting Religious and spiritual values and increase job satisfaction). Finally, it is suggested that the Disciplinary Command, in order to achieve higher performance, place more emphasis on the excellence of its staff through youthfulness in order to create greater capacity for excellence.

  Keywords: Organizational Excellence, youthfulness, disciplinary command
 • Hanieh Arazmjoo *, Hamidreza Pirmorad Pages 197-219
  Objectives
  Developing a dynamic and step-by-step model to improve the readiness of organizations to implement strategic plans, is an important issue that has not been yet considered by researchers. The implementing of operational management methods in combination with maturity models based on the conceptual models of change readiness led to the development of a new model in this field.
  Method
  In this longitude survey study, by reviewing 14 maturity reference models, an evolutionary model was developed to evaluate and improve the readiness of strategic changes by covering their weaknesses and paying attention to the efficiency of the model in the context of Iranian public organizations. After reviewing the theoretical foundations, interviews with senior managers of the Ministry of Energy (ministers and deputy ministers and CEOs of current and former parent companies) as well as utilizing the elite capacity in universities and the presence of researchers in the executive team of the change program, the theoretical gap in existing models through developing of strategic change readiness model (ATRA) identified and solved.
  Results
  The process of developing the prescriptive model of strategic change readiness was described in six steps, Including: Explaining the levels of maturity model, identifying criteria, evolutionary processes, identifying gaps, explaining strategies and finally the step-by-step implementation model
  Conclusion
  By using this model, change agents can prepare the conditions for implementing change in the organization by spending minimal resources in a short period of time and have an operational plan from start to finish.
  Keywords: Strategic change readiness, Maturity model design, Executive framework design, Strategic implementation, Change readiness maturity model, Longitudinal case study
 • Abolghasem Ebrahimi, Nazanin Masoudi * Pages 221-246
  The pervasiveness of the Internet in the new age and the increasing access of customers to electronic facilities in an interaction with companies acts like a double-edged sword. Service industries through this tool increase the quality, speed and diversity of their communication with customers, and customers also use this tool to meet the needs, interaction and sometimes taking revenge of companies. The aim of this study is to identify the antecedents and consequences of electronic revenge of customers in the hotel industry via grounded theory approach. This pragmatic research is a cross-sectional time horizon research and its statistical population is encompassing complaining customers of domestic hotels (using an interview approach and a questionnaire) and all domestic and international researches conducted on various aspects of customer retaliation in service industry and especially hotel industry. Findings of grounded theory approach, via open, Axial and selective coding approach, shows that there are 59 non-duplicate conceptual codes that are fallen into six categories including causal, contextual, intervening, Axial, action / reaction, and consequential categories.
  Keywords: Customer Revenge, Customer Electronic Revenge, grounded theory
 • Hanieh Fathi, Mohsen Nazari *, MohammadRahim Esfidani Pages 247-276

  Retailers need to identify the positive and negative price experiences of customers in retail stores with multiple channels and more importantly, they need to manage these positive and negative price experiences. So, in this research, the Customer Price Experience management in multiple channels is discussed. This research was conducted with a single qualitative approach, interpretive philosophy and theme analysis. The statistical population of the research includes clients of managers and professors of marketing and pricing of retailers. The sampling method is targeted and selective sampling method with maximum diversity. MAXQDA 2020 software has been used to extract 11 and 15 main themes in offline and online shopping, respectively. According to the findings, the codes of freedom of action (main theme: improving seller bias) (5 referrals) and real discount (main theme: enhancing loyalty/pleasure/saving) (4 referrals), in the offline channel, and images codes with quality/genuine (main theme: improving risk) (6 referrals), comparing similar goods (main theme: improving non-comparability) (6 referrals), in the online channel the most frequent in terms of the number of references, based on the way classification There have been works to improve negative price experiences and ways to enhance customers' positive price experiences in multiple channels. These codes are the result of the researcher's deep involvement with the research subject of the researcher's studies and notes (memos) in the research process.

  Keywords: Enhancing Positive Price Experiences, Improving Negative Price Experiences, Multiple Channels, Price Experience Management, Retail. um expectations of customers
 • Zahra Ghandehari, MohammadReza Karimi Alavijeh *, Abodlreza Miri, Kambiz Heidarzadh Hanzaee Pages 277-310

   Present study seeks to investigate the components of retailing mix in chain stores in Iran. In this study, Qualitative research method thematic analysis approach was applied to explore the point of view of participants from chain stores, it has been selected because of its suitability for the purpose of research. On the whole, 25 the participants, who were specialists in the retailing industry and have five years of experience in this filed, were selected based on non-probability and Judgmental sampling method for further deep interview. It should be noted, data were analyzed by using coding in different steps. Out of a total of three hundred and thirty-four open codes, twenty categories and finally seven themes were extracted. The findings indicate that, the components of retailing mix in chain stores in Iran is made up of seven components including Store design, services, pricing, location, product management, communications and human resources. Eight categories also involve ordering time of product arrangement, need for personal respect, income of people living in each area, situational pricing, cultural restrictions on product delivery, display advertising, advertising on social networks, knowledge and satisfaction of sales staff for first time has been observed in this research.  

  Keywords: Retailing mix, Retail industry, Chain stores, Thematic analysisوQualitative approach
 • Esmaeil Mazroui Nasrabadi * Pages 311-333
  Objectives
  The supply chain of machine-made carpets has faced many fluctuations in recent years. One of the most important fluctuations is the ripple effect that has been observed in recent years. The ripple effect has had many negative consequences for the machine made carpet supply chain, so future research of possible scenarios in the future is highly necessary and is the main purpose of this study.
  Methods
  This study was conducted in the machine-made carpet industry of Iran. The data were collected in 4 stages based on the opinion of experts. Micmac and ScenarioWizard software were used for future research.
  Results
  The results of the interview showed that there are 15 drivers for the ripple effect in the supply chain, of which 12 drivers were selected as important drivers based on the output of Micmac software. Four consistent scenarios for the future of the ripple effect were identified as one favorable scenario (robust supply chain), two unfavorable scenarios (unstable supply chain and shaky supply chain) and one mid-range scenario (astonished supply chain).
  Conclusion
  In order to achieve the desired scenario and prevent unfavorable scenarios, flexibility must be built in the supply chain. This is possible through the use of up-to-date technology, collaboration, and backup facilities.Keywords: supply chain; machine made carpet; ripple effect; future study
  Keywords: Supply chain, machine made carpet, ripple effect, Future Study
 • Morteza Movaghar *, Mohsen Alizadeh Sani, Zeinab Andevari Pages 335-359

  Nurses, are at the forefront of providing services in hospitals. According to research, the alignment and suitability of the leadership style of managers with the requirements of people and the relevant work environment is of fundamental importance.The aim of this study was to investigate the effect of security leadership on ethical behaviors of nurses with the role of nurses' resilience intermediate.In terms of purpose, this study was applied and descriptive in terms of data collection method and correlation and data collection tool was also a questionnaire.The statistical population of the research was the nurses of the public hospitals of Mazandaran province, from which a sample containing 310 analyzable questionnaires was collected and analyzed using the Karjesi and Morgan table.Data were collected using three questionnaires: Gregory C. Petit's Ethical Behavior Questionnaire (1990), Connor and Davidson's Individual Resilience (2003) and Combe's Security Leadership (2010). SPSS22, PLS3 and Excel software have been used to analyze the data. Cronbach's alpha obtained from the questionnaire was 0.949. The results of this study, considering the significant Z coefficients and path coefficients, show that security-oriented leadership has a positive and significant effect on nurses' ethical behaviors with a significant coefficient of 6.252.Also, the moderating role of individual resilience variable in a relationship between the effect of security-oriented leadership on nurses' ethical behaviors with a significant coefficient of 8.078 was also confirmed. At the end of the research, suggestions have been presented for managers in relevant organizations as well as for future researchers.

  Keywords: Ethical Behaviors of Nurses, hospital, Individual resilience, Security-oriented leadership
 • MohammadReza Hamidizadeh *, Yaghoub Valipour Shabkhane, Shiva Dadbeh Pages 361-385

  Since automobile industry in the country is growing in terms of quality and quantity, it is involved with the complexity of services. In this research, we tried to examine the impact explanation of multi-dexterity maker of after-sales services, especially after - sales services on perceptions of quality and its effect of customer satisfaction, maintenance and loyalty. This study is an applied one from the perspective of purpose and is descriptive - survey in terms of data type and collection method. Statistical population of the study was customers of after sale authorized dealers. The sample size using Cochran formula was 372. Data analysis and hypothesis testing are done using SPSS and AMOS. According to data analysis and hypothesis testing, there is a positive and significant relationship between construction of research model on the basis of the performance of the research samples, as well as the satisfaction and retention of customers with perception of product quality according to customer expectations. Due to the position of the product in terms of different parameters, after sale services in term of loyalty of customers was not significant. Performance - importance approach in two fields of supply and spare parts and manager’s behavior, has high performance. careful inspection and appropriate technical assistance, telephone /online services, presence of higher level supports, supply of equipment and spare parts, and the quality of repairs are key factors in the power and influence of the company for after - sales services appear proportionate to employee behavior.

  Keywords: Multi-dexterity maker, After-sales services, Perception of service quality, satisfaction, Loyalty