فهرست مطالب

نشریه خانواده و بهداشت
سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 39، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/04
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقایسه وضعیت سلامت روان دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در دوران شیوع بیماری کرونا
  حمیرا اکبرزاده*، کلثوم اکبرنتاج بیشه، محمدطاها سعادتی راد صفحه 2
  مقدمه

  این پژوهش به منظور بررسی وضعیت سلامت روان دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در دوران شیوع بیماری کووید-19 انجام شده است.

  روش پژوهش: 

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی و با هدف مقایسه وضعیت سلامت روان دانشجویان پرستاری و مامایی در دوران شیوع بیماری کووید 19 انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد ساری بود. که به علت محدود بودن جامعه پژوهش، نمونه گیری از طریق سرشماری انجام شد. به این ترتیب که بعد از تصویب طرح و اخذ کد اخلاق، فرم الکترونیک پرسش نامه ها به انضمام فرم رضایت آگاهانه جهت شرکت در مطالعه با استفاده از نرم افزار آنلاین پرس لاین طراحی شد و لینک پرسشنامه از طریق شبکه های اجتماعی (تلگرام، واتساب و اینستاگرام) در گروه های دانشجویی بارگزاری گردید

  یافته ها

  میانگین نمره سلامت عمومی در دانشجویان پرستاری برابر با 20.13±12.57 و در دانشجویان مامایی برابر با 23.79±12.74 بود که از لحاظ آماری بین میانگین نمره سلامت عمومی دانشجویان پرستاری و مامایی تفاوت معنادار آماری وجود داشت (p-value<0.05) که نشان از سلامت عمومی بهتر در دانشجویان پرستاری داشت.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد سطح سلامت روان در دانشجویان مامایی نسبت به دانشجویان پرستاری مناسب نمی باشد . با توجه به اینکه دانشجویان پرستاری و مامایی بیشترین تعامل و ارتباط درمانی را از نظر روحی با بیماران تجربه می کنند ، لذا اختلال در سلامت روان آنان منجر به آسیب جدی به بدنه نظام سلامت خواهد شد. لذا پیشنهاد می گردد با فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت این دانشجویان از جمله انجام مشاوره های گروهی راه حل محور بر ارتقاء سلامت روان این دانشجویان مداخلاتی صورت گیرد.

  کلیدواژگان: پرستاری، دانشجو، سلامت روان، کووید19، مامایی
 • مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و رژیم درمانی مبتنی بر مدل رفتاری بر تنظیم هیجانی و تصویر بدنی در افراد مبتلا به اختلال پرخوری
  سجاد ایرانی، بهمن اکبری گوابری*، عباس ابوالقاسمی، عباس بخشی پور صفحه 3
  مقدمه

  تنها درصد کمی از افراد مبتلا به اختلالات خوردن به درمان شناختی-رفتاری استاندارد پاسخ مثبت داده اند. این مطالعه به مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و رژیم مبتنی بر مدل رفتاری در تنظیم هیجان و تصویر بدن در افراد چاق مبتلا به اختلال پرخوری می پردازد.

  روش پژوهش:

   این پژوهش با طرح پیش آزمون با گروه کنترل انجام شد. 30 نفر از افراد چاق مبتلا به اختلالات پرخوری مراجعه کننده به کلینیک های تغذیه شهر رشت به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. گروه های آزمایشی به ترتیب طرحواره درمانی و مداخلات رژیم مبتنی بر مدل رفتاری دریافت کردند، در حالی که گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکردند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های سبک های تنظیم هیجان طرحواره های ناسازگار، پرسشنامه نگرانی تصویر بدن و شاخص توده بدن بود. داده ها قبل، بعد و در طول دوره پیگیری جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کوواریانس با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد.

  یافته ها

  طرحواره درمانی و رژیم درمانی مبتنی بر مدل رفتاری هردو در کاهش اختلالات خوردن و تصویر بدن موثر بودند. تفاوت های معناداری در خرده مقیاس های خودسرزنشگری و فاجعه سازی بین روش های درمانی وجود نداشت، اما طرحواره درمانی تاثیر بیشتری داشت. در خرده مقیاس های دیگر اثرگذاری درمان ها مشاهده نشد، به استثنای خرده مقیاس تمرکز مجدد مثبت که رژیم درمانی رفتاری تاثیر مثبت داشت.

  نتیجه گیری

  باتوجه به نتایج به دست آمده می توان گفت هر دو درمان در کاهش نگرانی از تصویر بدنی موثر عمل کرد اما برای تنظیم هیجان، اثربخشی دو درمان در خرده مقیاس های مختلف نتایج متفاوتی داشت.

  کلیدواژگان: طرحواره درمانی، رژیم درمانی، تصویر بدنی، اختلال پرخوری
 • فاطمه مینا*، محمدرضا بردیده صفحات 11-20
  مقدمه

  یکی از جمله عواملی که امروزه همه جوامع و خصوصا جامعه ما با آن روبرو بوده و زمینه ساز مشکلات زیادی شده، گرایش روزافزون نوجوانان به رفتارهای پرخطر است. پژوهش  حاضر با هدف پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس بدنظمی هیجانی و خودمتمایزسازی در نوجوانان دختر انجام شد. روش پژوهش حاضر همبستگی بود. 

  روش پژوهش: 

  جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه نوجوانان دختر شهر شیراز بودند که از بین آنها تعداد 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه رفتارهای پرخطر، مقیاس اولیه دشواری در تنظیم هیجان و پرسشنامه خود متمایزسازی گردآوری شد. برای تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین بدنظمی هیجانی و گرایش به رفتارهای پرخطر ارتباط معنی داری وجود دارد، بین خودمتمایزسازی و گرایش به رفتارهای پرخطر ارتباط معنی داری وجود دارد، در نهایت ضریب همبستگی چندگانه برابر با 404/0=MR و ضریب تعیین برابر با 163/0=RS بود که در سطح 017/0>p معنی دار بود. به عبارتی 3/16% از واریانس مربوط به گرایش به رفتارهای پرخطر به وسیله متغیرهای مذکور تبیین شد.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این پژوهش می توان به وسیله بدنظمی هیجانی و تمایزیافتگی، میزان گرایش دانش آموزان به رفتارهای پرخطر را پیش بینی کرد.

  کلیدواژگان: بدنظمی هیجانی، خودمتمایزسازی، رفتارهای پرخطر، قلدری، مصرف الکل
 • نسرین مجابی، نسرین باقری*، سیمین بشردوست صفحات 40-54
  مقدمه

  شکوفایی انسان می تواند یک هدف جدید مراقبت های بهداشتی باشد که پرستاران می توانند بر روی افراد مبتلا به سرطان اعمال کنند هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بسته ارتقای سلامت براساس شکوفایی بر استرس ادراک شده و خودمراقبتی بیماران مبتلا به سرطان کلیه بود.

  روش پژوهش:

   این پژوهش، از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه افراد مبتلا به سرطان کلیه عضو انجمن سرطان کلیه شهر تهران در سال 1400-1401 بودند که 30 نفر به روش هدفمند انتخاب و به گروه آزمایش و گروه گواه به شیوه ی تصادفی تخصیص یافتند. بسته ارتقای سلامت براساس شکوفایی بر روی گروه آزمایش اجرا شد. از پرسش نامه های استرس ادراک شده و خود مراقبتی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. داده ها با نرم افزار22 SPSS و با استفاده از تحلیل واریانس یا اندازه گیری مکرربررسی شدند.

  یافته ها

  نتایج حاکی از آن است که بین میانگین نمرات استرس مثبت (56/0=ɳ2)، استرس منفی (28/0=ɳ2)، رژیم غذایی (18/0=ɳ2)، رژیم دارویی (22/0=ɳ2) بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی دار مشاهده شد. اما بین میانگین برچسب مواد غذایی و مدیریت بیماری بین گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معنی دار مشاهده نشد. بسته ارتقا سلامت براساس شکوفایی، استرس ادراک شده را در بیماران مبتلا به سرطان کلیه به صورت پایدار کاهش داده است و رژیم غذایی و رژیم دارویی را به صورت پایدار افزایش داده است.

  نتیجه گیری

  بسته ارتقای سلامت براساس شکوفایی بر استرس ادراک شده و رفتارهای خودمراقبتی از نوع رعایت رژیم غذایی و دارویی برای بیماران مبتلا به سرطان کلیه سودمند است.

  کلیدواژگان: ارتقای سلامت، استرس ادراک شده، خود مراقبتی، سرطان کلیه، شکوفایی
 • اکبر نصراللهی کاسمانی، امیرحسین شیرافکن*، رمضان حسن زاده صفحات 55-73
  مقدمه

  ترس از تماس نداشتن و جدایی از گوشی هوشمند باعث عوارضی در جوانان می شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه اعتیاد به فضای مجازی و کیفیت زندگی بابی موبایل هراسی (نوموفوبیا) انجام شد.

  روش پژوهش:

   توصیفی-تحلیلی ازنوع همبستگی و جامعه آماری کلیه دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران مشغول به تحصیل در نیمسال اول 1398 با جمعیت 2756 نفربود که تعداد 340 نفر با استفاده از جدول کرجسی مورگان به عنوان نمونه تعیین شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های کیفیت زندگی WHOQOL-SF36 ، اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی مبتنی بر موبایل خواجه احمدی و همکاران و بی موبایل هراسی NMP-Q ییلدریم و کوریا بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن، پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره تحلیل شد.

  یافته ها

  نشان داد که بین اعتیاد به فضای مجازی و کیفیت زندگی رابطه معنادار و منفی (05/0>P، 38/0- = r)، بین اعتیاد به فضای مجازی و نوموفوبیا رابطه ی مثبت ومعنادار (05/0>P ، 52/0= r) و میان کیفیت زندگی و نوموفوبیا به میزان 23/0رابطه متوسط و منفی دیده شد. نتیجه رگرسیون خطی سلسله مراتبی با وارد نمودن متغیر نوموفوبیا، بر رابطه معنی داربین دو متغیر اعتیاد به فضای مجازی وکیفیت زندگی تاکید داشت (01/0=sig).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت با افزایش میزان اعتیاد به فضای مجازی بر میزان بی موبایل هراسی افزوده و از کیفیت زندگی کاسته می شود لذا پیشنهاد می گردد جهت ارتقاء سطح سواد رسانه ای جامعه به ویژه نسل جوان کشورمان، فرهنگ انتخاب و استفاده درست از رسانه های نوین به آنان آموزش داده شود.

  کلیدواژگان: اعتیادبه فضای مجازی، بی موبایل هراسی، دانشجویان، کیفیت زندگی
 • ارائه مدل پیشبینی مدیریت تعارضات بر اساس باورهای اساسی و همدلی در مشاوران: نقش واسطه ای انعطاف پذیری شناختی و پذیرش اجتماعی
  راضیه اسمعیلی، ناهید رضایی*، مهسا سادات کریمی صفحات 74-85
  مقدمه

  مدیریت تعارض ها یکی از مهم ترین مسائل حوزه ارتباطات در مدیریت جلسات مشاوره، در بین مشاورین حوزه روانشناسی می باشد، از این سو بررسی مدل پیشبینی مدیریت تعارضات بر اساس باورهای اساسی و همدلی با نقش واسطه ای انعطاف پذیری شناختی و پذیرش اجتماعی در مشاوران از اهمیت خاصی برخوردار است.

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و از لحاظ روش از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه پژوهش را کلیه مشاوران و روانشناسان شاغل در رشته مشاوره و روانشناسی شهر تهران که در بهار سال 1402 که در دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل بودند، تشکیل داد که از بین آنها به صورت در دسترس 224 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز، مقیاس باورهای اساسی کاتلین و اپستاین ، پرسشنامه مقیاس همدلی جردن و همکاران،  پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال، پرسشنامه پذیرش اجتماعی کراون و مارلو بود. روش تحلیل این پژوهش، تحلیل مسیر بود که با استفاده از آن روابط علی متغیرهای پژوهش بررسی شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد هر دو متغیر باورهای اساسی و همدلی رابطه منفی و معناداری (01/0<p) با مدیریت تعارض ها دارد. همچنین میزان شاخص CFI، GFI و NFI نیز بیشتر از 9/0 می باشد که نشان می دهند مدل اندازه گیری متغیرهای تحقیق، مدل مناسبی است و متغیرهای انعطاف پذیری شناختی و پذیرش اجتماعی توانست نقش واسطه ای در این بین ایفا کند.

  نتیجه گیری

  بنابراین بر اساس مدل پیشنهادی با تاکید هر چه بیشتر بر شاخص های انعطاف پذیری شناختی و پذیرش اجتماعی می توان از شدت تعارضات بین مشاور و مراجع کاست.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری شناختی، باورهای اساسی، پذیرش اجتماعی، مدیریت تعارض، همدلی
 • محمدجواد زحمتکش، سجاد رضائی*، اشکان ناصح صفحات 86-97
  مقدمه

  والدگری مجموعه ای پیچیده از فعالیت هایی است که به طور مجزا یا در تعامل با یکدیگر بر روی رشد کودک اثر می گذارند.این پژوهش نسخه فارسی مقیاس تجدید نظر شده دانش راهبرد های والدگری، ابزاری با پایایی و روایی مناسب است که در سال 1400 ترجمه و اعتباریابی شده است.

  روش پژوهش:

   پژوهش حاضر روی نمونه ای به حجم 330 والد (207 مادر و 123 پدر) و با هدف تعیین اعتبارسازه ای این مقیاس، اجرا گردید. همچنین به منظور تعیین قابلیت پاسخگویی نمرات نسخه فارسی KOPSS نسبت به آموزش دوره والدگری مثبت در یک مدرسه ابتدایی از 15 والد (9 مادر و 6 پدر) نمونه گیری هدفمند به عمل آمد. در قالب طرح پیش آزمون و پس آزمون تگ گروهی از این والدین، ابتدا پیش آزمون گرفته شد و سپس دوره آموزشی در قالب پنج جلسه دو ساعته آنلاین برگزار شد. پس از گذشت سه هفته از اتمام دوره، پس آزمون به اجرا درآمد.

  یافته ها

  ضریب همبستگی بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون شرکت کنندگان، برابر با 892/0=  و در سطح 001/0>  به دست آمد. ضریب آلفای کرونباخ استانداردشده برای نسخه فارسی KOPSS پس از حذف دو گویه به مقدار 717/0 محاسبه شد. در تحلیل عاملی تاییدی 11 گویه دیگر به دلیل بارعاملی ضعیف حذف شدند. در مدل نهایی KOPSS-20، شاخص های برازش محاسبه شده، همگی قابل قبول بودند. تحلیل کوواریانس تک متغیری آشکار ساخت KOPSS-20 قابلیت پاسخگویی نسبت به اثرات آموزش دوره والدگری مثبت Triple-P دارد و اندازه اثر این تفاوت در سطح بالایی قرار دارد.

  نتیجه گیری

  پژوهش حاضر نشان داد، KOPSS-20، ابزاری با اعتبار سازه ای رضایت بخش است و نسبت به اثرات مداخله و آموزش والدگری حساسیت و پاسخگویی دارد.

  کلیدواژگان: اعتبار سازه ای، دانش راهبردهای والدگری، قابلیت پاسخگویی
 • سمیه محمدوردی*، شیما حیدری صفحات 98-108
  مقدمه

  ارتباطات زناشویی نقش مهمی در سلامت و استحکام خانواده دارند. زوج درمانی شناختی رفتاری با اصلاح الگوهای شناختی و رفتاری می تواند در بهبود رضایت زناشویی موثر باشد. این پژوهش، با هدف، بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری بر تمایل و احقاق جنسی در زنان انجام شد.

  روش پژوهش:

   این تحقیق نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری 1 ماهه است. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان متاهل 19 تا 42 سال مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرکرج در 6 ماه اول سال 1401 بود. برای نمونه گیری، 30 نفر از گروه جامعه که برای مشکلات زناشویی مراجعه کرده بودند، به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی ساده در گروه های آزمایش و کنترل گمارده شدند، گروه آزمایش تحت 8 جلسه 1 ساعته زوج درمانی شناختی رفتاری قرار گرفتند اما گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه تمایل جنسی و پرسشنامه احقاق جنسی هالبرت بود. داده ها با استفاده از روش تحلیل روش تحلیل واریانس آمیخته تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد در گروه های مورد مطالعه در مرحله پس آزمون از نظر تمایل جنسی و احقاق جنسی تفاوت معنی داری وجود دارد؛ به طوری که زوج درمانی شناختی- رفتاری توانسته است موجب افزایش معنی دار نمرات تمایل جنسی و احقاق جنسی در گروه آزمایش شود (001/0 <p). به علاوه اثرات درمان با توجه به دوره پیگیری در همه شاخص های تمایل و احقاق جنسی پایدارتر بود.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، زوج درمانی شناختی رفتاری می تواند بر افزایش تمایل جنسی و احقاق جنسی زنان متاهل موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: زوج درمانی، زوج درمانی شناختی رفتاری، تمایل جنسی، احقاق جنسی
 • لیلا پیرمحمدی پو رفرد، راضیه اسمعیلی*، ملیحه بیدقی، مرضیه السادات زرگر مرادی صفحات 109-122
  مقدمه

  نگهداری از کودکان طیف اوتیسم، خانواده به ویژه مادران را با استرس، اضطراب و مشکلات گوناگون روبهرو مینماید، بنابراین با توجه به لزوم تحقیق در این خصوص هدف از پژوهش حاضر پیش بینی اضطراب فراگیر و اضطراب اجتماعی بر اساس انعطاف پذیری شناختی در مادران کودکان اوتیسم با نقش میانجی تنظیم هیجان بود.

  روش پژوهش:

   طرح پژوهش توصیفی همبستگی از نوع تحلیل مسیر است. جامعه پژوهش کلیه مادران کودکان اوتیسم که در 6 ماهه دوم سال 1401 به مراکز اوتیسم شهر تهران مراجعه کردند، بود که از بین آنها به صورت در دسترس 122 نفر دارای کودکان پسر 7 تا 11 سال، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر اسپیتزر و همکاران (2006)، مقیاس اضطراب اجتماعی کانر و همکاران (2000)، پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال (2010) و پرسشنامه تنظیم هیجان گروس و جان (2003) بود.

  یافته ها

  نتایج نشان داد انعطافپذیری شناختی با اضطراب فراگیر (44/0=-r و 01/0<p) و اضطراب اجتماعی (37/0-=r و 01/0<p) رابطه منفی و معنادار دارد و بین انعطافپذیری شناختی و تنظیم هیجان نیز (65/0=r و 01/0<p) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین رابطه منفی معناداری بین تنظیم هیجان و اضطراب فراگیر (42/0=-r و 01/0<p) و اضطراب اجتماعی (38/0-r= و 01/0=<p) به دست آمد. نتایج تحلیل مسیر جهت بررسی الگوی پیشنهادی، نشان داد تنظیم هیجان در رابطه انعطافپذیری شناختی با اضطراب فراگیر و اضطراب اجتماعی نقش میانجی دارد.

  نتیجه گیری

  باتوجه به نتایج می توان گفت، تنظیم هیجان به عنوان مولفه ای اثرگذار بر اضطراب فراگیر و اضطراب اجتماعی متاثر از انعطاف پذیری شناختی است.

  کلیدواژگان: اضطراب اجتماعی، اضطراب فراگیر، انعطاف پذیری شناختی، تنظیم هیجان، مادران کودکان اوتیسم
 • زهرا رسولی، مینا مجتبایی* صفحات 123-135
  مقدمه

  مداخلات آموزشی که باهدف درمان و التیام  انواع روابط انجام می شود  در اکثر موارد باعث سرزندگی فردی و میان فردی زوجین شده است.به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف اثربخشی رفتار درمانی شناختی بر صمیمیت و تنظیم شناختی هیجانی زوجین جوان شهر قزوین انجام گرفت.

  روش پژوهش: 

  روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون به همراه گروه کنترل است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل زوج های جوان مراجعه کننده به یکی از مراکز مشاوره و روانشناسی استان قزوین بود که از بین آنها 32  نفره (16 نفر آزمایش و 16 نفر کنترل) (متشکل از 8 زوج) به صورت غیرتصادفی با ملاک ورود و خروج، انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه صمیمیت باگاروزی و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی بود.  تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون پارامتری تحلیل کواریانس و با استفاده از نرم افزارآماری Spss22 صورت گرفت.

  یافته ها

  مولفه های صمیمیت اجتماعی- تفریحی و صمیمیت جسمانی، اثر زوج درمانی شناختی رفتاری بر دیگر مولفه های صمیمیت زناشویی در سطح 01/0 معنادار است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که نمرات پس آزمون به نسبت نمرات پیش آزمون در متغیر صمیمت زناشویی و ابعاد آن و نیز متغیرتنظیم شناختی هیجانات منفی و تنظیم شناختی هیجانات مثبت دارای اختلاف معناداری بود که این نتایج حاکی از اثربخشی رفتار درمانی شناختی بر صمیمیت و تنظیم شناختی هیجانی زوجین داشت.

  کلیدواژگان: تنظیم شناختی هیجان، زوج درمانی شناختی رفتاری، صمیمیت
|
 • Comparison of the mental health status of nursing and midwifery students of Islamic Azad University, Sari branch during the outbreak of the Corona disease
  Homeyra Akbarzadeh *, Kolsom Akbarnataj, Mohammadtaha Saadatirad Page 2
  Introduction

  this research The aim is to investigate the mental health status of nursing and midwifery students of Islamic Azad University, Sari Branch during the outbreak of the Covid-19 disease.

  Methodology

  This study is a descriptive-analytical that was conducted cross-sectionally with the aim of comparing the mental health status of nursing and midwifery students during the outbreak of the Covid-19 disease. The research population included all nursing and midwifery students of Sari Azad University. Due to the limited research population, sampling was done through census. In this way, after approving the project and obtaining the code of ethics, the electronic form of the questionnaires, including the informed consent form for participation in the study, was designed using the Press Line online software, and the questionnaire link was sent through social networks (Telegram, WhatsApp and Instagram) was uploaded in student groups

  Findings

  The average score of general health in nursing students was equal to 12.57±20.13 and in midwifery students it was equal to 12.74±23.79, statistically, there was a statistically significant difference between the average score of general health of two groups (p-value<0.05)..

  Conclusion

  The results of this study showed that the level of mental health in midwifery students is not suitable compared to nursing students. Considering that nursing and midwifery students experience the most interaction and therapeutic communication with patients in terms of mental health, therefore, disorder in their mental health will lead to serious damage to the body of the health system. Therefore, it is suggested that by providing the necessary arrangements for these students, including conducting solution-oriented group counseling, interventions should be made to improve the mental health of these students

 • Comparison of Effectiveness of Schema Therapy and Behavioral Model-Based Diet Therapy on Emotional Adjustment and Body Image in Obese People with binge eating disorder
  Sadjad Irani, Bahman Akbari Goaberi *, Abbas Abolghasemi, Abbas Bakhshipour Page 3
  Introduction

  Only a small percentage of individuals with eating disorders have responded positively to standard cognitive-behavioral therapy. This study compares the effectiveness of schema therapy and behavior model-based dietary regimen in regulating emotions and body image in obese individuals with binge eating disorder.

  Research Methods

  This research employed a pre-post-test design with a control group. Thirty obese individuals with binge eating disorders attending nutrition clinics in Rasht were selected through convenience sampling and randomly assigned to two experimental groups and one control group. The experimental groups received schema therapy and behavior model-based dietary regimen interventions, respectively, while the control group received no treatment. Data collection tools included the Garnefsky and Craig Short Form Cognitive Emotion Regulation Questionnaire, Young Short Form Early Maladaptive Schema Questionnaire, Lilton, et al. (2005), Body Image Concern Questionnaire, and Body Mass Index. Data were collected before, after, and during the follow-up period. Descriptive statistics (mean, standard deviation, variance) and inferential statistics (covariance test) were used for data analysis using SPSS.

  Findings

  Both schema therapy and behavior model-based dietary regimens effectively reduced eating disorder symptoms and improved body image. There were no significant differences in the subscales of self-blame and catastrophizing between the two treatment approaches, although the schema therapy showed a greater impact. No significant effects were observed in the acceptance, planning, positive reappraisal, and perspective focus subscales. Both interventions targeted the blame and appearance rumination subscales. The behavior model-based dietary regimen only positively affected the positive emotion regulation subscale.

  Conclusion

  Both treatments effectively reduced body image concerns, but each approach had limited effectiveness in regulating emotions.

  Keywords: Schema therapy, diet therapy, Body image, binge eating disorder
 • Fatemeh Mina *, MohammadReza Bordeideh Pages 11-20
  Introduction

  One of the factors that all societies, especially our society, are facing today and has become the basis for many problems, is the increasing tendency of teenagers to risky behaviors. The present study was conducted to predict high-risk behaviors based on emotional dysregulation and self-differentiation in adolescent girls. The method of the present research was a correlation.

  Research method

  The statistical population of the research included all teenage girls in Shiraz City, from which 200 people were selected as a sample using a multi-stage cluster sampling method. The data of the research was collected using the high-risk behavior questionnaire, the primary scale of difficulty in emotion regulation, and the self-differentiation questionnaire. Pearson correlation and multiple regression were used for data analysis.

  Findings

  The results showed that there is a significant relationship between emotional dysregulation and the tendency to risky behaviors, there is a significant relationship between self-differentiation and the tendency to risky behaviors, finally, the multiple correlation coefficient is equal to MR=0.404 and the coefficient of determination It was equal to RS=0.163, which was significant at p >0.017 level. In other words, 16.3% of the variance related to risky behaviors was explained by the mentioned variables.

  Conclusion

  Based on the results of this research, it is possible to predict the tendency of students towards risky behaviors using emotional dysregulation and differentiation.

  Keywords: alcohol consumption, bullying, emotional disorder, Risky behaviors, Self-Differentiation
 • Nasrin Mojabi, Nasrin Bagheri *, Simin Bashardoost Pages 40-54
  Introduction

  Human flourishing can be a new goal of health care that nurses can apply to people with cancer. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of the health promotion package based on flourishing on perceived stress and self-care of kidney cancer patients.

  Research Methods

  The research method was a semi-experimental type with a pre-test, post-test and follow-up plan with a control group. The statistical population was all people with kidney cancer who were members of the Tehran Kidney Cancer Society in 2001-2001, and 30 people were selected in a targeted way and randomly assigned to the experimental group and the control group. The health promotion package based on prosperity was implemented on the experimental group. Perceived stress (Cohen, 1983) and self-care (Han et al., 2014) questionnaires were used to collect information. The data were checked with SPSS 22 software and using variance analysis or repeated measurement.

  Findings

  The results indicate that between the average scores of positive stresses (ᶯ2=0.56), negative stress (ᶯ2=0.28), diet (ᶯ2=0.18), drug regimen (ᶯ2=0.22) A significant difference was observed between the experimental and control groups. However, no significant difference was observed between the average food label and disease management between the experimental group and the control group. The health promotion package based on flourishing has reduced the perceived stress in kidney cancer patients in a stable manner and has increased the diet and drug regimen in a stable manner.

  Conclusion

  The health promotion package based on flourishing on perceived stress and self-care behaviors such as diet and medication compliance are beneficial for kidney cancer patients.

  Keywords: Health promotion, Perceived stress, Prosperity, Self-Care, Kidney Cancer
 • Akbar Nasrollahi Kasmani, Amirhosein Shirafkan *, Ramazan Hassanzadeh Pages 55-73
  Introduction

  The fear of not being in touch and being separated from the smartphone causes complications in young people. The present study was conducted with the aim of identifying the relationship between cyberspace addiction and quality of life with nomophobia.

  Materials and methods

  The present study had the descriptive-analytical of correlational, and statistical papulation of research was medical students of Islamic Azad Universities of Mazandaran province. Studying in the first half of 2018 with a population of 2756 people, of which 340 people were determined using Morgan's Kargesi table as a sample. Research tools includeWHOQOL-SF36quality of life questionnaires, addiction to mobile-based virtual social networks by Khawaja Ahmadi et al. and mobile-free phobia. NMP-Qwas Yıldırım and Korea. The data was analyzed using Spearman's correlation coefficient, Pearson's multivariate linear regression.

  Findings

  It showed that there is a significant and negative relationship between cyberspace addiction and quality of life (P>0.05, r=0.38), and a positive and significant relationship between cyberspace addiction and nomophobia (P>0.05). , r = 0.52) and a moderate and negative relationship was seen between the quality of life and venophobia at the rate of 0.23. The result of hierarchical linear regression by entering the variable of nomophobia emphasized the significant relationship between the two variables of cyberspace addiction and quality of life (sig=0.01).

  Conclusion

  According to the results of the research, it can be said that with the increase in the amount of addiction to cyber space, the level of fear of mobile phones increases and the quality of life decreases. It is suggested that in order to improve the media literacy level of the society, especially the young generation of our country, to teach them the culture of choice and correct use of modern media be given.

  Keywords: addiction to virtual space, mobile phone phobia, students, Quality of Life
 • Presenting a predictive model of conflict management based on basic beliefs and empathy in counselors: the mediating role of cognitive flexibility and social acceptance
  Razieh Esmaili, Nahid Rezaei *, Mahsa Sadat Karimi Pages 74-85
  Introduction

  conflict management is one of the most important issues in the field of communication in the management of counseling sessions, among counselors in the field of psychology, from this point of view, the investigation of the prediction model of conflict management based on basic beliefs and empathy with the mediating role of cognitive flexibility and social acceptance It is of particular importance in consultants.

  Research method

  The current research is part of applied research in terms of its purpose and correlational studies in terms of its method. The research community was formed by counselors working in the field of counseling and psychology who were studying at Payam Noor University and Azad University of Tehran in the spring of 1402, from whom 224 people were selected as a sample. The tools of this research include Robbins' Conflict Management Questionnaire (1994), Catlin and Epstein's Basic Beliefs Scale (1992), Jordan et al.'s Empathy Scale Questionnaire (2016), Dennis and Vanderwaal's Cognitive Flexibility Questionnaire (2010), Crown and Marlowe's Social Acceptance Questionnaire. (1960) was. The analysis method of this research was path analysis, which was used to examine the causal relationships of research variables.

  Findings

  The results showed that basic beliefs and empathy have a negative and significant relationship (P<0.01) with conflict management. Also, CFI, GFI and NFI indices are more than 0.9, which show that the model for measuring the research variables is a suitable model and the variables of cognitive flexibility and social acceptance can play a mediating role.

  Conclusion

  By emphasizing cognitive flexibility and social acceptance, the severity of conflicts between counselors and clients can be reduced.

  Keywords: cognitive flexibility, basic beliefs, social acceptance, Conflict Management, empathy
 • MohammadJavad Zahmatkesh, Sajjad Rezaei *, Ashkan Naseh Pages 86-97
  Introduction

  The Persian version of Extended Version of the Knowledge of Parenting Strategies Scale is a tool with appropriate reliability and validity that has been translated and validated in 2022.

  Research Methods

  The present study was performed on a sample of 330 parents (207 mothers and 123 fathers) with the aim of determining the structural validity of this scale. Also, in order to determine the responsiveness of Persian version of KOPSS scores to positive parenting program, a purposive sampling was performed from 15 parents (9 mothers and 6 fathers) in an elementary school. In the form of pre-test and post-test design, a group of these parents was first pre-tested and then the training course was held in the form of five two-hours online sessions. Three weeks after the end of the course, the post-test was performed.

  Results

  The correlation coefficient between the pre-test and post-test scores of the participants was r = 0.892 (P<0.001). After removing two items, the standardized Cronbach's alpha coefficient for the Persian version of KOPSS was calculated to be 0.717. In confirmatory factor analysis, another 11 items were deleted due to poor factor loading. In the final model of KOPSS-20, the indexes of fit were all acceptable. Univariate analysis of covariance revealed that KOPSS-20 is able to respond to the Positive parenting program and the effect size of this difference is at a high level.

  Conclusions

  The present study showed that KOPSS-20 is a tool with the adequate structural validity and is sensitive and responsive to the effects of intervention and parenting education.

  Keywords: Construct validity, responsiveness, Knowledge of Parenting Strategies
 • Somaye Mohammadvardi *, Shima Heydari Pages 98-108
  Introduction

  Marital relationships play an important role in the health and strength of the family. Cognitive behavioral couple therapy can be effective in improving marital satisfaction by modifying cognitive and behavioral patterns. This research was conducted with the aim of investigating the effectiveness of cognitive behavioral couple therapy on sexual desire and entitlement in women.

  Research method

  This is a semi-experimental research of pre-test-post-test type with a control group and a 1-month follow-up. The statistical population of the research was all married women aged 19 to 42 who referred to Shahr Karaj counseling centers in the first 6 months of 1401. For sampling, 30 people from the community group who referred for marital problems were selected using the available method and were randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group underwent 8 1-hour sessions of cognitive behavioral couple therapy, but the They did not receive an intervention control. Data collection was done using Halbert's Sexual Desire Questionnaire and Sexual Entitlement Questionnaire. The data were analyzed using the mixed variance analysis method.

  Findings

  The results showed that there is a significant difference in terms of sexual desire and sexual entitlement in the studied groups in the post-test stage; So that cognitive-behavioral couple therapy has been able to significantly increase the scores of sexual desire and sexual entitlement in the experimental group (p<0.001). In addition, the effects of the treatment were more stable according to the follow-up period in all indicators of sexual desire and entitlement.

  Conclusion

  Based on the results of this study, cognitive behavioral couple therapy can be effective in increasing sexual desire and sexual rights.

  Keywords: Couple Therapy, cognitive behavioral couple therapy, sexual desire, sexual entitlement
 • Leila Pirmohammadipourfard, Razieh Esmaili *, Maleeha Beidaghi, Marzieh Al-Sadat Zargar Moradi Pages 109-122
  Introduction

  Taking care of autistic children makes the family, especially the mothers, face stress, anxiety and various problems, therefore, considering the necessity of research in this regard, the purpose of this research is to predict pervasive anxiety and social anxiety based on cognitive flexibility in mothers of autistic children. It was with the mediator role of regulating excitement.

  Research method

  The research design is a descriptive correlation of the path analysis type.The research population was all the mothers of autistic children who referred to autism centers in Tehran in the second 6 months of 2011, and among them, 122 people with male children between7and 11 years of age were selected as a sample. The tools of this research included the Short Generalized Anxiety Disorder Scale by Spitzer et al. (2006), Social Anxiety Scale by Conner et al. (2000), Cognitive Flexibility Questionnaire by Dennis and Vanderwaal (2010) and Emotion Regulation Questionnaire by Gross and John (2003).

  Findings

  The results showed that cognitive flexibility has a negative and significant relationship with general anxiety (r=-0.44, p<0.01) and social anxiety (r=-0.37, p<0.01) and between cognitive flexibility and adjustment There is also a positive and significant relationship with emotion (r=0.65, p<0.01). Also, a significant negative relationship was found between emotion regulation and pervasive anxiety (r=-0.42, p<0.01) and social anxiety (r=-0.38, p<0.01). The results of path analysis to examine the proposed model showed that emotion regulation plays a mediating role in the relationship between cognitive flexibility and general anxiety and social anxiety.

  Conclusion

  According to the results, it can be said that emotion regulation as a component affecting generalized anxiety and social anxiety is affected by cognitive flexibility.

  Keywords: cognitive flexibility, emotion regulation, mothers of autistic children, pervasive anxiety, social anxiety
 • Zahra Rasouli, Mina Mogtabaei * Pages 123-135
  Introduction

  Educational interventions aimed at the treatment and healing of all types of relationships have in most cases led to the individual and interpersonal vitality of couples. For this reason, the present study was conducted with the aim of the effectiveness of cognitive behavioral therapy on the intimacy and cognitive emotional regulation of young couples in Qazvin city.

  Research Methods

  The current research method is quasi-experimental with a pre-test and post-test design along with a control group. The statistical population in the present study included young couples referring to one of the counseling and psychology centers of Qazvin province, of which 32 people (16 experimental people and 16 control people) (consisting of 8 couples) were selected non-randomly with entry and exit criteria, were chosen. The research tools included Bagarozi's Intimacy Questionnaire and Garnevsky's Emotional Regulation Questionnaire. Data analysis was done through parametric analysis of covariance using Spss22 statistical software.

  Results

  The components of social-recreational intimacy and physical intimacy, the effect of cognitive behavioral couple therapy on other components of marital intimacy is significant at the 0.01 level.

  Conclusion

  The results showed that the post-test scores compared to the pre-test scores in the variable of marital intimacy and its dimensions as well as the variable of cognitive regulation of negative emotions and cognitive regulation of positive emotions had a significant difference, which indicates the effectiveness of cognitive behavioral therapy on intimacy and regulation. He had an emotional recognition of the couple.

  Keywords: cognitive-behavioral couple therapy, Cognitive emotion regulation, Intimacy