فهرست مطالب

نشریه اندیشه سیاسی در اسلام
پیاپی 36 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/04
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید سعید آریانژاد*، علی عربی آیسک، مهدی عبادی صفحات 7-28

  اولین حرکت سیاسی و مواجهه امام خمینی با حکومت طاغوت، مقابله با تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی بود. البته نه این که امام فعالیت سیاسی را بعد از وفات اساتیدشان یعنی آیات عظام بروجردی و کاشانی شروع کرده باشند، بلکه این فعالیت ها سال ها قبل از 1341 نیز قابل رصد و مشاهده است. این نوشتار بر آن است با نگاه به نحوه رهبری سیاسی امام در این ماجرا، به این سوالات پاسخ دهد که اولا مهمترین مولفه های مدیریتی ایشان در هدایت مردم که در نهایت به پیروزی قیام و لغو تصویت لایحه انجامید کدامند و ثانیا آیا این مولفه ها تنها در حوزه اندیشه سیاسی یا علم مدیریت و جامعه شناسی جای می گیرند یا کاملا مبتنی بر اخلاق و تربیت اسلامی هستند. یافته های تحقیق که از روش گردآوری کتابخانه ای با رویکرد توصیفی -تحلیلی واکاوی شده است؛ نشان می دهد مدیریت و رهبری سیاسی امام مبتنی است بر اصل تکلیف گرایی و لذا بر مولفه هایی چون؛ رصد مداوم مسائل سیاسی، عدم تسویف و اجتناب از تاخیر در اقدام، رعایت اصل مشورت در امور و استفاده از عقول دیگران، لزوم حرکت مبتنی بر برنامه در عین توکل به خداوند، تکیه بر حرکت-های جمعی و پرهیز از اقدامات فردی و استقامت تا وصول به هدف و نتیجه، مبتنی است.

  کلیدواژگان: امام خمینی، لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی، الگوی رهبری، مدیریت و رهبری سیاسی، تکلیف گرایی
 • عباس تقوائی* صفحات 29-53

  با توجه به ماهیت دین اسلام ، عموم اندیشمندان اسلامی و علی الخصوص فقهای شیعه به حوزه سیاست پرداخته و کم یا زیاد ، امر «حکومت» و «ولایت فقیه» را در مباحث خود مورد توجه قرار داده اند . بررسی دیدگاه های سیاسی آیت الله محمد علی اراکی به واسطه رابطه بسیار نزدیک با آیت الله موسس شیخ عبدالکریم حائری ، حیات طولانی بیش از یک قرنه و درک وقایع مهمی نظیر تاسیس حوزه علمیه قم ، دوران پهلوی اول و دوم و انقلاب اسلامی ، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و به روشن شدن سیر تاریخی اندیشه های سیاسی شیعه کمک می کند . این مقاله از نوع «توصیفی - تحلیلی» است و در آن با اتکاء به منابع مکتوب و سایتهای معتبر ، ضمن کسب اطلاعات از این منابع ، به توصیف و تحلیل آن ها و تبیین دیدگاه ها و مواضع سیاسی آیت الله اراکی پرداخته شده است . با ساماندهی به مباحث سیاسی مطرح شده توسط آیت الله اراکی در کنار مواضع سیاسی ، می توان به شاکله منظومه تفکر و عمل سیاسی ایشان دست یافت و در این راستا ، هدف تحقیق آن است که نگاه ایجابی ایشان به حوزه سیاست را علیرغم نگاه مضیق ایشان به گستره ی ولایت فقیه ، نشان داده و تفکر نادرست تعارض میان این دو را روشن سازد .

  کلیدواژگان: آیت الله محمدعلی اراکی، اندیشه سیاسی، حکومت اسلامی، ولایت فقیه، فقه سیاسی
 • مائده هارونی*، زهره خانی صفحات 55-77

  از منظر امام خمینی مفاد قاعده لاضرر یک نهی اولی حکومتی است نه ثانوی و شرعی، لذا حکومت مکلف است با افرادی که به دیگران ایراد ضرر می نمایند، برخورد کند. اما پرسش مهمی که مطرح می شود آن است که آیا برخورد کیفری و جرم انگاری فعل زیانبار در نهاد خانواده با مصلحت عمومی سازگار است؟ این مقاله با بررسی تزاحم بین جرم انگاری در نهاد خانواده و مصلحت گرایی از نگاه امام خمینی (ره)، به روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است. از آنجایی که حاکم حکومت اسلامی از ولایت مطلقه پیامبر اکرم (ص) برخوردار بوده و این امر به ولی فقیه واگذار شده، دستورات و احکامی که از ناحیه ایشان صادر می شود، زمانی لازم الاجرا است که تابع مصلحت بوده و موافق با آن باشد. بنابراین با تفسیر امام در مسئله «مصلحت» و برتری مصالح عامه بر تمامی احکام حکومتی، این نتیجه به دست می آید که پاسداری از بنیان خانواده، یکی از مقاصد اصلی شریعت و موافق با مصلحت عمومی است و در تزاحم بین لزوم جرم انگاری فعل زیانبار در نهاد خانواده و حفظ مصالح عامه، اولویت با مصلحت عامه خواهد بود نه مصلحت فردی و برای جرم انگاری یا عدم آن، باید مصالح عامه را مد نظر قرار داد.

  کلیدواژگان: امام خمینی، تزاحم، لاضرر، جرم انگاری، حکم حکومتی، مصالح عامه
 • حامد علیزاده*، علی محسنی صفحات 79-100
  عدالت اجتماعی یکی از دلالت های مفهوم عدالت است که منظور از آن تخصیص «منصفانه ی» منابع دریک جامعه است.به این معنا قانون باید به سطح قابل قبولی از عدالت واقعی و رسمی دست یابد و باید توزیع منصفانه منابع و برابر فرصت ها را تضمین کند،مبحث مقاله فرارو، تامل در باب ابعاد عدالت اجتماعی در منظومه فکری آیت الله خامنه ای است. در این راستا،پژوهش این پرسش را مطرح می کندکه عدالت اجتماعی دردیدگاه مقام معظم رهبری چگونه صورت بندی می شود؟ذیل این پرسش کلان،پرسش های جزئی تر هم مطرح می شود.مقاله با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی انجام شده وفرضیه اصلی مقاله این است که حضرت آیت الله خامنه ای،با رویکردی تلفیقی از جنبه های نظری و عملی،مفهومی از عدالت اجتماعی ارائه می دهدکه برای سیاستگذاری،جنبش عدالت پژوهی وتحقق اهداف جمهوری اسلامی ایران کاربرد دارد.یافته های پژوهش،نشان می دهد که عدالت اجتماعی درنظرگاه آیت الله خامنه ای،به معنای تقسیم صحیح فرصت ها،توزیع یکسان منابع و برابری افراددر مقابل قانون است،نظریه پردازی درباره عدالت اجتماعی را لازم می‎داند، پیشرفت را در چارچوب عدالت اجتماعی مطرح کرده و خواستار توزیع بدون تبعیض منابع میان اقشار و مناطق گوناگون کشور است. وانگهی، مقام معظم رهبری، موانع و آسیب هایی را برای عدالت اجتماعی ترسیم می کنند که می تواند به رفع فقر، کاهش شکاف طبقاتی، رفاه و پیشرفت جامعه ای توام با عدل منجر شود.
  کلیدواژگان: آیت الله خامنه ای، نظریه داده بنیاد، کدگذاری، عدالت اجتماعی، رفع فقر، پیشرفت
 • محمد کرمی اوتاری*، امیر عظیمی دولت ابادی صفحات 101-132

   در این مقاله پژوهندگان کوشیده اند تا به استفاده از نظریه ی رفتار جمعی اسملسر، به تبیینی جامعه شناختی از جنبش حزب الله دست یابند و به بررسی زمینه ها، علل، متغیر های معنادار در چگونگی فرایند تشکیل جنبش سیاسی - اجتماعی حزب الله لبنان پرداخته اند. به عبارت دیگر این نوشتار در پی آن است که باتوجه به متغیرهای تبیینی موجود در نظریه ی «رفتار جمعی» به این سوال اصلی پژوهش حاضر مبنی بر اینکه چرا و چگونه جنبش حزب الله در لبنان ظهور و بروز پیدا کرد، پاسخی تئوریک ارائه دهد. ضمنا بررسی و ردیابی فرایند پیدایش جنبش حزب الله لبنان با استراتژی قیاسی، به عنوان یک محک تجربی، برای نظریه مذکور یعنی نظریه رفتار جمعی اسملسر نیز قلمداد می شود. به عبارت دیگر علاوه بر تبیین جنبش حزب الله مقاله حاضر به نظریه آزمایی نیز (رفتار جمعی اسملسر) پرداخته است. آنچه که بیش ازپیش این مقاله اثبات کرد هویدا ساختن ضعف و نقص تحلیل های ژورنالیستی سیاسی در تبیین شکل گیری یک جنبش اجتماعی سیاسی همچون حزب الله بود. برای بررسی یک جنبش و پدیده ای که ریشه در جامعه دارد رویکرد علمی مقتضی می کند که با درنظرگرفتن اصل سنخیت علت و معلول به عامل های اجتماعی نیز توجه ویژه کرد. ازآنجایی که رویکرد نظری اسلملسر یک رویکرد ساختی کارکردی به حساب می آید درکی موسع تر از پدیده های اجتماعی نظیر جنبش حزب الله لبنان ارائه خواهد داد.

  کلیدواژگان: حزب الله، لبنان، جنبش، رفتار جمعی، اسملسر
 • حسین مهربانی فر*، کاظم موذن صفحات 133-161

  هدف این مقاله مطالعه مقایسه ای خوانش های مختلف شخصیت های فکری-سیاسی پس از انقلاب اسلامی به مساله اسلام رحمانی از رهگذر کشف و صورت بندی مضامین اسلام رحمانی در اندیشه ایشان است.در این پژوهش سخنان 6 شخصیت فکری-سیاسی (دکتر حسن روحانی،حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی،حجت الاسلام سید محمد خاتمی،دکتر محسن کدیور،آیت الله جوادی آملی و آیت الله خامنه ای) در زمینه اسلام رحمانی به عنوان شخصیت های فکری-سیاسی که بیش از سایرین به این مساله پرداخته اند،به روش تحلیل مضمون، مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفت.در نهایت مضامین محوری این سخنان استخراج و مقایسه شد.مطالعه دیدگاه ایشان حکایت از دو قرائت از اسلام سیاسی است که یکی با پررنگ کردن سویه های لیبرالیستی امکان سازش آن با مفاهیم غربی را میسر ساخته و دیگری با توجه بر تفاوت ذاتی و جوهری مفاهیم اسلامی با مفاهیم مدرن و اصالت بخشی به معارف حقیقی اسلام بر مواجهه عقلانی با دشمنان تاکید می کند.آن چه عمدتا در طرح التزام به اسلام سیاسی مطرح می شود نوعی دوگان سازی از سوی طرفداران اسلام رحمانی است که یک سوی آن اسلام رحمانی و سوی مخالفش، قرائت های افراطی ازاسلام است.حال آن که آیت الله خامنه ای و آیت الله جوادی آملی رویکرد سومی را پیش می کشند که همچون خوانش امام خمینی ره از اسلام سیاسی، بر مبانی توحیدی در برابر مبانی اومانیستی و لیبرالیستی اسلام رحمانی تاکید می کند.

  کلیدواژگان: اسلام رحمانی، اسلام سیاسی، متفکرین، سیاستمداران، مضمون
|
 • Seyyed Saeed Aryanezhad *, Ali Arabi Ayask, Mahdi Ebadi Pages 7-28

  Imam Khomeini's first political move and confrontation with the Taghut government was to oppose the approval of the state and provincial associations bill. Of course, it is not that the imams started their political activities after the death of their teachers, namely Ayat Azam Borujerdi and Kashani, but these activities can be observed and observed years before 1341. This article aims to answer these questions by looking at the Imam's political leadership in this matter, firstly, what are the most important components of his management in guiding the people, which ultimately led to the victory of the uprising and the cancellation of the vote of the bill, and secondly, is this component They are only in the field of political thought or management science and sociology or they are completely based on Islamic ethics and education. The research findings that have been analyzed by the method of library collection with a descriptive-analytical approach; It shows that Imam's political management and leadership is based on the principle of task orientation and therefore on components such as; Continuous monitoring of political issues, not procrastinating and avoiding delays in action, following the principle of consultation in affairs and using the minds of others, the need to move based on a plan while trusting in God, relying on collective movements and avoiding individual actions and perseverance until Achieving the goal and result is based.This article is an answer to the question of how Imam Khomeini coordinated Islamic ethics with political leadership, but gave it the color of unity and objectivity. In order to prove this claim, we point to a specific period of Imam's political management in a descriptive-analytical way. A period of two months, which is considered the first bold political movement, but in opposition to the tyrants of their era, and examining this movement as a small and yet complete model introduces us to all the important components of their management during their leadership.

  Keywords: Imam Khomeini, state, provincial associations bill, leadership model, management, political leadership, task orientation
 • Abbas Taghvaee * Pages 29-53

  A reflection on the political thought of Grand Ayatollah Mohammad Ali ArakiAbstract :Considering the nature of Islam's religion , Islamic thinkers in general and especially Shi’a jurists have addressed the field of politics and more or less focused on the issues of " government " and " guardianship of the jurist ( Wilāyat al – Faqīh ) " in their discussions . The examination of the political views of Mohammad Ali Araki due to his very close relationship with Ayatollah Sheikh Abdul Karim Haeri , his long life of more than a century , and his witnessing of important events such as the establishment of the institution of religious teaching and guidance ( Ḥawza - ye ʿelmiya ) in Qom , the first and second Pahlavi eras , and the Islamic Revolution , is of special importance and helps to clarify the historical course of Shi’a political thoughts . This article is of the " descriptive – analytical " type , and in it , by relying on written sources and reliable websites to obtain information , the sources are described and analyzed , and the views and political positions of Ayatollah Araki are explained . By organizing the political issues raised by Ayatollah Araki along with the political positions , it is possible to achieve the structure of his political thinking and action , and in this regard , the purpose of the research is to show his cataphatic view of the field of politics , despite his narrow view of the scope of guardianship of the jurist ( Wilāyat al –Faqīh ) , and clarify the wrong thinking concerning the conflict between the two .

  Keywords: Ayatollah Mohammad Ali Araki, Guardianship of the Jurist (Wilāyat al-Faqīh), Islamic government, Political Thought, political jurisprudence
 • Maedeh Harooni *, Zohreh Khani Pages 55-77

  From Imam Khomeini's point of view, the provisions of the no-harm rule are a primary government prohibition, not a secondary and Shariah one, so the government is obliged to deal with people who cause harm to others. But the important question that is raised is whether the criminal treatment and criminalization of the harmful act in the family institution is compatible with the public interest? This article aims to answer this question by examining the conflict between criminalization in the family institution and expediency from the perspective of Imam Khomeini (RA), in a descriptive-analytical way. Since the ruler of the Islamic government enjoys the absolute guardianship of the Holy Prophet (PBUH) and this matter is entrusted to the jurist. The orders and decrees issued by her are valid when they are subject to expediency and agree with it. On the other hand, based on rational and narrative reasons, preserving and strengthening the foundation of the family, by applying peaceful methods, is one of the aims and purposes of the Sharia and a subset of the public interest of the people, and criminalization is sometimes considered a violation of this purpos. Therefore With Imam's interpretation on the issue of "interest" and the supremacy of public interest over all governmental decrees, the conclusion is reached that protecting the foundation of the family is one of the main purposes of the Sharia and is in accordance with the public interest. And in the conflict between the necessity of criminalizing harmful acts in the family institution and protecting the public interest, priority will be given to public interest, not individual interest, and to criminalize it or not, public interest must be taken into consideration. In other words, in the clash of criminalization of the harmful act of family members based on the harmless government decree with the rule of expediency which requires the decriminalization of the family. The rule of expediency comes first, and for criminalizing the family institution, it is necessary to consider the public interest in all cases.

  Keywords: Imam Khomeini, conflict, harm, Criminalization, government order, public interests
 • HAMED ALIZADEH *, ALI MOHSENI Pages 79-100
  Explaining the dimensions of social justice in the intellectual system of Ayatollah KhameneiAbstractSocial justice is one of the implications of the concept of justice, which means the "fair" allocation of resources in a society. In this sense, the law must achieve an acceptable level of real and formal justice and must guarantee the fair distribution of resources and equal opportunities.The topic of the next article is reflection on the dimensions of social justice in the intellectual system of Ayatollah Khamenei. In this regard, the research raises the question of how social justice is formulated in the view of the Supreme Leader. Below this big question, more detailed questions are raised. The article was carried out using quantitative and qualitative content analysis method and the main hypothesis of the article is that Ayatollah Khamenei, with a combined approach of theoretical and practical aspects, presents a concept of social justice that is useful for policy making, the justice movement and the realization of goals. The Islamic Republic of Iran is used.The findings of the research show that social justice in the opinion of Ayatollah Khamenei means the correct distribution of opportunities, the equal distribution of resources and the equality of people before the law, he considers it necessary to theorize about social justice, progress in the framework of social justice He raised and demanded a non-discriminatory distribution of resources among different strata and regions of the country. Wanghi, the Supreme Leader, outlines the obstacles and damages for social justice that can lead to the elimination of poverty, reduction of class gap, prosperity and progress of a just society.Wanghi, the Supreme Leader, outlines the obstacles and damages for social justice that can lead to the elimination of poverty, reduction of class gap, prosperity and progress of a just society. Wanghi, the Supreme Leader, outlines the obstacles and damages for social justice that can lead to the elimination of poverty, reduction of class gap, prosperity and progress of a just society.
  Keywords: Ayatollah Khamenei, foundation data theory, Coding, Social Justice, Poverty alleviation, Progress
 • Mohammad Karami Utari *, AMIR Azimi Dolat Abadi Pages 101-132

  In this article, the researchers have tried to use Smelser's theory of collective behavior to achieve a sociological explanation of the Hezbollah movement and to investigate the contexts, causes, and meaningful variables in the process of forming the political-social movement of Lebanon's Hezbollah. are In other words, this article seeks to provide a theoretical answer to the main question of the present research, regarding the .explanatory variable in the theory of "collective behavior", that is, why and how the Hezbollah movement emerged in Lebanon. In addition, by using the examination and tracking of the emergence of the Lebanese Hezbollah movement as an empirical benchmark, the aforementioned theory, Smelser's theory of collective behavior, has also been evaluated. In other words, in addition to explaining the emergence of the Hezbollah movement, this article also deals with the experimental theory (Smelser's collective behavior). proved more than anything else was the weakness and deficiency of political journalistic analysis in explaining the formation of a socio-political trend like Hezbollah. To investigate a movement and a phenomenon that is rooted in the society, a scientific approach is necessary that considers the principle of cause and effect and pays special attention to social factors. Since Islamsar's theoretical approach is considered a structural-functional approach, it provides a broader understanding of social phenomena such as the Lebanese Hezbollah movement.nd like Hezbollah. To investigate a movement and a phenomenon that is rooted in the society, a scientific approach is necessary that considers the principle of cause and effect and pays special attention to social factors. Since Islamsar's theoretical approach is considered a structural-functional approach, it provides a broader understanding of social phenomena such as the Lebanese Hezbollah movement. investigate a movement and a phenomenon that is rooted in the society, a scientific approach is necessary that considers the principle of cause and effect and pays special .

  Keywords: Lebanese, Hezbollah, movement, Collective Behavior, Smelser
 • Hossein Mehrabanifar *, Kazem Moazen Pages 133-161

  The purpose of this essay is to compare the different readings on the Islam Rahmani through the discovering and formulation of Islam Rahmani themes in the thought of the intellectuals and politicians after Islamic Revolution . In this study the speeches of 6 intellectuals and politicians ( Dr. Hassan Rouhani, Hojatolislam Hashemi Rafsanjani, Hojatolislam Sayyed Mohammad Khatami, Dr. Mohsen Kadivar, Ayatollah Javadi Amoli and Iran’s supreme leader ; Ayatollah Khamenei ) on Islam Rahmani, studied and analyzed by thematic analysis method and finally the central themes of these speeches have been found and compared to each other . The study of these readings indicates that , while there is a similarity in a quasi-critical approach towards the West, we confront to two readings and interpretations of political Islam; one highlights liberal aspects and makes it possible to reconcile Islam with Western concepts and the other emphasizes the rational and intelligent confrontation with the enemies, considering the inherent and essential differences between Islamic concepts and modern concepts and the originality of the true teachings of Islam . What is mainly proposed in the proposal of commitment to political Islam is a kind of dualism by the supporters of Islam Rahmani, one side of which is Islam Rahmani and the opposite side is takfiri and violent readings of Islam . However, Ayatollah Khamenei and Ayatollah Javadi Amoli advance a third approach, which, like Imam Khomeini's reading of political Islam, looks at modernity from the tradition, and while emphasizing rationality and negation of any kind of violence, emphasizes on the monotheism foundations of this approach against the humanistic and liberal foundations of Islam Rahmani .

  Keywords: Islam Rahmani, Political Islam, the intellectuals, the politicians, theme