فهرست مطالب

جستارهای سیاسی معاصر - سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 50، زمستان 1402)

نشریه جستارهای سیاسی معاصر
سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 50، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/07
 • تعداد عناوین: 7
|
 • تاملی بر جبران ضرر و زیان اداری در صیانت از حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران و عراق
  علی فقیه حبیبی*، زید الخفاجی، وجیهه محسنی صفحات 0-0
  ضرر و زیان اداری به عنوان بخشی از جریان اداره امور و ناقض حقوق شهروندی مطرح بوده و توجه به جبران آنها در حقوق اداری در صیانت از حقوق شهروندی بسیاری از کشورها پذیرفته شده که ایران و عراق از آن مستثنی نبوده اند. در کشور ایران و عراق ، پیرو پذیرش نظریه تقصیر در حقوق خصوصی و حقوق جزا، تقصیر اداری مستخدمین دولتی در چهارچوب نظام قضایی رسیدگی شده و بدون جبران باقی نمی ماند. ایراد ضرر و زیان موضوع جبران، شامل دو بخش ضرر مادی و معنوی بوده که جهت صیانت از حقوق شهروندان، در محاکم قضایی ایران و عراق تحت رسیدگی قرار می گیرد. فلذا حقوق کشور عراق از این حیث واجد شباهت های زیادی با حقوق ایران می باشد و دادگاه دادرسی اداری آن با ارکانی مشابه حقوق ایران، وظیفه رسیدگی به تخلفات اداری و جبران ضرر و زیان ناشی از اعمال اداری، رعایت حقوق شهروندان را برعهده دارد. هدف این پژوهش آن است که جبران ضررو زیان اداری در صیانت از حقوق شهروندی بررسی گردد. برهمین اساس پرسش اصلی پژوهش آن است مبانی جبران ضرر و زیان اداری در صیانت از حقوق شهروندی چگونه است؟ که با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی ضمن پاسخ به سوال مذکور بیان گردید که مبانی جبران ضرر و زیان اداری بر اساس مسئولیت مدنی کارکنان دولت بوده که در تحقق حقوق شهروندی می تواند تاثیر داشته باشد و تاثیر آن غیرقابل انکار است .
  کلیدواژگان: ضرر و زیان، جبران، حقوق شهروندی، محاکم اداری، حقوق ایران و عراق
 • واکاوی شکل گیری و کنش جمعی جمعیت فدائیان اسلام علیه رژیم پهلوی دوم بر اساس مدل تلفیقی اسپریگنز - تیلی
  محمدرضا حاتمی*، علیرضا بیگی، مسعود ندافان صفحات 0-0
  جمعیت فدائیان اسلام به رهبری نواب صفوی، اصلی ترین تشکل اسلامی مخالف سلطنت پهلوی دوم با مشی مبارزه سیاسی- مسلحانه بود. در این پژوهش درصدد پاسخ به این سوال هستیم که از منظر چارچوب تحلیلی اسپریگنز و تیلی، جمعیت فدائیان اسلام چگونه شکل گرفت و کنش جمعی آنان چگونه صورت بندی شد. نواب صفوی همراه با یاران هم فکرش با مشاهده بحران های اشغالگری قدرت های جهانی شوروی و انگلستان، تکرار استبداد پهلوی اول در قامت سلطنت محمدرضا پهلوی و موج جدی ضد دین از سوی احمد کسروی، فرقه ضاله بهائیت و جریان های مارکسیستی نسبت به جایگاه اسلام در نظام سیاسی ایران احساس خطر کردند. نواب صفوی و یارانش، راه حل برای بحران پیش رو را در تشکیل جمعیت سیاسی پیشرو و انقلابی دیدند. چنین راهکاری نیازمند فرآیند بسیج گری یا کنش جمعی هدفمند مبتنی بر چالش گری رژیم پهلوی بود. به همین منظور متناسب با متغیرهای درون گروهی چارچوب مفهومی بسیج منابع چالز تیلی منجر به برآیند کسب «منابع هنجاری» با «بسیج تهاجمی» در قالب شکل دهی به جمعیت فدائیان اسلام با راهبرد سرنگونی رژیم پهلوی برآمدند و پس از آن با «سرکوب» تمام عیار، کنش جمعی آنان برای برپایی حکومت اسلامی از سوی رژیم پهلوی مواجه شدند.
  کلیدواژگان: فدائیان اسلام، محمدرضا پهلوی، حکومت اسلامی، نواب صفوی، اسپریگنز، تیلی
 • عبدالرحمن حسنی فر*، مجید عباس زاده مرزبالی صفحات 1-31

  هویت ملی ازجمله عرصه هایی است که هر حکومتی می تواند با اتخاذ سیاست ها و خطی مشی های راهبردی به مدیریت مناسب این حوزه بپردازد و بدین وسیله، گرایش اعضای جامعه دانشجو و دانشور جامعه علمی و دانشگاهی را نسبت به آن از مسیر آگاهی و دانش، تقویت نماید؛ چراکه این موضوع هویت ملی از جهات متفاوت برای جامعه مهم است؛نکته اولی این است که می تواند موجبات تحکیم همبستگی و انسجام در کشور را فراهم کند.دوم اینکه پرداختن به هویت ملی معطوف به چالش ها، مستلزم در نظر داشتن تغییرات و تحولاتی است که ضرورت دانش و آگاهی را طلب می کند.در این میان، یکی از ابزارها و سازوکارهای حکومت برای تکوین و تقویت هویت ملی،از مجرای آگاهی، نهاد آموزش عالی است. سیستم آموزشی دانشگاهی در کانال و مسیر آموزش می تواند به انتقال مفاهیم و فهم مناسب چالش ها و مسائل هویت ملی در شرایط در حال تغییر و لزوم اتخاذ راهبرد علمی مطلوب در قبال آن بپردازد.تا بالتبع آن، زمینه های تقویت حس تعلق افراد به هویت ملی خود از طریق علم و دانایی فراهم شود که در نهایت آن منجر به تحکیم همبستگی و انسجام اجتماعی می شود. باتوجه به اهمیت این موضوع و شکل گیری چالش های پیچیده ای که در ارتباط با هویت ملی شکل گرفته ضرورت استفاده از این ظرفیت بیش از پیش حس می شود. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز درحال حاضر ناگزیر از بهره گیری مطلوب تر از آموزش عالی، به منظور تربیت دانشجویان درجهت تقویت گرایش آنان به هویت ملی خود است.این مسئله باتوجه به جوان بودن بخش عمده ای از جمعیت ایران و قرارداشتن در عصر جهانی شدن و نقش این پدیده در تضعیف گرایش بسیاری از دانشجویان ایرانی نسبت به هویت ملی خود، ضرورت پرداخت بیشتری یافته است. روش مقاله، توصیفی- تحلیلی است و یافته ها، حکایت از تغییر در برخی جهت گیری ها معطوف به وضعیت های چالشی جدید است.

  کلیدواژگان: حکمرانی، آموزش عالی، هویت ملی، جهانی شدن، فضای مجازی، ایران
 • امیر مولودی، محمدباقر خرمشاد*، حمید احمدی، عباسعلی رهبر صفحات 33-57

  در فرایند سیاسی شدن اقوام در ایران، بلوچ ها یکی از سیاسی ترین اقوام ایرانی است. بلوچ ها مانند هر جامعه ای دیگری دارای برخی فاصله های درون قومی است که بر رفتار سیاسی این قوم تاثیرگذار است. شناخت این تمایزات و پیامدهای سیاسی آن هدف این نوشتار است. این پژوهش با رهیافت جامعه شناسی سیاسی و روش تحلیل تماتیک در کنار بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و تکنیک مصاحبه با پژوهشگران قومی انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در میان بلوچ ها در دوران پیشامدرن، شکاف-های مرتبط با ساخت سنتی مانند"منازعات طایفه ای"، "تفاوت های ناحیه ای" و در دوران پهلوی شکاف های سیاسی ناشی از دوران گذر از قبیل " تنازع نخبگی"، "کشمکش های ایدئولوژیک و سازمانی" و در بعد از انقلاب شکاف های نوپدیدی مانند "شکاف جنسیتی" و "شکاف نسلی" در کنار سایر عوامل بر رفتار سیاسی بلوچ ها تاثیرگذار بوده-اند. فراهم شدن زمینه برای دخالت های خارجی و دولت مرکزی، ایجاد مانع برای پیگیری مطالبات قومی، جلوگیری از افراطی شدن هویت قومی و هویت سیاسی سیال و متکثر از پیامدهای سیاسی شکاف های اجتماعی در میان بلوچ ها می باشد.

  کلیدواژگان: شکاف، اجتماعی، پیامد، سیاسی، هویت
 • سید مهدی ساداتی نژاد*، محمدرضا صالحی وثیق صفحات 59-85
  اصلاحات ارضی به عنوان تغییر در اشکال جدید زمین داری و سازمان دهی اجتماعی جایگاه ویژه ای در فهم تاریخ معاصر ایران و انقلاب اسلامی دارد. در همین راستا و بنا به اهمیت سال های بعد از اصلاحات ارضی و منتهی به انقلاب اسلامی، این مقاله باهدف بررسی پیامدهای اقتصادی و سیاسی اصلاحات ارضی با رویکرد کارل پولانی انجام گرفت. این تحقیق از طریق تحلیل کیفی تحولات اجتماعی دهه 40 و 50 و با مطالعات کتابخانه ای، به این پرسش که چارچوب نظری دگرگونی بزرگ کارل پولانی چگونه می تواند اصلاحات ارضی و پیامدهای آن را برای درک تحولات اجتماعی سال های منتهی به انقلاب اسلامی ایران روشن کند، پاسخ مشخصی داده است. با بررسی اصلاحات ارضی و قرار دادن آن در متن اقتصاد کلان و جامعه، و با به کارگیری دستگاه نظری (دگرگونی بزرگ) پولانی مشخص گردید که این اصلاحات در ایران دهه 40 و 50 نه تنها موفق نبود، بلکه ازنظر سیاسی و اقتصادی با بن بست مواجه شد. پیامدهای سیاسی اصلاحات ارضی متصلب شدن دستگاه دولتی محمدرضا پهلوی و بسته شدن راه های نفوذ به قدرت برای سایر اقشار و طبقات بود و پیامدهای اقتصادی نیز، عدم موفقیت در بهره وری و برهم خوردن تعادل وضعیت معیشتی مردم بود.
  کلیدواژگان: اصلاحات ارضی، انقلاب اسلامی، دیدگاه اقتصادی-سیاسی، دگرگونی بزرگ، کارل پولانی
 • افشار فتح الهی، رحمت حاجی مینه*، حسین دهشیار صفحات 87-112
  یکی از سیاست های چین برای رسیدن به جایگاه هژمونی، نفوذ موثر در سازمانها و نهادهای مالی بین المللی است، تا از ظرفیت آنها در راستای ارتقای قدرت ملی استفاده کند. چین تنها کشوری است، که در شرایط فعلی رقیب استراتژیک آمریکا محسوب می شود، اقدامات این کشور در عرصه بین المللی در ایالات متحده بصورت یک کد رفتاری در رقابت با واشنگتن تفسیر شده و لذا با آن مخالفت می گردد. پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی، به یکی از مهمترین بسترهای رقابت چین و ایالات متحده تبدیل شده است. سئوال اصلی این است که مهمترین عوامل اختلاف زا بین چین و آمریکا در سازمان تجارت جهانی کدامند؟ و این موضوع در رقابت استراتژیک کلان پکن-واشنگتن چگونه معنا پیدا می کند؟ فرضیه مقاله بصورت توصیفی-تحلیلی بررسی شده است، مولفه های اختلاف زا آمریکا و چین در سازمان تجارت جهانی عبارتند از: نرخ یوآن، تعرفه های گمرکی، انحصار در بازار پرداخت الکترونیک و مالکیت فکری، معنای اختلاف این موارد در چارچوب رقابت استراتژیک کلان امریکا و چین است که دو کشور سعی دارند، از ظرفیت سازمان تجارت جهانی در راستای ارتقای قدرت نهادی خود استفاده کنند و موفقیت هر یک از این دو در سازمان تجارت جهانی بر موفقیت یا ناکامی آن دو در رقابت بر سر هژمونی تاثیر گذار است.
  کلیدواژگان: سازمان تجارت جهانی، هژمونی، رقابت استراتژیک، چین، امریکا
 • محسن نصر اصفهانی*، فاطمه نصرالهی، پرویز دلیر پور، احمد کاظمی صفحات 113-134
  دراین مقاله براساس ساختار اجتماعی که ونت در رویکرد سازه انگاری ارائه داده است، به تحلیل چگونگی شکل گیری و گسترش قدرت محور مقاومت اسلامی درمنطقه غرب آسیا پرداخته شده است. براین اساس زیرساخت-های سه گانه معنایی، مادی و منافع در رابطه با منطقه غرب آسیا مورد تحلیل قرار گرفته است تا بتوان نقش عوامل معنایی و هویتی، محیط مادی و نوع تفسیر بازیگران آن و ساختار منافع چهارگانه شامل امنیت هستی شناسی، امنیت مادی، توسعه و شناسایی را در شکل گیری و گسترش محور مقاومت اسلامی با تاکید بر رهبری ج. ا.ا مورد ارزیابی قرار داد. نگارنده با این پیش فرض شروع به تدوین این پژوهش می کند که یک یا چند عامل صرفا مادی یا معنایی نمی توانند به تنهایی در شکل گیری و گسترش محور مقاومت اسلامی موثر باشند. سوال اصلی این پژوهش عبارت است از: از منظر سازه انگاری ساختار اجتماعی منطقه غرب آسیا چگونه در شکل گیری گسترش قدرت محور مقاومت اسلامی نقش داشته است؟ این مقاله به شیوه تحلیلی- توصیفی نگاشته شده است.
  کلیدواژگان: محور مقاومت اسلامی، جمهوری اسلامی ایران، ساختار اجتماعی، سازه انگاری، انقلاب اسلامی
|
 • A survey on the pillars and structure of administrative courts and compensation for administrative losses in the laws of Iran and Iraq In the protection of civil rights
  Ali Faghih Habibi *, Zeid Alkhafaji, Vajihe Mohseni Pages 0-0
  Administrative losses and losses have been discussed as a part of the administration of affairs and violation of citizen’s rights paying attention to their compensation in adminstrative law has been accepted in the protection of citizen’s rights in many countries and Iran and Iraq are not exempt from this.In the country of Iran and Iraq,following the acceptance of the theory of fault in private law and criminal law,the administrative fault of government employees is dealt with within the framework of the judicial system and does not remain without compensation.The promblem of loss and damage, in the subject of compensation includes two parts,material and moral damage,which is dealt with in the judicial courts of Iran and Iraq in order to protect the rights of citizens,so the laws of the country of Iraq have many similarities with the laws of Iran in this respect,and the trial court with similar similar elements of Iranian law,it is responsible for dealing with administrative violations and compensating for losses caused by administrative actions to respect the rights of citizens.The purpose of this research is to investigate the compensation of the lossess in the protection of citizenship rights.Base on this the main questions of this list what are the basics of compensation for adminstrative losses and the protection of citizen’s rights?Using library resources and descriptive and analytical methods,while answering the above questions,it was stated that the basis of administrative losses is based on the civil responsibility of government employes,which can have in impact on the realization of citizenship rights,and its impact in undeniable
  Keywords: losses, Compensation, citizenship rights, Administrative courts, Laws of Iran, Iraq
 • Analyzing the formation and collective action of the community of devotees of Islam against the second Pahlavi regime Based on Sprignes-Tilly integrated model
  Mohamad Reza Hatami *, Alireza Beigi, Masoud Naddafan Pages 0-0
  Contemporary developments in Iran began with the entry of foreign forces into the country in the 20s and the rise to power of Mohammad Reza Pahlavi. These developments, which were often anti-Islamic in nature, led to the formation of a group of Islamists under the leadership of Nawab Safavi. There are many differences of opinion regarding the formation and collective action of the community of devotees of Islam; Therefore, the present study tries to explain the said problem with the analytical descriptive method and by applying the Sprignes-Tilly analytical model in the theoretical framework and citing library sources. The main question of the research is "what factors caused the formation of the community of devotees of Islam." The hypothesis of the research is that based on Sprignes-Tilly analytical model, Nawab Safavi decided to form a group with the aim of physically removing anti-religious people and promoters of distortion in Islam and mercenaries of the Pahlavi regime due to the feeling of danger towards Islam and the independence of the country. Islamic government was formed.
  Keywords: Iran', s Islamic Revolution, Spriggans, Tilly, Pahlavi, Fadayan Islam, Nawab Safavi
 • abdurrahman hasanifar *, majid Abbaszadeh Marzbali Pages 1-31

  National identity is one of the important fields that any government can manage in a way by adopting strategic policies and policies, and thus, the tendency of the members of the scientific, academic and student community, to strengthen awareness and knowledge about it; Because the issue of national identity is important for society in different ways. The first important point is that national identity can provide reasons for strengthening solidarity and cohesion in the country. Second, dealing with the challenges of national identity requires taking into account the changes and developments that require knowledge and awareness. Meanwhile, one of the important tools and mechanisms of the government to develop and strengthen the national identity, through the channel of awareness, is the institution of higher education. The university education system in the channel and path of education can transfer the concepts and proper understanding of the challenges and issues of national identity in the changing conditions and the need to adopt a suitable scientific strategy for it. So that, as a result, the grounds for strengthening people's sense of belonging to their national identity through science and knowledge are provided, which ultimately leads to the consolidation of solidarity and social cohesion. Considering the importance of this issue and the complex challenges that have arisen in connection with the national identity, the necessity of using this capacity is felt more and more. The State of the Islamic Republic of Iran is also forced to make better use of higher education in order to train students in order to strengthen their orientation towards their national identity. Considering the fact that a large part of Iran's population is young and in the era of globalization, and the role of this phenomenon in weakening the tendency of many Iranian students towards their national identity, this issue has become more necessary. The method of the article is descriptive-analytical and the findings indicate a change in some orientations towards new challenging situations.

  Keywords: Governance, Higher education, National identity, Globalization, Cyberspace, Iran
 • Amir Moulodi, Mohammad Bagher Khorramshad *, Ahmadi, Hamid, Abasali Rahbar Pages 33-57

  In the process of politicization of ethnic groups in Iran, Baloch is one of the main political ethnic groups in Iran. Balochs, like any other society, have some internal social cleavages that affects the political behavior of this ethnicity. Knowing these distinctions and their political consequences is the purpose of this article. This research was carried out with the approach of political sociology and thematic analysis method, along with the use of library studies and the technique of interviewing ethnic researchers. Results of this research show that among the Baloch in the pre-modern era, divisions related to traditional construction such as "tribal conflicts" and "regional differences" exist. In addition, in the Pahlavi era political divisions caused by the period of transition such as "elite conflict" and "ideological and organizational conflicts" took place. Finally, after the revolution new divisions such as the "gender gap" and "generational gap" along with other factors have influenced the political behavior of the Baloch people. Providing grounds for foreign interference and the presence of the central government, creating obstacles for pursuing ethnic demands, preventing ethnic identity from becoming extreme and fluid, and plural political identity are the political consequences of the social cleavages among the Baloch.

  Keywords: social, cleavage, political, consequences, identity
 • Mohammadreza Salehi Vasigh Pages 59-85
  Agrarian reforms as a change in new forms of land ownership and social organization have a special place in understanding the contemporary history of Iran and the Islamic Revolution. In this regard and according to the importance of the years after land reforms and leading to the Islamic revolution, this research was conducted with the aim of investigating the economic and political consequences of land reforms with the approach of Karl Polanyi. Through the qualitative analysis of the social developments of the 40s and 50s and with library studies, this research provides a clear answer to the question of how the theoretical framework of Karl Polanyi's Great Transformation can clarify land reforms and its consequences for understanding the social developments of the years leading to the Islamic Revolution of Iran. have given. By examining land reforms and placing them in the context of macroeconomics and society, and by applying Polanyi's theoretical apparatus (Great Transformation), it was determined that these reforms in Iran in the 40s and 50s were not only successful, but also faced political and economic deadlock. The political consequences of the land reforms were the consolidation of the government apparatus of Mohammad Reza Pahlavi and the closing of the ways of influence of power for other classes and classes, and the economic consequences were the lack of success in productivity and the disruption of the balance of people's living conditions.
  Keywords: land reforms, Islamic Revolution, economic-political perspective, the great transformation, Karl Polanyi
 • Afshar Fatholahi, Rahmat Hajimineh *, Hossein Daheshiar Pages 87-112
  One of China's policies to achieve hegemony is to effectively influence international financial institutions and institutions to use their capacity to promote national power. China is the only country that is currently a strategic rival to the United States. Its actions in the international arena in the America are interpreted as a code of conduct in competition with Washington and are therefore opposed. China's accession to the World Trade Organization has become one of the most important areas of competition between China and the United States. The main question is what are the most important divisive factors between China and the America in the World Trade Organization? And this issue in macro strategic competition how does it make sense? The hypothesis of the article has been studied descriptively-analytically, the differences between the America and China in the World Trade Organization include the yuan rate, customs tariffs, monopoly on the electronic payment market, and intellectual property.The two countries are trying to use the capacity of the World Trade Organization to enhance their institutional power, and the success of each of them in the World Trade Organization affects the success or failure of the two in the competition for hegemony.
  Keywords: World Trade Organization, hegemony, Strategic Competition, china, America
 • Mohsen Nasresfahani *, Fatemeh Nasrolahi, Parviz Delirpoor, Ahmad Kazemi Pages 113-134
  In this article, based on the social structure presented by Vent in the constructivist approach, the analysis of the formation and expansion of the power axis of the Islamic resistance in the West Asian region has been analyzed. Based on this, the triple infrastructures of semantic, material and interests have been analyzed in relation to the West Asian region in order to understand the role of semantic and identity factors, the material environment and the type of interpretation of its actors and the structure of quadruple interests including ontological security, security Material, development and identification in the formation and expansion of the axis of Islamic resistance with emphasis on the leadership of c. AA evaluated. The author starts compiling this research with the premise that one or more material or semantic factors alone cannot be effective in the formation and expansion of the axis of Islamic resistance. The main question of this research is: From the perspective of structuralism, how did the social structure of the West Asian region play a role in the formation of the expansion of the power axis of the Islamic resistance? This article is written in an analytical-descriptive way.
  Keywords: Axis of Islamic resistance, Islamic Republic of Iran, social structure, Structuralism, Islamic Revolution