فهرست مطالب

گردشگری و توسعه - سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 37، زمستان 1402)

نشریه گردشگری و توسعه
سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 37، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/07
 • تعداد عناوین: 14
|
 • فرناز دهقان بنادکوکی، الهام اپرا جونقانی، غلامحسین مرادی* صفحات 1-14

  گردشگری یکی از پدیده های اقتصادی مهم عصر حاضر است که یکی از منابع مهم رشد اقتصادی قلمداد می شود. با توجه به نقش گسترش گردشگری در رونق اقتصادی و میزان تاثیر آن در هر بخش اقتصادی، در پژوهش حاضر، به برآورد میزان هزینه هر گردشگر در هر بخش اقتصادی استان یزد و میزان تاثیرگذاری کوتاه مدت هر گردشگر ورودی به باغ در هر بخش اقتصادی استان پرداخته شده است. بدین منظور، برآوردها با استفاده از مدل داده - ستانده منطقه ای و روش سهم مکانی خاص صنعتی فلگ (SFLQ) محاسبه شد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که اثر کل حاصل از صنعت گردشگری باغ دولت آباد در اقتصاد استان در 1395 برابر با 81/198252میلیون ریال است که این مقدار شامل اثر مستقیم و غیرمستقیم هر گردشگر در تولید هر بخش اقتصادی استان است و، از 20 بخش اقتصادی، سه بخش «سایر خدمات»، «صنایع محصولات غذایی، آشامیدنی و دخانیات» و «حمل و نقل» بیشترین اثر تولیدی ناشی از ورود گردشگران را به خود اختصاص داده است. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، روش داده - ستانده یکی از روش های کارآمد برای تحلیل آثار محیط زیستی و گردشگری فعالیت های اقتصادی است. همچنین، نتایج نشان می دهد، با شناسایی جایگاه و میزان اثربخشی هرکدام از جاذبه های گردشگری، امکان اجرای درست برنامه ریزی های مناسب فراهم خواهد شد که این امر به طور خودکار به توسعه سایر بخش های این صنعت نیز منجر خواهد شد.

  کلیدواژگان: اقتصاد گردشگری، اقتصاد محیط زیست، گردشگری، روش سهم مکانی خاص صنعتی فلگ
 • سید حسن حاتمی نسب* صفحات 15-28
  هدف

  گردشگری تاریک بعد خاصی از گردشگری است که تاثیر جنبه های منفی مقصد گردشگری در جذب یا دفع گردشگر را بررسی می کند. وجود فرصت های متعدد (مانند باتلاق ها، مناطق کوهستانی، بیابان ها) و تهدیدهای گوناگون (مانند عملکرد ضعیف در مقابل مشکلات داخلی، حمایت ایران از کشورهای مسلمان و مخالفت با ابرقدرت ها) ضرورت توجه به این موضوع را به وجود آورده است. این پژوهش با هدف بررسی الگوی واکنش هیجانی در فضای گردشگری تاریک در ایران با توجه به نقش تجربه و انگیزه پایه ریزی شده است.

  روش شناسی پژوهش: 

  این پژوهش با رویکرد کاربردی و به روش توصیفی از نوع پیمایشی طراحی شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه گردشگران خارجی مراجعه کننده به شهر یزد در پاییز 1398 است که طی نمونه 170نفره به صورت تصادفی نظرسنجی شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه و به شیوه پیمایشی بوده است.

  یافته ها

  با توجه به تایید روایی و پایایی مدل های اندازه گیری و ساختاری و برازش و کیفیت مناسب مدل، نتایج نشان داد که انگیزه در تجربه، تجربه در واکنش هیجانی و انگیزه در واکنش هیجانی تاثیر معنی داری می گذارند.

  اصالت/ارزش افزوده علمی: 

  نتایج این تحقیق برای طرح ریزی و اجرای رویکردهای جدید توسعه صنعت گردشگری ایران مفید خواهد بود و به مدیران و بازاریابان برای فرهنگ سازی بین المللی و بهبود عملکرد بازاریابی گردشگری کمک خواهد کرد.

  کلیدواژگان: گردشگری تاریک، انگیزه، تجربه، واکنش هیجانی، یزد
 • امین حکیم*، سمیرا لقمان استرکی صفحات 29-47
  هدف
  با توجه به جایگاه مهم صنعت گردشگری پزشکی در اقتصاد جهانی و همچنین قابلیت های ایران در این صنعت، پژوهش حاضر با هدف اصلی شناسایی رهیافت های توسعه گردشگری پزشکی در ایران انجام شد.
  روش
  پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها تحقیق توصیفی از نوع مطالعه موردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه خبرگان، مدیران و متصدیان صنعت گردشگری پزشکی است که با استفاده از روش غیرتصادفی هدفمند و گلوله برفی 9 نفر از میان آن ها انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده های تحقیق مصاحبه و برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل تماتیک استفاده شده است. قلمرو مکانی پژوهش وزارت بهداشت و درمان، وزارت امور خارجه، سازمان گردشگری و میراث فرهنگی و کمیسیون بهداشت مجلس می باشد. این پژوهش در یک بازه زمانی یک ساله از سال 1400 تا 1401 انجام شده است.
  یافته ها
  بر اساس نتایج به دست آمده، اهداف توسعه گردشگری پزشکی شامل اهداف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی-اجتماعی و بهبود زیرساخت های درمانی و گردشگری است. همچنین نهادهای اصلی در توسعه گردشگری پزشکی شامل نهادهای دولتی، نهادهای غیر دولتی، بخش خصوصی و نهادهای مردمی شناسایی شد. ابزارهای اساسی شامل ابزارهای سازمانی، مالی، قانونی و اطلاعاتی می باشد. در ادامه، راهبردهای لازم در توسعه این صنعت شامل راهبرد کیفیت خدمات درماتی، بازاریابی و تبلیغات، سیاست گذاری و مدیریتی، توسعه دهکده های مدرن سلامت و آموزش شناسایی گردید و در نهایت مدل نهایی ارائه شد.
  کلیدواژگان: گردشگری پزشکی، توسعه گردشگری پزشکی، دیدگاه مدیران، تحلیل تم
 • یزدان شیرمحمدی*، آناهیتا محمدی صفحات 49-63
  با جهانی شدن بازار، شرکت ها تلاش می کنند، با بهره گیری از فرایندهای گوناگون، عملکرد خود را بهبود بخشند. پیشرفت فناوری داده های بزرگ موجب شده شرکت های بازاریابی حجم زیادی از داده های مربوط به مشتریان خود را نگهداری کنند. ازاین رو، به شناخت بیشتر مشتریان توسط فناوری اطلاعات داده های بزرگ و به کارگیری نرم افزارهای پیچیده آماری برای تحلیل نیازهای گردشگران در دهه های اخیر توجه شده است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی به کارگیری روش تجزیه وتحلیل داده های بزرگ، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی به منظور بهبود عملکرد شرکت است. پژوهش حاضر از نوع کمی و از لحاظ گردآوری داده ها پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های گردشگری و مسافرتی مبتنی بر وب است که تعداد 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به صورت در دسترس انتخاب شدند. روایی پژوهش عوامل به تایید خبرگان رسید و به منظور تایید پایایی پژوهش از آلفای کرونباخ بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در ایجاد دانش مشتری و دانش کاربر اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین، ایجاد دانش مشتری، دانش کاربر از بازار خارجی، در تصمیم گیری منطقی بازاریابی و تصمیم گیری منطقی بازاریابی اثر مثبت و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: هوش مصنوعی، داده های بزرگ، اینترنت اشیا، بازاریابی، گردشگری
 • مهری دنیوی، مهدی رمضان زاده لسبوئی*، نازنین تبریزی صفحات 65-84

  استفاده از فناوری های نوین نوع جدیدی از گردشگری به نام گردشگری مجازی را خلق کرده است. بازاریابان و فعالان گردشگری برای ارتقا و پیشرفت در این زمینه نیازمند شناخت بیشتر انگیزه های گردشگران هستند. همچنین، انگیزه لذت جویانه به منزله موردی قابل توجه توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد انگیزه لذت جویانه و گردشگری مجازی در استفاده مداوم از مقاصد گردشگری در استان مازندران پرداخته است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و، براساس ماهیت، توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش گردشگران استان مازندران به روش نمونه گیری دردسترس در نوروز 1400 بودند. ابزار پژوهش پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن از طریق نرم افزار SmartPLS3 بررسی شد. یافته ها نشان داد که، از میان مولفه های مرتبط به انگیزه لذت جویانه، مولفه های ماجراجویی و کاوش، روابط اجتماعی، آگاهی از روند و خشنودی در انگیزه لذت جویانه تاثیر می گذارند. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که انگیزه لذت جویانه در استفاده مداوم تاثیر دارد. از میان مولفه های مرتبط به گردشگری مجازی، تنها مولفه لذت درک شده گردشگری مجازی در استفاده مداوم اثر دارد.

  کلیدواژگان: گردشگری، انگیزه لذت جویانه، گردشگری مجازی، استفاده مداوم، مازندران
 • حسن سلطان محمدی*، منوچهر جهانیان، محمدحسین ایمانی خوشخو، زهرا نادعلی پور صفحات 85-99
  با وجود اتفاق نظر درباره اثربخشی تعالی در توسعه و ارتقای عملکرد فردی و اجتماعی، تاکنون الگوی گردشگری تعالی گرا به صورت علمی و جامع تدوین و ارائه نشده است. پژوهش اکتشافی - توسعه ای حاضر به منظور برطرف کردن این خلا و با هدف «ارائه الگوی گردشگری تعالی گرا با رویکرد ارتباطی» انجام شده و مبتنی بر روش ترکیبی است. در بخش کیفی، از منابع کتابخانه ای و دیدگاه های متخصصان در دسترس در حوزه های گردشگری، معنویت، فرهنگ و روان شناسی به صورت هدفمند و، در بخش کمی نیز، از پرسش نامه محقق ساخته در طیف لیکرت استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها، در بخش کیفی، از تحلیل مضمون و، در بخش کمی، از مدل تحلیل عاملی تاییدی (CFA) و مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. به منظور انجام تحلیل های آماری نیز از نرم افزارهای MAXQDA، SPSS22 و LISREL8,8 استفاده شده است. با توجه به یافته ها و الگوی ارائه شده، زیست بوم گردشگری تعالی گرا، به مثابه زیست بومی آموزشی و غیررسمی، با روح معنوی تجلی یافته و در چهارچوب ابعاد ارتباطی انسان و با بهره گیری از مولفه های معنوی الگو باعث توسعه و تعمیق گستره شناخت، خودآگاهی، هم آفرینی و تکنیک دهی شده است و می تواند یکی از مناسب ترین روش های دستیابی به تعالی پایدار انسانی به شمار می رود.
  کلیدواژگان: گردشگری تعالی گرا، مولفه های معنویت، تعالی پایدار، ارتباطات انسانی
 • پریسا مهاجری*، علی اصغر بانوئی، مسعود قربانی ندرآبادی صفحات 101-121
  طبق آمارهای بین المللی، شیوع ویروس کرونا موجب کاهش 70درصدی گردشگری بین المللی شده است. لذا، مقاله حاضر در پی پاسخ گویی به این سوال اساسی است که شیوع بیماری کرونا از کانال گردشگری ورودی چه تاثیری در تولید بخش های اقتصادی و توزیع درآمد نهادی در ایران داشته است. برای این منظور، با استفاده از رویکرد تحلیل مسیر ساختاری و ماتریس حسابداری اجتماعی 1395 کشور ایران در قالب 110 فعالیت اقتصادی و 22 نهاد (مشتمل بر 10 دهک درآمدی خانوارهای شهری و روستایی، شرکت ها و دولت)، اثر کاهش مخارج گردشگری ورودی خارجی در تولید و تغییر توزیع درآمد نهادی محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد، در پی بروز شوک کرونا، کاهش درآمد ناشی از افت گردشگری ورودی به کاهش تولید کل کشور منجر شده است و بخش های عمده فروشی و خرده فروشی، حمل ونقل، تامین جا، فعالیت های خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها و ساخت محصولات غذایی، به ترتیب با سهم های 6/16، 6/11، 5/10، 3/9 و 1/6درصدی، بیشترین سهم را از کاهش تولید کل کشور به خود اختصاص داده اند. همچنین، نتایج حاصل از رویکرد تحلیل مسیر ساختاری نشان می دهد که بین عوامل تولید، درآمد مختلط مسیر اصلی و مهم اثرگذاری کاهش مخارج گردشگری در درآمد تمامی نهادها اعم از خانوارهای شهری، خانوارهای روستایی و شرکت ها است.
  کلیدواژگان: کرونا (کووید-19)، صنعت گردشگری، ماتریس حسابداری اجتماعی، تحلیل مسیر ساختاری، توزیع درآمد نهادی
 • سارا سلیمانی*، صبا کسانی، ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین صفحات 122-139

  امروزه صنعت گردشگری در سطح جهان به شدت توسعه یافته است و بسیاری از کشورها با استفاده از آن توانسته اند بر مشکلات خود، به ویژه مشکلات اقتصادی، غلبه کنند و وضعیت خویش را بهبود ببخشند. در صنعت رقابتی گردشگری، کلید موفقیت در تامین و برآورده ساختن تقاضای گردشگران، ارائه محصولات و خدمات خلاق است. به همین دلیل، توجه به عوامل موثر در توسعه گردشگری خلاق و برنامه ریزی در این بخش ضروری است. در همین خصوص، هدف پژوهش حاضر بررسی مهم ترین مولفه های تاثیرگذار در توسعه گردشگری خلاق در منطقه هورامان از استان کردستان است. پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و، از نظر روش، توصیفی - تحلیلی است. برای بررسی گردشگری خلاق در هورامان، 7 عامل و 34 شاخص با توجه به ادبیات گردشگری خلاق و مطالعات پیشین استخراج شدند. تحلیل ها با استفاده از روش معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی و در PLS انجام شد. برای اولویت بندی عوامل، از آزمون فریدمن در نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عامل تجربه و تعامل در اولویت اول و بعد از آن به ترتیب عامل های اصالت، کیفیت خدمات، حمایت از جنبه های گردشگری خلاق، آگاهی و اطلاع رسانی، میراث بومی، مشارکت در اولویت های بعدی برای برنامه ریزی و راهکارهای توسعه گردشگری خلاق در منطقه هورامان قرار دارند.

  کلیدواژگان: گردشگری خلاق، تجربه گردشگری، گردشگری فرهنگی، خلاقیت، هورامان
 • مهناز دوستی ایرانی، مهدی باصولی*، میر محمد اسعدی صفحات 141-156
  مقدمه

  با توجه به لزوم و اهمیت بازاریابی سبز در شرایط زیست محیطی عصر حاضر و عرصه رقابتی گردشگری و همچنین پیامدهای سبزشویی ادراک شده، پژوهش حاضر به شناسایی راهکارهایی با هدف کاهش سبزشویی ادراک شده و مصونیت از اتهامات مربوطه برای بازاریابان اقامتگاه های سبز گردشگری پرداخته است.

  روش تحقیق: 

  بر این اساس، از مصاحبه عمیق با خبرگان بهره گرفته شد، نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد و تا رسیدن به اشباع ادامه یافت. تجزیه وتحلیل داده ها نیز به روش گراندد تئوری انجام شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد راهکارهای کلی در این زمینه عبارت هستند از صداقت و تناسب در عمل و ادعا، ارائه شفاف اطلاعات سبز و اطمینان از صحت ادراکات گردشگر که هرکدام دربردارنده مقوله های فرعی و شاخص های مربوطه است.

  بحث : 

  بنابراین، مطابق با راهکارهای ارائه شده، ضروری است بازاریابان سبز، علاوه بر این که از هر گونه ارتکاب به سبزشویی پرهیز می کنند و شواهد لازم درخصوص بررسی صحت ادعا را در دسترس قرار می دهند، ادراکات گردشگر در این خصوص را نیز بررسی و برای رفع هر گونه سوء برداشت احتمالی تلاش کنند.

  نتیجه گیری

  پیروی از راهکارهای مذکور می تواند راهنمایی برای بازاریابان اقامتگاه های سبز (در ارائه ادعاهای سبز موثرتر و صادقانه تر و محافظت از اقامتگاه های سبز واقعی در مواجهه با اتهامات سبزشویی و پیامدهای آن) و مبنایی برای پژوهش های آتی باشد.

  کلیدواژگان: بازاریابی سبز، سبزشویی، گردشگری، اقامتگاه های سبز، گراندد تئوری
 • علی تیزرو*، مرضیه چراغی صفحات 157-170

  امروزه صنعت گردشگری بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به شمار می آید. یکی از ابزارهای اصلی این صنعت فناوری اطلاعات است که اینستاگرام نیز زیرمجموعه آن است. در سال های اخیر، دسترسی میلیون ها کاربر در سراسر جهان به شبکه اجتماعی اینستاگرام باعث شده است این رسانه در کانون توجه جوامع و افراد قرار گیرد و از آن برای بازاریابی و گسترش کسب وکارها استفاده شود. بدین منظور، پژوهش حاضر در پی بررسی تاثیر ارائه اطلاعات مفید مقاصد گردشگری در رسانه اجتماعی اینستاگرام در قصد سفر دنبال کنندگان است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات توصیفی از نوع هم بستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه فعالان شبکه اجتماعی اینستاگرام است که در صفحات خدمات گردشگری عضو هستند و درمجموع 235 نمونه با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. در این پژوهش، پس از بررسی گسترده ادبیات موضوع، مدل مفهومی تحقیق مشخص و در چهارچوب آن پرسش نامه تدوین شد. روایی پرسش نامه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و روایی محتوا و پایایی و متغیرهای آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و تایید شد. آن گاه، با تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار AMOUS درباره فرضیه های تحقیق تصمیم گیری شد. مدل اصلی شامل چهار متغیر ارائه اطلاعات مفید، پذیرش اطلاعات، انتشار اطلاعات و قصد سفر است. نتایج این پژوهش نشان داد ارائه اطلاعات مفید گردشگری در بستر اینستاگرام با ضریب 649/0 در پذیرش اطلاعات و با ضریب 736/0 در انتشار آن تاثیر دارد. همچنین، تاثیر پذیرش اطلاعات در قصد سفر با ضریب 500/0 تایید شد، ولی تاثیر انتشار اطلاعات در قصد سفر تایید نشد.

  کلیدواژگان: ارائه اطلاعات، گردشگری، قصد سفر، اینستاگرام
 • مرتضی بذرافشان*، حمید ضرغام بروجنی، مهدی کروبی صفحات 171-189

  محیطی که مقصدهای گردشگری در آن قرار دارند هر روز پیچیده تر می شود. افزایش عدم اطمینان و تغییرات محیطی از پیچیدگی هایی هستند که مقصدها باید برای حفظ مزیت رقابتی خود با آن مقابله کنند. نوآوری، انعطاف پذیری، پاسخ گویی و تعریف خلاقانه مجدد از بازار و فرصت ها منابع جدیدی برای کسب مزیت رقابتی هستند. این تغییرات عمدتا بر استفاده موثرتر از سرمایه مبتنی بر دانش، مهارت و تجربه ی بازیگران کلیدی متمرکز است که در ادبیات با عنوان یادگیرندگی شناخته می شوند. مفهوم سازمان یادگیرنده در محیط های گوناگونی مانند شهرها (تحت عنوان شهر یادگیرنده) به کار رفته، اما به ندرت در گردشگری به آن توجه شده است. لذا، این پژوهش در پی ارائه الگویی برای توسعه مفهوم مقصد گردشگری یادگیرنده در شهر یزد است. ازاین رو، با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و مصاحبه با 14 نفر از خبرگان صنعت گردشگری و مدل سازی ساختاری تفسیری و کسب نظر 12 نفر خبرگان با استفاده از پرسش نامه زوجی، مدل مقصد گردشگری یادگیرنده متشکل از 15 عامل ارائه شد. این مدل از چهار سطح تشکیل شده است که در بالاترین سطح پایداری از نظر برایند و نتیجه یادگیرندگی در مقصد گردشگری قرار گرفتند. در سطح دوم، آینده نگری، تفکر سیستمی و توانمندسازی واقع شدند. عوامل سطح سوم مدیریت سازگار، هماهنگی و مشارکت، تبادل فرهنگی، مسئولیت پذیری، نوآوری و خلاقیت و هوش محیطی بودند و در سطح چهارم هوش رقابتی، هوش فناورانه، تحقیق و توسعه و سرمایه فکری و مدیریت دانش واقع شدند. نتایج تحقیق می تواند الگویی برای مدیران شهری و گردشگری به منظور توسعه مقصد گردشگری یادگیرنده در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: سازمان یادگیرنده، شهر یادگیرنده، مقصد گردشگری یادگیرنده، شهر یزد
 • پیام پرتوی نیا، سهیلا خدامی* صفحات 191-207

  امروزه واقعیت افزوده از عوامل مهم به‏کارگرفته شده در صنعت گردشگری است. در جهان، صنعت گردشگری از واقعیت افزوده برای جذب کاربران به جاذبه‏های گردشگری استفاده می‏کند. درواقع، قصد استفاده از واقعیت افزوده در تلفن‏های همراه در صنعت گردشگری به میزان دانش افراد و نگرش کاربران و همچنین پذیرش و استفاده از فناوری بستگی دارد. در ایران، هنوز این برنامه‏ها نتوانسته اند جایگاه خود را پیدا کنند و کاربرد چندانی ندارند. همچنین، ایران به منزله مقصد گردشگری دارای کاستی‏هایی در زمینه معرفی و برندسازی مقصد است. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری و همچنین نگرش و دانش فناورانه در قصد استفاده از واقعیت افزوده در برنامه‏های تلفن‏‏های همراه در گردشگری است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کاربران برنامه‏های واقعیت افزوده تلفن‏های همراه در صنعت گردشگری ایران تشکیل داده‏اند که تعدادشان نامحدود است. نمونه‏گیری به روش غیراحتمالی دردسترس انجام شده و حجم نمونه نیز طبق فرمول کلاین به ‏دست آمده است که برابر با 216 نفر است. ابزار گردآوری داده‏ها پرسش نامه آنلاین است. برای تجزیه وتحلیل داده‏ها از آزمون معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که دو عامل (انتظار از عملکرد و انتظار از تلاش) از چهار عامل اصلی نظریه پذیرش فناوری تاثیر مثبت و معنادار و دو عامل نیز (نفوذ اجتماعی و شرایط تسهیل‏کننده) تاثیر منفی در قصد استفاده از برنامه‏های واقعیت افزوده تلفن همراه داشته‏اند. از طرفی، تاثیر نگرش به واقعیت افزوده و دانش کافی درباره آن تاثیر مثبت و معناداری در قصد استفاده از برنامه‏های واقعیت افزوده تلفن همراه دارد.

  کلیدواژگان: واقعیت افزوده، برنامه های واقعیت افزوده تلفن ‏های همراه در گردشگری، نظریه یکپارچه پذیرش (UTAUT)، نگرش، دانش فناورانه
 • بهرام ایمانی*، جواد معدنی، محمدباقر مهدی زاده صفحات 209-235

  امروزه گردشگری یکی از منابع مهم درآمد و از عوامل موثر در توسعه و پیشرفت کشورها است. بر این اساس، گردشگری روستایی، به مثابه یکی از اصلی ترین انواع گردشگری، اهمیت ویژه ای دارد. بنابراین، شناخت موانع و عوامل پیش برنده این نوع گردشگری ضرورت خاصی دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین عوامل بازدارنده و پیش برنده توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه خبرگان در شهرستان نیر انجام شده است که با استفاده از روش ترکیبی موضوع بررسی شده است. رویکرد تحقیق متوالی اکتشافی است که در دو مرحله کیفی و کمی انجام شده است. در مرحله کیفی، با استفاده از روش مرور دامنه، متغیرها و شاخص های اصلی شناسایی شدند و سپس در فاز کمی با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسش نامه تحلیل و بررسی شدند. روایی پرسش نامه روایی محتوا است. این پرسش نامه به تنی چند از متخصصان، صاحب نظران و کارشناسان مجرب در این زمینه داده شد و پس از بررسی ها و اصلاحات لازم تایید شد. پایایی پرسش نامه از آزمون آلفای کرونباخ به دست آمد که مقدار آن 78 درصد است. مطابق با یافته های مرحله کیفی، از میان 53 تحقیق مرتبط، 4 معیار و 43 زیرمعیار شناسایی شدند. در مرحله کمی، متخصصان و کارشناسان حوزه گردشگری و برنامه ریزی روستایی درباره تایید و اولویت بندی هریک از عوامل اظهارنظر کردند که تمامی عوامل از نظر آن ها تایید شدند. مطالعه حاضر نشان داد که جنبه های گوناگون پیش برنده یا بازدارنده توسعه گردشگری روستایی اعم از جنبه های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی توسعه گردشگری در شهرستان نیر با مقادیر قابل قبولی مهم هستند. بنابراین، باید به مفهوم توسعه گردشگری روستایی در سراسر منطقه توجه شود و شکاف های موجود برای حمایت از توسعه گردشگری روستایی برطرف شوند.

  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری روستایی، توسعه و پایداری، روش ترکیبی، شهرستان نیر
 • فائزه شجاع، محسن حمیدیان پور* صفحات 237-255
  پیش نمایی تاثیرات تغییر اقلیم در شرایط اقلیم گردشگری جزیره کیش به منزله مقصد اول گردشگری سیاحتی و رویدادمحور کشور، که سهم مناسبی در بازار گردشگران داخلی و اقتصاد ملی دارد، در افق آینده ضروری است. بدین منظور، عملکرد هفت مدل گردش سیاره ای (GCMs) براساس نمره مهارت (SS) ارزیابی شد و درنهایت دو مدل ACCESS-CM2 و CNRM-CM6-1 به منزله GCMهای مناسب منطقه مطالعاتی انتخاب شدند. در ادامه، اثر سناریوهای SSP2-4.5 و SSP5-8.5 در بخش گردشگری جزیره کیش براساس کاربرد شاخص اقلیم گردشگری (TCI) بررسی و از روش مقیاس گذاری خطی (LS) برای تصحیح خطای شبیه سازی مدل های GCM استفاده شد. نتایج نشان داد پارامترهای موثر در برآورد شاخص TCI تغییرات چشمگیری در آینده خواهند داشت، به طوری که میانگین دما در دوره پایه از 27/25 به 63/29 و 33/30 درجه سلسیوس به ترتیب تحت سناریوهای SSP2-4.5 و SSP5-8.5 در چشم انداز 2050-2069 خواهد رسید. افزون بر دما، تغییرات افزایشی بارش و رطوبت نسبی در منطقه موجب می شود بازه های زمانی گردشگری در اقلیم آینده در جزیره کیش تغییر کند: به این ترتیب که در شرایط فعلی ماه های فوریه و مارس وضعیت ایدئال بهترین زمان های گردشگری جزیره هستند، حال آن که در چشم انداز آینده تنها ماه فوریه شرایط ایدئال را نشان می دهد. از طرف دیگر، وضعیت کمی نامطلوب در دوره فعلی شامل چهار ماه ژوئن، ژوئیه، اوت و سپتامبر می شود که این امر به مرور در آینده هشت ماه سال را در بر خواهد گرفت. بنابراین، پرداختن به موضوع تغییر اقلیم در حوزه گردشگری برای تدوین برنامه های توسعه آتی کشور با محوریت تغییر اقلیم مسئله ای بسیار مهم است.
  کلیدواژگان: برنامه هفتم توسعه، تغییر اقلیم، سناریوهایSSP، شاخص اقلیم گردشگری، CMIP6
|
 • Farnaz Dehghan Benadkuki, Elham Operajuneghani, Gholamhosein Moradi * Pages 1-14

  Nowadays, tourism, as a critical source of economic growth, is one of the most important economic activities. Regarding tourism extension role in economic prosperity and the extent of its impact on each economic sector, the cost of each tourist in each economic sector of Yazd province and the short-term impact of each tourist entering the Dowlatabad Garden on each sector were estimated. The estimations were calculated using the regional output-data model and Industry-Specific FLQ Method (SFLQ). The results of the study indicated that the total effect of the tourism industry in Dowlatabad Garden on the economy of the Yazd province was equal to 198252.81 million Rials in 2016, which includes the "direct" and "indirect" effect of each tourist on the production of each economic sector. From 20 studied economic sectors, three sectors, including "other services", "food, beverage and tobacco industries" and "transportation" have the most production effect due to tourists' entrance. Regarding the results of this study, the input-output method is one of the effective methods for analyzing the environmental and tourism impact of economic activities. Also, the results indicated it would be possible to implement proper planning by identifying the location and effectiveness of each tourist attraction, which will automatically lead to the development of other sectors of this industry.

  Keywords: tourism economics, Environmental Economics, Tourism, Industry-Specific FLQ Method (SFLQ)
 • Seyed Hassan Hataminasab * Pages 15-28

  Originality/Value: 

  The results of this study will be useful for designing the new approaches in development of tourism industry of Iran and will help managers and marketers toward international cultural foundating and improving tourism marketing performance.

  Purpose

  Dark tourism is a special dimension of tourism that examines the impact of the negative aspects of a tourist destination tourist attraction or repulsion. The special conditions of tourism and the negative political propaganda of the West are among the factors that have necessitated attention to this issue. This study was designed to survey the model of emotional response in the dark tourism environment in Iran based on the role of experience and motivation and with a practical approach and a descriptive survey method.

  Methodology

  The statistical population is all foreign tourists referring to the city of Yazd in the fall of 2019, in 170 responders that randomly selected. Considering the validity and reliability of the measurement and structural models and the appropriate fit and quality of the model

  Findings

  The results showed that the motivation to experience; Experience on emotional response; and motivation has a significant effect on emotional

  Keywords: Dark Tourism, Motivation, experience, Emotional Response, Yazd
 • Amin Hakim *, Samira Longman Estarki Pages 29-47
  Considering the important position of the medical tourism industry in the world economy and also the capabilities of Iran in this industry, the present research was conducted with the main goal of identifying approaches to the development of medical tourism in Iran. The research method is a part of developmental research in terms of results, and it is a part of qualitative research of the case study type in terms of purpose. The tool for collecting research data is interview and the selection of research participants has been done using the purposeful sampling method. By using the subject analysis technique, interviews were reviewed and coded and classified. Based on the obtained results, the goals of medical tourism development include economic, political, cultural-social goals and improvement of medical and tourism infrastructures. Also, the main institutions in the development of medical tourism were identified including governmental institutions, non-governmental institutions, private sector and public institutions. Basic tools include organizational, financial, legal and informational tools. In the following, the necessary strategies in the development of this industry were identified, including the quality strategy of medical services, marketing and advertising, policy and management, development of modern health villages and education, and finally the final model was presented.
  Keywords: Medical tourism, Medical Tourism Development, managers' viewpoint, Theme analysis
 • Yazdan Shirmohammadi *, Anahita Mohammadi Pages 49-63
  With the globalization of the market, companies try to improve their performance by using different processes. The advancement of big data technology has caused marketing companies to store a large amount of data about their customers. Therefore, better understanding of customers by big data information technology and the use of complex statistical software to analyze the needs of tourists has been considered in recent decades. Therefore, the aim of this research is to investigate the use of big data analysis strategy, Internet of Things and artificial intelligence to improve the company's performance. The current research is quantitative in terms of data collection and survey. The statistical population of the research is web-based tourism and travel companies, 384 of whom were selected using Cochran's formula and available. The validity of the research factors was confirmed by experts and Cronbach's alpha was used to confirm the reliability of the research. The findings of the research showed that artificial intelligence and the Internet of Things have a positive and significant effect on the creation of customer knowledge and user knowledge. Also, the creation of customer knowledge, user knowledge of the foreign market has a positive and significant effect on the rational decision making of marketing and the rational decision making of marketing.
  Keywords: Artificial intelligence, Big Data, Internet of Things, Marketing, Tourism
 • Mehri Donyavi, Mehdi Ramezanzadeh Lasebouei *, Nazanin Tabrizi Pages 65-84

  The use of new technologies has created a new type of tourism called virtual tourism. Marketers and tourism activists need to know more about the motivations of tourists in order to promote and progress in this field. Hedonic motivation has also been studied by researchers as a significant case. The present research aims to investigate the dimensions of hedonistic motivation and virtual tourism in the continuous use of tourist destinations in Mazandaran province. This research is applied in terms of purpose and based on descriptive-analytical nature. The statistical population of the research was the tourists of Mazandaran province by the available sampling method in Nowruz 1400. The research tool was a researcher-made questionnaire, whose validity and reliability were evaluated through SmartPLS3 software. The findings showed that among the components related to hedonistic motivation, the components of adventure and exploration, social relations, awareness of the process and satisfaction affect hedonistic motivation. Also, the findings indicate that hedonic motivation has an effect on continuous use. Among the components related to virtual tourism, only the perceived enjoyment component of virtual tourism has an effect on continuous use.

  Keywords: Tourism, Hedonic motivation, Virtual Tourism, Continuous use, Mazandaran
 • Hasan Soltan Mohamadi *, Manouchehr Jahanian, Mohammad Hossein Imani Khoshkhoo, Zahra Nadalipour Pages 85-99
  Despite the consensus on the effectiveness of transcendentance in the development and promotion of individual and social performance but so far the model of transcendentalist tourism has not been scientifically and comprehensively developed and presented. The study of the research background shows the dominance of the material view and less effort to explain the spiritual components in tourism with a communication and systemic approach. Communication is the link between man and tourism and is the starting point for understanding spirituality and paying attention to it can play an effective role in a comprehensive explanation of tourism transcendentance. The present exploratory-developmental research has been carried out in order to fill this gap and with the aim of " Providing a model of transcendentalist tourism with a communication approach" and is based on a combined method. In this research, according to the dimensions of human communication, the spiritual components of tourism are identified and their place in human transcendentance is defined systematically and the model of transcendentalist tourism is presented. In the qualitative part library resources and opinions of experts available on tourism, spirituality, culture and psychology are used purposefully, and in the quantitative part a researcher-made questionnaire in the Likert scale has been used. To analyze the qualitative data thematic analysis (theme) and in the quantitative part confirmatory factor analysis (CFA) model and structural equation modeling (SEM) have been used. MAXQDA, SPSS22 and LISREL8.8 software were used for statistical analysis. According to the findings and the presented model, the ecosystem of the transcendentalist tourism as an educational and informal ecosystem is manifested with a spiritual spirit and within the framework of human communication dimensions and by using the spiritual components of the model causes the development and deepening the scope of cognition, self-awareness, co-creation and technique can be considered one of the most appropriate ways to achieve sustainable human transcendence. The transcendentalist tourism focuses on the existence of man and his relationship with the world around him and considers the attainment of knowledge and cognition possible through the transcendentance of communication dimensions and through rational, scientific, obligatory-moral, natural-prescriptive propositions.
  Keywords: transcendentalist tourism, Components of spirituality, Sustainable transcendentance, Human Communication
 • Parisa Mohajeri *, Ali Asghar Banouei, Masoud Ghorbani Nadrabadi Pages 101-121
  The world statistics indicate that the spread of Corona virus is caused a decrease of 70% in international tourism industry. Therefore, this paper seeks to answer this fundamental question: what is the effect of Corona disease on the sectoral production and institutional income distribution in Iran? To analyze this question, structural path analysis is used. For this purpose the new social accounting matrix (SAM) of 2016 is estimated. The matrix comprises 110 activities and 22 institutions (including income deciles of urban and rural households, companies and government). Then in consonance with the question, the effects of reducing foreign tourism expenditure on the production and income distribution have been worked out. The results show that the decrease in international tourism has led to decrease in total productions, for which the highest decreases belong to the wholesale and retail sectors, transportation, hotel and restaurant, services related to food and beverages and manufacturing of food products with shares of 16.6, 11.6, 10.5, 9.3 and 6.1 percent, respectively. The results of the structural path analysis approach reveal that among the factors of production, mixed income is the most and important path which stands for decrease of income of all institutions due to the reduction of foreign tourism expenditure, both for urban and rural households as well as companies.
  Keywords: Corona (COVID19), tourism industry, Social Accounting Matrix, Structural Path Analysis, Institutional Income Distribution
 • Sara Soleimani *, Saba Kasani, Abolfazl Ardeshir Tajzadehnamin Pages 122-139

  The tourism industry has now flourished significantly around the world, providing an opportunity for many countries to settle their issues, particularly economic problems, and above all boost up one's situation through its exploitation. In view of the competitiveness of the tourism industry, the key to success in meeting tourist expectations is to develop new products and services; thus, it is of utmost importance to reflect on creative tourism indicators, and plan for this purpose. In this sense, utilizing the power of deprived areas, mostly villages, has been one of the major approaches adopted by Iran's government for eliminating deprivation, generating the drivers of development, and fulfilling the goals of the 20-Year Vision Plan in tourism over the years. From this perspective, Hawraman in Kurdistan Province has been one of the tourism targets. This historical region, famous for its special culture, customs, and traditions, was inscribed on the World Heritage List by the World Heritage Committee of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) in its 44th meeting as the 26th tangible cultural heritage of Iran. At present, the development policies applied for tourism have given rise to numerous environmental and sociocultural challenges in this region. In addition, the sluggish economy has resulted in indiscriminate cultivation, damaging its pristine nature, including the mountain slopes and hills. Even though upstream law and regulations regarding the preservation of natural resources have been implemented, it seems that the economic problems have led to a kind of disregard and unrestrained natural resource extraction. Altogether, the local architecture texture and structure as well as the mountainous environment, pristine nature, historical and cultural landscapes, and other factors, such as customs and the local culture along with the historical background in Hawraman can set the stage for creative tourism. However, transforming the attractions in this region into creative tourism products requires much more attention and expert initiatives. In this context, characterizing creative tourism indicators in Hawraman can be among the essential measures. Against this background, the present study aimed to identify and prioritize the indicators associated with the development of creative tourism in Hawraman, and then raise some solutions and suggestions for this purpose. Considering the significant growth and development of creative tourism and the potentials of the historical and cultural landscapes in Hawraman, the study results can thus lay the foundations for decision-making in this region.
  To meet the objectives of this applied study, a descriptive-analytical research design was used. In keeping with the research subject and the indicators investigated here, documentary methods and field studies, including interviews and questionnaires, were further employed to collect the data. The sample size was then determined, based on the maximum-possible-number of samples technique. Therefore, 56 tourism experts in the Cultural Heritage, Tourism, and Handicraft Organization of Kurdistan Province and Hawraman World Heritage site together with professors were selected by random sampling, and provided with the necessary information to complete the questionnaires in the process of their distribution. The questionnaire items were also developed based on a five-point Likert-type scale. As well, Cronbach's alpha was examined to measure the reliability of the research instrument by 0.865. To check the normality of the data, the Kolmogorov-Smirnov test was utilized, and the partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) was employed to test the research hypotheses. Then, the Friedman test in the SPSS Statistics V22.0 was used to prioritize the indicators.
  According to the study results, Hawraman has the potentials for development of tourism with special interests, including creative tourism. In this respect, the indicators of experience and interaction, local heritage, awareness-raising and information-giving, authenticity, economic support for creative tourism, service quality, and public participation are much more operational in the development of creative tourism in this region. Accordingly, the possibility of being subjected to varied lifestyles by the hosts for the tourists can inspire creative interaction and experience, thereby encouraging regional tourism. The natural attractions as the native heritage of Hawraman also contribute to the development of creative tourism. Moreover, awareness-raising and information-giving are among other indicators of creative tourism in this region. The pristine landscapes, the architectural identity of the region, as well as its stepped architectural and physical structure can thus have a profound impact on the authenticity of the region as the next indicator. In this line, support for creative tourism is one of the other significant indicators. Therefore, the relevance of the activities to the local culture in this region can be among the indicators of creative tourism and economic growth. Besides, the establishment of handicrafts training centers can help improve the economic status of the locals, since it teaches local arts and brings income for the residents. In terms of service quality, roads and transportation are also among the main indicators. Some other factors such as the cleanliness of the surrounding environment and preserving the nature, enhancing the infrastructure, and providing accommodation services, such as hotels, guesthouses, and ecotourism residences, and public transportation are effective in augmenting the quality of tourism services and facilities for the development of creative tourism in this context. In conclusion, public participation is one of the other indicators of creative tourism development in Hawraman, which needs further consideration.

  Keywords: Creative tourism, Tourism Experience, Cultural Tourism, creativity, Hawraman
 • Mahnaz Doosti-Irani, Mehdi Basouli *, Mir Mohammad Asadi Pages 141-156
  Objectives

  Considering the necessity and importance of green marketing in today's environmental conditions and the competitive arena of tourism, as well as the consequences of perceived greenwashing, the present research has identified solutions for the reduction of perceived greenwashing and immunity from related charges for the marketers of tourism green accommodations.

  Methods

  In this regard, in-depth interviews with experts were used, sampling was done in a targeted manner and continued until saturation was reached. Data analysis was also done by grounded theory method.

  Results

  The findings of the research showed that the general solutions in this field are: honesty and proportionality in action and claim, transparent presentation of green information, and ensuring the accuracy of tourist perceptions, each of which includes subcategories and relevant indicators.

  Discussion

  Therefore, according to the solutions presented, it is necessary for green marketers, in addition to avoiding any kind of greenwashing and making the necessary evidence available to verify the validity of the claim, to also examine the perceptions of tourists in this regard, and in order to resolve any possible misunderstandings try.

  Conclusion

  Following the mentioned strategies can be a guide for green accommodation marketers (in presenting more effective and honest green claims and protecting real green accommodation in the face of accusations of greenwashing and its consequences) and a basis for future research.

  Keywords: Green marketing, green washing, Tourism, green accommodations, Grounded theory
 • Ali Tizroo *, Marziye Cheraghi Pages 157-170

  Today, the tourism industry is the largest and most diverse industry in the world. One of the main tools of this industry is information technology, of which Instagram is also a subset. In recent years, the access of millions of users around the world to the Instagram social network has made this media the center of attention of communities and individuals, and it is used for marketing and expanding businesses. For this purpose, the present study aims to investigate the effect of providing useful information about tourist destinations on Instagram social media on the travel intention of followers. The current research is applied in terms of its purpose and in terms of the method of collecting and analyzing descriptive data of correlation type. The statistical population of the research includes all Instagram social network activists who are members of tourism service pages, and a total of 235 samples were selected using the available sampling method. In this research, after a wide review of the literature on the subject, the conceptual model of the research was defined and a questionnaire was formulated in its framework. The validity of the questionnaire was calculated and verified using confirmatory factor analysis and content validity and reliability and its variables using Cronbach's alpha coefficient. Then, the research hypotheses were decided by analyzing the collected data using AMOUS software. The main model includes four variables: provision of useful information, acceptance of information, dissemination of information and travel intention. The results of this research showed that the provision of useful tourism information on Instagram platform has an effect of 0.649 on information acceptance and 0.736 on its dissemination. Also, the effect of information acceptance on travel intention was confirmed with a coefficient of 0.500, but the effect of information dissemination on travel intention was not confirmed.

  Keywords: providing information, Tourism, Travel Intention, Instagram
 • Morteza Bazrafshan *, Hamid Zargham Boroujeni, Mehdi Karoubi Pages 171-189

  Tourism destinations are getting more complex. Increasing uncertainty and environmental changes are among the most important ones that tourism destinations have to deal with to maintain their competitive advantage. Preferably innovation, flexibility, responsiveness, and redefinition of market opportunities can be considered as the new techniques for gaining the advantages. These techniques are focused on the effective use of knowledge, skills, and the experience of key actors, known as learning in the literature. Although the learning (organization) concept is spread in various settings such as cities (learning cities), or universities (learning universities), little research has been done in tourism. Thus, this research aims to provide a model for the development of Learning Tourism Destinations in Yazd. Based on qualitative methods, the researchers did a thematic analysis of the interviews with 14 tourism experts and an Interpretive Structural Model analysis of 12 experts’ questionnaires. The proposed model is composed of four levels in which there is sustainability at the highest level. In the second level of the model, there are futurism, system thinking, and human resource management empowerment. The third level of the model is composed of adaptive management, coordination and participation, cultural exchange, responsibility, innovation and creativity, and environmental intelligence. At the lowest level, there are factors of competitive intelligence, technological intelligence, research and development, intellectual capital, and knowledge management. The results of the research can be used as a model for transforming learning cities into learning tourism destinations.

  Keywords: Learning Organization, Learning City, learning tourism destination, Yazd
 • Payam Partovinia, Soheila Khoddami * Pages 191-207

  Today, augmented reality is one of the critical factors used in the tourism industry. In the world, the tourism industry uses augmented reality to attract users to tourist attractions. The intention to use augmented reality in mobile phones in the tourism industry depends on people's knowledge level, the users' attitudes, and the acceptance and use of technology. In Iran, the maturity of the application of these programs is at a low level, and Iran, as a tourist destination, needs to improve in introducing and branding the destination. Therefore, the research aims to investigate the impact of the integrated theory of technology acceptance and use, as well as the attitude and technological knowledge to use tourism augmented reality programs on mobile phones. The present research is based on a statistical population consisting of Iranian users of mobile augmented reality tourism applications, the size of which is Unlimited. The sample was taken using non-probability sampling and the sample size was determined using the Kline formula, resulting in a sample size of 216 individuals. The data collection tool is a questionnaire. A structural equation test was used to analyze the data. The results of the research showed that two factors (expectation of performance and expectation of effort) from the four main factors of technology acceptance theory have a positive and meaningful effect, and two factors (social influence and facilitating conditions) have a negative effect on the intention to use the program. have mobile phone augmented reality. On the other hand, the effect of knowledge and attitude towards augmented reality positively and significantly affects the intention to use mobile phone augmented reality programs.

  Keywords: Augmented reality, Mobile phone applications in tourism, UTAUT, Attitude, Technological Knowledge
 • Bahram Imani *, Javad Madani, Mohammad Bagher Mehdizadeh Pages 209-235

  Nowadays, tourism is one of the important sources of income and one of the effective factors in development and progress in countries. In this connection, rural tourism is of special importance as one of the main types of tourism. Therefore, knowing the obstacles and driving factors of this type of tourism is of special necessity. The current research has been done with the aim of identifying and explaining the factors driving and inhibiting the development of rural tourism from the perspective of experts, who have investigated the issue using a mixed method. The sequential research approach is an exploratory one that is carried out in two qualitative and quantitative phases. In the qualitative phase, using the scoping review method, the main variables and indicators were identified, and then in the quantitative phase, they were analyzed and investigated using the survey method and the questionnaire tool. According to the findings of the qualitative phase, 4 criteria and 43 sub-criteria were identified among 53 related researches. In the quantitative phase, specialists and experts in the field of tourism and rural planning commented on the approval and prioritization of each factor, and all the factors were approved in their opinion. The present study showed that various aspects promoting or hindering the development of rural tourism, including social, economic and environmental aspects of tourism development in Nir city, are considered with acceptable amounts. Therefore, the concept of rural tourism development should be effectively implemented throughout the region and existing gaps to support rural tourism development should be addressed.

  Keywords: Tourism, Rural tourism, Development, Sustainability, Mixed Method
 • Faeze Shoja, Mohsen Hamidianpour * Pages 237-255
  Kish is the first tourist destination that has a good share in the market of local tourists and the national economy. Therefore, it is essential to project the impact of climate change on the tourism climate of Kish Island in the future. Therefore, the performance of 7 general circulation models (GCMs) was evaluated based on skill score (SS). Two models, ACCESS-CM2 and CNRM-CM6-1, were selected as suitable GCMs for the study area. Then, SSP2-4.5 and SSP5-8.5 scenarios were analyzed on the tourism sector of Kish Island based on the Tourism Climate Index (TCI). Linear scaling (LS) method was used to correct the bias of GCM models. The results showed that the parameters effective in calculating the TCI index will have significant changes in the future; So that the average temperature from 25.27 in the base period reaches 29.63 and 30.33 degrees Celsius under the SSP2-4.5 and SSP5-8.5 scenarios, respectively, in the period 2050-2069. In addition to temperature, the increasing changes in precipitation and relative humidity in the study area will change the periods of tourism in the future climate in Kish Island: for example, in the current condition, the months of February and March in the "ideal" category are the best periods for tourism in the island, while in the future outlook shows an "ideal" situation only in February. On the other hand, the relatively unfavorable conditions in the current period include 4 months of June, July, August, and September, but in the future, it will cover up to 8 months of the year. Therefore, studying the issue of climate change in the field of tourism is very important in formulating the future development plans of the country with the focus on climate change. Therefore, studying the issue of climate change in the field of tourism is a significant issue in the codification of future development plans of the country with a focus on climate change.
  Keywords: climate change, CMIP6, 7th development plan, SSP scenarios, Tourism Climate Index