فهرست مطالب

مدیریت اطلاعات سلامت - سال بیستم شماره 3 (پیاپی 89، پاییز 1402)

نشریه مدیریت اطلاعات سلامت
سال بیستم شماره 3 (پیاپی 89، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/19
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید محمد طباطبائی* صفحات 123-125
 • سلیم کریمی تکلو*، ابوالفضل تهوری، مژده درویش صفحات 126-134
  مقدمه
  نوآوری های دیجیتال مخرب ، نوآوری هایی هستند که شامل استفاده از فناوری های دیجیتال به صورت نوآورانه و جدید هستند و می تواند عملکرد بیمارستان ها را تحت تاثیر قرار دهدند. این تحقیق با هدف تحلیل اثر متقابل توانمندسازهای نوآوری دیجیتال در حوزه سلامت انجام شده است.
  روش
  مطالعه حاضر از نوع تحلیلی-توصیفی است که با مشارکت 16 نفر از خبرگان بیمارستان های شهر کرمان انجام شد. خبرگان به صورت هدفمند با روش گلوله برفی انتخاب شدند. جهت گردآوری و تحلیل داده ها از مصاحبه ساختاریافته و روش تحلیل ساختاری استفاده شد.
  یافته ها
  بر اساس ادبیات تحقیق و نظرخواهی از خبرگان، 20 عامل از توانمندسازهای مرتبط با نوآوری دیجیتال مخرب شناسایی گردید. نتایج نشان داد که عامل های سبک مدیریت و جهت گیری استراتژیک تاثیرگذاری بالایی در سایر توانمندسازها دارند.
  نتیجه گیری
  با شناسایی عوامل اثرگذار و اثرپذیر در نوآوری دیجیتال مخرب، مسولین بیمارستان های شهر کرمان می توانند با در نظر گرفتن عوامل اثرگذار زمینه ای را برای راه اندازی سیستم های اطلاعات بالینی، نظارت از راه دور بر بیمار، مدیریت ثبت تصویربرداری پزشکی و تبدیل و یادگیری دانش ایجاد نمایند.واژه های کلیدی: نوآوری، نوآوری دیجیتال، نوآوری مخرب، حوزه سلامتپیام کلیدی: با توجه به مزایای نوآوری دیجیتال مخرب و عوامل کلیدی شناسایی شده، مسئولین بیمارستان های شهر کرمان می توانند با مدیریت این عوامل زمینه ایجاد نوآوری های دیجیتال مخرب را در بیمارستان خود مهیا نمایند.
  کلیدواژگان: نوآوری، نوآوری دیجیتال، نوآوری مخرب، حوزه سلامت
 • سیده سارا موسوی*، فاطمه عبداللهی، نصرت ریاحی نیا صفحات 135-142

  ایجاد نظام یکپارچه و استاندارد فراداده ای متناسب با نیازهای بومی در حوزه مدیریت اطلاعات بالینی، موجب حفاظت بهینه از داده ها، افزایش دسترس پذیری، ارتقاء بازیابی و رضایت کاربران خواهد شد. بنابراین، این پژوهش در نظر دارد به مطالعه عناصر فراداده ای الگوی استاندارد سازماندهی اطلاعات سلامت (Health Information Standards Organization) HISO 10040.4 از دیدگاه متخصصان اطلاعات سلامت بپردازد.

  روش بررسی

  این مطالعه بر حسب روش گردآوری داده ها از نوع مطالعه اسنادی و پژوهش پیمایشی بوده و در زمستان 1401 انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 24 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در حوزه مدیریت اطلاعات سلامت بود. داده ها با استفاده از پرسش نامه برخط محقق ساخته شامل 23 پرسش جمع آوری و روایی صوری آن را 3 نفر از خبرگان تایید نمودند. پایایی پرسش نامه نیز با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و میزان 958/0 بدست آمد که قابل قبول است. در نهایت با استفاده از آمار توصیفی گزارشی از نتایج ارائه شد.

  یافته ها

  در پژوهش حاضر به منظور سازماندهی اطلاعات سلامت، 22 عنصر فراداده ای الگوی HISO 10040.4 امتیازدهی شدند. بر اساس نتایج حاصل، میانگین و انحراف معیار عناصر فراداده ای مورد آزمون، نظر موافق جامعه پژوهش را کسب کردند که میزان توافق ایشان در خصوص اهمیت این عناصر برای حضور و ثبت در کاربرگه های تنظیم و توصیف مراکز اطلاعات سلامت را نشان می دهد.

  نتیجه گیری

  نظر به اینکه عناصر فراداده ای پیشنهادی پژوهش حاضر که بر اساس الگوی استاندارد سازماندهی اطلاعات سلامت و مورد تایید جامعه پژوهش قرار گرفته است، می تواند در رفع نیازهای مراکز اطلاعات سلامت کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: فراداده، اسناد و مدارک پزشکی، سازماندهی اطلاعات، مدیریت اسناد سلامت، پرونده الکترونیکی سلامت
 • کیوان مشیرپناهی*، خبات نسایی، آرمان احمدی زاد صفحات 143-149
  مقدمه

  پیشرفت های سریع در فناوری اطلاعات، باعث تغییرات بنیادین در زندگی و محیط های کاری در سراسر جهان شده است، با فراگیرتر شدن فناوری های دیجیتالی مانند گوشی های هوشمند ، افراد می توانند در خود نظارتی و مراقبت از خود شرکت کنند و کنترل بیشتری بر مسیرهای سلامتی خود در طول دوره زندگی به دست آورند. تحصیلات و جنسیت دو مولفه مهم در استفاده از برنامه های موبایلی سلامت هستند، تحصیلات در میزان و نحوه استفاده افراد در برنامه های موبایلی موثر است و جنسیت نقش تعیین کننده ای در فضای مجازی بخصوص در برنامه های موبایلی در مقابل حضور فیزیکی در بیمارستان ها و مطب ها دارد.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر از نوع کاربردی بود که با روش کمی - توصیفی به صورت مطالعه موردی بین کاربران برنامه موبایلی اسنپ دکتر به اجرا درآمد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته اینترنتی مبتنی بر نمونه گیری تصادفی در دسترس استفاده گردید و با روش های آمار استنباطی شامل آزمون های تعیین معناداری و به ویژه همبستگی بر مبنای معادلات ساختار تاییدی برای بررسی داده ها به کار گرفته شد.

  یافته ها

  زیرساخت ناکافی فناوری ارتباطات اطلاعاتی، بیشترین مانع برای پزشکی از راه دور بود و به دنبال آن مقاومت فرهنگی در استفاده از فناوری برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی قرار گرفت. موانع قابل توجه دیگر هزینه بالای راه اندازی مهارت های پیش نیاز (اولیه) در میان بیماران، مهارت های محدود در میان پزشکان، بودجه ناکافی برای حمایت از خدمات پزشکی از راه دور، چارچوب قانون/ سیاست ضعیف، و کمبود زمان اختصاصی برای خدمات پزشکی از راه دور بود. 

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داد وجود زیرساخت های مناسب ارتباطی و تلاش برای تقویت زیرساخت ها و افزایش سرمایه گذاری شرکت ها و سازمان ها در حوزه پزشکی از راه دور ، مشارکت کاربران را در استفاده از خدمات پزشکی از راه دور افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: پزشکی از راه دور، زیرساخت، سرمایه گذاری
 • احمد رضائی*، اکبر هدایتی صفحات 150-156
  مقدمه
  رویکرد شایستگی یکی از رویکردهای عمل گرا در حوزه های مختلف آموزش و مشاغل است که با تعیین دقیق شایستگی های موردنیاز افراد در جهت نیل به اهداف متعدد آموزشی و حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد و شناسایی شاخص های رفتاری تعیین کننده شایستگی های کارکنان در حرفه های مختلف یکی از فرایندهای ضروری در این امر به شمار می رود که پژوهش حاضر با هدف شناسایی شایستگی های کارکنان اداری مراکز درمانی انجام شد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر رویکرد کیفی و به روش تحلیل مضمون انجام شد. مشارکت کنندگان از کارکنان بخش اداری مراکز درمانی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 16 نفر به اشباع نظری رسید. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و داده های گردآوری شده با کدگذاری و شناسایی شبکه مضامین، تحلیل شد. روایی نتایج پژوهش با ملاک های توصیه شده توسط Lincoln and Guba تایید شد.
  یافته ها
  در پژوهش حاضر یافته ها در دو بعد شایستگی های عمومی (با 4 مولفه و 28 شاخص) و شایستگی های حرفه ای(با 3 مولفه و 21 شاخص) شناسایی و طبقه بندی شد. شایستگی های عمومی شامل (مهارت های اداری؛ مهارت های علمی دانشی؛ شایستگی های میان فردی؛ شایستگی های شخصیتی و فردی) و شایستگی های حرفه ای هم شامل (تخصص های اولیه درمانی؛ شایستگی های شغلی؛ شناخت استانداردها و دستورالعمل ها) بود.
  نتیجه گیری
  مدیران و روسای بخش های مختلف مراکز درمانی می توانند به منظور افزایش بهره وری کارکنان بخش اداری، از یافته های این پژوهش در حوزه جذب، نگهداشت و سنجش شایستگی های کارکنان استفاده کنند.
  کلیدواژگان: شاخص، سنجش، شایستگی، کارکنان اداری، مراکز درمانی
 • سیاوش اسدزاده جهان آباد، راضیه باقرزاده، لیلا دهقانی* صفحات 157-164
  مقدمه

  مقالات مشاهده ای به عنوان مطالعات پایه در پرستاری-مامایی از اهمیت بالایی برخوردار هستند؛ اما به بررسی کیفیت این مقالات به ویژه از منظر روش شناسی در سال های اخیر پرداخته نشده است. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف مقایسه کیفیت گزارش بخش روش شناسی مقالات مشاهده ای مجلات حوزه پرستاری-مامایی ایرانی، نمایه شده در پایگاه اسکوپوس بین سال های  2017 تا 2021 انجام شد.

  روش بررسی

  پژوهش مقایسه ای-مقطعی حاضر، 479 مقاله مشاهده ای منتشر شده در مجلات پرستاری-مامایی در دوره 5 ساله را ارزیابی کرده است. ابزار گردآوری داده ها، بخش روش شناسی چک لیست STROBE شامل 9 بند و 19  گویه بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 19 و آنالیز واریانس یک طرفه، تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  میانگین نمره گزارش روش شناسی کل مقالات مشاهده ای  46/2±10/15بود. کمترین درصد گزارش، مربوط به مدیریت موارد سوگیری احتمالی(7/2) درصد و روش برخورد با داده های ناقص(6/5) درصد بود. میانگین نمره گزارش روش شناسی در سال 2021 مشابه 2020 اما به طور معنی داری بیش تر از سال های 2017 تا 2019؛ سال 2020 مشابه 2019 و  بیشتر از سال 2017 و 2018؛ سال 2019 مشابه 2018 اما بیشتر از 2017 بود(05/0>P).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه به سردبیران و داوران مجلات علمی حوزه پرستاری و مامایی ایران کمک می کند تا دانش بیشتری درباره ویژگی ها، نقاط ضعف مجلات خود کسب کنند که می تواند به تغییر سیاست پذیرش مقالات برای چاپ و به بهبود کیفیت مجلات آنها منجر شود و همچنین به پژوهشگران کمک می کند تا نتایج پژوهشخود را با کیفیت بالاتری گزارش کنند.

  کلیدواژگان: چک لیست، مطالعات مشاهده ای، پرستاری، مامایی، روش شناسی
 • حسین اعلمی، سیروس پناهی*، نادیا صنیعی صفحات 165-172
  مقدمه

  اثر پژوهش به هر نوع خروجی فعالیت های تحقیقاتی که بازگشت مثبت برای جامعه علمی، سیستم بهداشتی، بیماران و مردم داشته باشد،گفته می شود. تاثیر پژوهش می تواند وجوه گوناگونی از جمله اثرگذاری بر سلامت، اقتصاد، و سیاست گذاری در جامعه را نیز در برگیرد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیرات سیاستی پژوهش های حوزه مدیریت و سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال های 1398-1393 است.

  روش بررسی

  این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی و تحلیل استنادی از رکوردهای منتشر شده در سال های 1393 تا 1398به انجام رسید. در ابتدا، پرسشنامه بازگشت سرمایه توسط نویسندگان اول یا مسئول مقالات تکمیل شد. یافته های پرسشنامه با تحلیل استنادی و از طریق بررسی میزان استناددهی به آنها در مطالعات تکمیل و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 22SPSS انجام شد.

  یافته ها

  به طور کلی، 459 پژوهش حوزه مدیریت و سیاست گذاری سلامت از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی ایران شناسایی شد. این مطالعات در 768  مرور نظام مند، هفت تولید محتوای آموزشی، 129 سند بالادستی، خلاصه سیاستی، و دستورالعمل؛ سه مورد راهنمای بالینی، 6 ارزیابی فناوری سلامت، و 6 تصمیم گیری خارج از سلامت مورد استناد قرار گرفته بودند.

  نتیجه گیری

  تاثیر سیاستی پژوهش های حوزه مدیریت و سیاست گذاری سلامت بیشتر از طریق مرورهای نظام مند، اسناد بالادستی، خلاصه سیاستی، و دستورالعمل بوده است. لازم است که زمینه کاربرد بیشتر این مطالعات درسایر زمینه ها همچون تصمیم گیری های خارج از حوزه سلامت، تصمیم گیری های بالینی، محتواهای آموزشی، پژوهش های مورد تقاضا، و ارزیابی فناوری های سلامت فراهم شود.

  کلیدواژگان: پژوهش، مدیریت سلامت، سیاست گذاری، سلامت، ایران
 • آیدین احمدی، فاطمه ترابی*، علیرضا هاشمیان، رضا وقردوست صفحات 173-178
  مقدمه
  علاقه فراوان به جراحی ای زیبایی و خطرات احتمالی این گونه جراحی ها، باعث می شود تا اهمیت توجه به سواد سلامت برای متقاضیان این گونه جراحی ها به منظور ارزیابی و تصمیم گیری صحیح ضرورت یابد. لذا هدف این مطالعه ارزیابی سطح سواد سلامت متقاضیان جراحی زیبایی است.
  روش بررسی
  روش پژوهش مقطعی است. نمونه پژوهش شامل 189 متقاضی جراحی زیبایی مراجعه کننده به بیمارستان آموزشی درمانی حضرت فاطمه شهر تهران که به روش در دسترس انتخاب گردیدند. که برای گرداوری داده ها از پرسش نامه سواد سلامت بزرگسالان ایرانی (HELIA)  استفاده گردید. برای تحلیل داده از آمار توصیفی و آزمون های آماری یو من-ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین سواد سلامت شرکت کنندگان بالاتر از حد متوسط پرسش نامه بود. بشترین میانگین مربوط به مولفه فهم (65/85) و کمترین میانگین مربوط به دسترسی (60/76) می باشد. ارتباط معنی داری بین میانگین سطح سواد سلامت زنان و مردان در بعد فهم با میانگین سواد سلامت وجود دارد. همچنین به طور معنی داری بین سطح سواد سلامت و سطح تحصیلات ارتباط معنی داری وجود دارد. متقاضیان با مدرک تحصیلی بالاتر دارای سطح سواد سلامت بالاتری نیز هستند. همچنین بیشترین منابع کسب اطلاعات سلامت متقاضیان اینترنت (74/40) درصد می باشد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد افراد با سطح سواد پایین دارای سواد سلامت پایین تری می باشند. همچنین  بیشترین میزان استفاده از منابع اطلاعاتی از اینترنت می باشد که ضروری است به کیفیت این منابع توجه بیشتری گردد. زیرا ممکن است منابع آموزشی آنلاین بی کیفیت بعنوان یک مانع برای تصمیم گیری و رضایتمندی بیمار عمل نماید.
  کلیدواژگان: سواد سلامت، جراحی، زیبایی، ارزیابی، ایران
|
 • Seyyed Mohammad Tabatabaei * Pages 123-125
 • Salim Karimitakalo *, Abolfazl Tahavvori, Mozhdeh Darvish Pages 126-134
  Introduction
  Disruptive digital innovations are innovations that include the use of digital technologies in an innovative and new way and can affect the performance of hospitals. This research was conducted with the aim of analyzing the mutual effect of enablers of digital innovation in the field of health.
  Method
  The present study is analytical-descriptive and was conducted with the participation of 16 experts from Kerman hospitals. Experts were selected purposefully by snowball method. In order to collect and analyze data, structured interviews and structural analysis methods were used.
  Findings
  Based on the research literature and expert opinions, 20 enablers related to disruptive digital innovation were identified. The results showed that the factors of management style and strategic orientation have a high impact on other enablers.
  Conclusion
  By identifying the effective and efficient factors in destructive digital innovation, the officials of Kerman hospitals can, considering the effective factors, create a context for setting up clinical information systems, remote monitoring of the patient, management of medical imaging registration and conversion. and learning to create knowledge.
  Keywords: Innovation, digital innovation, disruptive innovation, Health Feld
 • Seyedeh Sara Moosavi *, Fatemeh Abdollahi, Nosrat Riahinia Pages 135-142
  Introduction

  The establishment of an integrated and standard metadata system tailored to the local needs in health information management, which aims to improve the current conditions, will lead to optimal data protection, increase accessibility, and improve information retrieval and user satisfaction. Therefore, this study intends to study the elements of the HISO 10040.4 schema for organizing clinical information from the perspective of health information specialists.

  Methods

  This applied research was conducted in 1401 winter, and to collect data, documentary study and survey research were used. The statistical population of this study included 24 faculty members from Tehran University Medical Sciences in the field of health information management. An online researcher created a questionnaire with 23 questions that was used to collect data, and its face validity was confirmed by 3 experts. Finally, the results were reported using descriptive statistics.

  Results

  To organize health information, 22 metadata elements of the HISO 10040.4 schema were scored and evaluated by experts. Based on the results, the mean and standard deviation of the measured metadata elements were approved by the research community, indicating the extent of their agreement regarding the importance of these elements in describing data in health information centers worksheets.

  Conclusion

  The proposed metadata elements of this research are based on the standard schema of organizing health information and approved by the research community; therefore, they can meet the needs of health information centers.

  Keywords: Metadata, Medical Records, Information organization, Health document management, Electronic Health Record
 • Keyvan Moshirpanahi *, Khabat Nesaei, Arman Ahmadizad Pages 143-149
  Introduction

  Advances in information technology have caused fundamental changes in life and work environments. As digital technologies such as smartphones become more ubiquitous, individuals can engage in self-monitoring and self-care and gain more control over their health trajectories across the life course. Education and gender are two important components in the use of mobile health applications. Education is effective in the amount and manner of using mobile applications, and gender plays a major role in virtual setting, especially in mobile applications, in contrast to physical presence in hospitals and clinics

  Methods

  This applied study was carried out with a descriptive-quantitative method in the form of a case study among users of the Snap Doctor mobile application. To collect data, a researcher-made questionnaire based on available random sampling and inferential statistics methods, including tests of significance and especially correlation based on confirmatory structural equationswere used.

  Results

  Inadequate information communication technology infrastructure was the major obstacle for telemedicine, followed by cultural resistance in using technology to provide healthcare services. Other significant barriers are like this: the high cost of setting up prerequisite (initial) skills among patients, limited skills among physicians, inadequate funding to support telemedicine services, weak legal/policy framework, and lack of dedicated time for telemedicine services.

  Conclusion

  The results showed that the existence of appropriate communication infrastructure and efforts to promote the infrastructure and increase the investment of companies and organizations in the field of telemedicine can increase the participation of users in the use of telemedicine services.

  Keywords: Telemedicine, Infrastructure, Investments
 • Ahmad Rezaee *, Akbar Hedayati Pages 150-156
  Introduction
  Competency approach is one of the practical approaches in various fields of education and jobs, which by accurately determining the required competencies of people in order to achieve multiple educational and professional goals, and identifying the behavioral indicators that determine the competencies of employees in different professions are one of the necessary processes in this matter, and the present research was conducted with the aim of Identifying the competency indicators of administrative staff of medical centers.
  Methods
  The current research is practical in terms of purpose; In terms of approach, it was done qualitatively and by thematic analysis method.The participants were employees of the administrative department of medical centers, which reached theoretical saturation with 16 people using the purposeful sampling method. The research instrument was semi-structured interview and the collected data was analyzed by coding and identifying the network of themes. The validity of the research results was confirmed with the criteria recommended by Lincoln and Guba.
  Results
  In the current research, the findings were identified and classified in two dimensions: general competencies (with 4 components and 28 indicators) and professional competencies (with 3 components and 21 indicators). General competencies include (administrative skills, scientific skills, interpersonal competencies, personal and individual competencies) and professional competencies including (primary medical specialties, job competencies; knowing of standards and guidelines).
  Conclusion
  Managers and heads of different departments of medical centers can use the findings of this research in order to increase the productivity of administrative department employees in the field of recruiting, retaining and assessing employees' competencies.
  Keywords: indicators . assessment, .competency, Administrative staff, . medical centers
 • Siavash Asadzadeh Jahanabad, Razieh Bagherzadeh, Leila Dehghani * Pages 157-164
  Introduction

  Observational articles, as basic studies, in nursing-midwifery are of great importance; however, the quality of these articles has not been investigated, especially from the methodological view. This study endeavored to compare the quality of observational articles of nursing-midwifery journals indexed in Scopus database between the years 2017 and 2021.

  Methods

  In this comparative cross-sectional study, 479 observational articles on nursing and midwifery journals indexed in the Scopus database between the years 2017 and 2021 were reviewed. The data collection instrument was the STROBE checklist methodology section, which recorded the methodological characteristics of the articles reviewed.

  Results

  The average score of the methodology report of all observational studies was 15.10±2.46. The lowest percentage of reports were related to the management of possible bias cases (2.7%) and the method of dealing with incomplete data (5.6%). The average score of the methodology report in the year 2021 is similar to the year 2020 but significantly higher than in the year 2017 to the year 2019; the year 2020 is similar to the year 2019 and higher than the years 2017 and 2018; 2019 was similar to 2018 but higher than 2017 (p < .05).

  Conclusion

  The findings the study can help the editors and reviewers of Iranian nursing and midwifery journals to obtain more knowledge about the favorable characteristics and weaknesses of their journals, which can lead to a change in the policy of accepting articles for publication and improve the quality of their journals. It will also help researchers to report their research results accurately and with higher quality.

  Keywords: Checklist, observational studies, Nursing, Midwifery, Methodology
 • Hossein Alami, Sirus Panahi *, Nadia Saniee Pages 165-172
  Introduction

  The impact of research is any type of output of research activities that has a positive return for the scientific community, health systems, patients, and peoples. The impact of research can include various aspects, including impact on health, economy, and policy making in society. Therefore, the aim of the present study is to determine the policy impact of research in the field of health management and policy making of Iran University of Medical Sciences in 2014-2019.

  Methods

  This applied research was carried out by means of a survey and citation analysis of records published in 2014 to 2019. At first, the return on investment questionnaire was completed by the first or corresponding authors. The findings of the questionnaire were analyzed by citation analysis and checking the number of citations in studies. The data analysis was done using SPSS software version 22.

  Results

  Overall, 459 research in health management and policy-making of Iran University of Medical Sciences were identified. These studies have been used in 768 systematic reviews, seven educational content productions, 129 upstream documents, policy briefs, and instructions; three clinical guidelines, six health technology assessments, and six non-health decision-making.

  Conclusion

  The policy impact of research in the field of health management and policy-making was mostly through systematic reviews, upstream documents, policy briefs, and instructions. Therefore, it needs to provide further application of these studies in decision-making outside the health field, clinical decision-making, training contents, on-demand research, health technology assessment.

  Keywords: Research Impact, Health Management, Health Policy making, Iran
 • Aidin Ahmadi, Fatemeh Torabi *, Alireza Hashemian, Reza Vaghardoost Pages 173-178
  Introduction
  The great interest in cosmetic surgeries and the possible risks of these types of surgeries make it necessary to pay attention to health literacy for the applicants of these types of surgeries in order to evaluate and make correct decisions. Therefore, the purpose of this study is to evaluate the level of health literacy of cosmetic surgery applicants
  Methods
  The research method is cross-sectional. The research sample includes 189 applicants for cosmetic surgery referring to Hazrat Fatemeh Teaching Hospital in Tehran, and the Iranian Adult Health Literacy Questionnaire (HELIA) was used to collect the data. Descriptive statistics and U-Mann-Whitney and Kruskal-Wallis statistical tests were used for data analysis.
  Results
  The average health literacy of the participants was higher than the average of the questionnaire. The highest average is related to the understanding component (85.65) and the lowest average is related to access (76.60). There is a significant relationship between the average level of health literacy of women and men in the dimension of understanding and the average of health literacy. Also, there is a significant relationship between the level of health literacy and the level of education. Applicants with a higher education degree also have a higher level of health literacy. Also, the most sources of obtaining health information for applicants is the Internet (40.74 percent).
  Conclusion
  Although according to the results of the research, the health literacy level of the cosmetic surgery applicants was above average, but it is necessary to provide the necessary training on promoting health literacy among different groups, especially people with low literacy levels. Also, it is necessary to provide valid educational and advertising brochures in health and treatment centers for applicants
  Keywords: Health Literacy, Surgery, beauty, Evaluation, Iran