فهرست مطالب

تحقیقات در ارولوژی - سال ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)

مجله تحقیقات در ارولوژی
سال ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/21
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فرشاد بانوئی*، مسعود محبی، آریا مهرآرا، رضا کریمی صفحات 60-66
  سابقه و هدف

   امروزه، سرطان مثانه به مورتالیته و موربیدیته ی فراوان و تحمیل هزینه های بسیار سنگین به شکل مستقیم و غیرمستقیم به جامعه منجر می شود. با گسترش روش های جدید درمان و تغییراتی که این روش ها در کیفیت زندگی و طول عمر بیماران ایجاد می کنند، اختلالات روانی نیز در بین این بیماران رو به افزایش است.

  مواد و روش ها

   در مطالعه ی حاضر، تعداد 487 بیمار مبتلا به سرطان مثانه در سه دسته ی درمان های غیرجراحی، جراحی به روش ارتوتوپیک و کاندوئیت تقسیم بندی شدند و هر گروه از بیماران در فاصله ی یک تا دو ماه از شروع درمان و شش تا هشت ماه بعد از شروع درمان، با استفاده از پرسش نامه ی HADS بررسی و مطالعه شدند.

  یافته ها

   در این مطالعه، شیوع اختلالات خلقی در گروه جراحی به روش کاندوئیت از از 55.07 درصد قبل از جراحی، به 79.12 درصد بعد از جراحی افزایش پیدا کرد که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (0.003=P)؛ اما در دو گروه دیگر، افزایش معنی داری دیده نشد. در بررسی اختلالات اضطرابی نیز در گروه جراحی به روش کاندوئیت، شیوع اختلالات اضطرابی از 22.79 درصد به 43.68درصد افزایش پیدا کرد که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (0.0016=P).

  نتیجه گیری

   با توجه به ماهیت بیماری، قبل از شروع درمان این بیماران، بایستی با دادن مشاوره های روان شناسی و ارائه ی اطلاعات کافی به بیماران، آمادگی لازم را در بیماران برای پذیرش عوارض جانبی ناشی از درمان و کاهش بار روانی آن ایجاد کرد. این امر در بهبود نتایج درمان بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

  کلیدواژگان: سیستکتومی، کاندوئیت، ارتوتوپیک، اضطراب، افسردگی
 • حسین رنجبر شایان، سید محمود طباطبائی*، امیر پناه علی صفحات 67-73
  سابقه و هدف

   اختلال میل جنسی را می توان کاهش احساس ها، فکرها و خیال پردازی های شهوانی تعریف کرد. هدف از انجام این پژوهش مقایسه ی اثربخشی درمان تحریک فراجمجمه ای مغز با جریان مستقیم بر اختلال میل جنسی در مردان و زنان است.

  مواد و روش ها

   روش پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر عبارت بودند از: مردان و زنانی که از مشکل کاهش میل جنسی رنج می بردند و به همین منظور به مراکز درمانی در شهر تبریز مراجعه کرده بودند و تشخیص اختلال کاهش میل جنسی برای آن ها داده شد. نمونه ی پژوهش شامل 40 نفر از مردان و زنانی بود که مشکل کاهش میل جنسی داشتند که به صورت هدفمند انتخاب شدند و به دو گروه، شامل20 نفر در گروه آزمایشی (tDCS) و20 نفر در گروه کنترل به صورت تصادفی ساده تقسیم شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون هالبرت قبل و بعد از مداخلات استفاده شد. از تحلیل کوواریانس دومتغیری برای بررسی آماری در نرم افزار SPSS نسخه ی 26 استفاده شد.

  یافته ها

   میانگین دو گروه tDCS و کنترل نشان داد که متغیر مستقل بر متغیر وابسته به طور معنی داری موثر بود (0.001=P).

  نتیجه گیری

   نتایج به دست آمده نشان داد که روش درمانی tDCS در کاهش اختلال میل جنسی مردان وزنان دارای اختلال میل جنسی اثربخش بود و اثربخشی آن بین مردان و زنان متفاوت بود. این تفاوت بیانگر این است که زنان نتیجه ی بهتری در مقایسه با مردان از درمان گرفته اند.

  کلیدواژگان: اختلال کاهش میل جنسی، درمان مبتنی بر tDCS، اختلالات جنسی، اختلال میل جنسی مردان، اختلال میل جنسی زنان
 • گلستانه نوپور اشرفی، سروش محیط مافی*، امیر علی رئیسی صفحات 74-84
  سابقه و هدف

   درمان برخی از نئوپلازی های محدود کلیه، جراحی برداشت قسمتی از کلیه تحت عنوان پارشیال نفرکتومی است. یکی از نگرانی ها در پارشیال نفرکتومی خونریزی های شدید و غیرقابل کنترل است که گاهی منجر به برداشت کلیه می شود. کرایوسرجری یکی از روش های با تهاجم کم برای مدیریت ضایعات کوچک کلیه است که طی آن فریز کنترل شده بافت های ناخواسته، درنهایت باعث نکروز و ازبین رفتن تدریجی ضایعه خواهد شد. از مزایای روش کرایوسرجری اجرای آسان، نداشتن آسیب ایسکمی حرارتی حین عمل، نیازنداشتن به برش و بخیه پارانشیم کلیه است.

  مواد و روش ها

   در این تحقیق مداخله ای تجربی، از طریق لاپاراتومی از پهلو، قطب خلفی کلیه چپ نه سر خرگوش بالغ ماده مورد عمل جراحی پارشیال نفرکتومی کرایوژنیک قرار گرفت. خرگوش ها در1، 3، 7، 14، 21 و 28 روز بعد از جراحی جهت ثبت و مشاهده میزان آسیب و التیام کلیه در مقاطع Sagittal و Dorsal مورد ارزیابی سونوگرافی قرار گرفتند. پارامترهایی نظیر ابعاد طول کلیه، اندازه کورتکس خلفی و کورتکس قدامی کلیه اندازه گیری و ثبت گردید.

  یافته ها

   طول کلیه در روزهای 1، 21 و 28 به طور معناداری کمتر از روز صفر بود. در روز هفت پس از جراحی دو ناحیه مجزا، بافت در حال نکروز و منجمد شده (کودال کورتکس) و بافت سالم و طبیعی کلیه قابل مشاهده بود. اندازه کودال کورتکس از روز 14 به بعد به طور معناداری کمتر از روز صفر بود. شروع روند تغییرات چشمگیر کودال کورتکس کلیه از روز 14 جراحی به بعد شروع شده و مرز بین بافت مرده و زنده به صورت یک منطقه انتقالی قابل تفکیک بود. در روز 21 پس از جراحی هر دو طول کلیه و کودال کورتکس به طور معناداری نسبت به روز صفر کاهش پیدا کرده بود. به بیان دیگر ازبین رفتن تدریجی قطب خلفی کلیه (کودال کورتکس، محلی که کرایوسرجری به طور مستقیم در آن ناحیه انجام شده بود) نشان دهنده کاربردی بودن کرایوسرجری در جراحی هایی است که طی آن تومور برداشته می شود (تومور ابلیشن). در روز 28 پس از جراحی براثر نکروز تدریجی و از بین رفتن قطب خلفی کلیه، کلیه شبیه به یک سیب گاز زده شده بود و نتایج حاصل از تغییرات ابعاد کلیه (کودال کورتکس و طول کلیه) نشان دهنده نکروز قطب خلفی کلیه بود که درنهایت باعث کوچک شدن کلیه گردید.

  نتیجه گیری

   مطالعه سونوگرافیک روند آسیب و التیام کلیه نشان می دهد کرایوسرجری علاوه بر تومور ابلیشن، قابلیت برداشت بافت های پیرامونی (پارشیال نفرکتومی) را نیز خواهد داشت.

  کلیدواژگان: سونوگرافی، پارشیال نفرکتومی، جراحی کلیه، جراحی کرایوژنیک، خرگوش سفید آلبینو
 • رضا شاهرخی دماوند، غلامرضا مختاری، ایرج خسروپناه، علی روشنی، سمانه اسماعیلی*، احسان کاظم نژاد، حمیدرضا باغانی اول صفحات 85-91
  سابقه و هدف

   مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین در بیماران دارای انزال زودرس موثر هستند، اما تاثیر درمان ترکیبی تادالافیل به عنوان یک مهارکننده فسفودی استراز تیپ پنج با سرترالین کمتر بررسی شده است. هدف این مطالعه ارزیابی ایمنی و اثربخشی درمان ترکیبی تادالافیل با سرترالین در مقایسه با سرترالین و دارونما است.

  مواد و روش ها

   107 بیمار با انزال زودرس و بدون اختلال عملکرد نعوظ، با زمان تاخیر انزال داخل واژن [intravaginal ejaculatory latency time (IELT)] کمتر از 60 ثانیه به مدت شش هفته درمان شدند. افراد به طور تصادفی در دو گروه 51 نفره به ترتیب برای دریافت 50 میلی گرم سرترالین روزانه به همراه دارونما قبل از هر مقاربت و 50 میلی گرم سرترالین روزانه به همراه 10 میلی گرم تادالافیل قبل از هر مقاربت قرار گرفتند. برای ارزیابی انزال زودرس از پروفایل انزال زودرس [Premature ejaculation profile (PEP)] و IELT استفاده شد. تغییرات در میانگین IELT، میانگین چهار پارامتر PEP و عوارض داروها در دو گروه اندازه گیری شد.

  یافته ها

   میانگین IELT پیش و پس از درمان به ترتیب در گروه دارونما، 35.29 و 87.55 ثانیه (0.0001>P) و در گروه تادالافیل، 40.1 و 153.63 ثانیه بود (0.0001>P). IELT به طور معنی داری در گروه تادالافیل در مقایسه با گروه دارونما بهبود یافت (113.53 در مقابل 52.25 ثانیه، 0.0001>P). همچنین، هر چهار معیار PEP در گروه تادالافیل نسبت به گروه دارونما بهبود یافت. عوارض جانبی داروها در گروه تادالافیل نسبت به گروه دارونما شایع تر بود.

  نتیجه گیری

   درمان ترکیبی با تادالافیل و سرترالین برای انزال زودرس علیرغم داشتن عوارض بیشتر، موثرتر از سرترالین به تنهایی است.

  کلیدواژگان: انزال زودرس، مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین، سرترالین، تادالافیل
 • مجید آذری*، بهنام شکیبا، رباب مقصودی، کاوه مهر آوران، محمد یعقوبی صفحات 92-99
  سابقه و هدف

   اغلب استنت های حالب فراموش شده، به ویژه مواردی که بیشتر از یک سال از تعبیه ی آن ها گذشته است، به اقدامات تکمیلی مانند ESWL، یورتروسکوپی و PCNL یا مجموعه ای از این موارد نیاز دارند. با توجه به اهمیت وجود استنت دبل جی در کلیه و با توجه به انکراسته شدن و عوارضی که استنت فراموش شده برای کلیه دارد و از این طریق باعث تحمیل هزینه ی زیاد بر بیمار و سیستم درمانی می شود، در این مطالعه قصد داریم مدیریت استنت حالب دبل جی فراموش شده را بررسی کنیم.

  مواد و روش ها

   تمامی بیمارانی که از فروردین 1399 تا فروردین 1401، با تاخیر بیشتر از 3 ماه در خارج کردن استنت حالب دبل جی به بیمارستان های شهید هاشمی نژاد و فیروزگر شهر تهران مراجعه کرده بودند، وارد مطالعه شدند. اطلاعات بیماران از جمله داده های دموگرافیک، دلیل تعبیه ی استنت دبل جی، وجود هیدرونفروز و عفونت ادراری، نوع شکایت، نحوه ی آگاهی بخشی به بیماران، میزان سواد بیمار و تکنیک خروج دبل جی از پرونده ی بیماران استخراج و وارد چک لیست شدند. تمام بیماران بر اساس معیار FECal درجه بندی شدند.

  یافته ها

   در مجموع، 70 بیمار و 89 پروسیجر جراحی بررسی شدند. میانگین سنی بیماران 46.36 ± 16.72 سال بود که از این میان، 84.3 درصد مرد بودند. میانگین مدت زمان باقی ماندن استنت دبل جی 13.17 ماه بود. شکایات شایع بیماران سوزش ادرار (52.9 درصد) و تکرر ادرار (48.6 درصد) بود. 77.9 درصد از بیماران هیدرونفروزیس و 25.7 درصد از آن ها عفونت ادراری داشتند. آگاهی رسانی درباره ی خارج کردن به موقع استنت حالب در 65.2 درصد از بیماران انجام شده بود. پروسیجرهای پراستفاده تر یورتروسکوپی (53.9 درصد)، TUL (32.6 درصد) و PCNL (13.5 درصد) بودند. اکثر بیماران (55.1 درصد) در معیار FECal، درجه ی 1 و 22.5 درصد از بیماران درجه ی 2 شناخته شدند.

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه ی ما نشان داد که درمان اندورولوژیک استنت های حالب فراموش شده در یک جلسه امکان پذیر و ایمن بود؛ اما گاهی به درمان های بیشتر مانند ESWL و PCNL نیاز بود؛ ولی نهایتا با روش اندورولوژیک، این بیماران مدیریت شدند.

  کلیدواژگان: استنت حالب فراموش شده، انکراستاسیون، درمان اندورولوژیک، طبقه بندی FECal
 • بهروز کارخانه ای*، شهریار امیرحسنی، محمد علی سیف ربیعی، سیده مائده حسینی صفحات 100-106
  سابقه و هدف

   کولیک کلیوی ناشی از سنگ از علل شایع درد شدید و مراجعه به اورژانس است. به کارگیری روش مولتی مدال در کنترل این نوع درد با استفاده از داروهای بیهوشی در دسترس مثل کتامین می تواند به تسکین درد، افزایش رضایت مندی و کاهش بستری در بیمارستان کمک نماید.

  مواد و روش ها

   این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی دوسوکور انجام شد. 44 بیمار مبتلابه رنال کولیک با ASA(The American Society of Anesthesiologists) کلاس یک به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. به هردو گروه داروی پتدین (1mg/kg) تجویز گردید. در گروه مداخله کتامین خوراکی (0.5mg/kg) حل شده در دکستروز %5 تجویز شد و به گروه کنترل سرم دکستروز %5 (0.1ml/kg) تجویز گردید. شدت درد با روش عددی (NRS- The numeric rating scale) قبل از درمان و نیم، یک، دو و سه ساعت پس از مداخله اندازه گیری شد.

  یافته ها

   متوسط سن گروه مداخله 35.2 و گروه کنترل 38.9 سال بود (0.092 = P). میانگین پتدین مصرفی در گروه مداخله mg94 و در گروه کنترل mg89 بود که اختلاف معنی داری بین دو گروه وجود نداشت (0.095 = P). در گروه مداخله 27.3% و در گروه کنترل 72.7% نیازمند پتدین اضافی بودند (0.000 = P). در ساعات یک، دو و سه پس از درمان شدت درد در گروه مداخله کمتر از گروه کنترل بود و فقط در ساعت سوم این تفاوت به لحاظ آماری معنادار بود (0.03 = P).

  نتیجه گیری

   در بیماران دارای رنال کولیک اضافه کردن کتامین خوراکی  به پتدین وریدی از لحاظ آماری بصورت معناداری سبب کاهش مصرف اپیوئیدها، افزایش رضایتمندی بیماران و کاهش شدت درد سه ساعت پس از درمان می شود. از اینرو تجویز خوراکی کتامین به عنوان داروی کمکی برای تسکین درد رنال کولیک در اورژانس بیمارستانی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: کولیک کلیوی، کتامین خوراکی، پتیدین، سنگ ادراری
 • محسن عالمی، فرشاد بانوئی* صفحات 107-112
  سابقه و هدف

   سرطان پروستات امروزه، دومین سرطان شایع در بین مردان در سراسر دنیا است. با توجه به میزان گسترش این بیماری و هزینه هایی که در سیر تشخیص و درمان این بیماری بر جامعه تحمیل می شود، آگاهی از مودالیته های تشخیصی و درمانی مربوط به آن و عوامل تاثیرگذار بر نتایج آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

  مواد و روش ها

   درمطالعه ی حاضر که مطالعه ای آینده نگر است و در سال های 1399 تا 1402 انجام شده است، به بررسی 40 بیمار مبتلا به سرطان پروستات با متاستازهای استخوانی با استفاده از 99mTc- PSMA scan و 99mTc-MDP Bone scan و مقایسه ی نتایج حاصل از آن با توجه به میزان تمایز بافتی بافت های سرطانی پرداخته شد.

  یافته ها

   تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که دقت تشخیصی 99mTc- PSMA scan و 99mTc-MDP Bone scan برای درجه ی گروه های 1 تا 5 به ترتیب 95.4 درصد، 100 درصد، 95.4 درصد و 100 درصد بود. با این حال، هیچ یک از نتایج از نظر آماری معنی دار نبود. به طور خاص، 99mTc- PSMA scan دقت تشخیصی 100 درصد، 98.7 درصد، 96.1 درصد، 96.6 درصد و 95.4 درصد را برای گروه های درجه ی 1 تا 5 نشان داد. این میزان برای 99mTc-MDP Bone scan در گروه های 1 تا 5 به ترتیب 100 درصد، 96.3 درصد، 98.7 درصد، 96.6 درصد و 95.4 درصد بود.

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایج حاصل از تحلیل های آماری می توان گفت که میزان تمایزیافتگی سرطان پروستات بر میزان دقت تشخیصی 99mTc- PSMA scan و 99mTc-MDP Bone scan بی تاثیر است و گلایسون اسکور نمونه ی بافتی تاثیری بر میزان تمایز بافت های سرطانی توسط اسکن ها ندارد.

  کلیدواژگان: سرطان پروستات، اسکن 99mTc- PSMA، اسکن 99mTc-MDP، تمایز بافتی
 • ساسان محرابی، سیدحبیب الله موسوی بهار، مائده محسنی*، محمدمهدی دریسی صفحات 113-119
  سابقه و هدف

   امروزه، روش جراحی Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL) در سرتاسر دنیا رایج و جایگزین جراحی باز سنگ کلیه و حالب فوقانی شده است. علی رغم عوارض اندک و کمتر تهاجمی بودن این روش جراحی، پیشامدهای ناگواری مانند آسیب به احشای داخل شکمی، از جمله کولون، موجب نگرانی همیشگی جراحان است. هدف از انجام این مطالعه بررسی موقعیت کولون نسبت به کلیه در پوزیشن های لترال و پرون و سوپاین در بیمارانی است که کاندید عمل جراحی PCNL بوده اند.

  مواد و روش ها

   در مدت 12 ماه، تمامی بیماران بالغی را که کاندید PCNL بودند، تحت CT-SCAN بدون کنتراست در پوزیشن های لترال، پرون و سوپاین قرار دادیم و یافته های مربوطه را در ارتباط با سن، جنس، BMI و سابقه ی جراحی بررسی کردیم.

  یافته ها

   تعداد 260 بیمار شامل 129 مرد و 131 زن وارد مطالعه شدند. میانگین سنی بیماران 46.95 سال (کمترین 21 و بیشترین 72 سال) بود. بیشترین فراوانی موقعیت کولون نسبت به کلیه در پوزیشن های پرون، سمی سوپاین، سوپاین کامل و لترال به ترتیب در 122 بیمار (49.92 درصد)، 186 بیمار (71.54 درصد)، 169 بیمار (65 درصد) و نهایتا در 129 بیمار (49.62 درصد) قدامی نسبت به کلیه بود. در این مطالعه، فقط یک مورد پرفوراسیون کولون در بین 260 بیمار مورد مطالعه گزارش شد که موقعیت کولون نسبت به کلیه در حالت پرون در آن بیمار قدامی بود.

  نتیجه گیری

   انجام CT-scan بدون کنتراست با توجه به تهاجمی نبودن آن برای تعیین موقعیت کولون به خصوص در پوزیشن های متفاوت برای به حداقل رساندن عوارض ایاتروژنیک در جراحی PCNL توصیه می شود.

  کلیدواژگان: پرکوتانئوس نفرولیتوتومی، آسیب به احشای شکمی، پوزیشن بیمار، کولون
|
 • Farshad Banouei*, Masoud Mohebi, Aria Mehrara, Reza Karimi Pages 60-66
  Background and Objective

  Today, bladder cancer causes a lot of mortality and morbidity and imposes huge costs directly and indirectly on society. With the expansion of new treatment methods and the changes these methods bring to the quality of life and longevity of patients, physical disorders are also increasing among these patients.

  Materials and Methods

  In the present study, 487 patients with bladder cancer were assigned to three groups of non-surgical treatment, orthotopic, and conduit surgery techniques, and each group of patients was examined 1-2 months before the start of treatment and 6-8 months after that using the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) questionnaire.

  Results

  In this study, the prevalence of mood disorders in the conduit surgery group increased from 55.07% before surgery to 79.12% after surgery, which was statistically significant (P=0.003). Nonetheless, there was no significant increase in the other two groups. In the investigation of anxiety disorders, the prevalence of anxiety disorders increased from 22.79% to 43.68% in the conduit surgery group, which was statistically significant (P=0.0016).

  Conclusion

  According to the nature of the disease, before starting the treatment of these patients, by conducting psychological counseling and providing sufficient information to the patients, the necessary preparation should be created in the patients to accept the side effects caused by the treatment and reduce its psychological burden, which greatly improves the treatment results.

  Keywords: Anxiety, Conduit, Cystectomy, Depression, Orthotopic
 • Hossein Ranjbar-Shayan, Seyed Mahmoud Tabatabaei*, Amir Panah Ali Pages 67-73
  Background and Objective

  Sexual desire disorder can be defined as a decrease in sexual feelings, thoughts, and fantasies. This research aimed to compare the effectiveness of Transcranial Direct Current Stimulation treatment on sexual desire disorder in men and women.

  Materials and Methods

  The statistical population of the present study consisted of all individuals who suffered from the problem of decreased sexual desire, and for this purpose, were referred to medical centers in Tabriz, Iran, and were diagnosed with the disorder of decreased sexual desire. The research method was semi-experimental with a pre-test and post-test design. The research sample included 40 men and women who suffered from decreased sexual desire and were purposefully selected and were randomly assigned into two groups, including 20 people in the first test group (tDCS) and 20 people in the control group. Halbert's test was used to collect data before and after the intervention. Two-variable covariance analysis and SPSS software (version 26) were used to test the research hypotheses.

  Results

  The average of the tDCS group and control groups showed that the independent variable was significantly effective on the dependent variable (P=0.0001).

  Conclusion

  The obtained results showed that the tDCS treatment method reduces the sexual desire disorder of overweight men. It had an effective libido disorder and its effectiveness was different between men and women. This difference indicates that Women have a better result than men from treatment.

  Keywords: Libido Reduction Disorder, Men Desire Disorder, Sexual Disorders, tDCS-based Treatment, Women Desire Disorder
 • Golestane Nopourashrafi, Soroush Mohitmafi*, Amirali Raissi Pages 74-84
  Background and Objective

  Treatment of some limited kidney neoplasms is a partial kidney resection called a partial nephrectomy. One of the concerns in partial nephrectomy is severe and uncontrolled hemorrhage that sometimes results in kidney removal. Cryosurgery is one of the less invasive methods for the management of small kidney lesions, during which the controlled freezing of unwanted tissues will eventually lead to necrosis and gradual destruction of the lesion.The advantages of the cryosurgery method are easy implementation, no thermal ischemia damage during the operation, and no need to cut and suture the kidney parenchyma.

  Materials and Methods

  In this experimental intervention research, the caudal pole of the left kidney of 9 adult female rabbits was subjected to cryogenic partial nephrectomy through a lateral laparotomy. Rabbits were evaluated by ultrasound on 1, 3, 7, 14, 21, and 28 days after surgery to record and observe the extent of kidney damage and healing in the Sagittal and Dorsal sections. Several parameters, such as kidney length dimensions, size of the caudal cortex, and cranial cortex of the kidney, were measured and recorded.

  Results

  Kidney length on days 1, 21, and 28 was significantly less than day 0. On the 7th day after surgery, 2 separate areas, damaged and frozen necrotic tissue (caudal cortex) and healthy and normal kidney tissue were visible. The size of the caudal cortex from day 14 onwards was significantly less than day 0. The process of significant changes in the caudal cortex of the kidney started from day 14 of surgery and the border between dead and living tissue (Line of Demarcation) was distinguishable as a transition zone. On the 21st day after surgery, both the length of the kidney and the caudal cortex decreased significantly compared to day 0. Gradual loss of the caudal pole of the kidney (caudal cortex, the place where cryosurgery was performed directly) showed the applicability of cryosurgery in surgeries during which the tumor was removed (tumor ablation). On the 28th day after surgery, due to gradual necrosis and the loss of the caudal pole of the kidney, the kidney looked like a bitten apple, and the results of changes in the dimensions of the kidney (caudal cortex and length of the kidney) indicated necrosis of the caudal pole of the kidney, which finally led to the shrinking of the kidney.

  Conclusion

  Ultrasonographic study of kidney injury and healing showed that cryosurgery, in addition to tumor ablation, would also have the ability to remove peripheral tissues (partial nephrectomy).

  Keywords: Cryogenic Surgery, Kidney Surgery, Partial Nephrectomy, Sonography, White Albino Rabbit
 • Reza Shahrokhi Damavand, Gholamreza Mokhtari, Iradj Khosropanah, Ali Roushani, Samaneh Esmaeili*, Ehsan Kazemnezhad, Hamidreza Baghani Aval Pages 85-91
  Background and Objective

  Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) are effective in patients with premature ejaculation (PE), but the effect of combination therapy with tadalafil as a phosphodiesterase-5 inhibitor (PDE5I) and sertraline (an SSRI) in these patients has been less studied. The aim of this study was to evaluate the safety and efficacy of tadalafil with sertraline compared with sertraline and placebo.

  Materials and Methods

  107 patients with lifelong PE and no erectile dysfunction (ED) and an intravaginal ejaculation latency time (IELT) of less than 60s were treated for 6 weeks. Subjects were randomly divided into two groups: the placebo group (n=51) and the tadalafil group (n=51), who received  sertraline 50 mg daily plus placebo on demand or sertraline 50 mg daily plus tadalafil 10 mg on demand . Premature ejaculation profile (PEP) and IELT were used to evaluate PE. The change in mean IELT, mean change in all four measures of PEP, and adverse effects in 2 groups were recorded.

  Results

  Mean IELT before and after treatment was 35 .29sand 87 .55s, respectively, in the placebo group (P<0 ,0001) and 40 .1s and 153.63s, respectively, in the tadalafil group (P<0 .0001). Mean IELT improved significantly in the tadalafil group compared with the placebo group (113.53s vs. 52.25s, P<0.0001). All four measures of PEP scores also improved in the tadalafil group compared with the placebo group. Drug-related adverse events occurred more frequently in group B than in group A.

  Conclusion

  Combination therapy with tadalafil and sertraline in the treatment of premature ejaculation is more effective than sertraline alone despite more side effects.

  Keywords: Premature Ejaculation, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, Sertraline, Tadalafil
 • Majid Azari*, Behnam Shakiba, Robab Maghsoudy, Kaveh Mehr Avaran, Mohammad Yaghoubi Pages 92-99
  Background and Objective

  Most forgotten ureteral stents (FUS), especially those more than one year old, require additional procedures, such as extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL), ureteroscopy, and percutaneous nephrolithotomy (PCNL) or a combination of the above. Due to the importance of incrustation and complications of FUS on the kidney, which imposes a high financial burden on patients and the medical system, this study aimed to investigate the management of forgotten double-J ureteral stents.

  Materials and Methods

  All patients who referred to Shahid Hashminejad and Firouzgar hospitals in Tehran, Iran from April 2020 to April 2022 due to a delay in removal of double-J ureteral stent for more than 3 months were included in the study. Patient information, including demographic and clinical data, was extracted from their files and entered into the checklist. Encrustation was graded based on the forgotten, encrusted, calcified (FECal) criteria. Written consent was obtained from all the patients.

  Results

  In total, 70 patients and 89 procedures were examined. The mean age of the patients was 46.36±16.72 years, 84.3% of whom were male. The mean indwelling time of FUS was 13.17 months. The most common presenting complaints included dysuria (52.9%) and frequency (48.6%). It is noteworthy that 77.9% of patients had hydronephrosis and 25.7% had UTI. Moreover, 65.2% of patients were informed about the timely removal of ureteral stent. The most used procedures for FUS removal were ureteroscopy (53.9%), transurethral lithotripsy (32.6%), and PCNL (13.5%). The majority of incrustations (55.1%) were classified as grade 1 and 22.5% as grade 2.

  Conclusion

  The results of this study showed that the endourologic treatment of forgotten ureteral stents in one session was feasible and safe. However, additional treatments, such as ESWL and PCNL, were sometimes needed, although finally these patients were managed endourologically.

  Keywords: Encrustation, Endourologic Treatment, FECal Classification, Forgotten Ureteral Stent
 • Behrooz Karkhanei*, Shahryar Amirhasani, Mohamad Ali Seif Rabiei, Maede Hoseini Pages 100-106
  Background and Objective

  Renal colic caused by urolithiasis is among the common causes of severe pain and referral to the emergency rooms. Using a multimodal method in controlling this type of pain with available anesthetics such as ketamine can help relieve pain, increase satisfaction, and reduce hospitalization.

  Materials and Methods

  The present study was conducted as a double-blind clinical trial. A total of 44 patients with renal colic with the American Society of Anesthesiologists (ASA) class 1 were divided into intervention and control groups. Pethidine (1mg/kg) was administered to both groups. In the intervention group, oral ketamine (0.5 mg/kg) dissolved in 5% dextrose was prescribed, and in the control group, 5% dextrose serum (0.1 ml/kg) was used. Pain intensity was measured by the numeric rating scale before the treatment and half, one, two, and three hours after the intervention.

  Results

  The mean age of the intervention group was 35.2, and the control group was 38.9 (P=0.092). The average amount of pethidine consumed in the intervention group was 94 mg, and in the control group was 89 mg, and no significant difference was observed between the two groups (P=0.095). In the intervention group, 27.3% and in the control group, 72.7% needed additional pethidine (P=0.000). In first, second, and third hours after the treatment, the intensity of pain in the intervention group was lower than the control group, and only in the third hour this difference was statistically significant (P=0.03).

  Conclusion

  In patients with renal colic, adding oral ketamine to intravenous pethidine statistically significantly reduces the consumption of opioid, increases patient satisfaction, and reduces pain intensity three hours after treatment. Therefore, oral administration of ketamine is suggested as an adjunctive drug to relieve the pain of renal colic in hospital emergency.

  Keywords: Oral Ketamine, Pethidine, Renal Colic, Urolithiasis
 • Mohsen Alemi, Farshad Banouei* Pages 107-112
  Background and Objective

  Prostate cancer is currently the second most common cancer among men worldwide. Given the prevalence of this disease and the costs imposed on society for its diagnosis and treatment, awareness of diagnostic and therapeutic modalities, and factors influencing their outcomes is of particular importance.

  Materials and Methods

  This prospective study aimed to investigate the diagnostic accuracy of 99mTc- PSMA scan and 99mTc-MDP Bone scan in 40 patients with prostate cancer and bone metastases. The study was conducted between 2020 and 2023, and the results were compared based on the tissue differentiation of cancerous tissues.

  Results

  Data analysis revealed that the diagnostic accuracy of 99mTc- PSMA scan and 99mTc-MDP Bone scan for grade groups 1-5 ranged from 95.4% to 100% and 95.4% to 100%, respectively. However, none of the results were statistically significant. Specifically, the 99mTc- PSMA scan demonstrated diagnostic accuracy percentages of 100%, 98.7%, 96.1%, 96.6%, and 95.4%, respectively, for grade groups 1 to 5. Similarly, the diagnostic accuracy of 99mTc-MDP Bone scan for grade groups 1 to 5 was 100%, 96.3%, 98.7%, 96.6%, and 95.4%, respectively.

  Conclusion

  The statistical analysis of the data suggests that tissue differentiation of prostate cancer does not impact the diagnostic accuracy of 99mTc- PSMA scan and 99mTc-MDP Bone scan. Moreover, the Gleason score of tissue samples did not affect the differentiation of cancerous tissues by the scans. Therefore, the findings suggest that 99mTc- PSMA scan and 99mTc-MDP Bone scan can provide accurate diagnostic results for prostate cancer patients with bone metastases, regardless of the tissue differentiation or Gleason score.

  Keywords: Prostate Cancer, 99mTc- PSMA Scan, 99mTc-MDP Bone Scan, Tissue Differentiation
 • Sasan Mehrabi, Seyed Habibollah Mousavi-Bahar, Maede Mohseni*, Mohamd Mehdi Derisi Pages 113-119
  Background and Objective

  Nowadays, Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL) is popular all over the world and has replaced open surgery for renal and upper ureteral stones. Despite the few complications and less invasiveness of this surgical method, undesirable events, such as damage to the intra-abdominal organs, including the colon, are a constant concern of surgeons. The present study aimed to investigate the position of the colon in relation to the kidney in the lateral, prone, and supine positions in patients who were candidates for PCNL surgery.

  Materials and Methods

  During 12 months, all adult patients who were candidates for PCNL surgery were subjected to computed tomography (CT) scan without contrast in lateral, prone, and supine positions, and the relevant findings related to age, gender, body mass index (BMI), and past surgical history were collected and analyzed.

  Results

  A total of 260 patients, including 129 men and 131 women, were included in the study. The mean age of the patients was 46.95 years (the age range: 21-72). The highest frequency of colon position in prone, semi-supine, complete supine, and lateral positions, respectively, in 122 (49.92%), 186 (71.54%), 169 (65%), and finally 129 (49.62%) patients was anterior to the kidney. In this study, only one case of colon perforation was reported among the 260 patients studied, and the position of the colon was anterior to the kidney in the prone position in that patient.

  Conclusion

  As evidenced by the obtained results, a CT scan without contrast is recommended due to its non-invasiveness to determine the position of the colon, especially in different positions, to minimize iatrogenic complications in PCNL surgery.

  Keywords: Abdominal Visceral Injuries, Colon, Percutaneous Nephrolithotomy