فهرست مطالب

پژوهش در آموزش شیمی - سال ششم شماره 1 (پیاپی 21، بهار 1403)

نشریه پژوهش در آموزش شیمی
سال ششم شماره 1 (پیاپی 21، بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/03/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • کریم اسدپور زینالی* صفحات 1-3
  علم شیمی به عنوان یکی از شاخه های علوم پایه نقش مهم و اساسی را در توسعه فناوری، صنایع و زندگی روزمره بشر دارد. بر کسی پوشیده نیست که برای دستیابی به مفاهیم و مهارت های لازم در گرایش های مختلف علم شیمی، آموزش شیمی باید به صورت تئوری و عملی توامان صورت گیرد. در پذیرش این موضوع اتفاق نظر و آراء وجود دارد و تقریبا تمامی اساتید و دبیران شیمی نظر موافقی در این مورد دارند. اما در عمل، تدریس عملی شیمی در دبیرستان تا چه اندازه تحقق می یابد؟ در این بحث کوتاه نگاه اجمالی به سازوکارهای لازم جهت تحقق امر تدریس عملی شیمی در دبیرستان پرداخته می شود. در آموزش تئوری، مباحث مختلفی مانند نظریه های شیمیایی، ساختار اتمی، پیوندهای شیمیایی، تعادل ها و واکنش های شیمیایی، مفاهیم اسید باز و... تدریس می شود. یکی از مواردی که می تواند تدریس تئوری شیمی را با درجه موفقیت بالا امکان پذیر سازد، استفاده از مدل های شیمیایی، انیمیشن، تصاویر سه بعدی، شبیه سازی های واکنش ها و مفاهیم شیمیایی می باشد. این موارد اگرچه می تواند در انتقال مفاهیم شیمیایی موثر بوده و درک اصول شیمیایی را تسهیل کند، اما به تنهایی نمی تواند کافی باشد. ضروری هست دانش آموزان در محیط واقعی و آزمایشگاهی قرار گرفته و علاوه بر آزمایش های مختلف به انجام پروژه های عملی نیز بپردازند. چراکه تجربیات و مهارت های عملی نقش بسیار مهمی را در درک و تثبیت مفاهیم تئوری دارد. انجام آزمایش علاوه بر مزایای بسیار در کمک به یادگیری، اعتماد بنفس دانش آموزان را افزایش می دهد.
 • نیکا نیکرو شالدهی* صفحات 4-13
  امروزه، با پیشرفت بدون توقف علم و آگاهی، استفاده از روش های تدریس خلاقانه در دروس مختلف به خصوص دروس علوم پایه اهمیت ویژه ای دارد. هدف اصلی این پژوهش، افزایش یادگیری و علاقه مندی دانش آموزان با استفاده از روش تدریس نمایش علمی در مبحث پیوند کووالانسی از کتاب شیمی دهم است. کتاب شیمی سال دهم، مطالب و مفاهیم پایه ای زیادی دارد که تدریس آن نیاز به مهارت، تجربه و دانش داشته و انتخاب روش تدریس کارآمد و مناسب می طلبد. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی و ریاضی-فیزیک دبیرستان میعاد، فرزانگان و حضرت فاطمه الزهرا (س) شهرستان رباط کریم و روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و توصیفی بود. در این پژوهش، ابتدا میزان درک دانش آموزان از مفاهیم تئوری و علمی همچون به اشتراک گذاشتن الکترون های ظرفیتی و نحوه تشکیل پیوندهای کووالانسی بررسی شد و کج فهمی آن ها در مفاهیم علمی استخراج گردید. سپس ضمن مطالعه و گردآوری اطلاعات از منابع به روز علمی و استفاده از تجارب دبیران باسابقه در جلسات گروه های آموزشی و شورای مدرسه و البته تغییر روش ها با همراه کردن چاشنی خلاقیت، تدریس پیوند های کوالانسی با نمایش علمی انجام شد. میزان اثرگذاری این روش، با استفاده از روش های میدانی جمع آوری اطلاعات مثل طرح پرسشنامه در مقیاس لیکرت، انجام پذیر است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که نمایش علمی، روشی مهیج برای دانش آموزان بود و فرصتی فراهم کرد تا در کنار بازی و نشاط، شیمی را یاد بگیرند و انگیزه یادگیری و علاقه مندی آنان به درس تقویت شود.
  کلیدواژگان: نمایش علمی، خلاقیت، روش تدریس، پیوند کووالانسی، نشاط
 • زکیه اکرمی*، شیما صادقیان نجف آبادی، عاطفه چترایی صفحات 14-25

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش ترکیبی با الگوی چرخش آزمایشگاهی بر یادگیری دانش آموزان در مفهوم موازنه است. روش مطالعه از نوع شبه آزمایشی است که بر روی دو گروه کنترل و آزمایش انجام شده است. جامعه تحقیق کلیه دانش آموزان شاخه فنی و حرفه ای شهر نجف آباد اصفهان است که در سال تحصیلی 1403-1402 مشغول به تحصیل هستند. 35 نفر از دانش آموزان جامعه تحقیق به عنوان نمونه ی در دسترس در دو گروه 15 و 20 نفری، به دو شیوه ترکیبی و سنتی آموزش دیده اند. در گروه آزمایش، روش ترکیبی با رویکرد چرخش آزمایشگاهی برای آموزش مفهوم موازنه اجرا شد و گروه کنترل به شیوه معمول آموزش دیدند. برای سنجش میزان یادگیری دو گروه، آزمون محقق ساخته اجرا، و پایایی این ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ برابر 0/75 و روایی آن از روش روایی محتوایی بررسی، و پس از اطمینان از همگنی واریانس ها و نرمال بودن نمره ها، از روش تحلیل کوواریانس تک متغیره برای آزمون فرضیه تحقیق استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد آموزش ترکیبی با رویکرد چرخش آزمایشگاهی در یادگیری دانش آموزان در چهار مورد از مفهوم موازنه شامل محاسبه نسبت ضرایب (با اندازه اثر0/187)، ضریب (با اندازه اثر 0/172) و قانون پایستگی جرم (با اندازه اثر 0/266) و استفاده از اعداد طبیعی (با اندازه اثر 0/035) تاثیر مثبت و معنادار داشته (0/05>P) است. با توجه به اینکه آموزش ترکیبی با رویکرد چرخش آزمایشگاهی امکانات ویژه ای را در مواردی مانند دسترسی به منابع، ارتباطات میان معلم و فراگیر، انجام و ارائه تکالیف برای دانش آموزان به همراه دارد، یادگیری بیشتر آن ها را باعث می شود. بنابراین، به معلمان توصیه می شود از ظرفیت های این رویکرد آموزشی برای تدارک تجربه های یاددهی-یادگیری برای افزایش یادگیری دانش آموزان به خوبی استفاده کنند.

  کلیدواژگان: آموزش ترکیبی، الگوی چرخش آزمایشگاهی، دانش آموزان، موازنه، یادگیری
 • حامد نظرپورفرد* صفحات 26-36
  واکنش تولید آهن از آهن (III) اکسید (هماتیت، Fe2O3) در صنعت، از طریق سوختن مخلوط هماتیت/کربن در دماهای بالا انجام می گردد. معمولا در مدارس و پژوهش سراهای دانش آموزی، این آزمایش به روش چوب کبریت انجام می شود که چوب کبریت ها به مخلوط Fe2O3/Na2CO3 آغشته شده و سپس، سوزانده می شوند. آزمایش چوب کبریت به عنوان یک آزمایش، در کتاب آزمایشگاه علوم تجربی پایه یازدهم، ذکر شده است. هدف از این مقاله، یافتن جایگزین های کربنی دیگر (کربن آزمایشگاهی و مواد زیستی، مانند ضایعات چوبی حاصل از نجاری ها و زباله های کاغذی) برای چوب کبریت، و مقایسه عملکرد آنها با همدیگر است. نتایج نشان داد که استفاده از روش کاغذ (آغشته سازی کاغذ با Fe2O3/Na2CO3) نسبت به روش چوب کبریت ارجحیت دارد چون کل فرایند توسط یک تکه کاغذ انجام می شود و بسته به ابعاد کاغذ، می توان مقادیر متفاوتی از مخلوط را استفاده کرد. در روش های استفاده از کربن و ضایعات چوبی (پودر چوب)، اجزای مخلوط با همدیگر ترکیب شده و به صورت خمیری شکل در می آیند و خمیر حاصل، سوزانده می شود. لازم به ذکر است که محصول حاصل از روش کربن، از نظر کیفی، خالص تر از دیگر روش ها و حاوی مقدار کربن کمتری بود چون در سه روش دیگر، بخش بیشتری از کربن بدون شرکت در واکنش، می سوزد. همچنین، در روش کربن و ضایعات چوبی، می توان مقدار دلخواهی از خمیر را ساخت و در چندین آزمایش، استفاده کرد، لذا برای هر آزمایش، نیاز به تکرار فرایند ساخت نیست. مشاهدات کیفی نشان داد که، بازدهی تولید آهن این روش ها، از ترتیب چوب کبریت < ضایعات کاغذی < ضایعات چوبی < کربن آزمایشگاهی پیروی می کند.
  کلیدواژگان: تولید آهن، آهن (III) اکسید، کربن، ضایعات چوبی، ضایعات کاغذی
 • اکبر ابراهیمی اورنگ*، حافظ صاحب یار، مهدی ابراهیمی اورنگ صفحات 37-58
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی یادگیری معکوس بر خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی دردرس علوم تجربی بود. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با یک گروه گواه می باشد و جامعه آماری آن، کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر تبریز در سال تحصیلی 1402-1401  می باشد؛ که از میان آنها، 49 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به طور تصادفی در دوگروه آزمایش وگواه قرارگرفتند. جهت گردآوری داده ها پرسشنامه جینگ و مورگان (1999) و آزمون معلم ساخته در ابتدا به عنوان پیش آزمون بر روی هر دوگروه آزمایش وگواه اجرا شد. سپس گروه آزمایش طی 10 جلسه ی 45 دقیقه ای تحت یادگیری معکوس؛ و گروه گواه تحت روش یادگیری سنتی در درس علوم تجربی قرار گرفتند. بعد از اتمام جلسات، برای هر دو گروه پس آزمون اجرا شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل کوواریانس) تحلیل شدند. یافته های حاصل  نشان دادند که اثر یادگیری معکوس بر خودکار آمدی و عملکرد تحصیلی  مثبت و معنی دار است.
  کلیدواژگان: یادگیری معکوس، خودکارآمدی تحصیلی، عملکرد تحصیلی، علوم تجربی، پایه ششم ابتدایی
 • جعفر همتی*، محمدهادی گیویان راد صفحات 59-68

  روغن اسانسی گونه ای از آویشن کوهی، که به سه روش اسانس گیری شده است، در روش اول با تقطیر آب اسانس گیری شده و ترکیبات متشکله به کمک کروماتوگرافی گازی توام با طیف سنج جرمی GC/MS بررسی و شناسایی گردید که ترکیبات اصلی گیاه لینالول 75/24%، آلفاترپینول 45/11%، لیمونن 13/9% و ترنس - بتا- اسیمن 52/7% می باشد که بیشترین سطح زیر پیک ها را نشان می دهد. در روش دوم با دستگاه ماکرویو بدون حلال اسانس گیری شده و ترکیبات متشکله به کمک گروماتوگرافی گازی توام با طیف سنج جرمی GC/MS بررسی و شناسایی گردید که ترکیبات اصلی گیاه  لینالول 32/30%، آلفا ترپینول 12/14%، لیمونن 38/11% و نرولیدول 85/9% می باشد. در روش سوم از روش ترکیبی فراصوت و تقطیر با آب اسانس گیری شده و ترکیبات متشکله به کمک گروماتوگرافی گازی توام با طیف سنج جرمی GC/MS بررسی و شناسایی گردید که ترکیبات اصلی گیاه  لینالوول 45/23%،1و8 سینئول 98/13%، آلفا-ترپینول 49/12% و ترنس-بتا- اسیمن 26/6% می باشد. در هر سه روش بیشترین درصد مربوط به منوترپن اکسیژن دار می باشد که در کلیونجر42%، در ماکرویو 59/87% و در تیمار با فراصوت 50/38% است. سپس با توجه به استخراج اسانس در هر یک از روش ها و درصد فراوانی آن ها، خاصیت آنتی اکسیدانی اسانس های بدست آمده با روش رادیکال آزاد با آزمون DPPH سنجیده شد که این روش با توجه به حلال غیرسمی آن و زمان بازدارندگی آن انتخاب گردید و بهترین درصد بازدارندگی مربوط به روش استخراج ماکرویو با 5/54% و روش کلیونجر با40% در غلظت ppm5 می باشد.

  کلیدواژگان: اسانس گیری، آویشن کوهی، روش های استخراج اسانس، خواص آنتی اکسیدان
 • علیرضا یعقوبی*، علی رمضانی صفحات 69-90
  استفاده از جلوه های بصری و  رسانه های تصویری در آموزش شیمی بسیار تاثیر گذار است و می تواند علاوه بر تسهیل در یادگیری مفاهیم و قواعد شیمی، کلاس درس را جذاب و مخاطبان را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین این نوع از یادگیری را می توان از نوع سبک یادگیری بصری به حساب آورد. در این مقاله، ابتدا تعدادی از مولکول های قطبی و غیر قطبی موجود در کتاب های درسی شیمی دوره دوم متوسطه با استفاده از نرم افزار گوس ویو ترسیم شدند. سپس به منظور دستیابی به ساختار بهینه شده مولکول ها و ویژگی های مختلف آن ها، از نرم افزار گوسین استفاده شد. این محاسبات شامل بهینه کردن سطح انرژی مولکول، تعیین مقدار بار الکتریکی اتم های تشکیل دهنده مولکول، تعیین ممان دو قطبی مولکول، نمایش کانتورهای اطراف مولکول، نمایش نقشه های پتانسیل الکتروستاتیکی و به دست آوردن اوربیتال مولکولی هومو و لومو می شود. از بین مولکول های مختلف، ساختار مولکول آب با جزئیات بیشتری بررسی شد. به علاوه، محاسبات گوسین بر روی برخی مولکول های دیگر مانند آمونیاک، متانول، فرمالدهید، متان، کربن دی اکسید و اکسیژن نیز انجام شد. برای ترسیم از مولکول های متنوعی استفاده شد تا بسیاری از مفاهیم شیمی را تحت پوشش قرار دهد. علاوه بر این، مراحل ترسیم مولکول ها و نمایش خواص آن ها  نیز شرح داده شده است.
  کلیدواژگان: آموزش موثر شیمی، یادگیری بصری، ترسیم مولکول ها، نرم افزار گوسین، نرم افزار گوس ویو
|
 • Karim Asadpour-Zeynali * Pages 1-3
  Chemistry, as one of the branches of basic science, plays an important and fundamental role in the development of technology, industries, and daily lives of human beings. It is crystal clear that in order to acquire the necessary concepts and skills in various fields of chemistry, chemistry education should be carried out both theoretically and practically. There is consensus of opinions in accepting this issue, and almost all chemistry professors and teachers collectively agree on this matter. However, to what extent is the practical teaching of chemistry in high school realized in practice? In this short discussion, a brief look at the necessary mechanisms for teaching chemistry practically at high school level is discussed. From theoretical aspect, various topics such as chemical theories, atomic structure, chemical bonds, balances and chemical reactions, and acid-base concepts are taught. One procedure for successful teaching of chemistry theories at high schools is the use of chemical models, animation, 3D images, simulations of reactions and chemical concepts. Although the mentioned methods can be effective in conveying chemical concepts and easier understanding of chemical principles, they may not be sufficient by themselves. Since practical skills and experience play a very important role in understanding and consolidating theoretical concepts, it is necessary for students to be placed in a real laboratory environment and to do practical projects in addition to various other experiments. In addition to its many benefits in helping learning, taking a test boosts students' self-confidence. For example, students believe that they can synthesize or produce a substance. Moreover, it may motivate them to study and conduct more research regarding chemistry-related businesses.
 • Nika Nikrou Shaldehi * Pages 4-13
  Today, with the non-stop progress of science and awareness, the use of creative teaching methods in various subjects, especially basic science subjects, has gained particular significance. The main goal of this research is to increase students' learning and interest by using the teaching method of scientific demonstration in the topic of covalent bonds from the chemistry book of 10th grade which has many basic contents and concepts that require skill, experience, and knowledge requiring efficient and appropriate teaching method. The population of this study was the 10th grade students studying experimental and math-physics at Miyad, Farzanegan, and Hazrat Fatemeh Al-Zahra High School in Rabat Karim, and it used descriptive quasi-experimental method. In this research, students' understanding of theoretical and scientific concepts, such as sharing of valence electrons and formation of covalent bonds was initially investigated, and their misconceptions of scientific concepts were extracted. Then, while studying and gathering information from up-to-date scientific sources and using the experiences of experienced teachers in the meetings of the educational groups and the school council, and of course, changing the methods by adding the seasoning of creativity, covalent bonds were taught using a scientific demonstration. The effectiveness of this method can be verified through field-based data collection methods such as a Likert scale questionnaire. The results of this research showed that scientific demonstration was an exciting method for the students and provided an opportunity to learn chemistry along with play and fun so that their learning motivation and interest in the lesson can be enhanced.
  Keywords: Scientific demonstration, Creativity, teaching method, Covalent bond, cheerfulness
 • Zakyeh Akrami *, Shima Sadeghian Najafabadi, Atefeh Chatraei Pages 14-25

  The purpose of this research is to investigate the effect of combined teaching with the laboratory rotation model on students' learning in the concept of balance. The study used a quasi-experimental method with two control and experimental groups. The population included all students of the technical and vocational branches of Najafabad are studying during the academic year of 2023-2024. A total number of 35 students were selected through convenience sampling and were trained in two groups of 15 and 20 students using combined and traditional teaching methods. In the experimental group, the combined method with the laboratory rotation approach was implemented to teach the concept of balance, and the control group was trained in the usual way. To measure the learning rate of the two groups, a researcher-made test was administered. The reliability of this tool in Cronbach's alpha was 0.75, and its validity was checked using the content validity method. After ensuring the homogeneity of the variances and the normality of the scores, one-variable covariance analysis method was used to test the research hypothesis. The results of this research showed that combined teaching with the laboratory rotation approach has a positive and significant effect (P<0.05) on students' learning in four aspects of the concept of balance, including the calculation of the ratio of coefficients (with the effect of 0.187), the coefficient (with the effect of 0.172), the law of mass conservation (with the effect of 0.266), and the using of natural numbers (with the effect of 0.350). Considering that combined education with laboratory rotation approach brings special possibilities in some cases such as access to resources, communication between teacher and learner, doing and presenting assignments for students, this type of learning leads to higher learning. Therefore, it is recommended for teachers to use the features of this educational approach to teaching-learning experiences to enhance students' learning.

  Keywords: Blended learning, Laboratory Rotation Model, Students, Balance, learning
 • Hamed Nazarpour -Fard * Pages 26-36
  The production reaction of iron from iron (III) oxide (hematite, Fe2O3) in industry is carried out by burning a mixture of hematite/carbon at high temperatures. Typically, in schools and student research laboratories, this experiment is conducted using the wood-sulfur method, where sulfur-coated wood sticks are immersed in the Fe2O3/Na2CO3 mixture and then ignited. The wood-sulfur experiment is mentioned as a laboratory experiment in the eleventh-grade experimental science book. The aim of this article is to find other carbon substitutes (such as laboratory carbon and organic materials like wood waste from carpentry and paper waste) for wood-sulfur and compare their performance. The results showed that the paper method (immersing paper in Fe2O3/Na2CO3) is preferred over the wood-sulfur method because the entire process is carried out by a single piece of paper, and depending on the paper dimensions, different amounts of the mixture can be used. In methods using carbon and wood waste (wood powder), the components of the mixture are combined together and form a paste-like consistency, which is then ignited. It is worth mentioning that the product obtained from the carbon method is purer qualitatively compared to other methods and contains less carbon because in the other three methods, a larger portion of carbon burns without participating in the reaction. Furthermore, in the carbon and wood waste method, a desired amount of paste can be made and used in several experiments, eliminating the need to repeat the manufacturing process for each experiment. Qualitative observations indicated that the iron production efficiency of these methods follows the order: wood-sulfur < paper waste < wood waste < laboratory carbon.
  Keywords: Iron production, iron (III) oxide, carbon, Wood waste, Paper waste
 • Akbar Ebrahimi Orang *, Hafez Sahebyar, Mahdi Ebrahimi Orang Pages 37-58
  The purpose of the present was to determine the effectiveness of flipped learning on self-efficacy and academic performance of sixth grade female students in experimental science. The study was quasi-experimental in method with a pre-test and post-test design, and the population of the study included all female grade 6 students of Tabriz, during the academic year of 2022-2023. Cluster sampling was used to select 49 students who were categorized randomly into two experimental and control groups. To collect the data for the study, Jing and Morgan’s (1999) questionnaire and teacher-made tests were initially administered to the experimental and control groups as the pretest. Later, the experimental group passed 10 treatment sessions of 45 minutes in the form of flipped learning while the control group received conventional teaching of science. Following, the treatment, the pos-tests were administered to both groups. The obtained data was later analyzed using descriptive and inferential (Covariance) statistics. The results indicated that flipped instruction has a significantly positive effect on self-efficacy and academic performance of the students.
  Keywords: Flipped learning, Academic self-efficacy, Academic Performance, Experimental Sciences, grade 6 of primary studies
 • Jafar Hemati *, MohammadHadi Givianrad Pages 59-68

  Essential oil of a species of mountain thymus, extracted by three methods. In the first method through distillation, the extracted essential oil and its compounds were analyzed and identified using gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS), showing that the main compounds of the plant are linalool 75.24%, alpha-terpinol 45.11%, limonene 13.9%, and trans-beta-ocimene 52.7%. In the second method, the essential oil was extracted without solvent using a microwave device, and the main compounds of the plant were analyzed and identified using gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS), showing that the main compounds of the plant are linalool 32.30%, alpha-terpinol 12.14%, limonene 38.11%, and nerolidol 85.9%. In the third method, a combination of ultrasound and water distillation was used for extracting the essential oil, and the main compounds of the plant were analyzed and identified using gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS), showing that the main compounds of the plant are linalool 45.23%, 1,8-cineole 98.13%, alpha-terpinol 49.12%, and trans-beta-ocimene 26.6%. In all three methods, the highest percentage corresponds to oxygenated monoterpenes, which are 42% in distillation, 59.87% in microwave, and 50.38% in ultrasound treatment. Then, based on the extraction of the essential oil in each method and their abundance percentage, the antioxidant property of the obtained essences was evaluated using the DPPH free radical scavenging test. The method was chosen based on its non-toxic solvent and its inhibitory time, and the best inhibitory percentage belongs to the microwave extraction method with 5.54% and the distillation method with 40% at a concentration of 5ppm.

  Keywords: Essential oils, thyme, oil extraction methods, properties, antioxidant
 • Alireza Yaghoubi *, Ali Ramazani Pages 69-90
  The use of visual effects and visual media in chemistry education is very effective and can make the classroom attractive and impress the audience in addition to facilitating the learning of the chemistry concepts and rules. Therefore, this type of learning can be considered a type of visual learning style. In this article, first, a number of the polar and non-polar molecules in high school chemistry books were drawn using GaussView software. Then, in order to achieve the optimized structure of the molecules and their various characteristics, Gaussian software was used. These calculations include optimizing the energy level of the molecule, determining the electric charge of the atoms that make up the molecule, determining the dipole moment of the molecule, displaying the contours around the molecule, displaying electrostatic potential maps, and obtaining the HOMO and LUMO molecular orbitals. From among the different molecules, the structure of water molecule was discussed in more detail. In addition, Gaussian's calculations were performed on some other molecules such as ammonia, methanol, formaldehyde, methane, carbon dioxide, and oxygen. Various molecules were used for drawing to cover many concepts of chemistry. Moreover, the steps of drawing molecules and displaying their properties has also been described.
  Keywords: Effective teaching of chemistry, Visual learning, Drawing molecules, Gaussian software, GaussView software