فهرست مطالب

معرفت - سال سی و دوم شماره 10 (پیاپی 313، دی 1402)

ماهنامه معرفت
سال سی و دوم شماره 10 (پیاپی 313، دی 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/07
 • تعداد عناوین: 9
|
 • آیت الله محمدتقی مصباح یزدی * صفحات 5-7

  علم و معرفت شرط لازم ایمان است؛ بدون علم، ایمان به دست نمی آید. افزون بر علم، ایمان نیازمند محبت و کشش درونی است. از منظر قرآن کریم ایمان امری فطری است و انسان با امور ناسازگار با فطرت خود، نمی تواند به خدا ایمان آورد و تسلیم اوامر و نواهی او شود. بنابراین، ایمان بدون محبت حاصل نمی شود و لذا مومنان بیشترین محبت را به خالق هستی دارند. ایمان دارای مراتبی است. محکم ترین دستگیره ایمان این است که حب و بغض ها فقط برای خدا باشد نه برای منافع شخصی. این مقاله شرحی است بر ارکان ایمان، به ویژه محبت از سوی استاد فقید علامه مصباح یزدی.

  کلیدواژگان: ایمان، محبت، مراتب ایمان
 • محمدجواد توکلی * صفحات 9-20

  در دهه های اخیر، مباحثی پیرامون پایه گذار اقتصاد اسلامی مطرح شده است. برخی اندیشمندانی همچون ابوالاعلی مودودی (19031979) را به عنوان پدر علم اقتصاد اسلامی معرفی کرده اند. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی تاریخی به بررسی چنین ادعاهایی می پردازد. بنابه فرضیه مقاله، شهید سیدمحمدباقر صدر (1935-1980) به واسطه طرح نظام مند اندیشه اقتصاد اسلامی شایسته دریافت عنوان بنیان گذار اقتصاد اسلامی است. یافته های مقاله نشان می دهد که شهید صدر ازجمله اولین متفکرانی بود که به معرفی نظام اقتصادی اسلام در برابر نظام های اقتصادی سرمایه داری، سوسیالیستی و مختلط پرداخت. ایشان ضمن نقد مبانی فلسفی نظام اقتصادی سوسیالیستی و سرمایه داری، اندیشه های محوری آنها را نقد کرده و دیدگاه بدیل نظام اقتصادی اسلام را معرفی می کند. او از اولین محققانی بود که الگوی عملیاتی بانک داری بدون ربا را تدوین کرد. همچنین وی با معرفی روش کشفی، حوزه مطالعاتی فلسفه و روش شناسی اقتصاد اسلامی را بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: اقتصاد اسلامی، سیدمحمدباقر صدر، پدر اقتصاد اسلامی
 • محمد بیدار برچین علیا *، نصرالله انصاری صفحات 21-31

  یکی از چالش های اساسی در حوزه های عمومی که به یک مسئله مهم در اقتصاد سیاسی جدید تبدیل شده، پی گیری نفع شخصی مادی از سوی افراد و نادیده گرفتن منافع عمومی است. این موضوع، به پیدایش نظریه انتخاب عمومی در اقتصاد نئوکلاسیک منجر شده که با مبانی و اهداف اقتصاد اسلامی ناسازگار است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی، مبانی نظریه انتخاب عمومی در اقتصاد اسلامی را به دو دسته نظری و کاربردی تقسیم کرده و با اتکا بر مبانی مزبور، مفهوم و کارکرد نظریه انتخاب عمومی در اقتصاد اسلامی را متفاوت از رویکرد نئوکلاسیکی آن می داند. مبانی نظری و کاربردی نظریه انتخاب عمومی اسلامی نشان می دهد که دایره نفع شخصی به عنوان انگیزه اصلی انتخاب انسان، شامل منافع معنوی و اخروی نیز می شود که تنها با عقلانیت تکامل یافته، قابل درک و پی گیری است. مفهوم اسلامی انتخاب عمومی، چالش اصلی این نظریه را که تعارض منافع شخصی با منافع عمومی و در نهایت نادیده انگاشتن منافع عمومی باشد، از طریق گسترش دایره شمول منافع شخصی برطرف کرده و زمینه را برای دسترسی به اهداف اقتصادی اسلام ازجمله عدالت اجتماعی فراهم می کند.

  کلیدواژگان: مبانی نظری، مبانی کاربردی، نظریه انتخاب عمومی، اقتصاد اسلامی، اقتصاد سیاسی
 • محمدجواد توکلی * صفحات 33-49

  بسیاری از کشورها اقدام به طراحی الگوی تعلیم و تربیت اقتصادی جهت بهبود سطح دانش اقتصادی دانش آموزان پیش از ورود به دانشگاه کرده اند. در بیشتر مدل های تعلیم و تربیت اقتصادی، مدل نئوکلاسیکی رفتار اقتصادی عقلایی ترویج می شود؛ مدلی که منجر به بیشنه سازی سود مادی می گردد. اما گسترش منطق انتخاب عقلایی لذت محور باعث به حاشیه راندن معنویت و اخلاق به عنوان دو مورد از تعالیم ادیان الهی است. این مقاله به دنبال تدوین الگوی اسلامی تعلیم و تربیت اقتصادی است که در آن معنویت و اخلاق نقشی محوری بازی می کند. براساس یافته های پژوهش، الگوی اسلامی تعلیم و تربیت اقتصادی به دنبال تقویت عقلانیت اخلاقی/معنوی در عاملان اقتصادی با استفاده از قواعد و سیاست های اقتصاد اسلامی است. برای نمونه؛ نهاد زکات درصدد تزکیه پرداخت کنندگان این مالیات اسلامی است؛ این در حالی است که مالیات های متعارف اجباری بوده و اهداف معنوی و اخلاقی را هدف گذاری نمی کنند. در مدل تعلیم و تربیت اقتصادی اسلام، توجه به درآمد حلال و طیب راهبردی برای تقویت عقلانیت معنوی در عاملان اقتصادی است. در این مقاله استانداردهای محتوایی برای الگوی تعلیم و تربیت اقتصادی اسلامی پیشنهاد می شود که در آن عناصر اخلاقی نقشی اساسی ایفا می کنند.

  کلیدواژگان: اخلاق، معنویت، تعلیم و تربیت اقتصادی، اقتصاد اسلامی
 • مهدی خطیبی صفحات 49-60

  با گذشت حدود چهل سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، هنوز بسیاری به موفقیت نظام بانکی در رابطه با حذف ربا تردید دارند. ازاین رو برخی از محققان در طول سالیان متمادی به دنبال بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا بودند و یکی از اهداف خود را در کنار ارتقاء کارآمدی نظام بانکی، حذف ربا معرفی کرده اند. گویا تلقی ایشان آن است که ناکارآمدی نظام بانکی و وجود شبهه ربا در عملیات بانک داری بدون ربا به خاطر نقایص قانون فعلی است و با تغییر و اصلاح قانون، هر دو مشکل حل خواهد شد. در تحقیق حاضر به روش تحلیلی توصیفی مشکل دوم، یعنی وجود شبهه ربا بررسی شده و نتایج آن نشان می دهد عوامل متعددی هم چون کاستی های قانون عملیات بانکی بدون ربا، وجود اشکال در محتوای آئین نامه های اجرایی و بخش نامه ها، مشکلات مربوط به محتوای قراردادها، عملکرد نامطلوب مدیران و کارکنان و مشتریان بانک، پیچیدگی قراردادهای ترکیبی (مورد استفاده در بانک داری بدون ربا) نسبت به قرض ربوی، محدودیت های ذاتی نهاد بانک به عنوان بستری برای تحقق بانک داری بدون ربا هرکدام به نوعی زمینه ساز بی اعتمادی عمومی بوده اند. اما آنچه بیش از همه موثر بوده، عامل چهارم یعنی عمل کرد ضعیف متصدیان و مشتریان بانک است که آن هم به دلیل فقدان آگاهی لازم نسبت مفاد قراردادها و همچنین فقدان انگیزه کافی نسبت به اجرای دقیق آن است. پیشنهاد می شود مسئله آموزش مشتریان و متصدیان بانک و برنامه ریزی برای ارتقاء فرهنگ رعایت قانون و شرع در قراردادهای بانکی باید در متن قانون گنجانده شده و بانک مرکزی یا نهاد دیگری عهده دار جریان آموزش در کشور باشد.

  کلیدواژگان: بانک داری بدون ربا، ربای قرضی، حذف ربا، بانک داری اسلامی
 • یعقوب جمالی * صفحات 61-70

  فریضه زکات به عنوان یکی از آموزه‎ های الهی دارای آثار متعددی در حوزه اخلاق اقتصادی است. یکی از این آثار، پیامدهای تربیتی در اخلاق اقتصادی است. وجود ناهنجاری های اخلاقی در بستر جامعه و عدم شناسایی و تحلیل فریضه زکات به عنوان ظرفیتی اقتصادی جهت ساماندهی مسائل اخلاقی و تربیتی، مسئله ای است که موحب شده است این پژوهش به بررسی آثار تربیتی فریضه زکات در اخلاق اقتصادی به پردازد. این تحقیق به روش کتابخانه ای و تحلیلی صورت می گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که فریضه زکات در قالب یکی از موضوعات اقتصادی مطرح در امور اخلاقی و تربیتی هم زمان موجب ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی، ایجاد صمیمیت و برادری، رسیدگی به معضلات تربیتی کودکان کار، دوری از عادات زشت، تقویت ایمان و دوری از کفر، احترام به حقوق شهروندی، تقویت رافت اجتماعی، تضمین پرداخت داوطلبانه، اصلاح انگیزه های افراد، عدالت آموزشی و پرورشی می شود و روابط اجتماعی و فردی میان افراد جامعه را تقویت و استحکام می بخشد.

  کلیدواژگان: آثار تربیتی، زکات، اخلاق اقتصادی، مسئولیت پذیری، حقوق شهروندی، کودکان کار، رافت اجتماعی
 • سعید محمدبیگی صفحات 71-83

  نابرابری توزیع و تولید ثروت در تحقیقات متعددی مورد بحث قرار گرفته است؛ اما نحوه ایجاد این نابرابری ها و چگونگی حل این مشکل کمتر در تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته است. در این زمینه یکی از مهم ترین عواملی که در پژوهش ها کمتر در مورد آن بحث شده است، چگونگی برخورد و حل این مشکل توسط نظام اقتصادی اسلام است. هدف این مقاله بررسی متغیرهای پیشنهادی نظام اقتصاد اسلامی در توزیع عادلانه ثروت و رفع فقر است. پژوهش حاضر بعد از تحلیل و بررسی خاستگاه و جایگاه فقر در ادبیات اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی، به بررسی پارامترهای نظام اقتصادی اسلام در زمینه توزیع عادلانه ثروت و از بین بردن فقر می پردازد. پژوهش حاضر با کمک گرفتن از روش تحلیل متون اسلامی و روش عقلی و با استفاده از تکنیک پژوهش کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که پارامترهای پیشنهادی نظام اسلامی در سه دسته پارامترهای تاسیسی، اصلاحی و احتیاطی قرار می گیرند. پارامترهای تاسیسی منجر به افزایش درآمد جامعه اسلامی و توزیع عادلانه ثروت می شود، پارامترهای احتیاطی تمرکز ثروت را محدود می کند و درنهایت پارامترهای اصلاحی برای اصلاح عدم تعادل در توزیع درآمد و ثروت و ارتقاء شرایط اقتصادی استفاده می شوند. در صورت اعمال این اقدامات، مشکل فقر و توزیع ناعادلانه ثروت می تواند به صورت ریشه ای حل شود.

  کلیدواژگان: اقتصاد اسلامی، نظام اسلامی، رفع فقر، توزیع عادلانه ثروت
 • سمیه یوسفی * صفحات 83-92

  اسلام خواهان عزت و اقتدار مسلمین در تمامی عرصه ها و ازجمله عرصه اقتصادی است و کار و تولید مقدمه رسیدن به این هدف است. ازاین رو اسلام برای کار و تولید اهمیت ویژه ای قائل شده و مسلمانان را به سوی آن دعوت می کند و در شرایطی که دشمنان اسلام با ترفندهای مختلف سعی می کنند با ضربه زدن به اقتصاد مسلمین آنها را تحت سیطره خود در بیاورند؛ با برشمردن موانع رشد تولید و تکیه بر فعالیت های مختلف تولیدی آنها را به مقابله با دشمنان دعوت می کند. رفع موانع تولید و رسیدن به رشد تولید و خودکفایی مسلمین و بی نیازی جستن از سرزمین های کفر، روش ها و راه کارهای بی عیب و نقصی را می طلبد که تنها از طریق یک مکتب فرامادی و الهی قابل استخراج است. در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده سعی بر آن است تا با تکیه بر آیات و سخنان گهربار ائمه معصومان به معرفی موانع رشد تولید در راستای رسیدن به رشد و اقتدار اقتصادی مسلمین بپردازیم. براساس نتایج به دست آمده از تحقیق، موانع تولید عبارتند از: شرک به خدا، کفران نعمت، عدم بهره برداری از سرمایه های طبیعی، اسراف در منابع تولید، فعالیت های عقیم اقتصادی، ثروت اندوزی، تمرکز ثروت در دست اغنیاء، عدم تخصص مداری در امر تولید، چشم داشت به امکانات دشمن، ربا خواری، عدم رعایت اصول و معیارهای تولید در جامعه اسلامی فعالیت های عقیم اقتصادی، ثروت اندوزی، تمرکز ثروت در دست اغنیاء، چشم داشتن به امکانات دشمن.

  کلیدواژگان: موانع، تولید، قرآن، اسلام
 • سید حامد عنوانی *، سید محمد مرتضوی، وحیده فخار نوغانی صفحات 93-104

  آخرین ترفند نظام سلطه برای به زانو درآوردن انقلاب اسلامی، جنگ اقتصادی است. مقام معظم رهبری برای خنثا سازی این حربه مولفه هایی را برای اقتصاد مقاومتی طراحی و ابلاغ کرده است. ازآنجاکه الگوی عملی نظام اسلامی، حکومت علوی است و با فرض اینکه امام علی(ع) در حکومت خویش با سیاستی الهی به تدبیر معیشت مردم زمان خویش پرداخته است؛ این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که مولفه های ابلاغی اقتصاد مقاومتی چگونه و تا چه اندازه در کلام و سیره امیر مومنان (ع) تبیین یافته است؟ بررسی های انجام شده به روش استنادی تحلیلی در نهج البلاغه نشان می دهد که مولفه های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، از قبیل: عدالت اجتماعی، تکیه بر ظرفیت داخلی، مبارزه با فساد اقتصادی، رویکرد جهادی، خود کفایی در نیازهای اولیه، مدیریت و اصلاح الگوی مصرف، به طور چشم گیری مورد اهتمام امام علی(ع) بوده است. با ترسیم مبانی اعتقادی مولفه های اقتصاد مقاومتی گام بلندی به سوی نهادینه شدن گفتمان علوی، با هدف فرهنگ سازی آن در بین آحاد مردم برداشته می شود؛ تا بدین طریق مسئولان اجرایی کشور به دلیل مسائل اقتصادی، خود را ناگزیر به دست کشیدن از اهداف ایدئولوژیک و انقلابی نپندارند.

  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، امام علی (ع)، عدالت اجتماعی، اصلاح الگوی مصرف، مبارزه با فساد اقتصادی
|
 • Pages 5-7

  Knowledge is a necessary condition of faith; Faith cannot be obtained without knowledge. In addition to knowledge, faith requires love and inner tension. From the point of view of the Holy Qur'an, faith is a natural entity, and man cannot believe in God and submit to His commands and prohibitions with things that are incompatible with his nature. Therefore, faith cannot be achieved without love, and therefore believers have the greatest love for the Creator of existence. Faith has levels. The strongest grip of faith is that love, and hatred should be only for God and not for personal gain. This article is a commentary on the pillars of faith, especially love, by the late teacher Allameh Misbah Yazdi.

 • Pages 9-20

  In recent decades, discussions have been raised about the foundation of Islamic economy. Some thinkers such as Abul Ali Maududi (1979-1903) have been introduced as the father of Islamic economics. Using an analytical-historical method, this paper examines such claims. According to the hypothesis of the article, Martyr Seyyed Mohammad Baqer Sadr (1935-1980) deserves the title of founder of Islamic economy due to the systematic design of Islamic economic thought. The findings of the article show that Shahid Sadr was among the first thinkers who introduced Islamic economic system against capitalist, socialist and mixed economic systems. While criticizing the philosophical foundations of the socialist and capitalist economic system, he criticizes their central ideas and introduces an alternative view of the Islamic economic system. He was one of the first researchers who compiled the operational model of banking without usury. Also, by introducing the discovery method, he improved the study area of Islamic economics philosophy and methodology.

  Keywords: Islamic economy, Seyyed Mohammad Baqer Sadr, father of Islamic economy
 • Pages 21-31

  One of the basic challenges in the public spheres, which has become an important issue in the new political economy, is the pursuit of material personal gain by individuals and ignoring public interests. This issue has led to the emergence of the theory of public choice in neoclassical economics, which is incompatible with the foundations and goals of Islamic economics. Using a descriptive-analytical method, this research divides the foundations of the theory of public choice in Islamic economy into two categories, theoretical and practical, and based on these foundations, considers the concept and function of the theory of public choice in Islamic economy to be different from its neoclassical approach. The theoretical and practical foundations of Islamic general choice theory show that the circle of personal benefit as the main motivation of human choice includes spiritual and otherworldly interests, which can be understood and followed only with developed rationality. The Islamic concept of public choice solves the main challenge of this theory, which is the conflict of personal interests with public interests and ultimately ignoring public interests, by expanding the scope of personal interests and provides the basis for reaching the economic goals of Islam, including social justice.

  Keywords: theoretical foundations, practical foundations, public choice theory, Islamic economy, political economy
 • Pages 33-49

  Many countries have tried to design a model of economic education and training to improve the level of economic knowledge of students before entering the university. In most models of economic education, the neoclassical model of rational economic behavior is promoted; A model that leads to the maximization of material profit. But the expansion of the logic of rational choice based on pleasure causes the marginalization of spirituality and ethics as two of the teachings of divine religions. This article seeks to compile the Islamic model of economic education in which spirituality and ethics play a pivotal role. Based on the findings of the research, the Islamic model of economic education seeks to strengthen moral/spiritual rationality in economic agents by using the rules and policies of Islamic economics. For example; Zakat institution is trying to cultivate the payers of this Islamic tax; This is while conventional taxes are compulsory and do not aim at spiritual and moral goals. In the model of Islamic economic education and training, paying attention to halal and good income is a strategy to strengthen spiritual rationality in economic agents. In this article, content standards are proposed for the model of Islamic economic education in which moral elements play an essential role.

  Keywords: ethics, spirituality, economic education, training, Islamic economy
 • Pages 49-60

  Even though about forty years have passed since the approval of the usury-free banking operation law, many still doubt the success of the banking system in relation to the elimination of usury. Therefore, in addition to improving the efficiency of the banking system, some researchers have been looking for a review of the usury-free banking law for many years and have introduced the elimination of usury as one of their goals. It seems that they believe that the inefficiency of the banking system and the existence of usury in banking operations without usury is due to the shortcomings of the current law, and by changing and amending the law, both problems will be solved. Using an analytical-descriptive method in this research, the second problem, that is, the existence of the suspicion of usury, has been investigated. The results show that several factors such as the shortcomings of the law of interest-free banking operations, the existence of problems in the content of executive statutes and circulars, problems related to the content of contracts, the unfavorable performance of bank managers and employees and customers, the complexity of combined contracts (used in usury-free banking) compared to usury loans, the inherent limitations of the bank institution as a basis for the realization of usury-free banking, each of them have been the basis of public mistrust. But what has been most effective is the fourth factor, which is the weak performance of the bank's operators and customers, which is due to the lack of necessary knowledge about the provisions of the contracts and also the lack of sufficient motivation towards its accurate implementation. It is suggested that the issue of training customers and bank operators and planning to promote the culture of compliance with the law and Sharia in banking contracts should be included in the text of the law and the central bank or another institution should be in charge of the training process in the country.

  Keywords: usury-free banking, loan usury, elimination of usury, Islamic banking
 • Pages 71-83

  The inequality of wealth distribution and production has been discussed in many researches; But the way of creating these inequalities and how to solve this problem has been investigated less in researches. In this context, one of the most important factors that has been less discussed in researches is how to deal with and solve this problem by the Islamic economic system. The purpose of this article is to examine the proposed variables of the Islamic economic system in the fair distribution of wealth and poverty relief. Analyzing and investigating the origin and position of poverty in the literature of conventional economics and Islamic economics, this research examines the parameters of the Islamic economic system in the field of equitable distribution of wealth and elimination of poverty. The present research has been done with the help of Islamic text analysis and rational method and using the desk-research technique. The findings of the research show that the proposed parameters of the Islamic system fall into three categories: establishment, reform and reserve parameters. Establishment parameters lead to increase in the income of the Islamic society and fair distribution of wealth, reserve parameters limit the concentration of wealth, and finally, correction parameters are used to correct the imbalance in the distribution of income and wealth and improve economic conditions. If these measures are applied, the problem of poverty and unfair distribution of wealth can be solved at the root.

  Keywords: Islamic economy, Islamic system, poverty alleviation, fair distribution of wealth
 • Pages 83-92

  Islam demands the dignity and authority of Muslims in all fields, including the economic field, and work and production are the prelude to achieving this goal. Therefore, Islam attaches special importance to work and production and invites Muslims to it, and in a situation where the enemies of Islam are trying to bring them under their control by attacking the economy of Muslims with various tricks, Islam by enumerating the obstacles to the growth of production and relying on Various production activities invite them to face the enemies. Removing the obstacles to production and achieving the growth of production and self-sufficiency of Muslims and getting rid of the need from the lands of disbelief requires flawless methods and solutions that can only be extracted through a transcendental and divine school. Using the descriptive-analytical method and relying on the verses and sayings of the noble Imams, this research aims to introduce the obstacles to the growth of production in order to achieve the growth and economic authority of Muslims. According to the results, the obstacles to production are: polytheism, blasphemy, lack of necessary exploitation of natural capital, extravagance of production resources, sterile economic activities, wealth accumulation, concentration of wealth in the hands of the rich, lack of specialization in production, eyeing the enemy's facilities, usury, non-observance of production principles and standards in Islamic society.

  Keywords: obstacles, production, Quran, Islam
 • Pages 93-104

  The last trick of the domination system to bring the Islamic revolution to its knees is the economic war. To neutralize this tactic, the Supreme Leader has designed and announced components for a resistance economy. Since the practical model of the Islamic system is the Alawite government and assuming that Imam Ali (PBUH) in his government managed the livelihood of the people of his time with a divine policy; This research seeks to answer the question, how and to what extent are the components of resistance economy explained in the words and life of Amir al-Mominan (PBUH)? Using a citation-analytical method in Nahj al-Balagha, the research shows that the communicated components of resistance economy, such as: social justice, relying on internal capacity, fighting economic corruption, jihadist approach, self-sufficiency in basic needs, management and reforming the consumption pattern, as Vision has been the concern of Imam Ali (PBUH). By drawing the religious foundations of the components of the resistance economy, a big step is taken towards the institutionalization of the Alawi discourse, with the aim of culturalizing it among the people; In this way, the country's executive officials do not feel compelled to give up their ideological and revolutionary goals due to economic issues.

  Keywords: resistance economy, Imam Ali, social justice, consumption pattern reform, fight against economic corruption