فهرست مطالب

فصلنامه حیات
سال بیست و نهم شماره 4 (پیاپی 100، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهدی شفیعی ثابت، فاطمه بهرام نژاد، ناهید دهقان نیری* صفحات 343-347

  طبق گزارش جهانی، 47 میلیون نفر با زوال عقل زندگی می کنند و با توجه به پیری جمعیت، پیش بینی می شود شیوع آن تا سال 2050 سه برابر شود. در آینده، انتظار می رود که ایران با رشد انفجاری در تعداد افراد مسن مواجه شود. شیوع کنونی زوال عقل در ایران در بین افراد بالای 60 سال 9/7% است. لذا این گروه جمعیت قابل توجهی را به خود اختصاص می دهند که تحقیق درباره آن ها را می طلبد (1).بهترین درک و تبیین تجربیات انسان ها از منابع دست اول، یعنی افرادی که آن پدیده را تجربه می کنند، حاصل می شود. از این رو، منابع معتبر تحقیقاتی تاکید زیادی بر ورود افرادی دارند که باید صدای آن ها شنیده شود (2). از آن جا که تحقیقات کیفی ماهیتی مشارکتی، فراگیر و ساختاری انعطاف پذیر داشته و ظرفیت کشف مسایل پیچیده، مانند نگرش های مختلط یا مبهم را دارند (2)، می توانند تجربیات معنادار و ارزش های زندگی افراد دچار اختلال شناختی را که در مطالعات کمی گزارش نمی شود، به تصویر بکشند (3).در طی تاریخ، افراد مبتلا به اختلال شناختی از مشارکت در تحقیقات سلامت و اجتماعی کنار گذاشته شده اند و تاکنون صدای این افراد به اندازه کافی در این نوع تحقیقات ارایه نشده است (2و4) و صرفا از طریق نمایندگان حقوقی و یا مراقبان شان شنیده شده است که با محدودیت هایی همراه بوده است؛ از جمله نارسایی در پیش بینی دقیق تصمیم بیمار برای ارایه اطلاعات و نحوه و میزان آن و سنگینی مسوولیت تصمیم گیری برای آن ها (5). ضمن آن که حذف این افراد از فرآیند تحقیق می تواند به پایین آوردن فرد در حد شیء (Objectification) و کلیشه سازی منفی در مورد افراد مبتلا به اختلال شناختی بیانجامد و به نابرابری های قدرت دامن زند (2). لذا توسعه راهبردهایی برای اطمینان از مشارکت ایمن این افراد در تحقیقات برای ارتقای دانش در زمینه های سیاست گذاری و اقدامات ارتقای سلامت و بهزیستی، حیاتی است (6).

  کلیدواژگان: اختلالات شناختی، زوال عقل، چالشی اخلاقی
 • فرزانه میری، علی نویدیان، نسرین رضائی* صفحات 348-360
  زمینه و هدف

  تعداد زیادی از معتادان اقدام به ترک می کنند، اما مجددا به سمت مواد مخدر گرایش می یابند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مهارت تنظیم هیجان بر خودکنترلی و پریشانی روان شناختی افراد وابسته به مواد افیونی بستری در بیمارستان روان پزشکی زاهدان انجام گرفته است.

  روش بررسی

  این مطالعه نیمه تجربی در چهار ماه آخر سال 1401 در مورد 80 معتاد در حال ترک بستری در بیمارستان روان پزشکی بهاران زاهدان انجام یافت. نمونه ها به روش در دسترس انتخاب و در دو گروه مداخله و شاهد قرار گرفتند. گروه مداخله 10 جلسه آموزش تنظیم هیجان دریافت کرد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های خودکنترلی و پریشانی روان شناختی استفاده شد. داده ها به کمک آزمون های توصیفی و تحلیلی و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  بعد از مداخله میانگین و انحراف معیار نمره پریشانی روان شناختی معتادان وابسته به مواد افیونی در گروه مداخله (001/0<p) و در گروه شاهد کاهش معناداری یافت (005/0<p). نتیجه تحلیل آزمون کوواریانس به منظور کنترل اثر معناداری نمرات پیش آزمون نشان داد که میانگین نمره پریشانی روان شناختی بیماران دو گروه پس از مداخله تفاوت آماری معنادار داشته است (001/0<p). به علاوه پس از مداخله میانگین و انحراف معیار نمره خودکنترلی در گروه مداخله و کنترل افزایش معناداری داشت (001/0<p). نتیجه تحلیل آزمون کوواریانس به منظور کنترل اثر معناداری نمرات پیش آزمون نیز نشان داد که میانگین نمره خودکنترلی دو گروه پس از مداخله تفاوت آماری معنادار داشته است (001/0<p).

  نتیجه گیری

  یافته ها نشان داد که تنظیم هیجان در معتادان وابسته به مواد افیونی باعث کاهش معنادار نمره پریشانی روان شناختی و افزایش معنادار نمره خودکنترلی می شود. لذا می تواند تاثیرات مثبت و بازدارنده بر رفتارهایی که سوق دهنده به سمت مصرف مجدد مواد است، داشته باشد. توصیه می شود برای بهبود پریشانی روان شناختی و خودکنترلی در معتادان در حال ترک از آموزش مهارت های تنظیم هیجان استفاده شود.

  کلیدواژگان: تنظیم هیجان، رفتار درمانی، پریشانی روان شناختی، خودکنترلی
 • مریم خداوردی، شراره خسروی*، سمیه کریمی، فاطمه رفیعی صفحات 361-373
  زمینه و هدف

  والدین کودکان مبتلا به اوتیسم با چالش های فراوانی روبه رو هستند که موجب کاهش سازگاری اجتماعی آنان می شود. سلامت معنوی می تواند یکی از مولفه های مناسب جهت سازگاری اجتماعی آن ها باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط سلامت معنوی و سازگاری اجتماعی والدین کودک مبتلا به اوتیسم انجام گرفته است.

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی است که در آن 194 والد کودکان مبتلا به اوتیسم در مرکز اوتیسم حکمت شهر بروجرد و مرکز اوتیسم یکتا در شهر خرم آباد از آغاز اسفند 1400 تا پایان اردیبهشت 1401 مورد پژوهش قرار گرفتند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه اطلاعات فردی و بیماری، پرسشنامه سلامت معنوی Paloutzian و Ellison، و پرسشنامه منابع فردی استفاده شد. تحلیل داده ها در SPSS نسخه 26 با استفاده از آزمون های کای دو، آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی Pearson صورت گرفت.

  یافته ها

  بین نمره سلامت معنوی (68/17±03/82) و سازگاری اجتماعی (59/15±52/78) والدین ارتباط معنادار آماری دیده شد (572/0=r، 001/0>p). از طرفی میانگین نمره سازگاری اجتماعی در والدین دارای سلامت معنوی پایین برابر با 0±65، سلامت معنوی متوسط 76/15±63/76 و سلامت معنوی بالا 45/9±19/89 بود که حاکی از وجود تفاوت معنادار بین میانگین نمره سازگاری اجتماعی در سطوح مختلف سلامت معنوی است (001/0>p).

  نتیجه گیری

  سلامت معنوی با سازگاری اجتماعی والدین کودکان مبتلا به اوتیسم ارتباط داشت و در سلامت معنوی بالاتر سازگاری اجتماعی بیش تری دیده شد. توصیه می شود که با برنامه ریزی مناسب به ارتقای سلامت معنوی و سازگاری اجتماعی والدین کمک شود.

  کلیدواژگان: اوتیسم، والدین، سلامت معنوی، سازگاری اجتماعی
 • محمود نکویی مقدم، محمدحسین مهرالحسنی، روحانه رحیمی صادق، اعظم پرواز* صفحات 374-392
  زمینه و هدف

  با توجه به اهمیت بخش اورژانس در ارایه خدمات سریع و با کیفیت، امروزه بر مدیریت ناب برای کاهش اقدامات بی فایده و بدون ارزش افزوده در یک فرایند تاکید می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین فرایند گردش بیمار و شناسایی فرصت های بهبود و ارتقای آن با به کارگیری روش شش سیگما به عنوان یکی از مهم ترین زیرسیستم های مدیریت ناب، در اورژانس بیمارستان آموزشی منتخب کرمان انجام گرفته است.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر از نوع مطالعه ترکیبی متوالی است که به صورت کمی و کیفی در چهار ماه پایانی سال 1400 و در اورژانس تخصصی قلب و اعصاب کرمان انجام گرفت. در این مطالعه جهت کاربرد مدیریت ناب از روش شش سیگما با رویکرد DMAIC در چهار گام و اسپاگتی چارت استفاده شد. جامعه پژوهش شامل کلیه بیماران اورژانس به تعداد 180 نفر بود. داده ها در این مطالعه با استفاده از فرم های محقق ساخته گردآوری و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Excel نسخه 2013 استفاده گردید.

  یافته ها

  با بررسی فرایندها و نیز استفاده از نمودار اسپاگتی چارت، عمده ترین مشکلات طولانی شدن مدت زمان پذیرش بیمار در بخش اورژانس قلب و اعصاب شناسایی شد. در صورت اجرایی شدن راهکار حضور نیروی پذیرش در تریاژ برای پذیرش بیماران سطح 1تا3، مسافت و زمان اضافی برای پذیرش بیمار حذف خواهد شد.

  نتیجه گیری

  استفاده از تفکر ناب در بخش اورژانس با به کارگیری شش سیگمای ناب و اسپاگتی چارت با کوتاه سازی فرایند ارایه خدمات، موجب بهبود جریان فعالیت بیماران، ارایه خدمات با کیفیت در اسرع وقت، کاهش زمان ارایه خدمات و در نتیجه افزایش رضایت آن ها خواهد شد.

  کلیدواژگان: بهبود کیفیت، شش سیگمای ناب، بیمارستان، بخش اورژانس
 • زهره پارساییان، نسرین نیک پیما، محمد صالح پور عمران، فرشاد شریفی، شهزاد پاشایی پور* صفحات 393-408
  زمینه و هدف

  عمده ترین نیاز مراقبتی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد، مراقبت مستمر است و این موضوع از چالش های مهم مراقبت پرستاری نیز هست. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر توانبخشی قلبی پرستار هدایتگر در منزل بر تبعیت از درمان بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد انجام گرفته است.

  روش بررسی

  در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده تعداد 80 نفر از بیماران واجد شرایط به طور در دسترس از بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1400-1399 انتخاب و سپس به روش تصادفی بلوکی به دو گروه مداخله و کنترل تخصیص داده شدند. برای گروه کنترل، آموزش های معمول ترخیص از بیمارستان و برای گروه مداخله، برنامه توانبخشی قلبی پرستار هدایتگر به صورت حضوری در منزل و آنلاین در 4 جلسه به مدت یک ساعت و نیم، هفته ای یک بار و به مدت دوماه پیگیری انجام یافت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ویژگی های فردی و بیماری و تبعیت از درمان بود که قبل و سه ماه پس از مداخله برای دو گروه تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی توسط نرم افزار SPSS نسخه 20 انجام گرفت.

  یافته ها

  هر دو گروه از نظر بیش تر متغیرهای جمعیت شناختی با هم همگن بودند (05/0<p). میانگین و انحراف معیار درصد نمرات تبعیت از درمان قبل از مداخله در گروه مداخله و کنترل به ترتیب 91/7±82/70 و20/11±94/67 بود (015/0=p). بعد از مداخله به ترتیب به 13/6±10/75 و 12/10±77/68 تغییر یافت و این تغییر از نظر آماری معنا دار بود (001/0>p).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که توانبخشی قلبی پرستار هدایتگر در منزل، بر تبعیت از درمان موثر است. پیشنهاد می شود که مراقبت های توانبخشی قلبی به طور مستمر در منزل نیز ادامه یابد.

  کلیدواژگان: توانبخشی قلبی، تبعیت درمانی، انفارکتوس میوکارد، پرستاری، کارآزمایی بالینی
 • محمدعلی یادگاری، اکرم مطلبی، علی آقاجانلو* صفحات 409-425
  زمینه و هدف

  شبکه های اجتماعی به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی بیش تر انسان ها تبدیل شده اند. این شبکه ها در تمام ابعاد زندگی انسان ها نفوذ کرده اند. با انتشار ویروس کرونا و شیوع همه گیری، شبکه های مجازی در امر اطلاع رسانی، آموزش و انتشار اخبار مرتبط با بیماری فعالیت گسترده داشتند. این تحقیق با هدف «تبیین نقش فضای مجازی در رعایت پروتکل های بهداشتی کووید-19» انجام گرفته است.

  روش بررسی

  این مطالعه با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا انجام یافته است. در این مطالعه 14 مشارکت کننده براساس نمونه گیری مبتنی بر هدف شرکت داشتند. روش جمع آوری داده ها مصاحبه های نیمه سازمان یافته بود. تجزیه و تحلیل داده ها به روش Graneheim و Lundman (2004) انجام گرفت.

  یافته ها

  از تجزیه تحلیل مصاحبه ها 8 زیرطبقه و سه طبقه اصلی شامل «تسهیل اشتراک دانش»، «واپایش اطلاعات» و «شکل دهی رفتار» استخراج شد.

  نتیجه گیری

  یافته های این مطالعه نقش شبکه های مجازی در رعایت پروتکل های بهداشتی را تبیین نموده است. این یافته ها می تواند به عنوان پایه ای برای طراحی برنامه های بهداشتی پیشگیرانه مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، رسانه های اجتماعی، فضای مجازی، کووید-19
 • طاهره عبدیان، فاطمه ابراهیمی، ساره قربانی*، نجمه عابدی شرق صفحات 426-440
  زمینه و هدف

  سرطان پستان شایع ترین نوع سرطان در جهان است که مشکلات جسمانی و بار روانی زیادی برای مبتلایان به وجود می آورد. آموزش یکی از روش های کاهش مشکلات روان شناختی این بیماران به شمار می رود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش پذیرش و تعهد و روان شناسی مثبت در سلامت روان و تاب آوری زنان مبتلا به سرطان پستان انجام گرفته است.

  روش بررسی

  این پژوهش یک طرح شبه آزمایشی دوگروهی با طرح پیش آزمون- پس آزمون است که در مورد 60 زن مبتلا به سرطان پستان در مرکز سرطان خاتم الانبیا (ع) شهر جهرم در سال 1399-1400 انجام گرفته است. بیماران از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در گروه های آموزش پذیرش و تعهد (پذیرش آن چه خارج از کنترل است و تعهد جهت غنی ساختن زندگی) و روان شناسی مثبت (با تاکید بر توانمندی های فردی و احساسات مثبت) قرار گرفتند. از آن ها خواسته شد قبل از جلسات و یک هفته پس از پایان جلسات به پرسشنامه های ارزیابی تاب آوری و سلامت روان پاسخ دهند. داده ها با استفاده از آنالیز کوواریانس چندمتغیره در سطح معناداری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج آنالیز کوواریانس چندمتغیره نشان داد که هیچ تفاوت معناداری در تاب آوری و سلامت روان (318/2=F، 110/0=p) پس از تعدیل نمرات پیش آزمون بین دو گروه مداخله وجود ندارد. تغییرات در سلامت روان و تاب آوری از نظر بالینی به ترتیب در 75% و 42% از اعضای گروه پذیرش و تعهد و 65% و 46% از گروه روان شناسی مثبت معنادار بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته ها، هر دو روش آموزش گروهی «پذیرش و تعهد» و «روان شناسی مثبت» در افزایش تاب آوری و سلامت روان بیماران مبتلا به سرطان پستان موثر هستند. این یافته فرصت های بیش تری را برای مراقبان سلامت فراهم می کند تا رویکرد متناسب با ویژگی های مراقب و ویژگی های شخصیتی مراجعان اتخاذ نمایند.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، تاب آوری، سلامت روان، روان درمانی مثبت، درمان پذیرش و تعهد
 • امیر موسی رضایی، سهیلا پزشک زاد، سید عباس حسینی، محمدجواد طراحی، میثم رضازاده* صفحات 441-456
  زمینه و هدف

  سوء مصرف مواد افیونی از مهم ترین مشکلات دنیای کنونی است و به طور مستقیم بر کیفیت خواب افراد تاثیر می گذارد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر یک برنامه مراقبت پرستاری مبتنی بر الگوی سازگاری «روی» بر کیفیت خواب در بیماران تحت درمان نگه دارنده با متادون انجام گرفته است.

  روش بررسی

  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سوکور در سه ماهه پایانی سال 1401 با مشارکت 60 بیمار مبتلا به سوء مصرف مواد افیونی تحت درمان نگه دارنده با متادون مقیم مرکز کاهش آسیب اعتیاد شهر اصفهان انجام گرفت. نمونه گیری به صورت در دسترس و تخصیص نمونه ها به صورت تصادفی با نرم افزار تولید توالی تصادفی شامل گروه مداخله (30 نفر) و گروه کنترل (30 نفر) انجام یافت. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه کیفیت خواب Pittsburgh استفاده شد. مداخله یک برنامه سه ماهه مراقبت پرستاری مبتنی بر الگوی سازگاری «روی» بود. گروه کنترل درمان های معمول را دریافت کردند. از نرم افزار SPSS نسخه 26 و آمار توصیفی و استنباطی جهت تجزیه و تحلیل استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که در گروه مداخله، میانگین نمره کل کیفیت خواب بعد از مداخله کاهش معناداری داشته است (کیفیت خواب بهبود یافته است) (001/0>p). همچنین، قبل از مداخله، میانگین نمره کل کیفیت خواب در گروه مداخله و کنترل تفاوت معناداری نداشته (05/0<p)، در حالی که بعد از مداخله معنادار بوده است (001/0>p).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که برنامه مراقبت پرستاری مبتنی بر الگوی سازگاری «روی» در بهبود کیفیت خواب بیماران تحت درمان نگه دارنده با متادون موثر بوده است. بنابراین، این الگو می تواند چارچوب مناسبی برای ارایه مراقبت از این قبیل بیماران فراهم کند.

  کلیدواژگان: برنامه مراقبت پرستاری، الگوی پرستاری، کیفیت خواب، اختلالات وابسته به مواد افیونی، متادون
|
 • Mahdi Shafiee Sabet, Fatemeh Bahramnezhad, Nahid Dehghan Nayeri* Pages 343-347

  According to a global report, 47 million people are currently living with dementia, and due to the aging population, its prevalence is expected to triple by 2050. In the future, Iran is expected to experience a significant increase in the elderly population. Currently, in Iran, the prevalence of dementia among individuals over 60 years old is 7.9%. Therefore, this group represents a significant population that warrants further research (1). The best understanding and explanation of human experiences come from first-hand sources, specifically from people who have experienced those phenomena. Therefore, reliable research sources place great emphasis on including the voices of these individuals (2). Qualitative research out for its collaborative, inclusive, and flexible structure, enabling the exploration of complex issues, including mixed or ambiguous attitudes (2). It can reveal the profound experiences and core values of people with cognitive impairment that may not emerge in quantitative studies. Additionally, qualitative research excels in vividly portraying these experiences and values (3). Throughout history, people with cognitive impairments have been marginalized from engagement in health and social research, resulting in their voices being inadequately represented in such studies. (2, 4). Instead, their perspectives have been channeled through their legal representatives or guardians, a practice that often entails constraints. These limitations include the inability to accurately predict the patient's decision-making process, the amount and manner of information provided, and the weight of decision-making responsibility placed on them (5). Furthermore, excluding these individuals from the research process can dehumanize them and perpetuate negative stereotypes about people with cognitive disorders. This also contributes to power imbalances (2). Therefore, it is crucial to develop strategies that ensure the safe participation of these individuals in research endeavors. Through these efforts, we can improve our understanding of policy and measures aimed at promoting health and well-being (6).

  Keywords: cognitive disorders, dementia, ethical challenges
 • Farzaneh Miri, Ali Navidian, Nasrin Rezaee* Pages 348-360
  Background & Aim

  A large number of drug users make attempts to cease drug use; however, a relapse tendency often emerges subsequent to the cessation period. The present study aimed to examine the effect of emotion regulation skill training on self-control and psychological distress among opioid-dependent people hospitalized at Zahedan Psychiatric Hospital.

  Methods & Materials: 

  This quasi-experimental study was conducted over the fourth quarter of the year 2022, focusing on 80 drug users who underwent treatment at Baharan Psychiatric Hospital in Zahedan. The participants were selected using convenience sampling and subsequently assigned to either the intervention group or the control group. The intervention group received a total of 10 sessions of training in emotion regulation skills. The self-control and psychological distress questionnaires were used to collect the data. The data were analyzed using both descriptive and inferential statistical tests through SPSS software version 22.

  Results

  The mean and standard deviation of the psychological distress score among opioid addicts in both the intervention group (P<0.001) and the control group significantly decreased (P<0.005). To account for the significant effect of pre-test scores, an analysis of covariance test was conducted, indicating a statistically significant difference in the average psychological distress scores between the two groups after the intervention (P<0.001). Similarly, the self-control score in both the intervention and control groups showed a significant increase in mean and standard deviation (P<0.001). The analysis of covariance test, considering the significant effect of the pre-test scores, also showed a statistically significant difference in the average self-control score between the two groups after the intervention (P<0.001).

  Conclusion

  The findings showed that emotion regulation skills training among individuals with opioid dependency is associated with a significant decrease in psychological distress and a significant increase in self-control. Consequently, these findings suggest that such regulation may exert positive and inhibitory influences on behaviors contributing to the recurrence of substance use. In light of these findings, it is recommended to implement training programs focused on developing emotion regulation skills as a means to improve psychological distress and self-control among individuals undergoing addiction recovery.

  Keywords: emotional regulation, behavior therapy, psychological distress, self-control
 • Maryam Khodaverdi, Sharareh Khosravi*, Somayeh Karimi, Fatemeh Rafie Pages 361-373
  Background & Aim

  Parents of children with autism face numerous challenges that hinder their social adjustment. Spiritual health emerges as a relevant components that can potentially enhance their social adjustment. The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between spiritual health and social adjustment among parents of children with autism.

  Methods & Materials:

   This is a descriptive correlational study that investigates a sample of 194 parents of children with autism at Hekmat Autism Center in Borujerd and Yekta Autism Center in Khorramabad, during the period of March 2021 to April 2021. To collect data, a demographic information questionnaire, the Paloutzian and Ellison spiritual health questionnaire, and the personal resource questionnaire were employed. Data analysis was conducted using the SPSS software version 26, utilizing the Chi-square test, one-way analysis of variance (ANOVA), and Pearson's correlation coefficient.

  Results

  There was a statistically significant relationship between the scores of spiritual health (82.03±17.68) and social adjustment (78.52±15.59) among the parents (r=0.572, P=0.0001). The parents with low spiritual health had a mean social adjustment score of 65±0, while those with moderate spiritual health had a mean score of 76.63±15.76, and parents with high spiritual health had a mean score of 89.19±9.45. These results indicate that there was a statistically significant difference in the mean scores of social adjustment across different levels of spiritual health (P<0.001).

  Conclusion

  There was a significant correlation between spiritual health and social adjustment among parents of children with autism, suggesting that higher levels of spiritual health were associated with increased social adjustment. To enhance the social adjustment of these parents, it is advisable to implement appropriate planning aimed at improving their spiritual health.

  Keywords: autism, parents, spiritual health, social adjustment
 • Mahmoud Nekoei Moghadam, MohammadHossein Mehrolhassani, Rohaneh Rahimisadegh, Azam Parvaz* Pages 374-392
  Background & Aim

  Given the importance of the emergency department in providing prompt and high-quality services, the emphasis on lean management has increased to minimize non-value-added and wasteful activities within a process. The aim of the study was to determine the process of patient flow and identify opportunities for its improvement using the Six Sigma method as one of the most important subsystems of lean management, in the emergency department of the selected teaching hospital in Kerman.

  Methods & Materials: 

  The current research is a sequential mixed-method study conducted in 2022 within the cardiovascular and neurological emergency department in Kerman. The Six Sigma method, specifically the DMAIC approach consisting of four steps, was employed in conjunction with spaghetti charts to implement lean management principles. The research population included 180 patients referred to the cardiovascular and neurological emergency department. The data were collected using researcher-developed forms, and Excel software version 2013 was used to analyze the data.

  Results

  By examining the processes and using the spaghetti chart, the main problems contributing to prolonged patient admission time in the cardiology and neurology emergency department were identified. The implementation of a strategy involving the presence of admission staff during triage for level 1 to 3 patients will eliminate the additional distance and time required for patient admission.

  Conclusion

  The use of lean thinking principles in the emergency department with the implementation of Lean Six Sigma and Spaghetti Chart by streamlining the service process, will result in improving patient flow, providing timely quality services, reducing service delivery time, and ultimately increasing patient satisfaction.

  Keywords: quality improvement, lean six sigma, hospital, emergency department
 • Zohreh Parsaeian, Nasrin Nikpeyma, Mohammad Salehpoor Emran, Farshad Sharifi, Shahzad Pashaeypoor* Pages 393-408
  Background & Aim

  The main care need of patients with myocardial infarction (MI) is continuous care, presenting an important challenge in the field of nursing care. Therefore, This study aimed to evaluate the effect of nurse-led home-based cardiac rehabilitation on adherence to therapeutic regimens in patients with MI.

  Methods & Materials: 

  In this randomized clinical trial study, 80 eligible patients were selected through convenience sampling from selected hospitals affiliated with Tehran University of Medical Sciences in 2020-2021. Subsequently, they were randomly allocated to either the intervention or control groups. The control group received routine education upon hospital discharge, whereas the intervention group participated in a nurse-led cardiac rehabilitation program conducted both in-person at home and online, comprising four 90-minute sessions once a week, and were monitored for two months. Participants completed socio-demographic and treatment compliance questionnaires before and three months after the intervention. The collected data was analyzed using descriptive and inferential statistics with SPSS software version 20.

  Results

  Both groups were homogeneous in most demographic variables (P>0.05). The mean and standard deviation of treatment adherence scores before the intervention in the intervention and control groups were 70.82±7.91 and 67.94±11.20, respectively (P=0.015). After the intervention, these values changed to 75.10±6.13 and 68.77±10.12, respectively, with a statistically significant difference observed between the two groups (P<0.001).

  Conclusion

  The results revealed that nurse-led home-based cardiac rehabilitation was effective in enhancing treatment adherence. Therefore, it is suggested that cardiac rehabilitation care be consistently extended to the home setting.

  Keywords: cardiac rehabilitation, treatment adherence, myocardial infarction, nursing, clinical trial
 • MohammadAli Yadegary, Akram Motalebi, Ali Aghajanloo* Pages 409-425
  Background & Aim

  Social networks have become an integral part of most people's lives, exerting influence across all aspects of human existence. During the COVID-19 pandemic, virtual networks played a significant role in informing, educating and disseminating news related to the disease. Therefore, the aim of this research is to explain the role of virtual networks in adhering to COVID-19 health protocols.

  Methods & Materials: 

  This is a qualitative study that was conducted using the content analysis method. Fourteen participants were included in the study by purposive sampling. Data collection was carried out via semi-structured interviews. The data analysis procedure adhered to the method outlined by Graneheim and Lundman (2004).

  Results

  From the analysis of the interviews, three main categories and eight subcategories were identified, including "facilitating knowledge sharing", "information screening" and "behavior shaping".

  Conclusion

  The study findings explained the role of virtual networks in adhering to health protocols. These findings can be used as a basis for designing preventive health programs.

  Keywords: social networking, social media, cyberspace, COVID-19
 • Tahereh Abdian, Fatemeh Ebrahimi, Sareh Ghorbani*, Najmeh Abedishargh Pages 426-440
  Background & Aim

  Breast cancer is the most common type of cancer in the world, imposing significant physical problems and psychological burdens on sufferers. Education is one of the ways to reduce the psychological problems of these patients. Therefore, the current study was conducted to compare the efficacy of Acceptance and Commitment Training (ACT) and Positive Psychology (PP) in enhancing the mental health and resilience among women with breast cancer.

  Methods & Materials:

   This study employed a two-group quasi-experimental design with a pretest-posttest design, involving 60 women with breast cancer at Khatamolanbia cancer center in Jahrom during 2020-2021. Participants were selected through convenience sampling and randomly assigned to either the Acceptance and Commitment Training group (focused on accepting uncontrollable factors and committing to enriching life) or the Positive Psychology group (emphasizing individual abilities and positive emotions). Prior to and one week following the sessions, participants completed questionnaires evaluating resilience and mental health. Data analysis was performed using MANCOVA with a significance level set at 0.05.

  Results

  Based on the MANCOVA findings, there was no statistically significant difference in resilience and mental health scores (F=2.318, P=0.110) between the two intervention groups after adjusting for pretest scores. However, clinically significant improvements were observed in mental health and resilience for 75% and 42% of the ACT group, and 65% and 46% of the Positive Psychology group, respectively.

  Conclusion

  According to the findings, both group therapies, ACT and Positive Psychology, are effective in enhancing resilience and mental health in breast cancer patients. These findings provide more opportunities for healthcare providers to tailor interventions to the characteristics of caregivers and the personality characteristics of the patients.

  Keywords: breast cancer, resilience, mental health, positive psychology, acceptance, commitment therapy
 • Amir Musarezaie, Soheila Pezeshkzad, Sayyed Abbas Hosseini, Mohammad Javad Tarrahi, Meysam Rezazadeh* Pages 441-456
  Background & Aim

  The misuse of opioids is one of the most important problems in today's world, directly affecting the quality sleep for individuals. This study sought to explore the effect of a nursing care program, based on Roy's adaptation model, on the sleep quality of patients undergoing methadone maintenance treatment.

  Methods & Materials:

   This randomized, single-blind clinical trial was conducted between December 2022 and March 2023, involving 60 opioid abuse patients undergoing methadone maintenance treatment at the Addiction Reduction Center in Isfahan. Convenience sampling was employed, with participants allocated randomly using random sequence generation software into the intervention group (n=30) and the control group (n=30). Data was collected using the Pittsburgh Sleep Quality Questionnaire. The intervention comprised a three-month nursing care program based on Roy's adaptation model, while the control group received routine treatments. Data analysis was performed using SPSS version 26 software, utilizing descriptive and inferential statistics.

  Results

  The results showed a significant decrease in the total average score of sleep quality in the intervention group after the intervention, indicating an improvement in sleep quality (P<0.001). Before the intervention, there was no statistically significant difference in the total average score of sleep quality between the intervention and control groups (P>0.05); however, a significant difference was observed after the intervention (P<0.001).

  Conclusion

  The findings indicate that the nursing care program based on Roy's adaptation model is effective in improving the sleep quality of patients undergoing methadone maintenance treatment. Therefore, this model can provide a promising framework for delivering care to such patients.

  Keywords: nursing care program, nursing model, sleep quality, opioid related disorder, methadone