فهرست مطالب

آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث - سال نهم شماره 1 (پیاپی 17، بهار و تابستان 1402)

نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
سال نهم شماره 1 (پیاپی 17، بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهدی اکبرنژاد*، مجتبی محمدی انویق، محمدجواد خانی صفحات 1-17

  بازی های کودکانه، نقش مهمی در شکل گیری شخصیت کودکان و تربیت صحیح آنان دارد. یکی از بازی هایی که توجه خاصی به آن از سوی آموزه های اسلامی و تحقیقات نوین علمی شده، خاک بازی کودکان است. خاک به عنوان ماده اولیه خلقت بشر در قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته است و در روایات بسیاری، به خاک بازی کودکان و اهمیت آن در زندگی آنان اشاره شده است؛ همچنان که دانشمندان و روانشناسان متعددی به انجام این بازی توسط کودکان تاکید کرده اند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی آثار تربیتی خاک بازی بر روی کودکان از نگاه روایات اسلامی و تحقیقات علمی با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی است. این پژوهش، آثار و فواید خاک بازی در تربیت کودکان را از منظر دو منبع مذکور، بیان کرده است که اهم آنها عبارتند از: 1- پایین بودن هزینه ها در عین ایجاد سرگرمی فراوان؛ 2- افزایش خلاقیت کودکان و شکوفایی استعداد آنان؛ 3- رشد توانایی های ادراکی- حرکتی کودکان؛ 4- ایجاد حس توجه به ارزش های فرهنگی در کودکان؛ 5- درمان پرخاشگری و خشونت و تخلیه هیجانات زیان آور کودکان؛ 6- تقویت حس استقلال و افزایش اعتماد به نفس کودکان؛ 7- جلوگیری از حواس پرتی و تقویت نیروی تمرکز در کودکان. البته در خاک بازی باید به نوع خاک مورد استفاده توجه کرد و از قرار دادن کودک در معرض تماس با خاک های نامناسب و زیان آور پرهیز کرد.

  کلیدواژگان: بازی کودکان، خاک بازی، تربیت کودک، روایات اسلامی، یافته های علمی
 • لیلی سادات داودی*، علی غضنفری، مریم فاتحی زاده صفحات 19-40

  کرامت نفس به معنای احساس ارزشمندی و پرهیز از مهانت نفس از اساسی ترین موضوعات انسان شناسی است. با توجه به گستره ویژگی کرامت نفس و تاثیرات تربیتی آن در ابعاد مختلف، شناخت راهکارهای تقویت کرامت نفس و ارائه الگو از منابع اسلامی لازم به نظر می رسد. تحقیق تحلیلی توصیفی حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون به تحلیل گزاره های آیات و روایات پرداخته است. حاصل این بررسی، استخراج 31 آیه قرآن و 183 روایت با مضمون کرامت نفس است که بعد از کدگذاریهای اولیه، مضامین در ده ساحت سازمان داده شد و بعد از بازبینی و کنترل همخوانی مضامین با کدهای استخراج شده، سه مضمون فراگیر بینشی، رفتاری و تربیتی حاصل شد که هر کدام متشکل از راهکارهای کلیدی هستند. به نظر می رسد خودشناسی و خداشناسی از عوامل موثر بر اصلاح بینش ها و راهکارهای رفتاری بر مدار ارتباط موثر با خود، خداوند و خلق است که رابطه ای دوطرفه با راهکارهای بینشی را نشان می دهد. همچنین مضامین سازمان دهنده تکریم، الگوگیری و همنشینی، نمودی از راهکارهای تربیتی است که تحقق آن ها گرایش به راهکارهای دیگر را افزایش می دهد

  کلیدواژگان: کرامت نفس، عزت، ارزشمندی، راهکارها، تحلیل مضمون
 • شمس الدین رضایی* صفحات 41-46
  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر آموزش دروس عمومی مبانی نظری اسلام بر هوش معنوی و اضطراب امتحان دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ایلام بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ایلام به تعداد 96 نفر می باشد که از این تعداد 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) به عنوان نمونه انتخاب شد. جهت گردآوری داده ها از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید؛ بدین ترتیب که به منظور جمع آوری پیشینه و مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه ای و برای گردآوری داده ها از دو پرسش نامه استاندارد هوش معنوی کینگ (2008) و پرسش نامه اضطراب امتحان اسپیلبرگر (1980) استفاده شد که روایی و پایایی آن ها نیز مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری تحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره به کمک نرم افزار SPSS نسخه 24 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل (در سطح اطمینان 95 درصد) بعد از آموزش دروس عمومی مبانی نظری اسلام در متغیر هوش معنوی تفاوت معناداری وجود داشت، اما در متغیر اضطراب امتحان تفاوت معناداری مشاهده نشد. بنابراین آموزش دروس عمومی مبانی نظری اسلام بر هوش معنوی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه آزمایش تاثیر مستقیم و معناداری دارد، اما بر اضطراب امتحان آنها تاثیر معناداری ندارد. ب
  کلیدواژگان: آموزش دروس عمومی مبانی نظری اسلام، هوش معنوی، اضطراب امتحان، دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • مینا شمخی* صفحات 65-81

  یکی از آسیب زاترین عواملی که بر ساحت های مختلف زندگی بشر، به ویژه باورهای دینی -از دیرباز تا کنون- اثرگذار بوده، خرافات است. پژوهه ی مطالعه ای حاضر، به شیوه توصیفی- تحلیلی درصدد است به این پرسش پاسخ دهد که: خرافه در باورهای دینی مردم چه تاثیری دارد و چگونه می توان با راهکارهای تربیتی از آسیب های آن پیشگیری کرد؟ رهیافت پژوهش، حاکی از آن است که خرافات با نشانه گرفتن قوه ی اندیشه، رفتارهای مبتنی بر موهومات را در انسان پر رنگ ساخته و باعث سست شدن بنیان های اعتقادی می شود. بررسی آموزه های قرآنی و روایی نشان می دهد که خرافه گرایی از زوایای گوناگون می تواند بر باورهای دینی اثر بگذارد که می-توان به: شناخت نادرست خدا؛ درک نادرست معاد؛ کژفهمی سرنوشت؛ دین زدایی؛ ترویج اباحه گری؛ جهادگریزی؛ تعطیلی اندیشه و مسئله التقاط اشاره نمود. برای مقابله با خرافه ، از راهکارهای ایجابی و سلبی متعددی، می توان بهره گرفت که از جمله ی مهم ترین آنها عبارت اند از: تبیین عوامل خرافه-گرایی؛ تشریح عاقبت خرافه پرستان؛ خرافه زدایی رفتارمحور؛ بکارگیری دانش مدرن و تبیین درست دین برای مردم.

  کلیدواژگان: خرافات، باورهای دینی، قرآن، روایات، راهکارهای تربیتی
 • داود رئیسی خیرآبادی، محمد شریفی*، محمدمهدی شاهمرادی فریدونی صفحات 83-105

  در آیه 29 سوره فتح، با تلمیحی از کتب عهدین از عبارت تمثیلی «و مثلهم فی الإنجیل کزرع اخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوی علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار» استفاده شده است. با دقت در نوع خاص طبقه بندی زراعت در این تشبیه و کشف وجه شباهت آن با مراحل رشد اجتماعی مسلمانان از تشکیل یک هسته مذهبی تا شکوفایی یک جامعه مستقل و مدنی، می توان این مراحل رشد را با تقسیم بندی دوره های نزول تدریجی قرآن انطباق داد. در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر داده های علم کشاورزی و فرآیند رشد گیاه گندم، تلاش می شود تا وجوه ارتباطی این تطبیق، استنتاج و اهمیت و لزوم نگاه به نزول تدریجی قرآن و تنظیر این برداشت را در سایر مولفه های قرآنی گسترش داد. از طریق مشاهده و تحلیل ارتباطات موضوعی و متنی بین سوره های قرآن و استخراج مضامین مناسب و مرتبط در هر بخش، و تطبیق آن با مراحل رشد گندم، پنج مرحله برای رشد گام به گام مسلمانان عصر نزول به تصویر کشیده می شود: 1) رشد پنهان و زیرزمینی مسلمانان، 2) استقرار دین، 3) حضور علنی مسلمانان و دوقطبی شدن جامعه، 4) شکل گیری و توسعه جامعه ایمانی، 5) دوران باروری جامعه مومنانه و استقلال فرهنگی که در این مرحله با پایش فرهنگی و مراقبت و تثبیت قواعد هنجارساز دینی مواجه می شویم؛ مراقبتی که از راه جعل امامت و رهبری و پیشگیری از ارتداد مسلمین و شناخت منافقین و بیان ضوابط راهگشا و هشدارهای بیدار کننده صورت می گیرد

  کلیدواژگان: آیه 29 فتح، رشد گندم، نزول تدریجی، تحول اجتماعی، مراحل تحول
 • رسول سلیمانی، حسین شریعتی فرد*، جعفر نجف پور، صدرا علیپور صفحات 107-126

  آموزه های تربیتی قرآن کریم به دوره خاصی محدود نمی شود و در تمامی اعصار برای هدایت انسان کاربرد دارند. این مقاله تلاش کرده شباهت های مختلف سحر و جادو با پدیده «دیپ فیک» را نشان داده و سپس آموزه هایی را که از سوی قرآن برای تربیت انسان در مقوله سحر و جادو نازل شد است، به مقوله دیپ فیک تعمیم دهد. یافته ها و تحلیل نشان دادند هر کدام از آموزه های تربیتی قرآن برابر سحر در مواجهه با دیپ فیک نیز کاربرد دارد و تنها کافی است آن آموزه براساس ادبیات جدید بازنویسی می شود: 1- یادگیری راه ابطال سحر؛ (یادگیری نرم افزارهای و مکانیسم دیپ فیک؛ طراحی نرم افزارهای برای خنثی سازی و رسوایی آن) 2- توجه بر بعد شیطانی سحر (عدم توجه به ظاهر جذاب محصولات دیپ فیک؛ تمرکز بر پشت پرده و اهداف پنهانی آن) 3- توجه بر اهمیت واقعیت (دور شدن از دنیای تصاویر مجازی و آشنا شدن با واقعیت انسان ها) 4- توجه بر اذن الهی (دقت در نقش خواست خداوند و تلاش فردی در تغییر واقعی انسان ها)

  کلیدواژگان: تربیت، قرآن کریم، سحر و جادو، واقعیت، دیپ فیک
 • مهدی رضائی*، سید مهدی قاسمی تبار صفحات 127-147
  هدف پژوهش حاضر تبیین عوامل نقش آفرین در پایدارسازی نظم اجتماعی با رویکرد مدیریت و تربیت قرآنی است. پرسش اصلی این است که بر اساس مدیریت و تربیت قرآنی چه عواملی میتوانند در ایجاد و پایداری نظم اجتماعی نقش بیافرینند؟ محقق در این پژوهش با توجه به رویکرد کیفی و روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و استنباطی به مطالعات کتابخانهای میپردازد و با غور در آیات قرآن، تفاسیر و منابع تعلیم و تربیت، مولفه های نقش آفرین در این زمینه را استنباط میکند و به تحلیل چگونگی نقش آفرینی عوامل مربوطه در پایدارسازی نظم اجتماعی میپردازد. یاقته های پژوهش نشانمیدهد که دانشمندان جهان غرب عمدتا بر بقای نظم اجتماعی تاکید دارند و آن را با تداوم هنجارها و الگوهای تعاملی مرتبط میسازند. علی رغم توجه آنان در کلیات عناصر پایدار کننده، قرآن برای ضمانت اجرایی نظم اجتماعی به جزئیات نیز توجه کرده است. در این زمینه میتوان به عواملی مانند: جریان سازی نظم و حدت در جامعه، پیشگیری از اختلالات اجتماعی، اجرای عدالت اجتماعی و کاربست قوانین فقهی در جامعه اشاره کرد.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، تعلیم وتربیت، مدیریت، نظم اجتماعی، جامعه
 • فرزاد دهقانی*، سهیلا بلوچی صفحات 149-172
  شکر یکی از مفاهیم بنیادی فرهنگ وحیانی است و رابطه نزدیکی با آیین ها و مناسک عبادی دارد. این مفهوم دوسویه بوده و در ارتباط با خداوند متعال و بشر معنا پیدا می کند؛ هم از طرف خدا نسبت به بندگان و هم شکر انسان از خداوند و سایر انسان هاست، البته منعم حقیقی و ازلی خداوند است که انسان و تمامی مخلوقات بایستی آنگونه که شایسته است، شاکر نعمت های الهی باشند. بازشناسی سیر مفهومی ماده مذکور به صورت اسم فاعل، نوع نگاه خداوند و مدل کاربست عملیاتی مفهوم شکر را در زندگی جهت داشتن زیست مومنانه به تصویر می-کشد. پژوهش حاضر با ابزار گردآوری کتابخانه ای اسنادی و روش توصیفی تحلیلی با سطح تحلیل محتوا به دنبال پاسخ به این سوالات است: مفهوم شکر در سیر خطی نزول چه تحولاتی را نشان می دهد؟ و گام بندی مراحل شکر چه مدل مفهومی متناظر با بافت نزول ارائه می دهد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که شکر به عنوان یک مفهوم مثبت با موانع آن آغاز شده و در ادامه با ارائه الگو و اصلاح خانواده در مرحله مقدماتی آموزش داده می شود و در مرحله متوسط با تبیین اهمیت و ضرورت شکرگزاری، جایگاه آن در زندگی انسان تثبیت شده و در نهایت با اتمام حجت، انتخاب شاکر بودن به خود انسان واگذار شده و بی نیازی خداوند را در این امر بیان می نماید و رابطه مفهومی آن بیانگر مهندسی خاص خداوند برای عینی سازی و عملیاتی کردن آن است.
  کلیدواژگان: نهادینه سازی، شاکر، موانع شکر، نعمت ها، قرآن کریم
 • کیوان خجسته مهر*، کامران اویسی، علی نقی فقیهی صفحات 173-195

  از آنجا که قرآن کریم کتابی برای هدایت همه ی انسانهادر تمام دورانهاست وبخش مهم و عمده تعالیم پیامبراسلام -همانند سایرانبیای الهی- نیز شامل مباحث تربیتی واخلاقی که هدفش تربیت وتعالی انسان و رساندن او به سعادت و کمال نهایی بوده است لذا آیات و روایات اسلامی دربردارنده نظام تربیتی و اخلاقیست برای اینکه انسان رابه سعادت برساند.افلاطون فیلسوفی است که بر اساس نظریات فلسفی خویش نظریه تربیتی را ارائه داده است که برخی نظریات فلسفی او را فیلسوفان مسلمان پذیرفته اند یادارای اشتراکاتی درمباحث تربیتی با استادمطهری که نظریه خود را از متون دینی گرفته است، می باشد.بر اساس این پژوهش طبق نظر افلاطون،معرفت پیدا کردن که مقدمه برای عمل است و تربیت پذیر بودن درسنین کودکی قائل است که تربیت حوزه فردی و اجتماعی رادربرمی گیرد وبا پیروی از فضیلت،سعادت حاصل می شود، در حالی که براساس آیات وروایات اسلامی در زمینه تعلیم وتربیت،نظریه افلاطون،کاستی مانند نبودن مراتب سیروسلوک درنظرافلاطون، درنظر نگرفتن مراقبه و محاسبه نفس،عدم توجه به بحث انگیزه ونیت واخلاص درعمل و...دارد.

  کلیدواژگان: تعلیم و تربیت اسلامی، حدیث، سعادت، قرآن، مثل افلاطونی
 • فاطمه علائی رحمانی*، فرشته معتمد لنگرودی، زهرا درویش صفحات 197-217

  آگاهی از چگونگی تربیت صحیح فرزند، نقش موثری در رشد و تعالی انسان دارد. صحیفه سجادیه به عنوان بخشی از گنجینه ترات پژوهی امامیه است که موضوع دعای بیست و پنجم آن، دعا والدین در حق فرزندان است، لذا بررسی و تعمق، پیرامون مضامین و محتوای آن با روش های پژوهش متن پژوهی نتایج قابل توجهی را دربردارد. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا و بهره گیری از فن «تحلیل مقوله ای» مهمترین مضامین و شاخصه های مربوط به تربیت فرزند شناسایی شده است. ضرورت انجام این پژوهش آن است که توجه به این شاخصه های تربیتی می تواند راهگشای والدین در شناخت صحیح ابعاد تربیت فرزند باشد. یافته-های حاصل از تحلیل محتوای مقوله تربیت فرزند در این دعا نشان می دهد که حضرت در قالب دعا به دنبال ترسیم فرزندپروری صحیح و مبتنی بر معارف اسلامی برای والدین بوده است. برآیند تحلیل محتوای این مقوله ، استخراج دیدگاه جامع در حیطه تربیت فرزندان است. تربیت معنوی، تربیت جسمانی، تربیت اقتصادی، نقش والدین و محیط در تربیت فرزند، موانع تربیت، راهکارهای برون رفت از موانع و برکات صحیح فرزند از مهمترین محورهای موضوعی در فرزندپروری است که مورد توجه امام سجاد (ع) بوده است.

  کلیدواژگان: امام سجاد(ع)، صحیفه سجادیه، دعای 25، تربیت معنوی، برکات فرزند
 • حسین مومنی مهموئی* صفحات 219-239

  امروزه اهمیت توجه به فرهنگ دینی در موضوعات مدنی همچون تربیت شهروندی بیش ازپیش احساس می شود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و شاخص های تربیت شهروندی با توجه به سیره تربیتی ائمه اطهار (ع) انجام گرفته است. پژوهش حاضر از روش تحلیل محتوای کیفی بر اساس رویکرد گال و همکاران (1994) جهت مشخص کردن ابعاد و مولفه های تربیت شهروندی بر مبنای سره تربیتی ائمه اطهار (ع) استفاده کرده است. حوزه پژوهش حاضر شامل اسناد و پیشینه پژوهشی در زمینه تربیت شهروندی از منظر ائمه اطهار (ع) است. بدین منظور واحد تحلیل؛ تمامی جملات، پژوهش ها و اسناد مکتوب در این زمینه می باشد. ابزار پژوهش فیش، چک لیست ها و فرم های محقق ساخته بوده است. برای تفسیر و تحلیل داده ها از روش تحلیل - توصیفی استفاده شده است. بر اساس یافته ها روش های شخصی سازی فرآیند یاددهی- یادگیری فراگیران را می توان در 3 بعد کلی شامل بعد فردی (مشتمل بر شریعت مداری، توجه به عمل گرایی در مقام الگویی، موقعیت و زمان سنجی، آشنایی با حقوق فردی و اجتماعی، صلح طلبی و مصالحه در امور، مشورت و تصمیم گیری جمعی، قانون گرایی)؛ بعد سیاسی (مشتمل بر مناظره و نظر ورزی، تشویق و تبشیر، توجه به آزادی فکری در روش پرسش و پاسخ) و بعد اجتماعی (مشتمل بر توجه به حقوق متقابل، مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی، ارتباط مستمر و نزدیک، مشارکت اجتماعی) دسته بندی شد. امید است که با توجه به این ابعاد و مولفه ها در حوزه طراحی و اجرای آموزشی زمینه ارتقا فردی و اجتماعی فراگیران را فراهم آید.

  کلیدواژگان: تربیت شهروندی، سیره تربیتی، ائمه اطهار(ع)
 • مهدی محمدزاده بنی طرفی* صفحات 241-254
  تربیت و نظام تربیتی در هر جامعهای مبتنی بر عدالت موجود در آن است که این عدالت نیز در ابعاد مختلف فرصتها، امکانات، استعدادها و ظرفیتها در سطوح مختلف بنیادین، راهبردی و کاربردی قابل تصور است. در صورت توجه به این مولفه ها، می توان جامعه ای رشد یافته تربیت نمود و در صورت عدم توجه به آن، این جامعه دچار چالشهای رفتاری خواهد شد. با توجه به این مطلب، قرآن کریم در عدالت تربیتی خود، آموزه هایی را بیان میکند که در مدت کوتاه توانست جامعه عرب آن زمان را به رشد نسبی رسانده و در صورت استمرار عمل به این آموزه ها، آن جامعه میتوانست به رشد عالی برسد. جامعه اسلامی ایران نیز نیازمند شناخت این آموزه ها در جهت رشد و تعالی انسانی است. لذا ضرورت دارد که این نوع از آموزه های قرآن کریم بازخوانی گردد. پژوهش حاضر اطلاعات را به صورت کتابخانهای جمع آوری و به صورت توصیفی-تحلیلی بررسی مینماید.
  کلیدواژگان: مولفه های عدالت محور، عدالت محوری، تربیت، نظام تربیتی، عدالت.عدالت تربیتی
|
 • Mehdi Akbar Nezhad *, Mojtaba Mohammadi Anvigh, Mohammadjavad Khani Pages 1-17

  Children's plays play a very important role in the formation of children's personality and their proper education. One of the plays that has received special attention from Islamic teachings and modern scientific research is children's soil play. Soil is considered in the Holy Quran as the primary material of human creation. In many narrations, children's playing with soil and its importance in their lives have been mentioned; as many scientists and psychologists have emphasized this kind of playing. This research has mentioned the effects and benefits of playing with soil for children from the perspective of the two mentioned sources, which the most important ones are: 1- low costs while creating a lot of fun; 2- Increasing children's creativity and flourishing their talent; 3- Development of children's perceptual-movement abilities; 4- creating a sense of attention to cultural values in children; 5- Treating aggression and violence and emptying children's harmful emotions; 6- strengthening the sense of independence and increasing children's self-confidence; 7- Preventing distraction and strengthening the power of concentration in children. Of course, in playing with soil, one should pay attention to the type of soil used and avoid exposing the child to inappropriate and harmful soil.

  Keywords: children's play, soil play, Islamic traditions, scientific findings
 • Sadat Davodi *, Ali Ghazanfari, Maryam Fatehizadeh Pages 19-40

  Self-dignity means feeling valuable and avoiding self-deprecation is one of the most basic topics of anthropology .Considering the extent of self-dignity and its educational effects in different dimensions, it seems necessary to know the ways to strengthen self-dignity and provide examples from Islamic sources. The present descriptive analytical research has analyzed the propositions of verses and narrations using the method of theme analysis The result of this investigation is the extraction of 31 verses of the Qur'an and 183 narrations with the theme of self-respect After initial coding, the themes were organized into ten areas and after reviewing and controlling the compatibility of the themes with the extracted codes Three overarching themes of insight, behavior and education were obtained, each of which consists of key solutions It seems that self-knowledge and God-knowledge are effective factors in improving insights and behavioral solutions in the sphere of effective communication with oneself, God and people. It shows a two-way relationship with insight solutions. Also, the organizing themes of honoring, role modeling, and companionship are a manifestation of educational strategies, the realization of which increases the tendency to other strategies.

  Keywords: dignity of self, honor valuable solutions, Theme analysis
 • Shamseddin Rezaei * Pages 41-46
  the purpose of this research was to investigate the effect of teaching general courses on the theoretical foundations of Islam on spiritual intelligence and exam anxiety. The current research method is a semi-experimental type of pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of the research is all undergraduate students in the field of physical education and sports sciences of Ilam University, numbering 96 people, of which 30 people were selected as a sample using available and voluntary sampling in two experimental (15 people) and control (15 people) groups. In order to collect data, two methods of documentary and field study were used; In this way, in order to collect the background and theoretical foundations of the research, the document study method was used and to collect data from two standard questionnaires of King's Spiritual Intelligence (2008) and Spielberger's Test Anxiety Questionnaire (1980), whose validity and reliability were also confirmed. In order to analyze the data, Univariate covariance and Multivariate covariance statistical tests were used with the help of SPSS version 24 software. The results of the research showed that there is a significant difference between the two experimental and control groups (at a 95% confidence level) after teaching general courses on the theoretical foundations of Islam in the variable of spiritual intelligence, but there was no significant difference in the variable of test anxiety.
  Keywords: Teaching General Courses of the Theoretical Foundations of Islam, spiritual intelligence, Exam Anxiety, Students of Physical Education, Sports Sciences
 • Mina Shamkhi * Pages 65-81

  Superstitions are one of the most harmful factors that have affected various areas of human life, especially religious beliefs, since long ago. The present study tries to answer this question by using library sources and in a descriptive-analytical way, what is the effect of superstition on people's religious beliefs and how can its damage be prevented with educational strategies.In various verses, the Holy Quran invites people to think and deliberate, but superstitions call people to shut down their intellect and replace superstitions with facts, and from this point of view, it causes serious damage to the intellectual and thought structure of a person and causes the weakening of belief foundations. Narrations from the innocents (PBUH) in denying heresies and fighting hypocrisy show the importance of the issue of superstition and preventing its spread in the society. Therefore, to deal with it, the power of reasoning and thinking should be strengthened and ignorance and blind imitation should be avoided.

  Keywords: Superstitions, Religious beliefs, Quran, traditions, educational strategies
 • Davood Raesi, Mohammad Sharifi *, MohammadMahdi Shahmoradi Fereidoni Pages 83-105

  In verse 29 of Surah Fatah, with an allusion from the books of the covenants, from the allegorical phrase "And their parables in the Bible are the ones who brought out the shata, so the fast was concentrated on the market, the wonder of God is used. This analogy can show the stages of social development of Muslims from the formation of a religious nucleus to the flourishing of an independent and civil society. In this article, using the descriptive-analytical method and relying on the data of agricultural science, an attempt is made to establish a comparison between the descending stages of the Qur'anic surahs and the growth process of the wheat plant. By observing and analyzing the thematic and textual connections between the surahs of the Qur'an and extracting appropriate and relevant themes in each section, by matching it with the growth stages of wheat, the following five stages are depicted: 1) the hidden and underground growth of Muslims, 2) the establishment of religion 3) the public presence of Muslims and the polarization of the society, 4) the formation and development of the faith community, 5) the fruitful period of the faith community and cultural independence

  Keywords: Verse 29 Conquest, growth of wheat, gradual decline, Social transformation, stages of transformation
 • Rasool Soleymani, Hossein Shariati Fard *, Jafar Najafpour, Sadra Alipour Pages 107-126

  The Holy Qur'an's educational teachings transcend time, offering guidance for humanity across all ages. This enduring relevance stems from the unwavering nature of human nature, which God possesses perfect knowledge of. For instance, humanity's inclination towards magic is rooted in a desire for deception and manipulation, manifesting in various forms throughout history, each tailored to its respective era. This paper delves into the fundamental parallels between magic and the contemporary phenomenon of "deepfakes". It then explores how the Qur'an's educational teachings on magic can be effectively applied to address the challenges posed by deepfakes. The findings reveal that each Qur'anic teaching against magic remains applicable in the face of deepfakes, requiring only contextual adaptation: Understanding the Mechanism of Deepfakes: Equivalents to learning the methods of magic would involve comprehending the software and mechanisms of artificial intelligence and deepfakes, enabling the development of countermeasures to neutralize and expose their deceptive nature. Recognizing the Malicious Intent of Deepfakes: Similar to discerning the evil aspects of magic, individuals must remain vigilant against the allure of deepfake products. Instead, they should focus on uncovering the underlying motives and agendas behind these creations. Prioritizing Reality over Virtual Illusion: Just as distancing oneself from the world of magic is crucial, individuals must exercise caution in the digital realm. This involves detaching from virtual environments and engaging with the tangible realities of human existence. Acknowledging God's Role in Human Transformation: While seeking to counteract deepfakes, individuals must recognize that true transformation stems from God's guidance

  Keywords: education, Holy Qur'an, Magic, artificial intelligence, deepfake
 • Mahdi Rezaei *, Seyed Mahdi Qasemi Tabar Pages 127-147
  The purpose of the current research is to explain the factors that play a role in stabilizing the social order with the approach of management and Quranic education. The main question is, based on Quranic management and education, what factors can play a role in creating and sustaining social order? In this research, the researcher deals with library studies according to the qualitative approach and the descriptive-analytical and inferential research method and by considering the Quran verses, interpretations and education resources, he infers the role-playing components in this field and analyzes how the role-playing The relevant factors deal with the stabilization of social order. The research findings show that scientists of the western world mainly emphasize the survival of social order and relate it to the continuity of interaction norms and patterns. Despite their attention to the generality of stabilizing elements, the Quran has also paid attention to details to guarantee the implementation of social order.In this context, we can point to factors such as: streamlining order and violence in society, prevention of social disorders, and implementation of social justice and application of jurisprudence laws in society
  Keywords: Holy Quran, Education, management, social order, society
 • Farzad Dehghani *, Soheyla Baloochi Pages 149-172
  Recognizing the conceptual course of the mentioned material in the form of subject noun, it depicts the type of God's view and the operational application model of the concept of gratitude in order to live a faithful life. The current research seeks to answer these questions with the tool of document library collection and descriptive analytical method with the level of content analysis: What changes does the concept of gratitude show in the linear course of revelation? And what kind of conceptual model does the phasing of the steps of gratitude offer corresponding to the texture of revelation? The findings of the research indicate that gratitude started as a positive concept with its obstacles, and it is taught in the preliminary stage by presenting a model and reforming the family, and in the middle stage, by explaining the importance and necessity of gratitude, its place in human life is established. And finally, with the completion of the argument, the choice of being grateful is left to the human being, and it expresses God's needlessness in this matter, and its conceptual relationship expresses God's special engineering for its objectification and operationalization.
  Keywords: institutionalization, Grateful, Obstacles of Grateful, Blessings, Holy Quran
 • Keyvan Khojaste Mehr *, Kamran Oveysi, Ali Naghfaghihi Pages 173-195

  Since the Holy Qur'an is a book for the guidance of all human beings in all ages and the most important and major part of the teachings of the Prophet of Islam - like the size of the divine prophets - also includes educational and moral topics whose purpose was to educate and elevate man and bring him to ultimate happiness and perfection, therefore Islamic verses and traditions It includes the educational and moral system in order to bring people to happiness. Plato is a philosopher who based on his philosophical ideas presented an educational theory, some of his philosophical ideas have been accepted by Muslim philosophers, or he has something in common in educational debates with Ustad Motahari who based his theory on texts. According to this research, according to Plato, finding knowledge is the prelude to action and being educable in childhood, he believes that education includes the individual and social spheres and happiness is achieved by following virtue, while Based on Islamic verses and narratives in the field of education and training, Plato's theory has shortcomings such as the absence of levels of conduct in Plato's view, not considering meditation and self-calculation, not paying attention to the discussion of motivation, intention and sincerity in action, etc.

  Keywords: Islamic education, training, Hadith, Saadat, Quran, Platonic ideals
 • Fatemeh Alaee Rahmani *, Fereshteh Motamad Langrodi, Zahra Darvish Pages 197-217

  Knowing how to properly raise a child plays an effective role in human growth and excellence. Sahifah Sajjadiyeh is a part of Imamiyyah's research treasures, the subject of its twenty-fifth prayer is the parents' prayer for their children, so the investigation and in-depth study of its themes and content with the methods of textual research will yield significant results. In this research, using the method of content analysis and using the technique of "category analysis", the most important themes and indicators related to child education have been identified. The necessity of conducting this research is that paying attention to these educational indicators can help parents in correctly understanding the dimensions of child education. The findings of the analysis of the content of the child-rearing category in this prayer show that in the form of the prayer, Hazrat sought to outline correct child-rearing based on Islamic teachings for parents. The result of the analysis of the content of this category is the extraction of a comprehensive view in the field of children's education. Spiritual education, physical education, economic education, the role of parents and the environment in child education, obstacles to education, ways to overcome obstacles and the correct blessings of children are among the most important topics in child rearing that were the focus of Imam Sajjad (a.s.).

  Keywords: Imam Sajjad (a.s.), Sahifah Sajjadiyah, Dua 25, Spiritual education, blessings of children
 • Hossain Momeni Mahmouei * Pages 219-239

  Today, the importance of paying attention to religious culture in civil matters such as citizenship education is felt more and more. Therefore, the current research has been conducted with the aim of identifying the dimensions and indicators of citizenship education according to the educational history of Imams of Athar (AS). The current research has used the qualitative content analysis method based on the approach of Gal et al. (1994) to determine the dimensions and components of citizenship education based on the educational principles of the Imams of Athar (PBUH). The scope of the current research includes documents and research background in the field of citizenship education from the perspective of the Imams of Athar (AS). For this purpose, the analysis unit; All sentences, researches and written documents are in this field. The research tools of FISH, checklists and forms were made by the researcher. Descriptive analysis method was used to interpret and analyze the data. Based on the findings, the methods of personalizing the teaching-learning process of the learners can be divided into 3 general dimensions, including the individual dimension (including Sharia-based, attention to pragmatism as a model, situation and timing, familiarity with individual and social rights , pacifism and compromise in affairs, consultation and collective decision-making, legalism); The political dimension (including debate and opinion, encouragement and evangelism, attention to intellectual freedom in the question and answer method) and the social dimension (including attention to mutual rights, responsibility and social accountability, continuous and close communication, social participation) were categorized.

  Keywords: Citizenship Education, educational process, Imams of Athar (pbuh)
 • Mahdi Mohamadzadeh * Pages 241-254
  Education and the education system in every university is based on justice, and this justice can be imagined in different dimensions of opportunities, facilities, talents and capacities at different fundamental, strategic and practical levels. If these components are paid attention to, a developed society can be raised, and if it is not paid attention to, this society will face behavioral challenges. According to this matter, the Holy Qur'an in its educational justice, expresses teachings that in a short period of time, the Arab society of that time was able to achieve relative growth, and if these teachings were continued to be followed, that society could achieve great growth. Iran's Islamic society also needs to know these teachings for human growth and excellence. Therefore, it is necessary to reread this type of teachings of the Holy Quran. The current research collects information in a library and examines it in a descriptive-analytical way.
  Keywords: Justice-oriented components, Justice-Oriented, education, Educational system, Justice