فهرست مطالب

فصلنامه فضای جغرافیایی
پیاپی 83 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/09
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علیرضا پورباقری، مسعود تقوایی*، واچیک هایرپطیان صفحات 1-23

  ایده شهر خلاق باعث توانمندی تفکر نوآورانه شده و هویت شهر را در مواجهه با رقابت فزاینده برای استعداد ها ، سرمایه گذاری و بازشناسی تقویت می کند . شهرهای خلاق به عنوان مراکز نوآوری و خلاقیت و تبدیل ایده به ثروت قلمداد می گردند . اساس اقتصاد شهر های خلاق بر پایه ی فرهنگ و صنایع فرهنگی است . هدف این پژوهش شناخت و اولویت بندی ابعاد موثر در توسعه شهر خلاق شیراز می باشد . بر اساس فرضیات پژوهش عوامل کالبدی اکولوژیکی ، فرهنگی اجتماعی ، اقتصادی گردشگری و مدیریتی سازمانی عوامل موثر می باشند . پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است . پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است . برای گردآوری داده ها از دو روش میدانی مبتنی بر پرسشنامه و کتابخانه ای استفاده شده است . برای آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه تحت نرم افزار SPSS از آزمون پیرسون خی دو رگرسیون و تحلیل عاملی استفاده شده است . جهت تدقیق و اولویت بندی عوامل مدل AHP نیز بکار گرفته شده است . آزمون فرضیات نشان دهنده رابطه معنادار بین عوامل (متغیر های مستقل) چهار گانه فرض شده با متغیر وابسته توسعه شهر خلاق می باشد . با بهره گیری از مدل تحلیل عاملی اولویت های شهر خلاق در شهر شیراز در بخش های مختلف مشخص می گردد . عامل اقتصادی در اولویت اول ، عامل فرهنگی اجتماعی در اولویت دوم ، عامل کالبدی اکولوژیکی در اولویت سوم ، عامل سازمانی مدیریتی در اولویت چهارم ، توسعه شهر خلاق در شهر شیراز است . نتایج تحلیل AHP نشان می دهد که عامل اقتصادی مهم ترین عامل و محدوده حافظیه تا سعدیه بالاترین اولویت مکانی را دارد . در چارچوب عوامل موثر یکسری راهکار از جمله طراحی و اجرای نمادهای فرهنگی شیراز در میادین فضا های عمومی و بخش تاریخی شهر جهت توسعه شهر خلاق شیراز پیشنهاد می گردد .

  کلیدواژگان: شهر خلاق، خلاقیت، تحلیل عاملی، AHP
 • امیرعلی ذوالفقاری*، سید اسکندر صیدایی صفحات 25-49

  در ایران طرح هادی جامع ترین، محلی ترین و کاربردی ترین طرح توسعه روستایی است که در سراسر گستره جغرافیایی کشور به صورت فزاینده ای در حال اجرا است. ارزیابی اثرات و شناسایی آسیب های عملکردی این طرح ها می تواند ضمن فراهم ساختن بستر شناختی و علمی از مشکلات اجرایی این طرح ها، بهینه سازی هزینه های مالی اجرایی نهادهای متولی و در نتیجه تسریع روند دستیابی به عمران و آبادانی روستاهای کشور را به همراه خواهد داشت. با این وجود بررسی ها نشان می دهد علی رغم فراگیری اجرای این طرح ها در سکونتگاه های روستایی کشور و صرف هزینه های مالی کلان در این زمینه، در خصوص آسیب های عملکردی این طرح ها مطالعه منسجمی انجام نگرفته است. از این رو هدف اصلی پژوهش کمی و کاربردی حاضر ارزیابی اثرات و شناسایی آسیب های عملکردی طرح هادی است که به صورت موردی در روستاهای استان کرمانشاه انجام گرفته است. جامعه آماری شامل 856 نقطه روستایی است که در آن ها طرح هادی اجرا شده است و با استفاده از نرم افزار سمپل پاور 244 روستا به عنوان نمونه آماری برآورد شد. ابزار اصلی پژوهش برای جمع آوری داده های میدانی، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن با مراجعه به اساتید دانشگاهی و کارشناسان مربوطه و پایایی آن با انجام پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به تایید نهایی رسیده است. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از نرم افزارهای SPSS و Amos استفاده شده است. نتایج آزمون ویلکاکسون نشان داد میانگین رتبه ای برای مرحله قبل و بعد از اجرای طرح به ترتیب 77/19 و 77/125 بوده و اجرای طرح هادی بر توسعه روستایی موثر بوده است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد قوانین محدودکننده ادارات خدمات رسان و توافقات توام با تملک اراضی منابع طبیعی، ضعف بنیان محتوایی و اجرایی پروژه، ضعف سیستم مشارکتی، ضعف مکانیابی و توسعه کالبدی، ناپایداری اجتماعی اقتصادی، تضعیف هویت و چشم انداز روستا، عدم تحقق پذیری و ناپایداری زیست محیطی کالبدی، به ترتیب مهم ترین آسیب های طرح هادی هستند که در مجموع حدود 64 درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین کرده اند. مدل نهایی طراحی شده، با برازش مطلوب، تایید کننده نتایج پژوهش بود.

  کلیدواژگان: توسعه روستایی، طرح هادی، آسیب شناسی، اثرات عملکردی، مدل سازی
 • علی حسینقلی زاده*، عطاءالله عبدالهی کاکرودی صفحات 51-70

  زلزله جزو یکی از مهمترین بلایای طبیعی است که هر ساله خسارت های زیادی را به جوامع انسانی و طبیعی وارد می کند. این خسارت ها همواره پژوهشگران را بر آن داشته تا بدنبال راهی جهت پیش بینی این پدیده باشند. از جمله این راه ها استفاده از تصاویر ماهواره ای و تحلیل آن ها است. با توجه به اینکه هنوز تکنولوژی برای پیش بینی دقیق مکان و زمان وقوع زلزله، ابداع نشده است، بررسی اطلاعات و تجزیه و تحلیل زلزله های گذشته به منظوردرک بهتر پدیده های مرتبط با زلزله بسیار مفید است. در این پژوهش به بررسی حرارتی گسل بم، با استفاده از تصاویر ASTER و MODIS در زلزله دسامیر 2003 پرداخته شده است، که بمنظور دید مناسب تر به شرایط حرارتی گسل و منطقه، با استفاده از الگوریتم Singel-channel و کد نویسی در سامانه تحت وب گوگل ارث انجین، روند حرارتی برای شش ماه قبل و بعد زلزله محاسبه شد. همچنین این روند با استفاده از داده های ساعتی سازمان هواشناسی نزدیک به محل منطقه مورد مطالعه، مورد کنترل قرار گرفت تا دید بهتری به وضعیت حرارتی منطقه حاصل شود. نتایج نشان داد که برخلاف باورهای موجود، وقوع زلزله هیچ اثر حرارتی قابل کشف با تصاویر ماهواره ای ASTER و MODIS در سطح زمین را ندارد.

  کلیدواژگان: سنجش از دور حرارتی، گوگل ارث انجین، ASTER، MODIS، گسل بم
 • تقی طاوسی*، شیما رستمی جلیلیان صفحات 71-96

  هدف بررسی شاخص های ناپایداری هوا و رخداد جریان های همرفتی است که منجر به بارش های سنگین در کرمانشاه می شود. شاخص های ناپایداری مانند: شاخص صعود (LI)، شاخص شوالتر (SI)، شاخص احتمال رخداد (K index)، انرژی پتانسیل در دسترس همرفتی (CAPE)، آب قابل بارش (PWC) و نمودار گرماپویشی Skew-T، شرایط ناپایداری هوا در هنگام رخداد بارش های سنگین در کرمانشاه بررسی شده است. نتایج نشان داد که مقادیر شاخص K در روزهای با بارش سنگین 7/20 تا 8/34 و در روز قبل از آن 9/20 تا 7/37 است. پایین ترین مقادیر در ژانویه، فوریه و مارس و بالاترین مقادیر در نوامبر، آوریل و می رخ داده که گویای بارش های سنگین در فصل زمستان همراه با ناپایداری کمتر و در پاییز و بهار همراه با ناپایداری بیشتر است. شاخص صعود هوا (LI) برای سال های 1997 و 2002 در روز با بارش سنگین بین صفر تا 2- بود که گویای احتمال رخداد توفان با رگبارهای باران و برف است. مقدار LI یک روز قبل از بارش برای 1 نوامبر 1993 (2-0) و برای 12 می 1993، 21 نوامبر 1994، 18 آوریل 2002 بین 2- تا 5- بود که گویای احتمال رخداد توفان تندری است. آب قابل بارش در روزهای اوج بارش بین 35/9 در 16 ژانویه 1997 تا 92/19 در 2 نوامبر 1993 می باشد. سرعت باد به جز روز 11 مارس 2005 که 80 نات بود بین 40 تا 50 نات بود. نتایج گویای پیوند میان فراوانی توفان های تندری با شاخص (ONI) است. حدود 68 درصد توفان های تندری با فاز گرم انسو (النینو) همزمان است.

  کلیدواژگان: بارش سنگین، Skew-T، نمایه قائم، گرماپویشی
 • علی ابراهیم زاده*، بیتا باقری صیقلانی، وحید نورانی صفحات 97-119

  شبیه سازی فرآیند بارش-رواناب گامی موثر در مدیریت منابع آب، آبخیزداری، بحران کمبود آب و کنترل سیلاب می باشد. پیچیدگی ذاتی فرآیند بارش-رواناب، تغییرات زمانی-مکانی و عوامل موثر بر آن، شبیه سازی با مدل های فیزیکی و یا هیدرولوژیکی را مشکل می نماید. لذا در سال های اخیر روش های فراکاوشی همچون ماشین بردار پشتیبان، برنامه ریزی بیان ژن و شبکه های عصبی مصنوعی کاربرد گسترده ای در مطالعات هیدرولوژی و به طور کلی پدیده هایی که رابطه مشخصی برای آن ها وجود ندارد، پیدا کرده است. حوضه آبریز اهرچای واقع در شمال غرب کشور، بدلیل تامین آب شرب، کشاورزی و صنعت نقش بسزائی در توسعه منطقه دارد. در این مقاله به ارزیابی مدل های ماشین بردار پشتیبان، برنامه ریزی بیان ژن و شبکه های عصبی مصنوعی در شبیه سازی فرآیند بارش-رواناب حوضه آبریز اهرچای در محل ایستگاه های هیدرومتری تازه کند، رواسجان، اشدلق، برمیس، اورنگ و کاسین پرداخته شده است. به منظور تعیین ترکیب ورودی مدل ها، پس از تهیه لیستی از متغیرهای مستقل مرتبط با رواناب هر ایستگاه، به انتخاب ورودی های مناسب با استفاده از دو معیار همبستگی خطی پیرسون و اطلاعات متقابل جزئی پرداخته شده و ترکیب های ورودی بدست آمده با استفاده از هر معیار، در شبیه سازی بارش-رواناب حوضه آبریز اهرچای در محل ایستگاه های هیدرومتری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از دقت مناسب مدل های ماشین بردار پشتیبان و برنامه ریزی بیان ژن، و برتری نسبی مدل شبکه عصبی مصنوعی می باشد. در تعیین متغیرهای ورودی نیز معیار همبستگی خطی پیرسون، بهترین نتایج را به همراه داشته و یا به بهترین نتایج نزدیک بوده است.

  کلیدواژگان: ایستگاه هیدرومتری، برنامه ریزی بیان ژن، شبکه عصبی مصنوعی، ماشین بردار پشتیبان
 • فروغ نامجو، رسول صمدزاده*، محمدتقی معصومی صفحات 121-143

  پژوهش حاضر با هدف آینده پژوهی تاب آوری شهری کلانشهر تبریز در برابر آشوب سیل صورت گرفته است. در این راستا به تدوین سناریوهای تاب آوری شهر تبریز و تعیین سناریوی مطلوب و تدوین راهبردهای اجرایی برای سناریوهای مطلوب با استفاده از مدل SOAR و ماتریس خانه کیفیت (HOQ) پرداخته شد. بدین ترتیب با استفاده از اطلاعات به دست آمده از مطالعه وضع موجود و نظرسنجی از کارشناسان (تعداد 10 کارشناس به روش گلوله برفی(نمونه گیری تا زمان رسیدن به اشباع نظری که در 10 نفر محقق شد)) و با استفاده از نرم افزار Scenario wizard، سناریوهای تاب آوری کلانشهر تبریز (سناریوهای با احتمال قوی تا سناریوهای با احتمال ضعیف) تدوین شده است. سپس از میان انواع سناریوها، سناریوهای مناسب که متناسب با آینده مطلوب طراحی شده باشند، انتخاب شده است. شناخت مسائل کلیدی، شناخت وضع موجود و شناخت آینده های ممکن، محتمل و باورکردنی اضلاع مثلثی هستند که ترسیم چشم انداز یا آینده مطلوب را برای برنامه ریزی ممکن می سازند. در نهایت راهبردهای بهبود تاب آوری در خصوص سناریوهای مطلوب تدوین، راهبردهای اجرایی سناریوی مطلوب ارائه و راهبردهای برتر انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از برنامه های آموزشی، تجربه های داخلی و خارجی، تمایل کلان شهروندان برای یادگیری دانش و آگاهی و بهره مندی از برنامه های سازمان های داخلی و خارجی در راستای افزایش اگاهی و دانش کلان شهروندان بهترین راهبرد افزایش تاب آوری شهر تبریز می باشد.

  کلیدواژگان: تاب آوری شهری، آشوب سیل، آینده پژوهی، کلانشهر تبریز
 • آزاده اربابی سبزواری*، مهسا فرزانه صفحات 145-169

  این پژوهش با هدف بررسی تغییرات تبخیر تعرق و پیش نگری بخش کشاورزی در قسمت شمالی استان ایستگاه زاهدان، قسمت مرکزی ایستگاه ایرانشهر و قسمت جنوبی ایستگاه چابهار با در نظر گرفتن تغییر اقلیم انجام شد. همچنین تاثیر مدیریت در تاریخ کاشت بر کاهش اثرات منفی این پدیده بررسی شد. پس از راست آزمایی مدل LARS-WG، مولفه های اقلیمی در سه ایستگاه هواشناسی زاهدان، ایرانشهر، چابهار و تحت سه سناریوی A1B، A2 و B1 در مدل HadCM3 تا سال 2060 با دوره پایه 1987-2020ریزمقیاس شدند. بر اساس آماره های جذر میانگین مربعات خطا و ضریب کارآیی مدل، مدل LARS-WG از قابلیت خوبی در شبیهسازی پارامترهای دمای حداقل و حداکثر و بارش برخوردار بود. افزایش معنیدار دما، طول دوره ی رشد در مراحل مختلف را بین یک تا 20 روز کاهش میدهد که این مساله باعث افزایش نیاز آبی گندم خواهد شد. اگرچه به تعویق انداختن زمان کاشت، اثر تغییراقلیم را شدت بخشیده و طول فصل کشت را بین 12 تا 23 روز کاهش میدهد، لکن نیاز آبی افزایش خواهد یافت. با توجه به این شرایط اقلیمی برای دوره های آتی، کشاورزان قادر نیستند شرایط اقلیمی را کنترل کنند، ولی مدیریت درست و تغییر در عواملی چون رقم محصول و بهینه سازی الگوی کشت مطابق با اقلیم منطقه و آگاهی یافتن از شرایط اقلیمی حال و آینده، میتواند در کاهش اثرات مضر تغییر اقلیم بر رشد و عملکرد محصولات کشاورزی و تولید پایدار مواد غذایی نقش بسزایی داشته باشد و برنامهریزی و مدیریت جامع منابع گام مهم به سمت توسعه پایدار است.

  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، نیاز آبی، کشاورزی، جنوب شرق ایران، مدل LARS-WG
 • محمدحسن یزدانی*، حسین سعدلونیا، قاسم زارعی، رحیم حیدری چیانه صفحات 171-199

  جهانی شدن موجب همگرایی فرهنگی و کالبدی در سطح جهان شده است و این پدیده در توسعه های کالبدی جدید ازجمله در مجتمع های تجاری مشاهده می شود. حال سوال این است که آیا همگرایی فرهنگی برای گردشگران جذابیت و کشش ایجاد می کند یا گردشگران به الگوهای فرهنگی و کالبدی بومی و زمینه ای بیشتر رغبت نشان می دهند. پژوهش حاضر در راستای پاسخ به این پرسش، اثر زمینه گرایی را در ارزش ویژه برند فضاهای تجاری مدرن با نمونه موردی مجتمع تجاری لاله پارک تبریز مورد سنجش قرار داده است. پژوهش حاضر با روش ترکیبی با طرح متوالی اکتشافی (ابتدا کیفی، سپس کمی) عملیاتی شده است. در ابتدا برای به دست آوردن الگوی زمینه گرایی فضاهای تجاری مدرن از مصاحبه با متخصصین استفاده شد و پس از رسیدن به اشباع نظری از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده های پژوهش استفاده شد و درنهایت، الگوی زمینه گرایی فضاهای تجاری به دست آمد. سپس این الگو به شکل سوالات در پرسشنامه طراحی شد و در کنار سوالات متغیر ارزش ویژه برند جای گرفت. این پرسشنامه در بین 374 گردشگر   مجتمع تجاری لاله پارک توزیع شده و داده ها با استفاده از نرم افزار Smart-PlS با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. به دلیل استقرایی بودن داده های زمینه گرایی مورداستفاده در پرسشنامه، تحلیل عاملی اکتشافی با روش واریمکس صورت پذیرفت و داده های زمینه گرایی در سه دسته زمینه گرایی نمادین، زمینه گرایی همگرایانه و زمینه گرایی جغرافیایی جای گرفتند. پس از انجام تحلیل عاملی تاییدی، آزمون های مربوط به مدل معادلات ساختاری انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که متغیر زمینه گرایی بر ارزش ویژه برند در مجتمع لاله پارک از دیدگاه گردشگران اثر مثبت با ضریب مسیر767/0 دارد. نتیجه کلی پژوهش این است که زمینه گرایی و توجه به ارزش ها و شرابط فرهنگی، تاریخی، محیطی بر ارزش ویژه برند مجتمع تجاری لاله پارک و جذابیت و برآورده کردن انتظارات گردشگران تاثیر مثبت دارد.

  کلیدواژگان: زمینه گرایی، ارزش ویژه برند، مجتمع لاله پارک، تحلیل مضمون، مدل معادلات ساختاری
 • یوسف درویشی*، امید حسینی، زینب رزاقی صفحات 210-223

  در طول زمان، الگوهای پوشش زمین و به تبع آن کاربری اراضی دچار تغییر و دگرگونی اساسی می شوند اصولا برای استفاده بهینه از قابلیت های منابع طبیعی، کسب اطلاعات دقیق از پتانسیل های کاربری اراضی امری ضروری است. منطقه کجور به موجب مصوبه شورای عالی محیط زیست در سال 1346 به عنوان یکی از مناطق ارزشمند کشور ازنظر تنوع ژنی و گونه ای در فهرست شبکه مناطق حفاظت شده جهان به ثبت رسیده است. لذا به منظور حفاظت از این منطقه، نه تنها شناخت مناسب از عوامل انسانی، بلکه نقش عوامل طبیعی از جمله پوشش گیاهی بسیار با اهمیت می باشد. در تحقیق حاضر از تصاویر ماهواره لندست در 7 دوره زمانی استفاده شد. به منظور بررسی و تحلیل تغییرات پوشش گیاهی در منطقه مورد مطالعه از شاخص های  پوشش گیاهی  EVI,DVI و NDVI بهره گرفته شد. در مطالعه حاضر، بر اساس اهداف مدلسازی، بررسی تغییرات پوشش جنگل در محدوده ی مورد مطالعه با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست (4،5 و 8) برای سال های 1364، 1369، 1374، 1379، 1389، 1394 و 1396 انجام گردید. تصاویر رنگی کاذب سنجنده OLI مورد استفاده به باند پانکروماتیک با 20 نقطه کنترل زمینی و با رعایت RMSe مناسب (28/0) زمین مرجع شد سپس تصاویر سنجنده های MSS و TM به روش تصویر به تصویر با RMSe کمتر از 5/0 زمین مرجع شدند. در همین راستا اجرای مدل سازی پتانسیل انتقال با الگوریتم رویه یادگیری بر مبنای پرسپترون چند لایه و پیش بینی تغییرات برای بهترین مدل با استفاده از زنجیره مارکف انجام شد. نتایج حاصل از بررسی شاخص های پوشش گیاهی بیانگر بهبود وضعیت پوشش در بازه مورد بررسی بودند. نتایج نشان داد که مقدار سطح جنگلهای متراکم و نیمه متراکم در مناطق با شیب زیاد تا سال 1426 کاهش بیشتری می یابد. بررسی کاربری اراضی نیز گویای این مطلب بود که با روند فعلی از مساحت اراضی فاقد پوشش کاسته شده و به مساحت طبقه پوشش مرتع و پوشش جنگل افزوده خواهد شد. با استفاده از نتایج حاصل از این پژوهش می توان روند تغییرات طولانی مدت تخریب اراضی را در واحد پیکسل با دقت و سرعت بالا برای نقاط مختلف پایش کرد و برنامه ها و سیاست های لازم برای مقابله با این پدیده را اعمال نمود. بررسی تغییرات کلاس های مختلف در بازه زمانی 1396-1364 نشان داد که کلاس های مرتعی و جنگلی به ترتیب 26/11و 96/17 درصد افزایش داشتند.

  کلیدواژگان: شاخصهای پوشش گیاهی، مدلسازی، کاربری اراضی، زنجیره مارکف
 • تهمینه چهره آرا ضیابری*، علیرضا حسینی صفحات 225-244

  به منظور بررسی سازوکارهای جوی حاکم بر رخداد پدیده فون در زمان رخداد آتش سوزی جنگل های شمال ایران از چهار نوع داده در تحقیق استفاده شد. در ابتدا با اخذ آمار آتش سوزی ها جنگل های شمال دوره مورد نظر شناسایی گردید. در ادامه به بررسی داده های دیده بانی شده دما، فشار و باد در دامنه های رو و پشت به باد رشته کوه البرز پرداخته شد، و همچنین از داده های شبکه بندی شده مربوط به مراکز ملی پیش بینی محیطی/ علوم جو (NCEP/NCAR) و مرکز اروپایی پیش بینی میان مدت جوی(ECMWF) برای تبیین ساختار جو استفاده شد. و برای بررسی دمای سطح زمین از تصاویر سنجنده مودیس و برای ردیابی توده هوا از مدل پسگرد ذرات معلق بهره گرفته شد. بررسی ها نشان داد با تشکیل پرفشاری واقع در جنوب کشور و کمفشاری در شمال دریای خزر، گرادیان شدید فشار به وجود آمده و سبب می شود تا جریانات جنوبی مناطق شمالی ایران تحت تاثیر قرار گیرد. به طوری که با عروج توده هوا بر روی رشته کوه البرز و تخلیه رطوبت آن و سپس عبور بسته هوا از روی کوهستان و گرمایش بی دررو حاصل از آن توده هوایی گرم و خشک وارد منطقه شده، این شرایط با وزش بادهای شدید همراه گشته و مناطق مستعد برای آتش سوزی را تحت تاثیر قرار داده است. بررسی ها نشان می دهد اختلاف شدید دمایی نیز بین مناطق رو به باد و پشت به باد کوهستان وجود دارد که این حالت ناشی از کاهش و افزایش بی دررو بسته هوا در منطقه می باشد. ردیابی بسته هوا نیز نشان می دهد سرمنشا اصلی جریان وارد شده به منطقه در محدوده شمال خلیج فارس و شمال شرق آفریقا می باشد.

  کلیدواژگان: بادفون، آتش سوزی، گرادیان فشار، شمال ایران
|
 • Alireza Pourbagher, Masoud Taghvaee*, Vachik Hairaptyan Pages 1-23

  The idea of creative city enabled the innovative thinking and improve the identity of cities in spite of the increasing competition for talents , investment and reidentification . the creative cities are enumerated as a center of innovation , creativity and transformation of idea into wealth . the economy of creative cities depends on culture and handicraft . The purpose of the present study is to identify and prioritize the effective factors in developing SHIRAZ as a creative city . Based on the hypothesis , the ecological and sociocultural factors , ecotourism and organizational factors are very important . This study is done based on a descriptive- analytic design and implemented a questionnaire and library techniques . To analyze the data , SPSS was employed person chi-square , regression analysis and factor analysis were taken into account . To prioritize the factors AHP model was used . The result showed a significant relationship between the pour mentioned factors and the development of creative city . Based on the factors analysis , the economical factors were the first , sociocultural factors were the third and fourth important ones . The AHP results showed that the economical factors were the most important ones and Hafez and Sa’adi zones were the best places . Some strategies such as designing and performing the cultural elements in public spaces and historical zones are suggested to develop a creative city .

  Keywords: creative city, creativity, factors analysis, AHP
 • Amirali Zolfaghari*, Seyed Eskandar Seydaei Pages 25-49

  In Iran, Hadi plan is the most comprehensive, local and most practical rural development plan that It is increasingly running throughout the country. Evaluate the effects and identify the functional damage of these plans It can provide a cognitive and scientific basis for the implementation problems of these projects, Optimization of financial-executive costs of responsible institutions and as a result It will accelerate the process of achieving the development of the country's villages. Nevertheless, studies show Despite the widespread implementation of these projects in rural areas of the country and Spend large financial costs in this area, a coherent study of the functional impairments of these designs has not been performed. Therefore, Is the main purpose of the present quantitative and applied research Evaluate the effects and identify the functional damage of the conductor design that It has been done on a case-by-case basis in the villages of Kermanshah province. The statistical population includes 856 rural points that A Hadi plan has been implemented in them and Using Sample Power Software as a statistical sample, 244 villages were estimated. The main research tool for collecting field data, was a researcher-made questionnaire that Has reached final approval Its validity by referring to university professors and relevant experts and Its reliability by pre-testing and calculating Cronbach's alpha coefficient. To analyse the collected data SPSS and Amos software are used. Wilcoxon test results showed The average rank for the stage before and after the implementation of the project was respectively 19.77 and 125.77 and The implementation of the pilot project has been effective on rural development. The results showed heuristic factor analysis Laws restricting service departments and natural resource acquisition agreements, Weak content and implementation basis of the project, Weakness of the participatory system, Poor location and physical development, Socio-economic instability, Undermining the identity and landscape of the village, Impracticability and Environmental-physical instability, Are respectively the most important damage to the conductor design which together explain about 64% of the variance of the dependent variable. The final model designed, with a good fit, Confirmed the research results.

  Keywords: Rural Development, Hadi Plan, Pathology, Functional Effects, Modelling
 • Ali Hossingholizade*, Ataollah Abdollahi Kakroodi Pages 51-70

  Earthquake is one of the most important natural disasters that annually causes a lot of damage to human and natural communities. These damages have always led researchers to look for a way to predict this phenomenon. These include using satellite images and analyzing them. Since technology has not yet been invented to accurately predict the location and time of an earthquake, it is very useful to examine the information and analysis of past earthquakes to better understand earthquake-related phenomena. In this study, thermal investigation of Bam fault, using ASTER and MODIS images in December 2003 earthquake Singel-channel algorithm and web coding in Google Earth engine, the heat trend was calculated for six months before and after the earthquake. This process was also monitored using hourly weather data from the Meteorological Organization near the study site to obtain a better view of the thermal status of the area. The results showed that contrary to existing beliefs, the earthquake had no detectable thermal effect with the ASTER and MODIS satellite images on the Earthchr('39')s surface.

  Keywords: Thermal Remote Sensing, Google earth Engine, ASTER, MODIS, Bam Fault
 • Taghi Tavousi*, Shima Rostami Jalilian Pages 71-96
  Introduction

  The climatology of Thunderstorms is an important component in research for severe weather. Thunderstorms are among the first meteorological phenomena, which have attracted human attention (Khorshiddoust et al, 2017). Thunderstorms are dangerous and one of the most important, abundant and severe atmospheric hazards. Thunderstorms can be associated with a number of hazards. This phenomenon is associated with severe storms, showery precipitation, hail, and thunder and lightning. Heavy rains can lead to flash flooding events. High winds generated by thunderstorm can cause damage to homes, overturn vehicles, uproot or damage trees, causing wide spread power outages. Generally, researchers consider the intense weather instability as a result of convection in lower levels of the atmosphere with high levels enough of humidity. Usually statistic instability, the humidity of lower levels of the atmosphere and lifting mechanisms near the ground are the main factors leading to convection. Moreover, the combination of three factors, instability, humidity and convergence in lower levels of the atmosphere plays an important role in increasing the possibility of thunderstorms (Masoompour Samakosh et al, 2016). In connection with thunderstorms extensive research work has been carried out in Iran and the world in including: Chignon et al. (2001), Manzato, (2003), Doswell et al. (2005), Henderson (2006), Sadeghi et al. (2006), Romero et al. (2007), Schmeits et al. (2008), Siedlecki (2009), Sanaeinejad et al. (2010), Tajbakhsh et al. (2010), Ghavidel Rahimi (2011), Masoompour Samakosh et al. (2014)  Masoompour Samakosh et al. (2016), Tavousi (2016), Dehani (2017), Khorshiddoust et al. (2017), Tavousi  et al. (2016).The city of Kermanshah is the capital of the Kermanshah province and is located in the west of Iran. The latitude of the Kermanshah meteorological station is 34: 21 N and the longitude is 47: 9 E and altitude 1318.6 meters. Kermanshahchr('39')s climate is classified as warm and temperate. The winters are rainier than the summers in Kermanshah. The climate here is classified as Csa by the Köppen-Geiger system. The average annual temperature is 13.3 °C in Kermanshah. The average annual rainfall is 437 mm (Climate data for cities worldwide, 1982-2012). Kermanshah has annually been witnessing a variety of thunderstorms systems and associated precipitation. This city has suffered lots of damage resulted from the phenomena caused by thunderstorms.

  Matherials & Methods

  In this research, instability conditions of heavy precipitation in Kermanshah are investigated. For this purpose, high atmospheric instability indices such as lifted index, showalter index, K index, convective available potential energy (CAPE) index, precipitable water capacity (PWC) and thermodynamic diagram Skew-T Atmospheric is studied using the radiosound data. The data of upper atmosphere (radio-sound data), available in the website of Wayoming University, were applied to investigate the thermodynamic features of the occurred thunderstorms. The thermodynamic features include KI, SI, TT, LI, CAPE indices and skew- T chart in RAOB software.

  Discussion of Results & Conclusions

  The results showed that the valuses of K index in days with heavy precipitation were 20.7-34.8 and in a day before 20.9 - 37.7. The lowest values recorded in January, February and March, and the peaked were in November, April and May. This suggests heavy precipitation in winter with less instability and is accompanied by more instability in the fall and spring. The lifted index in 1997 and 2002 in days has heavy precipitation were 0 to -2.2, which represents the probability of storms with rain and snow showers. The value of the lifted index in a day before precipitation on November 1, 1993 was zero to -2 and on May 12, 1993, November 21, 1994, and April 18, 2002 from -2 to - 5, which represents the probability of thunderstorm occurring. Study of precipitable water capacity (PWC) in the peak days of precipitation and one day before is showed that is most matches with the days that air convection has been intense. On peak precipitation days, the PWC was between a minimum of 35/7 on16 January 1997 and a maximum of 19.92 on 2 November 1993. The wind speed has been between 40-50 knots in all days, except on March 11, 2005, the wind had a speed of about 80 knot. The Prevailing winds are southwest which shows the direction of the Westerly winds system to this area. Investigation of thermodynamic charts showed that rapid convective ascent of available potential energy depending on the weather in the region has been so high and caused the weather to approach three days in advance to the upper layers of the atmosphere and atmospheric turbulence was created for the region.

  Keywords: Heavy Precipitation, Thermodynamic, Skew-T, Vertical Profiles
 • Ali Ebrahimzadeh*, Bita Bagheri, Vahid Nourani Pages 97-119

  The simulation of the rainfall-runoff process is a crucial step in water resources management, watershed management, water scarcity crisis, and flood control. The intrinsic complexity of the rainfall-runoff process, spatiotemporal variability, and the factors affecting it make the simulation with physical or hydrological models difficult. Therefore, metaheuristic approaches, such as support vector machines, gene expression programming, and artificial neural networks, have been widely used in hydrological studies, and generally, in the phenomena without definite relationships. Due to the provision of drinking, agricultural, and industrial water, the drainage basin of Aharchay, located in the northwest of Iran, has an influential role in the development of the region. This paper has evaluated the models of support vector machine, gene expression programming, and artificial neural networks for the simulation of the rainfall-runoff process in the drainage basin of Aharchay at the hydrometric stations of Tazeh Kand, Ravasjan, Oushdilaq, Barmis, Owrang, and Kasin. In order to determine the input combination of the models, a list of independent variables associated with the runoff of each station was prepared. Then the appropriate inputs were chosen using the two criteria of the Pearson correlation coefficient and partial mutual information. The input combinations obtained from each criterion were evaluated in the simulation of the rainfall-runoff of the Aharchay drainage basin in the hydrometer stations. The results indicated the reasonable accuracy of the models of support vector machine and gene expression programming, and the relative superiority of the artificial neural network. Moreover, in determining the input variables, the Pearson correlation coefficient provided the best results or was close to them.

  Keywords: Artificial neural network, Gene expression programming, Hydrometric station, Support vector machine
 • Forough Namjoo, Rasoul Samadzadeh*, Mohamadtaqi Masoumi Pages 121-143

  The aim of this study was to investigate the future study of urban resilience of Tabriz metropolis against flood chaos. In this regard, Tabriz resilience scenarios were formulated and the desired scenario was determined and executive strategies for the desired scenarios were developed using the SOAR model and the quality house matrix (HOQ). Thus, using the information obtained from the current situation study and survey of experts (10 experts by snowball method) and using Scenario wizard software, Tabriz metropolis resilience scenarios (scenarios with high probability to scenarios With low probability) has been compiled. Then, from a variety of scenarios, appropriate scenarios are selected that are tailored to the desired future. Understanding the key issues, understanding the current situation, and understanding the possible, probable and believable futures are the sides of a triangle that make it possible to map out the desired vision or future for planning. Finally, strategies for improving resilience regarding the desired scenarios were formulated, executive strategies for the desired scenario were presented, and superior strategies were selected. The results showed that the use of educational programs, domestic and foreign experiences, the desire of citizens to learn knowledge and awareness and benefit from the programs of domestic and foreign organizations in order to increase awareness and knowledge of citizens is the best The strategy is to increase the resilience of Tabriz.

  Keywords: Urban resilience, Flood chaos, Future study, Tabriz metropolis
 • Azadeh Arbabi Sabzevari*, MAHSA FARZANEH Pages 145-169

  The aim of this study was to investigate the changes in evapotranspiration and to predict the agricultural sector in the northern part of Zahedan station, the central part of Iranshahr station and the southern part of Chabahar station, taking into account climate change. Also, the effect of management on planting date on reducing the negative effects of this phenomenon was investigated.After testing the LARS-WG model, the climatic components in three meteorological stations of Zahedan, Iranshahr, Chabahar and under three scenarios A2, A1B and B1 in HadCM3 model until 2060 with the base period of 1987-2020 were scaled. Based on the root mean square error statistics and model efficiency coefficient, the LARS - WG model had sufficient capability in simulating minimum and maximum temperature and precipitation parameters.  Significant increase in temperature reduces the length of the growing period in different stages between one to 20 days, which will reduce the water requirement of wheat between 4.45-0.05.  Although postponing the planting time intensifies the effect of climate change and reduces the length of the growing season by 10 to 23 days, it will increase the water requirement between 1.29 and 774 cubic meters per hectare.  Due to these climatic conditions for future periods, farmers are not able to control the climatic conditions, but proper management and change in factors such as crop yield and optimization of cultivation pattern in accordance with the climate of the region and awareness of current and future climatic conditions.  It can play an important role in reducing the harmful effects of climate change on the growth and yield of agricultural products and sustainable food production, and comprehensive planning and resource management is an important step towards sustainable development.

  Keywords: Climate change, Water needs, Agriculture, Southeastern Iran, LARS - WG model
 • MohammadHassan Yazdani*, Hossein Sadlounia, Ghasem Zarei, Rahim Heydari Chianeh Pages 171-199
  Introduction

  Because of globalization and cultural globalization, local and national identities getting deformed. Have been lost their originality and social interaction, places transform to the planeness Relph stated that this placeness have qualities like biformal, sense of none formality, deforestation of places.Since tourist are tend to visit urban spaces that are unique and have different qualities, so, the repetitions of other communities urbanism patterns in urban areas would have negative effects on attraction of urban spaces. So, there seem to have need to put local pattern and values in cornerstone of urban policy. Thus, urban spaces are required to be context friendly to be more competitive and attractive.Besides, since there is a critical demand for shopping malls and restoring classic Bazzars, cultural transformation of time passing, dominance of classicity and new needs of communities including tourists, it is logical to offer contextualism pattern in such spaces. Unless there would be such a new pattern, it can be deteriorated function and branding of the spaces. Getting the pattern, it is required to empirically test its impacts on brand equity of Lalehpark shopping center. As if it would have positive on brand equity it would be recommended to apply this pattern for designing such shopping spaces.

  Materials and Methods

  Aiming to sort out particular problem of the society, the research is considered as applied one. The method is considered as mixed method which firstly thematic method (as a qualitative method) were included in the research. For doing thematic analysis for getting contextualism pattern for modern shopping centers, interviews were done and in 9th interview theoretical saturation were recognized in the research process. In this phase, thematic analysis started to work and after initial coding, it is required to mix the codes. The mixed codes forms main and sub themes. By making sub theme, the codes have hemoginity categorize in same main theme, and then by using the components extracted of it for contextualism its impact on brand equity were examined by  structural equation modeling . the appropriate software were determined for executing such a modeling was Smart-Pls. doing explanatory factor analysis, data were inserted to Smart-PlS to have firstly some tests on validity, reliability, T-valueand based on them three items were removed to have valid results.

  Discussion

  The results shows that there is a positive impact of contextualism on brand equity by .767 route coeffienct, as well there is such a positive impact between contextualism contextualism i.e. symbolic contextulaism, convergence contextualism and geographic contextualism and brand equity variable. The results imply that in order to have a great brand equity in such shopping centers it is better to practical execute of the pattern in such shopping centers. As well, the results indicate that to have attractiveness in such shopping centers it should include some historical and cultural values in designing.Although the research made some different pattern for shopping centers that have not ever offered but there is a similarity with background researches such as Merriles and etal and Eladly.In spite of having some good features such as its attractiveness, publicity, offering well-known brands, there would be some recommendation for its improvement:1-making bus line and sub way system terminated to Lalehpark.2- Have more cultural events in the shopping center.3- Completing shopping center projects surrounded to Lalehpark and harmonize them with Lalehpark as distinctive building based in the area.4-offering spaces for youth such as sitting areas or reading areas.5- Prioritizing low income individuals demands and offering affordable products.6- Making separation of food court and path to have more calm and safe place for serving food.

  Keywords: contextualism, brand equity, Lalehpark, thematic analysis, structural modeling
 • Yousef Darvishi*, Omid Hosseini, Zeinab Razaghi Pages 210-223
  Introduction

  Over time, land cover patterns and consequently land use change fundamentally. In order to make the best use of natural resource capabilities, it is essential to obtain accurate information about land use potentials. Kojoor region was registered as one of the most valuable regions of the country in terms of gene and species diversity in the list of the network of protected areas in the world by the approval of the High Council of Environment in 1967.Therefore, in order to protect this area, not only proper knowledge of human factors, but also the role of natural factors such as vegetation is very important.

  Data and methodology

   In the present study, Landsat satellite images were used in 7 time periods. EVI, DVI and NDVI indices were used to study and analyze vegetation changes in the study area. In the present study, based on the modeling objectives, the study of changes in forest cover in the study area has been performed using Landsat satellite images (4, 5 and 8) for the years 1985, 1990, 1995, 2000, 2010, 2015 and 2017. The false color images of the OLI sensor used were referred to the panchromatic band with 20 ground control points and observing the appropriate RMSe (0.28) of the ground. Then the images of MSS and TM sensors were referenced by image-to-image method with RMSe less than 0.5 ground. In this regard, the transfer potential modeling was performed with a learning procedure algorithm based on Multilayer Perceptron and prediction of changes for the best model was performed using Markov chain. Then it was used to evaluate the accuracy of modeling with Hit, Misses and False alarm statistics.

  Discussion and conclusion

  The results of the study of vegetation indices showed an improvement in the condition of cover in the study period. The results of the study of vegetation indices showed an improvement in the condition of cover in the study period. The study of land use also showed that with the current trend, the area of ​​uncovered land will be reduced and the area of ​​rangeland and forest cover will be increased. Therefore, the improvement of the coating conditions can be attributed to the application of protective operations.

  Keywords: Vegetation Indices, Modeling, Land use, Markov Chain
 • Tahmine Chehreara Ziabari*, Alireza Hosseini Pages 225-244

  In order to investigate the atmospheric mechanisms governing the occurrence of the Von phenomenon at the time of forest fires in northern Iran, four types of data were used in the research. First, by taking the statistics of fires, the forests of the north of the period were identified. The monitored data of temperature, pressure, and wind in the front and back slopes of the Alborz mountain range were examined, as well as the networked data related to the National Environmental Forecasting / Atmospheric Science Centers (NCEP / NCAR). The European Center for Atmospheric Prediction (ECMWF) was used to explain the structure of the atmosphere. Modis sensor images were used to investigate the surface temperature and a suspended particle regression model was used to track the air mass. Studies have shown that with the formation of hypertension in the south of the country and low pressure in the north of the Caspian Sea, a strong pressure gradient is created and causes the southern currents in the northern regions of Iran to be affected. So that with the rising of the air mass on the Alborz mountain range and evacuation of its moisture and then passing the air package over the mountain and the heatless heat resulting from that hot and dry air mass has entered the region, these conditions are accompanied by strong winds and areas Susceptible to fire. Studies show that there is a sharp temperature difference between the windward and backward areas of the mountains, which is due to the unreasonable decrease and increase of air closure in the region. Airborne tracking also indicates that the main source of current entering the region is in the northern Persian Gulf and Northeast Africa.

  Keywords: Foehn wind, fire, pressure gradient, northern Iran