فهرست مطالب

Iranian Journal of English for Academic Purposes
Volume:12 Issue: 4, Autumn 2023

 • تاریخ انتشار: 1403/02/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهرداد عرفانیان جلالی*، الهه صادقی برزانی صفحات 1-12
  در اکتساب زبان دوم، فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه نیازمند آن هستند که که توانمندی زبانی و مفهومی خود را جهت درک استعاره ها گسترش دهند. درک استعاره ها در اکتساب زبان دوم فرایند پیچیده ای است و تحت تاثیر عوامل گوناگونی می باشد. بر اساس نظریه ربطمندی، ادراک شامل جست و جو برای مرتبط ترین تفسیر از یک لفظ از طریق فرایندی موسوم به تلاش پردازش می باشد. استعاره ها تلاشی هستند برای ایجاد تاثیر شناختی از طریق انطباق مفاهیم از یک دامنه (دامنه ی مبدا) به دامنه ی دیگر (دامنه ی مقصد). مطالعه ی حاضر از طرح تحقیقی ترکیبی (کیفی-کمی) پیروی کرده است. هدف از این مطالعه، شناخت نقش بافت در ادراک استعاره ها توسط فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه می باشد و انجام و تکمیل آن در هشت جلسه صورت گرفته است. بدین منظور، در هر جلسه تعداد 10 استعاره به 30 فراگیر زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه در سطح فرامیانه که از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند داده شد. از فراگیران خواسته شد که پس از خواندن متنی از مجموعه داستان های کوتاه مارک تواین، معنای استعاره ها را حدس بزنند. سپس بافت پیرامونی شامل همان استعاره های مرحله ی اول در اختیار فراگیران قرار گرفت. نتایج تی-تست حاکی از وجود تفاوت معنادار بین ادراک استعاره ها درون و برون بافت پیرامونی آنهاست (مقدارP=0/00 ؛  P < 0/05). در مواجهه با استعاره های نو، فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه تمایل دارند به بافت پیرامونی متوسل شوند زیرا هیچ دسترسی به دیگر منابع ندارند. یافته های مطالعه حاکی از آن است که بافت پیرامونی عنصری کلیدی جهت فراهم کردن تاثیر شناختی برای تفسیر استعاره ها محسوب می شود، زیرا سرنخ های بافت پیرامونی انتظارات ربطمندی را تامین می کند.
  کلیدواژگان: تاثیر شناختی، تلاش پردازش، سرنخ های بافت پیرامونی
 • طیبه نجفی، سید آیت الله رزمجو*، رحمان صحراگرد صفحات 13-25
  آموزش زبان انگلیسی همواره شاهد بروز و ظهور روش های آموزش زبان در طول عمر خود بوده است. این تکامل تدریجی با واکنش های متفاوتی در جامعه جهانی زبان انگلیسی مواجه شد و ایران نیز از این قاعده مستثنی نماند. مطالعه کیفی حاضر با هدف بررسی راهبردهای کلان آموزش پس روش (PMP) مورد استفاده 18 معلم باتجربه زبان انگلیسی که در موسسات مختلف زبان کرمانشاه تدریس می کنند، انجام شد. شرکت کنندگان به طور هدفمند در دو مرحله انتخاب شدند. ابتدا، یک پرسشنامه پس روش برای شناسایی پاسخ دهندگان آشنا با اصول PMP اجرا شد. سپس، شرکت کنندگان واجد شرایط در یک مصاحبه نیمه ساختاریافته شرکت کردند. برای تسهیل تحلیل داده ها، نظرات محقق با استفاده از یادداشت های میدانی مستند شد. مصاحبه ها با استفاده از رویکرد سه مرحله ای Ary و همکاران (2010) در کدگذاری داده های استقرایی ضبط، رونویسی و کدگذاری شدند. یافته ها نشان داد که معلمان زبان انگلیسی بیش از ارتقای خودجوش زبان آموز و تقویت آگاهی از زبان، از کلان راهبردهای تعامل مهارت های زبانی بصورت یکپارچه ، فعال کردن اکتشافات شهودی زبان آموز و متنی کردن داده های زبانی استفاده می کنند. با این حال، راهبرهای افزایش آگاهی فرهنگی و ارتباطات اجتماعی را نادیده گرفتند که ممکن است بیشتر به دلیل نگرانی معلمان از تاثیر امپریالیسم زبانی بر هویت فرهنگی فراگیران باشد. یافته های این مطالعه برای معلمان زبان انگلیسی مبتدی که به دنبال راهنمایی برای تمرین اصول شیوه پساروش در کلاس های درس خود هستند، می تواند حائز اهمیت باشد.
  کلیدواژگان: معلمان ایرانی زبان انگلیسی، چارچوب راهبردهای کلان کوماراوادیولو، شیوه آموزش پساروش، راهبردهای شیوه آموزش پساروش، مطالعه کیفی
 • محمد صادقی سورکی، بهروز لطفی گسکریی*، محمد دوستی صفحات 26-42

  نمادهای «اشاره به خود» برای برجسته سازی حضور نویسنده حائز اهمیت می باشد و استفاده نادرست از آن نگارش مطلوب و حرفه ای را به مخاطره می اندازد. این مطالعه به بررسی کاربرد نمادهای اشاره به خود در مجلات زبان شناسی کاربردی ایرانی و بین المللی می پردازد. 225 مقاله تحقیقاتی منتشر شده از سال 2015 تا 2018 که شامل 125 مقاله بین المللی و 100 مقاله ایرانی می باشد، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از وجود تفاوت هایی در استفاده از نمادهای اشاره به خود نویسندگان بین دو مجموعه ایرانی و بین المللی می باشد. ضمایر شخصی در مجلات بین المللی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند و «من» بیشترین نماد اشاره به خود بوده است. در مقابل، مجلات ایرانی نمادهای اشاره به خود را کمتر استفاده کرده اند و «ما» بیشترین نماد در آنها بوده است. رایج ترین کارکرد اشاره به خود در هر دو گروه «شرح روش کار» بود، که در مجلات بین المللی از فراوانی بیشتری برخوردار بود. «بیان نتایج/نظرات» دومین کارکرد رایج با فراوانی های مشابه در هر دو گروه بود. کمترین کارکرد «بیان منافع» بود. نتایج همچنین نشان داد که محققان ایرانی از حضور نویسنده برای بیان اهداف/مقاصد و توضیح استدلال ها کمتر از نویسندگان بین المللی استفاده می کنند، و بیشتر از آن برای توضیح روش کار استفاده می کند. همچنین یشنهاداتی در خصوص رعایت اصول نگارشی علمی لازمه در فعالیت های دانش سازی در حوزه های علوم انسانی و رویکردهای تحقیقاتی ارائه می دهد. براساس یافته های این مطالعه تاکید می گردد که توجه ویژه به قواعد نگارشی در محیط ها و فرهنگ های مختلف وجود دارد.

  کلیدواژگان: حضور نویسنده، مجلات کاربردی زبان شناسی بین المللی، مجلات کاربردی زبان شناسی ایرانی، نماد اشاره به خود، نوشتار علمی
 • علی عرب مفرد* صفحات 43-55

  نقد و بررسی کتاب نقش اساسی در کمک به محققان برای آشناشدن و همراه شدن با جدیدترین پیشرفت ها در حوزه ی تخصصی شان دارد. بیشتر نقد و بررسی های مبتنی بر ژانر در گذشته ، تجزیه و تحلیل خود را روی ویژگی های زبانی کتاب متمرکز کرده و ساختارهای بلاغی را در نظر نگرفته اند. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف اصلاح این رویکرد به جستجوی حرکات الزامی و متعارف در دو ژورنال مشهور زبان شناسی ، زبان شناسی کاربردی و سیستم، می پردازد و همچنین توالی ساختارهای بلاغی را در این دو مجله بررسی می کند. در این مطالعه هفتاد نقد کتاب، سی و پنج مورد از هر مجله، بررسی شد. ساختارهای بلاغی مورد استفاده در این تحقیق بر اساس مدل موتا راث (1995) است. کدگذاری داده ها با استفاده از MAXQDA انجام شد. نتایج آنالیز نشان می دهد در حالی که هیچ یک از چهار حرکت بلاغی در این مجلات اجباری نبود، همه آنها حداقل در بیش از 70٪ از نقدهای کتاب استفاده شده بودند. حرکت دوم، که طرح کلی کتاب را توضیح می دهد، در تمام نقدها استفاده شده بود. در مورد توالی حرکت ها، مشاهده شد که نقدهای کتاب در هر دو مجله به طور کلی به ترتیب متعارف حرکت خطی پایبند است. این یافته ها نشان می دهد که ساختارهای بلاغی هنوز به طور گسترده توسط منتقدین کتاب استفاده می شود و می تواند نقطه شروع خوبی برای محققان علاقه مند به انجام نقد و بررسی کتاب باشد.

  کلیدواژگان: مجله زبانشناسی کاربردی، نقد کتاب، تحلیل ژانر، ساختارهای بلاغی، مجله سیستم
 • اسمعیل علی سلیمی*، مریم حدائقی آزاد صفحات 56-72
  یادگیری تحولی فرآیند تجدید نظر در شیوه ای است که یادگیرندگان از تجربیات خود درک می کنند. این مطالعه کیفی به دنبال بررسی این موضوع است که چگونه تجارب زندگی فراگیران زبان انگلیسی آنها را به سوی یادگیری تحولی سوق می دهد . این مطالعه همچنین به دنبال یافتن دلایلی است که زبان آموزان برای تمایل یا مقاومت در برابر تغییرات دیدگاه در نظر میگیرند. بدین منظور 126 زبان آموز ایرانی زبان انگلیسی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از دو ابزار روایت نویسی و مصاحبه نیمه ساختارمند از راه دور استفاده شده است. تحلیل موضوعی نوشته های روایی فراگیران نشان داد که آنها یادگیری تحولی را ازطریق داشتن تجربیات خوب یا بد، رویدادهای غیرمنتظره، نقل مکان به مکان جدید، ارتباط و حمایت دیگران، تعمق، کاوش و جست وجو برای صحت مفاهیم موجود در جهان تجربه کرده اند. علاوه بر این، هم تجارب خود فراگیران و هم تجربیات دیگران، توسعه آگاهی، اعتماد به نفس و توانایی ایجاد معنای جدیدی از یک تجربه را تسهیل می کند که به نوبه خود، پتانسیل یادگیری تحولی را افزایش می دهد. تجزیه و تحلیل موضوعی مصاحبه با 20 دانشجو، "قانع شدن با دلایل متقن " را به عنوان مهم ترین عامل برای تغییر دیدگاه نشان داد. عواملی که باعث مقاومت زبان آموزان زبان انگلیسی در برابر تغییر دیدگاه می شود شامل ترس، غرور، تجربه، و شخصیت فرد، رویداد و شرایط است.
  کلیدواژگان: تامل انتقادی، تمایل به تغییر، تقویت یادگیری تحولی، تجارب زندگی واقعی، نظریه یادگیری تحولی
 • مریم جمال زاده جهرمی* صفحات 73-88

  در ژانر آکادمیک، پایان نامه کارشناسی ارشد برای دانشجویان برای فارغ التحصیلی از تحصیلات تکمیلی اجباری است. مان و تامپسون (1986) با تمرکز بر روابط بین عناصر متن، چارچوبی را ایجاد کردند که به عنوان نظریه ساختار بلاغی (RST) شناخته می شود. این نظریه از بندها به عنوان بلوک های سازنده خود استفاده می کند و آنها را به شیوه ای سلسله مراتبی از طریق روابط بلاغی به هم متصل می کند. این روابط در مدل آنها از نظر نحوه تاثیرگذاری بر خواننده توصیف شده است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه مقدمه و مرور ادبیات پایان نامه های کارشناسی ارشد توسط دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی و پرستاری در مقطع کارشناسی ارشد انجام شده است. این مجموعه شامل 40 پایان نامه کارشناسی ارشد توسط دانشجویان مهدکودک و 40 پایان نامه توسط دانشجویان TEFL از چهار واحد دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس بود.چهارچوب 3 قسمتی ارائه شده توسط سویل (1990Swales  برای بررسی بخش مقدمه وچهارچوب ارائه شده توسط Chen and Kuo (2012)) برای بررسی پیشینه تحقیق استفاده شد. یافته ها نشان داد که در هر دو گروه از گام های مختلف استفاده شده است و همچنین نتایج آزمون خی 2 نشانگر تفاوت معنادار بین قسمتهای مختلف پایان نامه های دو رشته بود. نتایج این تحقیق می تواند به اساتید دانشگاه کمک کند که در نگارش پایان نامه ها به دانشجویان خود کمک کنند. محققانی که تمایل دارند داور مجلات شوند نیز ممکن است از این مطالعه بهره مند شوند.

  کلیدواژگان: تحلیل حرکت، پرستاری، حرکات بلاغی، مقدمه پایان نامه، بررسی ادبیات پایان نامه
|
 • Mehrdad Erfanian Jalali *, Elahe Sadeghi Barzani Pages 1-12
  In second language acquisition, EFL learners need to develop both linguistic and conceptual proficiency to grasp metaphoric expressions. Understanding metaphors in second language acquisition is complex and influenced by various factors. According to Relevance Theory, comprehension involves the search for the most relevant interpretation of an utterance by means of a mechanism known as processing effort. Metaphors are seen as a way to create cognitive effect by mapping concepts from one domain (source domain) onto another (target domain). This study followed a mixed, cross-sectional design (qualitative-quantitative analysis).  The present study aimed at identifying what role context plays in EFL learners’ understanding of metaphors and took eight sessions to complete. To this end, in each session, 10 metaphors were given to 30 Upper-intermediate EFL learners who were selected based on convenience sampling. The EFL learners were required to guess the meaning of the metaphors after reading a text from Mark Twine’s short stories. Then, the learners were provided with contexts including the same metaphors in the first phase. The results of the t-test indicated a significant difference between understanding of contextualized and decontextualized metaphors (p value = 0.000; P <0.05). In facing with novel metaphors, EFL learners tend to resort to context as they had no access to any other sources. The findings of the study imply that context is a key element to provide cognitive effect for the interpretation of metaphors since contextual clues satisfy expectation of relevance.
  Keywords: Cognitive Effect, context, Contextual Clues, Processing Effort
 • Tayebeh Najafi, Seyyed Ayatollah Razmjoo *, Rahman Sahragard Pages 13-25
  The English language teaching profession has always witnessed the pendulum swings of language teaching methods throughout its life span. This evolving nature transformed from a method-based approach to a postmethodic orientation of language teaching; however, this shift received a mixed reaction across the community and Iranian EFL society is no exception. The present qualitative study aimed to explore the Postmethod Pedagogy (PMP) macrostrategies used by 18 experienced EFL teachers teaching at various language institutes in Kermanshah. The participants were purposely selected in two phases. First, a postmethod questionnaire was administered to identify respondents familiar with PMP principles. Then, the eligible participants took part in a semi-structured interview to elicit their postmethodical macrostrategies. To facilitate data analysis, the researcher’s reflections and opinions were documented using field notes. Afterward, the interviews were audio recorded, transcribed, and coded following Ary et al.’s (2010) three-stage approach of inductive data coding. The findings showed that EFL teachers used integrating language skills, activating intuitive heuristics, and contextualizing linguistic input more than promoting learner autonomy and fostering language awareness macrostrategies. However, they ignored raising cultural consciousness and ensuring social relevance macrostrategies which might be mostly due to teachers’ concerns about linguistic imperialism's effect on learners’ cultural identity. The findings of this study are of significance for pre- and in-service teachers and generally for novice teachers who seek a guideline to practice PMP principles in their classrooms.
  Keywords: Iranian EFL Teachers, Kumaravadivelue’s Macrostrategic Framework, Postmethod Pedagogy, Postmethod Pedagogy Macrostrategies, Qualitative study
 • Mohammad Sadeghian Sourki, Behruz Lotfi Gaskaree *, Mohammad Doosty Pages 26-42

  Self-mention markers are important in academic writing to establish the author’s presence, but using them inappropriately can violate writing conventions and compromise professionalism. This study investigates the use of self-mention markers in Iranian and international applied linguistics journals. The analysis was conducted on a total of 225 research articles published from 2015 to 2018, including 125 international and 100 Iranian articles. The study found that self-mention markers were used more frequently in international journals, with ‘I’ being the most frequently- used self-mention marker. In contrast, Iranian journals used self-mention markers less frequently, with ‘we’ being the most-frequently used self-mention marker. The most common function of authorial presence in both contexts was ‘explaining a procedure’, though this occurred more in international journals. ‘Stating results/claims’ was the second most frequent function in both contexts as well, with similar frequencies. The least common function was ‘expressing self-benefits’. Iranian researchers also used authorial presence to state goals/purposes and elaborate arguments less frequently than international authors, but used it more to explain procedures. The study has implications for observing academic writing conventions and expectations of knowledge construction in the humanities. It underscores the importance of recognizing diverse academic traditions in different cultural and linguistic contexts.

  Keywords: academic writing, Author Presence, International Applied Linguistic Journals, Iranian Applied Linguistic Journals, Self-mention
 • Ali Arabmofrad *, Atefe Nadi Khalili, Sobhan Khosrojerdi Pages 43-55

  Book reviews play an essential role in helping researchers and authorities keep up with the newest advancements in their respective field. Most genre-based reviews in the past have focused their analysis on linguistic characteristics of book reviews, dismissing rhetorical structures. Therefore, the current study aims to rectify this belief by looking for obligatory and conventional moves in two of the most famous linguistics journals, Applied Linguistics and System, while also comparing the sequencing of their rhetorical structures. Seventy book reviews, thirty-five from each journal, were investigated in this study. The rhetorical structures used in this investigation were based on Motta Roth’s (1995) Model. Data coding was done by utilizing MAXQDA. The results were as follows: while none of the four rhetorical move was obligatory in these journals, they were all at least used in more than 70% of the book reviews investigated. Move 2, outlining the book, was utilized in every book review. On the matter of move sequencing, it was observed that book reviews in both journals generally adhere to the conventional linear move sequencing. These findings show that rhetorical structures are still widely used by book reviewers and can provide a good starting point for researchers interested in doing book reviews.

  Keywords: Applied Linguistics Journal, Book Reviews, Genre Analysis, Rhetorical Structures, System Journal
 • Esmaeel Ali Salimi *, Maryam Hadaeghi Azad Pages 56-72
  Transformative learning is a process of revision in the way learners make sense of their experiences. This qualitative study seeks to investigate how EFL learners’ life experiences prompt them to engage in transformative learning and to explore the learners’ account of willingness or resistance to perspective changes. To this end, 126 Iranian EFL learners were recruited through purposive sampling. Two instruments, including narrative writing and a distance semi-structured interview, were used for data collection. Thematic analysis of the learners’ narrative writings revealed that the learners experienced TL through having good or bad experiences, unexpected events, moving to a new place, relationships and support of others, contemplating, examining, and searching for the truth of the notions in the world. Moreover, both learners’ own experiences and those of others facilitated the development of awareness, confidence, and the capability to create a new meaning from an experience, which in turn enhanced the potential for transformative learning. Thematic analysis of interviews with 20 students demonstrated ‘convincing with valid evidence’ as the most critical factor behind perspective change. Factors that accounted for EFL learners’ resistance to perspective change included fear, pride, experience, and the character of the person, the event, and the context.
  Keywords: Critical Reflection, Desire for Change, Fostering transformative learning, Real-life experiences, Transformative learning theory
 • Maryam Jamalzadeh Jahromi *, Ehsan Hadipour, Leila Akbarpour Pages 73-88

  Within the academic genre, an MA thesis is compulsory for students to complete their postgraduate degree. By focusing on the relationships between text elements, Rhetorical Structure Theory (RST) uses clauses as its building blocks and connects them in a hierarchical manner through rhetorical relations. These relationships are described in their model in terms of how they affect the reader. The present study intended to compare the introduction and literature review sections of master's theses written by Iranian postgraduate EFL and Nursing students. The corpus included 40 MA theses written by Nursing students and 40 written by TEFL students from four branches of Fars Province Islamic Azad University. A descriptive corpus-based design was used in this study. Swale's (1990) CARS model for the structure of the Introduction and Chen and Kuo's (2012) model for the Literature Review sections were adopted. To investigate the (in)significance of the differences between the moves and steps used in TEFL and Nursing MA theses, a series of chi-square tests were conducted. Different steps were used in the final papers from both disciplines, and significant differences were found between the steps in the Introduction and Literature Review sections. The results of this study can help post graduate students learn how to write their theses. Scholars who wish to become journal reviewers may also benefit from this study.

  Keywords: move analysis, Nursing, rhetorical moves, Thesis Introduction, Thesis Literature Review