فهرست مطالب

مجله زمین ساخت
پیاپی 23 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/06
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ریحانه کیهانی زاده، علیرضا ندیمی*، همایون صفایی، عباس مرادیان، شهرام شفیعی بافتی صفحات 1-12
  گسل عاج با راستای کلی شمال شمال غربی- جنوب جنوب شرقی، موازی با پهنه گسله نائین- بافت در غرب خردقاره ایران مرکزی از حوالی جنوب مهریز شروع شده و با عبور از کمان ماگمایی ارومیه- دختر با راستای میانگین N350، تا حاشیه جنوبی پهنه دگرگونی سنندج- سیرجان ادامه دارد. اطلاعات ساختاری به دست آمده از این گسل در کمان ماگمایی ارومیه دختر (نوار ماگمایی دهج- ساردوئیه)، نشان دهنده سازوکار مورب لغز راستگرد برای آن است. تحلیل تنش دیرین صورت گرفته بر پایه داده های برداشت شده از سطوح گسله، نشان دهنده راستای تنش حداکثر N040 و هم روند با حرکت های فشارشی صفحه عربی به سمت ایران مرکزی است. گسل عاج تغییرات زیادی را در زمین ریخت شناسی این محدوده ایجاد کرده که از مهمترین آنها، نفوذ توده های نیمه آتشفشانی داسیتی- ریوداسیتی در طول خود است. در جنوب محدوده مورد مطالعه، این گسل موجب قطع و جابه جایی راستگرد پهنه افیولیتی و گسل شهربابک شده و جابه جایی آبراهه ها در راستای آن، دلیلی بر فعالیت جوان آن است.
  کلیدواژگان: پهنه گسله عاج، توده های نیمه آتشفشانی، افیولیت شهربابک، کمان ماگمایی ارومیه- دختر، نوار ماگمایی دهج- ساردوئیه
 • افسانه بیجارزهی، عبدالرضا پرتابیان*، محسن جامی صفحات 14-28

  حوضه آبریز بسته گراغه در قسمت میانی پهنه زمین درز سیستان و غرب و شمال غرب شهر زاهدان قرار گرفته است. وجود یک حوضه بسته وسیع و فرو افتاده که توسط گسل های جنبا احاطه شده است در پهنه برشی- فشارشی پهنه زمین درز سیستان می تواند فرصت مناسبی را برای مطالعه زمین ساخت جنبا در این گستره را فراهم کند. در این راستا به بررسی ارتباط بین ساختارهای زمین ساختی و نحوه تشکیل و تکامل حوضه بسته گراغه به کمک محاسبه شاخص های ریخت زمین ساختی و شواهد صحرایی پرداخته شده است. شاخص های مورد مطالعه عبارت اند از شاخص شکل حوضه (BS)، شاخص انتگرال فراز نما (HI)، شاخص نسبت بین پهنای کف دره به ارتفاع آن (VF)، شاخص میانگین شیب محوری کانال (MASC)، شاخص عدم تقارن حوضه آبریز (AF)، پیچ وخم پیشانی کوهستان (SMF) و ارزیابی نسبی فعالیت زمین ساختی (Iat). شاخص های ریخت زمین ساختی نشان دهنده فعالیت بالا و عدم تقارن حوضه است. پارامترهای به دست آمده نشان دهنده فعالیت بالای زیر حوضه های مجاور گسل های مرزی حوضه اصلی است به صورتی که زیر حوضه های با فعالیت پایین اغلب در مرکز و با فاصله از گسل های اصلی قرار گرفته اند. این گسل ها با تبعیت از شکل حوضه از شمال و شمال غرب به یکدیگر نزدیک و در جنوب وجنوب شرقی از هم فاصله می گیرند به صورتی که گسل های محدوده کننده حوضه با حرکت به سمت جنوب دچار یک چرخش پاد ساعتگرد شده و در نتیجه آن باعث ایجاد یک پهنه کششی فروافتاده در این پهنه فشارشی شده است.

  کلیدواژگان: شاخص های ریخت زمین ساختی، پهنه زمین درز سیستان، تراکشش، زمین ساخت جنبا، حوضه گراغه
 • غزل شمشیری*، محمودرضا هیهات، محمدمهدی خطیب صفحات 29-44

  گسل شمال سربیشه از سرشاخه های اصلی پهنه گسلی نهبندان، در بخش میانی زون زمین درز سیستان دارای دو روند، شمال غرب- جنوب شرق و شرقی- غربی، است. به دلیل اینکه گسل شمال سربیشه از قطعات مختلف تشکیل شده است، ابعاد فرکتالی آبراهه ها در چهار قطعه بیژائم، باغستان، رومشک و دستقیچ محاسبه شد. میانگین ابعاد فرکتالی آبراهه ها به منظور مقایسه پویایی تکتونیکی در این پهنه گسلی، در قطعه باغستان به میزان 1.98 نسبت به قطعات دستقیچ، رومشک و بیژائم به میزان 1.96 به دلیل خطی شدن آبراهه ها و دانسیته تراکمی سطحی کمتر در این سه قطعه است که حاکی از فعالیت تکتونیکی بیشتر این بخش ها نسبت به قطعه باغستان پهنه ی گسل است. مقایسه ابعاد فرکتال آبراهه ها و به تبع آن جنبایی گسل در بخش های مختلف و شواهد به دست آمده، نشان می دهد که پیشروی دگرریختی عهد حاضر به سمت بخش شرقی گسل است.

  کلیدواژگان: بعد فرکتالی آبراهه ای، خاور ایران، قطعه بندی گسل، سربیشه، گسل باغستان
 • پویا صادقی فرشباف* صفحات 45-56
  گرانش در گسل های عادی مسئول وقوع رخدادهای لرزه ای و گسیل انرژی امواج لرزه ای است. بزرگای زمین لرزه تابعی از طول گسیختگی گسل در موقعیت های متفاوت زمین ساختی است. تحلیل عددی هندسه و انرژی پتانسیل گرانشی فرادیواره می تواند یک پژوهش پایه ای در شبیه سازی ثبات زمین و راهکاری ارزان در تحلیل ثبات سازه ها، ساختارهای مهم میراث زمین و مدیریت بحران های زمین باشد.در اینجا کمیت انرژی در طول گسل عادی در هنگام ریزش بلوک فرادیواره تعیین می شود که پیش نیاز آن، محاسبه حجم بلوک فرادیواره گسل عادی است. بنابراین، ضمن دست یافتن به هدف اصلی، می توان به داده های کاربردی هندسی در زمینساخت از جمله حجم بلوک فرادیواره رسید. پایه اصلی در مدل لرزه ای حاضر، بر تئوری بازگشت الاستیک استوار است که گسیل انرژی الاستیک انباشته شده در طول دوره بین لرزه ای رخ می دهد. از محیط کامسول با اعمال اجزاء محدود شامل عناصر لاگرانژ خطی مثلثی و شرایط تغییرات جانبی کشیدگی پایه لیتوسفر متاثر از کشیدگی ویسکوز-پلاستیک در گوشته بالایی استفاده شده است. نتایج نشان دادند افزایش بزرگای زمین لرزه متاثر از افزایش طول گسیختگی و به تبع، حجم تغییر شکل محدود توسط توالی های لرزه ای است. طول گسیختگی ها بصورت میانگین حدود پنج برابر عمق فرومرکز بودند. با فرض شیب 45 درجه برای گوه مزدوج با گسل فعال شده در طی هسته زایی یک زمین لرزه، سه حجم گوه در حال سقوط در مرحله زمین لرزه برای سه طول داده شده 44، 56 و 78 کیلومتر با عمق های به ترتیب برابر 8، 11.5 و 16.6 کیلومتر به خوبی نشان دهنده همبستگی مستقیم طول گسل با جابجایی گسل و حجم ریزشی فرادیواره است.
  کلیدواژگان: گرانش، حجم، زمین لرزه، انرژی، گسل نرمال
 • سارا قلندری، زهرا ملکی، مهران آرین*، علی سلگی، محسن آل علی صفحات 57-74
  ناحیه فارس از کمربند چین خورده- رانده زاگرس به جهت جای دادن ذخایر عظیم گازی در رسوبات کربناته پرمو- تریاس از اهمیت زیادی برخوردار می باشند، لذا بررسی تاثیر احتمالی گسل هندورابی بر گسترش تله های هیدروکربوری در ناحیه فارس داخلی جهت پیشبرد اهداف اکتشافی مواد هیدروکربوری حائز اهمیت می باشد. منطقه مورد مطالعه در ناحیه فارس داخلی کمربند چین خورده رانده زاگرس واقع می باشد. با توجه به اهمیت تغییرات و تحولات سیستم هیدروکربوری در اکتشاف منابع هیدروکربوری، در این پژوهش نقشه های هم ضخامت بر اساس داده های چاه های حفاری منطقه و با استفاده از نرم افزار Arc GIS تهیه و مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته شده است. شناخت دقیق عملکرد گسل های پی سنگی اصلی با نقش کنترل کننده کف حوضه های رسوبی به همراه تحولات رخ داده، می تواند ماهیت یک سیستم هیدروکربوری و تله های هیدروکربوری ایجاد شده را دست خوش تغییر و تحول قرار دهد. به طور کلی با توجه به بالاآمدگی و فرونشست های ایجاد شده در طرفین گسل هندورابی همزمان با رسوبگذاری برخی سازندها مانند دشتک که این فعالیت گسل مذکور سبب تغیرات ضخامت در طرفین گسل شده است، فعالیت این گسل به عنوان گسل کنترل کننده کف حوضه رسوبی در زمان رسوبگذاری سازندهای مانند دشتک، تایید می گردد. بر اساس نتایج به دست آمده به طور کلی، به سبب ضخامت کافی و مناسب و عمق قرارگیری مناسب افق مخزنی کنگان و سنگ پوش دشتک، به طور کلی محدوده جنوب شرقی منطقه مورد مطالعه، دربردارنده تله های هیدروکربوری ساختاری مناسبی جهت اکتشاف معرفی می گردند.
  کلیدواژگان: گسل هندورابی، تله های هیدروکربوری، ناحیه فارس داخلی، زاگرس
 • فاطمه محمدپور، زینب داودی*، شهریار صادقی، رعنا رضوی پش صفحات 75-92

  منطقه مورد مطالعه در طارم سفلی که از نظر زمین ساختی در پهنه البرز مرکزی واقع شده است، قرار دارد. شاخص های ریخت زمین ساخت منطقه تغییرات مفید و با ارزشی را به ویژه در تعیین فعالیت زمین ساختی ارائه می دهد. زمین ساخت منطقه که سبب ایجاد خمش کوهزاد در منطقه مورد مطالعه شده است، از جمله عوامل اصلی و کنترل کننده شاخص های ریخت زمین ساختی در منطقه می باشد. کوهزاد البرز پیرامون خمش تاکستان حاوی گسل های فعال مهمی است که ممکن است در میزان پتانسیل فعالیت منطقه تاثیرگذار بوده باشد. در این پژوهش فعالیت تکتونیکی منطقه با بهره گیری شاخص های ریخت زمین ساختی نظیر: گرادیان طولی رودخانه (Sl)، نسبت پهنای کف دره به عمق دره (Vf)، انتگرال و منحنی هیپسومتری (Hi)، نسبت شکل حوضه (Bs)، پیچ و خم رودخانه (S)، عدم تقارن حوضه آبراهه در حوضه آبریز (Af) ، تقارن توپوگرافی عرضی (T) و تراکم سطحی آبراهه (P) مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه با بهره گیری از نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی، مطالعات سنجش از دور بر روی تصاویر ماهواره ای Landsat با استفاده از نرم افزار های ArcGIS و Global mapper به انجام رسیده است. در نهایت یافته های این پژوهش با استفاده از شاخص فعالیت نسبی زمین ساختی (Iat) برآورد شده است. مقادیر این شاخص نشانگر فعالیت زمین ساختی بالا در قسمت میانی منطقه و فعالیت زمین ساختی متوسط و کم به ترتیب در قسمت شمال غرب و جنوب شرقی منطقه است.

  کلیدواژگان: فعالیت زمین ساختی، شاخص های ریخت زمین ساختی، نوزمین ساخت، ابهر-لوشان، جنوب البرز
|
 • Reihaneh Keihanizadeh, Alireza Nadimi *, Homayon Safaei, Abbas Moradian, Shahram Shafieibafti Pages 1-12
  The NNW-SSE trending Âj fault parallel to the Naein-Baft fault zone in the west of micro-continent of Central Iran, starts from the south of Mehriz and passes through the Urumieh-Dokhtar magmatic arc, to the southern margin of the Sanandaj- Sirjan metamorphic zone in south of Iran with N350 trend. The structural analysis of this fault in Urumieh- Dokhtar magmatic arc (Dehaj-Sarduiyeh magmatic belt) indicates a dextral oblique-slip mechanism. The paleo-stress analysis based on the data taken from the fault surfaces indicates the direction of the maximum stress in N040 parallel with the contractional movements of the Arabian plate towards the Central Iran. The Âj fault has caused many changes in the morphology of this area, one of the most important of which is the penetration of sub-volcanic dacite-rhyodacite plugs along its length. In the south of the studied area, this fault has caused the cut and dextral displacement of the ophiolites and Shahr-e-Babak fault zone. The Âj fault zone is active, because some rivers in its length are dextral displacement.
  Keywords: Â, j fault zone, sub-volcanic plugs, Shahr-e-Babak ophiolite, Urumieh-Dokhtar magmatic arc, Dahaj- Sarduiyeh magmatic belt
 • Afsaneh Bijarzehi, Abdolreza Partabian *, Mohsen Jami Pages 14-28

  Garagheh closed basin is located in the west and northwest of Zahedan city and in the middle of Sistan Suture Zone. The presence of this basin with a large area that located in a shear-compressional Sistan Suture Zone that surrounded by numerous faults can be a subject for study of active tectonics in this area. Based on field study and the relationship between tectonic structures, the development of this basin has been investigated. We applied the geomorphic indices such as mountain-front sinuosity (SMF), asymmetry factor of drainage basin (AF), hypsometric integral (HI), basin shape (BS), mean axial slope of channel (MASC), valley floor width –valley height ratio (VF), relative assessment of tectonic activity (Iat) to evaluate tectonic activity of 378 sub-basins. The results suggest that the main basin is active and asymmetric but the activity of sub-basins are different throughout the study area. High active sub-basins are mainly located around the main basin and associated with active faults but less active basins are mainly located in the center. The relationship between shape of main basin and active faults shows, depending on the shape of the basin, the faults are close to each other in the north and northwest and far apart in the south and southeast. These results suggest a counter clockwise rotation of faults caused a tectonic rotation that creates a transtensional deformation that form a closed Garagheh Basin.

  Keywords: Active tectonic, Garaghe Basin, Morphotectonic indices, Sistan suture zone, Transtension
 • Ghazal Shamshiri *, Mahmoudreza Hayhat, MohammadMehdi Khatib Pages 29-44

  The active fault of North Sarbisheh from the main branches of the Nehbandan fault zone, in the middle part of the Sistan suture zone has two trends, northwest-southeast and east-west .Due to the fact that the North Sarbisheh fault consists of different segmentation, the fractal dimensions of the streams were calculated in four parts of Bijaem, Baghestan, Rumashk and Dastghich. The average fractal dimensions of the streams in order to compare the tectonic dynamics in this fault zone, in the Baghestan segment, is 1.98 compared to the parts of the Dastghich, Rumashk and Bijaem at 1.96 due to the linearity of the waterways and the density of the lower surface congestion in these three parts, indicating Most of these tectonic activities are related to Baghestan fault zone. Comparing the fractal dimensions of the waterways and, accordingly, the direction of the fault in different parts and the evidence obtained, shows that the deformation progress of the present era is towards the eastern part of the fault.

  Keywords: Fractal Waterway Dimension, East of Iran, Fault Segmentation, Sarbisheh, Baghestan fault
 • Pouya Sadeghi Farshbaf * Pages 45-56
  Since in extensional environments less differential stress is needed for rock fracture, earthquakes are usually triggered with less energy. In the present study, by determining the amount of energy along the normal fault during the collapse of the hanging wall block, which is dependent on the calculation of the volume of the hanging wall block, while achieving the main goal of the study, geometrical data including the volume of the hanging wall block can be obtained. The main foundation of the current seismic model is based on the theory of elastic rebound, in which the release of accumulated elastic energy occurs during the interseismic period. Finite elements, including triangular linear Lagrange elements and conditions of lateral tension changes at the base of the lithosphere affected by viscous-plastic stretching in the upper mantle, have been used for numerical analysis. The results showed that the increase in the magnitude of the earthquake is affected by the increase in the length of the rupture, and the amount of finite deformation caused by seismic sequences is related to the length of the rupture and is about three times the depth of the hypocenter. Assuming a dip of about 45 degrees for the conjugate wedge with the fault activated during the nucleation of an earthquake, the three volumes of the falling wedge during the earthquake stage well indicate the direct correlation of the fault length with the displacement of the fault and the volume of the hanging wall block.
  Keywords: Gravity, volume, earthquake, Energy, Normal fault
 • Sara Ghalandari, Zahra Maleki, Mehran Arian *, Ali Solgi, Mohsen Aleali Pages 57-74
  The Zagros fold-thrust belt's Fars region is crucial for the placement of enormous gas reserves in Permo-Triassic carbonate sediments. Therefore, it's important to investigate the potential impact of the Hendurabi fault on the expansion of hydrocarbon traps in the inner Fars region. This will help advance the exploration goals of hydrocarbon materials. The study area is located in the inner Fars region of the Zagros thrust belt. In this research, maps of equal thickness have been prepared, analyzed, and evaluated based on drilling well data in the region, using ArcGIS software. Given the importance of changes and evolutions of the hydrocarbon system in the exploration of hydrocarbon resources, the function of the main basement faults with the role of controlling the bottom of the sedimentary basins, along with the changes that have occurred, can change the nature of a hydrocarbon system and the created hydrocarbon traps. Overall, the activity of the Hendurabi fault has caused thickness changes on the sides of the fault, confirmed by the uplifts and subsidence’s created on the sides of the Hendurabi fault at the same time as the deposition of some formations such as Dashtak. The activity of this fault as a controlling fault of the sedimentary basin floor during the sedimentation of formations like Dashtak is confirmed. Based on the obtained results, the southeastern area of the studied area, containing hydrocarbon traps, is suitable for exploration due to the adequate and appropriate thickness and suitable depth of the Kangan reservoir horizon and Dashtak caprock.
  Keywords: Hendurabi fault, hydrocarbon traps, Interior Fars region, Zagros
 • Fatemeh Mohamadpour, Zeinab Davoodi *, Shahriar Sadeghi, Raana Razavi Pash Pages 75-92

  The study area is located in the Tarom Sofla region, which is located in the central Alborz tectonic zone. Morphotectonic indices of the region provide useful and valuable variations, especially in determining tectonic activity. The tectonics of the region, which caused the bending of the Alborz belt in the study area, is one of the main factors controlling the morphotectonic indicators in the region. Alborz orogenic belt has important active faults around the Takestan bend which may affect the activity potential of the area. In this research, the tectonic activity of the region has been investigated by calculation of morphotectonic indices including stream length-gradient index (Sl), ratio of valley-floor width to valley height index (Vf), hypsometric integral index (Hi), drainage basin shape (Bs), stream sinuosity index (S), drainage basin asymmetry index (Af), transverse topographic symmetry index (T), and the planar surface density index (P). This study has been carried out using geological and topographical maps together with remote sensing of Landsat images, by using Arc GIS and Global mapper softwares. Finally, the results have been estimated using the evaluation of relative tectonic activity (Iat). The indicative values of Iat indicate high tectonic activity in the middle part, and moderate and low tectonic activity in the northwest and southeast part of the area, respectively.

  Keywords: Tectonic activity, Morphotectonic indices, Neotectonics, Abhar-Lushan, South of Alborz