فهرست مطالب

نشریه تعالی مشاوره و روان درمانی
پیاپی 48 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/09
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فرشته اکبری، مختار عارفی*، امید مرادی صفحات 1-13

  هدف از انجام پژوهش حاضر تدوین مدل علی پیامدهای مثبت زناشویی بر اساس خصایص زناشویی با میانجی گری بیان عاطفی و صمیمیت جنسی در معلمان زن متاهل مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه در سال 1401 بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع همبستگی و معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی معلمان زن متاهل مقطع ابتدایی شهرکرمانشاه در سال 1401 تشکیل می دهد. جهت انتخاب حجم نمونه بر اساس فومول کوکران از مدارس ابتدایی کرمانشاه تعداد 35 مدرسه به طور نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و سپس از بین این مدارس تعداد 250 معلم انتخاب و به پرسشنامه های سازگاری زناشویی اسپاینر (1976)، خرسندی زناشویی ناتان و همکاران (1973)، بیان عاطفی و صمیمیت جنسی با استفاده از پرسش نامه انریچ، شاخص عدم ثبات زناشویی (MII) و پرسشنامه خصایص زناشویی کریسما روزن-گراندون (1998) پاسخ دادند. نتایج نشان داد اثر مستقیم خصایص زناشویی بر پیامدهای مثبت زناشویی برابر 395/0 بوده و همچنین اثر غیرمستقیم این متغیر بر پیامدهای مثبت زناشویی از طریق متغیرهای بیان عاطفی و صمیمیت جنسی به ترتیب برابر 149/0 و 167/0 بوده که در سطح اطمینان 95 درصد معنی داری می باشند.. بنابراین می توان نتیجه گرفت بین متغیرهای مستقل با متغیرهای میانجی و وابسته پژوهش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بنایراین بیان عاطفی و صمیمیت جنسی به عنوان میانجی گر رابطه پیامدهای مثبت زناشویی بر اساس خصایص زناشویی عمل می کنند و در مداخلات زناشویی می توانند آماج درمانی، مشاوران خانواده قرار گیرند.

  کلیدواژگان: سازگاری زناشویی، خرسندی زناشویی، بیان عاطفی، صمیمیت جنسی، خصایص زناشویی
 • زهرا سلیمانی، مجید برزگر*، حجت الله جاویدی، مریم کوروش نیا صفحات 14-27
  هدف

  هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر آشفتگی زناشویی با استفاده از تحلیل مضمون بود.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و درصدد بود با استفاده از روش تحلیل مضمون به گردآوری، تحلیل و تفسیر موضوع پژوهش اقدام نماید. از این رو، مجموعه مقالات منتشر شده داخل و خارج کشور مربوط به 10سال اخیر که در حوزه آشفتگی زناشویی بودند، مورد بررسی قرار گرفت. اعتبارداده ها با ضریب اعتبار هولستی، روایی با معیارهای چهاربخشی گوبا و لینکولن (1994) و اعتبارسنجی الگو با گروه های کانونی با کاربست روش دلفی فازی بررسی شد.

  یافته ها

  تحلیل مقالات حاکی از استخراج 116مولفه در قالب 13عامل روانی، شناختی، جنسی-جسمی، ارتباطی، خانوادگی، آموزشی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مذهبی، محیطی، عشق و نقش ها بود که دست به هم داده و باعث بروز آشفتگی زناشویی شدند. نشانه آشفتگی پریشانی عاطفی بوده که خود را در قالب طلاق عاطفی آشکار می کند. در نتیجه رخداد این پدیده؛ اختلال رفتاری، عاطفی و شناختی به عنوان پیامدهای آشفتگی زناشویی نمود پیدا کرده که متاسفانه دستاورد آن ناتوانی در حل مساله برای زوجین بوده و به دنبال آن شاهد اختلال در عملکرد خانواده خواهیم بود. با بروز اختلال در عملکرد خانواده نیز، تربیت صحیح فرزندان انجام نشده و دستاورد آن آسیب به جامعه خواهد بود.

  نتیجه گیری

  به متخصصان روانشناسی و مشاوره خانواده و ازدواج و نیز دست اندرکان و مسئولین پیشنهاد می شود در برنامه های اثربخشی خود به عوامل شناسایی شده و الگوی بدست آمده در این پژوهش توجه نمایند؛ بدینسان بتوان گامی جهت بهبود زندگی زناشویی زوجین برداشت و از آسیب به جامعه جلوگیری نمود.

  کلیدواژگان: آشفتگی زناشویی، تحلیل مضمون، عوامل موثر
 • معصومه غلامی، فاطمه رفیعی * صفحات 28-40

  هدف پژوهش حاضر اثربخشی تلفیقی زوج درمانی راه حل محور و سیستمی سازه گرا بر رابطه متقابل زناشویی، عملکرد جنسی و رضایت زناشویی در زوجین شهر کرمانشاه بود. روش این مطالعه، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با اندازه گیری مکرر بود. جامعه آماری تمامی زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه در سال 1401 بودند که پس از غربالگری با پرسشنامه های رابطه متقابل زناشویی رید و همکاران (2006)، عملکرد جنسی زنان روزن و همکاران (2000)، عملکرد جنسی مردان روزن و همکاران (1997) و رضایت زناشویی انریچ و همکاران به صورت هدفمند 40 زوج انتخاب و 20 زوج در گروه آزمایش و 20 زوج در گروه گواه به صورت تصادفی جایگزین شدند. گروه آزمایش، مداخله های هشت جلسه ای تلفیقی زوج درمانی راه حل محور و سیستمی سازه گرا را به صورت گروهی دریافت و گروه گواه در لیست انتظار قرار گرفتند. نتایج نشان داد زوج درمانی راه حل محور و سیستمی سازه گرا در نمرات پس آزمون رابطه متقابل زناشویی، عملکرد جنسی و رضایت زناشویی در سطح 001/0 معنی دار است. یافته های این پژوهش به طور بالقوه اثرات کاربردی مهمی برای درمانگران جهت توجه به اثربخشی تلفیقی زوج درمانی راه حل محور و سیستمی سازه گرا بر رابطه متقابل زناشویی، عملکرد جنسی و رضایت زناشویی در زوجین دارد.

  کلیدواژگان: زوج درمانی راه حل محور، سیستمی سازه گرا، رابطه متقابل زناشویی، عملکرد جنسی، رضایت زناشویی
 • خسرو شکیبا راد، هوشنگ جدیدی*، علی تقوائی نیا، ذکراله مروتی صفحات 41-49
  هدف

  اخلاق تحصیلی نقش غیرقابل انکاری را در تصمیم گیری ها و رفتارهای نهایی فراگیران ایفا می کند. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی اخلاق تحصیلی براساس 5 عامل شخصیت با نقش میانجی درگیری تحصیلی و شیفتگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم انجام شد.

  روش

  روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش را کلیه دانش آموزان (دوره متوسطه) شهر سنندج که در سال تحصیلی 1399-1400 مشغول به تحصیل بودند تشکیل دادند که از بین آن ها ازطریق روش نمونه گیری دردسترس 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه های اخلاق تحصیلی (AEQ)، پنج عاملی نئو (NEO- FFI)، درگیری تحصیلی (EEQ) و شیفتگی تحصیلی (FSS) بود. تحلیل داده ها به روش آماری معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS-24 و AMOS-22 انجام شد.

  یافته ها

  یافته ها گویای آن بود که اثر مستقیم روان رنجورخویی، برون گرایی، پذیرا بودن، توافق پذیری و وجدانی بودن، درگیری تحصیلی و شیفتگی تحصیلی بر اخلاق تحصیلی معنادار بود (01/0  <p). همچنین نتایج نشان داد که روان رنجورخویی، برون گرایی، پذیرا بودن، توافق پذیری و وجدانی بودن از طریق واسطه گری درگیری تحصیلی و شیفتگی تحصیلی دارای اثرغیرمستقیم بر اخلاق تحصیلی بودند (01/0  <p).

  نتیجه گیری

  بنابراین معلمان و دست اندرکاران حوزه آموزش در برنامه های آموزشی می توانند با بهبود درگیری تحصیلی و شیفتگی تحصیلی.، اخلاق تحصیلی دانش آموزان را بهبود بخشند.

  کلیدواژگان: ابعاد شخصیت، اخلاق تحصیلی، درگیری تحصیلی، شیفتگی تحصیلی
 • حامد دیلم صالحی، محمدجواد اصغری ابراهیم آباد*، حمیدرضا اقامحمدیان شعرباف صفحات 50-58
  هدف

  هیجانات و عواطف انسان نقش مهمی در سلامت روان ایفا می کنند. در این رابطه، بلوغ عاطفی مهارتی است که هیجانات را در برابر خواسته های محیطی مدیریت می کند. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی بلوغ عاطفی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه با میانجیگری همدلی در دانشجویان صورت گرفت.

  روش

  طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه مورد مطالعه شامل دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1401-1402 بود که از بین آن ها 353 نفر به روش نمونه گیری دردسترس وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس بلوغ عاطفی سینگ و بهارگاوا (1990)، پرسشنامه طرحواره یانگ (1998) و مقیاس همدلی هیجانی متعادل مهرابیان و اپستین (1972) استفاده شد. جهت بررسی نقش متغیر میانجی روش مدل یابی معادلات ساختاری به کار گرفته شد.

  یافته ها

  یافته های حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین طرحواره های ناسازگار اولیه با بلوغ عاطفی و همدلی همبستگی منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بلوغ عاطفی با همدلی دارای همبستگی مثبت و معناداری است. یافته های حاصل از مدل معادلات ساختاری بیان کرد رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و بلوغ عاطفی به طور بی واسطه برقرار است و همدلی نمی تواند این رابطه را میانجیگری کند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این پژوهش، تاثیر طرحواره های ناسازگار اولیه بر بلوغ عاطفی می تواند بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بلوغ عاطفی، طرحواره های ناسازگار اولیه، همدلی
 • مریم بهشتی، حسین ابراهیمی مقدم*، نسرین باقری صفحات 59-70

  هدف این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی آموزش مهارت حل مساله با آموزش خودگویی بر سلامت روان و حساسیت به طرد در افراد وابسته به سوءمصرف مواد انجام شد. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. از میان تمامی 470 نفر مراجعه کننده دارای اختلال مصرف مواد افیونی به مرکز درمان سرپایی نسیم رهایی در سال 1401، 60 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در سه گروه 20 نفری به شیوه تصادفی گمارده شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد سلامت روان (کیز، 2002) و پرسشنامه حساسیت به طرد (فلدمن، 1996) بود. گروه آزمایش اول تحت 8 جلسه آموزش مهارت حل مساله، گروه آزمایش دوم تحت 10 جلسه آموزش خودگویی و گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. داده ها از طریق تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل گردید. یافته ها نتایج نشان داد که اثر هر دو روش آموزشی در کاهش حساسیت به طرد و افزایش سلامت روانی در افراد دارای اختلال مصرف مواد افیونی معنادار بود. همچنین، نتایج آزمون تعقیبی بن فرونی نشان داد که آموزش مهارت حل مساله در کاهش حساسیت به طرد در مرحله پیگیری اثربخش تر از آموزش خودگویی بود اما بین تاثیر دو روش بر سلامت روانی تفاوتی مشاهده نشد. در نتیجه متخصصان و درمانگران حوزه اعتیاد به منظور ارتقای عملکرد روانی و پیشگیری از عود مصرف در معتادان می توانند در کنار دارو درمانی و دیگر روش های متداول از این شیوه های آموزشی نیز استفاده کنند.

  کلیدواژگان: حل مساله، خودگویی، سلامت روان، حساسیت به طرد
|
 • Fereshteh Akbari, Mokhtar Arefi*, Omid Moradi Pages 1-13

  The aim of this study was to develop a causal model of positive marital outcomes based on marital characteristics mediated by emotional expression and sexual intimacy in married female primary school teachers in Kermanshah in 2022. The present research is applied in terms of purpose and correlation and structural equations in terms of data collection method. The statistical population of the present study consists of all married female primary school teachers in Kermanshah in 2022. To select the sample size based on Cochran's formula from Kermanshah primary schools, 35 schools were selected by multi-stage cluster random sampling and then 250 teachers were selected from these schools and given the Spinner (1976) Marital Adjustment Questionnaire, Nathan Marital Satisfaction Questionnaire. Et al. (1973) answered emotional expression and sexual intimacy using the Enrich Questionnaire, Marital Instability Index (MII) and the Marissa Characteristics Questionnaire by Chrisma Rosen-Grandon (1998). The results showed that the direct effect of marital characteristics on positive marital outcomes was 0.395 and also the indirect effect of this variable on positive marital outcomes through emotional expression and sexual intimacy variables was 0.149 and 0.167, respectively, which was at the 95th level of confidence. Percentages are significant. Therefore, it can be concluded that there is a positive and significant relationship between independent variables with mediating and dependent variables of research. Thus, emotional expression and sexual intimacy act as mediators of the relationship between positive marital outcomes based on marital characteristics, and in marital interventions, family counselors can be the target of therapy.

  Keywords: Marital Adaptation, Marital Satisfaction, Emotional Expression, Sexual Intimacy, Marital Characteristics
 • Zahra Soleymani, Majid Barzegar*, Hojjatolah Javidi, Maryam Kouroshnia Pages 14-27
  Purpose

  The aim of the current research was to identify the factors affecting marital turmoil using thematic analysis.

  Methodology

  The current research is of a qualitative type and it tried to collect, analyze and interpret the research topic using thematic analysis method. Therefore, the collection of articles published inside and outside the country related to the last 10 years, which were in the field of marital turmoil, were examined. Reliability data was checked with Holstei's reliability coefficient, validity with Guba and Lincoln's (1994) four-part criteria, and model reliability with focus groups using the fuzzy Delphi method.

  Findings

  The analysis of the articles indicated the extraction of 116 components in the form of 13 psychological, cognitive, sexual-physical, communication, family, educational, social, economic, cultural, religious, environmental, love and roles factors that came together and caused marital turmoil. A sign of confusion is emotional distress, which manifests itself in the form of emotional divorce. As a result of this phenomenon; Behavioral, emotional and cognitive disorder has appeared as the consequences of marital turmoil, which unfortunately results in the inability to solve the problem for the couple, and after that, we will witness the dysfunction of the family. With the occurrence of dysfunction in the family, proper upbringing of children is not done and the result will be damage to the society.

  Conclusion

  It is suggested to experts in psychology and family and marriage counseling, as well as those in charge, to pay attention to the factors identified and the pattern obtained in this research in their effectiveness programs; In this way, a step can be taken to improve the marital life of couples and prevent damage to the society.

  Keywords: Marital turmoil, theme analysis, effective factors
 • masoomeh gholami, fatemeh rafiei * Pages 28-40

  The aim of the present study was to evaluate the effectiveness of solution-oriented and systemic structural-oriented couples therapy on marital relationship, sexual performance and marital satisfaction in couples of Kermanshah city. The method of this study was a semi-experimental pre-test-post-test type with repeated measurements. The statistical population was all the couples who referred to counseling centers in Kermanshah in 2022, after screening with Reed et al.'s (2006) marital relationship questionnaires, Rosen et al.'s sexual performance of women (2000), Rosen's men's sexual performance. and colleagues (1997) and marital satisfaction of Enrich and colleagues, 40 couples were selected purposefully and 20 couples were randomly replaced in the experimental group and 20 couples in the control group. The experimental group received eight sessions of combined solution-oriented and structural-oriented couple therapy interventions as a group, and the control group was placed on the waiting list. The results showed that solution-oriented and structural-oriented couple therapy is significant in the post-test scores of marital relationship, sexual performance, and marital satisfaction. The findings of this research potentially have important practical effects for therapists to pay attention to the combined effectiveness of solution-oriented and structural-oriented couple therapy on marital interaction, sexual performance, and marital satisfaction in couples.

  Keywords: solution-oriented couple therapy, structural-oriented system, marital relationship, sexual performance, marital satisfaction
 • khosro shakiba rad, Hooshang Jadidi *, ali taghvaei nia, Zekrollah Morovvati Pages 41-49
  Purpose

  Academic ethics plays an undeniable role in the final decisions and behaviors of learners. The aim of this research was to Prediction of Academic Ethics based on Five Personality Factors with the mediating role of Educational Engagement and Academic Flow.

  Methodology

  The research method was correlational. The study community included all high school girls' students of Sanandaj City in 2019-2020, that among them 384 students selected as samples by available sampling. Research questionnaires included: academic ethics (AEQ), five personality factors (NEO- FFI), educational engagement (EEQ), academic flow questionnaire (FSS). Data analysis was performed using path analysis statistical method and by the SPSS-24, and AMOS-22 software.

  Findings

  Finding showed that the direct effect of neuroticism, extroversion, receptiveness, agreeableness and conscientiousness and educational engagement and academic flow was significant(P<0/01). Also, the results revealed that neuroticism, extroversion, receptiveness, agreeableness and conscientiousness has an indirect effect on academic ethics through the mediation of the educational engagement and academic flow(P<0/01).

  Conclusion

  Therefore, teachers and practitioners in the field of education in educational programs can improve the academic ethics of students by improving academic engagement and academic flow.

  Keywords: Academic Ethics, Academic Engagement, Academic Flow, Personality Factors
 • Hamed Deilam Salehi, MohammadJavad Asghari Ebrahimabad, Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf Pages 50-58
  Purpose

  Human emotions and feelings play a significant role in mental health. In this regard, emotional maturity is a skill that manages emotions in response to environmental demands. The present study aimed to predict emotional maturity based on early maladaptive schemas mediated by empathy in college students.

  Methodology

  The research method was descriptive and correlational. The study population consists of Ferdowsi University students enrolled in the academic year 2022-2023. Among them, 353 individuals were selected through convenience sampling. Singh and Bhargava Emotional Maturity Scale (1990), Young Schema Questionnaire (1998), and Mehrabian and Epstein Balanced Emotional Empathy Scale (1972) were used for data collection. Structural equation modeling was employed to examine the mediating role of variable.

  Findings

  The Pearson correlation coefficient indicated a significant negative correlation between early maladaptive schemas and emotional maturity and empathy. Additionally, emotional maturity had a significant positive correlation with empathy. The results of the structural equation model revealed that the relationship between early maladaptive schemas and emotional maturity is directly established and empathy cannot mediate this relationship.

  Conclusion

  Given the results of this study, the impact of early maladaptive schemas on emotional maturity can be of increased concern.

  Keywords: Emotional maturity, Early maladaptive schemas, Empathy
 • Maryam Beheshti, Hossein Ebrahimi moghadam *, Nasrin Bagheri Pages 59-70
  Introduction

  The aim of this research was to compare the effectiveness of problem-solving skills training with self-talk training on mental health and rejection sensitivity in individuals dependent on substance abuse.

  Method

  The current study employed a quasi-experimental design with pre-test, post-test, and follow-up assessments, using a control group. Among all 470 individuals seeking treatment for opioid use disorder at Nasim Rahaii Treatment Center in 2022, 60 participants were conveniently selected and randomly assigned to three groups of 20 individuals. The research instruments included the standard Mental Health Questionnaire (Keyes, 2002) and the Rejection Sensitivity Questionnaire (Feldman, 1996). The first experimental group received 8 sessions of problem-solving skills training, the second experimental group received 10 sessions of self-talk training, and the control group did not receive any intervention. Data were analyzed using repeated measures analysis of variance.

  Results

  The findings indicated that both training methods had a significant effect on reducing rejection sensitivity and improving mental health in individuals with opioid use disorder. Additionally, the follow-up analysis using Bonferroni test showed that problem-solving skills training was more effective than self-talk training in reducing rejection sensitivity. However, no significant difference was observed between the two methods in terms of their impact on mental health.

  Conclusion

  Consequently, addiction specialists and therapists can incorporate these training approaches alongside pharmacotherapy and other conventional methods to enhance psychological functioning and prevent relapse in individuals with substance dependence.

  Keywords: problem-solving, self-talk, mental health, rejectionsensitivity