فهرست مطالب

پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) - سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 50، بهار و تابستان 1402)

مجله پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا)
سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 50، بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فاطمه داوری دولت آبادی، محسن محمدی فشارکی*، محمدحسین حیدری صفحات 1-23

  بیان مسئله: 

  در آثار مولوی تاثیرگذاری بر مخاطب بسیار مهم است، ازجمله دلایل این ادعا، علاوه بر اشاره های مستقیم وی به رعایت مقتضای حال مخاطب، وجود پرسش های زیاد در مثنوی معنوی است که سبب ایجاد تفکر در مخاطب می شود.

  روش

  در پژوهش حاضر به استخراج کارکردهای تربیتی پرسش های همگرا از دفتر اول مثنوی مولوی پرداخته می شود. برای این منظور با جمع آوری و دسته بندی پرسش های همگرا از دفتر اول مثنوی، پرسش های همگرای تربیتی دسته بندی، و کارکردهای تربیتی این پرسش ها، براساس برانگیزانندگی، استنتاج خواهد شد. در این کار ضمن استفاده از شیوه کتابخانه ای در جمع آوری داده ها و انتخاب نمونه هدفمند و همگون، برای تحلیل داده ها درگزارش نهایی، از تحلیل محتوای کیفی استفاده می شود که به سبب دقیق تربودن شیوه رفت و برگشتی دارد.

  نتایج و یافته ها

  حاصل این پژوهش قرارگرفتن پرسش های هم گرای تربیتی دفتر نخست مثنوی در کارکردهایی مانند ایجاد یادآوری، پذیرش ناتوانی، توجه و تمرکزدهی بر یک موضوع، نمایاندن غفلت و نادانی، غفلت زدایانه، بیان پشیمانی و تلاش برای جبران و خواهش از خدا بوده است. مدرسان می توانند در امر تربیت از پرسش در کارکردهایی که از مثنوی مولوی استخراج شد، برای برانگیزانندگی، خلاقیت و رشد فکری و منطقی دانش آموزان و دانشجویان استفاده کنند.

  کلیدواژگان: مولوی، پرسش هم گرا، پرسش تربیتی، کارکرد تربیتی، مثنوی معنوی
 • حامد کاشانی مفرد، محمد راستگوفر*، فاطمه سادات طاهری صفحات 25-44

  بیان مسئله:

  «کشف المحجوب»رساله ای است فارسی از ابویعقوب اسحاق بن احمد سجستانی که موضوع آن حکمت در مذاق اسماعیلیان است .سوالات و مبهماتی از این دست که آیا این کتاب به زبان عربی نگاشته شده یا فارسی و در صورت ترجمه بودن ،مترجم آن ناصرخسرو است یا دیگری و آیا در فرایند ترجمه اصل عربی آن دستخوش حذف شده یا نه،از دیرباز معرکه آراء و نظریات پژوهشگرانی چند بوده است.

  روش

  این جستار با روش تحلیلی - آماری و با تکیه بر سنجش آثار بازمانده از سجستانی و ناصرخسرو و بر اساس مولفه های سبک شناختی، انجام گرفته است.

  یافته ها و نتایج

  در این پژوهش اثبات کرده ایم که سجستانی رساله کشف المحجوب را به زبان عربی نگاشته و بعدها به خامه یکی از همکیشان او به فارسی گزارش شده، شیوه ترجمه و ساختار و سبک نوشتار کتاب نشان می دهد که زمان ترجمه نباید از قرن چهارم و ابتدای قرن پنجم فراتر برود. دیگر آنکه کتاب در فرایند ترجمه دستخوش کاستی و تحریف نشده است و مهمتر از همه اثبات کردیم که خلاف نظر پاره ای از محققان نامدار غربی و شرقی مترجم این رساله ناصرخسرو قبادیانی نیست.

  کلیدواژگان: سجستانی، کشف المحجوب، ترجمه، ناصرخسرو
 • هومان شاکری، عبدالعلی اویسی کهخا*، عباسعلی آهنگر صفحات 45-68

  بیان مسئله: 

  رابطه زبان با ذهن و اینکه زبان انعکاس دهنده ذهن است، از موضوعات مهم مطالعات زبان شناسی شناختی است؛ «استعاره مفهومی» که خود از نتایج دانش زبان شناسی شناختی است، به این موضوع می پردازد. این نوع استعاره در زندگی روزمره مردم، جاری است و به کمک آن، مفاهیم انتزاعی، عینی و ملموس می شود. در استعاره مفهومی، حوزه مفهومی مقصد که انتزاعی و مجرد است با کمک تجربیات روزمره و به تاثیر از فرهنگ در حوزه مبدا به صورت عینی تبیبن می شود. «استعاره جهتی» که یکی از گونه های استعاره مفهومی است، با استفاده از جهت های مکانی (بالا، پایین، درون، برون، پیش، پس، سطح، عمق و...) بعضی از مفاهیم انتزاعی را مکانمند و فهم پذیرتر می کند. تجربیات عرفانی، اغلب مسائل انتزاعی است و عارف با کمک زبان، آن را برای مخاطبان خود درک پذیرتر می کند.

  روش

  در این پژوهش، استعاره های مفهومی مثنوی معنوی با تکیه بر استعاره های جهتی، با تمرکز بر دفتر اول مثنوی معنوی بررسی و تحلیل می شود.

  یافته ها و نتایج

  مولانا در دفتر اول مثنوی با کمک گرفتن از جهت های مکانی، برخی از مفاهیم انتزاعی را به صورت عینی مفهوم سازی کرده است؛ ازجمله اینکه مقام معنوی در جایگاه بالا قرار دارد و اینکه تاثیر موسیقی، سخنان اولیا و تاثیرپذیری از این سخنان باعث رشد و حرکت رو به سمت بالا (تعالی) می شود و نیز شادی و آزادی، حرکتی به سمت بالا دارد؛ بنابراین مسائل مثبت و ایدئال، جهتی رو به بالا دارند. غرور و سرمستی از مسائل منفی است که آنها نیز به بالا گرایش دارند. درمقابل، ناشکری، خواری و حقارت که مسائل منفی است، به جهت پایین گرایش دارند. تواضع و فروتنی که از ویژگی های مثبت اخلاقی است، برخلاف ویژگی های استعاره مفهومی، به سمت پایین می روند. درون، بیرون، پس، پیش، عمق و سطح نیز از جهت های مکانی است که دردفتر اول مثنوی به صورت استعاره مفهومی به کار رفته است و در این مقاله بررسی، دسته بندی و تحلیل می شود.

  کلیدواژگان: زبانشناسی شناختی، استعاره مفهومی، استعاره جهتی، عرفان، دفتر اول مثنوی مولانا
 • مراد اسماعیلی* صفحات 69-84

  بیان مسئله:

   یکی از مفاهیمی که از گذشته های دور تا اکنون ذهن اندیشمندان حوزه های مختلف علوم انسانی را به خود مشغول کرده است، معنا و هدف زندگی و راه های دستیابی به آن است. عارفان مسلمان ازجمله این اندیشمندان هستند که اگرچه به صورت مستقیم به بحث درباره معنای زندگی و مولفه های آن نپرداخته اند، با بررسی سخنان و اندیشه های آنان به روشنی مشخص می شود که یکی از دغدغه های اصلی آنها، تبیین معنا و هدف زندگی و راه های رسیدن به آن است.

  روش

  این مقاله با بهره گیری از نظریه معنادرمانی ویکتور فرانکل، به بررسی معنای زندگی و راه های دستیابی به آن از منظر رابعه عدویه، برجسته ترین عارف زن در تاریخ اسلام، می پردازد و درپی یافتن پاسخی برای درک معنای زندگی و مولفه های زمینه ساز معنا در اندیشه و باور این عارف بزرگ است.

  نتایج و یافته ها

  براساس یافته های این پژوهش، رابعه نگاهی خاص به زندگی، معنا و هدف آن دارد و درپی دستیابی به معنای غایی است که از نظر او وصال به حق است. او برای رسیدن به این مقصود، اعمالی را انجام می دهد که با نظر فرانکل و ارزش های مطرح شده او هماهنگی و تناسب دارد؛ تحمل رنج ها و سختی هایی که از دوران کودکی برایش اتفاق می افتد، محبت و عشق به خداوند، نگاه متفاوت به رابطه انسان با خدا و ارائه شکلی نو از ارتباط انسان با خدا ازجمله این اعمال هستند. البته تفاوت هایی نیز در موضوع چیستی هدف غایی در این دو دیدگاه وجود دارد؛ برخلاف رابعه که هدف نهایی و غایی زندگی را تقرب الهی و وصال خداوند می داند، فرانکل داشتن هدف در زندگی را برای بهتر زیستن در این دنیا و رهایی از اضطراب و پوچی توصیه می کند.

  کلیدواژگان: رابعه عدویه، ویکتور فرانکل، معنادرمانی، اراده معطوف به معنا، عرفان
 • زینب اکبری، ارسلان گلفام* صفحات 85-102

  هنگام تولید یا فهم عبارت های زبانی، در فرآیندهای کاملا پیچیده و ظریف ساخت مفهومی درگیر می شویم که از منابع فراوان و گوناگونی برداشت می کنند. ازجمله این منابع «معانی واژگانی» است. از نخستین ادوار تکوین تصوف اسلامی، خلق معانی بدیع و نامتعارف و بازی های زبان شناختی با واژگان در گستره وسیعی از زبان عارفان به چشم می خورد. همجواری بافتی معنای متعارف واژه درمقابل معنای خلاقانه و بدیع، به چندصدایی معنایی منجر می شود و هدف عارف از این همجواری، شکستن عرف و عادت های زبانی به عنوان محور جمال شناسی در بلاغت صوفیه و در نتیجه عادت ستیزی در نگریستن به واقعیت زبانی و فرازبانی است. پژوهش حاضر می کوشد با توجه به مبانی نظری و روش شناختی نظریه حوزه های لانگاکر، سازوکارهای معناسازی عارفان را از رهگذر «ابهام معنایی واژگانی» بررسی کند. براساس نتایج پژوهش، برخورد خلاقانه عارفان با دو پدیده «چندمعنایی» و «هم آوا-هم نویسگی»، ضمن فراهم آوردن بستر مناسبی برای معنی آفرینی و گفتمان سازی با تغییر حوزه های معنایی واژگان در فرآیندی ساخت شکن و آشنایی زدا به شاعرانگی و ارزش زیبایی شناختی زبان عرفان افزوده است.

  کلیدواژگان: زبان عرفان، نظریه حوزه های معنایی لانگاکر، کاربست خلاقانه واژگان، ابهام معنایی واژگانی
 • معصومه محسنی اژیه، محمدرضا عابدی*، فاطمه جوادزاده شهشهانی، مصطفی خانزاده صفحات 103-121

  بیان مسئله: 

  معنویت در سال های اخیر از سازه های مثبت در سلامت روان است. بر همین اساس پژوهش حاضر، مطالعه ای بین رشته ای برای طراحی الگویی از مشاوره معنوی براساس مثنوی معنوی با موضوع عشق است. مثنوی یکی از مهم ترین منابع معنویت در جهان براساس عرفان اسلامی است. مولانا از بزرگ ترین عارفان اسلامی است که عشق را به ژرف ترین و گسترده ترین شکل، تعریف و کاربردی کرده است.

  روش

  این تحقیق به روش کیفی تحلیل محتوا براساس مقوله های مستخرج از مثنوی معنوی مولوی و مقالات مرتبط با معنویت انجام شده است. کلیدواژه عرفان اسلامی و مثنوی، یعنی «عشق» استخراج (542 بیت از شش دفتر مثنوی) و در جدولی کدگذاری و مقوله بندی شد.

  یافته ها و نتایج

  از 558 مقوله مرکزی، 67 دسته از مفاهیم مشترک بود که در سه مرحله «بیداری معنوی»، «بلوغ معنوی» (عشق) و «نمود معنوی» (ویژگی های عشق) و زیرمجموعه های مرتبط دسته بندی، و سرانجام، الگوی معنوی طراحی شد. این الگو به دلیل هماهنگی با رویکردهای فرانوین روان شناسی و انطباق بر فرهنگ و متون عرفانی می تواند نقش مهمی در رشد و تعالی انسان امروزی داشته باشد. از این الگو، دوازده جلسه درمانی به منظور بسته مشاوره معنوی نیز استخراج شد.

  کلیدواژگان: مشاوره معنوی، مثنوی معنوی، مولوی، معنویت، عشق
 • محمود ندیمی هرندی* صفحات 104-114

  بیان مسئله: 

  صد میدان یکی از قدیم ترین آثار عرفانی به زبان فارسی است که حاصل مجالس خواجه عبدالله انصاری در محرم 448ق بوده است. میدان بیست ویکم از صد میدان درباره توکل است و در آن آمده است: «توکل قنطره یقین است و عماد ایمان و محل اخلاص». این سخن در کتاب های دیگر مانند تفسیر کشف الاسرار، انس التائبین و حدیقه الحقیقه نیز نقل شده است؛ اما در دست نوشت ها و چاپ های این متون، ترکیب «محل اخلاص» به چهار گونه دیگر نیز آمده است: «محک اخلاص»، «مخ اخلاص»، «میخ اخلاص» و «محض اخلاص». هرکدام از مصححان این متون به گونه ای این ترکیب را پذیرفته و چاپ کرده اند: سرژ دو بورکوی و علی اصغر حکمت: «محل اخلاص»؛ محمدسرور مولایی: «محک اخلاص»؛ علی فاضل: «مخ اخلاص»؛ محمدعلی موحد و نیز حسن نصیری جامی: «میخ اخلاص». از میان این پنج ضبط، کدام یک درست است؟ این پژوهش به بررسی این عبارت از صد میدان در دو چاپ اصلی آن پرداخته است.

  روش

  این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با شناسایی منابع گوناگونی که عبارت پیش گفته در آن آمده، در تلاش است تا با استناد به دلایل متعدد نسخه شناسی، زبانی و بلاغی، ضبط صحیح ترکیب یاد شده را مورد بررسی قرار دهد.

  یافته ها و نتایج

  از میان ضبط های پنجگانه مذکور، ضبط برتر و صحیح «محل اخلاص» است. همچنین پژوهش حاضر بر اهمیت یافتن منابع و مآخذ مولف در متونی که نسخه های خطی معتبر ندارند و اهمیت شناخت منابع جنبی در تصحیح آن متون تاکید کرده است.

  کلیدواژگان: صد میدان، کشف الاسرار، انس التائبین، حدیقه الحقیقه، تحریف، نقد و تصحیح متون
 • ابوالفضل حری* صفحات 115-133

  پوفسور آی. ای. ریچاردز از چهره های تاثیرگذار در نقد و نظریه ادبی سده بیستم است که در سخنرانی به وجوه معنایی منظومه کوتاه شکسپیر و بیان چند مصراع از منطق الطیر عطار درباره ققنوس اشاره می کند. همین اشاره مختصر، نگارنده را برآن داشت تا در این مقاله به وجوه شباهت و تمایز میان دو اثر عطار و شکسپیر در توجه به مضمون سیر و سلوک عارفانه بپردازد. شیوه اصلی پژوهش حاضر مبتنی بر تحلیل کیفی محتوای دو اثر و همچنین مضمون شناسی تطبیقی است.  شعر شکسپیر درباره مجلس عزایی است که پرندگان برای دو عاشق و معشوق یعنی قمری و ققنوس تدارک دیده اند که به تازگی درگذشته اند. عامل پیوند شعر شکسپیر به سنت عرفان فارسی، نوعی معرفت عرفانی است که از طریق کشف و شهود به دست می آید و نه از رهگذر آگاهی و استدلال منطقی. مهم ترین وجه شباهت میان دو اثر، یکی شدن سی مرغ در منظومه عطار و قمری با ققنوس در شعر شکسپیر است. مهم ترین وجه تمایز نیز این است که مرغان در منظومه عطار، سیر و سلوکی عارفانه را برای وصال با سیمرغ آغاز می کنند، اما در شعر شکسپیر، نه سیر و سلوک، بلکه عشق پاک و افلاطونی میان ققنوس و قمری در جریان است. دیگر اینکه هر دو اثر به مفهوم خرد توجه نشان می دهند: خرد از این سیر و سلوک و از این یگانگی و فناپذیری عاشق و معشوق، حیرت می کند. با این همه، مهم ترین وجه مشترک این است که هم سی مرغ و هم قمری و ققنوس برای آنکه بقا و دوام یابند، باید فنا شوند: سی مرغ، بقای خود را در سیمرغ؛ و قمری و ققنوس بقای خود را در ققنوس تازه تولدیافته می بینند. در نهایت، وحدت وجود در عرفان اسلامی با عشق افلاطونی تناظر و همسانی کلی پیدا می کند: هر دو از عالم محسوس درمی گذرند و به جهان مثالی وارد می شوند.

  کلیدواژگان: ققنوس، سیمرغ، عالم محسوس، عالم مثال، معرفت عرفانی
 • علیرضا محمدی کله سر* صفحات 135-151

  تحلیل های فرمالیستی زبان عرفان، همه از یک گونه نیستند؛ برخی در پی تحلیل زبان عرفان با رویکردی فرمال و برخی دیگر نیز در پی ارائه تلقی ای فرمالیستی از زبان عرفان اند؛ اما هدف دسته بزرگی از این پژوهش ها ارائه تبیین هایی فرمال از زبان عرفان با تکیه بر ویژگی های سنت عرفانی است. باوجود تفاوت میان این گونه ها، اغلب آنها ویژگی هایی مشترک دارند که موجب شده است نقدهایی مشترک نیز بر آنها وارد باشد. در نوشتار حاضر، ضمن گونه شناسی تحلیل های فرمال زبان عرفان، به نقدهای وارد بر این پژوهش ها نیز پرداخته شده است. مهم ترین این نقدها عبارتند از: بی توجهی به تجربه عرفانی، جایگاه نامتناسب و ناموجه تجربه و حالات عرفانی در تبیین های فرمال، تعمیم پذیرنبودن برخی نتایج و خلط زبان ادبی با زبان عرفان. به نظر می رسد الگوی تاویلی زبان عرفان بتواند ضمن ارائه تبیینی فرمال از زبان عرفان، بسیاری از این نقدها را نیز پاسخ دهد. در این الگو، تاویل، با چشم پوشی از ویژگی های مرسوم هستی شناختی و پدیدارشناختی آن، حاصل گذر از یک بافت به بافتی نو پنداشته شده است. در متون عرفانی، این ساخت تاویلی را در ساختارها و ژانرهای مختلف می توان شناسایی کرد؛ بنابراین، این الگو را ویژگی اصلی و بنیادین زبان عرفان می توان دانست که با عناصر محتوایی سنت عرفانی نیز در پیوند است؛ بی آنکه این عناصر در تبیین های زبان شناختی و فرمال زبان عرفان نقشی الزامی داشته باشند. از جمله این عناصر محتوایی می توان به فراروی و صیرورت و گذر از ظاهر به باطن اشاره کرد که نمود زبانی خود را در الگوی تاویلی می یابند.

  کلیدواژگان: زبان عرفان، تاویل، بافت معنایی، فرمالیسم، سنت عرفانی
 • سمانه طاهری، احسان رئیسی*، سید علی اصغر میرباقری فرد صفحات 153-171

  آیین دیرپای جوانمردی در ایران در ابتدا به عنوان جنبشی اجتماعی برای احقاق حق مظلومان شکل گرفت. به تدریج با افزوده شدن مبانی نظری، تعالیم و آداب و اصول اخلاقی به آن، جریان ها و گروه های مختلفی از این آیین منشعب شدند. این گروه ها در دوره های مختلف نقش مهم و بسزایی در جامعه ایفا کردند. به ویژه در دوره پس از اسلام که با تاثیرپذیری جوانمردان در ابعاد مختلف از عارفان، کنش اجتماعی آنان نیز دست خوش تغییرات مهمی شد. باوجود حضور جوانمردی به عنوان یک جریان اجتماعی موثر در تاریخ ایران؛ اما تاکنون مبانی نظری، تعاملات با دیگر گروه ها و جریان های اجتماعی و همچنین کنش های اجتماعی آنان به شکلی منسجم تبیین نشده است؛ از این رو پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تاریخی و روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای تعاملات وکنش های اجتماعی جوانمردان را تحلیل و تبیین کرده است. یافته ها نشان می دهد، هرچند ریشه های جوانمردی را باید در ایران پیش از اسلام جستجو کرد؛ اما می توان عرفان را مهم ترین آبشخور فکری جوانمردان پس از ورود اسلام به ایران و کشورهای دیگر دانست، چنانکه ایشان با عارفان، اهل حکومت و پیشه وران بیش از همه گروه های اجتماعی تعامل مستمر و پویا داشته اند. از مهم ترین کنش های گروه های جوانمردی می توان به موضوعات مبارزه با ظلم حاکمان وقت و ثروتمندان، خدمت به خلق از جمله محافظت از شهرهای مرکزی و شهرهایی که بیشتر مورد حمله بیگانگان قرار می گرفت، انفاق، ایثار و برقراری امنیت در راه های اصلی و کاروان های مسافرتی و تجاری اشاره کرد.

  کلیدواژگان: جوانمردی، عرفان، سنت اول عرفانی، سنت دوم عرفانی، گروه های جوانمردی، کنش اجتماعی
|
 • Fateme Davari Dolatabadi, Mohsen Mohammadi Fesharaki *, MohammadHosein Heidari Pages 1-23

  Rumi is a Persian poet and mystic of the seventh century AH who pays attention to the audience and the effect that his poems and writings have on the personality of the audience. Among the reasons for this claim, in addition to his direct references to the appropriate observance of the audience, is the existence of many questions in Masnavi that cause thinking in the audience’s mind. Contrary to the audience's expectation of convergent questions that focus more on the literary aspect, this study seeks to investigate other aspects of convergent questions to extract the educational functions of convergent questions from the first book of Masnavi. For this purpose, by collecting and classifying the convergent questions from the first book of Masnavi, we extracted the educational functions of the convergent questions from Masnavi based on the motivation they have in the audience. In this research, using the library research method for data collection, and sample selection for data analysis, the qualitative research method of content analysis was used in the final report. The result of this research indicates the inclusion of convergent educational questions in the first book of Masnavi with functions such as creating a reminder, accepting disability, paying attention and focusing on a subject, showing negligence, and expressing regret.

  Keywords: Rumi, Convergent question, Educational question, Educational function, Masnavi
 • Hamed Kashani Mofrad, Mohamad Rastgoofar *, Fatemesadat Taheri Pages 25-44

  Kashf al-Mahjoub is a Persian work by Abu Yaghoub Ishagh Ibn Ahmad Sajestani. Its subject is wisdom from Ismaeli’s point of view. Questions and ambiguities have long been debated such as whether this book was written in Arabic or Persian, whether it has been translated by Nasser Khosrow or someone else, and whether the Arabic version was removed during the translation process. This research was done using the analytical-statistical method based on the assessment of the surviving works of Sajestani and Naser Khosrow and stylistic components. In this research, we showed that Sajestani wrote Kashf al-Mahjub in Arabic and later it was reported to Khama, one of his co-religionists, in Persian. The style of translation and the structure and writing style of the book show that the time of translation should not exceed the fourth century and the beginning of the fifth century AH. Another issue is that the book has not suffered any shortcomings or distortions during the translation process, and most importantly, we proved that contrary to the opinion of some famous Western and Eastern researchers, the translator of this treatise is not Nasser Khosrow Qabadiani.

  Keywords: Sajestani, Kashf al-Mahjoub, Translation, Naser Khosrow
 • Human Shakeri, Abdolali Oveisi Kahkha *, Abbasali Ahangar Pages 45-68

  Statement of the problem:

   The relationship between language and the mind and the fact that language reflects the mind is one of the important subjects of cognitive linguistics studies. The conceptual metaphor which itself is one of the results of cognitive linguistics deals with this issue. In conceptual metaphor, the conceptual domain of the destination, which is abstract, is explained objectively with the help of everyday experiences and influenced by the culture in the source domain. The directional metaphor, which is one of the types of conceptual metaphors, has spatial directions (up, down, inside, out, front, back, surface, depth, etc.), and makes some abstract concepts localized and more comprehensible. Mystical experiences are often abstract issues, and the mystic makes them more understandable to his audience with the help of language.

  Materials and Methods

  In this research, the conceptual metaphors of Masnavi Manavi are investigated and analyzed by relying on directional metaphors, focusing on the first book of Masnavi Manavi.

  Findings

  In the first book of the Masnavi, Rumi conceptualized some abstract concepts objectively by taking help from spatial directions; for example, the spiritual position is in a high position and the influence of music, parents' words, and the impressionability of these words causes growth and upward movement (transcendence). In addition, happiness and freedom have an upward movement; therefore, positive and ideal issues have an upward direction, pride, and intoxication, which are negative issues with an upward direction. On the other hand, ingratitude, contempt, and humiliation, which are negative issues, tend downward. Humility, which is a positive moral characteristic, goes downwards, unlike the characteristics of conceptual metaphors. Inside, outside, after, before, depth, and surface are also spatial directions that are used as conceptual metaphors in the first book of Masnavi, which have been studied, categorized, and analyzed in this study.

  Keywords: Cognitive linguistics, Conceptual metaphor, Directional metaphor, mysticism, the First Book of Maulana's Masnavi
 • Morad Esmaeeli * Pages 69-84

  One of the concepts occupied the minds of thinkers in different fields of humanities from the past to the present is the meaning of life and the purpose and ways to achieve it. Muslim mystics are among scholars who implicitly discuss the meaning of life and its components. However, examining their words and thoughts reflects the point that one of their main concerns is to explain the meaning and purpose of life and how to achieve it. Using Victor Frankl’s theory of Logotherapy, this study examines the meaning of life and its achievements from the perspective of Rabia Adawiyah, the most prominent female mystic in the history of Islam. This study seeks an answer to understanding the meaning of life and the underlying components of meaning in the thoughts and beliefs of this great mystic. Based on the findings of this study, Rabia has a special look at life, its meaning, and purpose, and seeks to achieve the ultimate meaning, which she considers to be the right will. To achieve this, she performs acts that are in perfect harmony with Frankl’s theory and the posed values. Tolerating the sufferings and hardships that happened to her since childhood, loving God, looking differently at the relationship between man and God, and presenting a new form of relationship between man and God are among these actions. Of course, there are also differences in what the ultimate goal is in these two views. Contrary to Rabia, who considers the ultimate goal of life to be close to God and connecting with God, Frankl recommends having a goal in life to live better in this world and get rid of anxiety and emptiness.

  Keywords: Rabia Adawiyah, Victor Frankl, logotherapy, meaning-based will, mysticism
 • Zeinab Akbari, Arsalan Golfam * Pages 85-102

  When articulating or understanding linguistic expressions, we are involved in completely complex and delicate processes of conceptual construction drawn from many and diverse sources. Among these sources is ‘lexical meanings’. From the first periods of the development of Islamic Sufism, the creation of novel and unconventional meanings and linguistic games with words can be seen in a wide range of mystics’ languages. The textual juxtaposition of the conventional meaning of the word in front of the creative and original meaning leads to semantic polyphony, and the mystic’s goal of this juxtaposition is to break the customs and linguistic habits as the axis of aesthetics in Sufi rhetoric and as a result, anti-habits in looking at the linguistic and meta-linguistic reality. The current research tries to investigate the meaning-making mechanisms of mystics through ‘lexical semantic ambiguity’ according to the theoretical and methodological foundations of Langaker's domain theory. Based on the results of the research, the mystic’s creative dealing with the two phenomena of ‘polysemy’ and ‘homonymy’, while providing a suitable platform for meaning creation and discourse creation by changing the semantic fields of words in a deconstructive and defamiliarizing process, has added to the poetics and aesthetic value of the mystic language.

  Keywords: The Language of mysticism, Langacker's Theory of Semantic Domains, Creative Use of Words, Lexical Semantic Ambiguity
 • Masoumeh Mohseni Ezhiyeh, MohammadReza Abedi *, Fatemeh Javadzadeh Shahshahani, Mostafa Khanzadeh Pages 103-121
  Introduction

  In recent years, spirituality has been recognized as one of the positive structures in mental health. Based on this, the current interdisciplinary research aims to design a model of spiritual counseling based on Masnavi Manavi. Masnavi is one of the most important sources of spirituality in the world based on Islamic mysticism. Rumi is one of the greatest Islamic mystics who defined and used love in its deepest and widest form.

  Methods

  This research was conducted using the qualitative method of content analysis based on the categories extracted from Mawlawi's Masnavi and articles related to spirituality. Considering the keywords of mysticism and Masnavi, 542 verses from six Masnavi books were extracted, coded, and classified in a table.

  Findings

  Out of a total of 558 central categories, there were 67 categories of common concepts, which were categorized into three stages: Spiritual Awakening, Spiritual Maturity (love), and Spiritual Manifestation (characteristics of love) along with the related subsets. Finally, the model of spirituality was designed.

  Conclusion

  This model can play an important role in the growth and excellence of today's humans due to its harmony with the modern approaches of psychology as well as its adaptation to mystical culture and texts. From this model, twelve therapy sessions were extracted as a package of spiritual counseling.

  Keywords: Spiritual Counseling, Masnavi Manavi of Mawlawi (Rumi), spirituality, Love
 • Mahmood Nadimi Harandi * Pages 104-114

  Sad Meydan is one of the oldest mystical works in the Persian language, which was the result of Khajeh Abdollah Ansari's sermons in Muharram 448 AH. The twenty-first field (Meydan) of Sad Meydan is about ‘tavakkol’ (trust) and it is stated in it: “Trust is ghantare-ye yaghin (the bridge of certainty) and emad-e iman (the pillar of faith) and mahall-e ekhlas (the place of sincerity)”. This statement is also mentioned in other books such as Tafsir Kashf al-Asrar, Ons al-Taebin and Hadighat al-Haghighat. However, in the manuscripts and prints of these texts, the combination of ‘mahall-e ekhlas’ (The place of sincerity) is also found in four other forms: mahakk-e ekhlas (the touchstone of sincerity), mokh-e ekhlas (the brain of sincerity), mikh-e ekhlas (the peg of sincerity), mahz-e ekhlas (the absolute of sincerity). Each of the editors of these texts has accepted and printed this combination in some way.

  Keywords: Sad Meydan, Kashf al-Asrar, Ons al-Taebin, Hadighat al-Haghighat, Distortion, Correction, Critic of Texts
 • Abolfazl Horri * Pages 115-133

  Richards believes that the phoenix in Attar's poetry is a guide for the soul's return to God. The present study discusses how accurate Richard’s words about Shakespeare's poetry are. Shakespeare's poem is about a mourning gathering where birds have prepared for two lovers and their beloved, turtle-dove and the phoenix, which have recently passed away. What connects Shakespeare's poetry to the tradition of Persian mysticism is a type of mystical knowledge that comes through discovery and intuition, not through conscious awareness and logical reasoning. The most important similarity between the two works is the merging of the phoenix in Attar's poem and the turtle with the phoenix in Shakespeare's poetry. The most important difference is that in Attar's poem, the birds embark on a mystical journey to unite with the phoenix, but in Shakespeare's poetry, it is not a journey or spiritual practice, but rather pure and platonic love between the phoenix and turtle. Another point is that both works pay attention to the concept of reason: reason is amazed by this mystical journey and the unity and indescribability of the lover and the beloved. However, the most common point is that both the phoenix and turtle and the Simurgh must perish in order to achieve immortality. The turtle and the phoenix see their survival in the newly-born phoenix. In the end, the unity of existence in Islamic mysticism corresponds and resembles Platonic love: both transcend the sensory world and enter the ideal world.

  Keywords: Phoenix, Simurgh, Sensory world, Ideal world, Mystical knowledge
 • Alireza Mohammadi Kale Sar * Pages 135-151

  In the Persian language, formal analyses of the mystical language are not in one type. Some studies analyze the mystical language by a formal approach and others follow a formal attitude toward the mystical language. A great group of these studies aims to introduce an explanation of the mystical language based on the properties of the mystical tradition. Many of these studies, despite their differences, have common properties that bring up some criticisms. Introducing the various types of formal analyses of the mystical language in the Persian language in this study, we have classified different criticisms and objects. The most important of these criticisms are inattention to mystical experience, the disproportionate and unjustified position of mystical experience in formal explanations, the inextensibility of some results, and the confusion of literary language with the language of mysticism. Introducing a formal explanation of the mystical language, the exegesis model of the mystical language could respond to the above objects. Ignoring the conventional ontological and phenomenological properties in this model, exegesis is defined as passing from one context to another. Despite different genres and structures, this exegetic construct has been found in mystical texts. Therefore, this pattern can be considered as the main and fundamental feature of the mystical language, which is also connected with the content elements of the mystical tradition, without having a mandatory role in the linguistic and formal explanations of the mystical language. Transcendence, becoming, and passing from the exoteric layer to the esoteric layer are among contentual features which do not have any obligatory function in the linguistic and formal explanations of the mystical language.

  Keywords: The Mystical Language, exegesis, context of meaning, Formalism, mystical tradition
 • Samaneh Taheri, Ehsan Reisi *, Seyed AliAsghar Mirbagherifard Pages 153-171

  Jawanmardi is an established sect in Iran that was initially formed as a social action to realize the rights of the oppressed, and over time thrived in terms of theoretical fundamentals, teachings, and practices, while also divided up into various movements and associations. Such groups played a substantial role in the community during diverse epochs. Precisely in the wake of Islam, the social actions of Jawanmardan were significantly reformed in a way that some Islamic scholars consider Islamic mysticism as the major source of impact for Javanmardi groups, specifically futuwwat. Although Jawanmardi has been a serious social movement in the history of Iran, its significant dimensions, i.e. social interactions and actions, are yet to be investigated. In fact, their theoretical fundamentals, interactions with other groups, and social movements and social actions have not been fully explicated. Taking a historical method a descriptive-analytical approach, the present study analyzes social interactions and actions of Jawanmardan (adherents of Jawanmardi associations). The findings suggest that Jawanmardan were influenced by Islamic mysticism as their major intellectual source while more research reveals the implications of pre-Islam. Additionally, they preserved diligent and restless interactions with mystics, governors, and craftsmen. Jawanmardi associations mainly strived to combat oppression, serve humans regarding guardianship of cities, prodigality, altruism, maintaining safety, as well as patrolling ways and pilgrimage and commercial caravans (travelers journeying together).

  Keywords: Jawanmardi, Sufism, first mystical tradition, second mystical tradition, Jawanmardi Associations, Social Actions