فهرست مطالب

نشریه علوم و فنون مرزی
پیاپی 47 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • تعیین الگوی بهینه مکان یابی یگان های هنگ مرزی براساس شاخص های توپوگرافی و مورفولوژی (موردمطالعه هنگ مرزی مهران)
  سهراب سهراب نژاد، محمدرضا پورغلامی سروندانی* صفحات 1-30
  زمینه و هدف

  تعیین مکان بهینه جهت احداث پاسگاه های مرزی یکی از مسائل مهم در برنامه ریزی های فرماندهی مرزبانی فراجا می باشد. هر پاسگاه مرزی در مکان معین با توجه به ویژگی های جغرافیایی و نظامی احداث می گردد لذا در جانمایی این پاسگاه ها توجه به مولفه های ماموریتی و محیطی مهم است. با در نظر داشتن این موضوع، هدف از نگارش پژوهش حاضر دستیابی به الگوی بهینه مکان یابی در پاسگاه های هنگ مرزی مهران می باشد.

   روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحلیل مضمون انجام شد. قلمرو مکانی این پژوهش هنگ مرزی مهران می باشد، محدوده آماری شامل کلیه پاسگاه های هنگ مرزی بوده که نمونه گیری به صورت تمام شمارانجام گرفته است. داده های کمی به دست آمده با استفاده از آزمون های آماری (فراوانی، میانگین و شاخص پراکندگی انحراف معیار) انجام شد و برای تحلیل داده های کیفی و اولویت بندی مولفه های به دست آمده از آزمون فریدمن و نرم افزار MAXQDA استفاده شده است. 

  یافته ها

  یافته های به دست آمده نشان می دهد از دیدگاه مشارکت کنندگان 35 درصد مکان یابی واحدهای هنگ مرزی مهران بر اساس نوع ماموریت و وظایف محوله به صورت علمی و با استفاده از تجارب کارشناسان مجرب صورت گرفته است، 35 درصد نظر بازنگری در خصوص مکانیابی واحدهای مرزی را دارند و 30 درصد نیز نظری در این خصوص ندارند با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از مشارکت کنندگان معتقدند مکان یابی واحدهای هنگ مرزی مهران نیاز به بازنگری دارد لذا برای پیشگیری از هر گونه آسیب احتمالی نیاز است توجه ویژه ای از طرف مسئولین امر نسبت به این موضوع صورت پذیرد.

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده نشان داد که مکان یابی پاسگاه های هنگ های مرزی مهران از دو شاخص اصلی موفولوژی و توپوگرافی پیروی می کند که در بعد مورفولوژی جهت، قله، نوع و شکل و دره و در بعد توپوگرافی ارتفاع، پستی و بلندی و شیب زمین مورد توجه قرار گرفته است و نهایتا شاخص های مربوط برای هریک از ابعاد در الگویی ارائه شده است.

  کلیدواژگان: مکان یابی، هنگ مرزی، توپوگرافی، مورفولوژی، مهران
 • طراحی مدل پیشگیری اجتماعی از جرائم دریایی در مناطق مرزی دریایی استان هرمزگان
  محمدرضا پاک نهاد*، عبدالله لشکری میناب، عیسی سقائی نژاد صفحه 2
  زمینه و هدف

  شیوع جرائم در مناطق مرزی دریایی جنوب کشور هرساله خسارت های جبران ناپذیری را به کشور وارد می سازد. پیشگیری اجتماعی یکی از مهم ترین اقدامات پیشگیرانه ای است که از طریق آن می توان خسارات ناشی از این جرائم را کاهش داد. لذا هدف این پژوهش طراحی مدل پیشگیری اجتماعی از جرائم دریایی در مناطق مرزی دریایی استان هرمزگان می باشد.

  روش پژوهش:

   پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و ازلحاظ روش، کیفی و دارای رویکرد استقرایی می باشد. به منظور تجزیه وتحلیل داده های از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را استادان، سیاست گذاران، عوامل اجرایی، متولیان و خبرگان در حوزه پیشگیری اجتماعی تشکیل داده اند برای انتخاب نمونه، از روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند قضاوتی با رویکرد نمونه گیری گلوله برفی است. درنهایت پژوهشگر با انجام 15 مصاحبه، به اشباع نظری رسید.

  یافته ها

  در مراحل ابتدایی تحقیق حدود 143 کد اولیه از متون، مقالات و مصاحبه ها احصاء گردید که از این تعداد 44 کد گزینشی به دست آمد در مرحله بعد 10 مضمون پایه با عنوان های، خانواده، آموزش، مشارکت، فقرزدایی، حمایتی، مانع زدایی، رسانه، توانمندسازی، سیاست خارجی و سیاست داخلی شناسایی گردید و در مرحله بعد نیز چهار مضمون سازنده توسعه اجتماعی، توسعه اقتصاد، توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی شناسایی شدند

  نتایج

  عوامل شناسایی شده در مدل نهایی به چهار مضمون سازنده توسعه اجتماعی، توسعه اقتصاد، توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی تقسیم شده اند. این مضمون ها در تعامل با یکدیگر منجر به شکل گیری پیشگیری اجتماعی در این مناطق می شوند

  کلیدواژگان: مرز دریایی، پیشگیری اجتماعی، جرائم دریایی
 • رابطه بین اشراف اطلاعاتی با بازدارندگی دفاعی در مرز (مورد مطالعه منطقه مرزی جنوب شرق کشور)
  محمد اسدی فرد * صفحه 3
  زمینه و هدف

  اشراف اطلاعاتی ضامن موفقیت در امر دفاع و صیانت از امنیت مرز به شمار می رود و هر گونه بی توجهی به آن عواقب ناگواری را برای مرز و مرزنشنان در پی دارد. پژوهش حاضر به دنبال شناخت رابطه بین اشراف اطلاعاتی با بازدارندگی دفاعی در مرز با مطالعه موردی مرزهای جنوب شرق کشور انجام شد.

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بر اساس متغییرها و شاخص های تحقیق می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه خبرگان، نخبگان و کارشناسان حوزه اطلاعات شاغل در فرماندهی مرزبانی استان های جنوب شرق کشور و ستاد مرزبانی فراجا و نمونه آماری به شیوه تصادفی ساده تعداد 173 در نظر گرفته شد.
  روایی تحقیق از نوع سازه (همگرا و واگرا) بوده و پایایی ابزار نیز از طریق آلفای کرونباخ به میزان 898/0 محاسبه گردید. داده های به دست آمده با بهره گیری از نرم افزار «اس.پی.اس.اس» و پی.ال.اس، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان می دهد که متغیر مستقل پژوهش «اشراف اطلاعاتی و ابعاد آن مشتمل بر اشراف اطلاعاتی موضوعی، فردی، جغرافیایی و زمانی در سطح اطمینان بیش از 95% با متغیر وابسته یعنی بازدارندگی دفاعی دارای رابطه مثبت، افزاینده و معنادار هستند. بدین معنا که با توسعه و گسترش هر واحد در اشراف اطلاعاتی در فرماندهی مرزبانی فراجا به همان میزان شاهد افزایش توان بازدارندگی دفاعی در آن یگان خواهد شد.

  نتیجه گیری

  اشراف اطلاعاتی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موفقیت سازمان های اطلاعاتی نقش اساسی در امنیت دارد. از این رو جهت دستیابی به اشراف اطلاعاتی و تقویت بازدارندگی دفاعی ضروری است با استفاده بهینه از فرصت ها در راستای پیشگیری از هدر رفت منابع مادی و انسانی گام برداشت.

  کلیدواژگان: اشراف اطلاعاتی، بازدارندگی دفاعی، مرزهای جنوب شرقی، اطلاعات محیطی، موضوعی
 • جواد کیانی*، رضا پارسای، بهرام پورجوان، روح الله آسیایی صفحات 31-54
  زمینه و هدف

  امنیت مولفه ای کلیدی در ثبات و پیشرفت هر کشور به حساب می آید که خلاء آن در مناطق مرزی می تواند پیامدهای ناگواری در میان مرزنشینان و مرکزنشینان به همراه داشته باشد. پژوهش حاضر به دنبال شناخت چالش های امنیتی مرز ایران و عراق با مطالعه موردی شهرستان مرزی سردشت می باشد.

  روش پژوهش:

   پژوهش حاضر بلحاظ هدف کاربردی و بلحاظ ماهیت و نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع کیفی است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته با جامعه مشارکت کننده به تعداد 15 نفر از خبرگان و کارشناسان حوزه امنیت بوده که به صورت هدفمند و تمام شمار انتخاب شده اند. داده های به دست آمده با بهره گیری از تکنیک تحلیل مضمون سه سطحی مورد تجزیه و تحلیل  قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان می دهد از دیدگاه جامعه مشارکت کننده، چالش های امنیتی در محدوده مورد مطالعه از پنج مضمون فراگیر و ده مضمون سازمان دهنده به شرح تشدید شکاف مرکز-پیرامون، فعالیت گروهک های معاند، قاچاق، نیروهای فرامنطقه ای؛ و تعداد دو شاخص برای هر مولفه جمعا بیست شاخص، تشکیل شده است. 

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد ابعادی چون حضور و تردد گروهک های معاند در نوار مرزی، شکاف مرکز-پیرامون، نابرابری در برخورداری مرزنشینان از رفاه اجتماعی و پدیده قاچاق در نوار مرزی این شهرستان به ترتیب بیشترین تاثیر را بر بروز چالش های امنیتی میان ایران و عراق در شهرستان مرزی سردشت دارند. البته باید گفت که تمامی این ابعاد همراه با مولفه های و شاخص های به دست آمده در ارتباطی متقابل با هم قرار دارند و هر کدام ممکن است بر دیگری تاثیری فزاینده داشته باشد یا اینکه از آن متاثر باشد.

  کلیدواژگان: چالش های امنیتی، مرز، ایران، عراق، شهرستان سردشت
 • عبدالله خسروی، محسن محبی*، منصور پور نوری صفحات 55-79
  زمینه و هدف

  حضور آزادانه کشورها در آب های جهان و افزایش اجتناب ناپذیر پدیده دریانوردی، پیامدهایی مانند نقض قوانین ملی دولت ساحلی و انواع جرائم دریایی را به دنبال داشته است. در بیشتر موارد، شناورهای متخلف، به دستور ماموران دولت ساحلی توجهی ننموده و با سوءاستفاده از اصل آزادی دریانوردی، به سمت دریای آزاد فرار می نمایند. پژوهش حاضر بر آن است تا با مداقه در منابع حقوق بین الملل، راهکارهای لازم در زمینه چگونگی تعقیب شناوران متخلف را تحلیل و بررسی نماید.

  روش پژوهش: 

  این تحقیق که از نوع کاربردی و با ماهیت کیفی است، داده های لازم در زمینه حق دولت ساحلی راجع به تعقیب فوری کشتی های خارجی در دریا، را به روش کتابخانه ای گردآوری نموده و با روش توصیفی تحلیلی به ابعاد مختلف حقوقی این حق، پرداخته است.

  یافته ها

  یافته های به دست آمده حاکی است، اگرچه در دریای آزاد، کشتی ها تحت حاکمیت انحصاری دولت صاحب پرچم هستند، اما اگر کشتی خارجی در مناطق دریایی تحت حاکمیت دولت ساحلی مرتکب تخلفی شوند که قوانین و مقررات آن کشور را نقض کرده باشد، دولت ساحلی می تواند آن را تحت شرایطی تا خارج از دریای سرزمینی و منطقه نظارت نیز تعقیب نماید.

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده نشان داد، تعقیب فوری کشتی خارجی در آب های تحت حاکمیت دولت ساحلی و یا مناطق دریایی که دولت ساحلی در آنجا داری حقوق حاکم است، حقی است که به موجب حقوق بین الملل دریاها به دولت ساحلی، اعطاء شده است. این حق، استثنائی است بر اصل آزادی دریانوردی و اصل حاکمیت انحصاری دولت صاحب پرچم در دریای آزاد.

  کلیدواژگان: حق تعقیب فوری، دولت ساحلی، دریای آزاد، حقوق بین الملل دریاها، کنوانسیون 1982 حقوق دریاها
 • مجید عباسی، معصومه جمالی* صفحات 80-100
  زمینه و هدف

  هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش مهم است که اصلی ترین چالش ها در روابط خارجی ایران و امارات عربی متحده در دوره پسابرجام چه بوده است؟ و این چالش ها چه تاثیری بر امنیت مرزی و تمامیت ارضی ایران در حوزه خلیج فارس دارد؟

  روش پژوهش:

   پژوهش حاضر با دارا بودن رویکردی توصیفی به موضوع و با شیوه گردآوری کتابخانه ای-اسنادی اطلاعات دارای روش پژوهش کیفی می باشد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاکی از آن است که با وجود شروع مذاکرات و روابط دوستانه فی مابین ایران و کشورهای عرب منطقه خلیج فارس و تلاش در جهت ترمیم روابط میان ایران و کشورهای این منطقه، علی الخصوص امارات، مسئله جزایر سه گانه، تحریم های اقتصادی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، وقوع جنگ یمن، بحران سوریه، روابط رسمی امارات با رژیم صهیونیستی تاثیر به سزایی در ایجاد چالش در روابط دو کشور داشته به گونه ای که با وجود تلاش ایران در جهت اعتمادسازی و بهبود روابط خود با کشورهای عربی، با اقدامات تفرقه افکنانه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا این روابط به سوی واگرائی حرکت نموده است به نحوی که عوامل سیاسی-امنیتی با مطرح شدن حاکمیت بر جزایر سه گانه ایرانی (ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک) از سوی امارات و حمایت قدرت های بزرگ از جمله آمریکا از آن و حمایت اخیر روسیه از بیانیه شورای همکاری خلیج فارس در تیر 1402 که امارات را حاکم برحق این جزایر معرفی می نمود به عنوان مهم ترین چالش ها در روابط خارجی ایران و امارات در دوره پسابرجام بوده است.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته ها؛ این پژوهش به این نتیجه می رسد که عوامل سیاسی-امنیتی همواره تهدیدی جدی بر تمامیت ارضی ایران است و این عوامل زمینه ای برای بروز ناامنی و تنش مرزی نه تنها در منطقه خلیج فارس خواهد گردید بلکه باعث طرح ادعاهایی توسط سایر کشورهای این منطقه نسبت به جزایر ایرانی و سایر مناطق حساس مرزی از سوی کشورهای هم جوار با ایران نیز خواهد شد که این امر ضرورت حفظ امنیت پایدار مرزی ایران با تقویت و پرورش نیروهای کارآمد ارکانی مثل نیروهای مرزبانی ناجا در مناطق حساس مرزی ایران را به عنوان نمونه ای یادآور می گردد.

  کلیدواژگان: اختلافات مرزی، جمهوری اسلامی ایران، امارات عربی متحده، جزایر سه گانه ایرانی، امنیت پایدار مرزی
 • عبدالصمد علی آبادی* صفحات 101-127

  مرزهای جغرافیایی در گذر تاریخ همواره موجب کشمکش سیاسی، تجاوز و جنگ های زیانباری بوده و حکومت ها پیوسته مقررات سختگیرانه ای برای متجاوزین مرزی وضع کرده اند.مقوله مرزدر ادبیات جغرافیای جهان معاصربانگرش سنتی آن تغییرات محسوسی یافته و هم اکنون به عنوان نماد استقلال، اقتدار و انسجام ارکان حاکمیت و عاملی برای دفع توطئه اجانب قلمداد می شود. قانونگذار ایران در راستای اعمال سیاست های کلان تقنینی و حاکمیتی اقدام به وضع مقررات پیشگیرنده و مجتهدین روشنفکر بر مبنای فقه پویای حکومتی و سیاسی و با تکیه بر ادله فقاهتی و اجتهادی، فتاوی متقنی صادر و به موازات آن آحاد جامعه موظف به رعایت مقررات و تکالیف شرعی می باشند. بنابراین مطالعه اعتبار مرزهای جغرافیایی در فقه سیاسی معاصر به دلیل تشکیل حکومت اسلامی در پهنه ی سرزمینی کشور ایران از اهمیت مضاعفی برخوردار می باشد. این پژوهش با هدف دستیابی به نظریات علمی دانشمندان اسلامی پیرامون اعتباردهی یا بی اعتباری مرزهای جغرافیایی کنونی و اطلاع از حکم شرعی حراست از مرزها و تاکید به لزوم تغییر فرهنگ و نگرش جامعه پیرامون حدود و ثغور نظام اسلامی و در راستای دفع سلطه بیگانگان و ممانعت از ایجاد اخلال در نظم و تحقق امنیت پایداردر سطح ملی و بین المللی می باشد و به جهت تقلید بسیاری از شهروندان ایرانی از مراجع عظام تقلید، موجب مراقبت روز افزون از مرز ها خواهد شد. بعد ازبررسی پیشینه تحقیق وعدم دستیابی به پژوهش کاملی باموضوع موردبحث؛ تصمیم به انجام تحقیقی جامع دراین خصوص گرفته شد.نوع پژوهش پیش رو توصیفی و روش آن تحلیلی و برای جمع آوری داده ها ، علاوه آیات و روایات وارده، از مجموعه نظام مند اجتهادی ارائه شده در دروس خارج فقهای شیعی و سخنان دو رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی بهره گیری و برای تجزیه و تحلیل داده ها از رهیافت های مطرح شده در برخی قواعد فقهیه استفاده شده است.

  کلیدواژگان: مرزهای جغرافیایی، اعتبار، فقه سیاسی معاصر
|
 • Determining the Optimal Location Model of Border Regiment Units Based on Topographical and Morphological Indicators (Case Study: Mehran Border Regiment)
  Sohrab Sohrabnejhad, MohammadReza Pourghoulami Sarvandani * Pages 1-30
  Background and objective

  Determining the optimal location for the establishment of border posts is one of the important issues in the planning of the I.R.I. Border Guard Command. Each border post is built in a certain place according to the geographical and military characteristics, so it is important to pay attention to the mission and environmental components in the placement of these posts. Keeping this issue in mind, the purpose of writing the present research is to achieve the optimal location pattern in Mehran border regiment outposts.

  Method

  The current research was conducted with a qualitative approach and using thematic analysis method. The geographical territory of this research is Mehran border regiment, the statistical scope includes all outposts of the border regiment, which was sampled as a whole. Quantitative data were obtained using statistical tests (frequency, mean and dispersion index of standard deviation) and Friedman test and MAXQDA software were used to analyze the qualitative data and prioritize the obtained components.

  Findings

  The findings show that from the participants' point of view, 35% of the location of units of the Mehran border regiment based on the type of mission and assigned tasks was carried out in a scientific manner and using the experiences of experienced experts, 35% have a review opinion regarding the location of border units, and 30% also do not have an opinion in this regard, considering that a significant percentage of the participants believe that the location of the units of the Mehran Border Regiment needs to be reviewed, therefore, to prevent any possible damage, special attention needs to be paid to this issue by the authorities.

  Results

  The obtained results showed that the location of the outposts of the border regiments of Mehran follows the two main morphological and topographical indicators, which are the direction, peak, type and shape of the valley in the morphological dimension, and the elevation, lowland, elevation and slope of the land in the topographical dimension have been taken into considerations and finally the relevant indicators for each of the dimensions are presented in a model

  Keywords: Positioning, Border Regiment, topography, morphology, Mehran
 • Designing a model of social prevention of maritime crimes in the maritime border areas of Hormozgan province
  Mohammadreza Paknahad *, Abdolah Lashkari, Isa Sas Page 2

  The prevalence of crimes in the maritime border areas of the south of the country causes irreparable damage to the country every year. Social prevention is one of the most important preventive measures through which the damages caused by these crimes can be reduced. Therefore, the purpose of this research is to design a model of social prevention of maritime crimes in the maritime border areas of Hormozgan province.

  Method

  The current research is applied based on its purpose and qualitative in terms of method and has an inductive approach. In order to analyze the data, thematic analysis method was used. The statistical population of the research is composed of professors, policy makers, executive agents, trustees and experts in the field of social prevention. Finally, the researcher reached theoretical saturation by conducting 15 interviews.

  Findings

  In the initial stages of the research, about 143 primary codes were counted from texts, articles and interviews, of which 44 selective codes were obtained. Decentralization, media, empowerment, foreign policy and domestic policy were identified, and in the next stage, four constructive themes of social development, economic development, cultural development, and political development were identified.

  Results

  The factors identified in the final model are divided into four themes of social development, economic development, cultural development, and political developmentare divided These themes interact with each other and lead to the formation of social prevention in these areas

  Keywords: : maritime border, social prevention, Maritime Crimes
 • The relationship between intelligence elites and defense deterrence at the border (case study of the border region of the southeast of the country)
  mohMMAD asadi fard * Page 3
  Background and purpose

  Intelligence elites are considered to be the guarantors of success in the defense and protection of border security, and any kind of disregard for it leads to unfortunate consequences for the border and border people. The present research was conducted in order to know the relationship between intelligence elites and deterrence-defense in the border with a case study of the southeastern borders of the country.

  Research method

  The current research is a descriptive survey in terms of practical purpose and in terms of the nature and method of data collection. The data collection tool is a researcher-made questionnaire based on research variables and indicators. The statistical population of the current research is all the experts, elites and experts in the field of information working in the border guard command of the southeastern provinces of the country and the Faraja border guard headquarters, and the statistical sample was considered to be 173 in a simple random way. The validity of the research was of the construct type (convergent and divergent) and the reliability of the tool was calculated through Cronbach's alpha as 0.898. The obtained data were analyzed using "SPSS" and PLS software.

  Findings

  The research findings show that the independent research variable "information aristocracy and its dimensions including thematic, individual, geographical and temporal information aristocracy at a confidence level of more than 95% with the dependent variable i.e. defensive deterrence has a positive, increasing and significant relationship are. This means that with the development and expansion of each unit in the intelligence elite in the Faraja Border Guard Command, the defense deterrence power of that unit will be increased to the same extent.

  Conclusion

  Intelligence aristocracy as one of the most important success factors of intelligence organizations plays an essential role in security. Therefore, in order to achieve intelligence aristocracy and strengthen defense deterrence, it is necessary to take steps to prevent the wastage of material and human resources by optimally using opportunities.

  Keywords: information elites, deterrence-defense, Southeast borders, environmental information, topical
 • Javad Kiani *, Reza Parsay, Bahram Puorjavan, Rohollah Asiai Pages 31-54
  Background and objective

  Security is considered a key component in the stability and progress of any country, and its gap in the border areas can have unfortunate consequences among the border residents and the residents of the center. The present research seeks to understand the security challenges of the Iran-Iraq border with a case study of the border town of Sardasht.

  Method

  In terms of its objectives, the present study is of an applied research type and qualitative research. The method used is thematic analysis and the data was obtained through semi-structured interviews with 15 security experts. Data analysis was obtained with thematic analysis technique and coded by extracting dimensions, components, and indicators as well as ranking their importance.

  Findings

  The findings of the research show that from the perspective of the community participating in the research, the security challenges in the area under study consist of five dimensions and ten components, as described by the intensification of the center-periphery gap, the activity of hostile groups, smuggling, extra-regional forces and pan-Kurdism; and two indicators for each component and twenty indices in total.

  Results

  The results show that dimensions such as the presence and movement of hostile groups in the border strip, the gap between the center and the periphery, the inequality in the enjoyment of social welfare by the border dwellers and the phenomenon of smuggling in the border strip of this city, respectively, have the greatest impact on the occurrence of security tensions between Iran and Iraq in the border city of Sardasht. Of course, it should be said that all these dimensions along with the obtained components and indicators are in mutual relationship with each other and each may have an increasing effect on the other or be affected by it.

  Keywords: Security Challenges, Border, Iran, Iraq, Sardasht city
 • Abdullah Khosravi, Mohsen Mohebbi *, Mansour Pournouri Pages 55-79

  The free presence of countries in the waters of the world and the inevitable increase in the maritime phenomenon have resulted in consequences such as violation of the national laws of the coastal state and various types of maritime crimes. In most cases, the offending vessels do not pay attention to the orders of the coastal government officials and run away to the open sea by abusing the principle of freedom of navigation. The present research aims to analyze and examine the necessary solutions in the field of how to pursue the violators by studying the sources of international law. This research, which is of an applied and qualitative nature, has collected the necessary data in the field of the right of the coastal state regarding the immediate pursuit of foreign ships at sea, using a library method, and has dealt with the various legal aspects of this right with a descriptive and analytical method. The findings indicate that, although in the open seas, ships are under the exclusive jurisdiction of the flag state, if a foreign ship commits an offense in the maritime areas under the jurisdiction of the coastal state, which violates the laws and regulations of that country, the coastal state can take it under certain conditions to pursue outside the territorial sea and monitoring area. The obtained results showed that the immediate pursuit of a foreign ship in the waters under the jurisdiction of the coastal state or the sea areas where the coastal state has sovereign rights is a right granted to the coastal state according to the international law of the seas. This right is an exception to the principle of freedom of navigation and the principle of exclusive sovereignty of the flag state in the open sea.

  Keywords: Right of immediate prose- cution, coastal state, high seas, international law of the sea, 1982 Convention on the Law of the Sea
 • Majid Abbasi, Masoomeh Jamali * Pages 80-100

  The main purpose of this research is answer to this important question that what have been the main challenges in the foreign relations between Iran and the UAE in the post JCPOA period? And what effect do these challenges have on Iran's border security and territorial integrity?The findings of the research indicate that the beginning of negotiations and friendly relations between Iran and the Arab countries of the Persian Gulf region and efforts to restore relations between the countries of this region, especially the UAE, the issue of the three islands, the economic sanctions of the USA against Iran, the outbreak of the Yemen war,the Syrian crisis, the official relations of the UAE with Zionist regime have a significant effect on creating challenges in the relations between the two countries have been such that despite Iran's efforts to build trust and improve its relations with Arab countries, with the divisive actions of the Zionist regime and the USA these relations have moved towards divergence, in such a way that the political-security factors with the assertion of sovereignty over the three islands by the UAE and the support of major powers including the USA and the recent support of Russia to the statement of the Persian Gulf Cooperation Council in July 2023 that it introduced the UAE as the rightful ruler of these islands as the most important challenges in the foreign relations between Iran and the UAE in the post JCPOA period, this is considered a serious threat to the territorial integrity of Iran and will become a ground for insecurity and border tention not only in the Persian Gulf region. Which necessitates maintaining Iran's stable border security by strengthening and cultivating efficient Iranian forces such as Naja border guards in sensitive border areas of Iran mentioned as an example.

  Keywords: Border disputes, Islamic Republic of Iran, United Arab Emirates, three Iranian islands, Sustainable Border Security
 • Abdul Samad Aliabadi * Pages 101-127

  In the course of history, geographical borders have always caused political conflict, aggression and harmful wars, and governments have continuously imposed strict regulations for border trespassers. It is considered the pillars of governance and a factor to ward off the conspiracy of foreigners. In line with the application of macro-legislative and governance policies, Iran's legislators have enacted proactive regulations and intellectual mujtahids based on dynamic governmental and political jurisprudence and based on jurisprudence and ijtihad evidence, issued jurisprudential fatwas, and at the same time, society members are required to comply with regulations and duties. They are Sharia.Therefore, the study of the validity of geographical borders in contemporary political jurisprudence is of double importance due to the formation of the Islamic government in the territorial area of ​​Iran. This research aims to obtain the scientific opinions of Islamic scientists regarding the validation or discrediting of the current geographical borders and to inform about the Shari'a ruling on the protection of borders and to emphasize the need to change the culture and attitude of the society regarding the limits and loopholes of the Islamic system in order to repel the rule of foreigners and prevent Disruption of order and realization of stable security at the national and international level and in order to imitate many Iranian citizens from the noble authorities, it will cause more and more protection of the borders. After checking the background of the research and not achieving a complete research on the topic in question; It was decided to conduct a comprehensive investigation in this regard.The type of research ahead is descriptive and its method is analytical, and to collect data, in addition to the verses and narrations, the systematic collection of ijtihad presented in the courses of Shia jurisprudence and the words of two precious leaders of the Islamic Revolution is used and to analyze the data. The proposed approaches have been used in some jurisprudence rules. The result of the research shows the validity of the current geographical boundaries due to the special conditions governing the world in the current era, despite

  Keywords: Geographical boundaries, validity, contemporary political jurisprudence