فهرست مطالب

بیمارستان - سال بیست و دوم شماره 2 (تابستان 1402)

مجله بیمارستان
سال بیست و دوم شماره 2 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بهروز رحیمی، سید مهدی جلالی*، حامد نظرپور کاشانی صفحات 1-11
  مقدمه

   توزیع عادلانه جغرافیایی اقدامات نظام سلامت با هدف افزایش کیفیت و کارایی اقتصادی، یکی از اجزای مهم دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی می باشد. تبیین عوامل زمینه ای، فرآیندی و پیامدی بازاریابی سلامت در ایران از اهداف مطالعه حاضر می باشد.

  مواد و روش ها

   پژوهش حاضر به صورت کیفی انجام شد. روش نمونه گیری در این مطالعه هدفمند بود که در نهایت 51 نفر از افراد خبره در این مطالعه شرکت نمودند. داده های مطالعه نیز به روش تحلیل محتوا مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

  نتایج

   یافته های این مطالعه در بخش های شرایط علی؛ مولفه های زیربنایی؛ راهبردها؛ عوامل زمینه ای؛ عوامل مداخله گر و پیامدهای استقرار گروه بندی شدند.

  نتیجه گیری

   برخورداری از الگوی مطلوب بازاریابی سلامت امکان جذب درآمد کافی را برای عرضه کنندگان خدمات فراهم سازند تا آن ها انگیزه کافی برای ارائه خدمات باکیفیت مطلوب را داشته باشند. جذب درآمد کافی علاوه بر تضمین کیفیت خدمات برای گیرندگان خدمت رضایت آن ها را نیز از نظام سلامت به دنبال خواهد داشت و به تداوم عرضه خدمات مطلوب خواهد انجامید.

  کلیدواژگان: بازاریابی اجتماعی، نظام سلامت، مدیریت کیفیت
 • عیسی نیازی*، فاطمه چورلی صفحات 12-27
  زمینه و هدف

  در شرایط تغییر محیط خارجی به منظور تثبیت برتری رقابتی، سازمان باید به تجدید منابع با ارزش خود بپردازد. توانایی های پویا برای سازمان ها این امکان را فراهم می آورند تا بر این تغییرات مداوم تاثیرگذار باشند. در واقع، توانایی های پویا منجر به جهت گیری رفتاری پایدار سازمان در یکپارچه سازی، صورت بندی مجدد، تجدید و بازسازی منابع و قابلیت های خود و بویژه منجر به بهبود و نوسازی قابلیت های مرکزی در پاسخ به محیط متغیر برای نائل شدن به مزیت رقابتی پایدار می گردد. این مطالعه به بررسی تاثیر توانایی های پویا در همکاری سازنده و عملکرد زنجیره تامین در مراکز درمانی پرداخته است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - پیمایشی بوده و جامعه آماری تحقیق، کارکنان بیمارستان آیت الله طالقانی گنبدکاووس می باشند. همچنین پرسشنامه تحقیق از مطالعه ماندال (2022) بر گرفته شده است. جهت سنجش روایی پرسشنامه از روش همگرایی و واگرایی و برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش محاسبه آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده و مورد تایید قرار گرفته است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده گردید.

  نتایج

  نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که بین یادگیری، هماهنگی و ادغام بیمارستان و همکاری سازنده رابطه معنی داری وجود دارد ولی بین دیدگاه حساسیت و همکاری سازنده رابطه معنی داری وجود ندارد و همچنین بین همکاری سازنده و عملکرد زنجیره تامین نظام سلامت رابطه معنی داری وجود دارد و جهت گیری فن آوری رابطه بین دیدگاه حساسیت و یادگیری با همکاری سازنده را تعدیل نمی کند، اما رابطه بین دیدگاه هماهنگی و ادغام با همکاری سازنده را تعدیل می کند.

  نتیجه گیری

  بهبود همکاری مشترک در بخش های مختلف بیمارستان، کاهش ریسک خطای پزشکی، بهبود کیفیت خدمات و ارتقا جایگاه حرفه ای پرسنل از جمله پیامدهای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین پایدار بیمارستان ها بود.

  کلیدواژگان: توانایی های پویا، همکاری سازنده، زنجیره تامین، نظام سلامت
 • ابراهیم حسن زاده، حسن ابوالقاسم گرجی*، عزیز رضاپور، مانی یوسف وند صفحات 28-38
  زمینه و هدف

  بیمه تکمیلی درمان نقش کلیدی در اقتصاد سلامت و پرداخت افراد داشته که موجب افزایش سطح دسترسی به خدمات سلامت و کیفیت زندگی فرد خواهد شد. در همین راستا مطالعه حاضر با هدف بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه بیمه های تکمیلی درمان انجام شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر به صورت مرور نظام مند بود که به بررسی پژوهش های مرتبط با چالش ها و راهکارهای توسعه بیمه تکمیلی درمان در کشور های مختلف و با محدودیت زمانی مقالات چاپ شده در 5 سال اخیر در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی پرداخته است. برای هر مقاله فرم استخراج داده تکمیل و در نهایت داده ها طبقه بندی، خلاصه سازی و تحلیل گردید.

  نتایج

  با توجه به معیارهای ورود و خروج مطالعه تعداد 17 مقاله وارد تحلیل شدند. عمده چالش ها و راهکارهای توسعه بیمه های تکمیلی درمان در 7 تم اصلی که شامل؛ حق بیمه و تامین مالی، زیرساخت ها و بستری الکترونیک، بهبود بسته و ارتقا کیفیت، مخاطرات اخلاقی و انتخاب معکوس، هزینه اثربخشی و کارایی، تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و آگاهی و تبلیغات موثر بودند، استخراج و بررسی شدند.

  نتیجه گیری

  با عنایت به وجود چالش ها و موانع متعدد شناسایی شده در توسعه بیمه های تکمیلی درمان، پیشنهاد می گردد به منظور رفع چالش ها و موانع شناسایی شده، به ایجاد زیرساخت های الکترونیکی و بسترسازی لازم جهت ارتقاء و توسعه سیاست های بیمه تکمیلی درمان در ابعاد بسته خدمات، هزینه اثربخشی و کارایی پرداخت شود.

  کلیدواژگان: بیمه درمان، بیمه تکمیلی، بیمه تجاری سلامت، مرور نظام مند
 • محمدرضا زاهدی، سید مهدی حسینی سرخوش* صفحات 39-52
  زمینه و هدف

  اینترنت اشیاء در واقع به ارتباط اشیاء مختلف از طریق اینترنت و برقراری ارتباط با یکدیگر می پردازد تا تجربه ای کاراتر و هوشمند تر فراهم سازد؛ اما به دلیل نوپا بودن این فناوری در کشور، نمونه ای از استقرار کامل آن در سازمان های خدماتی از جمله بیمارستان ها مشاهده نشده یا به ندرت انجام گرفته است؛ بنابراین هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در استقرار اینترنت اشیاء و ارزیابی آمادگی استقرار این فناوری در بیمارستان میلاد تهران است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نظر روش، توصیفی-پیمایشی بوده و در دو فاز انجام شد. در فاز اول با مروری بر مطالعات قبلی، 30 عامل کلیدی موفقیت استخراج گردید. در فاز دوم و پیمایشی، 93 نفر از مدیران و کارکنان بیمارستان میلاد جامعه آماری را تشکیل داده و جمع آوری داده ها از طریق پرسش نامه محقق ساخته صورت گرفت. مقایسه وضع موجود و مطلوب عوامل موفقیت در استقرار اینترنت اشیاء و رتبه بندی آن ها به ترتیب با آزمون t و آزمون فریدمن در نرم افزار SPSS انجام شد.

  نتایج

  طبق نتایج این مطالعه، عوامل فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و منابع انسانی و به ترتیب به عنوان مهم ترین عوامل موفقیت در استقرار اینترنت اشیاء در بیمارستان شناسایی شدند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که وضع موجود بیمارستان میلاد در عوامل شناسایی شده، فاصله معناداری با وضع مطلوب برای استقرار اینترنت اشیاء دارد.

  نتیجه گیری

  استقرار موفق اینترنت اشیاء نیازمند ارتقاء سطح آمادگی هم از نظر زیرساخت های فناورانه و هم از نظر زیرساخت های سازمانی و فرهنگی است.

  کلیدواژگان: امکان سنجی، اینترنت اشیاء، فناوری اطلاعات، بیمارستان میلاد
 • حسن فتاحی*، سید محمد وزیری، مهیار سوری، محمدحسین عسکریان صفحات 53-70
  زمینه و هدف

  بخش اورژانس بیمارستان به منزله ی قلب بیمارستان می باشد و گردش منظم امور در این واحد می تواند جان انسان های بسیاری را نجات دهد. هدف از این پژوهش کاهش زمان انتظار بیماران بخش اورژانس با استفاده از تکنیک شبیه سازی می باشد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی است و به صورت مقطعی در سال 1399 در بیمارستان قائم مشهد انجام پذیرفت. در این پژوهش سعی شد تا با زمان سنجی صحیح و با استفاده از فرآیند شبیه سازی و استفاده از نرم افزار Arena، جریان فرآیند بیماران در بخش اورژانس بیمارستان قائم مشهد مقدس مدل سازی شود. به منظور ارزیابی وضعیت سیستم، شاخص هایی از جمله زمان انتظار بیماران، تعداد بیماران ترخیص شده (خروجی سیستم)، طول مدت اقامت و عملکرد مفید منابع و بهبود بخش اورژانس مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج حاصل از اجرای مدل شبیه سازی نشان داد که به ترتیب بخش های آزمایشگاه، معاینه توسط پزشک متخصص و داروخانه دارای بیشترین زمان انتظار در این بخش می باشند.

  نتیجه گیری

  برای کاهش زمان انتظار بیماران و بهبود وضعیت، مناسب ترین و به صرفه ترین راهکار، اضافه کردن یک نیروی تکنسین آزمایشگاه به بخش آزمایشگاه در شیفت]15-23[بیمارستان قائم مشهد می باشد که زمان انتظار بیماران به میزان 66 دقیقه کاهش می یابد.

  کلیدواژگان: شبیه سازی، زمان انتظار، اورژانس، نرم افزار ARENA
 • رضا پیرایش، حامد رستگارنیا*، فاطمه علیلو صفحات 71-83
  زمینه و هدف

  خلاقیت کارکنان، مولفه ای کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در سازمان های خصوصی و عمومی می باشد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی تاثیر سبک های رهبری و رفتار بازخوردی بر رشد خلاقیت کارکنان با نقش متغیر میانجی مکانیزم ارتباطی در بین کارکنان درمانگاه های دولتی است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی - پیمایشی است. جمع آوری داده ها از طریق مشاهده میدانی، توزیع پرسشنامه و مطالعات کتابخانه ای مرتبط با متغیرهای پژوهش انجام شده است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان درمانگاه های دولتی شهر زنجان می باشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد اعضای نمونه با دقت برآورد 5 درصد، از 209 نفر جامعه ی آماری، 135 نفر به صورت تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه ها بین آن ها توزیع و تکمیل شد. داده های جمع آوری شده توسط پرسشنامه با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای PLS و SPSS تجزیه وتحلیل شده است.

  نتایج

  رفتار بازخوردی با ضریب 256/0، سبک های رهبری با ضریب 543/0 و مکانیزم ارتباطی با ضریب 126/0 بر خلاقیت کارکنان و همچنین رفتار بازخوردی با ضریب 267/0 و سبک های رهبری با ضریب 348/0 بر مکانیزم ارتباطی تاثیر معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد که مکانیزم ارتباطی با ضریب 044/0 در مسیر سبک های رهبری و رشد خلاقیت کارکنان و با ضریب 034/0 در مسیر رفتار بازخوردی بر رشد خلاقیت کارکنان توانست میانجی گری و تاثیر معناداری را ایجاد نماید.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق سبک های رهبری و رفتار بازخوردی بر رشد خلاقیت کارکنان با نقش میانجی مکانیزم ارتباطی تاثیر معناداری دارد. مدیران سازمان ها بایستی از عوامل ذکر شده در جهت رشد خلاقیت کارکنان خود، استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: سبک های رهبری، رفتار بازخوردی، مکانیزم ارتباطی، خلاقیت کارکنان
 • عاطفه تشت زر، ملیکه بهشتی فر*، رضا زارع، امین نیک پور صفحات 84-97
  زمینه و هدف

  هدف این پژوهش، اعتبارسنجی مدل تکامل گرایی سازمانی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کمی با رویکرد مدل سازی ساختاری بود. جامعه آماری در این بخش از پژوهش، شامل کلیه مدیران، معاونان و کارشناسان موضوعی مورد مطالعه در بیمارستان های بوشهر می باشد که تعداد آن ها 130 نفر بود. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 100 نفر تعیین و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ساده، انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. سوالات و گویه های پرسشنامه با استفاده از ادبیات پژوهش، مبانی نظری و نتایج حاصل از مطالعه کیفی تدوین گردید که روایی صوری و محتوایی آن با نظر متخصصان تائید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 976/0 به دست آمد. داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار SMART PLS تحلیل شدند.

  نتایج

  یافته های این پژوهش نشان داد مدل ساختاری تکامل گرایی سازمانی دارای 43 زیر مولفه در شش مولفه شرایط علی، زمینه ای، واسطه ای، پدیده محوری، راهبردها و پیامدها از برازش مناسبی برخوردار است و تمامی متغیرهای به دست آمده می توانند در طراحی مدل نهایی مورد توجه باشند. نتایج حاکی از آن بود که شرایط علی، شرایط زمینه ای، عوامل مداخله گر و پیامدها در مدل تکامل گرایی سازمانی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معنادار شدند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد مدل تکامل گرایی سازمانی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دارای اعتبار است.

  کلیدواژگان: اعتبارسنجی، تکامل گرایی سازمانی، بیمارستان
 • جواد پورغلام سریوی، فاطمه رحمتی، مریم یعقوبی* صفحات 98-113
  مقدمه

  اینترنت اشیاء؛ اتصال شبکه ای تمام وسایل در زندگی بشر به یکدیگر است. این فن آوری اثرات مثبتی در حوزه بهداشت و درمان از جمله تشخیص و پیشگیری از بیماری ها به ویژه در زمان بحران دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر استفاده از اینترنت اشیا جهت مقابله با کووید 19 در بیمارستان ها طراحی و انجام شده است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به روش کیفی و جمع آوری داده از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته در سال 1401 انجام شد. نمونه آماری این پژوهش، شامل ده نفر از صاحب نظران در حوزه فناوری اطلاعات سلامت و اینترنت اشیا بوده که به صورت هدفمند تعیین شدند. تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوی جهت دار با نرم افزار MAXQDA نسخه 2018 انجام شد.

  نتایج

  تجزیه وتحلیل داده ها به ایجاد 124 کد منجر شد که در 32 زیر طبقه تقسیم بندی شد و در نهایت این زیر طبقات در شش طبقه بر اساس مدل اتحادیه بین المللی ارتباطات دسته بندی شدند. طبقات شامل، شبکه (پنج زیر طبقه)، کاربرد (10 زیر طبقه)، تجهیزات (چهار زیر طبقه)، پشتیبانی (سه زیر طبقه)، مدیریت (شش زیر طبقه) و امنیت (چهار زیر طبقه) جای گرفتند. طبقه کاربرد بیشترین فراوانی و طبقه پشتیبانی کمترین فراوانی را داشته است.

  نتیجه گیری

  مباحث زیرساختی و قانونی جز موثرترین عوامل در به کارگیری اینترنت اشیا در حوزه بهداشت و سلامت به ویژه جهت مقابله با کووید 19 می باشد.

  کلیدواژگان: اینترنت اشیا، کووید 19، کرونا، هوش مصنوعی
|
 • Behrooz Rahimi, Seyed Mahdi Jalali*, Hamed Nazarpour Kashani Pages 1-11
  Introduction

  Equitable geographical distribution of healthcare system initiatives, aimed at increasing quality and economic efficiency, is a crucial aspect of ensuring access to healthcare services. This study seeks to elucidate the contextual, procedural, and outcome factors of health marketing in Iran, with a focus on enhancing and improving health services.

  Methods

  This research was conducted using a qualitative approach. The sampling method employed was purposive, resulting in the participation of 51 experts. The study data were analyzed using content analysis.

  Findings

  The findings of this study have been categorized into conceptual subgroups, including causal conditions, foundational components, strategies, contextual factors, intervening factors, and consequences of implementation.

  Conclusion

  Adopting an effective health marketing model can create opportunities for service providers to generate sufficient income, thereby motivating them to deliver high-quality services. Attracting ample income, in addition to ensuring service quality for recipients, will also lead to their satisfaction with the healthcare system and contribute to the continuous provision of desirable services.

  Keywords: Social Marketing, Healthcare System, Quality Management
 • Eesa Niazi*, Fatemeh Chourlie Pages 12-27
  Background and purpose

  In response to evolving external environments, organizations must renew their valuable resources to sustain competitive advantage. Dynamic capabilities empower organizations to effectively navigate these continual changes. Essentially, dynamic capabilities foster a stable behavioral orientation within organizations, facilitating integration, reformulation, renewal, and reconstruction of resources and capabilities, particularly enhancing and revitalizing core capabilities in response to dynamic environments to achieve sustainable competitive advantage. This study explores the influence of dynamic capabilities on constructive collaboration and supply chain performance within healthcare centers. Dynamic capabilities are categorized into four perspectives: sensitivity, learning, coordination, and integration. Constructive collaboration serves as a mediating variable, while technological orientation acts as a moderating variable in the model.

  Methods

  This study adopts an applied purpose and descriptive-survey method. The statistical population comprises employees at Ayatollah Taleghani Gonbadkavus Hospital. Using a questionnaire adapted from Mandal's (2022) study, the research establishes relationships between variables, categorized as descriptive-analytical. The questionnaire's validity was assessed using convergence and divergence methods, and reliability was confirmed using Cronbach's alpha and composite reliability. Data analysis employed structural equation modeling and Smart-PLS software.

  Results

  Data analysis reveals a significant relationship between the learning, coordination, and integration perspectives of the hospital and constructive collaboration. However, no significant relationship is observed between the sensitivity perspective and constructive collaboration, nor between constructive collaboration and the performance of the healthcare system's supply chain. A significant relationship exists, and technological orientation does not moderate the relationship between the sensitivity perspective and learning with constructive collaboration, but it moderates the relationship between the coordination and integration perspective with constructive collaboration.

  Conclusion

  Improvements in collaborative efforts across various hospital departments, decreased risks of medical errors, enhanced service quality, and elevated professional status of staff are among the outcomes of assessing the performance of hospitals' sustainable supply chains.

  Keywords: Dynamic Capabilities, Constructive Collaboration, Supply Chain Performance, Health System
 • Ebrahim Hasanzadeh, Hasan Aboulghasem Gorji*, Aziz Rezapour, Mani Yousef Vand Pages 28-38
  Background and purpose

  Supplementary health insurance plays a pivotal role in the health economy and individual payments, enhancing access to health services and improving individual quality of life. This study aims to explore the challenges and strategies for developing supplementary health insurance.

  Methods

  This systematic review examined research related to the challenges and strategies for the development of supplementary health insurance in various countries, focusing on articles published in the last five years in both domestic and international databases. For each article, a data extraction form was completed, and the data were subsequently classified, summarized, and analyzed.

  Results

  Seventeen articles met the study's inclusion and exclusion criteria and were analyzed. The main challenges and strategies for developing supplementary health insurance were identified across seven primary themes: premium and financing, electronic infrastructure, quality improvement, moral hazards and adverse selection, cost-effectiveness and efficiency, evidence-based decision-making, and effective awareness and advertising.

  Conclusion

  Considering the numerous identified challenges and barriers in the development of supplementary health insurance, it is recommended to focus on creating electronic infrastructures and necessary platforms to enhance and develop policies in supplementary health insurance, particularly in the dimensions of service packages, cost-effectiveness, and efficiency

  Keywords: Health Insurance, Supplementary Insurance, Commercial Health Insurance, Systematic Review
 • Mohammadreza Zahedi, Seyyed Mahdi Hosseini Sarkhosh* Pages 39-52
  Background and purpose

  The Internet of Things (IoT) essentially refers to the connectivity of various objects through the internet to facilitate a more efficient and intelligent experience. However, due to the emerging nature of this technology in Iran, instances of its full deployment in service organizations, including hospitals, are rare or infrequent. Therefore, the aim of this study is to identify the key success factors for the deployment of IoT and assess the readiness for implementing this technology in Milad Hospital, Tehran.

  Methods

  This research is a descriptive-survey study conducted in two phases. In the first phase, 30 key success factors were identified through a review of previous studies. In the second, survey phase, 93 managers and staff members of Milad Hospital formed the statistical population, and data was collected through a researcher-made questionnaire. The comparison of the current and ideal states of success factors for IoT implementation, and their ranking, were done using the t-test and Friedman test in SPSS software.

  Results

  Based on this study, factors such as information technology, organizational culture, organizational structure, and human resources were identified as the most crucial for successful IoT deployment in the hospital. Additionally, the results showed that there is a significant gap between the hospital's current state and the desired state for IoT implementation in these identified areas.

  Conclusion

  Successful implementation of IoT requires enhancement in readiness, both in terms of technological and organizational-cultural infrastructures

  Keywords: Feasibility Study, Internet of Things (IoT), Information Technology, Milad Hospital, Tehran
 • Hasan Fatahi*, Seyyed Mohammad Waziri, Mahyar Souri, Mohammad Hossein Askarian Pages 53-70
  Background and purpose

  The emergency department of a hospital is akin to its heart, where smooth operations can save many lives. This research aims to reduce patient waiting time in the emergency department using simulation techniques.

  Methods

  This descriptive-analytical study was conducted cross-sectionally in 2019 at the Qaim Hospital in Mashhad. The study focused on accurately modeling the patient flow process in the emergency department using simulation techniques and Arena software. Key performance indicators such as patient waiting time, number of discharged patients (system output), length of stay, resource efficiency, and improvements in the emergency department were evaluated.

  Results

  The simulation model's results indicated that the laboratory, specialist doctor examination, and pharmacy departments had the longest waiting times in this department, respectively.

  Conclusion

  To reduce patient waiting times and improve conditions, the most effective and cost-efficient solution is to add a laboratory technician to the laboratory department during the [15-23] shift at Qaim Hospital in Mashhad, which is projected to decrease patient waiting times by 66 minutes.

  Keywords: Simulation, Patient Waiting Time, Emergency Department, ARENA Software
 • Reza Pirayesh, Hamed Rastegarnia*, Fatemeh Alilou Pages 71-83
  Background and Objective

  Employee creativity is a key element for achieving sustainable competitive advantage in both private and public organizations. This study aims to explore the influence of leadership styles and feedback behavior on employee creativity growth, considering the mediating role of the communication mechanism among employees of public clinics in Zanjan.

  Materials and Methods

  This applied study follows a descriptive-survey approach. Data were collected through field observations, questionnaire distribution, and library research related to the study variables. The statistical population included all employees of public clinics in Zanjan. From 209 people, 135 were randomly selected as the sample based on Cochran's formula. The questionnaires were distributed and completed by these individuals. Data collected via questionnaires were analyzed using structural equation modeling with PLS and SPSS software.

  Results

  Feedback behavior (coefficient = 0.256), leadership styles (coefficient = 0.543), and the communication mechanism (coefficient = 0.126) significantly influenced employee creativity. Additionally, feedback behavior (coefficient = 0.267) and leadership styles (coefficient = 0.348) significantly impacted the communication mechanism. The results also indicated that the communication mechanism effectively mediated the relationship between leadership styles (coefficient = 0.044) and feedback behavior (coefficient = 0.034) on employee creativity growth.

  Conclusion

  The findings suggest that leadership styles and feedback behavior significantly influence employee creativity growth through the mediating role of the communication mechanism. Organizational managers should leverage these factors to enhance their employees' creativity

  Keywords: Leadership Styles, Feedback Behavior, Communication Mechanism, Employee Creativity Growth
 • Atefeh Tasht Zar, Malike Beheshtifar*, Reza Zare, Amin Nik Pour Pages 84-97
  Background and Purpose

  The purpose of this study is to validate the model of organizational evolution in hospitals affiliated with the Bushehr University of Medical Sciences.

  Materials and Methods

  This study was applied in terms of its purpose and quantitative in terms of its implementation method, employing a structural modeling approach. The statistical population in this part of the research included all managers, deputies, and experts in the field of the subject studied in Bushehr hospitals, totaling 130 individuals. A sample size of 100 was determined using Morgan's table and was selected via simple stratified random sampling. The research tool was a researcher-developed questionnaire. The questions and items of the questionnaire were compiled using research literature, theoretical foundations, and the results of a qualitative study. The face and content validity was confirmed by experts, and its reliability was obtained with a Cronbach's alpha method result of 0.976. Data were analyzed using the structural equation modeling method in SMART PLS software.

  Results

  The findings of this research demonstrated that the structural model of organizational evolution has 43 sub-components across six components: causal conditions, background, mediating, central phenomenon, strategies, and outcomes. All variables obtained can be considered in the design of the final model. In conclusion, the effectiveness of each variable was discussed and analyzed from an existential perspective. The results indicated that the causal conditions, background conditions, intervening factors, and outcomes in the model of organizational evolution in hospitals affiliated with Bushehr University of Medical Sciences were significant.

  Conclusion

  The results showed that the model of organizational evolution in hospitals affiliated with Bushehr University of Medical Sciences is valid.

  Keywords: Validation, Organizational Evolution, Hospital
 • Javad Pourgholam Sarivi, Fatemeh Rahmaty, Maryam Yaghoubi* Pages 98-113

  Introduction : The Internet of Things (IoT) enables the connectivity of all devices in our daily lives, and it has had a positive impact on healthcare, specifically in disease diagnosis and prevention, especially during times of crisis. The objective of this research is to identify the factors that influence the use of IoT in combating COVID-19 in hospitals.

  Materials and Methods

  This qualitative study was conducted in 2023, using semi-structured face-to-face and telephone interviews with ten experts in health information technology and the Internet of Things. Data analysis was conducted using directed content analysis with MAXQDA software, version 2018.

  Results

  The data analysis resulted in 124 codes, which were then divided into 32 subcategories. These subcategories were further classified into six categories according to the model of the International Telecommunication Union. The categories include Network (five subcategories), Application (ten subcategories), Equipment (four subcategories), Support (three subcategories), Management (six subcategories), and Security (four subcategories). The Application category had the highest frequency, while the Support category had the lowest.

  Conclusion

  Infrastructure and legal aspects are among the most significant factors in the implementation of the Internet of Things in healthcare, particularly in the fight against COVID-19.

  Keywords: Artificial Intelligence, Coronavirus, COVID-19, Internet Of Things