فهرست مطالب

پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی - پیاپی 53 (پاییز 1402)

نشریه پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی
پیاپی 53 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدهادی خالق زاده * صفحات 11-24

  التزام یکی از شگردهای ادبی است که به اعتقاد منتقدان هم می تواند زیبایی بیافریند و هم باعث تفنن و تصنع افراطی گردد. التزام مورد نظر در این پژوهش تکرار یک یا دو کلمه در هر بیت یا مصراع است که شاعر از آغاز تا پایان غزل، قصیده یا قطعه، خود را ملزم به ذکر آن کند. محققین پیشین نوشته اند "شتر حجره"، نام قصیده ای از کاتبی ترشیزی که در هر بیت دو کلمه مستبعد "حجره" و "شتر" را التزام کرده است و بسیاری از شعرا او را تقلید و تتبع نموده اند، اما واقعیت آن است که پیش از کاتبی نیز این نوع طبع آزمایی شاعرانه، با دو واژه ناسازگار با یکدیگر مانند "شتر" و "حجره" سابقه داشته و شعرای بسیاری تا عهد قاجار و پهلوی ذوق خود را تحت شکنجه التزام-های دشواری مانند این قرار داده اند. در پژوهش حاضر که به صورت کتابخانه ای انجام شده، این پژوهشگر با این پرسش روبرو شد که در این التزام های دشوار کدامین شعرا تتبع کرده اند و چه کلمات دیگری تا عهد قاجار و پهلوی به آن افزوده شده است؟

  کلیدواژگان: التزام، شتر، حجره، کاتبی، خواجوی کرمانی
 • مهدی خسروی، مریم محمودی *، پریسا داوری صفحات 25-42

  در پی ظهور مدرنیسم و آسیب های جدی قرن بیست و بیست و یکم به طبیعت به عنوان زیست بوم انسان ها و خطر نابودی آن، پژوهش گران حوزه ادبیات نقد بوم گرا را به عنوان دانشی نو معرفی کردند. رویکردی که به ارتباط ادبیات و هنر و طبیعت و تاثیر متقابل آن ها می پردازد تا شاید با تمرکز بر این موضوع ملاحظاتی در خصوص حفظ و حراست از زیستگاه از سوی جامعه انسانی در نظر گرفته شود. هرچند کنش و رفتار انسان با دگرگونی نظام ساختار اجتماعی و تحت تاثیر فلسفه نگاه به زندگی تغییر می کند اما آنچه سبب رابطه رفاقتی یا رقابتی با طبیعت، یگانه شدن یا تفوق بر آن می شود، ریشه هایی در روان انسان دارد که پیشینی و بسیار بنیانی تر از روساخت هاست. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، سعی بر آن بوده که ریشه آسیب به طبیعت که سبب شکل گرفتن نقد بوم گرا شده مورد بررسی قرار گیرد. مولفه هایی چون ترس از طبیعت، جاندارپنداری طبیعت، وجود و حضور نظام مادر تبار و بالاخره مدرنیته که هرکدام در برهه خاص زمانی حد و حدود و چرایی و چگونگی رابطه و رفتار را تعیین کرده اند و البته نقش و مناسبات قدرت در این تاثیر و تاثر نیز قابل توجه است.

  کلیدواژگان: آنیمیسم، اکوفوبیا، مادرتباری، نقدبوم گرا، مدرنیسم
 • معصومه خلیل نوعلی آباد، حمیدرضا فرضی*، رستم امانی صفحات 43-60

  از رویکردهای ارتباطی میان ادبیات و روانشناسی، نقد کهن الگویی آثار ادبی است که با بررسی ها می توان به لایه های معنایی نهفته در محتوای آثار راه یافت. از آثار ادبی، داستان های عامیانه با توجه به دارا بودن بن مایه های اساطیری و محتوای اخلاقی تعلیمی، اهمیت بسزایی در آشکار ساختن محتویات ناخودآگاه دارند در این مقاله، با هدف بررسی سبک شناسی عناصرکهن الگویی و تاثیر آن در فرآیند فردیت، بیست داستان عامیانه از مجموعه «فرهنگ افسانه های مردم ایران»درویشیان و خندان مهآبادی در تکرارهای سبکی عناصر مختلف کهن الگویی، انواع کهن الگو و چگونگی فرآیند فردیت به صورت توصیفی تحلیلی بررسی شده است. کهن الگوی بنیادی داستان ها، کهن الگوی سایه می باشد. در فرآیند فردیت، شخصیت ها در مقابله با سایه به کمک دیگر کهن الگوها که مهمترین آن پیر خرد می باشد به کمال فردیت می رسند و در مواردی که کهن الگوی یاریگر ندارند و سازگاری کهن الگوها متعادل نیست، قهرمان شکست خورده است.

  کلیدواژگان: یونگ، کهن الگو، داستان های عامیانه، فرآیند فردیت، بسامد سبکی
 • قهرمان شیری * صفحات 61-89

  توصیه حکومتی ها در همه دوره ها معمولا به ساده نویسی است؛ اما در نیمه دوم از دوره قاجاریه از آن جایی که هم خود شاهان نویسنده بودند و هم دخالت مستقیم در مکاتبات داشتند، در عمل به الگوی ساده نویسی تبدیل شدند. رواج فن روزنامه نگاری و تلگراف و خاطره و خطابه و سفرنامه و رسالات انتقادی و گسترش ترجمه و داستان نویسی، از پدیده های مهمی بودند که ساده نویسی را در نیمه دوم قاجاریه به یک الگوی همگانی تبدیل کردند. هم مشربی و همراهی شمار زیادی از روشنفکران و تحصیل کردگان و عالمان دینی و گروه هایی از بازاریان و توده های شهری در میدان مبارزه سیاسی و فرهنگی و قلمی، موجب نزدیک شدن افکار و زبان و بیان این گروه ها به یکدیگر و شکل گیری زبان و بیانی ساده و شفاف و تحلیلی و مستدل و عاری از جنبه های ادبی و پیچیده نثر گذشته گردید. بی گمان ارتباط با اروپا و گسترش جهان نگری و دگرگون شدن حساسیت های فکری و تاثیرپذیری از کتاب ها و روزنامه های آن ها و تن دادن به ایجاد تغییر در همه پدیده ها و سرایت آن تغییر در ادبیات و نگارش از عامل های تاثیرگذار بر سادگی نثر و شعر در این دوره می تواند باشد. در سویه دیگر نیز مجموعه ای از عوامل داخلی در این سادگی دخالت داشت که برخی از آن ها عبارت اند از: مواجه بودن با مخاطبان بی سواد و کم سواد و توسعه علوم مختلف و شتاب گیری تحولات سیاسی.

  کلیدواژگان: نثر فارسی، نثر ساده، سبک قاجار، حکومت قاجاریه
 • حسن علیزاده، رامین صادقی نژاد*، مریم محمد زاده صفحات 91-106

  در دوره مشروطیت، شاهد هجوم انبوه واژه ها و اصطلاحات فرانسوی به زبان و ادب فارسی می باشیم که در شعر شاعران دوره اول مشروطه، همانند ادیب الممالک فراهانی و حسن وحید دستگردی، بسیار فراوان تر از دیگر شاعران است. با گذار از دوره بیداری و رسیدن به دوره پهلوی اول و دوم، این واژه ها و اصطلاحات؛ دست خوش تغییرات زبانی می شوند. پرسش اصلی این نوشته که به شیوه اسنادی و به روش کتاب خانه ای درصدد پاسخ آن برآمده-ایم آن است که واژه ها و اصطلاحات فرانسوی در شعر شهریار، چه تغییراتی یافته است؟ نتیجه این بررسی نشان می دهد، بسیاری از واژه ها و اصطلاحات فرانسوی از همان آغاز ورود به زبان و فرهنگ فارسی، تثبیت و مورد پذیرش و استفاده واقع شده، بعضی کم رنگ و به حاشیه رانده شده، برخی محو و از دایره استعمال خارج گشته و بعضی با تغییرات آوایی مواجه شده و برخی به ضرورت وزن شعری دچار ترخیم و برخی برای رشته های خاصی تخصیص یافته، در موارد اندکی برخی از واژه ها به دو زبان فارسی و فرانسوی با یک صورت نوشتاری و معنایی به کار رفته اند، بعضی واژه ها و اصطلاحات از حوزه محدود خارج شده و توسع معنایی یافته و برخی از واژه ها و اصطلاحات نیز معادل فارسی تراش خورده، خوش آواتر و قابل فهم تری در شعر شهریار یافته اند.

  کلیدواژگان: تحولات زبانی، دوره مشروطه تا پهلوی دوم، زبان فرانسه، شهریار، واژه ها و اصطلاحات فرانسوی
 • رحمن مکوندی صفحات 107-125

  ژرار ژنت پیوندهای موجود میان متون ادبی را زیر واژه کلی ترامتنیت قرار می دهد. یکی از این پیوندها پیوند بیش متنی است. در پیوند بیش متنی، متن دوم برگرفته از متن نخست است تا آنجا که اگر متن نخست نباشد متن دوم نیز شکل نمی گیرد. پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است که پیوند میان «رستم نامه» و شاهنامه پیوندی بیش متنی است. با این همه به نوشته ژنت، حتی هنگامی که پیوند دو اثر بیش متنی است، خالق اثر دوم دست به ایجاد بسط، تعمیم و دگرگونی در اثر نخست می زند. نتایج پژوهش حاضر که پژوهشی توصیفی- تحلیلی است، نشان می دهد که بهار در «رستم نامه» دست به این دگرگونی زده است و از تقلید محض خودداری کرده است. در نتیجه، رستم نامه بهار اثری اصیل است که در آن دغدغه های سیاسی و فرهنگی زمانه شاعر بازتاب یافته اند.

  کلیدواژگان: شاهنامه، رستم نامه، ژنت، ترامتنیت
|
 • Mohammad Hadi Khaleq zadeh * Pages 11-24

  Adherence is one of the literary techniques that, according to critics, can create beauty as well as cause extreme fabrication. The obligation in this research is the repetition of one or two words in each verse or stanza that the poet obliges him to mention from the beginning to the end of the sonnet, ode or fragment. The previous researchers have written "Shotor- Hojreh", the name of an ode by a Katebi Torshizi who has used two possible words "Hojreh" and "Shotor" in each verse, and many poets have imitated and followed him, but the reality It is that before Katebi, this type of poetic test, with two words that are incompatible with each other, such as "Shotor" and "Hojreh", had a history, and many poets up to the era of Qajar and Pahlavi put their taste under the torture of difficult commitments like this. have given In the current research, which was conducted in a library format, this researcher faced the question of which poets followed these difficult commitments and what other words were added to it until the era of Qajar and Pahlavi?

  Keywords: Obligation, Shotor, Hojreh, Katebi, Khajoo Kermani
 • mehdi khosravi, Maryam Mahmoodi *, Parisa Davari Pages 25-42

  Following the emergence of modernism and the serious damages of the 20th and 21st century to nature as the habitat of humans and the danger of its destruction, researchers in the field of ecological criticism literature introduced it as a new science. An approach that deals with the relationship between literature, art and nature and their mutual influence, so that maybe by focusing on this issue, considerations regarding the preservation and protection of the habitat by the human society can be considered. Although human action and behavior changes with the transformation of the social structure system and under the influence of the philosophy of looking at life, but what causes a friendly or competitive relationship with nature, becoming unique or superior to it, has roots in the human psyche that are more primitive and more fundamental than superstructures. In this article, which has been done in a descriptive-analytical way, an attempt has been made to investigate the root of damage to nature, which has caused the formation of ecological criticism. Components such as fear of nature, animism of nature, the existence and presence of the maternal descent system, and finally modernity, each of which has determined the limits, limits, why and how of the relationship and behavior at a specific time, and of course the role and relations of power in this influence and impression can also be is attention.

  Keywords: Animism, echophobia, matriarchy, ecological criticism, modernism
 • masoomeh khalilno, HamidReza Farzi*, rostam amani Pages 43-60

  One of the communication approaches between literature and psychology is the archetypal criticism of literary works, which can be used to explore the layers of meaning hidden in the content of the works. From the literary works, folk tales, due to having mythological elements and educational moral content, are very important in revealing unconscious contents in this article, with the aim of examining the stylistics of archetypal elements and its influence in the process. Individuality, twenty folk tales from the collection "Culture of Legends of Iranian People" by Darvishian and Khandan Mehabadi in stylistic repetitions of various elements of archetypes, types of archetypes and how the process of individuality is analyzed descriptively and analytically. The basic archetype of stories is the archetype of shadow. In the process of individuation, the characters reach full individuality in confronting the shadow with the help of other archetypes, the most important of which is the old man, and in cases where they do not have a helpful archetype and the compatibility of the archetypes is not balanced, the hero fails. has eaten.

  Keywords: Jung, archetype, folk tales, individuality process, stylistic frequency
 • Ghahreman shiri * Pages 61-89

  The advice of governments in all periods is usually simplistic; but in the second half of the Qajar period, since both the kings themselves were writers and were directly involved in correspondence, they became a model of simplification in practice. The spread of journalism and telegraph, and memoirs and sermons and travelogues and critical essays and the spread of translation and fiction were important phenomena that made simplification a common pattern in the second half of the Qajar period. The coexistence and accompaniment of a large number of intellectuals, educated people, religious scholars and groups of bazaars and urban masses in the field of political, cultural and literary struggle, brought the thoughts and language of these groups closer to each other and formed a simple and clear language and expression. It became Analytical- Interpretive, reasoned, and devoid of the literary and complex aspects of prose. Undoubtedly, the connection with Europe and the expansion of worldview and the transformation of intellectual sensitivities and the influence of their books and newspapers and acceptance of change in all phenomena and its spread, change in literature and writing can be factors influencing the simplicity of prose and poetry in this period. On the other hand, a number of internal factors were involved in this simplicity, some of which are: facing an illiterate and illiterate audience and the development of various sciences, and accelerating political developments.

  Keywords: Persian prose, simple prose, Qajar style, Qajar rule
 • Hasan Alizadeh, ramin sadeginejad *, maryam mohammadzadeh Pages 91-106

  Throughout the Constitutional era, a great deal of French words and expressions were entered into Persian language and literary works and many examples of such items could be found in poems composed by great poets such as Adibolmamalek Farahani and Hassan Vahid Dastgerdi much more that other poets’ works during the first constitutional period. These words and expressions were changed linguistically as the awakening period was over and we entered the outstanding historical periods of First and Second Pahlavi dynasty era. The major question in the present research done using documentation and a library study method is that how French words and expressions have changed in poems composed by Shahryar? The results of the present study showed that many of French words and expressions were fixed and accepted and then utilized in Persian language and culture from the very start of its entrance into the language, some faded away and were marginalized, some were extinct and no more were in use, still others encountered phonological changed. There were also some others changed in tone due to the necessities felt in poetry weights and finally some were appropriated to certain specific fields of study. There were a few words which were used in the same written and conceptual formats both in Persian and French. Some words and expressions were delimited and developed regarding novel conceptual uses and some of words and expressions were trivially changed in Persian language and were made to sound better and more understandable in poems composed by Shahryar.

  Keywords: Linguistic changes, The Constitution Era to Second Pahlavi era, French language, Shahryar, French words, expressions
 • Rahman Makwandi * Pages 107-125

  Gérard Genet puts the links between literary texts under the general term of transtextuality. One of these links is hypertext link. In the hypertext link, the second text is derived from the first text, so that if the first text is not there, the second text will not be formed. The current research is based on the hypothesis that the link between "Rostamnameh" and Shahnameh is a more textual link. However, according to Genet's writing, even when the connection of two works is more textual, the creator of the second work attempts to expand, generalize and transform the first work. The results of the current research, which is a descriptive-analytical research, show that Bahar has made this transformation in "Rostamnameh" and has avoided pure imitation. As a result, Rostamnameh Bahar is an original work in which the political and cultural concerns of the poet's time are reflected.

  Keywords: Shahnameh, Rostamnameh, Genet, Trantext