فهرست مطالب

نشریه پژوهش های کشاورزی و محیط زیست پایدار
سال سوم شماره 4 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/11/30
 • تعداد عناوین: 9
|
 • ماشاالله دانشور*، حکمت الله غلامی صفحات 1-17

  مطالعه‏ی پیش رو با درنظر گرفتن مثالی از سیستم های اطلاعات مدیریت مزرعه (FMIS) به تحلیل عوامل پیش بینی کننده ی مختلف پذیرش از جمله تاثیر آموزش می پردازد. درخصوص بررسی این پرسش های پژوهشی، یک نظرسنجی آنلاین برنامه ی حرفه ای مدیریت مزرعه میان معلمان و دانشجویان در سرتاسر سوئیس در بهار 2021 انجام شد. در مجموع، 150 نفر شرکت کردند، که 41 نفر از آن ها معلم بودند. دانشجویان بیشتر در مورد این مسئله گزارش دادند که اگر از قبل مزرعه ای داشتند در آینده آن را مدیریت خواهند کرد یا خیر و FMIS را چطور درک کرده اند. بخش قابل توجهی از 43% از دانشجویانی که در این نظرسنجی شرکت کرده بودند بیان کردند که در طول آموزش اولیه ی کشاورزی خود نه در مورد فناوری های دیجیتال نه در مورد برنامه ی متعاقب مدیریت مزرعه چیزی فرا نگرفتند. از لحاظ FMIS، 51% از نمونه ی دانشجویان بیان کردند که هرگز چیزی در مورد FMIS در طول آموزش کشاورزی خود نشنیده بودند. درحالیکه فراگرفتن FMIS عامل پیش بینی کننده ی قابل ملاحظه ای برای پذیرش، جنسیت، سهولت استفاده ی درک شده نبود، قصد استفاده از فناوری های بیشتر در آینده پذیرش FMIS را به طور قابل ملاحظه ای پیش بینی کرد. این مقاله نتیجه گیری می کند در راستای پشتیبانی از پذیرش فناوری های دیجیتال و FMIS به طور ویژه، آموزش مدیران مزرعه ی آینده باید بر روی نحوه ی عملکرد FMIS در جهت افزایش سهولت استفاده ی درک شده ی این فناوری متمرکز شود.

  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات مدیریت مزرعه، آموزش و پرورش، آموزش، فناوری دیجیتال، پذیرش، نگرانی‏های زیست محیطی
 • پریسا شعبانی*، نفیسه دعوتی صفحات 18-26

  در این پژوهش نتایج حاصل از اثرات اسانس های مختلف را با توجه به خاصیت ضد میکروبی آن ها روی بیان ژن پاتوژن های موادغذایی غذایی اعم از باکتری ها و یک نوع کپک مورد بررسی قرار دادیم. اثر اسانس های گیاهی مختلف مانند پونه کوهی، آویشن شیرازی، میخک، سیترال، سیترون انگشتی و Baccharis.psiadioides روی باکتری های پاتوژن اشریشیاکلی، لیستریامونوسیتوژنز، کمپیلوباکترژژونی، استافیلوکوکوس اورئوس بررسی شده بود. سپس بیان ژن آن ها مورد مطالعه قرار گرفت. اثر اسانس پونه کوهی و کارواکرول را در کاهش بیان ژن های بیماریزایی در EHEC O157:H7 موثر گزارش شد. اثر ضد میکروبی اسانس میخک روی پاتوژن مشترک بین انسان و دام کمپیلوباکتر ژژونی نتایج RT-PCR و PAGE دو بعدی نشان داد که اسانس میخک بیان ژن های مرتبط با بیماریزایی را که در سنتز تاژک ها، PEB1، PEB4، لیپوپلی ساکارید(LPS) و سرین پروتئاز شرکت می کنند، مختل می کند. همچنین نشان داده شد که اسانس B. psiadioides دارای فعالیت باکتریواستاتیک بالقوه بر عملکرد و رشد سلول های لیستریا است. پاسخ های میکروارگانیسم شامل تنظیم مثبت ژن های استرس و کاهش بیان ژن های بیماریزا، مانند actA، hly و prfA بود که نشان دهنده کاهش شدت بیماریزایی و کاهش ظرفیت میکروارگانیسم برای ایجاد عفونت می باشد. در مطالعه دیگری اثر اسانس آویشن شیرازی بر بیان ژن agr استافیلوکوکوس اورئوس بررسی و نشان داده شد که اسانس آویشن شیرازی به طور قابل توجهی رونویسی agrA را مهار می کند.

  کلیدواژگان: اسانس، بیان ژن، تجزیه وتحلیل، رونوشت، پاتوژن مواد غذایی
 • اکرم سادات سروقد*، اکبر سلیمانی دوست آباد صفحات 27-40

  Ziziphora با نام عامیانه کاکوتی، یکی از جنس های خانواده Lamiaceae است که 4 گونه دارد که یکی از گونه های آن Ziziphora clinopodioides Lam با نام عامیانه کاکوتی است. مهمترین ترکیبات شناخته شده در اسانس این گونه کاکوتی که بیشتر درهنگام گلدهی کامل بدست می آید شامل: پولگون، لیمونن ،سینئول و تیمول و... می شود. درسال های اخیر عصاره ها و اسانس های گوناگون گیاهی، به عنوان نگه دارنده طبیعی در محصولات مختلف غذایی مورد استفاده قرار گرفته است. که در این بین ، اسانس های گیاهی به خاطر داشتن ترکیبات ارگانیک وخواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی برای مصرف کننده ها بیشتر مورد قبول قرار می گیرند.باتوجه به اینکه اسانس کاکوتی خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی دارد. می‏توان از آن به عنوان یک نگه دارنده طبیعی استفاده کرد که باعث کاهش جمعیت باکتری ها و افزایش زمان‏ ماندگاری مواد غذایی می شود. از این گونه ی کاکوتی به علت زیبایی و طولانی بودن مرحله گلدهی می توان در طراحی فضای سبز هم استفاده نمود. نتایج حاصل از این مقاله می تواند کمک زیادی در بالا بردن سطح آگاهی کسانی که با این گیاه دارویی سر و کار دارند داشته باشد،وهمچنین می‏تواند به عنوان اطلاعات پایه برای دانشجویان و محققان مورد استفاده قرار گیرد. و موجب غنی سازی بانک اطلاعات گیاهان مرتعی و دارویی کشور می شود.و با شناخت هر چه بیشتر ترکیبات گیاهان دارویی می توان باعث پیشرفت روز افزون کشور در صنایع دارویی ،بهداشتی و غذایی شد.

  کلیدواژگان: کاکوتی کوهی، پولگون، ضد میکروبی، خواص دارویی، آنتی اکسیدان
 • سید محمد شعاعی*، علیرضا کاظمی زاده، لیلا عراقلویی صفحات 41-45

  پلارگونیدین یک آنتوسیانین است که به میزان فراوان در گیاهان و میوه های رنگی وجود داشته و نقش آنتی اکسیدانی را در موجودات زنده ارائه می دهد. آزمایش های الکتروشیمیایی نشان می دهد که مکانیسم اکسیداسیون پلارگونیدین در مراحل متوالی مرتبط با گروه های هیدروکسی انجام می شود و اکسیداسیون وابسته به pH است. آنتی اکسیدان ها مانند پلارگونیدین یا اسید اسکوربیک (ویتامین C) واکنش های زنجیره ای را خاتمه می دهند6-2. پلارگونیدین یک ترکیب مهم با خواص دارویی بسیاری میباشد که یکی از خواص مهم آن خاصیت آنتی اکسیدانی آن میباشد که موجب کاربرد گسترده این ترکیب شده است. در این تحقیق با استفاده از شیمی محاسباتی که عموما با استفاده از اصول ریاضی و تئوری به حل مسائل شیمی میپردازد، ساختار پلارگونیدین با استفاده از نرم افزار گوسین 2003 و از طریق نظریه تابعی دانسیته DFT به روش B3LYP و سری پایه G311-6و مدل های IEFPCM و CPCM برای تعیین انرژی حلال محاسبه شدند. سپس با استفاده از روابط شیمی فیزیکی انرژی آزاد گیبس آنها بدست آمده به طور تئوری، تبدیل به پتانسیل نیم موج شد و خاصیت آنتی اکسیدانی پلارگونیدین در حلال های)اتانول، استونیتریل و استون(مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر پتانسیل نیم موج پلارگونیدین با روش های IEF-PCM و CPCM برای حلال اتانول بیشترین مقدار بدست آمد. هرچه پتانسیل نیم موج منفی تر باشد خاصیت آنتی اکسیدانی بیشترمی شود.

  کلیدواژگان: پلارگونیدین، آنتوسیانین، آنتی اکسیدانی، گوسین، پتانسیل نیم موج
 • فرشته اسدی زیدآبادی *، زهرا توان، حسن اسدی زیدآبادی صفحات 46-52

  مغز پسته به عنوان یکی از خشکبارهای محبوب جهانی با طعم و عطر منحصر به فرد خود شناخته می شود. ویژگی های حسی مغز پسته، به ویژه طعم و عطر آن، نقش بسیار مهمی در جذب مشتریان و تصمیم گیری خریداران ایفا می کند. اندازه گیری و کنترل رطوبت مغز پسته می تواند تاثیر مستقیمی بر ویژگی های حسی و ترکیبات شیمیایی آن داشته باشد. این مقاله به بررسی تاثیر رطوبت بر اکسیداسیون روغن موجود در مغز پسته می پردازد و اهمیت کنترل کیفیت در ارتقاء محصولات مغز پسته را مورد بررسی قرار می دهد. مواردی که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد: اثر رطوبت بر تغییرات ترکیبات شیمیایی مغز پسته به ویژه پراکسید روغن استخراجی. روش های اندازه گیری رطوبت مغز پسته . روش اندازه گیری یراکسید روغن موجود در مغز پسته.

  کلیدواژگان: خشکبار، اکسیداسیون، آزمونه، پراکسید
 • شادی حیدری*، پیوند حیدری، بهارک حیدری صفحات 53-65

  گل های بنفشه معطر ارزش اقتصادی زیادی در صنعت گل کاری و عطرسازی دارند. هدف از مطالعه، شناسایی مسیرهای بیوشیمیایی دخیل در سنتز رایحه گل در بنفشه معطر بود. بازیابی داده های EST از پایگاه داده دانشگاه هاروارد انجام شد. توالی های EST پس از سرهمبندی و انجام X-blast با اصطلاحات هستی شناسی ژن نگاشت و با استفاده از وب سرور PANNZER2 به سه دسته تفسیر شدند. نگاشت پروتئین ها به مسیرهای KEGG با استفاده از KAAS v2.0، 51 یونیژن را به چهار گروه متابولیسم و ده مسیر دخیل در سنتز رایحه گل تخصیص داد. نتایج، آنزیم های کلیدی مسیرهای بیوشیمیایی دخیل در سنتز رایحه گل را مشخص نمود.

  کلیدواژگان: امینو اسیدهای آروماتیک، ایزوپرنوئیدها، ترکیبات فرار برگ سبز، رایحه گل، مهندسی متابولیک
 • محمد آریان پور، منیژه عبدالله پور * صفحات 66-79
  مقدمه و هدف

  سرطان یکی از بزرگترین علل مرگ و میر در جهان است و به دلیل شیوع آن کشف داروهای جدید از اهمیت بالایی برخوردار است گیاهان یکی از بهترین منابع دارویی شناخته شده در جهان هستند. بسیاری از داروهای ضد سرطان که در استفاده بالینی موفق هستند و اثرا بخشی قابل توجهی از خود نشان داده اند از محصولات طبیعی مانند گیاهان، موجودات دریایی و میکروارگانیسم ها مشتق شده اند. بررسی حاضر بر اهمیت گیاهان دارویی ضد سرطانی و کشف متابولیت های جدید از این گیاهان تاکید می کند. مواد

  روش

  این مطالعه از نوع مروری و مربوط به گیاهان دارویی با اثرات ضد سرطانی و متابولیت های موثر در درمان سرطان است. مقالات با جستجو در پایگاه داده ،ScienceDirect, google scholar ،PubMed با کلید واژه های سرطان و گیاهان دارویی مورد بررسی قرار گرفته است.

  یافته ها

  گیاهانی مانند پروانش، سرخدار، زرد چوبه ، اسفند رومی و سیر نمونه هایی از گیاهانی هستند که دارای مواد ضد سرطانی هستند ، ترکیبات گیاهی مانند فلاونویید ها، آلکالویید ها و آنتی اکسیدان ها در درمان سرطان تاثیرات بسزایی دارند. از این مواد گیاهی عصاره ها ودارو های مختلفی مانند تاکسول ، وین کریستین و وین بلاستین به دست می آید که امروزه در بازار جهانی ارزش زیادی دارند. بنابراین ترکیبات طبیعی به دلیل توایی ضد سرطانی و کارآمد بودن در برابر سرطان بسیار مطلوب هستند.

  نتیجه گیری

  درمان های طبیعی مانند استفاده از ترکیبات گیاهی در درمان سرطان می تواند عوارض جانبی نامطلوب و سمی را کاهش دهد. با این حال گیاهانی وجود دارند که فعالیت ضد سرطانی بسار امیدوارکننده ای نشان داده اند اما ترکیب اصلی فعالیت ضد سرطانی آن ها هنوز ارزیابی نشده است.

  کلیدواژگان: گیاهان دارویی، سرطان، ترکیبات طبیعی، دارو های ضد سرطان، تاکسول
 • سامره نوری* صفحات 80-90

  این مقاله مروری بر اساس مقالات معتبر منتشر شده از سال 1998 تا 2022 در زمینه اثرنانوذرات بر درمان زخم های سوختگی تنظیم شده است. برای این منظور، جستجو در پایگاه های داده Science direct، PubMed و Google scholarانجام پذیرفت. در این مقاله، چالش های ترمیم زخم و مدیریت آن و کاربرد نانوذرات خودسازمان شونده زیست سازگار در حل این چالش ها ارائه شده است. نانوذرات فلزی مانند نانوذرات نقره، مس و اکسید روی به دلیل مزایایی مانند سنتز آسان با شکل ها و اندازه های مشخص، عملکرد آسان سطح، افزایش زیست سازگاری و خواص فیزیکوشیمیایی برتر، به طور گسترده در درمان عفونت های زخم سوختگی استفاده می شوند. نانوذرات پپتیدی اهمیت زیادی در دارورسانی هدفمند دارند. نانوذرات پلیمری دارای مزیت هایی از جمله سهولت ساخت، هزینه ارزان و قابلیت استفاده در انواع مواد پانسمان زخم دارند. نانوکمپلکس های لیپوزومی به عنوان جایگزین پوست و نانوذرات لیپیدی به عنوان حامل های کارآمد دارو برای درمان زخم های سوختگی استفاده شده اند.

  کلیدواژگان: نانوذرات، زخم سوختگی، عفونت، حامل دارو
 • مریم شریعت زاده*، مسعود بیژنی، فرزانه بهادری صفحات 91-102

  در حال حاضر با پیوستن کشورهای در حال توسعه به بازارهای جهانی، تولیدکنندگان در این کشورها با افزایش فشار رقابتی مواجه شده اند. بررسی ها نشان می دهدکه بهترین راه برای تولید محصولات با کیفیت، حرکت به سمت فعالیت های مهارتی است. از آنجایی که در دهکده جهانی امروز امکان حضور محصولات تولید شده از گیاهان دارویی در سطح وسیع وجود دارد، به منظور حفظ بقا و حضور مستمر در بازارهای پویای بین المللی، چاره ای جز بکارگیری روش های نوین تولید و ارتقا در فرایند تولید وجود ندارد. بررسی چالش ها و موانع صادرات پایدار نقش ارزنده ای در درک به کارگیری موثر روش های ارتقا کیفیت و تسهیل حضور در بازارهای جهانی ایفا می کند. هدف اصلی از مقاله حاضر، بررسی عوامل موثر در موفقیت و یا شکست توسعه صادرات باریجه در بازارهای جهانی است. این مقاله با بررسی چالش های موجود در زنجیره ارزش باریجه از مرحله کشت تا فروش در بازارهای جهانی، به بررسی راهکارهای ممکن برای ارتقای کیفیت و توسعه صادرات باریجه می پردازد. ایران به عنوان سرزمینی با اقلیم های متنوع، از نظر تنوع گیاهی در جهان در رتبه اول قرار دارد. بر اساس آمارهای موجود، تعداد گیاهان دارویی ایران بیش از 4500 نوع است. علیرغم وجود تنوع بالای گیاهان دارویی در ایران، به جز زعفران، سایر گیاهان دارویی به عنوان منبع مهم درآمد زایی و ارزآوری در کشور به شمار نمی روند. گیاهان دارویی ایران از زمان های باستانی در طب سنتی و درمان بیماری ها مورد استفاده قرار گرفته اند. بعضی از معروف ترین گیاهان دارویی ایران عبارتند از زعفران، گل گاوزبان، گل گلاب، شاهتره، گل محمدی، آویشن، بادرنجبویه، نعناع فلفلی، گل سرخ، باریجه و... . همچنین بسیاری از گیاهان دارویی ایران در سایر کشورها نیز مورد استفاده قرار می گیرند و به عنوان مواد اولیه در تولید داروها، عصاره ها و عطرها، استفاده می شوند. با توجه به این مهم، همه گیاهان دارویی ایران پتانسیل تبدیل به یکی از مهمترین منابع درآمدزایی کشور را دارند، شناسایی و حل چالش های موجود در زنجیره ارزش گیاهان دارویی می تواند به توسعه و رشد این صنعت کمک کند و در نتیجه به ارتقای وضعیت اقتصادی کشور منجر شود. همچنین، با بررسی چالش های موجود در تولید و صادرات پایدار باریجه، می توان به بهبود کیفیت و ایمنی این محصول دارویی و همچنین به حفظ محیط زیست کمک کرد.

  کلیدواژگان: توسعه صادرات، توسعه پایدار، زنجیره ارزش، باریجه، ارزش افزوده گیاهان دارویی، حفظ محیط زیست