فهرست مطالب

فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
سال پنجاه و چهارم شماره 4 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فاطمه رزاقی* صفحات 739-759
  این پژوهش با هدف کلی طراحی الگوی بهینه ترویج و توسعه استاندارد GAP در مزارع برنج استان مازندران انجام شد. پژوهش به صورت کیفی صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل محتوای کیفی از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختارمند با استخراج کدها، مفاهیم و طبقه بندی مقوله ها، طی فرایندی سه مرحله ای کدگذاری باز، کدگذاری محوری وکدگذاری انتخابی از طریق نرم افزار مکس کیودا انجام شد. جامعه آماری پژوهش 18 نفر از کارشناسان و متخصصان سازمان جهاد کشاورزی و تعاونی های شالیکاران استان مازندران و هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل مصاحبه های نیمه ساختارمند از طریق فن تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی انجام شد. مصاحبه ها خط به خط مورد مطالعه قرار گرفت. تحلیل محتوای روند مفهوم سازی برای تبیین مدل صورت گرفت. در مرحله نخست کدگذاری، 56کد مفهومی از میان 250 کد اولیه شناسایی شد که پس از پالایش و ادغام، کدها در 19 مقوله فرعی طبقه بندی شدند و به مدل پارادایمی تببین الگوی ترویج و توسعه استاندارد  GAP در مزارع برنج استان مازندران منتهی شد. الگوی بدست آمده شرایط علی (سیستم بهره برداری و روانشناختی رفتار و پیشران های موثر)، راهبردها (سیستم گواهی های گروهی، توسعه برنامه های GAP دولتی و توسعه استاندارد GAP خصوصی)، شرایط مداخله گر (گزیدارهای پشتیبان و تسهیل کننده، گزیدارهای انگیزاننده و محرک، گزیدارهای محدودکننده و بازدارنده)، شرایط زمینه ای (الزامات قانونی و نهادی و سیاسی و قابلیت های فناورانه و نوآورانه) و پیامدها (توسعه پایدار زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی) را برای ترویج و توسعه استاندارد GAP در استان مازندران نشان می دهد.
  کلیدواژگان: کشاورزی پایدار، محصول سالم، استانداردGAP، محصول گواهی شده، مزارع برنج، نظریه داده بنیان
 • جابر پاریاب، عنایت عباسی*، حسن صدیقی، شهلا چوبچیان، همایون حسین زاده صحافی صفحات 761-788

  گردشگری شیلات سبکی نسبتا جدید از گردشگری در بسیاری از کشور ها است که با ادغام دو بخش گردشگری و شیلات توانسته است منافع بسیاری را برای هر دو بخش به ارمغان بیاورد. گردشگری شیلات می تواند شرایط را برای دید مشترک بین گردشگران و مردم محلی ایجاد کند. برای ایجاد و توسعه گردشگری شیلات، مشارکت جامعه محلی و از جمله جامعه صیادان به عنوان یکی از مهمترین گروه های مرتبط با گردشگری شیلات، ابزاری موثر و عنصری مهم در نظر گرفته می شود. ازجمله مهمترین پیش نیازهای مشارکت جوامع در توسعه گردشگری شیلات، تمایل این جوامع به مشارکت است. بنابراین این پژوهش با هدف کلی بررسی تمایل صیادان به مشارکت در گردشگری شیلات و عوامل تاثیرگذار بر آن انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی، به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی و از نظر تحلیل، همبستگی بوده و با اتکا بر نظریه تجزیه رفتار برنامه ریزی شده، انجام پذیرفته است. جامعه آماری در این تحقیق صیادان عضو تعاونی های پره در مناطق ساحلی دریای خزر بودند (9594=N) . با توجه به پراکندگی صیادان در سه استان گلستان، مازندران و گیلان، حجم نمونه مورد مطالعه به تعداد 209 نفر صیاد تعیین و نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شد که بر اساس چارچوب نظری تحقیق و مبتنی بر نظریه تجزیه رفتار برنامه ریزی شده طراحی شده است. نتایج نشان داد که صیادان عضو تعاونی های پره صیادی در مناطق ساحلی دریای خزر تمایل بالایی برای پذیرش و مشارکت در اجرای گردشگری شیلات دارند. نتایج همچنین نشان داد که مشارکت در برنامه "تماشای بازارچه های محلی فروش آبزیان توسط گردشگران شیلات« بالاترین میزان تمایل در بین همه فعالیت های گردشگری شیلات را در بین صیادان تعاونی های پره دارد. آن ها همچنین ابراز کردند که تمایل زیادی دارند در برنامه هایی برای »تماشای صید پره و تورکشی» مشارکت کنند. «اقامت گردشگران در خانه صیادان و یا نزدیکان و بومیان محلی و آشنا شدن با فرهنگ ها و رسوم و صنایع دستی شیلاتی جوامع صیادی محلی» و همچنین همکاری برای «شرکت کردن گردشگران در جشنواره های محلی مرتبط با شیلات»، از دیگر فعالیت هایی بود که صیادان تمایل بالایی به مشارکت در آن ها داشتند.

  کلیدواژگان: تعاونی های پره صیادی، تمایل، گردشگری پایدار، گردشگری شیلات
 • فاطمه شفیعی* صفحات 789-808
  ترویج کشاورزی یک نوع آموزش غیررسمی است و نقش کلیدی در انتقال دانش به بهره برداران ایفا می کند. اما ضریب نفوذ دانش و به کارگیری دانش تولید شده توسط بهره برداران در بخش های مختلف کشاورزی با مشکلاتی مواجه است. از این رو، در این پژوهش قصد بر این بود که مدل ترویجی نفوذ دانش کشاورزی در شهرستان گلوگاه طراحی شود. به منظور رسیدن به این الگو از راهبرد استقرایی، رویکرد کیفی (بر اساس گردآوری نظام مند داده ها) و نظریه داده بنیاد استفاده شده است. گردآوری داده ها از راه مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند با 14 نفر از محققان، کارشناسان و مروجان کشاورزی و کشاورزان پیشرو شهرستان گلوگاه استان مازندران انجام شد. داده های تحقیق از طریق کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی به وسیله نرم افزار ATLAS.ti7.5 تحلیل شدند. الگوی به دست آمده از تحقیق، شرایط علی (تولید دانش مناسب و در دسترس بودن دانش تولید شده)، راهبردها (حمایت دولت و بخش های خصوصی، سیاست های بخش کشاورزی کشور، جوانان روستایی، نظام بهره برداری کشاورزی)، شرایط مداخله گر (عوامل بازدارنده به کارگیری دانش، عوامل تسهیل کننده به کارگیری دانش)، شرایط زمینه ای (زیرساخت ها، برخی ویژگی های فردی و اقتصادی و اجتماعی بهره برداران) و پیامدها (توسعه کشاورزی، توسعه همه جانبه شهرستان) را به عنوان مولفه های اصلی نفوذ دانش کشاورزی در شهرستان گلوگاه نشان داده است.
  کلیدواژگان: امنیت غذایی، تولید، کشاورزی دانش بنیان، نظریه داده بنیاد
 • نگاهداری داود، علیرضا پورسعید*، رویا اشراقی، محمدباقر آرایش، بهروز ناصری صفحات 809-831

  تحقیق حاضر با هدف کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده در تبیین رفتار زیست محیطی روستاییان استان ایلام در حفاظت از جنگل های بلوط حوزه زاگرس جنوبی انجام شد. جامعه آماری تحقیق را تمامی روستائیان استان ایلام ساکن در حوزه زاگرس جنوبی، تشکیل می دهند (5512=N). حجم نمونه با استفاده از جدول Bartlett et al. (2001) ، 416 نفر تعیین و برای نمونه گیری از روش تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب (بر حسب شهرستان محل فعالیت) استفاده شد. در این پژوهش وضعیت الگوی رفتار زیست محیطی روستاییان استان ایلام در حفاظت از جنگل های بلوط حوزه زاگرس جنوبی با استفاده از نرم افزار های آماری SPSS22  و  SMART PLS3 مورد واکاوی قرار گرفت و باتوجه به شاخص های محاسبه شده، پایایی و روایی مدل تاییدگردید. نتایج حاصل از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری، حاکی از آن است که متغیرهای نگرش (745/0=β)، هنجارهای ذهنی (638/0=β) و کنترل رفتاری درک شده ی روستاییان استان ایلام (589/0=β)، تاثیر مثبت و معناداری بر نیت آنان برای انجام رفتار زیست محیطی حفاظت از جنگل های مزبور، دارد. همچنین براساس نتایج، کنترل رفتاری درک شده (602/0=β) ، نیت(711/0=β)، دیدگاه زمانی (653/0=β) و دلبستگی مکانی روستاییان استان ایلام نسبت به حفاظت از جنگل های بلوط زاگرس جنوبی (473/0=β)، تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار زیست محیطی آنان در حفاظت از جنگل های مزبور، دارد. درمجموع با استناد به یافته ها می توان دریافت که نظریه ی رفتار برنامه ریزی شده با واسطه متغیر نیت روستاییان استان ایلام برای انجام رفتار زیست محیطی حفاظت از جنگل های بلوط می تواند به ترتیب 52 و 61 درصد از تغییرات متغیرهای نیت و رفتار خانوارهای روستایی را نسبت به حفاظت از جنگل های بلوط حوزه زاگرس جنوبی پیش بینی کند.

  کلیدواژگان: نظریه رفتار برنامه ریزی شده، جنگل های بلوط، زاگرس جنوبی، مدیریت پایدار، مدیریت مشارکتی
 • محمدحسین ذوقی پور، حیدر قلی زاده*، حامد رفیعی صفحات 811-828
  بخش کشاورزی در ایران همچون سایر کشورهای در حال توسعه از چند جهت حائز اهمیت است. این بخش سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص می دهد و سهم به مراتب بیشتری از اشتغال نیروی کار را بر دوش می کشد. از این رو، ارزش افزوده و رفاه ایجادشده به ازای هر نفر نیروی کار در این بخش از سایر بخش ها کمتر است. در این راستا، لازم است قدرت تولید و خلق ارزش افزوده خود را ارتقا دهد. در پژوهش حاضر تلاش می شود میزان اثرگذاری عوامل مختلف بر ارزش افزوده بخش کشاورزی طی دوره 96-1346 با استفاده روش تابع تولید و الگوی ARDL سنجیده شود. نتایج نشان داد در بلندمدت به ازای یک درصد افزایش در متغیرهای سرمایه فیزیکی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی و دانش و فناوری به ترتیب ارزش افزوده بخش کشاورزی 44/0، 2/0، 75/0 و 12/0 درصد افزایش خواهد یافت. با توجه به روند کاهنده افزایش موجودی سرمایه می بایست سیاست های لازم برای رشد سرمایه گذاری اتخاذ شود. این سرمایه گذاری باید مبتنی بر دانش و فناوری روز بوده و همراه با ارتقای سرمایه انسانی تعقیب باشد.
  کلیدواژگان: ارزش افزوده بخش کشاورزی، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، دانش و فناوری، ARDL
 • هادی آذرکردار، سید احمدرضا پیش بین*، عبدالمطلب رضایی صفحات 833-851

  رهیافت یادگیری اجتماعی  از موثرترین رهیافت های نوظهور در مواجهه با مشکلات چندبعدی، بلند مدت و دارای ذی نفعان متعدد و همسو سازی تلاش های منفرد در جهت هم افزایی، کاهش اثرات و سازگاری با تغییرات اقلیمی است. پژوهش حاضر در پی شناسایی عوامل موثر بر یادگیری اجتماعی در سازگاری کشاورزان با تغییرات اقلیمی در استان کردستان بود. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیل محتوی کیفی با رویکرد متعارف است و با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و مصاحبه نیمه ساختار یافته با تعداد 17 نفر از محققان و کارشناسانی که در حوزه مطالعات اقلیمی در استان فعال هستند انجام گردید. در تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا  نسخه 12 تعداد 97 کد و پنج طبقه تاثیرگذار بر یادگیری اجتماعی کشاورزان در سازگاری با تغییرات اقلیمی شامل ابعاد تغییر اقلیم در استان (با 4 زیرطبقه)، وجود فناوری های سازگارانه با تغییر اقلیم (با 3 زیرطبقه)، دسترسی به شبکه های ارتباطی (با 5 زیرطبقه)، مدیریت یکپارچه ذینفعان (با 3 زیرطبقه) و متغییرهای فردی، اجتماعی و اقتصادی (با 5 زیرطبقه) استخراج شد. در پایان راهکارهایی برای ارتقای ظرفیت سازگاری کشاورزان با تغییرات اقلیمی در استان ارائه شد. نتایج این مطالعه می تواند دستاوردهایی برای مدیران، سیاست-گذاران، برنامه ریزان و محققان در طراحی و اجرای موفق برنامه های سازگارانه با در نظر گرفتن تعامل و همکاری ذی نفعان و مشارکت فعالانه آنان را به دنبال داشته باشد.

  کلیدواژگان: یادگیری اجتماعی، تغییر اقلیم، تحلیل محتوای متعارف، سازگاری
 • آرزو حسنوند، ژیلا دانشور عامری، حسین شعبانعلی فمی* صفحات 857-879
  پذیرش استاندارد عملیات خوب کشاورزی  مانند سایر نوآوری های کشاورزی نیازمند آگاهی قبلی است و عوامل مختلفی ممکن است بر این آگاهی تاثیرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان آگاهی گندم کاران آبی شهرستان نهاوند نسبت به عملیات خوب کشاورزی و عوامل موثر بر آن بود. پژوهش از نوع کاربردی و جامعه آماری تحقیق 6936 نفر زارع گندم آبی شهرستان نهاوند بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 143 نفر تعیین شد که برای افزایش دقت پژوهش 180 پرسشنامه توزیع شد. نمونه گیری به روش طبقه ای با انتساب متناسب انجام شد و تعداد گندم کاران به نسبت سطح زیر کشت مزارع تعیین شد. براساس نتایج؛ میزان آگاهی گندم کاران آبی از مولفه های مدیریت خاکورزی و کاشت، مدیریت تغذیه و حاصلخیزی، مدیریت مصرف آب (آبیاری)، مدیریت آفات، بیماری ها و علف های هرز، مدیریت پسماند، ضایعات و سلامت خاک، نسبتا بالا و در مورد مولفه های مدیریت عملیات برداشت، مدیریت پس از برداشت، مدیریت بهداشت، ایمنی، رفاه کارگران و مشاوره؛ آگاهی نسبتا پایین بود. براساس آزمون مقایسه میانگین ها، بین میزان آگاهی از عملیات خوب کشاورزی با عضویت در تعاونی، کلینیک های گیاهپزشکی، محل سکونت، سطح تحصیلات و نوع مالکیت زمین تفاوت معنی-داری وجود داشت. براساس نتایج رگرسیون چندگانه، سه متغیر مستقل میزان مشارکت اجتماعی، سطح دسترسی و استفاده از منابع اطلاعاتی و کانال های ارتباطی، سطح دسترسی و استفاده از عوامل حمایتی- نهادی 7/42 درصد از تغییرات متغیر وابسته آگاهی از عملیات خوب کشاورزی را در میان گندم کاران آبی تبیین کردند.
  کلیدواژگان: عملیات خوب کشاورزی، آگاهی، گندمکاران آبی
|
 • Fatemeh Razzaghi * Pages 739-759
  This research was carried out with the general purpose of designing and explaining the optimal model for extension GAP standard in the rice fields of Mazandaran province. The research was qualitative. Data analysis was done with the method of qualitative content analysis of scientific and semi-structured interviews by extracting codes, concepts and categorizing categories, during a three-step process of open coding, central coding and selective coding through Maxqda software. The statistical population of the research was 18 experts and specialists of the Agricultural Jihad Organization and rice farmers' cooperatives of Mazandaran province and the academic staff of Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, who were selected by purposeful sampling. Analysis of semi-structured interviews was done through the technique of qualitative content analysis with an inductive approach. The interviews were studied line by line. the content analysis of the conceptualization process was done to explain the model. In the first stage of coding, 56 contents among 260 conceptual codes were identified, and after refining and merging, the codes were classified into 19 subcategories. Coding of categories was determined with coherence and logical order and accurate connection with axial coding. And it led to the paradigm model of explaining the pattern of extension and development of GAP standard in rice fields of Mazandaran province. The obtained pattern of causal conditions (exploitation system, psychological behavior and effective drivers), It shows strategies (system of group certificates, development of government GAP programs and development of private GAP standard), intervening conditions (supporting and facilitating factors, motivating and stimulating factors, limiting and inhibiting factors), background conditions (legal, institutional and political requirements and technological and innovative capabilities) and consequences (environmental, social and economic sustainable development) for the promotion and development of GAP standard in the rice fields of Mazandaran province. The obtained pattern of causal conditions (exploitation system, psychological behavior and effective drivers), It shows strategies (system of group certificates, development of government GAP programs and development of private GAP standard), intervening conditions (supporting and facilitating factors, motivating and stimulating factors, limiting and inhibiting factors), background conditions (legal, institutional and political requirements and technological and innovative capabilities) and consequences (environmental, social and economic sustainable development) for the promotion and development of GAP standard in the rice fields of Mazandaran province.
  Keywords: Sustainable agriculture, Saftey Product, GAP Standard, Certified product, Rice fields, Grounded theory
 • Jaber Pariab, Enayaty Abbasi *, Hasaan Sadighi, Shahla Choobchian, Homayoun Hosseinzadeh Sahafi Pages 761-788

  Fisheries tourism is a relatively new style of tourism in many countries, which has brought many benefits to both sectors by merging the tourism and fishing sectors. To create and develop fisheries tourism, the participation of the local community, including the fishermen community, as one of the most important groups related to fisheries tourism, is considered an effective tool and an important element. Among the most important prerequisites for the participation of communities in the development of fisheries tourism is the intention of these communities to participate. Therefore, this research was conducted with the general purpose of investigating the intention of fishermen to participate in fisheries tourism and the factors affecting it. This research is practical in terms of purpose, is descriptivr - correlational in terms of analysis, and has been carried out through survey relying on the theory of planned behavior. The statistical population in this research was fishermen who are members of beach seine cooperatives in the Caspian Sea Coastline(N=9594). Due to the distribution of fishermen in the three provinces of Golestan, Mazandaran and Gilan, the sample size of the study was determined to be 209 fishermen and the samples were selected using the multi-stage random sampling method. Data collection was done using a researcher-made questionnaire, which was designed based on the theoretical framework of the research and based on the The Decomposed Theory of Planned Behavior (DTPB). The results showed that fishermen who are members of beach seine cooperatives in the Caspian Sea Coastline have a high intention to accept and participate in the implementation of fisheries tourism. The results also showed that participation in the program "watching the local fish markets by fisheries tourists" has the highest level of intention among all fisheries tourism activities among the fishermen of beach seine cooperatives. They also expressed their intention to participate in programs for "watching beach seine fishing and throwing nets". "staying in the house of local people and being familiar with local fishing communities (cultures and customs)" and cooperation to "participation in local festivals related to fisheries" were other activities that fishermen were interested in participating them.

  Keywords: Beach seine cooperatives, intention, Sustainable Tourism, fisheries tourism
 • Fatemeh Shafiee * Pages 789-808
  Agricultural extension is a type of non-formal education and plays a key role in transferring knowledge to farmers. However, the knowledge diffusion and application rate produced by the farmers in different agricultural sectors are facing problems. Therefore, in this research, it was aimed to design a promotion model for agricultural knowledge dissemination in Galugah County of Mazandaran province. In order to reach this model, the inductive strategy, qualitative approach (based on systematic data collection) and grounded theory were used. Data collection was done through in-depth semi-structured interviews with 14 researchers, experts, agricultural extension agents, and innovator farmers (facilitators) in Galugah County of Mazandaran province. The data were analyzed through open coding, axial coding, and selective coding using ATLAS.ti 7.5 software. The obtained model showed following issues as the main components influencing the agricultural knowledge in Galugah County: 1. Causal conditions (production of appropriate knowledge and availability of produced knowledge). 2. Strategies (support of the government and private sectors, policies of the country's agricultural sector, rural youth, and farming system.3. Intervening conditions (factors preventing/facilitating the application of knowledge). 4. Contextual conditions (infrastructure, some personal, economic, and social characteristics of the users) and 5. Consequences (agricultural development, and county comprehensive development).
  Keywords: Food security, Grouded Theory, Knowledge-based agrilcultre Production
 • Davood Negahdari, Alireza Poursaeed *, Roya Eshraghi Samani, Mohammadbagher Arayesh, Behrooz Naseri Pages 809-831

  The present research was conducted with the purpose of applying the theory of planned behavior in explaining the environmental behavior of the villagers in Ilam province about protection of the oak forests in South Zagros. The statistical population of the research consists of all the villagers of Ilam province settled in the South Zagros region (N=5512). Sample size using the table of Bartlett et al. (2001), 416 people were determined and stratified random method with proportional assignment (according to the city of activity) was used for sampling. In this research, the status of the environmental behavior pattern of the villagers of Ilam province in the protection of the oak forests of South Zagros region was analyzed using SPSS22 and SMART PLS3 statistical software. And according to the calculated indicators, the reliability and validity of the model was confirmed. The results of the structural equation modeling approach indicate that attitude variables (β=0.745), mental norms (β=0.638) and perceived behavioral control of the villagers of Ilam province (β=0.589), influence It has a positive and significant effect on their intention to carry out the environmental behavior of protecting the mentioned forests. Also, based on the results, perceived behavioral control (β=0.602), intention (β=0.711), time perspective (β=0.653) and spatial attachment of the villagers of Ilam province towards the protection of oak forests of South Zagros (β=0. 473), have a positive and significant effect on their environmental behavior in the protection of said forests. In general, based on the findings, it can be seen that the theory of planned behavior through the variable of the intention of the villagers of Ilam province to carry out the environmental behavior of protecting the oak forests can respectively account for 52 and 61% of the changes in the variables of the intention and behavior of the rural households towards the protection of To predict the oak forests of South Zagros basin.

  Keywords: theory of planned behavior, oak forests, South Zagros, Sustainable management, Cooperative Management
 • Mohammad Hossein Zoghipour, Heydar Gholizadeh *, Hamed Rafiee Pages 811-828
  The agricultural sector in Iran, like other developing countries, is important in several ways. This sector accounts for a significant share of the country's economy and accounts for a much larger share of labor employment. Hence, the added value and welfare created per capita of labor in this sector is less than other sectors. In this regard, it is necessary to upgrade its production capacity and create added value. In this study, an attempt is made to measure the effect of various factors on the value added of the agricultural sector during the period 1967-2017 using the production function method and the ARDL model. The results showed that in the long run, for one percent increase in physical capital, natural resources, human capital and knowledge and technology, the value added of the agricultural sector will increase by 0.44, 0.20, 0.75 and 0.12 percent, respectively. Due to the declining trend of increase in physical capital, the necessary policies should be adopted to enhance investment. In general, the agricultural sector needs sufficient capital, based on appropriate knowledge and technology, and skilled and capable workers.
  Keywords: Value Added in Agriculture, Physical Capital, Human capital, Knowledge, Technology, ARDL
 • Hadi Azarkerdar, Seyed Ahmadreza Pishbin *, Abdolmotaleb Rezaei Pages 833-851

  The social learning approach is one of  the most effective and emerging approaches to solve  multidimensional, long-term and multi-stakeholder problems. It aligns individual efforts to synergize, mitigate, and adapt to climate change. This study sought to identify the factors affecting social learning in farmers' adaptation to climate change in Kurdistan province. The methodology was qualitative conventional content analysis and the method of sampling was snowball sampling. Research tools were semi-structured interviews with 17 researchers and experts who are active in the field of climate change in the region. Data analyzed with MAXQDA12 software and 97 codes and five classes were extracted, This classes includes of: 1- The dimensions of climate change in the province (with 4 subclasses), 2-The existence of adaptive technologies with climate change (with 3 subclasses), 3-Access to communication networks (With 5 subclasses), 4-Integrated stakeholder management (with 3 subclasses) and 5-Individual, social and economic variables (with 5 subclasses). Finally, suggestions and solutions were presented in order to improve the capacity of farmers to adapt to climate change in the province. The results of this study can lead managers, policy makers, planners and researchers in the successful design and implementation of adaptive programs, taking into account the interaction and cooperation of stakeholders and their active participation.

  Keywords: Social Learning, climate change, Conventional Content Analysis, Compatibility
 • Arezoo Hasanvand, Zhila Daneshvar Ameri, Hosain Shababali Fami * Pages 857-879
  Accepting the standard of Good Agricultural Practices, like other agricultural innovations, requires prior knowledge, and various factors may affect this knowledge. The study aimed to investigate the knowledge of irrigated wheat growers in Nahavand County about Good Agricultural Practices and the factors affecting it. The research was applied and the statistical population of the study was 6936 irrigated wheat growers in Nahavand County. The sample size was determined using Cochran's formula of 143 people and 180 questionnaires were distributed to increase the accuracy of the research. Sampling was done by stratified method with proportional assignment and the number of wheat farmers was determined in relation to the area under cultivation. Based on the results; awareness of irrigated wheat growers about the practices of tillage and planting management, nutrition and fertility management, water consumption management (irrigation), pest management, diseases and weeds control, waste management, and soil health, was relatively high. It is while, awareness about practices of harvesting operation management, post-harvest management, farm health management, farmer’s safety, worker welfare and consulting was relatively low. According to the comparing means tests, there is a significant difference between the level of GAP awareness in different categories of membership in cooperatives, plant protection clinics, place of residence, level of education and type of land ownership. Based on the results of multiple regression, three independent variables viz., level of social participation, level of access and use of information and communication channels and resources as well as  level of access and use of supportive-institutional resources 42/7 explain the dependent variable of GAP awareness among irrigated wheat growers.
  Keywords: Good agricultural Practices, Awareness, Irrigated wheat growers