فهرست مطالب

راهبردهای آموزش در علوم پزشکی - سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 83، فروردین و اردیبهشت 1403)

نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی
سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 83، فروردین و اردیبهشت 1403)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسن عابدی، سید صدیقه سلیمانیان، هدی شیرافکن، مینا گالشی، سمیه اولادی، آسیه شعبانی، فاطمه جعفریان* صفحات 1-9
  سابقه و هدف

  بحران ناشی از بیماری همه گیر کووید-19، آموزش در دانشگاه ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین  ایجاد نگاهی نو و کاربردی در فرآیند آموزش ضروری به نظر می رسد. یکی از مهم ترین روش های آموزش در علوم پزشکی گزارش صبحگاهی می باشد. هدف از انجام این مطالعه مقایسه برگزاری گزارش صبحگاهی به دو روش حضوری و مجازی از دیدگاه کارورزان و دستیاران پزشکی در دوران پاندمی کووید 19 می باشد.

  مواد و روش ها

  مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی روی 124 نفر از دانشجویان پزشکی مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال1400-1401 انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و استخراج شده بر اساس کتابچه استانداردهای آموزش بالینی وزارت متبوع در سه بعد ساختار آموزشی، محتوای آموزشی و ارتقای توانمندی جمع آوری شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون های t-test،  ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون من- ویتنی و ویلکاکسون استفاده شد.

  یافته ها

  از دید دانشجویان دوره حضوری در هر سه بعد به صورت معناداری مطلوب تر از دوره مجازی بود. آموزش حضوری نسبت به مجازی، در بعد ساختار آموزشی بیشترین تفاوت را داشته است. کیفیت دوره مجازی از حیث چهار شاخص مورد ارزیابی قرار گرفت و بنابر نتایج، گروه های موردمطالعه در مورد عدم کیفیت مطلوب دوره مجازی اتفاق نظر داشتند.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصله نشان داد که برگزاری گزارش صبحگاهی به روش حضوری نسبت به روش مجازی در هر سه بعد مورد بررسی، مطلوبیت بیشتری داشت. لذا برای مقابله با چالش های آموزشی در مواقع بحران، با تبیین یک برنامه مدون و برنامه ریزی شده من جمله دوره های مجازی، می توان از هرگونه خلاء آموزشی پیش آمده جلوگیری نمود.

  کلیدواژگان: گزارش صبحگاهی، کووید 19، آموزش حضوری، آموزش مجازی
 • ملیکه سیاحی، سحر صفرزاده* صفحات 10-19
  مقدمه

  دانشجویان پرستاری یکی از نیروهای بالقوه تضمین کننده ارتقای سلامت جامعه هستند و از این رو تشخیص متغیرهای پیش بینی کننده خلاقیت و اشتیاق در تحصیل آنان بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خودآگاهی هیجانی و حمایت محیطی با خلاقیت هیجانی و اشتیاق تحصیلی در دانشجویان پرستاری انجام شد.

  روش ها

  پژوهش حاضر همبستگی از نوع کانونی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوازبود و نمونه پژوهش شامل 145 نفر از جامعه مذکور بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های خودآگاهی هیجانی گرنت و همکاران (2002)، حمایت محیطی لنت و همکاران (2005)، خلاقیت هیجانی آوریل و توماس نولز (1991) و اشتیاق تحصیلی فردریک و همکاران (2004)، استفاده شد. برای تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و همبستگی کانونی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که که بین خودآگاهی هیجانی و حمایت محیطی (مجموعه اول) با خلاقیت هیجانی و اشتیاق تحصیلی (مجموعه دوم) در دانشجویان پرستاری همبستگی کانونی معنادار وجود دارد (684/0=r) و نیز قویترین رابطه بین خودآگاهی هیجانی از متغیرهای مستقل (912/0=b) و خلاقیت هیجانی از متغیرهای وابسته (980/0=b) می باشد.

  نتیجه گیری

  در کل می توان با آموزش فنون خودآگاهی هیجانی و ایجاد محیط تحصیلی و خانوادگی مناسب و حمایتگر، به بالندگی خلاقیت هیجانی و افزایش اشتیاق تحصیلی دانشجویان پرستاری کمک کرد و از این طریق در نظام سلامت و درمان جامعه تحول قابل توجه ایجاد نمود.

  کلیدواژگان: خودآگاهی هیجانی، حمایت محیطی، خلاقیت هیجانی، اشتیاق تحصیلی، دانشجویان پرستاری
 • امیدعلی محمدی، علیرضا حیدری*، زهرا افتخاری صعادی، رضا جوهری فرد صفحات 20-32
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای فرسودگی تحصیلی در رابطه بین اشتیاق تحصیلی و کمالگرایی با تعلل ورزی تحصیلی انجام شد.

  روش

  مطالعه ی حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضرکلیه دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهرستان گچساران در سال تحصیلی 1400- 1399 بودند که از بین آنها 240 دانش آموز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه کمال گرایی هیل و همکاران (2004)، پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریکز، بلومنفیلد، فریدل، پاریس (2004)، پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران (1997) و پرسشنامه تعلل ورزی تحصیلی سولومون و راث بلوم (1984) استفاده شد. داده های این پژوهش با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون  و روش تحلیل مسیر با نرم افزار آماری SPSS22 و Amos23  تحلیل شدند.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که که کمالگرایی دارای اثر مستقیم، غیرمستقیم و اثر کل مثبت ومعنادار بر تعلل ورزی تحصیلی است. از طرفی، اشتیاق تحصیلی با وجود عدم معناداری اثر مستقیم بر تعل ورزی تحصیلی، دارای اثر غیرمستقیم و اثر کل منفی و معنادار بر تعلل ورزی تحصیلی است. علاوه براین، فرسودگی تحصیلی دارای اثر مثبت و معنادار بر تعلل ورزی تحصیلی است.  

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش حاضر، می توان گفت که فرسودگی تحصیلی نقش واسطه ای کاملی در رابطه ی بین متغیرهای اشتیاق تحصیلی و  کمالگرایی با تعلل ورزی تحصیلی ایفاء می کند و مدل پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار است.

  کلیدواژگان: کمالگرایی، اشتیاق تحصیلی، فرسودگی تحصیلی، تعلل ورزی، دانش آموزان
 • هادی صمدیه، حسین کارشکی*، سید امیر امین یزدی، الهه حجازی صفحات 33-44
  مقدمه

  عدم احساس تعلق دانشجویان به دانشگاه، می تواند یک عامل اصلی افت تحصیلی و مشکلات سازگاری در آموزش عالی باشد. با این حال، شناخت کمی از پیشایندهای احساس تعلق دانشجویان به دانشگاه وجود دارد. هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش خودمختاری، شایستگی، ارتباط و علاقه فردی در پیش بینی احساس تعلق دانشجویان به دانشگاه بود.

  روش ها

  طرح پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در نیم سال اول سال تحصیلی 99-98 تشکیل دادند. بدین منظور، 450 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. جمع آوری داده ها از طریق مقیاس های ارضای نیازهای بنادین عمومی، علاقه فردی و تعلق به دانشگاه انجام گرفت. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 24 و روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. 

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که بین نیازهای شایستگی، خودمختاری، ارتباط، علاقه فردی و تعلق به دانشگاه همبستگی های متقابل معنادار وجود دارد. به علاوه، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که به جز علاقه فردی، متغیرهای شایستگی، خودمختاری و ارتباط قادر به پیش بینی معنادار احساس تعلق دانشجویان به دانشگاه بودند.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش، نقش مهم ارضای نیازهای بنیادین روان شناختی را در تجربه احساس تعلق دانشجویان به دانشگاه مورد تاکید قرار می دهد و می تواند مبنایی برای مداخلات اثرگذار در آموزش عالی باشد.

  کلیدواژگان: شایستگی، خودمختاری، ارتباط، علاقه فردی، تعلق به دانشگاه
 • محمدرضا نیلی احمدآبادی، نورعلی فرخی، سمیه مهتدی*، سعید پورروستایی اردکانی صفحات 45-56
  مقدمه

  محیط یادگیری دارای عناصر و ابزارهایی است که با وجود آن ها امکان استفاده بهینه از محتوای آموزشی را برای یادگیرندگان فراهم و به آن ها در دستیابی به اهداف آموزشی کمک می کند.  اما اگر یادگیرندگان در محیط های یادگیری بدون حمایت و توجه رها شوند، امکان کسالت از تنهایی، خستگی از عدم درک محتوای آموزشی و در نهایت ترک محیط یادگیری وجود دارد. به همین دلیل می بایست به نحوی یادگیرنده را در محیط یادگیری حفظ کرد و در مواقع نیاز به وی یاری رساند. حضور عامل آموزشی متحرک در محیط های الکترونیکی می تواند موجب ایجاد انگیزه در یادگیرنده، جلب توجه بیشتر و طولانی تر نسبت به موضوع و در نهایت یادگیری بهتر و درک عمیقتر موضوع آموزشی شود.

  روش

  در این مطالعه از روش تحقیق ترکیبی اکتشافی متوالی استفاده شد. داده های پژوهش جهت طراحی الگو با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته از اعضای هیئت علمی، فارغ التحصیلان و دانشجویان دکتری رشته تکنولوژی آموزشی از طریق نمونه گیری هدفمند به دست آمد. به منظور اعتبارسنجی یافته ها، از روش معادلات ساختاری استفاده شد و برازنده بودن مدل عاملی ویژگهای عامل آموزشی مورد تایید قرار گرفت و برای بررسی اعتبار روایی محتوا از مدل (CVR)، از پرسشنامه لاوشه استفاده شده است.

  یافته ها

  براساس یافته ها، کلیه مولفه های مدل طراحی شده مثبت ارزیابی شده و مشخص شد که کلیه مولفه های مدل از اعتبار محتوایی مناسب برخوردار می باشند.

  نتایج

  با توجه به اینکه مدل طراحی شده از اعتبار محتوای خوبی برخوردار است، می تواند توسط طراحان محیط یادگیری مورد استفاده قرار گیرد و پیشنهاد میشود که طراحان و افراد درگیر در این زمینه در حوزه پزشکی در طراحی محتوای آموزشی خود از الگوی محیط یادگیری مبتنی بر عامل آموزشی استفاده کنند و از عامل آموزشی برای بهبود فضای یادگیری و کیفیت یادگیری برای دانشجویان خود استفاده کنند.

  کلیدواژگان: طراحی الگو، محیط یادگیری، برنامه درسی الکترونیکی، عامل آموزشی، ویژگی های عامل آموزشی
 • رحیم بدری گرگری*، اسکندر فتحی آذر، حسن صبوری مقدم، تورج هاشمی، نجمه آزادفر صفحات 57-73
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی بسته‏ی آموزشی کارکردهای اجرایی سرد بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان عادی پایه ی ششم ابتدایی انجام شد.

  روش کار

  پژوهش به روش نیمه‏ آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. نمونه پژوهش شامل دو کلاس پایه ششم از دو مدرسه ابتدایی دخترانه شهر تبریزدر سال تحصیلی 98-1397 بود که با روش خوشه ای چند مرحله‏ای  انتخاب و به طور تصادفی دردو گروه آزمایش وکنترل قرار گرفت. گروه آزمایش 16جلسه‏ی آموزش کارکردهای اجرایی سرد را گذراند. داده‏های بدست آمده از پرسشنامه انگیزش تحصیلی درمرحله پیش آزمون و پس آزمون، با روش آماری تحلیل کواریانس مورد تحلیل قرار گرفت.  

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بسته آموزشی کارکردهای اجرایی سرد بطور معناداری انگیزش تحصیلی را بهبود بخشید و باعث افزایش معنادار انگیزش تحصیلی بیرونی و درونی و کاهش معنادار بی انگیزگی تحصیلی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد (001/0>p).  

  نتیجه ‏گیری:

   با توجه به نتایج، اثربخشی بسته‏ی آموزشی کارکردهای اجرایی سرد بر انگیزش تحصیلی درونی ، بیرونی و بی انگیزگی دانش آموزان عادی پایه ششم ابتدایی تایید شد. بنابراین این بسته آموزشی جهت آموزش به دانش آموزان پایه ششم ابتدایی پیشنهاد می‏شود.

  کلیدواژگان: کارکردهای اجرایی، کارکردهای اجرایی سرد، انگیزش تحصیلی، انگیزش تحصیلی درونی، انگیزش تحصیلی بیرونی، بی انگیزیگی تحصیلی
 • طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی*، افسانه عبدلی صفحات 74-91
  مقدمه

  واژه بیکاری پنهان حین تحصیل دانشجویان از علم اقتصاد اقتباس شده و به معنای اتلاف بخش زیادی از وقت دانشجویان در دوران تحصیل است. هدف اصلی این مقاله بررسی وضعیت موجود بیکاری پنهان در بین دانشجویان رشته های علوم انسانی است.

  روش

  در این پژوهش با استفاده از روش پدیدارشناسی و بهره گیری از مصاحبه نیمه ساختار یافته، تجربه زیسته استادان و دانشجویان کارشناسی رشته های علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در پیوند با بیکاری پنهان حین تحصیل دانشجویان و عوامل موثر بر آن بررسی شد.  

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که بیکاری پنهان در بین دانشجویان علوم انسانی مشهود است. افت انگیزه تحصیلی، کمبود فرصت شغلی در آینده، سهل گیری استادان، پذیرش بی حساب دانشجو و کاربردی نبودن این دروس در این رشته ها ازجمله دلایل مهم آن مطرح شد.

  نتیجه گیری

  باید در پذیرش دانشجویان رشته های علوم انسانی، کیفیت و شیوه ارائه دروس و نیز جذب استادان توانمند در این رشته ها تامل و تجدیدنظر جدی صورت گیرد.

  کلیدواژگان: آموزش عالی، علوم انسانی، بیکاری پنهان
 • انگیزش تحصیلی و ارتباط آن با کیفیت تجارب یادگیری و خودنظم دهی در دانشجویان پزشکی بیرجند
  بتول اقبالی*، کوثر صالحی ترابی، ملیحه رام صفحات 92-105
  مقدمه

  موفقیت تحصیلی دانشجویان پزشکی به دلیل نقش مهمی که پس از دانش آموختگی در کیفیت نظام سلامت خواهند داشت، یکی از نگرانی های مهم نظام آموزش پزشکی است. در مطالعات انجام شده انگیزش تحصیلی، کیفیت تجارب یادگیری و خودنظم دهی به عنوان عوامل اثرگذار بر یادگیری (به طور مستقیم یا غیر مستقیم) معرفی شده اند. این مطالعه با هدف بررسی انگیزش تحصیلی و ارتباط آن با کیفیت تجارب یادگیری و خودنظم دهی دانشجویان پزشکی بیرجند طراحی و اجرا شده است.

  روش کار

  در این پژوهش مقطعی از نوع توصیفی همبستگی که در سال 1400 انجام شد، 151 نفر از دانشجویان پزشکی بیرجند به روش نمونه گیریتصادفی طبقه ای انتخاب و در مطالعه شرکت کردند. داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد انگیزش تحصیلی والرند، کیفیت  تجارب یادگیری نیومن و خودنظمدهی هانگ و انل به صورت مجازی  گردآوری شد. سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  میانگین نمره انگیزش تحصیلی دانشجویان برابر با 24.95±135.66 بود که نشان دهنده انگیزش تحصیلی بسیار خوب در دانشجویان است. بین کیفیت تجاربیادگیری با انگیزش تحصیلی رابطه ای وجود نداشت (p-value=0.765). بین انگیزش تحصیلی و خودنظم دهی همبستگی از نوع مثبت وجود داشت (p-value<0.05) که این همبستگی برابر با 0.47 بود. نتایج حاصل از مدل رگرسیون نشان داد که خود نظمدهی به شکل مثبت و معناداری پیشبینی کننده انگیزش تحصیلی است و قادر است حدود 23 درصد از واریانس انگیزش تحصیلی را با این متغیر تبیین کند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج به دست آمده، خودنظم دهی و مهارت های مربوط به آن باید بیشتر مورد توجه نظام آموزش پزشکی قرار گیرد. توصیه می شود مدرسان به استفاده از روش های تدریس مناسب در جهت افزایش انگیزش دانشجویان و آموزش مهارت های خودنظم دهی به ایشان توجه بیشتری داشته باشند.

  کلیدواژگان: انگیزش تحصیلی، کیفیت تجارب یادگیری، خود نظم دهی
 • اثربخشی خودکنترلی هیجانی بر تاب آوری و شیفتگی تحصیلی دانش آموزان
  سیروس سورگی، محمدحسن غنی فر*، محمدرضا اسدی یونسی، قاسم آهی صفحات 106-115
  مقدمه

  تاب آوری تحصیلی و شیفتگی تحصیلی از عوامل بسیار مهمی است که بر نتایج آموزشی تاثیر بسزایی دارد. همچنین خودکنترلی هیجانی جزو مهارت های مهم زندگی محسوب می شود که با پیامدهای مثبت در بسیاری از جنبه های زندگی همراه هستند؛ بنابراین مطالعه حاضر باهدف تعیین اثربخشی خودکنترلی هیجانی بر تاب آوری تحصیلی و شیفتگی تحصیلی دانش آموزان انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر متوسطه دوره اول شهر بیرجند در سال تحصیلی 1399-1398 می باشد که به روش نمونه گیری هدفمند تعداد 40 نفر انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 20 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش 8 جلسه ی 60 دقیقه ای تحت آموزش خودکنترلی هیجانی قرار گرفتند، اما گروه گواه هیچ آموزشی دریافت ننمودند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس تاب آوری تحصیلی ساموئلز (2004) و شیفتگی تحصیلی مارتین و جکسون (2008) بودند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 24 و آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر دوراهه در سطح معنی داری 05/0=α استفاده شد.

  یافته ها

    نتایج نشان داد که آموزش خودکنترلی هیجانی بر تاب آوری تحصیلی و شیفتگی تحصیلی موثر بوده (01/0<p) و این نتایج در دوره پیگیری نیز تداوم یافته است (01/0<p).

  نتیجه گیری

    با توجه به موثر بودن برنامه آموزشی خودکنترلی هیجانی بر تاب آوری تحصیلی و شیفتگی تحصیلی، استفاده از آموزش خودکنترلی هیجانی به عنوان روش مکمل برنامه های آموزشی مدارس برای افزایش تاب آوری تحصیلی و شیفتگی تحصیلی دانش آموزان پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: خودکنترلی هیجانی، تاب آوری تحصیلی، شیفتگی تحصیلی
 • محمدکاظم محمودی، محمد صالحی*، مریم تقوایی یزدی صفحات 116-126
  مقدمه

  نظام سلامت از مشکلات و شکاف بزرگی در حوزه شایستگی های مدیریت و رهبری رنج می برد. شناسایی و توسعه مدیران بالقوه برای تربیت رهبران آینده می تواند این شکاف را از بین ببرد. هدف پژوهش حاضر، تاثیر رهبری دانش محور بر مرجعیت علمی در دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک بود.

  روش ها

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی که با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) با طرح اکتشافی در سال 1398-1399 انجام شد. در بخش کیفی از روش دلفی با جامعه آماری اساتید دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک به تعداد 20 نفر که از بین آنها تعداد 13نفر  با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند و در بخش کمی از روش توصیفی با جامعه آماری مدیران و معاونین واحدها، دانشکده ها، مدیران گروه ها و اساتید هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک به تعداد 1851 نفر که  320 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای براساس واحد دانشگاهی و بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته رهبری دانش محور با 91 سوال و پرسش نامه مرجعیت علمی  با 60 سوال استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS20 و PLS3.2 استفاده شد.

  یافته ها

  پس از تلفیق شاخص ها، تعداد 118 شاخص در دو بعد مورد شناسایی و تایید قرار گرفت در بعد فردی و سازمانی ، رفتارهای رهبران دانش محور و نقش ساختاری آنها به ترتیب در رتبه های نخست قرار دارند. یافته های تحقیق نشان داد رهبری دانش محور با ضریب استاندارد0/845  و آماره تی 24/492  با مرجعیت علمی ارتباط دارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های تحقیق، تاثیر رهبری دانش محور با دو بعد فردی و سازمانی بر مرجعیت علمی دانشگاه های علوم پزشکی قابل ملاحظه، مثبت و معنادار می باشد.

  کلیدواژگان: رهبری دانش محور، مرجعیت علمی، دانشگاه علوم پزشکی، منطقه یک
|
 • Seyed Hassan Abedi, Fatemeh Jafarian *, Seyed Sedigheh Soleymanian, Hoda Shirafkan, Mina Galeshi, Somayeh Oladi, Asieh Shabani Pages 1-9
  Background and objective

  The crisis caused by the Covid-19 pandemic has severely affected education in universities.Therefore,it seems necessary to create a new and practical view in the education process.One of the most important teaching methods in medical sciences is the morning report.The purpose of this study is to compare the morning report conventional & virtual forms, from the viewpoint interns and medical assistants during the Covid-19 pandemic.

  Methods

  A descriptive-analytical study was conducted on 124 medical students of  Babol Ayatollah Rouhani Hospital(1400-1401).The data was collected using a researcher-made and extracted questionnaire based on the manual of clinical education standards of the relevant ministry in three dimensions of educational structure, educational content, and empowerment enhancement. Descriptive statistics and t-test,Spearman's correlation,Mann-Whitney and Wilcoxon tests were used to analyze the data.

  Findings

  From the students' viewpoint, the conventional course was significantly more favorable than the virtual in all three dimensions. Conventional training compared to virtual has had the biggest difference in terms of the educational structure. The quality of the virtual course was evaluated in terms of four indicators, and results showed that studied groups agreed on the lack of desirable quality of the virtual course.

  Conclusion

  The results showed that holding the morning report by face-to-face method was more favorable than the virtual method in all three dimensions investigated. Therefore, to deal with educational challenges in times of crisis, by explaining a written and planned program including virtual courses, any educational vacuum can be avoided.

  Keywords: Morning report, Covid-19, Conventional training, Virtual training
 • Malikeh Sayahi, Sahar Safarzadeh* Pages 10-19
  Introduction

  Nursing students are one of the potential forces ensure community health promotion and Hence the detection of predictive variables Creativity and enthusiasm are very important in their education. Accordingly, the purpose of this study was to investigate the relationship between emotional self-awareness and environmental support with creativity excitement and academic enthusiasm were among nursing students.

  Methods

  The study was designing as Canonical Correlatiois. Society statistical population included all nursing students of Ahvaz Islamic Azad University and samples The research consisted of 145 people who were  randomly sample selected were selected. Grant and emotional self-awareness questionnaires were used to collect data Associates (2002), Environmental Protection Lent et al. (2005), April Emotional Creativity And Thomas Knolls (1991) and the academic enthusiasm of Frederic et al. (2004) Became For data analysis, Pearson correlation and Canonical Correlatiois used.

  Results

  The results showed that between emotional self-awareness and support an environment (first set) with emotional creativity and academic eagerness (second set) in nursing students has a meaningful relationship and the amount of Canonical Correlation (r=0/684). Also the strongest relationship is between the emotional self-awareness of the variables independent (b=0/912) and emotional creativity of the variables dependent (b=0/980).

  Conclusion

  In general, it is possible to teach emotional self-awareness techniques and create a suitable and supportive educational and family environment. It helped to foster emotional creativity and increase the academic enthusiasm of nursing students and in this way, he made a significant change in the health and treatment system of the society.

  Keywords: emotional self-awareness, environmental support, emotional creativity, academic well-being, nursing students
 • Omid Ali Mohammadi, Alireza Heydari*, Zahra Eftekhar Saadi, Reza Joharifard Pages 20-32
  Introduction

  The aim of this study was to investigate the Mediating Role of Academic Burnout in the Relationship between Academic Engagement and Perfectionism with Academic Procrastination.

  Method

  The present study is a descriptive correlational study. The statistical population of this study was all Secondary high school students of Gachsaran city in the academic year 2020-2021, from which 240 students were selected using cluster sampling. Data were collected using the Perfectionism Questionnaire of Hill et al. (2004), the Fredricks, Blumfeld & Paris (2004) School engagement Scale, the Breso et al (1997) school burnout inventory and Solomon & Rothbhum Academic Procrastination Scale (1984). The data of this study were analyzed using Pearson correlation coefficient and path analysis in SPSS22 and Amos23 software.

  Results

  The results showed that perfectionism direct, indirect and total effect on academic procrastination is a positive and significant. On the other hand, despite the lack of significant direct effect on academic procrastination, academic engagement indirect and total affects on academic procrastination is negative and significant. In addition, academic burnout has a positive and significant effect on academic procrastination.

  Conclusion

  According to the results of the present study, it can be concluded that academic burnout plays a complete mediating role in the relationship between the variables of academic engagement and perfectionism with academic procrastination and the research model has a good fit.

  Keywords: perfectionism, academic engagement, academic burnout, procrastination, students
 • Hadi Samadieh, Hossein Kareshki*, Seyed Amir Amin Yazdi, Elaheh Hejazi Pages 33-44
  Introduction

  A lack of sense of belonging to the university among students may contribute significantly to educational underachievement and adaptation challenges within higher education institutions. However, little is known about the antecedents of students' sense of belonging. This study aimed to determine the role of autonomy, competence, communication and individual interest in predicting students' sense of belonging to the university.

  Methods

  This study employed a descriptive-correlational design. The research sample comprised all undergraduate students at Ferdowsi University of Mashhad during the first semester of the 2008-2019 academic year. A total of 450 students were chosen through stratified random sampling. Data were gathered using questionnaires on The Basic Needs Satisfaction in General Scale, Individual Interest, and Belonging to the University Scale. Data analysis was conducted using SPSS 24, employing Pearson's correlation and multiple regression analysis.

  Results

  The study uncovered significant reciprocal relationships between the fulfillment of needs for competence, autonomy, relatedness, individual interest, and the sense of university belonging. Furthermore, multiple regression analysis indicated that, except for individual interest, the factors of competence, autonomy, and communication significantly forecasted the students' sense of belonging to the university.

  Conclusion

  The findings underscore the critical importance of meeting fundamental psychological needs in shaping students' sense of belonging to their university. These insights could serve as a foundation for devising effective strategies in the realm of higher education.

  Keywords: competence, autonomy, relatedness, individual interest, belonging to the university
 • Mohammadreza Nili Ahmadabadi, Noorali Farrokhi, Somaye Mohtadi*, Saeid Pourroostaei Ardakani Pages 45-56
  Introduction

  The learning environment has elements and tools that make it possible for learners to make optimal use of educational content and help them achieve educational goals. But if learners are left without support and attention in the learning environment, there is the possibility of boredom of loneliness, fatigue from not understanding the educational content, and finally leaving the learning environment. Therefore, the learner must be somehow preserved in the learning environment and help him when needed. The presence of educational agents in e-learning environments can motivate the learner, draw more and longer attention to the subject, and ultimately better learning and deeper understanding of the subject matter.

  Methods

  A sequential exploratory mixed research method were used to answer the research questions.Participants in the study were faculty members, graduates, and PhD students in instructional technology. In order to validate the findings, the method of structural equations was used and the suitability of the factor model of the educational agentchr('39')s characteristics was confirmed and to evaluate the content validity ratio of the model (CVR), the Lawshe questionnaire was used.

  Results

  Based on the findings, all the components of the designed model were evaluated positively and it was determined that all the components of the model have the appropriate content validity.

  Discussion and Conclusion

  Due to the fact that the designed model has a good content validity, it can be used by designers of learning environment and it is suggested that designers and those involved in the field of medicine in designing their educational content use the model of learning environment based on the educational agent and use the educational agent to improve the learning environment and learning quality for their students.

  Keywords: pattern design, learning environment, e-learning curriculum, educational agent, educational agent characteristics
 • Rahim Badri*, Eskandar Fathiazar, Hassan Sabouri Moghaddam, Touraj Hashemi, Najmeh Azadfar Pages 57-73
  Introduction

  The aim of this study was to determine effectiveness a training package for cool executive functions on the academic motivation of sixth grade elementary normal students in normal schools.

  Methods

  The research was performed by quasi -experimental method of pretest-posttest with control group. research Sample was Included 2 sixth grade classrooms from 2 different primary schools in Tabriz in the academic year 1397-98 that were selected by selecting multi-stage cluster method and randomly divided into two experimental and control groups. The experimental group was trained for 16 sessions. Data from the Academic Motivation Questionnaire in the pretest and posttest stages, were analyzed using statistical analysis of covariance.

  Results

  The results showed that this package has been significantly effective in improving academic motivation, it significantly increases external and internal academic motivation and significantly reduces Lack of  motivation in the experimental group(p <0.001).

  Conclusions

  The findings generally confirmed the effectiveness of the educational package of cool executive functions on the academic motivation of sixth grade elementary students. Therefore, this educational package is recommended for training sixth grade elementary students.

  Keywords: executive functions, cool executive functions, academic motivation, internal academic motivation, external academic motivation, Lack of academic motivation
 • Tahereh Javidi. K. J*, Afsaneh Abdoli Pages 74-91
  Introduction

  The term "disguised unemployment on campus" is derived from economics and which means that students are wasting a lot of their time in university. The primary purpose of this article is to investigate the status of hidden unemployment among humanities students.

  Method

  In this study, the lived experience of professors and undergraduate students of Ferdowsi University of Mashhad in the field of Humanities concerning disguised unemployment and its related causes investigated using unstructured interviews and phenomenological methods.

  Results

  The findings of the study showed that disguised unemployment on campus among the students of humanities. The most significant reasons are; Lack of academic motivation, lack of job opportunities in the future, easy-going professors, too much student acceptance, and not applicable lessons in this field.

  Conclusion

  The university must reconsider the acceptance of students in the humanities, quality of teaching methods, as well as acceptance members of capable professors in these disciplines.

  Keywords: higher education, humanities, university students, disguised unemployment on campus
 • Academic motivation and its relationship with the Quality of Learning Experiences and Self-regulation in Birjand MD students
  Batool Eghbali*, Kosar Salehi Torrabi, Malihe Ram Pages 92-105
  Introduction

  One of the important concerns of the medical education system is the academic success of medical students due to their important role in the quality of the health system. In the previous studies, academic motivation, quality of learning experiences and self-regulation have been introduced as factors affecting learning (directly or indirectly). This study was designed and conducted to investigate the academic motivation and its relationship with the quality of learning experiences and self-regulation of medical students in Birjand.

  Methods

  In this cross-sectional descriptive type of correlation study, that was conducted in 1400, 151 medical students of Birjand were selected by stratified random sampling method. Data were collected through the standard questionnaires of Vallerand`s academic motivation, Neuman`s quality of learning experience, and Hong and O’ Neil self-regulation. Then, the information was analyzed using related statistical tests.

  Results

  The average score of students' academic motivation was equal to 135.66±24.95, which indicates a very good academic motivation score. There was no relationship between the quality of learning experiences and educational motivation (p-value=0.765). Results showed a positive correlation between academic motivation and self-regulation (p-value<0.05), equal to 0.47. The regression model showed that self-organization is a positive and significant predictor of educational motivation and can explain about 23 percent of the variance of educational motivation.

  Conclusion

  Self-regulation and its related skills should be given more attention by the medical education system. Medical teachers should pay more attention to appropriate teaching methods to increase students’ motivation and their self-regulation skills.

  Keywords: academic motivation, quality of learning experiences, self-regulation
 • The effectiveness of emotional self-control on students' academic resilience and flow
  Siroos Soorgi, MohammadHassan Ghanifar*, MohammadReza Asadi Yoonesi, Ghasem Ahi Pages 106-115
  Introduction

  Academic resilience and academic fascination are very important factors that have a significant effect on educational outcomes. Emotional self-control is also an important life skill that is associated with positive outcomes in many aspects of life; Therefore, this study was conducted to determine the effectiveness of emotional self-control on students' academic resilience and academic flow.

  Method

  This study was a quasi-experimental with pretest-posttest design with control group and follow-up stage. The statistical population included all high school male students in Birjand in the academic year 1399-1398 that 40 people were selected by purposive sampling and randomly divided into two groups of experimental and control (20 people in each group). The experimental group received 8 sessions of 60 minutes of emotional self-control training, but the control group did not receive any training. Research instruments included the Samuels (2004) Academic Resilience Scale and the Martin & Jackson (2008) Academic Fascination Scale. Data were analyzed by using SPSS software version 24 and analysis of variance with repeated measures of two-way at the significance level of α = 0.05.

  Findings

  The Findings showed that emotional self-control training was effective on academic resilience and academic fascination (p <0.01). These results were continued in the follow-up period (p <0.01).

  Results

  Considering the effectiveness of emotional self-control training program on academic resilience and academic fascination, the use of emotional self-control training as a complementary method of school curricula to increase students' academic resilience and academic fascination is recommended.

  Keywords: Emotional self-control, Academic resilience, Academic flow
 • Mohammadkazem Mahmoudi, Mohammad Salehi*, Maryam Taghvaie Yazdi Pages 116-126
  Introduction

  The current health system suffers from major problems and gaps in the field of management and leadership competencies. Identifying and developing potential managers to train successful future leaders can bridge this gap. The overall purpose of the present study was to investigate the impact of knowledge-based leadership on scientific authority in Macro medical universities of region 1.

  Methods

  The study, conducted in 2020, applied an exploratory design with a mixed (qualitative and quantitative) approach. In the qualitative part, the Delphi method was used with the statistical population of professors of macro medical universities in region one, summing up to 20 people, of whom 13 people were selected by purposive sampling method; and in the quantitative part with a descriptive approach, the statistical population comprised managers, deputies, faculties, department heads and faculty members of the macro-medical universities of region 1 (1851 subjects), of which 320 were selected using the stratified random sampling based on the university unit and based on the Cochranchr('39')s formula. To collect data, a researcher-made questionnaire on knowledge-based leadership with 91 questions and a scientific authority questionnaire with 60 questions were used. Exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis and structural equations were used to analyze the data using SPSS20 and PLS3.2 software.

  Results

  After performing the combination of indicators, 118 indicators were identified and approved in two dimensions. In the individual and organizational dimensions, the behaviors of knowledge-based leaders and their structural role had the first ranks among other components, respectively. Findings showed that knowledge-based leadership was related to scientific authority with the standard coefficient of 0/845 and T-statistic of 24/492.

  Conclusion

  According to the research findings, the effect of knowledge-based leadership with both individual and organizational dimensions on the scientific authority of medical universities was meaningful, positive and significant.

  Keywords: Knowledge-Based Leadership, Scientific Authority, Medical Sciences University, Region 1