فهرست مطالب

مجله حسابداری مدیریت
پیاپی 59 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/23
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سیده سحر عبدالله زاده، کاوه آذین فر *، رضا فلاح، ایمان داداشی صفحات 1-15

  مخاطرات اخلاقی موجب کاهش اعتماد عمومی به اطلاعات منتشر شده و افزایش عدم تقارن اطلاعات در بازار سرمایه می گردد و از این کانال بر ارزش شرکت اثر گذاشته و موجب کاهش منافع شرکت ها می گردد. بر همین اساس هدف تحقیق حاضر بررسی نقش اخلاق حرفه ای حسابرسان بر منافع شرکت ها در قالب نظریه ی بازی های پویا است. تحقیق حاضر از نوع توسعه ای است. تحقیق حاضر در حوزه نظریه بازی ها است. بازیکن اول مدیران و اعضای هیئت مدیره 50 شرکت برتر بازار سرمایه (152 نفر) و بازیکن دوم اعضای معتمد موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس با رتبه یک (123 نفر)، بودند. برای برآورد مدل با استفاده از پرسشنامه اطلاعات مربوط به شاخص ها جمع آوری شده است. بر اساس نتایج می توان بیان داشت کژمنشی حسابرسان بر منافع شرکت ها در قالب نظریه ی بازی های پویا تاثیر منفی دارد. افزایش مخاطره اخلافی موجب کاهش منافع و افزایش سطح ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت ها می گردد.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، تقارن اطلاعات، مخاطره اخلاقی، نظریه بازی ها
 • محمد تقی زاده، مرجان دامن کشیده*، هوشنگ مومنی، مجید افشاری راد صفحات 16-36

  مقاله حاضر به تبین اثرگذاری تکانه های قیمت نفت، عوامل کلان اقتصادی و اثرات سیاسی تحریم بر بازار انرژی، بیکاری، کسری بودجه و ادوار تجاری کشور برای سال های 1363-1399 می پردازد. بر اساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 13 درصد باعث افزایش شکاف تولید و یک تکانه وارده از ناحیه نرخ ارز باعث افزایش 8 درصدی شکاف تولید می شود. نتایج همچنین گویای این مطلب می باشد که یک تکانه وارده از ناحیه سالهای تحریم در درآمد نفتی کشور، کسری بودجه دولت و نرخ بیکاری، به ترتیب باعث افزایش 1، 4 و 32 درصدی شکاف تولید می شوند. همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس، 71/65 درصد شکاف تولید مربوط به تکانه های قیمت نفتی، 08/0 درصد مربوط به تکانه ارزی، 55/5 درصد مربوط به تکانه سالهای تحریم در درآمد نفتی کشور، 34/6 درصد مربوط به تکانه صادرات نفتی، 16/14 درصد مربوط به تکانه کسری بودجه و 24/6 مربوط به تکانه بیکاری بوده است. بنابراین شکاف تولید و عرضه و صادرات نفت در کشور ما در یک جهت حرکت نمی کند. به نظر می رسد ایجاد رابطه نظری مناسب بین متغیرهای مورد بحث در کشور ما بیش از آنکه متاثر از سیاست های اقتصادی جاری دولت باشد، دستخوش تغییرات اساسی در ساختار و شرایط سیاسی و اقتصادی است. بنابراین هرچقدر اثرات تکانه ای در کشور افزایش یابد، میزان سرمایه گذاری در بخش تولید کاهش یافته و وضعیت تولید کشور را وخیم تر می کند و موجب فاصله گرفتن تولید از مسیر اصلی می شود، بنابرین توجه دولت برای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و صادراتی ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: قیمت نفت، عوامل کلان اقتصادی، تحریم، بیکاری، ادوار تجاری
 • اردشیر بورد، نگار خسروی پور *، علی اسماعیل زاده مقری، فرزانه حیدرپور صفحات 37-60

  هدف از این مقاله طراحی مدل انتخاب مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده در شرکت های ریسک بالا با روش تلفیقی دلفی و فرآیند تحلیل شبکه ای بوده است. روش تحقیق حاضر، از نظر هدف از نوع توسعه ای و کاربردی و در حیطه پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل 27 شرکت از بین 42 شرکت (مودی) با در نظر گرفتن مودیان اشخاص حقوقی موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 در کل کشور با داشتن اظهارنامه مالیاتی در طی سال های شمسی 1387 تا 1397، به عنوان شرکت های ریسک بالا بودند. به منظور طراحی و اعتبارسنجی مدل انتخاب مودیان از تکنیک دلفی و فرایند تحلیل شبکه ای ANP استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد شاخص های ثبت نام، تسلیم به موقع اظهارنامه، سوابق حسابرسی (عدم تطابق اطلاعات خرید و فروش فصلی)، سوابق حسابرسی و پرداخت، به عنوان شاخص های ریسک عدم تمکین مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده ایران در شرکت های با ریسک بالا، در مدل انتخاب مودیان می باشند که اولویت این شاخص ها به ترتیب تسلیم اظهارنامه، سوابق حسابرسی (عدم ارائه فهرست خرید و فروش فصلی)، سوابق حسابرسی (عدم تطابق فهرست خرید و فروش فصلی)، پرداخت و ثبت نام می باشد. بنابراین باید اذعان داشت که اظهارنامه مالیاتی در انتخاب مودیان پر ریسک در نظام مالیات ارزش افزوده می بایست بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: حسابرسی مبتنی بر ریسک، ریسک مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده
 • یاسمن خلیلی*، عاطفه حاجیان برنجستانکی صفحات 61-77

  مدیران در شرکت های مختلف، برای افزایش میزان پاداش دریافتی، نمایش وضعیت خوب شرکت و حفظ جایگاه مدیریتی خود، ممکن است به مدیریت سود روی آورند. مدیریت سود در شرکت های مختلف از دو روش مدیریت سود تعهدی و واقعی انجام می پذیرد که در این پژوهش مدیریت سود واقعی که کمتر در تحقیقات به آن توجه شده، بررسی گردیده است. یکی از عواملی که طبق مبانی نظری ممکن است بر میزان مدیریت سود واقعی اثرگذار باشد، نقدشوندگی سهام است؛ بنابراین در این پژوهش رابطه نقدشوندگی سهام با دو معیار آمیهود و آمیوست با مدیریت سود واقعی بررسی شد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1394 الی 1400 بوده و داده های این پژوهش شامل 1029 سال-شرکت است. برای بررسی فرضیه ها از رگرسیون های چند متغیره و روش داده های پانل استفاده شد .نتیجه این پژوهش نشان داد که نقدشوندگی سهام بر میزان مدیریت سود واقعی در شرکت ها اثر معناداری دارد و مالکیت نهادی این رابطه را تعدیل می کند.

  کلیدواژگان: نقدشوندگی سهام، مدیریت سود واقعی، مالکیت نهادی
 • سارا یوسف زاده، فریدون رهنمای رودپشتی، حسین بدیعی*، مسعود غلام زاده صفحات 78-97

  امنیت ثبت تراکنش ها با کاربست فناوری بلاک چین و مشکلات ناشی از دستکاری اطلاعات و اسناد شرکت ها موجب شد تا ادبیات کاربست فناوری بلاکچین کم کم به بررسی تاثیرات قابل انتظار بلاکچین بر بهبود حاکمیت شرکتی و یا موضوعاتی همچون کاربردها و تحلیل فواید این فناوری در حیطه حسابرسی شرکت پرداخته شود. هدف این پژوهش تعیین اثر کاربست بلاک چین بر عملکرد شرکت ها از منظر راهبری شرکتی می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر زمان، گردآوری داده مقطعی و از نظر روش اجرای پژوهش، پیمایشی است. در این پژوهش با توجه به هدف و ماهیت پژوهش از روش پژوهش کاربردی است که از طریق روش های تحلیل معادلات ساختاری استفاده شده است. با توجه حجم جامعه4000 نفری مدیران اجرایی و مالی شرکت های بورسی و فرمول کوکران حدود 200 پرسشنامه معتبر برای تحلیل بدست آورد. نتایج نشان داد که کاربست تکنولوژی بلاک چین به طور معنی داری می تواند بر عملکرد شرکت ها چه در قالب عملکرد مالی و چه عملکرد عملیاتی تاثیرگذار باشد. همچنین بلاک چین تاثیر مضاعف بر رابطه راهبری شرکتی و عملکرد شرکت ها داشته و کاربست بلاک چین بر بهبود رابطه کنترل داخلی طبق چهارچوب کوزو و عملکرد شرکت تاثیر فزاینده دارد.

  کلیدواژگان: بلاک چین، عملکرد کسب و کار، راهبری شرکتی، کنترل داخلی
 • بهاره بنی طالبی دهکردی * صفحات 98-125

  یکی از مهمترین مفاهیم حوزه روانشناسی که در استانداردهای حسابرسی مورد تاکید می باشد، تردیدگرایی حرفه ای است که با وجود اهمیت بسیار آن در حوزه حسابرسی، تا کنون از منظر علمی، به خوبی تبیین نشده است. از اینرو هدف این مقاله، در وهله اول توسعه مفهوم تردیدگرایی حرفه ای و تبیین چگونگی نقش آفرینی آن در گزارش های حسابرسی به کمک دو رویکرد ذهنیت گرایی و نگرش و در وهله دوم ارائه الگوی مفهومی حسابرسی با رویکرد تردیدگرایی حرفه ای از منظر خبرگان است. برای دستیابی به این هدف، داده ها از طریق مصاحبه عمیق از نوع نیمه ساختار یافته با 15 نفر از خبرگان طی سال های 1401-1400 گردآوری شد. تحلیل داده ها نیز به کمک مدل پارادایمی استراوس و کوربین (1998) و از طریق کد گذاری های باز، محوری و انتخابی انجام گردید. پس از سنجش پایایی و روایی یافته ها، در نهایت ضمن شناسایی شش مقوله شامل شرایط علی »مشوقها«، پدیده ها، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردهای استراتژیک و پیامدها » نتایج «، الگوی پیشنهادی نیز ارائه گردید. بر اساس یافته های پژوهش، مدل پیشنهادی الگوی مفهومی حسابرسی با رویکرد تردیدگرایانه حرفه ای شامل 6 مقوله، 248 گزاره معنادار و 81 مفهوم متناظر است. بر اساس یافته های پژوهش، اقدامات استراتژیک لازم در زمینه پیاده سازی الگوی پیشنهادی تردیدگرایی حرفه ای در حوزه حسابرسی شامل شناسایی شواهد معتبر، تجزیه و تحلیل شواهد، نظارت و بازبینی مجدد کار، درک مشتریو اصلاحات طرح و برنامه ریزی است. یافته های پژوهش نشان می دهد نگرش، به کمک مولفه های عاطفی و شناختی ضمن پیش بینی نیات و رفتارحسابرسان، قدرت پیش بینی تردید گرایی را برای جمع آوری شواهد حسابرسان بهبود می بخشد. بر اساس یافته ها، مدل نهایی پژوهش منجر به بهبود کیفیت حسابرسی، کاهش ریسک حسابرسی و افزایش حسابرسی اثربخش می گردد.

  کلیدواژگان: تردیدگرایی حرفه ای، نگرش، ذهنیت گرایی، کیفیت حسابرسی
 • محسن ایمنی*، سید محمد مشعشعی صفحات 126-144

  حسابداران مدیریت، با استفاده از اطلاعاتی که از طریق سیستم حسابداری مدیریت کسب می کنند، می توانند در متمایز بودن و موفقیت یک شرکت سهیم باشند. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تجربی نقش حسابداران مدیریت و سیستم حسابداری مدیریت بر رابطه بین استراتژی تمایز و نوآوری اکتشافی است. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش مدیران، کارشناسان ارشد و روسای دوایر حسابداری شرکت های تولیدی غرب استان مازندران در سال 1401 بوده است. برای بررسی، 81 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از معادلات ساختاری استفاده شد و تحلیل روابط با نرم افزار لیزرل 8 انجام شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد استراتژی تمایز با نقش حسابداران مدیریت به عنوان شریک تجاری رابطه مثبت دارد. همچنین، رابطه بین مشارکت تجاری حسابداران مدیریت و اهداف استفاده از سیستم حسابداری مدیریت، اعم از تصمیم گیری راهبردی، توجه متمرکز، نظارت و مشروعیت بخشی، مثبت و معنادار است. به علاوه، نتایج نشان داد ارتباط مثبت و معناداری بین استفاده از سیستم حسابداری مدیریت برای تصمیم گیری راهبردی، توجه متمرکز، مشروعیت بخشی و نظارت با نوآوری اکتشافی وجود دارد. انتخاب درست حسابداران مدیریت در طی فرآیند استخدام یا گسترش نقش های درون سازمانی آن ها می تواند به شرکت ها در توسعه و رشد آن ها کمک کند. همچنین، این مطالعه اثر حسابداران مدیریت را در نوآوری اکتشافی از طریق بررسی عوامل مختلف سیستم حسابداری مدیریت در محیط تجاری ایران مشخص نمود.

  کلیدواژگان: استراتژی تمایز، حسابداران مدیریت، سیستم حسابداری مدیریت، نوآوری اکتشافی
 • مرتضی برزگر، غلامرضا کردستانی *، محمدحسین قائمی، روح الله بیات صفحات 145-167

  درک پیامدهای پیشران های تحول اقتصادی به ویژه فناوری های نوین، برای خلق ارزش در کشورهای در حال توسعه، روز به روز اهمیت بیشتری می یابد. این بدان مفهوم است که ظرفیت های اقتصاد داده محور ایجاب می کند بر تحولات ساختاری رشد و توسعه از منظر توسعه پایدار، تمرکز شود.این پژوهش در تلاش است یافته های مطالعات صورت گرفته در این خصوص را به صورت نظامند بررسی و براساس فرایند شکل گیری و دستاورد ارائه شده، به تحلیل آنها بپردازد. با مراجعه به اسناد و مدارک معتبر قابل دسترس و پس از بررسی اطلاعات منابع انگلیسی از سال 2000 تا 2022 و فارسی 1380 تا 1401، تعداد 242 مقاله شناسایی شدند. به منظور تحلیل مقالات منتخب، مفاهیم تشکیل دهنده، ابعاد و مولفه های تاثیرگذار، از روش تحلیل محتوا و مصاحبه با حضور تعدادی از صاحب نظران استفاده شد. فناوری تولید، فناوری اطلاعات، سامانه های مجازی، هوش مصنوعی، نوآوری پویا، ساختار سازمانی، سازه و کارهای نظارتی، جهانی سازی و تحولات فرهنگی از پیشران های تحول هستند. ضرورت شناخت تاثیر استفاده از فن آوری های نوین و سایر پیشران های تحول در تفکر، فرآیند های حسابداری مدیریت امری محسوس بوده که در نهایت منجر به تعدیل بسیاری از موقعیت های حسابداری مدیریت شده و چالش هایی را برای حسابداری مدیریت در آینده ایجاد مینماید و بدین ترتیب با ارائه دیدگاه ها و راه حل هایی جهت دانش افزایی و پیاده سازی فن آوری های اطلاعاتی و انطباق حسابداری مدیریت با این امواج نوآورانه، به توسعه ادبیات این حوزه کمک می کند.

  کلیدواژگان: پیشران های تحول، حسابداری مدیریت، فناوری دیجیتال
 • محمدرضا فصیحی هرندی، امیرحسین تائبی نقندری*، مهدی بهار مقدم، حدیث زینلی صفحات 168-182

  این پژوهش مفهوم اثر گزارشگری تعهد مدیریت ارشد بر عملکرد زیست محیطی را با نقش میانجی گزارشگری حسابداری مدیریت زیست محیطی و نقش تعدیلگر مدیریت ریسک با هم ادغام می کند. پس از اعمال محدویت ها، تعداد 67 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شدند. داده های مربوط به متغیرهای تحقیق در بازه زمانی 1391 تا 1400 جمع آوری شدند؛ و روابط بین متغیرها و فرضیه های پژوهش، بر اساس مدل های رگرسیونی (روش حداقل مربعات تعمیم یافته و لجستیک) مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین تعهد مدیریت ارشد و حسابداری مدیریت زیست محیطی و همچنین بین تعهد مدیریت ارشد و عملکرد زیست محیطی شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. حسابداری مدیریت زیست محیطی نقش میانجی گری جزئی در رابطه بین تعهد مدیریت ارشد و عملکرد زیست محیطی ایفا می کند. مدیریت ریسک شرکت به عنوان یک متغیر تعدیل گر خالص موجب تقویت رابطه بین تعهد مدیریت ارشد و عملکرد زیست محیطی می گردد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تعهدات فردی مدیران به محیط زیست به طور مستقیم با اقدامات زیست محیطی آنها در ارتباط است؛ و همچنین اطلاعات حسابداری مدیریت زیست محیطی به مدیران در تدوین شاخص های عملکرد محیطی کمک می کند؛ و با افزایش مدیریت ریسک در شرکت، مدیران ارشد متعهد به مسائل محیط زیستی قادر خواهند بود عملکرد زیست محیطی شرکت را بهبود بخشند.

  کلیدواژگان: تعهد مدیریت ارشد، عملکرد زیست محیطی، حسابداری مدیریت زیست محیطی، مدیریت ریسک شرکت
|
 • Seyede Sahar Abdollahzadeh, Kaveh Azinfar*, Reza Fallah, Iman Dadashi Pages 1-15

  Moral hazards reduce public trust in published information and increase information asymmetry in the capital market, and through this channel it affects the value of the company and reduces the interests of companies. Accordingly, the purpose of this research is to examine the role of auditors' professional ethics on the interests of companies in the form of dynamic game theory. The current research is of developmental type. The current research is in the field of game theory. The first player was the managers and board members of the top 50 capital market companies (152 People) and the second player was the trusted members of the trusted auditing institutions of the Stock Exchange Organization with the first rank (123 People). To estimate the model, information related to the indicators has been collected using a questionnaire. Based on the results, it can be said that auditor bias has a negative effect on the interests of companies in the form of dynamic game theory. The increase in the risk of fraud leads to a decrease in profits and an increase in the level of investment inefficiency in companies.

  Keywords: Professional Ethics, Information Symmetry, Moral Hazard, Game Theor
 • mohammad taghizadeh, marjan damankeshideh*, hooshang momeni, majed afshari rad Pages 16-36

  This article explains the impact of oil price impulses, macroeconomic factors and the political effects of sanctions on the energy market, unemployment, budget deficit and business periods of the country for the years 1984-2020. Based on the SVAR model estimation results; An impulse from the oil price area increases the production gap by 13% and an impulse from the exchange rate increases the production gap by 8%. The results also show that an impulse from the years of embargo in the country's oil income, the government budget deficit and the unemployment rate increase the production gap by 1, 4 and 32 percent, respectively. Also, based on the results of variance analysis, 65.71% of the production gap is related to oil price impulses, 0.08% is related to foreign exchange impulse, 5.55% is related to the impulse of the sanctions years in the country's oil income, 6.34% is related to the export impulse. Nafti, 14.16 percent was related to budget deficit impulse and 6.24 percent was related to unemployment impulse. Therefore, the gap between production and supply and export of oil in our country does not move in the same direction. It seems that the creation of a suitable theoretical relationship between the discussed variables in our country is more than affected by the current economic policies of the government, it is undergoing fundamental changes in the structure and political and economic conditions. Therefore, the more the impulse effects increase in the country, the amount of investment in the production sector will decrease and it will worsen the country's production situation and cause the production to move away from the main path, so the government's attention to investment in the production and export sectors. It is necessary.

  Keywords: oil price, macroeconomic factors, embargo, unemployment, business cycles
 • ardeshir bovard, Negar Khosravipoo*, ali esmaelzadeh mogharri, Farzaneh Heydarpour Pages 37-60

  The purpose of this article was to design a taxpayer selection model in the value added tax system in high-risk companies with the combined Delphi method and network analysis process. The current research method, in terms of its purpose, was developmental and applied in the scope of survey. The statistical population of the research includes 27 companies out of 42 companies (Taxpayer), taking into account the Law on Taxpayers of Legal Entities, the subject of Note 2, Article 27 of the Value Added Tax Law in the whole country, with tax declarations during the solar years of 1387 to 1397 (2008 to 2018), as companies The risk was high. audit records (failure to provide seasonal purchase and sale list), and payment, as risk indicators of taxpayers' non-compliance in Iran's value added tax system in high-risk companies was in the taxpayer selection model, where the priority of these indicators was the submission of the declaration, audit records (failure to provide the seasonal purchase and sales list), audit records (inconsistency of the seasonal purchase and sales list) ), paid and registration. Therefore, it should be acknowledged that the tax declaration should be considered more in the selection of high-risk taxpayers in the value added tax system. Prioritization in high-risk companies due to non-compliance in paying taxes, according to theoretical bases, it can be stated that in most of these companies, registration is done at the very first stages of sending the invitation but the declaration is not submitted, or if it is, it is done late. In addition, despite the submission of the tax declaration, the documents not presented completely in the audit records, or they are manipulated, and if they are presented, there is a mismatch of seasonal sales and purchase information, and finally, payments are not made or it is not on time.

  Keywords: tax risk, risk-based audit, value added tax
 • Yassaman Khalili *, Atefeh Hajiyan Berenjanstki Pages 61-77

  Managers in different companies may turn to earnings management in order to increase the amount of bonus received, to show the good status of the company and to maintain their managerial position. Earnings management in different companies done by two methods of accrual and actual earnings management, and in this research, real earnings management, which is less paid attention to in research, investigated. One of the factors that, according to theoretical principles, may affect the amount of real earnings management is the liquidity of stocks. Therefore, in this research, the relationship of stock liquidity with two criteria, Amihud and Amivest, investigated with real earnings management. The statistical population of this research is the companies listed in the Tehran Stock Exchange during the period 2016 to 2022 and the data of this research includes 1029 company-years. Multivariate regressions and panel data method used to test the hypotheses. The result of this research showed that stock liquidity has a significant effect on the amount of real earnings management in companies and institutional ownership moderates this relationship.

  Keywords: Stock liquidity, Real earnings management, Institutional investors
 • sara yousefzadeh, Fereydoon Rahnamay Roodposhti, Hossein Badiei*, Masoud Gholamzadeh Pages 78-97

  The security of recording transactions with the use of blockchain technology and the problems caused by the manipulation of information and documents of companies, caused the literature on the application of blockchain technology to investigate the expected effects of blockchain on improving corporate governance, or issues such as applications and analyzing the benefits of this technology to be paid in the scope of the company's audit. The purpose of this research is to determine the effect of using blockchain on the performance of companies from the perspective of corporate governance. This research is a cross-sectional data collection in terms of its practical purpose, in terms of time, and a survey in terms of its research implementation method. In this research, according to the purpose and nature of the research, the applied research method is used through structural equation analysis methods. According to the population size of 4000 executive and financial managers of listed companies and Cochran's formula, about 200 valid questionnaires were obtained for analysis. The results showed that the application of blockchain technology can significantly affect the performance of companies, both in the form of financial performance and operational performance. Also, blockchain has a double impact on the relationship between corporate governance and the performance of companies, and the application of blockchain has an increasing impact on improving the relationship between internal control according to the Kuzo framework and the company's performance.

  Keywords: blockchain, business performance, corporate governance, internal control
 • Bahareh Banitalebi Dehkordi* Pages 98-125

  One of the most important concepts in the field of psychology, which emphasized in auditing standards, is professional skepticism, which, despite its great importance in the field of auditing, has not been well explained from a scientific point of view. Therefore, the purpose of this article is, first of all, to develop the concept of professional skepticism and explain how it plays a role in audit reports with the help of the two approaches of subjectivity and attitude, and secondly, to present the conceptual model of auditing with the approach of professional skepticism from the perspective of experts. To achieve this goal, data collected through in-depth semi-structured interviews with 15 experts during the years 2022-2023. Data analysis also done with the help of Strauss and Corbin (1998) paradigm model and through open, central and selective coding. After measuring the reliability and validity of the findings, finally, while identifying six categories including causal conditions "incentives", phenomena, contextual conditions, intervening conditions, strategic strategies and consequences "results", the proposed model also presented. Based on the findings of the research, the proposed model of the conceptual model of auditing with a professional skeptical approach includes 6 categories, 248 meaningful propositions and 81 corresponding concepts. Based on the findings of the research, the necessary strategic measures in the field of implementing the proposed model of professional skepticism in the field of auditing include identifying valid evidence, analyzing evidence, monitoring and re-reviewing the work, understanding the client and reforming the plan and planning. The findings of the research show that attitude, with the help of emotional and cognitive components, while predicting auditors' intentions and behavior, improves the predictive power of skepticism for auditors' evidence collection. Based on the findings, the final model of the research leads to the improvement of audit quality, reduction of audit risk and increase of effective audit.

  Keywords: Professional skepticism, attitude, subjectivity, auditing quality
 • Mohsen Imeni *, Seyyed Mohammad Moshashaei Pages 126-144

  Management accountants can contribute to the differentiation and success of a company by using the information obtained through the management accounting system. This research aims to empirically investigate the role of management accountants and management accounting systems in the relationship between differentiation strategy and exploratory innovation. As a methodological aspect, this study is an applied and descriptive survey research. The study is based on a survey of 81 individuals, including managers, senior experts, and heads of accounting departments of manufacturing companies in the west of Mazandaran province in 2022. Research hypotheses were analyzed using structural equations with Lisrel 8 software. The results showed that differentiation strategy positively related to the role of business partner management accountants. Additionally, there is a positive relationship between business partner management accountants and factors of the management accounting system, including strategic decision-making, focused attention, monitoring, and legitimation. Furthermore, the results showed that the use of management accounting systems for strategic decision-making, focused attention, legitimacy, and monitoring positively related to exploratory innovation. The correct selection of management accountants during the hiring process or expanding their internal roles can help companies in their development and growth. This study also determined the effect of management accountants on exploratory innovation through the examination of various factors of the management accounting system in Iran's business environment.

  Keywords: Differentiation Strategy, Exploratory Innovation, Management Accountants, Management Accounting System
 • morteza barzegar, Gholamreza Kordestani*, MohammadHossein Ghaemi, Rohallah Bayat Pages 145-167

  Understanding the consequences of drivers of economic transformation, especially new technologies, for value creation in developing countries, becomes more important day by day. This means that the capabilities of the data-driven economy require focusing on the structural changes of growth and development from the perspective of sustainable development. This research is trying to systematically examine the findings of the studies conducted in this regard and analyze them based on the process of formation and the achievements presented. By referring to available authentic documents and documents and after reviewing information from English sources from 2000 to 2022 and Persian from 1380 to 1401, 242 articles identified. In order to analyze selected articles, constituent concepts, dimensions and influential components, content analysis method and interviews used with the presence of a number of experts.Production technology,information technology, virtual systems, artificial intelligence, dynamic innovation,organizational structure, regulatory structure and works, globalization and cultural changes are the drivers of change. The need to recognize the impact of using new technologies and other drivers of change in management accounting thinking, processes is a tangible matter, which ultimately led to the adjustment of many management accounting positions and challenges. It creates for management accounting in the future and thus helps to develop the literature of this field by providing views and solutions for increasing knowledge and implementing information technologies and adapting management accounting to these innovative waves.

  Keywords: Drivers of transformation, Management accounting, Digital technology
 • Mohammadreza Fasihi Harandi, Amirhossein Taebi Noghondari*, Mehdi Baharmoghaddam, Hadith Zainali Pages 168-182

  This study examines the impact of top management commitment on environmental performance. It also considers the mediating role of environmental management accounting and the moderating role of risk management. After applying the restrictions, 67 companies selected among the companies listed on the Tehran Stock Exchange. The data of research variables have been collected from 2012 to 2021. The regression models used to test the hypotheses and the relationships between variables. The results indicate a positive and meaningful relationship between top management commitment and both environmental management accounting and environmental performance. Environmental management accounting mediates the relationship between top management commitment and environmental performance. The company’s risk management strengthens this relationship as a moderating variable. Therefore, we can conclude that managers' personal commitments to the environment directly related to their environmental actions. Environmental management accounting information helps managers to develop environmental performance indicators. By increasing risk management, managers committed to environmental issues will be able to improve the company's environmental performance.

  Keywords: top management commitment, environmental performance, environmental management accounting, company risk management