فهرست مطالب

مجله مدیریت آب و آبیاری
سال چهاردهم شماره 1 (بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سعید نسترنی عموقین، سیده زهرا قریشی، حجت میان آبادی*، عاطفه پرورش ریزی صفحات 1-26
  بهره برداری از آب در حوضه های آبریز فرامرزی به طور مستقیم تحت تاثیر عوامل متعدد از جمله مناسبات سیاسی و امنیتی بین دولت ها قرار دارد و می تواند راهبردها و مناسبات سیاستی و امنیتی آن ها را نیز تحت تاثیر قرار دهد. این پژوهش به بررسی اقدامات ترکیه در حوضه آبریز فرامرزی ارس، به عنوان بخشی از ابرپروژه داپ می پردازد. برای تحلیل اطلاعات از روش توصیفی تحلیلیاستفاده شده است و تحلیلی از وضعیت هیدروپلتیکی ترکیه در حوضه آبریز ارس ارائه شده است. نتایج نشان می دهند که با توجه به مستندات موجود، با تکمیل ابرپروژه های سازه ای ترکیه در حوضه آبریز فرامرزی ارس، این کشور قادر خواهد بود حدود 83 درصد از پتانسیل آبی این حوضه آبریز فرامرزی در خاک خود را مهار و کنترل کند. این در حالی است که به دلیل تبعات جبران ناپذیر این طرح ها، ترکیه در صدد است تا با بهره گیری از ابزار تحریف گفتمان، از شکل گیری اعتراضات کشورهای پایین دست حوضه آبریز به اقدامات این کشور پیشگیری کند.
  کلیدواژگان: پروژه داپ، تحریف گفتمان، ماموریت هیدرولیکی، هیدروپلتیک
 • سیاوش انصاری، سامان جوادی*، سید مهدی هاشمی، بهزاد آزادگان صفحات 17-42

  کشاورزی و به ویژه زراعت دیم به عنوان یکی از شاخه هایی است که تا حد زیادی تحت تاثیر اثرات تغییرات اقلیمی قرار دارد. مطالعات انجام گرفته قبلی در خصوص برآورد طول دوره رشد گندم دیم در کشور، به طور عمده مربوط به بررسی طول دوره رشد سال های گذشته و یا براساس روش درجه روز رشد هستند که چندان واقع گرایانه نمی باشد. هدف این پژوهش برآورد طول دوره رشد متوسط گندم دیم دشت تبریز برای 20 ساله گذشته (1372 الی 1393) و 50 سال آینده می باشد. در گام نخست، وضعیت شرایط آینده تحت شبیه سازی مدل های GCM گزارش ششم هیئت بین الدول تغییر اقلیم (IPCC)2 و تحت سناریوهای SSP1-2.63 و SSP5-8.6 ارزیابی شده و سپس با روش پیشنهادی دستورالعمل ناحیه بندی اکولوژیکی سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (FAO)4، طول دوره رشد هر دوره برآورد و با یکدیگر مقایسه شده است. مطابق روش فائو، طول دوره رشد معادل بازه زمانی است که بارندگی بیش از 50 درصد تبخیر و تعرق پتانسیل باشد که این بازه زمانی با پیداکردن نقاطع تقاطع نمودار ماهانه بارندگی و 50 درصد تبخیر و تعرق پتانسیل و مشخص شدن تاریخ شروع و پایان دوره رشد انجام گرفته است. نتایج حاصل از مقایسه طول دوره رشد دوره پایه و وضعیت شرایط آینده تحت شبیه سازی مدل های GCM نشان داد که در دشت تبریز برای 50 سال آینده طول دوره رشد گندم، به طور متوسط به میزان 16 روز افزایش یافته و پایان دوره رشد به طور متوسط به میزان 12 روز دیرتر اتفاق خواهد افتاد.

  کلیدواژگان: بارندگی، تبخیر و تعرق، فائو، نگاشت چندکی
 • علیرضا گوهری*، جهانگیر عابدی کوپایی، سید سعید اسلامیان، آرمیتا معتمدی صفحات 43-54
  این پژوهش با هدف استفاده از پوزولان تولیدشده از برگ نخل خرما در مقیاس نانو اجرا گردید و برخی خصوصیات مکانیکی بتن ساخته شده از جمله مقاومت فشاری، مقاومت کششی، الاستیسیته و دوام بتن حاوی پوزالان برگ نخل خرما در محیط سولفاته، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در بتن ساخته شده با پوزولان در سنین کم میزان مقاومت فشاری بتن کم تر از بتن شاهد می باشد. در سنین بیش تر با گذر زمان، میزان مقاومت فشاری و کششی افزایش یافتند، به طوربه طوری که این پارامترها در سن 128 روزه نسبت به هفت روزه به ترتیب حدودا 35/12 و 8/5 برابر افزایش داشت. مقادیر مدول الاستیسیته در تیمارهای حاوی پوزولان کاهش چشم گیر حدود 18 درصدی نسبت به بتن شاهد داشت. عملکرد تیمارهای حاوی نانوذرات برگ نخل در محیط های سولفاته مناسب تر از بتن شاهد بود. در نهایت با توجه به موارد بررسی شده می توان نتیجه گیری نمود که استفاده از پوزولان 20 درصد نانوذرات نخل با داشتن نسبت کرنش 318 نسبت به بتن  شاهد، دارای مقادیر قابلیت تغییر شکل قابل ملاحظه ای می باشد، لذا استفاده از این مواد را به عنوان ماده پرکننده برای درزهای انبساط و انقباض امکان پذیر می سازد.
  کلیدواژگان: الاستیسیته، بتن، پوزولان، مقاومت فشاری، مقاومت کششی
 • حمید عبدل آبادی* صفحات 55-74
  در این پژوهش، وضعیت کیفیت آب مخزن استقلال با تمرکز بر ارزیابی پتانسیل تغذیه گرایی در بازه پنج ساله موردبررسی قرار گرفت. برای شبیه سازی روزانه متغیرهای کلیدی موثر بر وضعیت مغذی شدن و شکوفایی جلبکی از جمله دما، اکسیژن محلول، جلبک، فسفات، آمونیوم و نیترات، از مدل دو بعدی CE-QUAL-W2 استفاده شد. با توجه به تغییرات قابل توجه حجم آب ذخیره شده در مخزن سد، تحلیل شرایط حاکم بر مخزن سد به صورت فصلی انجام گرفت. نتایج حاکی از وجود الگوی پیچیده ای از پویایی ها و ارتباطات چرخه غذایی در مخزن است. در فصل بهار و تابستان، تغییرات دمایی شدید در عمق آب نشان از لایه بندی حرارتی قوی دارد. غلظت اکسیژن محلول در رولایه و زیرلایه به علت عواملی مانند مصرف اکسیژن توسط جلبک ها، محدودیت اختلاط تحت تاثیر باد، لایه بندی حرارتی و زمان ماند بالا دارای اختلاف قابل توجهی است. در پاییز، با توجه به کاهش ورود آب در تابستان و افزایش تبخیر، حجم آب کاهش یافته و با سردشدن هوا، لایه بندی حرارتی کاهش می یابد. با ورود جریان های سیلابی در زمستان، حجم آب افزایش یافته و به علت کاهش دما، اختلاط کامل ایجاد می شود. این موضوع منجر به بهبود شرایط اکسیژن محلول می شود. اما، بار ورودی مواد مغذی را افزایش می دهد. نتایج شبیه سازی و ارزیابی معیارهای تغذیه گرایی نشان می دهند که پتانسیل تغذیه گرایی در اغلب ماه ها وجود دارد. وجود برنامه پایش دقیق با تعیین تواتر و محل بهینه نمونه برداری، کنترل ورود مواد مغذی از طریق مدیریت حوضه آبریز و تنظیم زمان ماند می توانند به عنوان راه کارهای موثر برای بهبود وضعیت مخزن محسوب گردند.
  کلیدواژگان: اکسیژن محلول، سد استقلال، تغذیه گرایی، لایه بندی حرارتی، مدل CE-QUAL-W2
 • بهزاد شکوری، میرعلی محمدی*، میرجعفر صادق صفری صفحات 75-90

  به علت وجود عدم قطعیت های گوناگون در مشخصات مصالح و مدل سازی سدهای خاکی، کمی سازی این عدم قطعیت ها نیازمند تحلیل حساسیت و کاهش تعداد پارامترهای متغیر برای کاهش هزینه و زمان در مدل سازی امری بسیار ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش، تحلیل عددی سد خاکی ماکو واقع در استان آذربایجان غربی به عنوان مطالعه موردی، با نرم افزار FLAC2D صورت گرفته و پاسخ استاتیکی به دست آمد. اثر لایه های ساخت و مقدار و شکل خطوط هم تراز تنش و جابه جایی با پژوهش های قبلی مقایسه و اعتبارسنجی گردید. تعداد 49 متغیر تصادفی (از مشخصات مصالح در نواحی هسته، پوسته، فیلتر، زه کش، پی آبرفتی و سنگ بستر) در نظر گرفته شد. با انجام تحلیل حساسیت و با استفاده از نمودار Tornado، تعداد پارامترهای متغیر کاهش و 18 متغیر تصادفی مهم در تحلیل سد خاکی شناسایی شدند. نتایج نشان داد که تغییرات چگالی خشک (γd) پوسته تغییری در حدود 8 درصد و هم چنین تغییرات ضریب پواسون (ν) و مدول الاستیسیته (E) هسته تغییری در حدود 7 درصد در پاسخ سد خاکی ایجاد می کنند. در نهایت، پارامترهای چگالی خشک (γd)، ضریب پواسون (ν)، مدول الاستیسیته (E) و زاویه اصطکاک داخلی (φ) به ترتیب پارامترهای حساس تری شناسایی شدند که بر پاسخ سدهای خاکی بیش ترین تاثیر را می گذارند.

  کلیدواژگان: تحلیل حساسیت، سد خاکی، کمی سازی عدم قطعیت، نمودار Tornado
 • سورنا نادری، علی مریدی* صفحات 91-109
  در این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات ناشی از عوامل انسانی بر عمق منابع آب زیرزمینی از برآورد الگوهای آمار فضایی پانل استفاده شده است که تمامی استان های ایران را در حد فاصل سال های 1387 الی 1398 در بر می گیرند. عوامل انسانی موردبررسی عبارتند از جمعیت، سطح باغات آبی، سطح زیرکشت زراعی آبی، سرانه ارزش افزوده صنعتی، سرانه ارزش افزوده خدمات و میزان عدم وابستگی به منابع آب زیرزمینی. نتایج حاصل از الگوسازی فضایی نشان می دهد که سه عامل اول یعنی جمعیت و سطح باغی و زراعی آبی اصلی ترین عوامل اثرگذار بر عمق منابع آب زیرزمینی به حساب می آیند، به طوری که یک درصد افزایش در هر یک از آن ها به ترتیب به اندازه 196/0، 089/0 و 062/0 درصد به افزایش عمق آبخوان ها منتهی می شود. هم چنین جانمایی فعلی جمعیتی و فعالیت های کشاورزی آبی در اقصی نقاط کشور نیز به گونه ای است که با شرایط آب های زیرزمینی و میزان وابستگی به این منابع همخوانی ندارد و تداوم این وضعیت تنها به تداوم هرچه بیش تر تخلیه شدگی منابع آب زیرزمینی منتهی می شود. علاوه بر این نتایج الگوسازی نشان می دهد که توسعه صنعتی سهمی ناچیز بر عمق آبخوان ها دارد و توسعه بخش خدمات نیز برخلاف سایر فعالیت های اقتصادی می تواند زمینه ساز احیای منابع آب زیرزمینی شود. میزان عدم وابستگی به منابع آب زیرزمینی نیز با کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی می تواند به احیای این منابع کمک نماید.
  کلیدواژگان: اقتصادسنجی فضایی، آزمون موران، بحران آب زیرزمینی، کشاورزی آبی
 • مسعود سلطانی* صفحات 111-122

  پیشرفت علم و استفاده از فناوری‏های سنجش از دور، امکان پایش سلامت، بررسی وضعیت گیاه، تعیین سطح و نوع کشت، محاسبه سرعت رشد و شاخص‏های گیاهی و سایر اطلاعات ارزشمند از مزرعه و باغ را  برای کشاورز فراهم آورده است. درصد پوشش گیاهی یکی از پارامترهای مهم در مدل‏های گیاهی برای تخمین عملکرد گیاه و وضعیت رشد آن محسوب می‏شود. روش‏ های تعیین درصد پوشش گیاهی براساس داده‏ های مشاهداتی زمینی، گران و زمان‏بر هستند. استفاده از پهپاد برای تصویربرداری هوایی و به کارگیری روش‏ه ای مبتنی بر پردازش تصویر، می‏تواند پارامترهای موردنظر را در کل سطح مزرعه و با سرعت و دقت بالا به دست آورد. در این پژوهش برای تعیین درصد پوشش گیاهی ذرت، تعداد 441 تصویر هوایی در ارتفاع 30 متری از سطح زمین با استفاده از پهپاد شرکت DJI، مدل Mavic 2 pro در یکی از مزارع ذرت شهرستان الوند در استان قزوین، برداشت شد. از دو روش جداسازی و طبقه‏بندی به طور جدا برای تعیین مقدار درصد پوشش گیاهی استفاده شد. آزمون تفکیک ‏پذیری و ضریب همبستگی بین داده‏های محاسباتی، تعیین و موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد اگرچه دقت هر دو روش بالا بود، اما به طور میانگین روش جداسازی مقدار درصد پوشش گیاهی را 10 درصد کم تر از الگوریتم طبقه‏بندی به دست آورد. هم چنین ضریب همبستگی بالای 97 درصد بین داده‏ها نشان داد دقت روش‏های بر مبنای پردازش تصویر مانند جداسازی پایین‏تر از روش‏های طبقه‏بندی است اما در صورت عدم دسترسی به نرم‏افزارهای موردنیاز که امکان تجزیه و تحلیل بر مبنای روش‏های هوش مصنوعی را دارند، می‏توان به راحتی با اجرای کد‏های برنامه‏نویسی مبتنی بر روش‏های جداسازی در زبان‏های سطح بالا و متن باز از جمله زبان پایتون به نتیجه مطلوبی رسید.

  کلیدواژگان: آستانه ‏گذاری، شاخص سبزینگی مازاد، طبقه ‏بندی، فاصله ماهالانوبیس
 • محمد نقوی، میرعلی محمدی، قربان مهتابی* صفحات 123-139

  رودخانه ها به عنوان زه کش طبیعی یک حوضه آبریز در تخلیه رواناب حاصل از بارش، به ویژه در مواقع سیلابی همواره موردتوجه بوده است. با توجه به شکل گیری اکثر شهرها و روستاها در حاشیه رودخانه ها و احداث سازه هایی در سیلاب دشت آن ها یا گاهی تعرض به سیلاب دشتدشت ها، در مواقع سیلابی الگوی جریان رودخانه ها همواره دچار تغییراتی می شود، لذا مطالعه اندرکنش جریان های سیلابی در کانال های مرکب پیچان در این مناطق، ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار Flow3D  که یک نرم افزار قوی در زمینه دینامیک سیالات محاسباتی است، به بررسی ساختار جریان و تنش برشی بستر در کانال مرکب پیچان تحت تاثیر تراکم سازه ای سیلاب دشت در مواقع سیلابی پرداخته شده است. برای این منظور از شش نوع تراکم سازه ای صفر، هشت، 11، 16، 25 و 44 درصد روی سیلاب دشت با استفاده از بلوک های غیرمستغرق و با فاصله های هفت، 14، 21، 28 و 35 سانتی متر استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی عددی نشان داد که با افزایش تراکم سازه ای روی سیلاب دشت از صفر به 44 درصد، مقدار سرعت متوسط مقطع کانال اصلی به طور میانگین 51 درصد، حداکثر ارتفاع سطح آزاد آب 25 درصد و میزان دبی متوسط عبوری از مقطع کانال اصلی 84 درصد افزایش می یابد. هم چنین با افزایش مقدار تراکم سازه ای روی سیلاب دشت، میزان تنش برشی بستر افزایش یافته، به طوری که مقدار حداکثر تنش برشی بستر از 32/1 به 61/4 پاسکال (حدود 250 درصد) افزایش نموده و به سمت مرکز کانال اصلی حرکت می کند.

  کلیدواژگان: کانال مرکب، پیچان رود، تراکم سازه ای، ساختار جریان
 • محمد میرزاوند، سید جواد ساداتی نژاد*، حمید کاردان مقدم صفحات 141-156
  امروزه اهمیت علوم و فناوری های نوین به ویژه کاربرد ایزوتوپ های محیطی در مطالعات مختلف از جمله هیدرولوژی و ژئوهیدرولوژی بر کسی پوشیده نیست. با توجه به وضعیت بحرانی کمی و کیفی منابع آب در ایران، داشتن داده های دقیق ایزوتوپی از وضعیت کمی و کیفی منابع آب می تواند در صورت تحلیل درست منجر به برنامه ریزی و در نتیجه مدیریت درست منابع آب شود. با توجه به عدم مطالعات کافی در زمینه ایزوتوپ های محیطی در کشور که البته دلیل آن نبود دستگاه های موردنیاز، هزینه زیاد ارسال نمونه به خارج از کشور و تحریم است، در این مقاله ضمن بررسی نحوه نمونه برداری از منابع آب های زیرزمینی و چگونگی آماده سازی نمونه ها برای آنالیز ایزوتوپ های پایدار 2H، 18O، 34S و  13Cو معرفی استانداردهای مربوط به هر ایزوتوپ، دستگاه های مرتبط از جمله Gasbench+DeltaPlusXP، (EA-IRMS) Elemental Analyzer-Isotope Ratio Mass Spectrometer  و Total Inorganic Carbon- Total Organic Carbon (TIC-TOC) و هم چنین روش های اندازه گیری ایزوتوپ های فوق موردبررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: آنالیز ایزوتوپی، ایزوتوپ پایدار، ایزوتوپ هیدرولوژی، ایزوتوپ های محیطی
 • کاظم شاهوردی، حسام قدوسی*، جواد اسدی، حسن اوجاقلو صفحات 157-167
  آب یکی از مهم ترین منابع موردنیاز جامعه بشری و اولین و اساسی ترین عامل برای تولید محصولات کشاورزی است که بیش از 90 درصد از این مایع حیاتی در این بخش مصرف می شود. از مهم ترین عواملی که عملکرد یک شبکه انتقال و توزیع آب را تحت تاثیر قرار می دهد، برنامه توزیع و تحویل آب می باشد. برای به دست آوردن دبی در آبگیرها، نیاز آبی منطقه عقیلی شرقی با استفاده از مدل همسان سازی داده های زمینی برآورد شد و با داده های زمینی، نتایج مدل NETWAT به عنوان سند ملی گیاهان زراعی و باغی، کنترل شد. برای این منظور، تبخیروتعرق سه با مدل همسان سازی داده های زمینی برآورد شد و دبی های شش ساعته در هر آبگیر با توجه به مساحت زیر کشت هر آبگیر و راندمان آبیاری محاسبه شد. هیدرولیک کانال عقیلی شرقی با استفاده از داده های مذکور، به صورت شش ساعته شبیه سازی شد. نتایج بیانگر دقت مناسب مدل همسان سازی داده های زمینی می باشد به طوریکه حداکثر 7/12، درصد مدل همسان سازی داده های زمینی مقادیر تبخیروتعرق را کم تر از NETWAT برآورد نموده است. نتایج شاخص های بهره برداری راندمان و کفایت نیز نشان داد که حداقل مقدار راندمان و کفایت به ترتیب برابر با 95/0 و 94/0 (به جز در بازه هشت) می باشد که در کلاس عملکردی "خوب" قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، بهره برداری بهینه، نیاز آبی، مدل جهانی همسان سازی داده های زمینی
 • حسین منتصری*، محسن علمداری، محمد پروین نیا، رضا خلیلی صفحات 169-185
  در این پژوهش به منظور مدیریت کیفی رودخانه کر، روشی باهدف حداقل سازی هزینه های حفظ محیط زیست و تامین استاندارد کیفیت آب رودخانه با توجه به جنبه های اجرایی سیاست ها ارائه شده است. پس از شناسایی منابع آلاینده در رودخانه کر و گروه بندی آ ن ها، برای هر گروه تخلیه کننده سناریوهای تصفیه فاضلاب در نظر گرفته شد و هزینه مربوط به هر سناریو محاسبه گردید. با توجه به خطاها و عدم قطعیت های ذاتی در برآورد هزینه های تصفیه و جریمه نقض استانداردهای کیفیت آب یک روش تصادفی با ترکیب رویکردهای تصمیم گیری و روش شبیه سازی مونت کارلو برای شناسایی بهترین سناریوهای تصفیه ایجاد شد. رویکردهای تصمیم گیری مورداستفاده جهت افزایش قابلیت اجرایی برنامه های تجارت بار آلودگی و بررسی مطلوبیت تخلیه کنندگان شامل گزینش اجتماعی تصادفی (SSCR)، چانه زنی بازگشتی تصادفی (SFB) و تصمیم گیری چندمعیاره تصادفی (SMCDM) است که هر رویکرد شامل روش های مختلفی است. درنهایت، به منظور کاهش هزینه ها و ایجاد انگیزه در تخلیه کننده ها برای مشارکت داوطلبانه در حفاظت کیفی رودخانه، گزینه برتر توسط هر رویکرد براساس معیار هزینه، به عنوان مجوز اولیه تخلیه بار آلودگی وارد مدل بهینه سازی، سیستم نسبت-تجارت توسعه یافته (ETRS) می گردد. نتایج حاصل از اجرای مدل پیشنهادی نشان می دهد براساس رویکرد SSCR، هزینه ها به میزان 53/4 درصد و رویکرد SFB، هزینه ها به میزان 73/1 درصد کاهش می یابد درحالی که توافق نسبی بین منابع آلاینده فراهم می کند. هم چنین براساس رویکرد SMCDM، هزینه ها به میزان 5/24 درصد کاهش می یابد، اما ازنظر منابع آلاینده کم تر قابل قبول است، زیرا علاوه بر توزیع بهینه نارضایتی در بین ذی نفعان، تلاش می شود گروه های تخلیه کننده به یک گروه تبدیل شود که حالت پویای قدرت موجود در بین گروه ها در شرایط واقعی در نظر گرفته نمی شود.
  کلیدواژگان: تخصیص بار آلودگی، رویکردهای تصمیم گیری، سیستم نسبت-تجارت توسعه یافته، عدم قطعیت
 • حسین منتصری*، حسین ساریخانی، رضا خلیلی صفحات 187-205

  فرسایش و رسوب گذاری در قوس رودخانه ها باعث ایجاد مشکلاتی در سازه های رودخانه ای می شود. ازاین رو، الگوی جریان و انتقال رسوبات در کانال های روباز پیچان رودی نگاه مهندسین رودخانه را به خود جلب کرده است. ازآنجایی که میدان جریان در خم رودخانه ها به صورت سه بعدی است، لذا در چند دهه اخیر پیش بینی تغییرات تراز بستر و تغییر مکان سواحل به کمک برنامه های کامپیوتری بیش ازپیش موردتوجه قرارگرفته است. در این مطالعه با استفاده از نرم افزار SSIIM به مدل سازی تغییرات توپوگرافی بستر کانال های پیچان رودی با مولد سینوسی و بستر متحرک پرداخته شده است و تغییرات تراز بستر در آن تحت شرایط مختلف موردمطالعه قرار گرفته است. جهت حل میدان جریان از مدل آشفتگی ، جهت برآورد بار رسوبات از روش فاین راین و برای محاسبه فشار از روش SIMPLE استفاده شده است. پس از صحت سنجی و واسنجی مدل، الگوی تنش برشی در حالت بستر صلب، با الگوی فرسایش و رسوب گذاری در حالت بستر متحرک مقایسه شده است. بررسی ها نشان می دهد مدل به خوبی توانسته تغییرات تراز بستر را پیش بینی نماید. درنهایت با تغییر در پارامترهای موثر بر فیزیک مسئله مانند انتخاب گام زمانی، شبکه بندی میدان، الگوی انفصال ترم جابه جایی معادلات حاکم، عدد فرود، نسبت عرض به عمق، زاویه پیچان رودی و منحنی دانه بندی تاثیر این عوامل بر نتایج حاصل از شبیه سازی عددی موردبررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد با افزایش عدد فرود و نسبت عرض به عمق، چاله فرسایشی و پشته رسوبی ایجادشده در کانال به تدریج به سمت پایین دست کانال مهاجرت می کند. این در حالی است که با افزایش زاویه پیچان رودی پشته رسوبی و چاله فرسایشی به سمت بالادست کانال انتقال می یابد.

  کلیدواژگان: بستر متحرک، رسوب گذاری، شبیه سازی عددی، فرسایش
 • علیرضا زارعی قورخودی، علی شاهنظری* صفحات 207-221

  هدف از این مطالعه اثرات تشکیل بازارهای آب بر ارتقای بهره وری آب در حوضه آبریز تجن می باشد. در این پژوهش از یک سیستم مدل سازی، مدل برنامه ریزی ریاضی و تابع هدف حداکثرسازی سود در محیط زبان برنامه نویسی متلب استفاده شد. پس از شبیه سازی تشکیل بازار آب، تاثیر آن بر شاخص های بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب در دو گروه شامل مزارع بدون محدودیت آب (گروه A) و مزارع با محدودیت آب (گروه B) موردارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج، تشکیل بازار آب منجر به افزایش 13 درصد سود در گروه (A) و 30 درصد سود در گروه (B) می شود. با توجه به نتایج، تشکیل بازار آب میزان مصرف آب در مزارع نماینده (A) و (B) را به ترتیب کاهش و افزایش می دهد. نتایج ارزیابی شاخص های بهره وری آب حاکی از آن است که در گروه (A) در دسترس بودن آب و در نتیجه افزایش سطح زیر کشت و در گروه (B) جبران کمبود آب و افزایش سطح زیر کشت منجر به افزایش بهره وری فیزیکی شده است. در مزارع گروه (A) فروش آب و در مزارع گروه (B) تخصیص آب به محصولات با ارزش اقتصادی بالاتر افزایش بهره وری اقتصادی آب را در پی داشته است. به طورکلی، می توان بیان نمود که تشکیل بازار آب موجب افزایش بهره وری می‎گردد، اما تنهایی منجر به دستدست یابی به کشاورزی پایدار و کاهش مصرف آب در سطح حوضه آبریز نمی شود. بنابراین اجرای سیاست های دیگر نظیر کنترل برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی، تحویل حجمی آب براساس الگوی کشت بهینه و تخصیص آب به محصولات با ارزش اقتصادی بالاتر همراه با رویکرد بازار آب می تواند علاوه بر کاهش مصرف آب، بهره وری آب را نیز ارتقا دهد.

  کلیدواژگان: الگوریتم ژنتیک، بحران آب، کشاورزی، مدیریت منابع آب
 • هلیا باقری، محمد مظلومی موچانی، رضا خلیلی، علی مریدی* صفحات 223-234
  کیفیت آب رودخانه ها با توجه به محدودیت منابع آب شیرین و افزایش تقاضا برای آب در بخش شرب، کشاورزی و بخش های دیگر از اهمیت بالایی برخوردار است. رودخانه ها یکی از منابع تامین آب شیرین هستند که در معرض تخلیه بی رویه پساب های صنعتی، کشاورزی و انسانی بدون درنظرگرفتن ملاحظات محیط زیستی قرار گرفته اند. حوضه مطالعاتی در این پژوهش رودخانه سرداب رود واقع در استان مازندران است، داده های موردنیاز جهت انجام پژوهش از سه ایستگاه در طول رودخانه در طی یک سال آبی و به صورت فصلی جمع آوری شدند و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. در این مطالعه به منظور ارزیابی کیفیت آب رودخانه از شاخص کیفیت منابع آب سطحی ایران (IRWQIsc) و بنیاد ملی بهداشت (NSFWQI) استفاده شده است. براساس نتایج، مقادیر شاخص IRWQIsc بین 12/92-42/30 و شاخص NSFWQI بین 35/92-075/48 متغیر بود که نشان دهنده وضعیت بسیار خوب در بهار و بد در زمستان برای شاخص IRWQIsc و وضعیت عالی در بهار و بد در تابستان برای شاخص NSFWQI است .از مهم ترین عوامل آلوده کننده آب این رودخانه در طی مسیر می توان به تخلیه پساب های کشاورزی و انسانی به میان دست و پایین دست این رودخانه و تغییر کاربری اراضی زمین و تغییرات آب وهوایی اشاره کرد که باعث کاهش کیفیت آب در طول مسیر حرکت آب شده است. با استفاده از نتایج به دست آمده و اطلاع از وضعیت موجود باید تدابیری را برای جلوگیری از ورود این منابع آلاینده به رودخانه اندیشید.
  کلیدواژگان: تغییرات آب وهوایی، رودخانه سرداب رود، کیفیت آب، منابع آب
 • احمد آغشلوئی، مجتبی شوریان*، امیر علیزاده فرد صفحات 234-248
  در راستای مدیریت کارآمد حوضه آبریز، بررسی رویداد حدی سیل به دلیل فراوانی بالا و ایجاد خسارت های جانی و مالی اهمیت ویژه ای دارد. از طرفی با توجه به بحران آبی و مدیریت سیلاب در مصارف کشاورزی، بررسی سیل امری ضروری است، بنابراین در این پژوهش به برآورد حداکثر سیلاب محتمل (PMF) حوضه آبریز سد لتیان با استفاده از تئوری بیزین و مدل HEC-HMS پرداخته شده است. در این راستا در گام نخست، بیش ترین بارش محتمل (PMP) حوضه آبریز با به کارگیری آمار 70 ساله محاسبه شده است. سپس با استفاده از تئوری بیزین، به عنوان مدلی تصادفی، حداکثر سیلاب حوضه با بررسی پنج مقدار گسسته ضریب تغییرات و چهار سناریوی دبی حداکثر سالیانه، حداکثر فراز روزانه، حداکثر سالیانه و لحظه ای، حداکثر فراز روزانه و لحظه ای تعیین شد. در گام دوم پژوهش نیز مدل HEC-HMS حوضه آبریز سد لتیان ایجادشده و با اعمال PMP محاسبه شده، PMF حوضه تعیین شد. پس از بررسی نتایج با توجه به مقادیر خطا، ضریب تغییرات 4/0 درنظر گرفته شد و دو سناریو حداکثر فراز روزانه و حداکثر فراز روزانه با سیلاب لحظه ای به عنوان سناریوهای منتخب انتخاب شدند که میانگین برآورد پسین آن ها به ترتیب 1532 و 1577 مترمکعب بر ثانیه می باشد. نتایج مدل HEC-HMS نیز حاکی از آن است که مقدار PMF حوضه آبریز سد لتیان 1025 متر مکعب بر ثانیه می باشد که 34 درصد کم تر از مقدار محاسبه شده با استفاده از تئوری بیزین است. براساس نتایج با توجه به داده های موجود در منطقه موردمطالعه، استفاده از تئوری بیزین نتایج بهتری ارائه می دهد.
  کلیدواژگان: تئوری بیزین، حداکثر سیلاب محتمل (PMF)، سد لتیان، مدل HEC-HMS
|
 • Saeed Nastarani Amoghin, Seyedeh Zahra Ghoreishi, Hojjat Mianabadi *, Atefeh Parvaresh Rizi Pages 1-26
  In transboundary river basins, the utilization of water is influenced by the political and security relations between the co-riparians, which can impact their political and security strategies. This article examines Turkey's actions in the Aras transboundary river basin, a part of the DAP mega-project. Furthermore, information regarding Turkey's hydropolitical situation in the Aras River basin was obtained through the analytical descriptive method. The findings indicate that Turkey will have control over approximately 83 percent of the potential of the Aras River basins within its territory upon the completion of its mega-projects in the Aras transboundary river basins. However, due to the irreversible consequences of these plans, Turkey is striving to prevent the emergence of protests among downstream countries through the use of sanctioned discourse.
  Keywords: DAP Mega-Project, Hydraulics Missions, Hydropolitics, Sanctioned Discourse
 • Siavash Ansari, Saman Javadi *, S. Mehdy Hashemy Shahdany, Behzad Azadegan Pages 17-42

  Agriculture, especially rainfed agriculture, is one of the branches that is largely affected by the effects of climate change. The previous studies regarding the estimation of the length of the dry season wheat growth period in the country are mainly related to the length of the growth period of the past years or based on the growing degree day method, which is not very realistic. The purpose of this research is to estimate the length of the average growth period of rainfed wheat for the Tabriz Plain for the past 20 years (1993-2017) and the future conditions under the simulation of GCM models, for the next 50 years (1394-1444), using the meteorological parameters of temperature and rainfall. is. In the first step, the state of future conditions was evaluated under the GCM models of the sixth report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and under the SSP1-2.6 and SSP5-8.6 scenarios, and then with the proposed method of the ecological zoning guidelines of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the length of the growth period of each period has been estimated and compared with each other. According to the FAO method, the length of the growth period is equivalent to the period of time when the rainfall is more than 50 percent of the potential evaporation and transpiration. It has been done. The results of comparing the length of the growth period of the base period and the state of future conditions under the simulation of GCM models showed that in the Tabriz Plain, the length of the wheat growth period has increased by an average of 16 days for the next 50 years, and the end of the growth period by an average of It will happen 12 days later.

  Keywords: climate change, Precipitation, Rainfed wheat, Tabriz basin
 • Alireza Gohari *, Jahangir Abedi Koupai, Saeid Eslamian, Armita Motamedi Pages 43-54
  This research was conducted using pozzolans produced from date palm leaves at the nanoscale and some mechanical properties of concrete were investigated. The studied properties are compressive strength, tensile strength, elasticity, and durability of concrete containing date palm leaf pozzolans in a sulfated environment. The results of this study showed that in concrete made with pozzolan at low ages, the amount of compressive strength of concrete is less than control concrete, and at older ages over time, the amount of compressive and tensile strength increased; to the point that at 128 days these parameters were approximately 12.35 and 5.8 times higher than that of seven days. The modulus of elasticity values in the treatments containing pozzolan were significantly reduced by nearly 18 percent compared to the control concrete. The performance of treatments containing palm leaf nanoparticles in a sulfated environment was better than control concrete. Finally, according to the cases studied, it can be concluded that the use of 20 percent pozzolanic palm nanoparticles with a strain ratio of 318 compared to control concrete, has significant deformation values. Hence, the use of this makes the material as a filler possible for expansion and contraction joints.
  Keywords: Elasticity, Concrete, Pozzolan, Pushing resistance, Tensile Strength
 • Hamid Abdolabadi * Pages 55-74
  This study investigates the water quality dynamics of Esteghlal Reservoir over a five-year period, with a specific emphasis on evaluating its eutrophication potential. We employed a two-dimensional water quality model, CE-QUAL-W2, to simulate daily variations in key variables, including temperature, dissolved oxygen, algae, phosphate, ammonia, and nitrate, which influence nutrient conditions and eutrophication. Due to significant fluctuations in the reservoir's water volume, water quality analysis was conducted seasonally. The results reveal a complex dynamic pattern within the nutrient cycle in the reservoir. In spring and summer, temperatures vary throughout the water column, indicating strong thermal stratification. There is a notable difference in dissolved oxygen concentration between the epilimnion and hypolimnion due to factors such as oxygen consumption by algae, limited wind-induced mixing, thermal stratification, and an extended detention time. In autumn, a reduction in inflow during the summer and evaporation lead to a decrease in water volume. This, along with a reduction in temperature, weakens thermal stratification. With the influx of floods in winter, water volume increases, and complete mixing occurs due to cooling. This provides a suitable environment to improve dissolved oxygen levels. However, it also leads to an increase in nutrient input. Simulation results and an assessment of nutrient criteria underscore the presence of eutrophication potential in most months. A well-defined monitoring program with optimized sampling frequency and location, coupled with the control of nutrient input through watershed management and detention time adjustment, can be considered effective strategies for improving the reservoir's condition.
  Keywords: CE-QUAL-W2, Dissolved Oxygen, Esteghlal Dam, Eutrophication, thermal stratification
 • Behzad Shakouri, Mirali Mohammadi *, MirJafar Sadegh Safari Pages 75-90

  Due to the existence of various uncertainties in the materials and modeling of these structures, the quantification of these uncertainties requires sensitivity analysis and reducing the number of variable parameters to reduce cost and time in modeling. In this research, numerical analysis of Maku dam located in West Azerbaijan province which is considered as a case study is performed using FLAC2D software and the static response is obtained. The effect of construction layers and the amount and shape of contours of stress and displacement were compared and validated with previous researches. The 49 random variables (RVs) (of materials properties in the zones of the core, shell, filter, drainage, alluvium and bedrock) was considered. By performing sensitivity analysis and using the Tornado diagram, the number of variable parameters is reduced and 18 important RVs were identified for the modeling and analysis of the earth dam. The results showed that altering the dry density (γd) of the shell causes a change of about 8% and altering the Poisson's ratio (ν) and also the modulus of elasticity (E) of the core leads to a change of about 7% in earth dams’ response. Finally, parameters of dry density (γd), Poisson's ratio (ν), modulus of elasticity (E) and internal friction angle (ϕ) were identified as more sensitive parameters that have the greatest impact on the response of earth dams.

  Keywords: Sensitivity analysis, Earth dam, Uncertainty quantification, Tornado diagram
 • Soorena Naderi, Ali Moridi * Pages 91-109
  In this study, different spatial models for panel data have been estimated in order to evaluate the effects of anthropogenic factors on the depth of groundwater resources, which includes all the provinces of Iran between the years 2008 and 2019. The investigated anthropogenic factors are the population, the area under irrigated orchard farming, the area under irrigated crop farming, per capita industrial value-added, per capita services value-added and the level of non-dependency on ground water resources. The results of the spatial modeling illustrate that the first three factors, i.e., the population and the area under irrigated orchard and crop farming, are the main factors influencing the depth of groundwater resources, so that one percent increase in each of them bring about an increase in the depth of aquifers by 0.196, 0.089, and 0.062 percent, respectively. Furthermore, the current distribution of the population and irrigated agriculture activities throughout the country are not compatible with the groundwaters’ conditions and the level of dependency on these resources, and the continuity of this situation will only lead to the persistence of the depletion of groundwater resources. In addition, the modeling results reveal that industrial development has a negligible contribution to the depth of aquifers, and the development of the service sector, unlike other economic activities can even help restoring groundwater resources. The level of non-dependency on groundwater resources can also help to restore these resources by reducing the pressure on groundwater resources.
  Keywords: Groundwater crisis, Irrigated Farming, Moran’s test, Spatial econometrics
 • Masoud Soltani * Pages 111-122

  The progress of science and using remote sensing technologies could help farmers to finds valuable information from field such as crop health, determining of the area and type of cultivation, calculating crop growth rate and various indices. Canopy cover percent is one of the vital parameters for modeling and prediction of yield production. Field observation methods of estimating CCP are expensive and time consuming. Using drones for arial imaging at field scale and image processing algorism to estimate CCP are fast and accurate. At this study, 441 arial photos was taken at height of 30 m above ground surface via DJI drone (Mavic 2 pro) for estimating maize CCP. The field was located at Alvand city-Qazvin province. Two different methods of segmentation and classification were used for assessing CCP. Region of interest separability test and linear regression between calculated data were used for result evaluation. Results showed that, although the accuracy of both methods was high, on average the segmentation methods obtained CCP 10 percent lower that classification algorism. Also, the high R-square coefficient of 97% between the data showed that the accuracy of methods based on image processing, such as segmentation, is lower than classification methods, but in case of lack of access to the required software, that are based on artificial intelligence methods, it is easy to achieve a favorable result by implementing programming codes based on segmentation methods in high-level and open-source languages, including Python.

  Keywords: Classification, Excess Green index, Mahalanobis distance, thresholding
 • Mohammad Naghavi, Mirali Mohammadi, Ghorban Mahtabi * Pages 123-139

  Rivers as a natural drainage of a watershed have always been of interest in draining the runoff resulting from precipitation, especially during floods. Due to the formation of most cities and villages on the banks of rivers and the construction of structures in their floodplains, during floods, the pattern of river flow always undergoes changes, so it is necessary to study the interaction of flood flows of meandering compound channel in these areas. In this research, by using Flow3D software, which is a powerful software in the field of computational fluid dynamics, the flow structure and bed shear stress in meandering compound channel under the effect of structural density of floodplain during floods have been investigated. For this purpose, six types of structural density of 0, 8, 16, 11, 25 and 44% have been used on the floodplain using non-submerged blocks with distances of 7, 14, 21, 28 and 35 cm. The results of the numerical simulation showed that with the increase of structural density in the floodplain from zero to 44%, the average velocity of the main channel, the maximum water surface elevation and the amount of flow passing through the main channel increased by 51%, 25% and 84% respectively. Also, with the increase in structural density on the floodplain, the amount of bed shear stress has increased so that the maximum bed shear stress has increased from 1.32 to 4.61 pascal (250 percent) and moves towards the center of the main channel.

  Keywords: Compound channel, Meandering, Structural density, Flow structure
 • Mohammad Mirzavand, Seyyed Javad Sadatinejad *, Hamid Kardan Moghadam Pages 141-156
  Today, the importance of modern science and technology, especially the use of environmental isotopes in various studies, including hydrology and geohydrology, is obvious for anyone. Given the quantitative and qualitative crisis status of groundwater resources in Iran, having accurate isotopic data on the quantitative and qualitative status of water resources can lead to good planning and, consequently, proper management of water resources. Due to the lack of sufficient studies on the environmental isotopes in Iran, which, of course, is due to the lack of technologies, high costs of sample transfer to overseas and sanctions, while reviewing the sampling of Groundwater resources, sample preparation methods for stable isotopes of 2H, 18O, 34S and 13C, and the standards for each isotope; related devices such as Gasbench+ DeltaPlusXP, Elemental Analyzer-Isotope Ratio Mass Spectrometer (EA-IRMS), and Total Inorganic Carbon-Total Organic Carbon (TIC-TOC), as well as measurement methods are presented.
  Keywords: Isotope Analysis, stable isotope, Isotope hydrology, Environmental isotopes
 • Kazem Shahverdi, Hesam Ghodousi *, Javad Asadi, Hassan Ojaghlou Pages 157-167
  Water is one of the most important resources needed by human society and the first and most important factor for the production of agricultural products, more than 90% of this vital liquid is consumed in this sector. One of the most important factors that affect the performance of a water conveyance and distribution network is the water distribution and delivery program. In order to obtain turnouts’ discharges, the water requirement of the eastern Aghili area was estimated using the Global Land Data Assimilation System (GLDAS) and controlled using the results of the NETWAT model. For this purpose, three-hour evapotranspiration was estimated with GLDAS, and the six-hour discharges of turnouts were calculated according to the cultivated area of each turnout and irrigation efficiency. The hydraulics of the eastern Aghili canal were simulated using the above-mentioned data for six hours. The results showed the appropriate accuracy of GLDAS so that at a maximum of 12.7%, GLDAS underestimated the evapotranspiration values compared to NETWAT. The minimum values of efficiency and adequacy indicators of 0.95 and 0.94, respectively, were obtained, which are in the "good" performance class.
  Keywords: GLDAS, Optimal Operation, Performance Evaluation, Water requirement
 • Hossein Montaseri *, Mohsen Alamdari, Mohammad Parvinnia, Reza Khalili Pages 169-185
  In this thesis, in order to manage the quality of the river, a structure with the objectives of minimizing the environmental protection costs and providing the river water quality standard according to the implementation aspects of the policies is presented. After identifying the polluting sources in the studied area and grouping them, a number of sewage treatment scenarios were considered for each discharge group, and the cost related to each scenario was calculated.Considering the inherent errors and uncertainties in the estimation of treatment costs and penalty for violating water quality standards, a random method was created by combining decision-making approaches and the Monte Carlo simulation method to identify the best treatment scenarios.The decision-making approaches used to increase the implementation capability of pollution load trading programs and examine the desirability of dischargers include stochastic social choice rules (SSCR), stochastic fallback bargaining (SFB) and stochastic multi-criteria decision-making (SMCDM), each approach includes different methods. Finally, in order to reduce the costs and motivate the dischargers to voluntarily participate in the quality protection of the river, the best option by any approach based on the cost criteria, as the initial permission to discharge the pollution load into the optimization model, the extended trading-ratio system (ETRS).The results of the implementation of the proposed model show that according to the SSCR approach, the costs are reduced by 4/53 Percent and by the SFB approach, the costs are reduced by 1/73 Percent while providing a relative agreement between polluting sources. Also, based on the SMCDM approach, the costs are reduced by 24/5 Percent, but it is less acceptable in terms of polluting sources, because in addition to the optimal distribution of dissatisfaction among the beneficiaries, efforts are made to group the evacuees into one group. Become, that the dynamic state of power existing among groups in real conditions is not considered.
  Keywords: pollution load allocation, decision-making approaches, developed ratio-trade system, Uncertainty
 • Hossien Montaseri *, Hossein Sarikhani, Reza Khalili Pages 187-205

  Erosion and sedimentation in river arches cause problems in river structures. Therefore, the pattern of flow and transport of sediments in the open channels of meandering River has attracted the attention of river engineers. Since the flow field in the bends of rivers is three-dimensional, therefore, in the last few decades, the prediction of changes in bed level and changes in the location of banks with the help of computer programs has been given more attention.In this study, using SSIIM software, topographical changes of meandering channels with sinus generator and moving bed have been modeled, and bed level changes have been studied under different conditions. For this purpose, solid beaches Natural rivers are principal resources of water and energy. Design and operational management of natural rivers needs a complete knowledgement of mechanics of flow pattern and sediment transport. The complex three-dimensional flow characteristics inriver bends reveals the necessity of using a three-dimensional numerical model.The numerical model used in the present study is called SSIIM, an acronym for Sediment Simulation in Intakes with Multi block option. In this study, in the first step, SSIIM is applied to investigate the characteristics of turbulent flow in a Sine-Generated channel with 70-degree angle, the rectangular cross section of width B =40cm and fixed bed. In addition, a comparision has been also made between the turbulence models, the flow characteristics such as Longitudinal and transverse velocity, Water level and bed Shear stress has been considered. The results have been validated with laboratory data. The results show that SST-k-ω model has better consistency with experimental data than k-ε model. Also distribution of bed shear stress depends on Froude number although secondary flow is independent. Furthermore, distribution of bed shear stress and secondary flow is dependent on the width to depth ratio. For b/h<8, another circulation cell occurs near the outer bank.In the second step, to investigate the variation of channel bed subjected to steady flow, Channel with movable bed has been employed. Comparison of results show good agreement between computed and measured bed topography. Finally, the effective parameters including interval time step, grid size, Froude number, width to depth ratio and meandering angle has been investigated. Results show that by increasing the Froude number and the ratio of width to depth point bar and point pool gradually migrate downstream channel. Whereas by increasing meandering angle, point bar and point pool moving Upstream.

  Keywords: bed topography, sedimentation, Numerical simulation, erosion
 • Alireza Zarei Ghorkhodi, Ali Shahnazari * Pages 207-221

  The purpose of this study is the effects of the formation of water markets on the improvement of water productivity in the Tajen catchment basin. In this research, a mathematical programming model modeling system and profit maximization objective function were used in MATLAB environment. After simulating the formation of the water market, its impact on physical and economic water productivity indicators was evaluated in two groups including: farms without water restrictions group (A) and farms with water restrictions group (B). Based on the results, forming a water market leads to a 13 percent increase in profit in group (A) and 30 percent in group (B). According to the results, the formation of the water market reduces and increases the amount of water consumption in representative farms (A) and (B), respectively. The results of the evaluation of water productivity indicators indicate that in group (A), the availability of water and consequently the increase of the cultivated area, and in group (B), the compensation of the lack of water and the increase of the cultivated area have led to an increase in physical productivity. In the farms of group (A), the sale of water and in the farms of group (B), the allocation of water to products with higher economic value has led to an increase in the economic productivity of water. In general, it can be said that forming a water market leads to an increase in productivity, but alone it does not lead to achieving sustainable agriculture and reducing water consumption at the watershed level. Therefore, the implementation of other policies such as the control of extraction from surface and underground water resources, volume delivery of water based on the pattern of optimal cultivation and allocation of water to products with higher economic value along with the water market approach can improve water productivity in addition to reducing water consumption.

  Keywords: Agriculture, Genetic Algorithm, Water Crisis, Water Resource Management
 • Helia Bagheri, Mohammad Mazlomi Mochani, Reza Khalili, Ali Moridi * Pages 223-234
  The quality of river water is of great importance due to the limited availability of freshwater resources and the increased demand for water in the drinking water, agriculture, and other sectors. Rivers are one of the sources of this water supply, which are exposed to indiscriminate discharge of industrial, agricultural and human wastewater without proper environmental considerations.The study area in this research is the Sardabrud River located in Mazandaran province. The required data for conducting the research were collected from three stations along the river throughout a hydrological year and analyzed. In this study, the Iranian River Water Quality Index for surface waters (IRWQIsc) and the National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSFWQI) were used to evaluate the river water quality. Based on the results, the values of the IRWQIsc index varied between 92.12-30.42 and the NSFWQI index between 92.35-48.075, indicating very good quality in spring and bad quality in winter for IRWQIsc, and excellent quality in spring and bad quality in summer for the NSFWQI, respectively.. Among the most important factors polluting the water of this river along its course are the discharge of agricultural and human sewage into the middle and downstream reaches, land use changes, and climate changes - which have caused a decrease in water quality along the river's path.Using the obtained results and current understanding, measures can be taken to prevent these polluting sources from entering the river to improve its water quality.
  Keywords: climate change, Water quality, water resources, Sardabrud river
 • Ahmad Agheshloui, Mojtaba Shourian *, Amir Alizadeh Fard Pages 234-248
  In the pursuit of efficient drainage basin management, examining the extreme event of flooding due to its high frequency and resulting life and financial damages holds particular significance. Considering the water crisis and flood management in agricultural usage, investigating floods becomes imperative. Therefore, this research focuses on estimating the probable maximum flood (PMF) of the Latyan Dam drainage basin using Bayesian theory and HEC-HMS models. Initially, the probability maximum precipitation (PMP) of the drainage basin was calculated using a 70-year statistical dataset. Subsequently, employing the Bayesian theory as a stochastic model, the maximum drainage basin flood was determined by examining five discrete values of coefficient of variation and four flood scenarios of annual maximum, daily maximum, annual and instantaneous maximum, daily and instantaneous maximum. In the second phase of the study, an HEC-HMS model for the Latyan Dam drainage basin was developed, and by applying the PMP, the drainage basin's peak flow was determined. Considering error values, a coefficient of variation of 0.4 was adopted. Two scenarios emerged as selected options: daily maximum and daily and instantaneous maximum flooding, with their respective posterior estimates averaging at 1532 and 1577 m3/s. The HEC-HMS model results indicated a drainage basin peak flow of 1025 m3/s, 34 percent lower than the Bayesian theory's calculated value. Based on these outcomes and the available regional data, the Bayesian theory demonstrates superior results in this particular study area.
  Keywords: Bayesian theory, HEC-HMS model, Latyan Dam, Probable maximum flood (PMF)