فهرست مطالب

نشریه توسعه پرستاری در سلامت
سال چهاردهم شماره 46 (پاییز و زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فرشته عراقیان مجرد، محمدعلی حیدری گرجی، طاهره یعقوبی* صفحات 1-10
  زمینه و هدف

  نشاط و شادی از نیازهای اولیه فطری و ضروری انسان به شمار می‎رود و می‎توان آن را از مهم‎ترین عوامل سلامت خانواده و جامعه انگاشت. از آنجایی که بیشتر وقت دانشجویان در دانشگاه می گذرد. نیاز به ایجاد نشاط معنوی در دانشجویان از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا این مطالعه با هدف عوامل موثر بر نشاط معنوی دانشجویان می پردازد.

  مواد و روش ها

  مطالعه مروری حکایتی حاضر در سال 1399 انجام شد. برای بدست آوردن مقالات منتخب جهت ورود به تحلیل، پایگاه‎های داخلی مرکز اطلاعات، پرتال جامع علوم انسانی و پایگاه مجلات نور با ترکیبی از کلید واژه‎های نشاط معنوی، دانشجویان و پایگاه‎های خارجی Google Scholar, Pubmed, Scopus با کلید واژه‎های Spritual vitality, Student از ابتدای سال 1990 تا پایان سال 2020 جستجو شدند. ملاک های ورود در این پژوهش شامل مقالاتی بودند که به نشاط معنوی دانشجویان پرداخته بودند، مقالات اصیل پژوهشی به زبان فارسی یا انگلیسی بودند. در نهایت 6  مقاله وارد مطالعه شدند. از این6  مقاله، 4مقاله فارسی و 2 مقاله انگلیسی بود.

  یافته ها

  یافته ها حاکی از تاثیر 5 عامل (عوامل جمعیت شناختی، عوامل فردی، عوامل دانشگاهی، عوامل محیطی، عوامل خانوادگی) در ایجاد نشاط معنوی در دانشجویان می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  برای ایجاد نشاط معنوی نیاز به تلاش خانواده‎ها برای آموزش و تقویت باورهای دینی و الگوی فرزندان باشند. مسئولین دانشگاه بایستی با برنامه ریزی آموزشی و تفریحی، تقویت تشکل ها و سازماندهی فعالیت‎های فرهنگی، تشویق دانشجویان برای شرکت در این‎گونه فعالیت ها موجبات نشاط معنوی دانشجویان و فضای دانشگاه را فراهم کنند.

  کلیدواژگان: نشاط معنوی، دانشجویان، مطالعه مروری
 • حمیدرضا اسدی، مرضیه ضیایی راد* صفحات 11-17
  زمینه و هدف

  مراقبت، به عنوان مهم ترین نقش پرستاری بوده که ایفای نقش در آن از طریق تعاملات و ارتباطات موثر شکل می گیرد. کیفیت مراقبت های پرستاری و تعاملات حرفه‎ای پرستاران در حیطه مراقبت از بیمار می‎تواند تحت تاثیر نگرش‎ها و باورها و یا به زبان بهتر ویژگی‎های شخصیتی ایشان باشد. این مطالعه با هدف تعیین رابطه ویژگی های شخصیتی با تعامل حرفه ای و کیفیت مراقبت های پرستاری در پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1399 انجام شده است.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق 150 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1399 به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و پرسشنامه استاندارد مربوطه را تکمیل نمودند و سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  78 درصد از شرکت کنندگان مونث و 44 درصد آنها در رده سنی 24 الی 36 سال قرار داشتند. بین ویژگی شخصیتی توافق پذیری پرستاران با کیفیت مراقبت های پرستاری (029/0=p, 178/0=r) و همچنین بین ویژگی های شخصیتی توافق پذیری (013/0=p, 202/0=r) و وجدان گرایی (038/0=p, 169/0=r) پرستاران با تعامل حرفه ای آنان رابطه معنی داری مشاهده شد.

  بحث و نتیجه گیری

  از آنجا که با افزایش میزان توافق پذیری در شخصیت پرستاران کیفیت مراقبت های پرستاری بیشتر و همچنین با افزایش میزان توافق پذیری و وجدان گرایی در شخصیت پرستاران تعامل حرفه ای در آنان بیشتر بوده است پیشنهاد می گردد ضمن توسعه تحقیقات در این زمینه از افراد با شخصیت های توافق پذیر و وجدان گرا در نقش های حساس پرستاری استفاده گردد.

  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، تعامل حرفه ای، کیفیت مراقبت های پرستاری، پرستار
 • محمد گوشی دهقی، بتول نحریر* صفحات 18-26
  زمینه و هدف

  از جمله مهم ترین نقش های جدید برای گروه های مراقبت سلامت به ویژه پرستاران تجویز دارو است. تجویز پرستاری را می توان یکی از عوامل اساسی در تخصصی سازی حرفه پرستاری برشمرد. هدف از ارائه این مقاله مروری جامع بر پژوهش های انجام شده درباره تجویز پرستاری در سراسر ایران است.

  مواد و روش ها

  این تحقیق یک مطالعه مرور نظام مند است. مطالعات مرتبط با تجویز پرستاری در ایران از پایگاه های اطلاعاتی معتبر فارسی زبان، بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran) و پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) و بانک اطلاعات مقالات علوم پزشکی ایران (Iran Medex) و پایگاه های اطلاعاتی انگلیسی زبان شامل:, Scholar Google Web, MEDLINE, Pub Med, Scopus, ScienceDirect, با ترکیبی از کلیدواژه های: Iran, nurse prescribing, nursing prescription که معادل فارسی آن ها به ترتیب ایران، نسخه نویسی پرستار و تجویز پرستاری است بدون محدودیت زمانی انجام شد.

  یافته ها

  از مجموع 81 مقاله به دست آمده بعد از بررسی دقیق، 4 مقاله که به طور مستقیم در مورد تجویز پرستاری در ایران بود، در این مطالعه وارد شدند. هر 4 مطالعه به روش کیفی انجام شده بود. با توجه به مرور متون مربوطه، تجویز در پرستاری در سال های اخیر بیش ازپیش مورد توجه پژوهشگران واقع شده است.

  نتیجه گیری

  گرچه توجه به تجویز پرستاری در ایران در مطالعات اخیر افزایش یافته است، ولی کماکان کمبود پژوهش ها در این زمینه نیاز به توجه بیشتری می طلبد. انجام مطالعات باهدف طراحی و بکارگیری و ارزشیابی روش های مختلف اجرای فرآیندهای تجویز پرستاری و تصویب قوانین حمایت کننده از تجویز پرستاری توصیه می شود.

  کلیدواژگان: نسخه نویسی، تجویز پرستاری، ایران، مطالعه مرور نظام مند
 • سحر خوش کشت، ‎ معصومه ‎ ذاکری‎مقدم* صفحات 27-36
  زمینه و هدف

  با توجه به اهمیتی که روش پژوهش ترکیبی در آینده پژوهش پرستاری خواهد داشت، بررسی چالش های پیش روی محققین پرستاری و ارائه راهکارهایی جهت از بین رفتن مشکلات در این حوزه ضروری است. هدف از این مطالعه معرفی اجمالی روش پژوهش ترکیبی و چالش های آن در پرستاری می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به روش مروری و با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی معتبر نظیرGoogle scholar, PubMed, Ovid, Magiran, Sid,  با کلید واژه روش پژوهش ترکیبی و پرستاری به زبان فارسی و انگلیسی بین سال های 2019-2000 انجام شده است.

  یافته ها

  در این مقاله سعی شده است ضمن معرفی اجمالی روش پژوهش ترکیبی، پیشینه، تعریف، دلایل انجام، مزایا و معایب، مهم ترین نوع شناسی ارائه شده در پرستاری بررسی شده و به چالش های موجود در طراحی و اجرای روش پژوهش ترکیبی پرداخته شود.

  بحث و نتیجه گیری

  مهمترین چالش موجود در زمینه تحقیقات ترکیبی در پرستاری عدم وجود راهنمای جامع و کارآمد در طرح ریزی و اجرای این مطالعات است. لذا پیشنهاد می شود صاحب نظران راهنماهای مناسب را به منظور هدایت محققین جوان در هدایت روش پژوهش ترکیبی طراحی نمایند.

  کلیدواژگان: روش تحقیق، روش پژوهش کمی، روش پژوهش کیفی، روش پژوهش ترکیبی، پرستاری، چالش
 • زینب ابراهیم پور موزیرجی، اکرم ثناگو، سید رضا سعادت مهر، علیرضا صادقی، مبینا صفری، لیلا جویباری* صفحات 37-49
  زمینه و هدف

  اسکیزوفرنی ویرانگرترین بیماری روان پزشکی است که با علائم روان پریشی و اختلال عملکرد فرد در ابعاد مختلف مشخص می‎شود. با توجه به بار بیماری برای خانواده، جامعه و سیستم بهداشتی درمانی، برنامه ریزی مناسب جهت ارائه خدمات بهداشت روان، نیازمند اطلاعات پایه بوده و شناخت حجم و مشخصات مشکل در هر جمعیتی مساله مهمی می باشد. لذا این مطالعه با هدف شناسایی مشخصات جمعیت شناختی و بالینی  بیماران اسکیزوفرنی انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی، پرونده های موجود (216 پرونده) مربوط به بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان در بازه زمانی 1398 تا 1400 به صورت تمام شماری مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از فرم گردآوری اطلاعات جمعیت شناختی و مشخصات بالینی استفاده شد. با نرم افزار  SPSSنسخه 16 و آمار توصیفی و تحلیلی آنالیز داده انجام شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان دادند که بیشترین افراد مبتلا را زنان 2/69% تشکیل دادند. وضعیت جمعیت‎شناختی بیماران شامل مجرد، 4/53% با دامنه سنی 40-31 سال 1/35 %، قومیت فارس 1/59%، بیکار3/55 %، دارای سطح تحصیلات سیکل 5/25%، با رتبه تولد اول 7/20 %، فرم پارانوئید %7/32، با میانگین روزهای بستری 31/ 25 روز و میانگین تعداد دفعات بستری 38/4 بار می باشند.

  نتیجه گیری

  با توجه به این که اغلب بیماران از جنس زن، سنین جوان و مجرد تشکیل می دهند، این یافته‎ها می‎تواند جهت برنامه‎ریزی بهداشتی مانند غربالگری، شناسایی، ارجاع بیماران، اقدامات پیشگیرانه مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اسکیزوفرنی، فراوانی، اپیدمیولوژی
 • وحیده آقایی، رضا کاظمی*، سمیه تکلوی، وکیل نظری صفحات 50-61
  زمینه و هدف

  بهبود وضعیت روان شناختی پرستارانی که دارای تجربه ی سوگ ناشی از پاندمی کووید 19 هستند امری ضروری می باشد لذا پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان وجودی بر نگرانی و اضطراب پرستاران با تجربه سوگ19 انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع مطالعه ی نیمه تجربی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه پرستاران دارای تجربه ی سوگ ناشی از پاندمی کووید 19 شهر قم در محدوده ی دی تا اسفندماه سال 1401 تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند 40 نفر از پرستارانی که نمرات بالاتری در نگرانی پاتولوژیک پن استت (PSWQ) و اضطراب مرگ تمپلر (DAQ) کسب کرده بودند، انتخاب و به روش تصادفی ساده در دو گروه مداخله و کنترل (هر کدام 20 نفر) جایگزین شدند. سپس گروه مداخله 10 جلسه 120 دقیقه ای و یک بار در هفته درمان وجودی را تجربه کردند. همچنین پس از پایان آخرین جلسه ی درمانی، پس آزمون و یک ماه بعد پیگیری اجرا شد. داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرنی استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که درمان وجودی در مراحل مختلف ارزیابی بر نگرانی پاتولوژیک و اضطراب مرگ پرستاران دارای تجربه ی سوگ ناشی از پاندمی کووید 19 تاثیر معناداری داشته است (001/0>p). همچنین تغییر نمره نگرانی پاتولوژیک و اضطراب مرگ که در مرحله ی پس آزمون اتفاق افتاده بود، در مرحله ی پیگیری نیز حفظ شده بود (05/0<p).

  نتیجه گیری

  با توجه به اثربخش بودن درمان وجودی بر نگرانی پاتولوژیک و اضطراب مرگ پرستاران در این پژوهش، می توان از این رویکرد درمانی برای بهبود مشکلات پرستاران دارای تجربه ی سوگ ناشی از پاندمی کووید 19 استفاده کرد.

  کلیدواژگان: درمان وجودی، نگرانی پاتولوژیک، اضطراب مرگ، سوگ، کووید 19
 • کوثر ایزدپناه، سحر اردلان خالص، حسین نصیری، فاطمه مهرآور* صفحات 62-68
  زمینه و هدف

  دانشجویان علوم پزشکی بیش از سایر دانشجویان در خطر از دست دادن سلامت روانی هستند و با مشکلات عاطفی و روانی بیشتری درگیر می شوند. این مطالعه با هدف تعیین بهزیستی روانشناختی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1401-1400 انجام شده است.
   

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی (توصیفی-تحلیلی)، جامعه مورد مطالعه شامل همه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی گلستان می باشد. ابزار گردآوردی اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد 5 سوالی تندرستی روانی سازمان بهداشت جهانی می‎باشد. روش نمونه گیری از نوع داطلبانه و در دسترس بود. داده‎ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، رگرسیون خطی چندگانه در نرم افزار SPSS-26  تحلیل شدند.

  یافته ها

  به طور کلی در این مطالعه 700 دانشجوی مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی گلستان شرکت کردند. 5/79  درصد از شرکت کنندگان زن و بقیه (5/20 درصد) مرد بودند. میانگین نمره بهزیستی روانی در بین کل دانشجویان 97/18 با انحراف معیار 59/5 بوده است (دامنه نمره 5 الی30). نتایج رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که متغیرهای سن، جنس، مقطع تحصیلی و سطح تحصیلات مادر بر میزان بهزیستی دانشجویان موثر بود.

  نتیجه گیری

  میانگین نمره بهزیستی روان دانشجویان وضعیت نسبتا نامطلوبی دارد بنابراین نیاز است که به مسئله بهزیستی روان دانشجویان اهمیت ویژه ای داده شود. این مسئله ملزم به این است جهت بهبود سلامت روان دانشجویان از طریق مشارکت موثری بین دانشجویان، مسئولین دانشگاه ها و وزارتین انجام گردد.

  کلیدواژگان: سلامت روان، تندرستی روان، دانشجویان، علوم پزشکی
 • الگوی ساختاری رضایت از تعادل کار- خانواده بر اساس فشار نقش در پرستاران:نقش میانجی هیجان منفی و تعدیلگری خودارزیابی
  ساره رفعت مقام، حسین رجب دری* صفحات 69-80
  زمینه و هدف

  هدف پژوهش حاضر، تدوین الگوی ساختاری رضایت از تعادل کار- خانواده بر اساس فشار نقش در پرستاران با نقش میانجی هیجان منفی و تعدیلگری خودارزیابی در پرستاران است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعه آن را پرستاران شاغل در بیمارستان های فسا در زمستان 1400 تشکیل می دهد. برای این منظور با کسب نظر 226 نفر از پرستاران بیمارستان های ولی عصر (عج) و شریعتی با استفاده از نمونه گیری تصادفی، این موضوع بررسی شد. در راستای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از فن حداقل مربعات جزئی و معادلات ساختاری در نرم افزار Smart-PLS استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که بین فشار نقش و رضایت از تعادل کار- خانواده، رابطه منفی و معناداری در سطح 77 درصد (آماره T، 739/8-) وجود دارد و برازش الگو مطلوب است. همچنین هیجان منفی، نقش میانجی در رابطه بین فشار نقش و رضایت از تعادل کار- خانواده دارد. به صورتی که فشار نقش موجب افزایش هیجان منفی در سطح 82 درصد (آماره T، 831/29) می شود و رضایت از تعادل کار خانواده را به میزان 31 درصد (آماره T، 572/2-) کاهش می دهد. افزون بر آن، رابطه فشار نقش و رضایت از تعادل کار- خانواده با نقش تعدیلگر خودارزیابی به صورت منفی به میزان 57 درصد (آماره T، 540/6) کاهش می یابد.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش می توان دریافت که رابطه فشار نقش و رضایت از تعادل کار- خانواده با نقش های میانجی هیجان منفی و تعدیلگر خودارزیابی در پرستاران بر اساس شواهد تجربی مورد تائید است و نقش موثری در رفتار پرستاران دارد و با توجه به حساسیت شغلی آن ها، لازم است این مقوله بیش ازپیش موردتوجه مدیران و برنامه ریزان در میدان عمل قرار گیرد.

  کلیدواژگان: فشار نقش، تعادل کار- خانواده، هیجان منفی، خودارزیابی، پرستاران
|
 • Fereshteh Araghian Mojarad, MohammadAli Heydari Gorji, Tahereh Yaghobi* Pages 1-10
  Background and Objectives

  Happiness and happiness are among the basic and natural needs of human beings and I can consider it as one of the most important medical and community health. Since I spend most of my student time at university. There is a great need to create spiritual vitality in students. Therefore, this study is processed with the aim of influencing students' spiritual students.

  Materials and Methods

  A review study of an anecdote in 1399 was conducted. To get selected articles to enter the information center database, comprehensive humanities portal and Noor magazines database with a combination of keywords of spiritual publishing, students and external sites Google Scholar, Pubmed, Scopus with Spritual keys Neshat, student from Searched from the beginning of 1990 to the end of 2020.Login in this research includes articles that paid to spiritual students, there are main research articles in Persian or English. Finally, 6 articles have been included in the study. Of these 6 articles, 4 Persian articles and 2 English budget articles.

  Results

  The findings indicate the effect of 5 factors (cognitive factor, personal factors, academic factors, environmental factors, family factors) in creating spiritual vitality in students.

  Conclusion

  In order to create spiritual vitality, there is a need for families to try to teach and strengthen their religious beliefs and children's role models. University officials should plan for educational and recreational activities, strengthen encouragement and cultural activities of the organization, and involve students in such activities to create spiritual students and the university atmosphere.

  Keywords: spiritual vitality, students, review study
 • HR .Asadi, M. Ziaeirad* Pages 11-17
  Background and objectives

  Care is the most important role of nursing in which role-playing is formed through effective interactions and communication. The quality of nursing care and nurses' professional interactions in the field of patient care can be influenced by their attitudes and beliefs or, to put it better, their personality traits. The aim of this study was to determine the relationship between personality traits and professional interaction and the quality of nursing care in nurses working in selected hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences in 2016.

  Materials and Methods

  In this study, 150 nurses working in selected hospitals of Isfahan University of Medical Sciences in 1399 were selected by stratified random sampling method and completed the relevant standard questionnaire and then the data were analyzed using SPSS software was analyzed.

  Results

  78% of the participants were female and 44% of them were in the age range of 24 to 36 years. Between the personality traits of nurses' agreement with the quality of their nursing care (p = 0.029, r = 0.178) as well as between the personality traits of agreement (p = 0.013, r = 0.202) and conscience ( P = 0.038, r = 0.169) Nurses had a significant relationship with professional interaction.

  Conclusion

  Since with increasing the level of agreement in the personality of nurses, the quality of nursing care is higher and also with increasing the level of agreement and conscientiousness in the personality of nurses, professional interaction has been more in them. Background Use people with agreeable and conscientious personalities in sensitive nursing roles.

  Keywords: personality traits, professional interaction, quality of nursing care, nurse
 • M .Gooshi, B .Nehrir* Pages 18-26
  Background & objectives

  One of important new roles for care giver especially nurses is prescribing. Nurse’s prescription consider as a professionalization factors for nursing care. The purpose of this article was to provide a comprehensive overview of all research on the nurse’s prescription throughout Iran. Using the documentation, reports and articles published in this context, the authors review the nurse’s prescription in Iran.

  Materials & Methods

  This systematic review study was conducted to find the studies regarding Iranian nurses prescribing via searching in Persian databases (MagIran, SID, and IranMedex) and English databases (Google Scholar, Web of Science, Medline, PubMed, ScienceDirect, and Scopus) using a combination of Persian and English keywords, nurses prescription, nursing prescribing and Iran with no time limitation.

  Results

  Out of 81 articles obtained after careful review, 4 articles directly related to nursing prescription in Iran were included in this study. All 4 studies were qualitative. According to the literature review, prescribing in nursing has become more and more popular in recent years.

  Conclusion

  Although the attention to nursing prescription in Iran has increased in recent studies, the lack of research in this area still needs more attention. Studies aimed at designing, applying and evaluating different methods of implementing nursing prescribing processes and adopting laws supporting nursing prescribing are recommended.

  Keywords: Iran, nurses prescribing, nursing prescription, Systematic Review
 • S. Khoshkesht, M. Zakerimoghadam* Pages 27-36
  Background & Objectives

  ‏Considering the importance of the mixed method research in the future of nursing research, it is ‎necessary to examine the challenges faced by nursing researchers and provide solutions for the elimination of ‎problems in this area. ‎The aim of this study is to introduce a brief overview of the mixed method research and its challenges in ‎nursing.‎

  Material and Methods

  This study was performed by reviewing and searching in reliable databases such as Google scholar ‎PubMed, Ovid, Magiran, Sid, with the keyword mixed method research and nursing in Persian and English between ‎the years 2000-2019.‎

  Results

  In this paper, we have tried to introduce the summary of mixed method ‎research, history, definition, reasons, advantages and disadvantages, the most important typology presented in the ‎nursing is examined and challenges in the design and implementation of mixed method research will be addressed. ‎

  Conclusion

  The most important challenge in the field of mixed method research in nursing is the lack of a ‎comprehensive and effective guideline to designing and implementing these studies. Therefore, it is recommended ‎that the experts design the appropriate guidelines in order to guide young researchers in conducting mixed method ‎research.

  Keywords: Research method, Quantitative research method, Qualitative research method, Mixed method research, ‎Nursing, Challenge
 • Zeinab Ebrahimpour Mouziraji, Akram Sanagoo, Seyed Reza Saadat Mehr, Alireza Sadeghi, Mobina Safari, Leila Jouybari* Pages 37-49
  Background & Objectives

  Schizophrenia is the most devastating psychiatric disease characterized by psychotic symptoms and individual dysfunction in different dimensions. Considering the burden of the disease on the family, society and healthcare system, proper planning to provide mental health services requires basic information and knowing the volume and characteristics of the problem in any population is an important issue. Therefore, this study was conducted with the aim of identifying the demographic and clinical characteristics of schizophrenia patients.

  Material and Methods

  In this descriptive study, all the available files (216 files) of patients with schizophrenia hospitalized in the Panj-Azar Medical Education Center in Gorgan in the period from 2019 to 2021 as the total number of cases  were investigated. Demographic information and clinical characteristics collection form was used to collect data. Data analysis was done with SPSS version 16 software and descriptive statisticsand analytical .

  Results

  The findings showed that the majority of affected people were women (69.2%). Also, the demographic status of the patients includes single (53.4%) with an age range of 31-40 years 35.1%), Fars ethnicity (59.1%), unemployed (55.3%), with a intermediate Education (25.5%), with birth rank 1 (20.7%), paranoid form (32.7%), with an average of 25.31 days of hospitalization and an average number of hospitalizations of 4.38 times.

  Conclusion

  Considering that most of the patients are female, young and unmarried, these findings can be used for health planning such as screening, identification, referral of patients, preventive measures according to the above variables and identification of high-risk people.

  Keywords: Schizophrenia, Frequency, Epidemiology
 • Vahide Aghaee, Reza Kazemi*, Somayyeh Taklavi, Vakil Nazari Pages 50-61
  Background and Objective

  It is necessary to improve the psychological condition of nurses who have experienced sorrow due to the covid-19 pandemic. Therefore, the present study was conducted with the aim of the effectiveness of existential therapy on worry and anxiety of nurses who experienced sorrow.

  Materials and Methods

  The current research was semi-experimental. The statistical population of this research was made up of all the nurses who experienced sorrow caused by the covid 19 pandemic in Qom city during in the range of January to March 2023. Using the purposive sampling method, 40 nurses who had obtained higher scores in the Penn State's Pathological Worry (PSWQ) and Templer's Death Anxiety (DAQ) were selected and they were replaced by a simple random method in two intervention and control groups (20 people each). Then the intervention group experienced 10 sessions (90 minutes and once a week) of existential therapy. Also, after the completion of the sessions, a post-test was taken, and a month after the completion of the sessions, a follow-up test was conducted. The data were used using descriptive and inferential statistical methods, including variance analysis with repeated measurements and Bonferroni's post hoc test.

  Results

  The findings showed that the existential treatment had a significant effect on the pathological worry and death anxiety of nurses who experienced sorrow caused by the covid-19 pandemic (p<0.001). The change in the score of pathological worry and death anxiety that occurred in the post-test phase was also maintained in the stability phase (p<0.05).

  Conclusion

  Due to the effectiveness of existential therapy on the pathological worry and death anxiety of nurses in this study, this therapeutic approach can be used to improve the problems of nurses who have experienced sorrow caused by the covid-19 pandemic.

  Keywords: Existential therapy, Pathological worry, Death anxiety, Sorrow, Covid-19
 • Kosar Izadpanah, Sahar Ardalan Khales, Hossein Nasiri, Fatemeh Mehravar* Pages 62-68
  Background & objectives

  This study was conducted with the aim of determining the psychological well-being and its related factors in the students of Golestan University of Medical Sciences in 2021-2022.

  Materials & Methods

  In this cross-sectional (descriptive-analytical) study, the study population includes all students studying at Golestan University of Medical Sciences. The data collection tool in this study is the demographic information questionnaire and the standard 5-question psychological well-being questionnaire (Five Well-Being Index) of the World Health Organization (WHO). The sampling method was voluntary and available. Data were analyzed using descriptive statistics, independent t test, one-way analysis of variance, multiple linear regression in SPSS-26 software.

  Results

  In general, 700 students studying at Golestan University of Medical Sciences participated in this study. 79.5% of the participants were female and the rest (20.5%) were male. The average age in this study was 21.4 years with a standard deviation of 5.3. The average mental well-being score among all students was 18.97 with a standard deviation of 5.59 (score range from 5 to 30). The results of multiple linear regression showed that the variables of age, sex, educational level and mother's level of education were effective on students' well-being.

  Conclusion

  The average score of students' mental well-being is relatively unfavorable, so it is necessary to give special importance to the issue of students' mental well-being. This issue needs to be done in order to improve the mental health of students through effective participation between students, university officials and ministers.

  Keywords: health, mental health, students, medical sciences
 • Structural Model Satisfaction with Work-Family Balance According to Role Overload in Nurses: Negative Emotion Mediators and Core Self-Evaluations Modulators
  Pages 69-80
  Background and Objectives

  The aim of this study was to investigate the structural model satisfaction with work-family balance according to role overload in nurses with negative emotion mediators and core self-evaluations modulator.

  Materials and Methods

  This research is an applied goal in which the community consists of nurses working in Fasa hospitals in the winter of 2021. For this purpose, this issue was investigated by obtaining the opinion of 226 nurses of Vali-asr and Shariati hospitals using random sampling. In order to test the research hypotheses, the technique of partial least squares and structural equations in Smart-PLS software was used.

  Results

  The findings showed that there is a negative and significant relationship between Role overload and satisfaction with work-family balance at 77% and the fit of the model is good. Negative emotion also plays a mediating role in the relationship between Role overload and satisfaction with work-family balance at 82%. In a way, Role overload increases negative emotion and reduces the satisfaction of family work balance at 31%. In addition, the relationship between Role overload and satisfaction with work-family balance with the moderating role of self-evaluations negatively at 57%.

  Conclusion

  Based on the findings of the research, it can be found that the relationship between role pressure and satisfaction with work-family balance with the mediating roles of negative emotion and moderator of self-evaluation in nurses is confirmed based on empirical evidence and has an effective role in nurses' behavior and considering its job sensitivity Yes, it is necessary to pay more attention to this category of managers and planners in the field of action.

  Keywords: Role Overload, Work-Family Balance, Negative Emotion, Self-Evaluations, Nurses