فهرست مطالب

فصلنامه سیاست جهانی
سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 45، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فرهاد وفایی فرد، روح الله طالبی آرانی* صفحات 7-27

  یکی از مفاهیمی که در ادبیات روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای اقبال یافته، اجتماع امن منطقه ای است. اجتماع امن منطقه ای، اجتماعی از دولت های حاکمیت دار در یک گسترده جغرافیایی محسوب می شود که احتمال وقوع جنگ از میان آنها رخت بربسته است. بر حسب این وضعیت، مناطق مختلف جهان را می توان در یکی از دو وضعیت شکل گیری/فقدان آن در نظر گرفت؛ بدین معنا که در برخی مناطق مانند غرب اروپا و شمال آمریکا، اجتماع امن منطقه ای شکل گرفته و در برخی مناطق مانند جنوب و غرب آسیا و شمال آفریقا چنین اجتماعی شکل نگرفته و دورنمای روشنی از شکل گیری آن در آینده حداقل کوتاه مدت وجود ندارد. با مشاهده چنین سرگذشت متفاوت تجربی، این پرسش نظری قابل طرح به نظر می رسد که «چرا اجتماع امن منطقه ای در برخی مناطق جهان شکل می گیرد و در برخی دیگر از مناطق مجال ظهور نمی یابد؟» در پاسخ به این پرسش نظری، با گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و جست وجوی اینترنتی متون پایه ای مرتبط در هر دو رشته مطالعات منطقه ای و روابط بین الملل، و بهره گیری از تحلیل محتوای کیفی آنها، تلاش می شود الگوی تبیینی مناسبی با به کارگیری تبیین کارکردی در استدلال پردازی فراهم آید. در این چارچوب، یافته پژوهش این است که نحوه کارکرد نهادهای جامعه بین المللی جهان گستر به گونه ای در سطح منطقه ای تاثیر می نهد که باعث می شود در برخی مناطق، اجتماع امن منطقه ای شکل بگیرد و در برخی مناطق شکل نگیرد.

  کلیدواژگان: اجتماع امن منطقه ای، مکتب انگلیسی، جامعه بین المللی، نهادهای جامعه بین المللی
 • قاسم رحیمی چسلی، مجید روحی دهبنه*، مهناز گودرزی صفحات 29-52

  علی رغم وجود مسائل متعدد در روابط میان فدراسیون روسیه و ایالات متحده، بحران 2022 اوکراین ازجمله محورهای مهمی است که طی مدت زمان اخیر نه تنها موجبات رویارویی مجدد واشنگتن و مسکو را فراهم آورده، بلکه دامنه آن از قلمرو ملی خارج شده و به مسئله ای مهم در تعاملات منطقه ای و بین المللی مبدل ساخته است. با توجه به اهمیت چگونگی کنشگری فدراسیون روسیه و ایالات متحده در بحران مذکور و همچنین نتایج حاصل از آن، نگارندگان پژوهش حاضر کوشیده اند تا با روش کیفی و رویکردی توصیفی تحلیلی، به این پرسش پاسخ گویند که مولفه های فرهنگ راهبردی چه تاثیری بر الگوهای رفتاری دولتمردان روس و آمریکایی در قبال بحران اوکراین 2022 داشته است؟ فرضیه ای که در مقابل پرسش مذکور مطرح شده ناظر بر آن است که تقابل دو کشور در صحنه اوکراین را می توان به شدت متاثر از مبانی فرهنگی، ارزشی، ژئوپلیتیکی و تاریخی دو کشور دانست و بر این اساس است که جنگ، توسل به زور، بازدارندگی و استراتژی معنا یافته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است در بحران اوکراین رویای قدرت بزرگ و بازگشت به شکوه امپراتوری، مسائل ژئوپلیتیکی، نگرش منفی نسبت به نیات کنشگران رقیب، سنت های مربوط به کلیسای ارتدکس و ملی گرایی روسی، در مقابل باور به قدرت مطلق ایالات متحده در عرصه سیاست و روابط بین الملل، استثناگرایی، توجه ویژه به ارزش های لیبرال دموکراسی و ادامه جنگ تا تسلیم بی قیدوشرط دشمن، قرار گرفته است. در قالب این مولفه ها، الگوی رفتاری هریک از طرفین به سمت الگوی تقابل حداکثری و بازی با حاصل جمع صفر کشیده شده است

  کلیدواژگان: فرهنگ راهبردی، بحران اوکراین، روسیه، ایالات متحده آمریکا، تقابل حداکثری
 • فریبرز ارغوانی پیرسلامی*، مجید ضیا بهبهانی صفحات 53-79

  با توجه به جایگاه در حال ارتقای چین در اقتصاد جهانی، یکی از مهم ترین مسائل نظام پولی بین المللی، دگرگونی در هژمونی دلار و جایگزینی آن با یوان است. رژیم کنونی مبتنی بر دلار ضعف هایی مانند ناکارآمدی سیستم برتون وودز و بحران مالی سال 2007 را نشان داده است. چین به عنوان رقیب اقتصادی قدرتمند ایالات متحده برای ایفای نقش بین المللی نیازمند نفوذ و مشارکت در حکمرانی در همه حوزه های بین المللی به ویژه نظام پولی بین المللی است. این پژوهش با مفروض قرار دادن تلاش چین برای ایجاد هژمونی یوان، ارائه پاسخ به این پرسش را مدنظر دارد که چه چالش هایی فراروی آن هژمونی وجود دارد؟ بر همین اساس این نوشتار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از داده ها و آمارهای اقتصادی و همچنین با تمرکز بر رهیافت های سه گانه تحلیلی رژیم های بین المللی، معتقد است که چالش های موضوعی گوناگونی فراروی تغییر در رژیم پولی بین المللی از منظر رئالیستی، نئولیبرالی و شناختی قرار دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهند که بر اساس منطق رئالیستی دو چالش تداوم هژمونی کنونی ایالات متحده و بحران های امنیتی داخلی و خارجی چین، منطبق با رویکرد نئولیبرالی، چالش هایی مانند ضعف در مشارکت در حکمرانی جهانی، قدرت زیاد دلار در بازارهای بین المللی، عدم وجود نهاد های توسعه ای در شرق و سیستم اقتصادی نئومرکانتلیستی چین و در نهایت منطبق بر رویکرد شناخت گرایی، چالش های حقوق بشری، نگرش جهانی منفی نسبت به کمونیسم و زیربنای فرهنگی کنفوسیوسی آسیب زا به بین المللی شدن اقتصاد چین، به عنوان چالش های مهم در برابر هژمونی یوان برای دگرگونی در رژیم کنونی پولی بین المللی وجود دارند.

  کلیدواژگان: چین، هژمونی، یوان، دلار، رژیم پولی بین المللی
 • فرشاد رومی* صفحات 81-111

  در عصر حاضر میان سیاست خارجی و تحولات داخلی جامعه پیوند مستقیمی وجود دارد. در این میان بسط و تقویت طبقه متوسط و افزایش نقش آفرینی آن به عنوان پیشران توسعه جوامع تا حد زیادی متاثر از سیاست خارجی دولتها است. در همین راستا، هدف این پژوهش تبیین پیامدهای سیاست خارجی ج. ا. ایران بر جایگاه و سرنوشت طبقه متوسط جامعه می باشد. پرسش اصلی از این قرار است که «رویکردهای حاکم بر سیاست خارجی در طول حیات جمهوری اسلامی چه تاثیری بر وضعیت طبقه متوسط داشته و آیا به تقویت یا تضعیف جایگاه طبقه متوسط انجامیده است؟ فرضیه مقاله اینگونه تدوین یافته «راهبرد حاکم بر سیاست خارجی ج. ا. ایران که مبتنی بر اولویت انگاره امنیت بر توسعه بوده، منجر به مغفول ماندن امر توسعه اقتصادی در سیاست خارجی و در نتیجه تضعیف جایگاه طبقه متوسط در ایران شده است.» چارچوب نظری پژوهش مبتنی بر بهره ای آزادانه از ادبیات سیاست خارجی توسعه گرا در راستای تبیین مسئله پژوهش می باشد. روش پژوهش مقاله کیفی و از طریق منابع کتابخانه ای - اسنادی به گردآوری، طبقه بندی و در نهایت تحلیل داده ها و اطلاعات پرداخته می شود. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که این طبقه کنشگر در دو دهه اخیر شانیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خویش را از دست داده و این مهم برآیند سیاست خارجی و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی کشور و بر سرنوشت طبقه متوسط به عنوان پیشران تحولات و پویایی های جامعه است.

  کلیدواژگان: سیاست خارجی، طبقه متوسط، نگاه به شرق، تحریم، توسعه اقتصادی
 • ابراهیم طاهری* صفحات 113-134

  سیاست خارجی ایران و پاکستان نسبت به افغانستان تاحدود زیادی تحت تاثیر ژئوپلیتیک این کشور قرار دارد. سوال پژوهش این است که چگونه ژئوپلیتیک بر سیاست خارجی ایران و پاکستان نسبت به افغانستان در دوره زمانی 2001 تا 2022 م اثرگذار بوده است. در پاسخ می توان مطرح کرد با لحاظ مولفه ژئواستراتژی، پاکستان در پی محدود کردن نفوذ هند بعد از کنار رفتن طالبان در 2001 م بود و ایران تلاش می کرد نفوذ رقیب بین المللی اش امریکا در افغانستان را به حداقل برساند. طبیعی بود که رقابت در زمینه ژئواستراتژی، وارد دیگر حوزه ها از جمله ژئواکونومی شود که در قالب آن پاکستان در قالب انگاره «آسیای مرکزی بزرگتر»، و ایران در قالب «کریدور شمال - جنوب» تلاش می کردند افغانستان را به جهان بیرون وصل کنند. از نظر ژئوکالچری هر دو کشور تلاش می کردند با حمایت از گروه های افغانستانی بر نفوذ خویش بیفزایند. روش پژوهش مورد استفاده از نوع تحلیل مقایسه ای کیفی است. هدف این پژوهش بررسی نقش ژئوپلیتیک بر سیاست خارجی ایران و پاکستان نسبت به افغانستان در دوره زمانی 2001 تا 2021 می باشد.

  کلیدواژگان: افغانستان، سیاست خارجی، ژئوپلیتیک، ژئواستراتژی
 • روح الله اسلامی*، بی نظیر غفاری صفحات 135-157

  عصر اطلاعات که متضمن روش های نوین جابه جایی اطلاعات و دسترسی آزادانه به اطلاعات می باشد، موجب شده است که قوانین حقوق بشر به عنوان عرف بین المللی و نهایتا یک اصل آمره در حقوق بین الملل تبدیل شود و این امر سبب شده است رعایت مسائل حقوق بشر فراتر از قلمرو حاکمیت داخلی کشورها قرار گیرد و حقوق بشر از جایگاه درجه دوم به جایگاه درجه اول در سیاست ارتقا یابد. سوال تحقیق چنین است که وضعیت و کاربست حقوق بشر در عصر اطلاعات چه می شود؟ فرضیه پیدایش تکنولوژی اطلاعات ،اطلاع رسانی،آموزش،اجرایی شدن حقوق بشر عملیاتی تر،کاربردی و اجرایی می شود. در این مقاله به موضوعات زیر برای پاسخ به سوال تحقیق که پرداخته می شوند که عبارتند از: آموزش حقوق بشر که یک تعهد بین المللی بشمار می آید و نقش تعیین کننده درگسترش حقوق بشر در عصر اطلاعات دارد. جنبش های حقوق بشر که در شکل دهی و هدایت افکار عمومی جهانی، اعتراض ها و ایجاد چالش های جدی برای حکومت ها نقش داشته است. سازمان های بین المللی مرتبط با حقوق بشر که در دو قرن اخیر تلاش های گسترده ای در جهت ترویج اصول و معیارهای حقوق بشر انجام داده اند. همینطور تدوین کنوانسیون های بین المللی و حوزه عمومی حقوق بشر که می توان مطبوعات را از مهمترین نهاد حوزه عمومی به حساب آورد که هدف شان اطلاع رسانی، نقد دولت، آشنا کردن دولت با نیازهای مردم است و در نهایت به شکل گیری دولت جهانی است.

  کلیدواژگان: حقوق بشر، عصر اطلاعات، سازمان های بین المللی، جنبش های حقوق بشر، لویاتان جهانی
 • رضا رحمتی* صفحات 159-178

  هندسه قدرت در نظام بین المللی متاثر از مناسبات توزیع قدرت تغییرپذیر است. عضویت فنلاند در ناتو تغییر در بسیاری از معادلات سیاسی و بین المللی بوده است. پیوستن فنلاند به ناتو نه تنها بسیاری از معادلات ملی را در فنلاند دستخوش تغییر قرار داد، بلکه در حوزه منطقه ای (اسکاندیناوی و در فضای کلی تر نوردیک) را هم آبستن رخدادهای جدید کرد. علاوه بر این در بعد بین المللی پایه های الگوی موازنه قدرت اروپایی که بعد از فروپاشی دیوار برلین به صورت یک الگوی با ثبات مطرح بود، متزلزل شد. سوالی که مطرح است این که چرا عضویت فنلاند در ناتو، معماری امنیتی اروپا را دستخوش تغییر قرار داده است؟ فرضیه پژوهش در پاسخ به این سوال ضمن توجه به هندسه شکلی و محتوایی موازنه قدرت بین روسیه-اروپا، موازنه تهدید (منابع روسی تهدید کننده فنلاند) را عامل اصلی تغییر دهنده رفتار سیاست خارجی فنلاند در نظر خواهد گرفت. در این مقاله ابتدا به تاریخچه روابط روسیه و فنلاند اشاره می شود، سپس به ادبیات موازنه قدرت از یک سو و موازنه تهدید و منابع چهار گانه تهدید از دیگر سو، به عنوان زیربنای نظم امنیتی نوردیک اشاره خواهد کرد.

  کلیدواژگان: فنلاند، روسیه، نوردیک، ناتو
 • حدیث بهرامی*، فرزاد رستمی صفحات 179-195

  آب در کنار نفت در حیاط امنیتی و سیاسی منطقه غرب آسیا نقش و اهمیتی کلیدی دارد به گونه ای که مناسبات سیاسی و امنیتی بین کشورهای این منطقه را تحت تاثیر جدی خود قرار داده است .دجله وفرات به عنوان یکی از پر تنش ترین حوزه های آبریز فرامرزی دنیا و بزرگترین حوضه آبریز فرامرزی در منطقه غرب آسیا از درهم تنیدگی های متعدد سیاسی تاریخی امنیتی اقتصادی اجتماعی و ژئوپلیتیکی با آب برخوردار است.هدف ازنگارش این پژوهش بررسی وضعیت هیدروپلیتیک حوضه آبریزفرامرزی ترکیه و بررسی اقدامات کشورهای ساحلی برای تسلط بر منابع مشترک این کشور با تمرکز بر پروژه ها و سدسازی های جنوب شرقی ترکیه موسوم به پروژه گاپ است. . نتایج تحقیق حاکی از آن است که سازه های آبی ترکیه در در بعد زیست محیطی سبب کاهش جریان آب وردی به مناطق شمال غربی کشور و افزایش تولید ریزگرد ها در مناطق غربی و جنوب غربی کشورمان خواهد شد. در بعد اجتماعی مهاجرت از مناطق شمال غربی، غربی و جنوب غربی به فلات مرکزی افزایش خواهد یافت و مناطق مرزی به تدریج خالی از سکنه خواهد شد. آلودگی های زیست محیطی و پیامد های اقتصادی و اجتماعی نظیر گسترش فقر، حاشیه نشینی، معضلات بهداشتی، به تدریج زمینه لازم را برای فعالیت های تجزیه طلبانه و جنبش های قومی و قبیله ای فراهم می نماید که نتیجه آن گسترش روز افزون چالش ها و مسائل نوین امنیتی در کشور است.

  کلیدواژگان: ‏آب‏های فرامرزی، هیدروپلیتیک، دجله و فرات، طرح گاپ، امنیت ملی ایران
 • سید محمدرضا موسوی*، یاسر ارشادمنش، سجاد علی میرزایی صفحات 197-221

  پویایی ماهوی، برهم کنش منافع، تکثر بازیگران و تغییرات جهانی در الگوهای امنیتی کشورها باعث شده است تا منطقه غرب آسیا در دهه های اخیر شاهد تغییرات رادیکال امنیتی باشد. اما یکی از مهم ترین این تغییرات امنیتی، تضاد امنیتی بین ایران و عربستان در سطح پراگماتیک بوده است که با کنش گری عربستان، برسازی خطر امنیتی از ایران و اجماع سازی در بین اعراب، بر پیچیدگی های امنیتی منطقه افزود و علاوه بر ایران و عربستان منافع حیاتی بسیاری از کشورهای عربی را تحت تاثیر قرارداد. علیرغم این مهم، تحقیقات پرداخته شده به این موضوع اندک و اغلب دارای نقیصه روشی و معرفتی بوده است. بر همین اساس، تحقیق حاضر تلاش کرده است تا با کاربست نظریه برسازی امنیتی در مکتب کپنهاگ و استخدام برخی نوآوری های روش شناسی در علوم انسانی، به ویژه تحلیل تلفیقی اکتشافی و تحلیل کیفی ساختاری و استفاده از روش های اعتباربخشی نرم افزاری و نخبگانی، ضمن شناسایی مولفه ها و متغیرهای موثر در برسازی خطر امنیتی ایران، ماهیت این متغیرها را شناسایی کند و متناسب با آن راهبردهایی را پیشنهاد دهد. نتایج پژوهش نشان داد که برسازی خطر امنیتی ایران در سه محور اصلی هستی شناسی (شامل 2 متغیر)، معرفت شناسی (شامل 4 متغیر) و روش شناسی (شامل 7 متغیر) اتفاق افتاده است. همچنین، نتایج تحلیل ساختاری حاکی از توزیع این متغیرها در دسته های متغیرهای حیاتی، هدف، ریسک، خروجی و اهرمی است. یافته های حاصل شده از دیدگاه نظریه تحقیق و واقعیت های محیطی مورد تحلیل بسیط قرار گرفت.

  کلیدواژگان: امنیتی سازی، ایران، عربستان، تحلیل ساختاری، مکتب کپنهاگ
 • اسماعیل محب پور، نوذر شفیعی*، سکینه ببری گنبد صفحات 223-245
  شکل گیری سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک نهاد اورآسیایی اهمیت به سزایی در تحولات سیاسی منطقه و سطح بین الملل داشته که متاثر از عضویت بازیگران مهمی همچون روسیه، چین و هند به در این سازمان است. با توجه به تحریم های گسترده غرب علیه ایران و همچنین ظرفیت های سازمان، عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای می تواند بر منافع اقتصای و امنیتی ایران تاثیر گذاری قابل توجهی داشته باشد. در این راستا، با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به دنبال بررسی و تبیین تاثیرگذاری عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای بر نظام تحریم هاست. سوال محوری این پژوهش بر این مبنا است؛ عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری شانگهای چه تاثیری بر کاهش اثرگذاری نظام تحریم ها خواهد داشت؟ یافته های پژوهش نشان می دهد؛ با توجه به جمعیت قابل توجه کشورهای عضو و با در نظر داشت نیاز بعضی از کشورهای عضو(چین، هند، پاکستان) به انرژی و همچنین با لحاط کردن این مهم که یکی از مکانیسم های سازمان همکاری شانگهای انعقاد پیمان های پولی و مالی چندجانبه، ایجاد بانک اختصاصی در سطح بین المللی و طراحی پولی است که از مداخلات و تحریم های آمریکا به دور باشد، عضویت دائم ایران در این سازمان می تواند در تقابل با تحریم های غرب، فرصت های اقتصادی مناسبی برای جمهوری اسلامی ایران به دنبال داشته و روند تجارت خارجی ایران را بهبود بخشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی و روش گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.
  کلیدواژگان: سازمان همکاری شانگهای، اورآسیا، قدرت ساختاری، هژمونی، نظام تحریم ها
|
 • Farhad Vafaei Fard, Roohollah Talebiarani * Pages 7-27

  One of thoroughly-welcomed concepts in the literature of international relations and regional studies is the regional security community, refering to a group composed of sovereign states in a wide geographic area, in which war among them is eliminated. Thus, different regions can be considered in one of two situations of either formation or lack of it, meaning that in some regions such as Western Europe and North America, a regional security community has been formed, while in some other regions such as South Asia and West Asia and North Africa, it has not been formed, and there is no clear prospect of its formation in the future - at least in the short term. Theoretical question seems to be asked: "Why does a regional security community form in some regions and does not it emerge in some other regions?" collecting data in the library method and searching the Internet for relevant basic texts in the literature of regional studies and international relations, and using qualitative content analysis, this article provides an appropriare explanatory mode. In doing so, finding is that the functioning of the institutions of the global international society affects the regional level in such a way that it causes a regional security community to form in some areas and not in some areas.

  Keywords: Regional Security Community, English School, International Society, International Society Institutions
 • Ghassem Rahimichesli, Majid Rouhi Dehboneh *, Mahnaz Goodarzi Pages 29-52

  Despite the existence of many issues in the relations between the Russian Federation and the United States, the crisis of 2022 in Ukraine is one of the important axes that during the recent period not only caused Washington and Moscow to face each other again, but its scope has gone beyond the national territory and has become an important issue in regional interactions and International has made a converter, the authors of this study have tried to answer the question of what effect the components of strategic culture have on the behavior patterns of Russian statesmen with a qualitative method and a descriptive-analytical approach. And the American in response to the crisis in Ukraine 2022? The hypothesis raised in front of the mentioned question points out that the conflict between the two countries in the Ukrainian scene can be considered strongly influenced by the cultural, value, geopolitical and historical foundations of the two countries, and based on this, war, resort to force, deterrence and strategy Meaning has been found. The findings of the research indicate that in the Ukraine crisis, the dream of great power and the return to the glory of the empire, geopolitical issues, negative attitude towards the intentions of rival activists, traditions related to the Orthodox Church and Russian nationalism, in contrast to the belief in the absolute power of the United States in the field of politics and International relations, and the continuation of the war until the unconditional surrender of the enemy have been placed

  Keywords: Strategic Culture, Ukraine Crisis, Russia, United States of America, Maximum Confrontation
 • Fariborz Arghavani Pirsalami *, Majid Zia Behbahani Pages 53-79

  Regarding China's rising position in the world economy, one of the most important issues of the international monetary system is the transformation of the dollar hegemony and its replacement with the Yuan. As a powerful economic rival of the United States, China needs to influence and rule in all international spheres, especially the international monetary system, to create its superpower condition. Assuming China's effort to establish the Yuan hegemony, this research aims to provide an answer to the question of what challenges are there to that hegemony? Hence, this article, using the descriptive-analytical method and economic data and statistics, as well as focusing on the three analytical approaches of international regimes, believes that there are various thematic challenges facing the change in the international monetary regime from a realist, neoliberal and cognitive point of view. The findings showed that in accordance with the realism approach, the two challenges of the hegemony of the United States and China's internal and external security crises, also in accordance with the neoliberalism approach, challenges such as weakness in participation in global governance, power of the dollar in the international markets, the absence of development institutions in the East, and the economic system of China based on the neo-mercantilism and finally based on the cognitivist approach, the challenges of human rights, the negative views of communism at the global level and the harmful effect of Confucian cultural to China's economy are important challenges against the Yuan hegemony to replace with the hegemony of the dollar

  Keywords: China, hegemony, Yuan, Dollar, International monetary regime
 • Farshad Roomi * Pages 81-111

  There is a close connection between domestic policy and foreign policy in the contemporary world. Meanwhile, the expansion and strengthening of the middle class and increasing its role as the driver of the development of societies is influenced by the governments' foreign policy. In this regard, the aim of this research is to explain the consequences of Iran's foreign policy on the position and fate of the middle class. The main question is: What effect has Iran's foreign policy approaches had on the middle class? Have these approaches led to the strengthening or weakening of the middle class? The hypothesis of the research is that "Iran's foreign policy strategy is based on the priority of security issues over economic development, and this has caused neglect of economic goals, and as a result, the position of the middle class in Iran has been weakened." The theoretical framework of the research is a free use of the literature of development-oriented foreign policy. The article deals with this issue with a qualitative approach and using the method of analyzing events. This study is a library-documentary research. The findings of the research indicate that this activist class has lost its social, economic, political and cultural dignity in the last two decades and this situation is the result of foreign policy and its impact on the economic conditions of the country and on the fate of the middle class as the drivers of changes and the dynamics of society

  Keywords: Foreign Policy, Middle Class, Looking to the East, Sanction, Economic Development
 • Ebrahim Taheri * Pages 113-134

  Iran and Pakistan's foreign policies toward Afghanistan are significantly influenced by the geopolitics of this country. As a result, the research question will be: how has Geopolitics influenced Iran's and Pakistan's foreign policies toward Afghanistan between 2001 and 2022? From the Geopolitics perspective, Pakistan, concerned about India's control over its strategic depth after the Taliban's removal at 2001. Iran, attempted to reduce the influence of its international adversary, the United States of America, in Afghanistan. It was natural that the competition of geostrategy entered other fields, including geoeconomics, in which Pakistan, in the form of a "greater Central Asia" concept, and Iran, in the form of a "North-South Corridor", were trying to connect Afghanistan to the outside world. In terms of geoculture, both countries tried to increase their influence by supporting Afghan groups. This research uses the comparative qualitative analysis method. The purpose of the research is to investigate the role of geopolitics on the foreign policy of Iran and Pakistan towards Afghanistan from 2001 to 2021

  Keywords: Afghanistan, Foreign Policy, Geostrategy, Geopolitics
 • Rohollah Eslami *, Binazir Ghafari Pages 135-157

  The age of information, which involves new methods of transferring information and free access to information, has caused human rights laws to become international custom and ultimately a binding principle in international law. Human beings should be placed beyond the territory of the internal sovereignty of countries and human rights should be promoted from the second-class position to the first-class position in politics. The research question is, what will be the status and application of human rights in the information age? The hypothesis of the emergence of information technology, information, education, implementation of human rights becomes more operational, practical and enforceable. In this article, the following topics are addressed to answer the research question, which are: Human rights education, which is considered an international obligation and has a decisive role in the development of human rights in the information age. Human rights movements that have played a role in shaping and guiding global public opinion, protests and creating serious challenges for governments. International organizations related to human rights that have made extensive efforts to promote the principles and standards of human rights in the last two centuries. Also, the compilation of international conventions and the public domain of human rights, which can be considered the press as one of the most important institutions of the public domain, whose purpose is to inform, criticize the government, familiarize the government with the needs of the people, and finally, the formation of the world governmentHuman rights are one of the legal and political achievements of the modern era, however, the crisis that arose in its foundations has also spread to this achievement, including signs and symptoms that indicate the existence of this crisis in the concept of human rights, failure to act It is the countries that voted positively for the provisions of this declaration. The countries that are the birthplace of modernity and the concept of human rights, consider these provisions to be applicable within their own country and in a better situation, and they do not have this policy for other people who live in other places. But with the entry into the information age, which involves new methods of moving information and free access to information, human rights and freedoms in the cyberspace will be very controversial, and we want to show in this research what human rights are in the information age. finds a situation. The research question is what is the status and application of human rights in the information age? The hypothesis of the emergence of information technology, information, education, implementation of human rights becomes more operational, practical and enforceable.

  Theoretical Framework :

  Constructivism is an approach that was proposed in sociology before the plan in international relations and has become one of the main theories of international relations since the late 1980s and early 1990s. In terms of content, this approach is placed between two paradigms and the main stream, i.e. realism on the one hand and idealism on the other. Alexander Went believes that the world does not have a certain future and it cannot be said that it will reach certain conditions based on predetermined algebra. But the transformation that has occurred in people's understanding of the world can inevitably lead us to a world government. And his opinion is that a world government will emerge between the next 100 and 200 years, but nothing can be predicted for sure. According to his opinion, as long as the international system is a single system, the formation of a world government can be a development This research, based on the constructivist approach of Alexander WentThe theoretical framework is the constructivism and completion of Alexander Went's theory about human rights and global governance is used.

  Methodology

  This article aims to show the applications and methods of using information technology on human rights. In this sense, in Kant's time, that is, in the modern era, there was no technology to implement and operationalize human rights, but now, step by step, the realization of human rights is being implemented objectively. According to the theoretical perspective of the article, the method used in this article is the interpretation method.

  Discussion

  The increasing development of new information and communication technologies in the first decades of the 21st century has changed the technology paradigm governing societies from industrial technology to information-communication technology. The information age, which is also called the computer age, the digital age, or the age of new media. The impact and application of information technology on human rights is analyzed in the table below. Element an impact. Type of influence - analysis .1- Teaching human rights. In the age of information, with the availability of human rights education methods have changed and are followed with more speed and quality. Currently, human rights education environments provide the most efficiency for human rights education by making the internet available. Technology has made it possible for people to follow their educational process regardless of time and place. 2- Human rights social movements. Human rights social movements existed before globalization; For example, there was a global social movement against the slave trade in the late 18th and early 19th centuries. Since the transformation of the global communications network by electronic means, globalization has intensified and accelerated the capacity of civil society to organize. Through e-mail and the Internet, civil society activists have quick access to knowledge, quick capacity to criticize policy decisions of governments, international organizations, transnational corporations, and quick capacity to interact with each other.Social movements form transnational advocacy networks that exert pressure simultaneously on local, national, and international fronts and use both formal and informal means to achieve their goals. 3-Related international human rights organizations.International human rights organizations, with the diversity of their activities, have influenced the human destiny in an increasing way and have penetrated into all fields of international relations and have ended the isolation of governments in the field of international relations. Organizations on a large scale make the international community aware of the dire state of human rights. These organizations can be effective in helping victims of human rights violations. 4- public sphere of human rights. Fast and cheap access to information causes rapid publication of news, events and promotion of public awareness in the society, and with the use of information technology, all existing systems undergo tremendous changes and transformations; In a way that makes it possible for people to participate as much as possible in political and government processes and public opinion increases the responsibility of governments in human rights demands. 5- The formation of world government. In the age of globalization, governments are increasingly under pressure due to a set of external and internal factors and are forced to answer for their actions before the international community. This issue limits their freedom of action and causes them to participate and interfere in many cases to improve the human rights situation in their country.

  Conclusion and Suggestions:

  Until the end of the 20th century, all the paradigms of the philosophy of political science and international relations considered it impossible to create human rights regimes, but in the 21st century, Alexander Went, like a technologist, declares that the world government is inevitable, and if in the past Leviathan Globalization could not be realized due to the limitation of technology, now we are moving towards the world government at a high speed. According to Wendt, the future world is not certain and it cannot be said that it will reach specific conditions based on predetermined algebra. But the kind of transformation that has occurred in people's understanding of the world can inevitably lead us to a world government.

  Keywords: Human Rights, information age, international organizations, human rights movements, global Leviathan
 • Reza Rahmati * Pages 159-178

  The geometry of power in the international system is influenced by the relations of variable power distribution. Finland's membership in NATO has changed many political and international equations. The joining of Finland to NATO not only changed many national equations in Finland, but also brought new events in the regional area (Scandinavia and in the broader Nordic space). In addition, in the international dimension, the foundations of the European balance of power model, which was proposed as a stable model after the collapse of the Berlin Wall, were shaken. The question is why Finland's membership in NATO has changed the security architecture of Europe. In response to this question, the research hypothesis, while paying attention to the shape and content geometry of the power balance between Russia and Europe, will consider the threat balance (Russian resources threatening Finland) as the main factor changing the behavior of Finland's foreign policy.

  Keywords: Finland, NATO, Russia, Nordic, Sweden
 • Hadis Bahrami *, Farzad Rostami Pages 179-195

  Along with oil, water has a key role and importance in the security and political yard of the West Asian region, in such a way that it has seriously affected the political and security relations between the countries of this region. The results of the research indicate that Turkey's water structures in the environmental dimension will reduce the flow of incoming water to the northwestern regions and increase the production of fine dust in the western and southwestern regions of our country. In the social dimension, migration from the northwestern and southwestern regions to the central plateau will increase and the border regions will gradually become uninhabited. Environmental pollution and economic and social consequences, such as the spread of poverty, marginalization, and health problems, gradually provide the necessary ground for separatist activities and ethnic and tribal movements, which results in the ever-increasing spread of challenges. and new security issues in the country.

  Keywords: transboundary waters, Hydropolitics, Tigris, Euphrates, GAP plan, national security of Iran
 • Seyyed MohammadReza Mousavi *, Yaser Ershad Manesh, Sajjad Ali Mirzaei Pages 197-221

  Inherent dynamism, the interaction of interests, multiplicity of actors, and universal adjustment in the security patterns of countries has brought about radical security changes in the west Asia region in the last decade. Among them, however, the security contradiction between Iran and Saudi Arabia has been amongst the most important ones that, due to Saudi’s part role in constructing Iran as a security threat among Arabs, added to the security intricacies of the region and in addition to the parties involved, affected some Arab countries to a greater extent. Despite that, the literature studying this issue is scarce and the thin bulk of research conducted around it suffers from some methodological and epistemological deficiencies. Thus, the present research has been an attempt to employ the theory of security construction in Copenhagen school and employ some methodological innovations in humanities, particularly exploratory and structural interpretation, and validating findings through appropriate software and experts’ judgment to identify main components and variables in this threat construction. It was revealed that Saudi’s construction of Iran as a threat had three main components of ontology (including 2 variables), epistemology (including 4 variables), and methodology (including 7 variables). Also, structural interpretation showed that these variables are distributed in a group of critical variables, target variables, risk variables, output variables and leverage variables. These findings were discussed from a variety of perspectives.

  Keywords: Securitization, Iran, Saudi Arabia, Structural Analysis, Copenhagen School
 • Esmaeil Mohebpour, Nozar Shafiee *, Sakineh Babrigonbad Pages 223-245
  Creation of the Shanghai cooperation Organization (SCO) as a Eurasian subject plays significant role in political conditions in the regional and global scale that is influenced by its bold members like Russia, China and India. In the other hand, regarding the imposed vast western sanctions against Iran and capacities of SCO, membership of the Islamic Republic of Iran and this organization could leave positive effects on economic and security interest of Tehran. Regarding significance of this issue, the present paper has focused on considering and elaboration of Iran’s membership in SCO effects on functionality of the sanctions. So, as the pivotal question of his paper we have to ask that “what will be the effects of the permanent membership of Iran in SCO on sanctions issue?” the findings of this paper show that regarding remarkable population of the member states and assuming the demand of some SCO members (China, India and Pakistan) for energy resources and also focus on multilateral agreement between the members or creation of united bank with unique currencies as financial mechanism of this organization as secure tool against US sanctions, the membership of Iran in SCO could create and foster attractive economic opportunities for Tehran in order to improve its foreign trade in global scale. The used methodology of this paper is based on descriptive-analytical approach and collection of the givenIntroductionShanghai Cooperation Organization as a Eurasian institution is of special importance in the field of international relations due to its political, geopolitical and geoeconomic influences. In this regard, Iran, with its full membership in the Shanghai Cooperation Organization, has moved towards strengthening the balance of power and by establishing closer relations with powers such as China and Russia, it can force the western players to give points in the field of demands and desirable areas. do it yourself This diplomatic victory can be a winning card at the critical time of nuclear negotiations. Of course, it depends on how to use this card. Iran should be aware that putting all its eggs in one basket, such as the basket of the Eastern bloc or the basket of the Western bloc, will force it to accept the conditions imposed by that bloc, which can naturally harm the national interests. Therefore, while optimally and intelligently using the opportunity of full membership in the SCO, it should receive its maximum points from the West and think about maintaining the balance of power. Therefore, considering that Iran's foreign policy has common goals with China and Russia; Dealing with the unilateralism of the United States and the possibilities of reaching and interacting with other regional agreements such as ECO, SAARC, ASEAN, actually limit the maneuvering power of the West and NATO. However, the closer the structural axes of the national power of each country, that is, the increase of organizational connections between commercial, economic, security, educational, etc. institutions in a reciprocal way, can lead to the formation of a new security balance’  Theoretical FrameworkThe current research was enlightened by Structural realism holds that the nature of the international structure is defined by its ordering principle (anarchy), units of the system (states), and by the distribution of capabilities (measured by the number of great powers within the international system), with only the last being considered an independent, a body of realist theories that argue states care deeply about the balance of power and compete among themselves either to gain power at the expense of others or at least to make sure they do not lose power. They do so because the structure of the international system leaves them little choice if they want to survive. This competition for power makes for a dangerous world where states some-times fight each other.  MethodologyThe research method in this article is a descriptive analytical method through which the effect of Iran's membership in the Shanghai Cooperation Organization on the erosion of US sanctions against Iran is investigated.      Results & Discussion Membership in the Shanghai Cooperation Organization can help expand Iran's regional and international markets, and Iran can set export goals based on this membership. Export target countries are easier to find with membership in international organizations and work is facilitated more quickly. In addition, membership in the Shanghai Organization can lead to the adjustment of some political and non-economic issues and problems. In the financial field, one of the dimensions of structural power, considering that the formation of the joint banking council is one of the most important economic functions of the Shanghai Cooperation Organization, it can be said that the movement towards the financing system of joint projects and capacity building to empower talents is one of the characteristics of this. It can also be argued that due to the image of its strategic position, economic potential, energy resources and extensive experience and expertise in dealing with terrorism, Iran can add more value to the current programs of the Shanghai Cooperation Organization and use all its capacity as the bridge between the East and the Islamic world will be used to create a common political and economic vision for the region. Therefore, the issues of Iran's cooperation in the Shanghai Cooperation Organizations appear more in the expansion of the synergy of cooperation in the fields of transportation, fighting terrorism, energy and trade.  Conclusions & SuggestionsFrom the point of view of this research, Iran's full membership in the Shanghai Organization is an important step in the direction of drawing a Eurasian identity. This issue is important because the past tensions in Tehran's relations with Dushanbe can be attributed to the lack of a coherent Eurasian policy. Currently, there is a consensus in Iran's strategic community that the Shanghai Organization is a suitable mechanism for advancing the policy of looking to the east of Iran. The evolution of Iran's participation in the Shanghai Organization from observer status in 2005 to full membership in 2021 shows the significant importance of this organization in the strategic calculations of Iran's Eurasian policy.
  Keywords: SCO, Eurasia, Structural power, hegemony, Sanctions System